<

Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 30 яну 2013 16:42
  • Последно обновен: 20 яну 2017 20:51
  • Размер: 43,07MB
  • Прегледи: 1454
  • Сваляния: 254

Свали 06.Учителя - обзорна книга

- - - - -Още снимки
Учителя - обзорна книга

СЪДЪРЖАНИЕ
Предисловие към трето издание ................................................................................... 10
Той иде .............................................................................................................................. 13
Предисловие .................................................................................................................... 15
ДЯЛ ПЪРВИ
ЖИВОТОПИС И ТВОРЧЕСТВО
Обща характеристика на епохата при идването на Учителя ..................................... 20
България при идването на Учителя .............................................................................. 22
Детски години, юношество, следване ........................................................................... 25
Поставяне основите на Обществото .............................................................................. 27
Учредяване на съборите ................................................................................................. 34
Първите години от живота на Обществото .................................................................. 38
Създаване общежитието на Изгрева ............................................................................. 41
Учредяване на Школите ................................................................................................. 45
Неделни беседи ................................................................................................................ 50
Традиции на Бялото Братство ....................................................................................... 56
Животът в планините ..................................................................................................... 61
Делото на Учителя в чужбина ........................................................................................ 76
Духовният образ на Учителя .......................................................................................... 81
Учител и ученик ..............................................................................................................101
Музикалното творчество на Учителя ...........................................................................113
ДЯЛ ВТОРИ
ИДЕИ
Въведение ........................................................................................................................133
ЧАСТ ПЪРВА
ПРОБУЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ
Първобитно колективно съзнание ...............................................................................138
Развитие на индивидуалното съзнание .......................................................................140
Разцвет на индивидуалното съзнание .........................................................................142
Колективно съзнание .....................................................................................................144
Космическо съзнание .....................................................................................................147
Божествено съзнание .....................................................................................................149
Инволюция и еволюция ................................................................................................150
7
ЧАСТ ВТОРА
МИРОВАТА ЛЮБОВ – ИЗТОЧНИК НА ЖИВОТА
Пред храма на Любовта ...............................................................................................156
Любовта като творчески принцип в Битието ............................................................157
Търсене на Бога .............................................................................................................160
Трите форми на Любовта .............................................................................................161
Любовта е същина на човешката природа .................................................................166
Единство в Любовта – Любовта е неделима ..............................................................168
Прояви и методи на Любовта ......................................................................................170
Стъпалата на Любовта ..................................................................................................201
Постижения на Любовта ..............................................................................................208
Любовта носи Живот ....................................................................................................212
Любовта носи Светлина ...............................................................................................217
Любовта носи Свобода .................................................................................................219
Методи за проучване на Любовта ...............................................................................224
Култура на Любовта ......................................................................................................236
Пред идване на Любовта ..............................................................................................239
В градината на Любовта (притчи за Любовта) .........................................................241
Закони и методи на Доброто .......................................................................................249
ЧАСТ ТРЕТА
МЪДРОСТТА – НОСИТЕЛКА НА СВЕТЛИНА И ЗНАНИЕ
МЪДРОСТТА КАТО ТВОРЧЕСКИ ПРИНЦИП В БИТИЕТО
Разумност в Природата .................................................................................................256
Природата е жив организъм .........................................................................................260
МЪДРОСТТА КАТО ПРАВА МИСЪЛ И РАЗУМНОСТ
Условия за правата мисъл .............................................................................................262
Качества на правата мисъл ...........................................................................................265
Постижения на правата мисъл ....................................................................................266
Разумност ........................................................................................................................268
МЪДРОСТТА НОСИ СВЕТЛИНА И ЗНАНИЕ
Проучване на Природата по форма, съдържание и смисъл .....................................270
Нова насока в науката ....................................................................................................272
Живата наука ..................................................................................................................274
Методи за проучване на Мъдростта .............................................................................277
Закони и методи на Разумната Природа .....................................................................283
КУЛТУРАТА НА МЪДРОСТТА
Значението на Мъдростта при съграждането на Новата култура ...........................299
Любовта и Мъдростта ...................................................................................................301
Лъчи от светлината на Мъдростта (притчи за Мъдростта) ......................................302
8
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ИСТИНАТА И СВОБОДАТА – ИДЕАЛ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
В хармония със законите на Мировата държава ........................................................310
Четирите стъпала в историята на човешката култура ...............................................313
Справедливостта – вътрешният закон ........................................................................315
Закони и методи на Истината и Свободата .................................................................320
Трите основи на Новата култура ..................................................................................332
Високият планински връх (притчи за Истината и Свободата) ................................334
ЧАСТ ПЕТА
ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО
Животът като единство ..................................................................................................340
Всичко в Природата е плод на общи усилия ...............................................................343
Що е Живот за Цялото? ................................................................................................344
Животът за Цялото подобрява условията ...................................................................346
Животът за Цялото развива заложбите и дарбите в човека .....................................348
Животът за Цялото е пробуждане на съзнанието ......................................................349
Животът за Цялото царува в Разумната Природа ......................................................350
Животът за Цялото и международният живот ...........................................................351
Животът за Цялото е в хармония със законите на развитието .................................353
Животът за Цялото и Новата култура ..........................................................................354
Ново направление на труда ...........................................................................................356
ЧАСТ ШЕСТА
ИДВАНЕТО НА ШЕСТАТА РАСА
Закони за слизане и възлизане на културите .............................................................368
Историческата мисия на Бялата раса ..........................................................................374
Предвестници на Новата епоха ....................................................................................376
Учителя за идването на Шестата раса .........................................................................382
Новата международна организация ............................................................................398
Синове на Светлината (притчи за новия човек) .........................................................402
На работа! .......................................................................................................................403
ПРИЛОЖЕНИЯ
Обяснителни бележки ...................................................................................................408
Речник на остарели и чужди думи ...............................................................................411
Азбучен показател ..........................................................................................................412
Книгопис ..........................................................................................................................438

Случайни файлове