Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Снимка

Какво е казал Учительтъ за Словото

Публикувано от Hristo Vatev, 26 октомври 2014 · 927 views

Извадка от том 2 на „Изгрева“ на брат Вергилий Кръстев, стр. 28

Какво е казал Учительтъ за Словото
„Противоречията в Живота идатъ ту отъ новия граматически строежъ на нашата речь, ту отъ онези логични възприемания на нашия Умъ, ту отъ онези етични мерила, съ които меримъ нещата, ту от онези педагогични правила, съ които си служимъ в Живота. Всички тия неща водятъ къмъ неверни изяснения.
Помнете, че въ това, което ви говоря, всяка дума има определенъ смисълъ. Ако азъ употребявамъ определена дума, то азъ търся нейните вибрации, защото думите се определят, както се определятъ Слънчевите лъчи. Вие не можете да произведете определенъ цвятъ, ако не можете да произведете вибрациите, които отговарятъ. Напримеръ, ако говорите за една добродетель, то вие трябва да възпроизведете вибрациите, които отговарятъ на тази добродетель и тогава чакъ ще разберете смисъла на тази дума. Само така ще имате една обективна реална Истина, която се проявява въ Живота.
Великите Истини ще бъдатъ тогава достъпни за човека, когато той ще изучи законите на Светлината и нейните влияния върху човешкия организъм, както влиянието на различните цветове.“
Този пасажъ на Учителя бе извлеченъ отъ личното молитвено тефтерче на сестра Милка Аламанчева, която беше ученичка на Учителя и беше въ тесния кръгъ отъ сестри до стенографката Савка Керемидчиева. Съществуват много снимки, където двете сестри Милка и Люба Аламанчеви, заедно съ Савка Керемедчиева са заснети съ Учитель. Ние не можемъ да се съмняваме въ тоя пасажъ. Освенъ това преди години стенографката Елена Андреева го потвърди и каза, че е извлеченъ отъ разчетена стенограма отъ беседа на Учителя.
По този начинъ се отговаря на всички онези, които искатъ днесъ или утре чрезъ редакторска намеса да изменятъ, да променятъ да изопачатъ и подменятъ Словото на Учителя съ човешки изразни средства, продукти на човешкия Умъ. Всички, които правятъ това, работятъ срещу Школата на Учителя, срещу Словото на Учителя! И срещу Бога!
За насъ Словото на Учителя е свещено и неприкосновено, защото е Слово на Бога!
извадка от том втори на „Изгревът“ на братъ Вергилий Кръстевъ, стр. 28