Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 15 яну 2013 16:22
  • Последно обновен: 04 фев 2013 13:15
  • Размер: Неизвестен
  • Прегледи: 4209
  • Сваляния: 1380

Свали Окултни упражнения

* * * * * 1 VotesОще снимки
Окултни упражнения

СЪДЪРЖАНИЕ
ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ...................................................................11
I. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БОГА, ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА И
СВЕТОВЕ ........................................................................................................11
1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ ........................................................20
Упражнения с молитви ................................................................................20
Упражнения с формули ...............................................................................26
2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ .......................................................30
Упражнения с Библията ..............................................................................30
Упражнения с беседите ...............................................................................38
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, СЛЪНЦЕТО,
ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ .................................39
Звездите ........................................................................................................39
Слънцето ......................................................................................................41
Планетите .....................................................................................................44
II. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И
САМОРЕГУЛАЦИЯ .......................................................................................46
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И
ЧУВСТВАТА .................................................................................................46
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕ НИЕ,
СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ ................................................................54
Размишление ................................................................................................54
Съзерцание ...................................................................................................58
Концентрация ..............................................................................................60
Медитация ....................................................................................................65
Пътешествия до Слънцето ..........................................................................67
Упражнения за прозиране в миналото .......................................................69
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА...............72
4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И
САМООЦЕНКАТА .......................................................................................85
Страх .............................................................................................................85
Гняв ...............................................................................................................87
Тревоги, скърби ............................................................................................90
Обида ............................................................................................................92
Недоволство, неблагодарност .....................................................................94
5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА .............96
6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ
КАЧЕСТВА ..................................................................................................108
Благодарност ..............................................................................................108
Търпение .....................................................................................................109
Точност .......................................................................................................111
Милосърдие ................................................................................................114
Справедливост ...........................................................................................115
Мекота .........................................................................................................116
Жертвоготовност ........................................................................................116
6
7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И НА
ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ .........................................117
Въображение ..............................................................................................117
Творчески способности и дарби ...............................................................120
8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА ..........................125
9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА .......131
ІІІ. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУША
И ТЯЛО ..........................................................................................................136
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ И
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО ............................136
Упражнения с пръстите .............................................................................138
Упражнения с носа ....................................................................................149
Упражнения с ухото ...................................................................................151
Упражнения с устата..................................................................................154
Пулс .............................................................................................................155
Упражнения с френологичните центрове ................................................156
Други ...........................................................................................................157
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА,
ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ ..................................................................159
Движения ....................................................................................................159
Ролята на погледа .......................................................................................162
Ядене ...........................................................................................................164
Плюене ........................................................................................................166
Ресане ..........................................................................................................166
Миене ..........................................................................................................169
Упражнения с огледало .............................................................................173
Сън ..............................................................................................................174
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ ..................................................177
4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ
ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО
СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ..............................182
Упражнения с думи ....................................................................................182
Упражнения с букви ..................................................................................189
5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧИСЛАТА И
ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ДУШАТА И ТЯЛОТО 191
Числа ...........................................................................................................191
Фигури ........................................................................................................194
ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ
ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ПОЛЗВАНЕ .201
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В
ЧОВЕШКОТО ТЯЛО .................................................................................201
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ
ЯВЛЕНИЯ....................................................................................................209
Упражнения с небето ................................................................................211
Упражнения с растения .............................................................................212
Упражнения с животни ..............................................................................217
Упражнения по време на дъжд и буря .....................................................221
7
Упражнения с извори .................................................................................223
Упражнения с камъни ................................................................................224
Упражнения със скъпоценни камъни .......................................................227
Упражнения със злато................................................................................229
3. ОПИТИ С ЦВЕТОВЕТЕ – ДУХОВНОТО ИМ ВЛИЯНИЕ .......................230
4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА
ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ ................................................238
Упражнения с вода .....................................................................................238
Упражнения с въздух .................................................................................242
Упражнения със светлина .........................................................................242
Упражнения със Земята .............................................................................242
Упражнения с огън ....................................................................................244
V. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ .....245
VІ.УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА, ХАРМОНИЯ И ОБХОДА
МЕЖДУ ХОРАТА .........................................................................................253
VІІ. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА
НОВОТО УЧЕНИЕ .......................................................................................263
МУЗИКАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ....................................................................278
Упражнения с основаната гама (до мажор) .............................................300
За лекуване .................................................................................................303
За тониране и хармонизиране ...................................................................315
За трансформиране на нервната енергия .................................................317
За самовъзпитание .....................................................................................318
За възпитанието .........................................................................................321
За справяне със скръбта ............................................................................323
За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението ...............324
За разрешение на мъчнотиите ..................................................................326
Упражнение за подмладяване ...................................................................328
Упражнения за помощ при разни случаи ................................................328
Упражнения с движения ............................................................................330
Упражнения с думи ....................................................................................333
Упражнения – песни ..................................................................................335
Упражнения – задачи за творчество .........................................................337
УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ ................................................................................. 338
Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол ....................................338
Упражнения с движения ............................................................................341
Упражнения за здраве ................................................................................343
Упражнения с формули и молитви ...........................................................345
Упражнения за регулиране енергиите на нервната система ..................347
Упражнения за кръвообращението ..........................................................348
Упражнение с цветове ...............................................................................349
Упражнение за справяне с мъчнотиите ...................................................350
Други ...........................................................................................................350
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ....................................................................352
БИБЛИОГРАФИЯ ...........................................................................................................407
Случайни файлове