Към съдържанието

 • Log In with Google      Вход   
 • Регистрация


                       


Писма до Пеньо Киров 001

Писма до Пеньо Киров


Писма до Пеньо Киров 001


Писма до Пеньо Киров 001

№ 1
Варна, 14 септ[емврий] 1898 г.*8


Люб. бр. Киров,

Аз Ви благодаря, че ми писахте и ми съоб­щихте онова, което Ви е казал Михаил*9. Нам ни съобщи Господ наскоро много добри неща, които трябва да ни веселят за Неговата неизмерима Любов и благост. Господ казва, че скоро ще дойде в тоя свят със Своята сила и слава да тури ред и мир.

Чакайте Ме, казва Господ, още малко и няма вече. Страданията ви ще се прекратят. Радвайте се, че имената ви са написани горе в Небето във вечните книги. Мир вам, както Ме Отец въз­люби, тъй и Аз възлюбих вас и ви избрах да прине­сете плод изобилно и плодът ви да пребъде [Йоан 15:8, 9]. Ето, Небесната светлина иде и мра­кът , който обвива света и вашите умове

*8. Това е най-ранното запазено писмо на Петър Дънов след завръщането му от Америка. (У., №1, 14.09.1898 г.)

*9. Става дума за Архангел Михаил. В системата на ангелската йерархия, разработена от византийския богослов Дионисий Ареопагит (V-VI в.), архангелите заемат осмия от деветте ангелски чина. Древното предание говори за седем архангели (вж. бел. 16). От тях ортодоксална традиция назовава по име само трима: Михаил - небесният „архистратег" (от гр. „върховен военачалник"), пълководец на верните на Бога ангели и хората в космичната война с враговете на Бога, победоносен антагонист на дявола, покровител и ангел-хранител на „народа Божий", т.е. на съвкупността от всички вярващи (в Стария завет - на Израил, а в Новия завет - на „воюващата църква"); Гавраил - известен предимно с участието си в благовещението; Рафаил - Архангел-лечител. (У., №1, 14.09.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 562 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 002


Писма до Пеньо Киров 002

ще се разпръсне от Духа на Господа и вечната заря на Истината ще ви озари и просвети с небесната виделина. Подвизавайте се, казва Господ, да сте изпомежду избраните, които Господ ще призове, да му служат всякога. Този свят и нечестивите му дела ще бъдат изгорени с небесен огън. Земята от нине ще се засели с праведни, които ще царуват с Господа. „Гледам в нощните видения и ето — един като син Человечески идеше с облаците небесни." (Дан. 7:13)

Ние имаме да благодарим на Господа Бога нашего , че ни е открил Своята истина в Своето свято слово и ни е избрал да станем Негови чада. Това е , върху което цялото небе сега иде да ни насърчава — да сме бодри, докато Господ победи. Защото , казва наш един приятел близък и служи­тел


Качено на: 28 май 2013 10:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 524 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 003


Писма до Пеньо Киров 003

Господен*10, че победата, която скоро ще се извърши и която ще бъде на страната на Господа, ще реши всичкия спорен въпрос. Защото, казва той, същият , тогава ние ще съберем нечестивите от тая земя и ще ги изхвърлим вън , във външната тъмнина , и земята ще се засели с нови жители от горе*11.

Тази е радостна[та] вест, която Господ ни прати сега, да бодърстваме и да се подвизаваме, и да се молим постоянно и усърдно на Него. Ето аз ви нося радостната вест, че Господ и Отец наш ви люби. Ето това ми е казано да ви съобщя — Господ ще ви крепи със Своя дух. Не само това, но и сам Христос е помежду ви и скоро ще видите лицето Му, и ще се възрадвате, и ще се възрадва за вази. Аз съм радостен и постоянно призовавам Божията благодат да ни ръководи.

Може би , ако е

*10. Вероятно става дума за Орифил (вж бел. 16). (У., №1, 14.09.1898 г.)
*11. По-късно Учителя П. Дънов казва: „Под думата „отгоре" аз разбирам Великото, Красивото, Разумното в света, което осмисля нещата и дава подтик на всяко живо същество в света". (вж. беседата му „Закон на вярата" от 11.12.1938 г. в книгата „Любовта дава живот", Неделни Беседи, София, 1999, с. 141). В този смисъл би трябвало да се подразбира употребата на израза „от горе" по-нататък в писмата. (У., №1, 14.09.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 527 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 004


Писма до Пеньо Киров 004

рекъл Господ , да се видим пак. Мисля, д-р Мирков[ич] наскоро, къде края на този месец, ще мине през Бургас*12. Той мисли да се върне в Сливен и да прекара зимата там. Вие, кога имате пак свободно време , пишете ми и ми съобщете как отивате. И сега Господ да бъде с вас.

Приемете моето бр. поздравление.

Ваш: П. К. Дънов

*12. По това време общественият транспорт в България е силно ограничен. От Варна до Сливен по-бързо и по-удобно се е стигало през Бургас по море, тъй като не се е минавало през Стара планина. (У., №1, 14.09.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 546 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 005


Писма до Пеньо Киров 005

№ 2
Получено на 28. IX. 98 г. по обяд [бел. на П. К.]
Варна, 26 септ[емврий] 1898 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 18 того приех и се много за­радвах, като се научих, че Господ Ви е дал такава радост да имате. Аз се радвам, че можах да Ви предам тия благословения от Небето, които ми бяха дадени особено за Вази, защото сам Духът Господен ме ръководи и ми вдъхна това, което ви писах. „Пиши и им кажи, ми каза Сам Господ, че Аз съм ги избрал и призвал да Ми служат в пра­вда и истина. Ето Аз съм Този, Който ги ръко­водя и пазя и им давам сила и живот, за да ходят в Моята виделина."

Видите, приятели мои, колко Господ ви люби и мисли за вас. Макар да сте бедни и отхвър­лени от света , обаче


Качено на: 28 май 2013 10:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 564 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 006


Писма до Пеньо Киров 006

Той не ви е отхвърлил, но ви е призвал в Своето царство, да се радвате с Него заедно на Небесната слава. Ето Господ казва: „Не бойте се, още малко Ме почакайте и ще ви видя, и ще Ме видите да се възцаря в Сво­ята слава в тоя свят".

Ето, денят е близо и при вратата. Не се устрашавайте , но се радвайте, защото денят на вашето велико избавление дойде. Малкото време, което ви се дава, употребете в усърдна молитва. Молете се Духът на Истината да ви ръководи и просвещава, за да вършите все, що е угодно Богу Отцу, който е на Небето.

От мен, вашия приятел, ви провождам на­рочно тия подаръци, които съм избрал от Словото Божие: Йоан 14:1-22; Корин. 10:10-14; Ефесяном 5:7-18;


Качено на: 28 май 2013 10:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 219 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 007


Писма до Пеньо Киров 007

Ефесяном 6:10-19, и съм се молил усърдно при това Господ да ви просвети и благослови още по-изобилно, за да имаме всинца онзи дух на Гос­пода Исуса, който да ни свърже още по-тясно в духовно единство, за да имаме в душата си и сър­цето си Неговата велика и неизказана Любов.

А при това, братя, кога влезем напълно в Цар­ството Божие, кога се напълно съблечем от този, плътския человек, и се облечем в славата и си­лата на Духовния, в Господа Исуса [Еф. 4:22-25], тогава ще познаем дълбочината, широчината, ви­сочината на Божията неизмерима Любов и Мъд­рост. Сега не се е явило още какви ще бъдем, но кога се яви Той, ние ще бъдем подобни Нему във всичко.

Аз съм имал напоследък големи благослове­ния от горе, и то изобилно.


Качено на: 28 май 2013 10:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 152 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 008


Писма до Пеньо Киров 008

При мен са идвали вече мнозина Божии посланици от горе с особно поручение да ми предадат що е благоугодната и добра воля на моя Небесен Баща, Който тъй благо и милостиво говори към всички. „Както майка жали чадата си, така жали и Господ онези, които Му се боят и Го любят." [Пс. 103:13]

Ние сме в предвечерието на едно велико изя­вление на Божията сила , която всинца ще видим, и то скоро. Господ казва, че е помежду ни вече и че нашите и вашите имена са записани в Небесните Книги на живота. Ние сме вече Небесни граждани, чада на Бога живаго, който ни е изкупил чрез сво­ята велика благодат. Аз само, мои любезни при­ятели, се моля


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 009


Писма до Пеньо Киров 009

Бог да излее духа Си изобилно, да се просветят всички и да видят, че е време вече да се бърза и да се готвим да сме готови за идванието на Господа , Който ще слезе със Своите ангели от Небето да уреди тоя свят , който се е уклонил от Негова път (Откр. 19:11-17).

Поздрави и този млад приятел*14, когото не съм виждал още. Днес писах на Козлов, надявам се писмото ми да го намери благополучно. Ми­сля, д-р Мирков[ич] ще мине през Бургас идущия месец.

За онова видение, което е видяла госпожа Ви, друг път случвало ли се е такова нещо?

Поздравете и фамилията си нарочно от мене. Приемете моите искрени поздравления.

Ваш верен: П. К. Дънов

Аз ще съм радостен всякога да чувам [съоб­щения] от вази.
Същий

*14. Става дума за Тодор Стоименов (вж. бел. 6). (У.,
№2, 26.09.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 010


Писма до Пеньо Киров 010

№3
Варна, 8 октом[врий] 1898 г.


Любез. бр. Киров,

Последното Ви писмо приех и съм благодарен на Господа, че Ви е подарил да имате радост и веселие в Него.

Аз се радвам за Вази, че успявате в пътя на живота и че показвате такова усърдие да се поу­чавате в словото Божие. Колко е благ Бог, че Ви е събудил чрез Своя Свят Дух да търсите пътя на истината и да Му слугувате като новородени младенци, като се храните в чистото Слово на живота.

Господ ни е съобщил напоследък много добри неща. Имаме едно дълго послание*15 от Ангел Орифила*16 и мисля, че ако е рекъл Господ, ще ги напе­чатаме

*15. Това послание е „Призвание към народа ми български". Бъдещото издаване на Призванието и финансирането му от д-р Миркович, който по това време е все още във Варна, вероятно е обсъждано с Учителя Петър Дънов, само се е чакал знак „от горе". Това проличава и в по-късното писмо на Учителя до д-р Миркович от 14.11.1898 г.: „Имам неотложна заповед от горе, която Ви и предавам да изпълните, без да се бавим... Няма вече място за двоумение". (вж. кн. „Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Г. Миркович 1898-1902", София, 1999, с. 15). (У., №3, 08.10.1898 г.)

*16. Орифил - първият от седемте архангели, който е управител в периода от 200 г. пр. Хр. до 150 г. сл. Хр.; вторият е Анаил (150-500 г.); трети е Захариил (500-850 г.).; четвърти - Рафаил (850-1190 г.); пети-Самаил (1190-1510 г.); шести - Гавраил (1510-1879 г.); седми - Михаил (1879-2300 г.). В писмо до д-р Г. Миркович от 14.11.1898 г. Учителя Петър Дънов пояснява, че всъщност „този, който диктува това, не е Орифил, но друг Елохил, който е един от великите князе на Небето, велик служител Божий, който е нарочно пратен от Господа на Силите да изпълни Неговата воля". (вж. кн. „Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Г. Миркович 1898-1902", София, 1999, с. 15). (У., №3, 08.10.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 011


Писма до Пеньо Киров 011

наскоро в бъдещето, ако не — ще ги пазим. Господ, види се, голяма любов показва към всички ни, като ни учи постоянно от Словото Си. Днес, при днешните времена, голямо усърдие и бодрост се изисква от нас. Защото скоро ще дойде вече времето, когато ще трябва да идем да посрещ­нем Господа, който ще дойде от горе да възста­нови Своето видимо царство. Колко славен ден ще бъде, когато влезем в съдружието на Ангелите Божии и всички святи духове с Него. Ние трябва да сме готови, защото вождът на спасението ще се яви. Знаците на времето показват, че краят е близо.

И тъй, братя, укрепявайте се всякой ден в Господа. Пейте


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 131 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 012


Писма до Пеньо Киров 012

и възпявайте Му в сърцето си. И Господ, Който е винаги верен, ще ви благослови и ръководи във всяка истина. Служете Му с пълно­тата на сърцето и душата си. Не се смущавайте от нищо, нито се грижете — Той е промислил за живота на всички ни. Нека се стараем всеки ден да вършим Неговата воля усърдно и да правим добро. Аз очаквам от Господа много неща, които ми е обещал. И кога ги приема, ще ви направя съпричастници на небесните дарове. Колко велики обещания има да се изпълнят наскоро!

Напоследък Небето е било една стълба*17, по която Ангелите Божии*18 са слизали да ми доне­сат благите вести от горе на Господа, Който се


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 152 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 013


Писма до Пеньо Киров 013

готви да посети вече тоя свят. Когато се яви, тогава ще Го познаете, както сте познати [по­между си] и ще бъдете подобни Нему. Приближа­вайте се при Бога и усърдно се молете за изливанието на святия Му Дух.

Поздрав от мене.

Йоан 5:13-16; Йоан 2:28-29; Първо Послание Петрово 5:10-12; Римлян. 13:11-14.

Адресът ми е просто тъй, както се подпис­вам. Тук ме знаят всички. Няма нужда да пишете чрез никого. Просто направом ще ме намерят.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 168 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 014


Писма до Пеньо Киров 014

№ 4
Варна, 8 ноемврий 1898 г.


Люб. бр. Киров,

Предишното Ви писмо приех навреме. Днес приех едно писмо от д-р Миркович, в което ми съобщи нещо добро за Вази. Радвам се, че Бог Многомилостивий и Благоутробний благоволява да утешава своите чада. Вие сте имали някакви съобщения. Ще обичам да зная тяхното съдържа­ние.
Аз съм занят сега с Делото Господне. Приготовлявам пътя Господен. Приготвям „Призванието"*23 Му, което ни праща.
Имайте мир в Господа Исуса, Царя на Мира.

Ваш брат, който Ви люби от душа и сърце. Поздравете и другия наш събрат.

Ваш верен: П. К. Дънов

*23. „Призвание към народа ми български". В писмото си от 14.11.1898 г. до д-р Г. Миркович Учителя П. Дънов пояснява: „Всичко аз приготвих с голямо усърдие и Ви провождам копие от оригинала в най-чиста форма с днешната поща. Напечатайте го и го разпратете навсякъде за знание". (вж. бел. 15). (У., №4, 08.11.98 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 181 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 015


Писма до Пеньо Киров 015

№ 5
Варна, 18 ноемв[рий] 1898 г.

Люб. бр. Киров,

Доброто Ви писъмце от 12 того приех заедно със съобщенията Ви от Архангела Божий. Аз се радвам, че благий Бог в Своята неизмерима лю­бов и благост е благоволил да Ви посети чрез един от Своите служители Небесни вестители. Но сам Той за Себе си задържа славата и величието, което наскоро ще открий на света.

Аз съм уверен, че благий и всесилний Бог Ви ръководи в пътя на истината Си, за да разберете дълбочината, височината и широчината на Него­вата неизмерима Мъдрост. Моят дух се радва с Вашия, че Вие имате радост в Господа Исуса. Защото Негова Дух заедно с нашия


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 138 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 016


Писма до Пеньо Киров 016

свидетелства, че ние сме чада Негови.

От моя страна ще Ви съветвам да се укре­пявате в Духа на молитва, който Дух е нужен за преуспеванието ни в Неговата велика благодат. Чудни са делата и пътищата Божии.

Аз Ви поздравлявам в името на Този, Който ни е призвал на Своята трапеза. Господ ще ни по­сети със Своя дух идущата година, затова трябва да бдим и се молим, докато се облечем от горе в Сила и мощ. А сам Бог, който ми е обещал Сво­ето велико обещание*26 — да ни изкупи и прослави в себе си, ще подейства за нас. Негова Дух ще ни настигне. Гответе се за това, за великия подвиг, който има да извърш


Качено на: 28 май 2013 10:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 017


Писма до Пеньо Киров 017

им в Неговото присъствие. Защото Сам Той ще говори чрез своя всесилен Дух Святий. Това чака — нашето обединение за Неговата слава. А Духът на истината ще Ви ръ­ководи.

Ако имате и някои други съобщения, пратете ми ги за знание, да видя що Ви е говорил вашият небесен водител*27. Поздравете го от мене и му кажете, че аз се много радвам за неговото бого­угодно дело. Аз му благодаря за назиданията и добрите поучения, които ви е дал. Кажете му, ако му е угодно, да ми проводи и той няколко думи от себе си чрез Вази. И аз ще го благословя в замяна за думите, които ще ми проводи.

А сега Бог на мира да бъде с Вас.

*27. Вероятно става дума за Ферени - духът, който най-често „се е съобщавал" с П. Киров и Т. Стоименов (У., №5, 18.11.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 147 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 018


Писма до Пеньо Киров 018

Поздрави брат Тодорова нарочно. Аз съм доволно занят с размишлевание върху работата Господня. Приготовлявам се за Нов подвиг, който ме вика, да изпълня волята на предвечния Бог, Гос­под на Силите.

Имайте радост заедно.


Аз съм ваш верен: П. К. Дънов

Дерзайте, братя. Всичко е свършено вече. Няма ден, няма отлагание. Божията заповед е излязла и небето се приготовлява да ни посети.


Качено на: 28 май 2013 10:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 019


Писма до Пеньо Киров 019

№6
(отворена карта)*28

Варна, 29 ноем[врий] 1898 г.


Люб. ми пр. Киров,

Приех вещите*29, които д-р Миркович ми про­води. Трябва да се почака още малко. Ако при­готвя всичко, което има да приложа, ще ви про­водя материала с коректурата в четвъртък*30.

С бр. поздравление: П. К. Дънов

Поздрави брат Тодорова. Поздравете Д-ра. Имам нещо от горе. Всичко ще бъде за слава и ве­личие на Б[ога].*28. Писмото се публикува за първи път. (У.,№6, 29.11.1898 г.)

*29. Възможно е това там да са и материалите с коректури на „Приз­ванието", подготвяно за отпечатване. (У., №6, от 29.11.1898 г.)

*30. Денят 29 ноември 1898 г. е неделя. Четвъртък ще бъде 3 декем­ври. (У., №6, от 29.11.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 168 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 020


Писма до Пеньо Киров 020

№ 7
Варна, 2 декем[врий] 1898 г.


Любез. ми бр. Киров,

Приех вашето писмо и съобщенията. Бла­годаря Ви много за сърдечните Ви поздравления. Радвайте се, аз имам радостна вест. Архангел Михаил дойде тази сутрин при мене и ми съобщи, че той е изпроводен от Господа с небесните войн­ства да тури света в обсадно положение. Той чака заповед от Бога и щом приеме първия знак, ще затръби и ще тури в смущение всичките на­роди. И след това Господ Исус от небето заедно с всичките светии ще пристигне да възстанови но­вия ред на Царството.

Аз чакам за Обещанието. Идущата година ще почнем. Бдете и молете се. Господ е наша кре­пост и спасение.


Качено на: 28 май 2013 10:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 161 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 021


Писма до Пеньо Киров 021

Трябва всичко да пожертвуваме. Ний ще дадем благата вест.

Заповядано ми е да Ви кажа да отложите напечатванието на „Призванието" до Нова Година. Има нещо важно да се притури и тъмните места да се направят ясни. Това е Заповедта на Архан­гел Михаила, който иде от Бога с особна мисия да ми съобщи Волята Божия. И аз трябва да ча­кам, докато приема всичко. Не се обезсърчавайте, братя. „Призванието" ще стане много по-славно, отколкото е сега. Гледай да не остане нещо от това напечатано. Разхвърляйте буквите. Има препятствия, които трябва да се премахнат.

Аз ще пиша на Доктора и ще му обясня. Покорност изисква и търпение от нас Небето. Дано Бог благоволи да ни събере всички заедно.

Поздрави другия мой брат.


Ваш верен: П. К. Дънов.

*Вашият план за „Призванието" много ми [х] ареса. Бог работи и ще устрои всичко. [Мол]я пи­шете по-добре на д-р Миркович от моя страна и му съобщете всичко.


Качено на: 28 май 2013 10:43
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 022


Писма до Пеньо Киров 022

Съобщение за вас:

Радвайте се, че Господ Ви е възлюбил. При вас има много добри духове и Ангели, които ви ръко­водят сега в пътя на Истината, Те се грижат за всичко. Все, що желаете, ще Ви бъде. Господ ще Ви благослови. Идущата година Вие ще дойдете, защото това е волята Му. И сам Господ ще Ви се открие тук, в това място. Духът Му ще раз­тресе цяла България. Варна ще бъде посетена от едно силно небесно сътресение, което ще накара хората да се боят от Господа. Д-р Миркович трябва да се готви, да се не двоуми. Да помни обещанието*36 си. Сега е време да посвети всичко, що има, за славата Божия.

Иде време, когато все, що има, няма да струва нищо. Нека да се готви

36. Тук може би става дума за обещанието на Доктора, че като за­можен човек ще финансира безусловно делото Божие. Явно у д-р Г. Миркович са се появили колебания, за които намеква Учителя Петър Дънов. (У., №7, 02.12.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:43
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 023


Писма до Пеньо Киров 023

да стори онова, което Ананаил*37 му заповядва. Повече ревност, повече жива вяра, повече сила духовна.

А Вие, братя мои, които Бог ми провожда в знак на Неговата Любов, да помогнат в святото дело, ще бъдете възнаградени. Той ще се погрижи. Помощ ще ни се даде — велика сила от Небето да победим всичко. Земята и Небето ще преидат, но моите думи няма да преидат. Жив съм Аз. Ей, братя мои любезни, Велик е Господ и славни са Неговите дела. Ей, Господи, открил Си тайната Си на младенци и утаил Си я от мъдрите на тоя свят. Ей, Отче, защото така Ти благоволи и Ти беше угодно. Славни и Велики Отче на Небето и на Земята. Няма друг, Теб подобен. Ти Си сам един Бог Вечний.

Дек. 2

*37. Вероятно се визира Анаил (вж. бел. 16). Ананаил се споменава в седмия разговор от „Седемте разговора" на Учителя П. Дънов, където вероятно става дума за д-р Миркович: „Ананаил се радва за своя познат приятел, когото обича". (вж. „Изгревът" на Бялото Братство пее и свири, учи и живее". Т. II., София, 1995, с. 80). (У.,
№7, 02.12.1898 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:43
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 151 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 024


Писма до Пеньо Киров 024

№ 8
(отворена карта)*41
Варна, 7 декем[врий] 1898 г.


Прият. Киров,

Писах Ви затворено писмо, в което Ви освет­лих що да правите. Напечатването се отлага за Новата Година. Печатарят*42, като не може да чака, да разхвърли буквите си. Ако не сте приели писмото ми, съобщете ми веднага.

Причините изложих. Лошото неверие, което се е вмъкнало, препятства. Пишете ми незабавно. На Д-ра лично има нещо да му кажа.


Ваш верен: П. К. Дънов


...................
*41. Писмото се публикува за първи път. (У.,
№8, 07.12.1898 г.)

*42. Същият от бел. 39. (У., №8, 07.12.1898 г.)

http://petardanov.co...-пеню-киров-№8/


Качено на: 28 май 2013 10:43
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 174 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 025


Писма до Пеньо Киров 025

№ 9
Варна, 23 декем[врий] 1898 г.


Любезни ми братя,

Имам заповед от Господа да ви поздравя в Неговото име и да ви кажа да се не боите от нищо, защото Той е близо и е силен да ви помага. Господ е видял вашето усърдие и ревнование за не­говото име. Той знае вашите мъчнотии и душевни страдания. Господ говори, духът Му иде и скоро ще пристигне в силата Си, да разклати всички умове и сърца и да въдвори Своята истина и пра­вда в сърцата на всички, които Го чакат.

Кажи им, казва Господ, да Ме чакат с усър­дие и вярност и ето, ида да ги посетя и благословя заради Своето Име. Кажи им, казва Господ, да не уповават на человеци,


Качено на: 28 май 2013 10:43
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 148 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 026


Писма до Пеньо Киров 026

но да възлагат надеждата си на Мене и ето, Моят дух ще им донесе всичко, от което имат нужда, защото Аз съм жив и те ще бъдат живи чрез мене. Кажи им, казва Господ, да пазят и освещават святото Ми име, с което съм ги избавил. Кажи им, казва Господ, да се не обленяват в нищо и да работят всичко, което им възлагам, защото всяко истинно и добро дело е от Мене. Кажи им, казва Господ, да се не съобразя­ват с тоя свят, но във всичко да излагат нуждите си пред Мене и Аз ще им помогна и [ще] ги науча що да вършат. Няма да бъдете изкушени повече, отколкото можете да носите. Ето, Моите слу­жители и вестители са при вази и


Качено на: 28 май 2013 10:43
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 027


Писма до Пеньо Киров 027

готови да сто­рят Моята блага воля. Те са ваши братя, които се сподвизават с Моя дух за вашето спасение и избавление. Слушайте гласа Ми, който ви говори. Ето, Аз съм ваш Господ.

Напоследък приех писмо от Козлов, той е още в Кайро. Телесно здрав, духом се бори, не може още да победи на[д] себе си. Но Господ е силен да извърши всичко, което нам не достига. Молете се за него. Аз ще му пиша, щом ми се даде най- удобния случай. Ще видя какво може да се направи за неговото добро. Той ми съобщи, че е имал едно малко съобщение. Вярвам да е писал и на вази.

Сега желая да зная как се поменувате духовно. Успявате ли?


Качено на: 28 май 2013 10:43
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 136 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 028


Писма до Пеньо Киров 028

Ходете, братя, с вяра. Този свят е лукав и разтленен, но ще трябва да понесем всичко с търпение, докато дойде определеното време, което не е вече далече, но близо. В Новия век трябва да чакаме изпълнението на всичките обещания, даде[ни] от началото чрез всички раби и угодници Божии.

Подвизавайте се усърдно и знайте, че неприя­тел имаме в пътя си, който чрез лукавство гледа да ни измами и отдалечи от Истината Божия. Но Господ е жив и силен. Няма по-силен от Него. Той е наша канара и спасение, на Когото можем да се доверим, и Той ще ни изведе в безопасно място.

Приемете най-после и моите братски поз­драви, аз, който се старая за вашето добро.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 10:43
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 145 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 029


Писма до Пеньо Киров 029

Подвизавайте се в добрия подвиг и Бог ще ви благослови.
Денят му е близо.

1899   П.К.Дънов


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 030


Писма до Пеньо Киров 030

№11 (отворена карта)*
Варна, 4 яну[арий] 1899 г.


Желая да зная как се поминувате. Пишете ми нещо за д-р Миркович. Бил ли е скоро в Бур­гас? А тъй също и за вази лично. Аз има[м] да ви съобщя нещо си, но ще трябва да почакате още малко. Заповедта от горе не е дошла още, понеже лукавият има пръста си в много неща. Пазете се, братя, да не изпаднете в изкушение, обаче Господ ще ви пази в името Си — това е даденото обеща­ние. Помощта е близо, не бойте се.

Поздрави другия приятел. Стойте верни. Все, що ви се дава да работите, работете с усърдие и ще приемете благословение от горе. Радвайте се, времето наближава. Търпение и усърдие трябва. Не бързайте. Не се притеснявайте. Бог е близо.


Ваш верен: П. К. Дънов

Аз писах на Д-ра51, но не ми е отговорил още, но не важи отговорил или не, все едно, делото ще върви. Помощ52 от друго място ще дойде. Нашата надежда не е в человеци. Който мисли това, се лъже. Друг е нашата крепост.

Мир вам — приемете даденото обещание..................
* Писмото е без обръщение.

51. Писмото до д-р Миркович е от 3 януари 1899 г. (вж. кн. „Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Г. Миркович 1898-1902", София, 1999, с. 18). (У., №11, 04.01.1899 г.)

52. Вж. бел. № 36. (У., №11, 04.01.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 166 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 031


Писма до Пеньо Киров 031

№12
Варна, 21 януар[ий] 1899 г.


Любез. бр. Киров и Тодоров,

Преди всичко, моля ви да чакате обещанието от Господа с търпение. Заповед не е излязла още. Кога излезе, всинца ще бъдем заедно. Изпитвайте духовете от Бога ли са. Аз зная, че при вас има много лъжливи духове, които е пратил дяволът да ви изкушават, но ще ги познаете от плодовете им. Господ ми каза, че ще ви пази в името Си ви­наги. Молете се усърдно за изливанието на Духа Святаго, Който кога дойде, ще ви научи на всичко, което Господ е казал.

Аз работя усърдно в делото, което полека, но здраво се повдига. Кога издам заповедта на Бога, ще има движение и сътресение навсякъде. Бог на­ближава да се яви.


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 032


Писма до Пеньо Киров 032

Признаците почват. Господ иде да ви помогне, призовете Го в „моето име" и ще имате радост голяма. Аз чувствам вашите болки, зная вашите нужди, защото Бог ме е по­ставил в положението ви. Моят дух е с вази и аз се моля за вашето преуспевание в Божията бла­годат. Дръжте се яко. Онзи, Който е във вази, е по-силен от духа на света, дявола и плътта. Бог е твърдина наша. Знайте, че Дяволът ще ви направи много пречки, но всичко Бог ще преобърне за ваше добро (II Посл. Тимотею 2:19).

Имайте радост, братя мои, работете всичко, що ви Бог отрежда. Не се смущавайте. Всичко на своето време ще се сбъда (I Посл. Солуняном 4:17-18). Но има още време, братя мои, да


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 177 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 033


Писма до Пеньо Киров 033

рабо­тим за Славата Божия, и то с усърдие. Молете се Бог да ви даде разумение да ходите тъй, както трябва, с всяко смирение и дълготърпение, да из­работвате със страх и трепет вашето спасение, защото Бог е, Който действа във вази.

Духом бъдете пламенни, в Молитва усърдни, в надежда постоянни. Ние сме странници и при­шълци в тоя свят. Ние не сме от него. Нашите братя и сестри в Небето ни чакат. Знайте, по­беда велика ще стане в света. Не сте още готови, вярата ви е слаба, затова Господ чака, и то за своите си, докато се изпълни числото. Не бойте се, около вас стоят войнствата Божии.

„Онова, което обещах да ви кажа, има още време. Вие сами ще го видите."


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 179 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 034


Писма до Пеньо Киров 034

Тайните Божии не могат да се откриват. Иска се приготовление, и то велико. Пълната любов, казва Йоан, изпъжда вън всякой страх. „Ако ме любите, ще опазите моите заповеди и аз ще умоля Отца и ще ви даде друг утешител — Духа на Истината." [Йоан. 14:15-17] „Сам Отец ви люби." Знаете ли кой е Този, Който сега ви говори? Той е Сам Господ благий, на Ко­гото любовта е вечна. Той ви поздравлява и един ден ще бъдете с него заедно.

„Мир на вази, братя мои."


Ваш верен: П. К Дънов


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 035


Писма до Пеньо Киров 035

№13 (отворена карта)*
Варна, 7 февр[уарий] 1899 г.


Приех вашето писмо. Влизам в положени­ето на мъчнотиите ви. Но тоя свят е едно учи­лище, гдето трябва да изучим пътищата на Този, Който ни е пратил. С търпение трябва да изра­ботваме нашето спасение. Лукав е дяволът, но Този, Който ви води, е по-силен.
Желая да зная по какъв начин се ръководите. Имайте радост, спасението е близо. Времето приближава бързо, денят иде. Не се утеснявайте. Не бързайте, всичко ще дойде на своето време. Господ ще промисли.
Имам много неща да ви съобщя, но не сте готови още да ги проумеете. Нищо да ви не сму­щава, вярвайте в името на Господа. Вяра непоко­лебима се изисква и любов непрестанна. Знайте, че Господ е неизменяем.
Надявам се да ви видя наскоро, ако не попречи дяволът. Пазете всичко в тайна. Защото сме за­обиколени с безбройно число лукави духове, които постоянно сноват наляво и надясно. Но знае Гос­под Своите избрани. Ето има наскоро да стане едно чудно нещо. Щ,е видите.

Вяра в Господа, вяра в името Му, вяра в Духа Му.


Ваш верен: П. К. [Дънов]

Исаия 63:9; Пс.58; Откр. 16:9—до края; Рим. 8 гл.
..................
* Писмото е без обръщение.


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 185 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 036


Писма до Пеньо Киров 036

№14
Варна, 24 фев[руарий] 1899 г.


Любез. бр. Киров,

На 13 фев[руарий] приех една заповед*59 от Господа, която ви и пращам да знаете. Тя е лично до всеки едного от нас. След като се помолите, дайте ми вашето решение писмено и двама; ко­ето Духът на Истината ще ви даде, това ще бъде нашият Символ*60 спрямо Нашия Господ.

Всичко това ще пазите в тайна. Трябва да се готвим вече усърдно за делото. Ще определим един час в седмицата, когато ще се събираме, вие там и ние тука*61, и ще се молим заедно и същевре­менно. Доктор Миркович е малко болен. Той ви моли да се помолите за него да оздравее и да му се даде благодат. Имам и други неща да ви кажа, но за друг

--------------------------

59. Прочитайки всички налични писма на П. Дънов от този пе­риод, оставаме с впечатление, че той е приготвил повече на брой преписи на „Така говори Господ" и „Божието Обещание". Изпращал ги е за приемане и подписване от неговите съпричастници - Пеню Киров, Тодор Стоименов, д-р Миркович, Петър Тихчев и др., защото от време на време пише „Да не забравяме Божието обещание" и други подобни по смисъл фрази. Това впечатление се подсилва и от второто изречение в писмото: „Тя е лично до всеки едного от нас". (У., № 14, 24.02.1899 г.)

60. Става дума за „Символ на вярата". От най-ранните години на Църквата символите на вярата са били живи изповеди на хрис­тиянската вяра, а не просто схоластични формулировки. Такива изповеди на вярата се появяват още в Новия Завет, където на­пример ап. Павел рецитира символ, за да напомни на Тимотей, че „Бог се яви в слава...". (I Тим, 3:16). (У., № 14, 24.02.1899 г.)

61. „Ние тука" - има предвид себе си и д-р Миркович. (У., № 14, 24.02.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 197 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 037


Писма до Пеньо Киров 037

път.

Поздрави брат Тодор. Мирът Господен да бъде с вас!

Имате ли писмо от Козлов? Имате поздрав от д-р Миркович. Ако имате някои съобщения за него, съобщете ми ги.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 10:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 189 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 039


Писма до Пеньо Киров 039

Второ свидетелство: Вярваш ли в Мене, Твоя Господ и спасител, Който ти говоря сега?

Трето свидетелство: Вярваш ли в Моя вечен и благ Дух, Който изработва твоето спасение?

Четвърто свидетелство: Вярваш ли в твоя приятел (Ев. Йоан 15:14) и във всички твои братя?

Пето свидетелство: Ще ли изпълниш волята на единия истинен и праведен Бог без колебание?

Шесто свидетелство: Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата Любов?

Седмо свидетелство: Ще ли посветиш живот и здравие и всичко друго за Неговата слава и сла­вата на Неговото дело?

Осмо свидетелство: Ще ли слушаш Моя глас и Моите съвети, кога ти говоря?

Девето свидетелство: Ще ли си готов да из­пълниш Моите заповеди без


Качено на: 28 май 2013 10:47
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 183 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 040


Писма до Пеньо Киров 040

всяко съмнение?

Десето свидетелство: Ще ли ходиш винаги пред Моето Лице с всичкото незлобие на сърцето си и да Ме никога не огорчаваш?Божието обещание62


И тъй, във всичко, което обещаваш пред Мене, гледай да не кажеш някоя измама, защото ще бъ­деш повинен на смърт. Знай, че стоиш пред Мене, Твоя Господ, Който знае твоето лукаво и непо­стоянно сърце, което е пълно с всичките пороци. Затова то трябва да се обърне към Мен и да се възобнови чрез Моя Дух, и да се обработи и въз­пита чрез Моето Слово.

Ти, който отсега ставаш мой, поверяваш всичко в Моите ръце. Отсега Аз Сам ще те ръко­водя, сам ще промишлявам и уреждам всичко за теб. Аз ще те уча все, що трябва да вършиш; ще лягаш и ще ставаш под Моите крила. Аз ще бъда страж----------------------

62. За вярата в „Божието обещание" се говори в библейските тек­стове - Рим. 4: 13-21: „Обещанието [Божие] към Авраама ... се даде ... чрез вярата. Авраам повярва... без да слабне във вярата... а в обещанието Божие не се усъмни, но остана твърд във вярата... напълно уверен, че Той е силен да изпълни това, що е обещал". (У., № 14, 24.02.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:47
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 195 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 038


Писма до Пеньо Киров 038

[Свидетелствата Господни]


ТАКА ГОВОРИ ГОСПОД: „Изпълнете Мо­ите заповеди и повеления!

Ето, Моето Слово пристига, заповед ви носи, да заверите свидетелството на Духа Ми. Заве­рете Истината на завета Ми чрез живота си. Дайте свидетелство на Духа, което ще се пази пред лицето Божие като залог на вашата вярност към Него. Засвидетелствайте Истината на Бога чрез изповед пред негова свидетел. Отговорете с пълнотата на сърцето си и с пълнотата на ума си без всяко стеснение и Бог, Който вижда и знае всичко, ще ви даде според Своята неизмерима благост и вечна Милост. Изповядайте пред Бога и Неговото лице истината, засвидетелствайте я пред Небето.

Първо свидетелство: Вярваш ли от сърце и душа в Единия вечен и истинен, и благ Бог на Жи­вота, Който е говорил?


Качено на: 28 май 2013 10:48
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 182 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 041


Писма до Пеньо Киров 041

над тебе и окото Ми ще бди за съдбините на твоето сърце; ще Ме призовеш рано и ще ти отговарям в утрените зари на зората. Преди да повикаш, ще ти отговарям, и преди да пожелаеш, ще ти давам Своите Божествени дарования. Ще бодърствам за всичките ти нужди.

Гледай да не оскверняваш Името Ми и да не опетняваш благодатта Ми. Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, от жестокосърдечието се огорчавам.

След всичко бъди винаги готов да изпълниш всяка заповед, която ще ти дам. Правило на жи­вота ти ще бъде всичко да изпълняваш, за всичко да благодариш. Кога лягаш, кога ставаш, кога ядеш, кога пиеш, кога всичко вършиш — за всичко трябва да благодариш в сърцето си. А сам Аз, Бог един, ще те утвърдя във всичко и Мирът ти ще изгрее, както утреното Слънце на живота."


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 219 Преглеждания

Писма от Пеньо Киров 042


Писма от Пеньо Киров 042

№ 14 (продължение)

Ето нашето обещание пред Бога, Небето и теб, нашия брат в Христа Господа, което под­писваме в следующите десет свидетелства, ко­ито Духът на Истината ни дава.

1) Вярвам от сърце и душа в Единия вечен и ис­тинен и благ Бог на живота, Който е говорил. [подпис П. Киров и Т. Стоянов]


2) Вярвам в моя Господ и Спасител, Който ми говори сега. [подпис П. Киров и Т. Стоянов]

3) Вярвам в Божия вечен и благ Дух, Който из­работва моето спасение. [подпис П. Киров и Т. Стоянов]

4) Вярвам в моя приятел — Господа Исуса Хри­ста, и във всичките мои братя — раби на Бога живаго. [подпис П. Киров и Т. Стоянов]

5) Приемам да изпълня волята на един истинен и праведен Бог без колебание. [подпис П. Киров и Т. Стоянов]

6) Отричам се от себе си и от всичко световно за Божията любов. [подпис П. Киров и Т. Стоя­нов]

7) Ще посветя живот и здраве и всичко друго за Божията слава и славата на Неговото дело. [подпис П. Киров и Т. Стоянов]

8) Ще слушам, Господи, гласа Ти и съветите Ти, кога ми говориш. [подпис П. Киров и Т. Сто­янов]

9) Готов съм, Господи, да изпълня заповедите Ти без всяко съмнение. [подпис П. Киров и Т. Сто­янов]

10) Ще се трудя, Господи, винаги да ходя пред лицето Ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя да Те никога не огорчавам. [подпис П. Киров и Т. Стоянов]

Амин


Гр. Бургас, 28-и февруарий 1899 година


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 179 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 043


Писма до Пеньо Киров 043

№1565
Варна, 11 мар[т] 1899 г.


Киров и Тодоров,

Писмото ви приех — радвам се за вашето ре­шение. Идущият четвъртък ще ви пиша и д-р Миркович ще ви връчи моето писмо, понеже той ще дойде на 18-и по работа в Бургас66. Можете да изпратите онова на вашия приятел67. Само му дайте всичките упътвания нужни, по които да се ръководи.

Часът седем (в) сутрин е определен за на­шето дело „в неделя". Имате нарочно поздравле­ние от двама наши братя и приятели68 от Русен­ско, които наскоро ми писаха по същата работа. Делото върви успешно засега.
Името на онзи приятел, който ви е говорил, ще ви го съобщя, ако само желае да стори това. Той е М.*

Нарочни поздравления от Д-ра.


Ваш верен: П. К. Дънов

27 Пс.....................
* М – Архангел Михаил.

65. Писмото се публикува за първи път. (У., №15, 11.03.1899 г.)

66. По това време от 10 февруари до 17 март 1899 г. д-р Миркович е бил във Варна. (У., №15, 11.03.1899 г.)

67. Вж. предното писмо и бел. №44 (У., №15, 11.03.1899 г.)

68. Единият е Петър Тихчев, както става ясно по-нататък в писмата, а другият не е известен. (У., №15, 11.03.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 136 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 044


Писма до Пеньо Киров 044

№16
Варна, 14 мар[т] 1899 г.


Люб. бр. Киров,

Желая да Ви съобщя да бъдете готов за всяка минута. Обещанието е вярно, Господ ще извърши все, що е говорил от начало и до сега. Кога прис­тигне Словото Божие, ще има смущение нався­къде и Вие ще се намерите с мен заедно във Варна и нашите духове ще бъдат обединени в едно.

Аз имам да бдя още за малко, докат[о] до­върша умилостивителното дело, и след това всичко ще предам в ръцете на Тогова, Комуто съм длъжен всичко. „Той е Отец", Благият ни Баща. Колко са сладки Неговите думи и пове­ления! „Онзи, Когото сте видели, Той е вождът Господен.'"69 Името Му знаете.

Приемете Д-ра като брат в Господа, аз ви го препоръчвам. Той е


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 151 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 045


Писма до Пеньо Киров 045

участник. Господ го прие и приема неговото служение. Той е един с нас в Господа. Той даде тържествено своето Обеща­ние и Бог е силен да го пази в Името Си.
Имате поздравление и от други двама братя:70 от село Хотанца71, които Господ е призовал в де­лото. 3а другите неща сам д-р М[иркович] ще ви разправи подробно. Радвайте се и веселете се, за­щото е приятно да сте весели и бодри и пламенни духом.Чет[ете] Псал[ом] 98,27,93; Второ Петрово Послание 1:20-21;

„Мир ви давам, Моя мир ви оставям." [Йоан 14:27] „Всяка пръчка в Мен, която принася плод, очистя се, за да даде повече." [Йоан 15:2]

Поздрави нарочно бр. Тодора. С търпение ще очакваме Обещанието и когато Бог Благий благо­воли, ще сторим


-----
70. Виж бел. №68 към писмо №15 на П. Дънов. (У., №16, 14.03. 1899 г.)

71. Хотанца - село в Русенско. Там след завършване на Американ­ското научно-богословско училище в Свищов през 1887 г. мла­дият Петър Дънов учителства една учебна година (1887/1888). (У., №16, 14.03.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 158 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 046


Писма до Пеньо Киров 046

всичко, което ни е определено да извършим за Него. Амин.


Ваш верен: П. К Дънов


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 145 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 047


Писма до Пеньо Киров 047

№17
Варна, 4 април 1899 г.


Пр. Киров,

Писмото Ви чрез г-н Д-ра приех73, и ви благо­даря за братските чувства, които показвате. Аз се радвам за вашия успех в Господа и благодаря на Бога за Неговата милост, която ви поддържа постоянно и ви пази от всичките лукави ухищрения на Дявола. Господ е вече възтържествувал. Гла­вата на тая ст[а]ровременна змия е смазана, а с това ние добиваме една от великите победи. Аз имам много неща да ви кажа и пиша, но имам заповед да чакам още. На 19-и миналия [месец] аз видях нашия Господар. Ние двама смазахме главата на една голяма змия. Един от нашите големи врагове е премахнат. Вие имате поздрав от „Вожда"74. Той ми съобщи, че Ви е посещавал и укрепял в благодатта Господня. Той действа в името на Господа Исуса Христа за вази.

Пишете на Х[а]раламби и го питайте коя е причината за неговото мълчание. Да се не двоуми. Аз му казвам това. Пишете му и му съобщете това, което Ви казвам. Нека да не изгуби най-добрия случай за своето бъ[де]ще. Сега е време. Двоумения, немарения не са благоугодни Томува, Който го зове. Нека да знае, че той скоро ще бъде посетен от своя Ангел хранител. Защото иде време, когато ние няма да се церемоним с ад­ското зло, нито ще правим почит на греха. Кога ви пиша втори път, ще ви кажа нещо повече.

Поздрави Тодора, нашия любезен приятел. Поздравяват Ви и всички други тук.

П[осл.]* Тим. 2 гл.


Ваш верен: П. К Дънов...............
* Не е посочено точно посланието – І или ІІ.

73. Д-р Миркович е престоял около 2 седмици в Бургас (от 18 март до края на месеца). (У., №17, 04.04.1899 г.)

74. П. Дънов не споменава името на „Вожда" и не става ясно дали е Архангел Михаил или някой друг. В писмото си от 15. 07. 1899 г. П. Киров казва : „Пратениците, с които се съобщавахме, бяха двама - пророк Данаил, пратеник Божий, и Уфестет - княз на Юдея от небесните духове на Юдиното коляно. Той каза, че е Вождът господен и че е по-горна степен от Архангел Михаил". (У., №17, 04.03.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 145 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 048


Писма до Пеньо Киров 048

№18
Варна, 17 апр[ил] 1899 г.


Люб. пр. Киров и Тодоров,

Надявам се да сте приели моята по-предишна пощенска [карта]. Аз щях да ви пиша затворено [писмо] сега, но пак отложих по известна при­чина. Види се [в]се за добро. Господ ни е съобщил много неща, и то все добри. Ние очакваме сега Неговото Слово, Което, кога дойде, ще разбуди всички.

Желая да зная как сте? Бодри ли сте духом, а и пламенни в молитва? През седмицата имате ли молитва? Мен ми писа един приятел75 от село Хотанца, който желае да се запознае с вази и да знае имената ви. Аз му се обещах по-после да му сторя тази услуга. Така се казва: „Времената са зрели, положението е сериозно". Словото Божие иде с голяма сила; кога пристигне, ще има чудно движение навред. Няма да стоим вече за дълго време в тоя свят, ще трябва да се освободим от неговото робство. Промените, които идат да з[а]емат място в живота, ще бъдат чудни във всяко отношение. Ние всички ще се променим и ще придобием онова, за което сърцето ни ламти и душата ни жадува.

Благодатта Божия ще ни осени и Негова Дух ще ни изпълни със Своето присъствие и Господ Сам ще ни е ръководител. Този народ ще трябва да чуе Словото Господне и като Го чуе, да се стресне. България ще трябва да се посети лично.


Ваш верен: П. К. Дънов................
75. Петър Тихчев, както ще стане дума в следващото писмо на П. Дънов. (У., №18, 17.04.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 049


Писма до Пеньо Киров 049

№19
Варна, 29 април 1899 г.


Притчи 2:1, 9;
Ев. Матея 21:21, 23
от Господа


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 21-ви того получих. Аз се много радвам за вашия духовен успех в Господа, нашия Спасител. Този, Когото ви[е] любите и в Когото полагате всичката си надежда, е верен и истинен.


Господ ми се яви духом и ми съобщи следующите благи неща от Нашия Небесен Баща, Който ни люби с вечна и неизмерима любов"76.

„Аз съм Господ твой, Който ти говоря сега. Кажи на моите братя волята Ми. Кажи им, Аз съм техен Спасител, Който ги водя с крепката си ръка. Кажи им, Аз съм, Който ги уча и упът­вам повседневно в пътя на живота. Всичко, което имат, Аз съм им дал. Благослови ги в Моето име, за да приемат изобилието

---
76. Почти същият текст по-долу, но с по ранна дата - 30 март 1899 г., е публикуван в книгата „Дневник на Учителя Беинса Дуно (Пе­тър Дънов)", София: Дар-Логос, 1999, с. 17. (У., №19, 29.04.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 050


Писма до Пеньо Киров 050

на Моя Дух.Ето, Аз съм с вас постоянно и ви ръководя всинца ви усърдно. Прославете Името Ми. Отво­рете сърцата си, за да работя в тях за вашето възобновление. Ето, Аз всяка заран и вечер идвам и ви посещавам чрез благия Си Дух да ви ободрявам и да споделям вашите скърби и вашите радости. Моят Дух гори, Моето сърце ви люби. Аз желая да Ме познаете тъй, както Аз ви познавам, и да Ме приемете в сърцето си, да вляза в душата ви, да запаля и просветя ума ви, да въздигна отпад­налия ви дух.

Братя мои, Аз съм ваш Господ, Този, Който е излязъл победител из мъртвите, Който ви отва­рям пътя на вечното спасение, да влезете в дома на Отца Моего и Бога Моего. Приемете думите Ми чистосърдечно и с пълна вяра за всичко, що съм ви говорил отначало.

Търсете


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 156 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 051


Писма до Пеньо Киров 051

Моето царство и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи стократно сега и в бъдеще. Аз ви чакам и ще ви приема в Моята блага кошарина, ще ви заведа при изворите на жи­вота, ще ви напоя и нахраня с изобилието на Моя вечен Дух.

Аз съм близо всякога, всякога, кога ме тър­сите, готов винаги да ви помагам. Вашите скърби, вашите нужди Аз ги чувствам. Вашите радости, вашите сполуки Аз ги споделям. Вие сте Ми близки на сърцето. Станете, елате по-близо до Моя Дух, прикоснете се до Мене и ще изцелеете духом. Станете и идете при всички, при които ви пращам. Сторете за тях това, което Аз съм сторил за вас.

Ето, трудът ви няма да остане, без да при­несе своя плод, и то изобилно. Ето, Моят Дух вече ще се излее на[д] всяка Моя твар и коитоГо приемат,


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 052


Писма до Пеньо Киров 052

ще оживеят и вечно ще Ме следват, и ще бъдат Мои синове и дъщери и Аз — техен Господ.

Слушайте, вам говоря, които сте обременени, които сте отегчени духом, на които сърцата са съкрушени, на които душата е наранена от света. Елате при мене и ще изцелеете, и ще ви дам Мо­ята радост, Моя мир, които никой няма да ви отнеме; защото Аз съм Истий днес и утре. Аз съм от начало и всякога ще бъда."


Това ми се вдъхна от Господа през тоя ме­сец. Имам много други неща още дадени, но те са толкова дълбоко проникнати с духовна съдържа­телност, щото ще стане и нужда да ви ги съобщя по-после. Ако е рекъл Господ, както чакаме Него­вото обещание да се видим, има много неща да ви съобщя и разясня.

Сегиз-тогиз ми минава една мисъл


Качено на: 28 май 2013 10:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 153 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 053


Писма до Пеньо Киров 053

да тръгна да посетя България и да разглася живото Слово и великото спасение на всички, тъй щото да чуят и мали, и големи що е Неговата блага Воля. Но чакам още да приема Обещанието. И не ми е известно още дали сам ще ме прати Бог да върша тази работа, или другиго някого може да прати с мене наедно за подкрепа. Аз напълно вярвам, че Бог има Своите избраници вече приготвени и може би те скоро ще приемат Неговото повеление да сторят Неговата воля. Делото по всяка вероят­ност е трудно, съвпрегнато с много мъчнотии и страдания, но [в]се таки някой ще трябва да по­жертва живота си за Славата Божия и доброто на другите. И ако многомилостивий и благоутробний Бог благоволи да ни натовари да изнесем


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 138 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 054


Писма до Пеньо Киров 054

Неговото вечно Слово и да станем съпричастници на всичката Негова любов, ние ще сме благодарни за Милостта Му. Затова имаме нужда да се ук­репяваме във вярата. Няма за Бога невъзможни неща. Само да сме верни на делото Му и Той ще промисли за своята работа.

Моята молба и горещо желание е делото да произлезе от по[д]буждението на Духа Божий. Той да ни научи как да постъпим във всичко не според человеческа мъдрост, но според Бога; не според человеческа сила, но според Божията. Ние ще възложим всичко на Него, защото е казано: възложете товара си на Господа. Благословен е Този наш Господ, Който ни обича и милва с Го­реща любов.

Аз се моля за вази Бог да ви укрепява в Дух и сила, да растете в всяка


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 168 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 055


Писма до Пеньо Киров 055

благодат и мъдрост Божия. Моля се щото Бог да осуети всичките лу­кави замисли на Дявола, който постоянно като лъв рикае да намери някого, за да го разкъса и по­гълне. Но неговото време се е свършило, неговият час е дошъл да бъде хвърлен в бездната, за да не изкушава вече чадата Божии (Откр. 20).

На 19 март мен ми се представи една вечер едно видение, в което ние заедно с Господа Исуса, нашия Спасител, поразихме една огромна и ве­лика змия, цяло страшилище. Това е един от най- добрите знаци, които Бог ми е подарил — да видя, че Неговата сила е непобедима. Да, любезни мои

братя, нашият главен враг е победен вече. Господ Исус му е смазал вече главата.
Аз се радвам, като виждам, че Господ ви благославя изобилно.


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 145 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 056


Писма до Пеньо Киров 056

Колко други неща имам на сърцето си да ви кажа, но боя се да не би да ви обременя духом, да ви дам нещо, което не е сво­евременно за вас. Всичко ми е позволено, казва а[постол] Павел на едно място, но не и всичко за назидание. [I Кор. 6:12]

Нашият брат от село Хотанца се вика Пе­тър Тихчев77. На Козлова аз му писах и му съоб­щих, което му беше нужно. Вярвам да е получил вече отдавна моето писмо. Поздравете го от мене пак. Господ е верен, няма неща невъзможни за Него. Нашият пр[иятел] Козлов ще се научи, но може би малко късно, но не вреди. По-добре ня­кога, отколкото никога.

Бъдете благословени, мои любезни братя, поздравете се с братско целувание. Господ Исус и Негова Дух да ви ръководи във всичко добро и благоугодно Богу Нашему.


Ваш верен: П. К. Дънов....................


77. Петър Тихчев е роден в с. Беброво, Еленско. Живее в Свищов, Си­листра, Русе и София. Преди обръщането си към евангелизма (методизма) до Освобождението той е православен свещеник. В духовната си работа се убеждава в предимствата на евангел­ския начин на богослужение. Започва да ползва преведената на български език Библия от 1871 г. и искрено се радва, че хората могат да четат и разбират Словото Божие на роден език. Така постепенно зрее мисълта да преминат заедно с брат си Сава Ти­хчев към евангелистите методисти. Това се случва през м. август на 1881 г., когато двамата обявяват пред съселяните си, че пое­мат по пътя на протестантското богослужение - без ритуали, а с проповед. Реакцията на Русенския митрополит е яростна, като се стига дотам, че той насъсква съселяните на братя Тихчеви да ги прогонят от селото. Така те напускат родното си място, като Сава Тихчев отваря бакалия в Русе, а Петър Тихчев става еван­гелски проповедник. Активната си благовестителска работа извършва: 1882-1889 г. - в Русе и Русенско; 1890-1894 г. - в Си­листра; 1895-1898 г. - в Хотанца (Русенско); 1899-1900 - помощ­ник в Русе и Хотанца; 1901-1902 г. - Орхание (Ботевград); 1903 г. - Инджекьой (с. Тополи, Варненско); 1904 г. - Силистра и Тутра­кан; 1905 г. - помощник в Русе и Косуй (Пожарево, Разградско); 1906-1908 г. - в Хотанца. В неговия дом в Свищов живее младият Петър Дънов, докато учи в местното методистко Американско научно-богословско училище (януари 1885-24.06.1887 г.). През месец май на 1909 г. пастор П. Тихчев прекратя членството си в Методистката църква. Така П. Тихчев, заедно със семейството на зет си Илия Стойчев и някои други близки, се присъединяват към Бялото Братство. От 1909 г. П. Тихчев неизменно присъства на съборите на Веригата. Завършва земния си път на 28.11.1918 г. (У., №19, 29.04.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 209 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 057


Писма до Пеньо Киров 057

№2078 (отворена карта)*
Варна, 6 май 1899 г.


Д-р Миркович с днешния параход по един наш приятел79 Ви изпраща една връзка от 100 книжки80 до тяхната кантора81. Д-рът мисли, че ще мо­жете да се разправите с тях.

Надявам се да сте добре и да сте приели мо­ето писмо. При това надявам се да сте приели и някоя благодат от горе.
Днешният ден е забележителен във всяко от­ношение, особено в неговото духовно съдържание.

Аз съм много добре. Бодър и як духом. Готов за всяка работа. Бог се вече прославлява и ние не сме далече от вратата на Неговото царство. Приемете нашите поздравления.


Ваш верен: П. К. Дънов....................
* Писмото е без обръщение.

78. Писмото се публикува за първи път. (У., №20, 06.05.1899 г.)

79. Не става ясно кой е този приятел. (У., №20, 06.05.1899 г.)

80. По всяка вероятност става дума за най-новата издадена от д-р Миркович книга „Вечните истини от духа на Виктор Хюго. Дик­тувани и приети буквално от Казимир Моте". (Казимир Моте, Сливен, д-во Милосърдие: Друж. Печ. Труд, 1899. 128, IX с. 80 ст.) Книгата предизвиква изключителен обществен дебат. (У., №20, 6 май 1899 г.)

81. Кантората е на дружеството „Русчо Вълков Миркович и Сие", където акционери са Русчо Вълков Миркович, брат на д-р Миркович, самият д-р Георги Вълков Миркович и наследниците на Русчо. Тя е създадена в Бургас през 1888 г. като клон на основ­ното дружество с централа в Цариград. Предметът на дейност е търговия с български и европейски стоки. Управител е Георги Д. Жечков, чийто син Димитър Жечков е един от ентусиастите, участвали в организирането на толстоистката комуна в с. Айлан Кайряк (дн. с. Ясна поляна), Бургаско през 1907 г. (У., №20, 06. 05.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 169 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 058


Писма до Пеньо Киров 058

№21
[...] 8? юний84 1899 г.


Люб. Пр. Киров,

Вашето писмо приех. Д-р Миркович85 ще Ви предаде моя поздрав и някои неща, които съм го натоварил лично да Ви съобщи. Не се притесня­вайте духом. Господ иска да чакаме още малко, докато се облечете в Неговата сила. Нещата трябва да се извършат както е Нему угодно. Тър­пение, приятели мои. Господ ще ви посети, и то скоро. Разбирайте добре Неговите пътища. Виж­дам, че вашите сърца се утесняват. Но кажете ми, имате ли вяра поне колкото едно синапово зърно? Ако сте я придобили, тя е достатъчна, защото такава вяра, казва Господ, е в сила да мести и горите. [Мат. 17:20]


-----------------
84. Липсва местописането, но по всяка вероятност е Варна. Върху писмото се вижда само датата 8 юни, написана от П. Киров при получаване на писмото в Бургас. Друго не е отбелязано от него, но от текста в началото на писмото се подразбира, че то ще бъде пре­несено на ръка от д-р Миркович до него.(У., № 21, 08.06.1899 г.)

85. Докторът отпътува от Варна около 8 юни, като вероятно прес­тоява в Бургас известно време, след което се връща отново във Варна. През юли те пак се срещат (макар че през този период Учителя П. Дънов е отсъствал от града) и д-р Миркович полу­чава наставления за братята в Бургас, за които става дума в писмо №23 на П. Дънов от 3 август 1899 г. (У., №21, 08.06.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 059


Писма до Пеньо Киров 059

Не мислете, че искам да ви осъждам, не.

Ето що ми казва Господ на мене лично: „Вяра, вяра в Мене непоколебима — това желая. Любов непрестанна — това искам, оправдание не ис­кам, от това няма нужда, покаяние на всинца ви трябва. От Мене, от Моя Дух да се родите — това е надлежаще".

Дано Господ Исус ви даде право и истинско разумение на Неговото Слово чрез Своя Дух. Аз се моля за вас Господ да ви даде изобилна благо­дат, да сте напълно приети и одобрени от Него. Да ви пази от ухищренията на лукавия, който по­стоянно се старае да ви съблазни и отстрани от Любовта Христова. Но верен е Господ, Който ви люби, и колко е сладка Неговата


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 060


Писма до Пеньо Киров 060

любов.

Радвайте се, братя мои, че имената ви са написани на небесата в книгите на живота. Ние трябва да се радваме, че Господ ни е призовал да сме свидетели на Неговата истина. Работете чрез Духа на молитвата.

Пишете от моя страна на Х[а]раламби и го поздравете нарочно. Господ иска неговото сърце, тъй му кажете. Гола вяра не струва. Господ го призовава лично и той не трябва да се двоуми. Нека слуша гласа Му. Аз ще му пиша, само кога видя за благовременно да сторя това.

Козлов ми писа и писмото ми се [х]аресва. Види се, той страда духовно, но [в]се таки трябва да се опита.


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 061


Писма до Пеньо Киров 061

Той ми благодари за писмото, че [е] дошло навреме да го подкрепи. Той не ми съобща[ва] нищо относително неговото отиване в Америка.

Господ вече има Своите избрани. И които чуят гласа Му, нека внимават. Ще бъдат научени, казва Той, всички от Него. И ще напише закона Си в сърцата им и даже глупавите няма да [се] заблуждават.

Приемете моя искрен поздрав и двама[та]. Аз ви изпращам своите благословения от Гос­пода. Мир вам. Работете с духа на молитвата за Неговата слава. Искайте и хлопайте и ще ви се даде.


Ваш верен: П. К. Дънов

Имате поздрав от бр. Тихчев от Русе. Ад­ресът му, ако искате да пишете, е следующият: Петър Тихчев, Ев[ангелски] проповед[ник], Русе.


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 161 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 062


Писма до Пеньо Киров 062

№23*
с. Николаевка94, 3 ав[густ] 1899 г.


Писмата ви съм приел от 8, 15, 28 того. Бла­годаря ви за всичко. Радвам се на подобрението ви. Дай Бог да успявате по-добре във всяко отно­шение. Положението, както днес стои, е твърде сериозно, което е съвпрегнато с много трудности и мъчнотии, които се изпречват на пътя ни. Но, разбира се, всичко в света си има своето място и служба. Животът е борба. И песента казва: „Борба непрестанна е този наш живот"95, но тази борба има известна цел, която като се постигне, ще се добие нашата вътрешна свобода.

Всичко, което вие ми съобщавате, добре схва­щам. Има някои неща, върху които ще трябва да ви хвърля повече светлина върху общия предмет.

Д-р Миркович вярвам да е минал вече през Бургас96 и да ви е съобщил някои неща. При все това всичко, което се върши, е за общо добро. Про­видението разбира нещата по-добре, отколкото онези, които са непросветени върху тайните на вътрешния живот, който се върши незабелязано, защото крайните неща в живота и големите не­щастия в него са действителните предпазителни мерки и благословения за общото добро.
Писмото е без обръщение.

Имам други работи, които ще ви съобщя в другото си писмо.

Днес приех един мой приятел97, който ви е вече, надявам се, писал. Приемете искрения ни поздрав.


Ваш: П. К. Дънов.....................
* Писмото е без обръщение.

94. Село Николаевка се намира на 30 км северозападно от град Ва­рна. Разположено е на 350 м над морското равнище от двете страни на Николаевска река. Първото име на селото е Хадърча (Хадърджа). Основано е през 1823 г. от Атанас Георгиев Хадърчалията (дядо на Петър Дънов, баща на майка му Добра). Когато османлиите вилнеели по тези краища, Хадърчалията плащал откуп и османските войски го заобикаляли. Тук през 1847 г. ро­долюбивият селски чорбаджия Атанас на свои разноски отваря и първото българско училище във Варненска околия. Констан­тин А. Дъновски (бащата на Петър Дънов ) е първият учител там. Около 1857 г. се жени за дъщерята на чорбаджи Атанас. През 1864 г. в Хадърча се ражда Петър Дънов. Селото се преиме­нува през 1878 година в чест на по-малкия брат на руския цар Александър, княз Николай Николаевич - главнокомандващ ру­ските войски по време на Руско-турската освободителна война. (У., № 23, 03.08.1899 г.)

95. Същият цитат е използван и в книгата „Науката и възпитани­ето" (С: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", 2007, с.100). (У., № 23, 03.08.1899 г.)

96. Д-р Миркович се прибира в Сливен около тази дата. Писмото на П. Дънов до Миркович от 1 септември 1899 г. е адресирано до Сливен (вж. кн. „Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Г. Миркович 1898-1902", София, 1999, с. 24 ). (У., № 23, 03.08.1899 г.)

97. Става дума за П. Тихчев. (У., № 23, 03.08.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:53
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 174 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 063


Писма до Пеньо Киров 063

№22
[с. Гюле кьой]87, 12 юлий 1899 г.

Щемпел от Варна 15.V11. 99 г.,
получено на 19.V11. 99 г. [бел. на П. К.]


„А ний сме длъжни винаги да благодарим на Бога, че Бог отначало е избрал вас в спасение чрез освещението на Духа и вярванието в Истината." (II Сол. 2:13)


Люб. бр. Киров,

Надявам се да ви намери моето писмо здрави и весели в Господа. Да, брате мой, чудна и велика е Неговата любов, с която ни е възлюбил още от­давна. Трябва да Му благодарим в душата си и сърцето си, че е близо при нази всеки ден, да ни укрепява и учи на святите си пътища с благия Си и Свят Дух.

Аз Ви моля добре да изучавате Словото Бо­жие и Негова Дух и по Неговите упътвания да ръ­ководите всичките си постъпки словом и делом. От Името на Господа Ви казвам, любезни брате мой, че нам предстои свята работа да извършим за Господа и за която много да пострадаме, като понесем всичко с търпение и надежда, че Той ще стори все, що е обещал.


-----------

87. Местописането е цитирано от П. Дънов в края на писмото - с. Гюле кьой (дн. с. Засмяно, Варненско, на около 6-7 км. от с. Николаевка). На първия лист на писмото, най-отгоре вляво, П.Киров е написал: щ[емпел] от с[ело] - 12.07.[18]99 г.; щемпел гр. Варна - 15.07.[18]99 г.; получено на 19.07.[18]99 г. (У., №22, 12.07.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:56
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 148 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 064


Писма до Пеньо Киров 064

Ний трябва да пожерт­ваме всичко за славата на Неговото свято име и да принесем живота си в жертва жива и свята, Богу дар избран. Делото Божие ни вече чака, а ние не сме още готови.

О, имайте вяра, вяра, и то непоколебима. Гос­под иска да ни прати да работим в лозето Му. Да обиколим България от единия край до другия и да провъзгласим: „Така рече Господ, покайте се, защото Царството Му иде ". Готов ли си посред мъчнотии, страдания да сториш това? Господ ми каза — помощ само от горе ще ни се даде. Ни­кому не трябва да се надеем, освен Нему. Той ще промисли по своя си път. Аз имам вече благата вест, но ще Ви я съобщя само кога се лично видим, ако е рекъл Господ.

Молете се дано е скоро. Аз вас чакам. При­зовете Господа и Му предайте всичкия си живот и бъдете готови за


Качено на: 28 май 2013 10:56
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 148 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 065


Писма до Пеньо Киров 065

Словото Му, което ще Ви съ­общя. Вие трябва да се новородите от Духа Бо­жий. Нови сърца трябва да приемете от Господа, преди да приемете силата на Неговото Слово. Това се гответе, защото ще приемете Духа Святаго от горе, кога ви посетя лично и ви благо­словя от името на Господа. Ставайте сутрин рано, преди да изгрее Слънцето, и въздавайте благодарителни молитви. Рано ви казвам, нека да ви завари Слънцето, Царят на деня, че славите Господа Бога Нашего. И вечер късно пак Му бла­годарете. Пак ви казвам, вие трябва да станете нови създания в Господа Исуса. Победата ще се извърши само в Неговото име. Той ще предиде пред нас и ще ни упътва в пътя на живота, по който ще вървим постоянно. Аз ви оставям в ръцете на Господа Исуса, да Ви пази в Името Си и да ви благославя.


Качено на: 28 май 2013 10:56
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 066


Писма до Пеньо Киров 066

Аз съм сега в село при брата си по плът88 и мисля да стоя до края на този месец и ще видя после що ще ми каже Господ да върша. Казвам ви, не бързайте.

Аз съм в това място и се подвизавам духом за Господа. Упражнявам се в търпението, на по­мощ му викам добрия нрав и благостта. Давам място на великодушието и го уякчавам с безкористието и смирението. И викам искреността на помощ, и украсявам челото с учтивостта и до­брото, и незлобието. И като свърша тази трудна работа, ще принеса в жертва Господу Богу дар избран и ще Му благодаря за милостта, с която ме е подкрепил да извърша и победя в Негово име, и че ме е турил в безопасно място да стоя в Не­говия дом. Радвайте се, брате мой, че спасението Ви е извършено и че Небето отсега е дом ваш. „Отивам място

---
*88. Братът по плът е Атанас Константинов Попов (т.е. синът на попа) - роден през 1862 в с. Хадърча (дн. Николаевка). Той е вто­рото дете на свещеник Константин Дъновски и Добра Георгиева, след дъщерята Мария (по мъж Пенко Стамова). Третото дете е Петър Дънов. След като се задомява, Атанас живее в съседното село Гюле кьой (Гюле кю) със съпругата си Ласка, където прите­жава воденица. Има две дъщери - Добра (починала на 26 г. през 1919 г). и Димитричка (04.12.1899-14.11.1981). Атанас е майстор строител на воденици. Заминава си от този свят през 1912 г. Съ­пругата му Ласка е починала около 1915 г. (У., № 22, 12.07.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:56
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 067


Писма до Пеньо Киров 067

ви приготвя, място — казва Господ, — и кога го приготвя, ще дойда и ще ви взема при себе си, щото дето съм Аз, да бъдете и вие." [Йоан. 14:2, 3] Мир вам, от Господа прие­мете Неговото благословение, което ви пращам.
Поздравете д-р Миркович, ако е още в Бур­гас.

Нарочно поздравление на брат Тодоров от мен. Господ Исус да го уякчи и благослови.

Днеска писах на бр. Тихчев. Молете се за по-голяма светлина, да ви се просветят умо­вете, сърцата и душите. Аз присъствам духом при вази и много пъти съм имал стълкновение със Сатана и неговите слуги, които ви заобикалят и се стараят да посеят семето на съмнението и да разхлабят умовете ви в живата вяра. Но аз ви крепя чрез силата Господня и чрез Неговото свято име.

Мир вам пак Ви


Качено на: 28 май 2013 10:56
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 068


Писма до Пеньо Киров 068

казвам, любезни мой брате, радост на душата ми. „Благ е Господ на онези, които Го чакат, на душата, която Го търси. До­бро е и да се надее някой, и тихо да очаква спасе­нието Господне. " (Плач Иеремиев 3:25-26)


Ваш верен: П. К. Дънов

Моят адрес: село Гюлекю, Николаевска об­щина89 — Варна.

----

89. Село Гюле кьой се е числяло тогава към община Николаевка (вж. бел. 96). (У., № 22, 12.07.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 127 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 069


Писма до Пеньо Киров 069

№24
с. Гюле кьой, 1 септемврий 1899 г.98


Люб. бр. Киров,

Днеска писах на д-р Миркович, а същевременно пиша и на вази. Успехът на вашия духовен живот ме интересува много. В моята душа радост про­никва, когато виждам вашето нарастване във всяка благодат и познание на Господа. Аз се моля вий да преуспявате в познанието на Истината, която е скрита в Господа Исуса Спасителя ни. Уверен съм, че мирът Божий е в сърцето ви и утешителят, Дух Святий, работи за вашето просвеще­ние. „А той, Дух[ът] на Истината, кога дойде, ще ви научи на всичко." [Йоан. 16:13] Каква радост е в душата ни, когато Духът Святий е с нази. Колко е благ този Дух, който изработва нашето спасение и с когото сме запечатани да служим Богу и Господу Нашему. С какво чудно търпение, с каква велика милост Той носи нашите теготи и търпи

................
98. Върху писмо № 24 на Учителя П. Дънов не се вижда дата на изпращане и местописане. П.Киров е записал: „Получих на 5 септ. [18]99". Следователно писмото е писано няколко дни преди тази дата. То започва с израза: „Днеска писах на д-р Миркович". Писмо до д-р Миркович в този интервал от време намираме в книгата „Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Миркович 1898-1902", София, 1999, на с. 29, където в края на оригиналното писмо на П. Дънов се чете: „Село Гюлекьой, Николаевска общ., Варна, I-и септ. 1899". Следователно датата и на настоящото писмо е 1 септември 1899 г. и местописането е също с. Гюле кьой. (У., №24, 01.09.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 070


Писма до Пеньо Киров 070

нашите слабости. Там, в дълбочините на душата ни, Той постоянно ни говори и упътва в пътя Божи, като ни указва добрите и благи неща на Царството Господне.

Види се, бр., дяволът тук се е завзел да раз­руши делото, което Господ съгражда. Ний сме били подложени на горчив изпит. Но Господ е бил винаги верен към мене. Моята радост и моят мир почиват в Неговата любов. Небето е отво­рено за нази: то е дом наш.

Аз съм още вън от Варна. Тук излизам рано всяка сутрин да посрещам Слънцето и да гледам дали Славата Господня се е явила на небето. Славата Господня е онзи стълб, който предвож­даше израил[т]яните в пустинята. Той става ми се явява на небето няколко пъти. Той е пълен с такава светлина небесна, която въодушевява ду­шата ми. Аз го познавам и с каква радост го оч­аквам да се яви сутрин! Той се явява на различни места.


Качено на: 28 май 2013 10:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 119 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 071


Писма до Пеньо Киров 071

На 20 август тази Слава Господня дойде от запад помежду ясното небе, макар че духаше силен вятър от изток. Този стълб Господен, като наближи към центъра на небето, се раздели на две части; по-голямата част мина откъм юг и закачи Слънцето, в което се явиха различни краски. По­сле се образува един хубав кръст, една тръба, един изваден нож и след това близо до Слънцето се яви едно человеческо сърце, зад което се показваше един образ.

Северната част образува един светилник с три свещи и далеч към североизток буквата „Л" и „И" и отдолу две метли. В живота си никога не съм виждал такава красива буква. Това стана по 10 часа сутринта и трая цели два часа. Аз се потрудих да снема снимка на всичко, което видях, и имам две рисунки. За мое учудване след като нарисувах всичко и почнах да разглеждам този ре­бус, видях буквите Б. Р. Я. А да се преплитат една в друга, и при това още много.


Качено на: 28 май 2013 10:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 072


Писма до Пеньо Киров 072

Аз четох и разбрах, че най-после Истината и Любовта ще възтържествува[т] и Господ Наш ще се възцари.

Има и други неща, които трябва да замълча, да не би да дадем повод на дявола да се вмъкне да стори зло. Казано е, че България ще пострада. Трябва да се молим за спасението на тия наши бед[ни] братя, които не съзират опасността, ко­ято Господ ще навлече на тоя народ, за да се свести.
Това, което ти съобщавам, пази в тайна. Всички още не са готови за Божиите работи. Има хора, които всичко [в]земат на подигравка. Има даже и наши братя, които биха ни казали: „Полу­дял си, Павле, многото ти учение те е изумило". [Деян. 26:24] Но ако сме се изумили, то е за Бога; ако право мислим, то е за вас.

Аз се моля Отец Наш Небесни да ни избави от всяко зло и да ни съхрани и спази чрез името Си.

Поздрави бр. Тодора. Мир вам.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 10:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 073


Писма до Пеньо Киров 073

№25*
Нови пазар101, 30 ок[томврий] [18]99 г.


Вчера приех писмо от г-н д-р Миркович, в ко­ето ме питаше за Козлова, а тъй също и за вази. Аз не съм приемал, стана отдавна, писмо от Козлова. Ако вие сте получили, моля съобщете ми къде е сега той.

Желая да зная тъй също как се вие поминувате всинца. Растете ли в познанието и благода­тта Господня?

Поздравете от мен Николая Велчев102. Вярвам той да е почнал да работи. Съобщете ми всичко под ръка.

Аз ви поздравлявам сърдечно. Делото на­предва, Духът работи, Истината се въдворява, Добродетелта възкръсва, Правдата иде, Любо­вта се възцарява. Словото на Господа няма [да] се върне празно, докато не стори Неговата добра воля.

Моят адрес е тоя засега.

12 глава Римляном ви пращам като поздрав и подарък.


Ваш верен: П. К. Дънов.......................
* Писмото е без обръщение.

101. В Нови пазар П. Дънов пребивава със сигурност от началото на м. октомври 1899 г. За това съдим от писмото му до д-р Мирко­вич, изпратено от Нови пазар с дата 7 октомври 1899 г. В града той престоява почти до края на м. февруари 1901 г. През това време баща му отец Константин А. Дъновски работи в Нови пазар в храм „Св. Параскева" (сега „Св. Петка" на ул. „Добру­джа" №11) като свещеник по заместване след пенсионирането си. (У., №25, 30.10.1899 г.)

102. Николай Вълов Велчев (1875/6 - 29.02.1968) е роден в с. Жеравна. Начално образование получава в Жеравна (1880-1886), след ко­ето заминава за Варна при най-големия си брат Атанас В. Вел­чев - издател на книги и притежател на книжарница. Във Варна изучава печатарския занаят и през 1899 г. се премества в Бургас при другите си двама братя - Христо и Димитър. На 14. 04. 1903 г. в Самоков Николай се оженва за евангелистката Люба Хаджиниколова, сестра на Йорданка Пачеджиева. Семейството на Н. Велчев има пет деца. Той е автор на шест брошури на еван­гелска тематика, издадени в периода 1904-1930 г., като 5 от тях са отпечатани в неговата печатница. През 1901 г. застава зад от­печатването на едно „Отворено писмо до Бургаския архиерей­ски наместник - протоерея К. Христов". Това писмо се раздава безплатно на Великден пред черквата „Св. Кирил и Методий" и предизвиква гнева на Православната църква в Бургас. К. Хри­стов се принуждава на свой ред да издаде брошурата „Идолопоклонство ли е?", с която авторът обвинява протестантската общност, че отлъчва хората от православната вяра. Този спор продължава и през 1904 г., когато излиза брошурата „Ти по­беди", без посочен автор. К. Христов отговаря също с брошура - „Грях ли е да се молим на Бога за ближния?", в която обви­нява Тодор Стоименов като предполагаем неин автор и иска уволнението му като служител в Бургаския окръжен съд. Ответ­ният удар идва с брошурата „Разпнете ги, разпнете ги", в която са включени „Ти победи", тази на К. Христов „Грях ли е да се молим на Бога за ближния?" и „Предизвикан отговор" с дата 01.06.1904 г. и подпис Н. В. Велчев. В нея той признава автор­ството си на „Ти победи". През 1906 г. Н. Велчев започва да строи къща, на първия етаж на която през юли 1908 г. открива собст­вена модерна печатница с оборудване от Виена. В дома на брат му Димитър (днес на мястото на хотел „България") двамата от­криват книжарница „Пеликан", в която всичко потребно може да се намери на най-добро вносно качество. До края на живота си Н. В. Велчев, съпругата му Люба и децата му остават предани членове на евангелската черква в Бургас. (У., № 25, 30.10.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 10:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 170 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 074


Писма до Пеньо Киров 074

№26*
Нови пазар, 7 ноемврий 1899 г.


Писмото ви приех. Аз ще ви отговоря на въ­проса, само ще трябва да почакате още малко време. Аз ще ви кажа с думите на Исуса: „Не сте далеч от Царството Божие" [Марк. 12:34]. Ду­хът Господен ви ръководи към пълната Истина.

Христовият закон трябва да се изпълни, и то чистосърдечно и с пълна вяра. Всичко, което Гос­под изисква в Своето Слово, ний трябва да сто­рим. Послушанието на Негова благ Дух е велика добродетел. Послушанието на Негова глас е сила необорима. Освен това Павел казва, че трябва да се съблечем от стария человек с неговите дела и да се облечем в Господа Исуса и да не промишляваме за плътта. [Еф. 4:22-25]

Аз желая вие да се добре осветлите върху такава важна постъпка, преди да постъпите към нейното изпълнение. Трябва да се въоружим пър­вом с Господнята Мъдрост. Знайте, брате, че имаме враг, на когото главата трябва добре да се смаже.

Исая 57. В друго едно писмо ще изпълня ва­шето желание.


Ваш верен: П. К. Дънов.....................
* Писмото е без обръщение.


Качено на: 28 май 2013 10:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 155 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 075


Писма до Пеньо Киров 075

№27
Нови пазар, 10 ноем[врий] 1899 г.


Люб. бр. Киров,

Според моето вътрешно убеждение Вие трябва да изпълните изискванията на Духа Святаго. „Ис­тина, Истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие. Роденото от плът плът е, а роденото от Духа дух е." [Йоан 3:5, 6] Една плътска църква според моето вътрешно убеждение не може да ни даде Духа при кръщението, защото е плътска. Но тая от Духа може, защото Духът в нея пребъдва.

Ако това, което сте решили да сторите, струвате за Духа Святаго, не бойте се. Изпъл­нете заповедта на Господа, Нашия Спасител, и Бог Господ ще ви благослови. Всичко, което вър­шите, вършете го като пред Бога. Трябва всинца да се съблечем от света, греха и плътта. И да се облечем в Господа Исуса и в Неговата правда и любов. [Еф. 4:22-25]

Сега нека да зная до какво


Качено на: 28 май 2013 10:58
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 144 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 076


Писма до Пеньо Киров 076

вътрешно убежде­ние сте дошли и как Дух Святий ви е научил. Ако е волята Господня да се видим, аз лично има да ви разправя много неща, които на книга не обичам да полагам.

Нека пътя Ви да е знае[н] само Господу, ко­ето ще вършите, да не би като узнае дяволът, да ви попречи и изкуси да паднете в някоя негова примка. „И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое царството, силата и славата во веки. Амин." [Мат. 6:13]103

Поздрави всички други приятели в Господа, а особено бр. Тодорова и Николай Велчева.

„Господ Бог мой да ви благослови и изпълни с всяко знание и мъдрост на Неговото Слово."


С братски поздравления оставам ваш верен: П. К. Дънов
..................
103. Цялата молитва „Отче наш" се намира в Евангелие от Матея, гл.6, стих 6 до 13 вкл. (У., №27, 10.11.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 077


Писма до Пеньо Киров 077

№28 (отворена карта)*
Нови пазар, 29 декемврий 1899 г.


Л. Б. Киров,

Бъдете спокойни, аз ще ви отговоря. Има ня­кои неща, които ме спират засега да Ви пиша. Аз зная, че се умъчнявате като чакате, но всяко нещо на времето си ще дойде. Аз ще Ви пиша повечко в идущето си писмо, което наскоро ще почна с по­мощта Господня. Аз ще пиша и на Николая.

Ще ви дам някои неща да размишлявате:

Пс. 91:1, 9, 10-16;
Пс. 119:105;
Притч. 30:5; Притч. 29:25, 26; Притч. 18:15;
Гал. 5:9; Еф. 2:13, 22; Кол. 3:14, 17(18); I Петр. 4:1, 19; 3:12, 22; I Йоан 5:1, 21................
* Писмото е без подпис.


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 078


Писма до Пеньо Киров 078

№29109
Нови пазар 1 януарий 1900 г.


[До] Киров и Тодор

Честитя ви Новата година.

„The steps of a good man ate ordered by the Lord: and he delighteth in his way"110 Пс. XXXVII: 23.


Дънов.......................
109. Писмото се публикува за първи път. (У., № 29, 01.01.1900 г.)

110. „Стъпките на добрия човек се направляват от Господа и Той ос­ветява неговия път." (У., № 29, 01.01.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 079


Писма до Пеньо Киров 079

№30
Нови пазар

20 яну. 1900


Люб. бр. Киров:-

Писмото ви заедно с подаръка приех и се моля Господ да умножи плода на вярата ви. Аз вярвам както се уча от писмото ви че вие с нетърпение очаквате да ви пиша. Вие знаете от опит и както казва Словото Божие че Неговите пътища не са като человеческите. Ръководени от Негова Дух ние трябва да се съобразяваме с Не­говите изисквания.

Работата за която има да се срещнем и гово­рим е работа важна и преди да я почнем трябва добре да се допитаме от Господа и да обмислим делото съобразно с волята на Христа. Ако сте готови и ако пътят ви се оправи от Господа Ис­уса. Аз мисля да се срещнем  

..................
111. Човешката душа има седем стъпки на развитие:

Първата фаза - Обръщение, е от Бога. Човек в известна фаза от своето развитие преживява дълбок преврат, вътрешна криза, една вътрешна буря. Дотогава човек е живял несъзнателно, без да се запитва за целта и смисъла на живота, но в известен момент той чувства пустота и съзнава, че досегашният му живот е без основа и без посока. И във времето на най-големите вътрешни бури проблясва в него една малка светлинка, която започва да расте и която го изпълва с мир и радост. Тази светлинка е идеята за Бога, за Разумното начало, което работи в целия всемир. Това именно е първата степен на човешкото пробуждане - Обръщението. Дотогава човек е бил с гръб към Бога, към Великия център на живота, и при тази първа стъпка се обръща с лице към Него. Тази фаза е дълбок вътрешен, мистичен процес. Това е озарение на човешката душа от един лъч, който иде от Великото разумно начало. Ето защо Христос казва: „Никой не може да дойде при Мене, ако не го призове Отец ми!". (Йоан. 6:65).

Втората фаза е Покаяние. То иде от човека. Човекът, който се е обърнал към Бога, прави равносметка на досегашния си живот с нов критерий, с нова мярка. У него е вече родено съзнанието за един светъл, чист живот и дълбоко се разкайва за стореното в миналото.

Третата фаза е Спасението. То е от Бога. Човек, който е минал през фазите на Обръщение и Покаяние, има желание да върши Волята Божия, да служи на Бога, да живее за Истината. Какво значи Спасение на мистичен език? Трябва да се знае, че в днешната епоха на човешкото развитие идва една нова духовна вълна и който я приеме, влиза в нови условия на живота, в една нова култура. Спасение значи, че човек е е записан между тези, които ще се повдигнат в нова културна степен, при новите условия на живота. А които не приемат тази духовна вълна, те остават в стария живот и ще чакат в бъдеще да ги подеме нова духовна вълна.

Четвъртата фаза е Възраждането. То е от човека. Божественото в него се проявява в по-голяма степен. При тази фаза съзнанието на човека се разширява повече, усилва се у него желанието да служи на Бога.


Петата фаза е Новораждането. То е от Бога. Новораждането се предшества от голяма скръб, от голямо страдание. Това се нарича ускорена ликвидация на кармата, родилните мъки на новия човек. Защото всеки човек, който иска да работи за едно велико дело, за Бога, трябва да е свободен от карма, а това се постига чрез ускорена ликвидация на кармата, т.е. чрез страдания. Когато един ученик на Божествената школа преминава през големи страдания, той трябва да знае, че е пред Новораждане. У него се пробужда Космическото съзнание, той чувства единството на живота и има любов към всичко. Той идва до по-дълбоко разбиране на Любовта. Дотогава в известен смисъл животът на душата е още мъртъв, в сън. Затова Христос казва: „И когато мъртвите чуят гласа на Сина человечески, ще оживеят!". (Йоан. 5:25). Тук под „мъртви" се разбират всички хора с обикновено съзнание.

Шестата фаза е Посвещението, онова, което се предшества от Новораждането. Защото колкото човек е по-напреднал, през толкова по-трудни изпити минава. И след като ги издържи, той добива Посвещение, т.е. съзнанието му влиза в по-горна степен, нови сили се събуждат в него. При Посвещението човек започва да общува с напредналите същества, влиза в тяхното общество, научава свещения език на съвършените, получава велико знание за силите и законите в Природата, поверяват му се ключовете на тези закони и той знае методите да работи с тях.


Седмата фаза е Възкресението. По едно време слънчевото небе се покрива с нови облаци и човек минава през голяма тъмнина, през върховния изпит, който предшества Възкресението. Този изпит е по-голям от изпитите, които предшестват Новораждането и Посвещението. Човек се чувства сам, привидно изоставен от Невидимия свят, и като че ли всяка надежда е изгубена. И ако той издържи в най-голямата тъмнина и остане верен на идеята за Бога, ако съзнава, че Бог не го е изоставил и че всичко е за добро, тогава изпитът завършва и човек влиза във Великия живот на освобождението. При Възкресението човек завършва своята еволюция на Земята, в него се събужда Божественото в пълнота. Той вече не е човек, но се е издигнал в по-горна степен, влиза в един живот, в който няма страдания. Вече завинаги са из¬трити сълзите от лицето му. Както е казано в Откровението: „И ще изтрия завинаги сълзите от лицето ви". Тогава той и да търси страдание, няма да има и ще отиде да показва на своите братя пътя към Светлината, в която живее (П. Дънов говори за тези степени в едно по-късно писмо до П. Киров от 14 януари 1904 г.). (У., № 30, 20.01.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 183 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 080


Писма до Пеньо Киров 080

в месец март къде края. Това   което Духът Господен мие вну­шил. Колкото къде да се срещнем, то е лесна ра­бота. Ний можем да изберем мястото или в Н. Пазар, или пък във Варна — гдето е угодно Господу Нашему. Нека да пазим думите на Исуса: „Бъ­дете хитри като змии и незлобиви като гълъби". [Мат. 10:16]

Христос е говорил много неща на които трябва да разбираме Духа а не буквата, защото Духът е който дава живота. „Думите които аз ви говоря Дух са и живот са". Казва Спасителят ни. (Йоан 6:63) И когато дойде Утешителят  Дух Святий, който Аз ще ви изпратя от Отца Той ще ви научи всичко. Той ще свидетелства за Мен. Йоан. 15:26

Ще ни научи всичко, което Бог ни открива. И пак повтаря Господ, „ако държите Моите запо­веди ще пребъдете в любовта Ми; както  


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 081


Писма до Пеньо Киров 081

съм аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в не­говата любов'. (Йоан 15:10) И като познава духа ни и нуждата ни; Господ казва: „Освяти ги чрез Твоята истина. Твоето слово е истина". (Йоан. 17:17)

Да освети кого? Всички онези, които вярват и Го любят от всичкото си сърце, душа, ум и сила. И после Христос, Господ наш, продължава да ни разправя и обяснява в що се състой силата Божия и как се придобива от всякой, който вярва: И за­бележи вътрешната смисъл на тия думи, които ще Ви приведа: „Ако пребъдете в Мене, и думите Ми пребъдват във вас, каквото щете ще просите и ще ви бъде". (Йоан. 15:17)

Сега, где се крие слабостта на християнския живот на мнозина? Тя се крие в това, че те раз­бират буквата на думите Христови, т.е. те пре­бъдват в Него както лозената пръчка на лозата; ползват се от всичките благодатни средства и с това мислят че се свършва всичко.95. Същият цитат е използван и в книгата „Науката и възпитани­ето" (С: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", 2007, с.100). (У., № 23, 03.08.1899 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 145 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 082


Писма до Пеньо Киров 082

Но какво казва Христос; ако думите Ми пребъдава  във вас, т.е. жизнения  сок на лозата трябва постоянно да се всприеме от пръчката и да прониква по всичките и стави. По същия начин, Словото Божие като пребъдва в нас думите Хри­стови постоянно ще се оживотворяват от Божия Дух. Една пръчка може за десет години да пребъде на една лоза  без да принесе плод. Мнозина не са готови да сторят всичко за Исуса. Ето застоя, ето причината на лишението от Божията благо­дат. Плътта в нас трябва да умре духът да въз­кръсне. Трябва да се съблечем от ветхия человек и да се облечем в Господа Исуса. [Еф. 4:22-25] Себелюбието от ума трябва да се вземе, животинството и гордостта на сърцето да се от­страни, своеволието на волята да се исправи.  Да отмахнем себелюбието от ума, трябва да имаме Христовия ум,  да отстраним животинството  


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 163 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 083


Писма до Пеньо Киров 083

и гордостта от сърдцето  трябва да имаме Христовия дух, а  да поправим свое­волието на волята — трябва да имаме пълната Божия благодат и любов. Защото и след нашето обръщение и покаяние111 към Господа трябва още много неща да се извър­шат вътре в душата ни. И след нашето новорождение много неща трябва да са насадени и оплодотворени от любовта Божия; защото не е само нужно да се покае или новороди едно чадо Божие, но трябва и да расте от сила в сила. Силата е в животът, а животът е в плода. Така да просвет­нат делата ви, щото като ги видят человеците, да прославят Отца вашего, Който е на Небеса. Който разбира Словото Божие, няма защо да се бои: „Не бой се мало стадо  Отец ви е благоволил да ви даде царство". [Лук. 12:32] Моето желание   вие да растете всички в сила и благодат, като имате всичките плодове


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 084


Писма до Пеньо Киров 084

на Духа, които знаете от Писанието. Божиите благословения постепенно всички ще дойдат на своето време. Неговите обещания ще се изпълнят с време, само ако сме верни на своето  звание, което вярвам, че е. И тъй  старайте се всички да имате Хрис­товия ум и да ходите в мир и любов. Мъчните въпроси постепенно ще ни се разяснят; знанието  което ще придобием, ще ни е светилник свят на всяка радост  в който ще съзерцаваме хубостите на Божия Дух и сладостта на Неговата любов гдето царуват всичките добродетели, гдето е свят на радост и веселие.
Трябва да хвалим Господа всякога, да Му пеем и да се веселим пред Неговото лице. И тъй, пазете бодростта и веселието си на духа; гле­дайте на бъдещата слава, на бъдещите Божии до­брини.

Ваш верен в Христа: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 085


Писма до Пеньо Киров 085

№31

Нови пазар, 10 фев 1900 г.


Люб. бр. Киров,

Нашата вяра в Господа и постоянната мо­литва към Него е  която ще победи всичко и ще ни придаде сила и ще ни отвори пътя, за да извършим онова, което Господ ни е определил да сторим в Неговото име Мат. 21: 21, 22. На друго място Господ казва: „Жетвата е голяма, а работни­ците малко, молете се на Господаря на жетвата да изпроводи повече работници" Мат. 9: 37, 38. „Време е вече, малко остава. Хлопайте и ще ви се отвори, просете и ще ви се даде, търсете и ще намерите" Мат. 7:7. Тия са Божиите думи и в Бога няма разкая­ние. Това, което е казал Той, и ще бъде. Господ вече предходи пред нас и нека се приготвим в Духа на истината като новородени деца да Го след­ваме. Словото Божие няма да се върне празно Ис. 55:10-11. Господ е записал имената ни  


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 148 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 086


Писма до Пеньо Киров 086

в книгата на живота Ис. 49:15. Господ обитава на високо и свято място и още със съкрушените в сърце Ис. 57:15.
Моля ви, братя от Господня страна, поч­нете да четете всяка сутрин и вечер 118 Псалом и то ще бъде вашата молитва към Бога до свършека на този месец, а в идущия ще почнем с друг заедно. Няма връщание вече, напред брате  до­като победим с Господа. Ако страдаме от сега нашата мъка  страдане за Него и Той е ве­рен да ни възнагради с живот вечен  гдето да гле­даме Неговата слава и благост винаги. Господ ни е избрал да бъдем съграждани на небесното Свое царство, ний ще се потрудим да разпространим Неговото царство. Бъде  верни, Господ ще ни е крепост, сила и държава. Да оставим вече мина­лото и да се стремим към бъдещето. Господ ще ни приготви

  


Качено на: 28 май 2013 11:11
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 130 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 087


Писма до Пеньо Киров 087

всичко,   от коетo имаме нужда. Той ще ни даде живот и здраве и всяка друга благодат заради името Си.


Аз ще ви моля да не ви е мъчно и да се не отегчавате. Ако Господ ни събере  в Неговото име, ний ще бъдем благословени. Аз се готвя и Господ ми каза,   че Той ще бъде благ и милостив. Той ми изяви,   че пътят скоро ще бъде отворен от Него. Ето,   казва Господ: „Аз съм с вази,   дерзайте”. Времето, което  ви  определих, нека  го  употребим за Господа в молитва,   да ни избави от всичките делатели на беззаконието,   от всичките наши тайни и явни врагове. 3ащото Словото Божие  казва: „Непрестанно  се  молете, за  всичко благодарете,   защото това е волята Божия за вас в Христа Исуса. Духа  не  угасяйте, пророчествата не имайте за нищожни. Всичко изпитвайте, доброто дръжте”. (І Сол. 5:17-21)


И на друго място Господ  казва  чрез устата на Павла: „Не бивайте


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 140 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 088


Писма до Пеньо Киров 088

несмислени, но разумявайте що е волята Господня. Разговаряйте се с псалми и пения и песни духовни, пейте и възпявайте (в душата си) Господу в сърцето си. Винаги благодарете за всичко [на] Бога и Отца в името на Господа нашего Исуса Христа“. (Еф. 5:17, 19-20)


Аз вярвам, вий се подвизавате добре в Господа и искате да струвате Неговата воля, затова ви и пиша – да Ви предам нещо, което да ви е в помощ в пътя на спасението.

При това, братя мои, моля ви да четете 15 гл. от Йоана постоянно. А Господ на мира, Който е пълен с благодат и всяка добрина, да отвори пътя пред нас да се видим и споделим Неговата любов.


Пак ви казвам, молете се усърдно за делото Божие. Една мисъл трябва да изпълня сърцето ни – прославлението на нашия Небесен Баща.


Ваш верен бр.: П. К. Дънов


С поздрав към всички.


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 089


Писма до Пеньо Киров 089

№ 32

Нови пазар, 8 март 1900 г.


Люб. бр. Киров,

Според Божията Милост и благост ще се видим в град Варна на 6-ий априлий.

Аз желая да се срещнем всички тогава: ти, бр. Тодор и д-р Миркович, и да дойдем до едно пълно споразумение, което Господ иска. Ний тряб[в]а да махнем от помежду си всичките пречки и да се убедим кой ще слугува на Господа, кой не. Делото, в което сме призвани, е дело на Господа Бога Нашего Исуса Христа и докато не се облечем в силата на Светия Дух Божий, невъзможно е да предприемем никаква стъпка. Както учениците Христови трябваше да чакат в Ерусалим след възкресението, така и ний.

Това е Словото Господне. Духът Господен е представил за размишление на моето сърце тия думи от Лука 14:26-28.


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 090


Писма до Пеньо Киров 090

Непреодолимите трудности в тоя живот само Господ може да отстрани. Единствената наша опора е вярата, нашата молитва към Господа и Неговата благост и милост.

Сега аз желая и ти да си дадеш мнението според твоето вътрешно убеждение. Попитай и ти Господа и виж какъв отговор ще ти даде, и ми отговори. Аз желая всичко да стане не според моята воля, но според волята на Господа Бога нашего.

В нищо не бързай, но с тихо упование искай от Господа отговор. Божиите думи трябва да се проверят от устата на двама и трима. След като ми отговориш, ще предадем всичко в Божиите ръце и нека Той да стори всичко, което Му е угодно. Дано Господ Бог Мой да превъзмогне в сърцата ни.

Поздрави нарочно бр. Тодора. Господ да укрепи сърцето му


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 177 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 091


Писма до Пеньо Киров 091

и душата му, а тъй също и нашия закъснял бр. д-р Мирковича. Имайте и него в молитвите си. Кой знае какво Господ мисли. Може Бог наш, Господ Исус Христос, да изкара добро от всичко. 3ная, че грехът ни спъва в тоя свят, но Онзи, Който е в нашата душа, Нашият Небесен Баща, е по-силен от всички.

Господ Бог наш на Господа Нашего Исуса Христа да благослови делото Си помежду ни. Амин.

За четение през този месец аз чета 20-а глава от Йоана и 55-и Псал [по Слав.54-и Псал.]. Най-важният стих е 22-ият.


Оставам ваш верен в Господа: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 092


Писма до Пеньо Киров 092

№ 33[111]

Нови пазар, 17 март 1900 г. [112]


Получено на 21. ІІІ. [бел. на П. К.]


Любез. бр. Киров,

По някои и други причини намирам за по-добре да ви посетя аз в Бургас, защото по този начин ще избегнем излишните разноски. Д-р Миркович ми писа и ме моли, ако е възможно, да отложим нашата среща за по-нататък, към Гергьовден, докато се постопли времето, да може и той да присъства. Аз желая да зная готови ли сте да ви посетя.

Миналата неделя бях във Варна по особна работа. Срещнах брат Николай и той ми загатна не ще ли бъде добре от моя страна да дойда да


111. В горния край на писмото П. Киров е написал: „Изпратено на 17/ ІІІ. 1900 г., получено на 21/ ІІІ.1900 г.“. (У., № 33, 17.03.1900 г.)

112. П. Дънов трябва да е бил на 17 март в Нови пазар, защото на следващия ден, 18 март, пише писмо на д-р Миркович от Нови пазар. (вж. „Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Миркович, 1898-1902“, София, 1999, с. 48.). (У., № 33, 17.03.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 133 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 093


Писма до Пеньо Киров 093

посетя Бургас. Мисълта дойде в ума ми.

Аз съм готов да сторя всичко, което е Богу благоугодно. Не буквата, но духът на всички неща е важното. Аз зная, че Господ ще промисли. Колкото денят Господен наближава, толкова повече силите на тъмнината се съпротивят. „Но дерзайте, Аз победих света“, казва Господ Бог наш.


С поздрав, ваш верен: П. К Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 170 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 094


Писма до Пеньо Киров 094

№ 34

Нови пазар, 25 март 1900 г.

Получено на 29. ІІІ. [бел. на П. К.]


Любез. бр. Киров,


Писмото ти от 16-и того получих. Думите ти добре разбирам. Казаните слова са верни. В живота няма по-голяма спънка от маловерието и постоянната неувереност. Да живеем в Бога значи да имаме детинска вяра, че Той е вседостатъчен да направи всичко: „Невъзможното за человека – казва Христос в едно от своите Слова – е възможно за Бога“. [Лук. 18:27] С една дума, за Бога няма нищо невъзможно. Да бъде благословен Господ наш. Той ще извърши всичко.

Аз се моля само вашата вяра да се не поколебае и да ви пази Господ от лукаваго. Аз ти съобщих и по преди, че повидимо има мъчно-


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 139 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 095


Писма до Пеньо Киров 095

тии непреодолими. Но трябва да се молим Бог да ги премахне.

Сега остава въпросът дали ще можем да се срещнем. Ако е волята Божия – щем. Ти ми казваш в писмото си, че се приготовляваш за път и че имаш някои мъчнотии, които чакаш Бог да отмахне. Аз ще ти кажа пак: ако не ти е това, ела във Варна да се видим или пред Великден, или след Великден. Аз мисля сега, ако е угодно Богу, да тръгна за Варна на 8-и априлий сутринта рано и ще пристигна с Божията помощ около 10.30 часа. За вас остават две числа, ако не се е изменила тарифата[113] – или събота, или вторник, т.е. числата 8 и 11 [април].

Пък ако за Вас ще бъде по-добре


113. Става дума за разписанието на корабите, пътуващи до Варна. (У., № 34, 25.03.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 145 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 096


Писма до Пеньо Киров 096

аз да дойда, аз съм готов да изпълня волята Господня. Да бъде във всичко волята Господня. Види се, Господ ще трябва да ни изпитва още. Аз на д-р Миркович му писах и му казах, че той е свободен, нашата среща не е нещо насилствено. От моя страна сега аз ви препоръчвам на Бога. Сторете всичко, което благият Дух Господен ви научи и ви заповяда.

Пазете, бр., бодростта на духа си, имайте мир и радост в Господа. Всичко е за добро. Макар враговете ни и да са много, обаче Господ е с нас. Така са страдали всички святи мъже, които са слугували Господу. С много скърби трябва да влезем в Царството


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 097


Писма до Пеньо Киров 097

...божие.

Господ Бог мой да ви укрепи и благослови според своята милост и благост. Моето желание и вътрешна радост е вие да растете във всяка благодат и познание в Господа. Да познавате от опит що е Неговата блага и свята воля и да Му се доверявате с всичкото си сърце. Аз съм уверен за вази и зная, че ще устоите верен до край.

Поздравлявам ви всички в Господа. Поздрави бр. Тодора и Николая. Дано Господ да възкръсне в сърцата на всички.


Ваш верен: П. К. Дънов

Ще чакам вашия отговор.


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 127 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 098


Писма до Пеньо Киров 098

№ 35  

Нови пазар, 1-вий апр[ил] 1900 г.


Люб. бр. Киров,


Отвореното писмо и телеграмата ти приех.

Аз ще дойда идущата седмица във Варна. Преди всичко моля да ми съобщите бързате ли да се връщате в Бургас, защото сте пристигнали по-рано, отколкото аз мислех. Зная от опит, че е мъчно да се чака.

Аз имам някои малки спънки, които чакам Господ да отмахне. Може да се огорчавате духом, като ще трябва като Павла в Атина да чакате. [Деян. 17:15-16] Но Божиите пътища са особени във всичко.


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 099


Писма до Пеньо Киров 099

Обаче ако се отегчавате и имате намерение да се върнете за Великден в Бургас, то в такъв случай, ако ви е позволено от Господа, елате до Нови пазар, като си [в]земете билет до Каспичан. Стига да зная деня и с кой трен тръгвате. Но ако мислите да престоите във Варна, то по-добре не си правете труд, защото аз или в петък вечер, или в събота[††] сутринта ще тръгна.

Мир вам от Господа, с братско поздравление.


Ваш верен: П. К. Дънов


[††]. Неделя, 9 април 1900 г., е Великден.


Качено на: 28 май 2013 11:12
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 100


Писма до Пеньо Киров 100

като казва: „Сега повелява на всичките человеци...“. Повелява какво – да се покаже да изпълнят закона на Божията благодат, която се беше открила в Христа. Там, гдето няма закон, няма и повеление. Повелението има сила само тогава там, гдето има закон. Другояче то е без съдържание.

Добре [е] станало, че сте се срещнали с Д-ра. Человек трябва да има Божествено търпение, за да може да понася погрешките на другите. Д-рът не е още познал какво нещо е Божията благодат и Божията Любов. Спасението не се придобива с дела, то е дар Божий и затова Словото постоянно ни предпазва да не изгубим това, което сме приели. Приетото е Новият Дух, Духът на осиновлението. С този Свят Дух ние сме свързани.


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 101


Писма до Пеньо Киров 101

Относително до бр. Тодора – преждевременни са вашите страхове. Онзи, Който го е призвал, е силен и да го крепи. Уповайте повече на Господа, отколкото на себе си. Невъзможните неща у человеците у Бога са възможни. [Лук. 18:27] Брат Tодор, ако има недъзи в плътта си, това не са още грехове. Помежду грях и слабост има голяма разлика. Най-после, ако насила са го накарали да целува кръста, това не значи нищо. Това да са нашите най-големи грехове!

Ний живеем в един свят, който е покварен от грях и порок. Накъдето и да се обърнем, [в]се нещо ще ни оплеска. Но трябва постоянно да се мием в Божията благодат и Любов. Прах и кал хората винаги ще ни хвърлят в лицето, затова Господ


[Четете Обещанието Господне и Неговите свидетелства.] (написано отстрани)


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 102


Писма до Пеньо Киров 102

да ги съди. Ний не сме отговорни за нищо.

Ние не живеем във времето на Мойсеевия закон, че да се плашим за всякой малък грях, който законът на плътта ни е нанесъл. Ний живеем в Свободата сега на Божията благодат. Спасението, братко, не се намира нито в православието, нито в протестантството. Която и църква да посещаваме, [в]се напразно. Следователно никой да ни не съди за нищо. „Иде време и сега е – казва Господ, – когато истинните поклонници ще се покланят Богу в дух и истина.“ [Йоан. 4:23] Постъпвай мъдро според Волята Господня, полагай здрава основа на всичко, което вършиш. Имай Христа и Него разпет в душата си винаги. И когато вътрешният ти духовен страх изчезне, знай, че си свободен, защото


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 119 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 103


Писма до Пеньо Киров 103

гдето е духът, там е и свободата.

Има някои и други неща, които има да ви съобщя, но това ще остане за по-после, когато речè Господ. Подвизавайте се [и] имайте радост, без която е мъчно да се живее. „Още една минута за живота, която иде и важна е тя в себе си.“ „Стойте будни, защото нещо важно има да се извърши наскоро.“ „Живейте, като че утре ще посрещнете Господа.“ „Стойте там, гдето ви е поставил Той.“

Бъдете увер[е]ни. Неговата милост иде и лети с лъчезарни крила, Духът Му слиза. Денят няма да зайде, докато Господ не покаже всичката своя слава и величие. Вие ще Го познаете духом. Той е при вази и бодърства за душите ви. Ослушвайте се вътрешно и ще чуете гласа Му. Изказвайте всичките


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 118 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 104


Писма до Пеньо Киров 104

си нужди Нему. Във всичките трудни работи призовавайте Го да ви помага. Не забравяйте да се молите, и то не само за вази, но и за всички.

Надявам се, кога ви срещна пак, да имате по-голяма пълнота на Христовия Дух. И надея се страхът ви да изчезне.

Поздравете брат Николай. На брат Тодора особено поздравление. Господ е добър за всички. Той ще уравни мъчните въпроси, ще изглади трудните работи, ще покаже как трябва да се изпълнява Неговата воля.

Не бързайте в нищо.


С братско поздравление

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 105


Писма до Пеньо Киров 105

№ 36 (отворена карта)[115]

Нови пазар, 20 април 1900 г.


Л. Б. Киров,

Отворената ти карта получих. Съобщението ти ме радва. Не можеше да бъде и другояче – слабият трябваше да даде място на по-силния. Всичко ще си дойде на мястото на уреченото време. Само бодърствайте. Не давайте място на Лукавия. Пазете се от злите работници. Ний преминаваме тежки времена. Изпитът ще пресее всички.

Аз се завърнах в дома миналия понеделник[‡‡]. Вътрешно имам да премахна много мъчнотии. Приготовлявам се да ги посрещна.

Поздравлявам нашия приятел Тодор. Простудата ще му мине. Такъв е този земен живот – пълен с трудности, скърби, разочарования. Той е живот на един пътник.

В. верен: П. К. Дънов

Което имам да ви съобщя, ще ви се съобщи.


115. Писмото се публикува за първи път. (У., № 36, 20.04.1900 г.)

[‡‡] 20 април е четвъртък, т.е. миналия понеделник е 10 април 1900 г.


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 143 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 106


Писма до Пеньо Киров 106

№ 37

Нови пазар, 10 май 1900 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото ти от 2 того приех. Питате ме закон и повеление едно ли е и каква сила имат те.

І. Закон и повеление не са едно и също нещо. 3аконът има по-дълбоко и широко значение, той е нещо отдавна обмислено и постановено да спазва установен порядък в света, както във веществения свят[118], тъй и в духовния. 3аконът е външнотo изявление на Божията Воля.

ІІ. Повелението винаги следва, кога се наруши закона или пък кога се прилага, да се изпълни. Повелението има предвид изпълнението на закона. 3а обяснение ще ви приведа от Деян. 17:30, гдето Павел употребява думата повеление,


[Бъдете [с]низходителни и търпеливи в много неща за Христа. ] (написано отстрани на писмото)


118. Веществен свят – физически, материален свят. (У., № 37, 10.05.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 107


Писма до Пеньо Киров 107

№ 38 (отворена карта)

Нови пазар, 3 юний 1900 г.


Л. Б. Киров,

Надявам се да сте добре и да сте приели моето предишно писмо. При това да сте разбрали и духа на съдържанието. Винаги буквата на едно нещо убива, а духът съживява. Условията, под които съществуваме понастоящем в тоя живот, са такива, че изискват големи усилия и вътрешни страдания, докато Духът ни победи и вземе връх над всички мъчнотии.

Павел на едно място в 7 гл. [Рим. 7:24] се оплаква от теглото на плътта и кой ще го избави от нейните вериги. Но пак се провиква в 8 гл. [Рим. 8:1-3] – благодарение Богу Нашему чрез Господа Исуса Христа има избавление.

Трябва още да помним, че не всички звани ще влязат в Царството Божие, но всички само избрани [Мат. 20:16], които от самото начало Бог е избрал в своето вечно предначертание.

И още друго – да ни не смущават тия думи на Писанието, понеже има дълбоко съдържание в тях. Понеже ако Бог ни е избрал да наследим Неговото Царство, за това има добри и справедливи причини, които ще проумеем само тогава, когато стигнем съвършенството.

Желая да зная Вашето състояние. Пишете ми как се поминувате. Ний ще се разберем само тогава, когато идем в Небето. Тук е цяла бъркотия на мнения и мисли.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 108


Писма до Пеньо Киров 108

№ 40

Нови пазар, 16 юний 1900 г.


Любез. бр. Киров,

Писмото ви съм приел. Мен ме радва, като ми съобщавате, че у вази се извършва една промяна. Това е Божията благодат, която работи за вашето усъвършенствувание във вярата. Време е, когато трябва да се облечете в Господа Исуса. Христос е говорил на душата ти и ти трябва напълно да приемеш думите Му. Той трябва да приеме първото място в твоето сърце.

Има да ти кажа, че в твоето сърце има някои неща, които още хвърлят сянка на Неговото лице. Христос иска да ти се изяви по-напълно, но чака за твоята готовност. Нека взема случката на 18 май и да ти дам едно духовно изяснение. Ти ми съобщаваш,
С търпение придобивайте душите си. Има много неща, за които не трябва да бързате.

„Чрез Духа ожидаме надеждата на оправданието от вярата. Защото в Христа Исуса нито обрезанието има сила, нито необрезанието, но вяра, която действа от любов.“ (Гал. 5:5) (написано отстрани)


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 152 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 109


Писма до Пеньо Киров 109

че като си бил на молебена, видял си человек твърде беден. В твоето сърце се заражда мисъл да му помогнеш, но когато се свършва парадът, ти го изгубваш помежду другите хора. Връщаш се дома, четеш, молиш се и една мисъл имаш на ума си – да го намериш.

Дотук се представлява твоят досегашен духовен живот. Ти само живееш да намериш Христа и когато Той се явява, както на учениците, които отиват в Емаус[123], те не го познаха. [Лук. 24:13] Ти си неспокоен, излизаш из града да го търсиш, но не е там. Отиваш на булеварда, разхождаш се и ето че человекът иде насреща ти. Да, той е, си казваш, онзи същият бедняк. Той те минува и изминува и ти едва [в]земаш смелостта и тръгваш подирите123. Емаус е селище, за което в Библията се казва, че се намира на 60 стадии (11 км.) от Йерусалим. Клеопа и още един Христов ученик отиват натам, когато Исус им се явява. (У., № 39, 16.06.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 110


Писма до Пеньо Киров 110

му и викаш: „Ела с мен, господине“. Той се връща. Тръгвате към дома, идвате, но той се спира отвън вратата. Ти влизаш, изнасяш му едни ветхи чорапи и чепици и той ги приема.

Това е сегашният ти живот. Христос седи при вратата на сърцето ти. Ти се разговаряш, запитваш го откъде е и защо така ходи. Той ти разправя, че е дошъл да изпълни волята на Този, Който Го е проводил. Жена му го оставила – тя е Църквата; бахчата му е убита – тя е светът, който е разрушил всичко със своя лицемерен живот. Той ти казва, че е дошъл да изгони злото от тая земя, но ти Го питаш: „Ще ли си жив“. Отговаря ти: „Аз вечно ще живея“.

Иконата, то е емблемата, или знакът, на Словото, т.е. че Христос трябва да се проповядва. 3атова


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 111


Писма до Пеньо Киров 111

носи два образа – Христа и Св. Богородица. Спасението е чрез Христа, Който е роден от жена. Иконата вземат – значи Църквата запротила и пренебрегнала Словото. Духовенството кисне в разврат. Но Господ е буден. Твоите домашни идват и той си става и заминува и ти казва, че има нещо да ти каже, и ти отлагаш за другия ден заради домашните си.

Искаш ли да видиш къде си? Ти трябваше и да нахраниш тоя человек, и да умиеш неговите нозе и тяло. Но ти си отложил по една слабост. То е домашните ти. Ето какъв е българският народ. На другия ден ти го търсиш, но ми казваш, че не си го намерил.

Духовно ти говоря. Когато намериш твоя Спасител, стори Му всичките почести, отдай Му всичката Любов. Не отлагай.


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 147 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 112


Писма до Пеньо Киров 112

Христос никога няма [да] се задоволи в живота с едни ветхи чепици и чорапи. Какво казва Павел: „Ако раздам всичко, ако предам себе си на изгорение, а Любов нямам, нищо не съм“. [І Кор. 13:3] Любов към Господа пълна. „Ако някой не се отрече от себе си и не [в]дигне своя си кръст и Ме последва, не е за Мен достоен.“ [Мат. 10:38] „Който ме люби, ще опази Моето Слово и Отец Ми ще го възлюби и ще дойдем, и ще направим жилище у него.“ [Йоан. 14:23] Искам да се проникнеш от пълния Дух Христов, да познаеш пълнотата на Неговата благост и милост към тебе, Който те е избавил и те е направил да бъдеш Негов приятел.

Аз ще ви моля да имате търпение да носите и слабостите на бр. Тодора. Имайте предвид, че за него не е още време да излиза от православната


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 113


Писма до Пеньо Киров 113

църква. Вие знаете, че когато се зач[е]не едно дете в утробата на майка си, колкото тя и да е нездравословна, детето трябва да стои там, докато се роди – това е закон. Той е заченат в Православната черква, нека стои още там, докато му дойде времето. Аз ти говоря като на духовен брат. Не буквата, но духът.

За теб въпросът е другий. Ти трябва да се бориш, ти си свободен. Аз мога да ви поведа много други стихове от Словото, но оставям на Божия Дух Той да действа. При това, моля ви да почвате всичките си събрания с молитва и сеансите си. „Ядете ли, пиете ли, или каквото и да вършите, казва Павел, вършете за славата Божия.“ [І Кор. 10:31]

„Гдето са събрани двама или трима, там съм и Аз.“ [Мат. 18:20] Вий имате всичките условия,


Качено на: 28 май 2013 11:13
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 114


Писма до Пеньо Киров 114

при това гледайте да водите и д-р Мирковича в пътя Христов. Най-първият дух, с когото всякой трябва да се запознае, Той е Христос. Ето, моята радост е тази – да сте усърдни в молитва, духом пламенни, Господу служете.

При това, бр[ат], помнете, че ний сме в настъпилите най-важни събития, които се развиват пред нашите очи. Господ няма да закъснее, Той ще се яви във времена усилни. Има да последват чудеса и знамения в тая земя. Господ няма да забрави. Най-късно до трите половини на идущата година[124] времето ще се съкрати. Делателите на беззаконието ще се отсекат и този народ ще бъде повикан на подвиг. Сполучи или не, все едно.

Три важни събития имат да последват:  Вождът ще се
124. Вероятно П. Дънов има предвид периода след идните три полугодия, т.е. говори за края на 1901 г. (У., № 39, 16.06.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 152 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 115


Писма до Пеньо Киров 115

яви; кой е Той, Господ знае;

Началникът на силите ще бъде изпратен от Господа да накаже враговете Му;

И най-после Господ на силите ще се яви да тури съд и правда.

Ний живеем вече във вечността. Ако и да сме тука засега, но то е за кратко време. Не забравяйте да сеете доброто семе. Каквото има да стане, то ще стане. При това помнете, че Времената и Годините са в Божиите ръце. От нас Господ иска да Му служим вярно, с преданост и усърдие, да призоваваме Името Му на всяко място. Да Му възнасяме хвалби и благодарения.

Поздравете Николая, надявам се той да е весел и бодър духом.

Аз ще пиша и на Д-ра, а cъщo и на бр. Тодора. Крепете се взаимно, молете се един за друг. Аз и Господ Исус ще присъстваме духом на вашите събрания и ще ви ръководим в пътя на всяка Истина.

Има още да Ви осветлявам върху някои и други неща, но за други път.

Ваш верен: П. К Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 116


Писма до Пеньо Киров 116

№ 41

Нови пазар, 10 юлий 1900 г.

Любез. бр. Киров,

Днес получих вашето писмо и бързам да ти отговоря.

Тук сега виждам, че работи Божият пръст. Мене от 10-15 дена вече как ме чакат и викат мои сродници[125] в Шумен да ида да ги посетя, да престоя с тях няколко време[126], но един вътрешен глас ме възпря да сторя това, като ми каза, че Бог е отворил за мене пътя за Варна и там трябва да ида след няколко време неотложно, да сторя волята на Господа.

Когато ми се съобщи това, аз се поучудих, понеже не виждах никаква възможна причина, и при това не бях осветлен още от Духа Божий. Аз се молих няколко пъти на Господа да ми яви да не


125. Тези сродници в Шумен вероятно са по линия на Пенко Стамов, съпруг на сестрата на П. Дънов – Мария. Тяхната най-малка дъщеря Ана (родена на 01.02.1890 г. във Варна) е учила в Шуменското основно училище „Добри Войников“ през учебната 1901/1902 г., а през следващата учебна година е продължила във Варненската девическа гимназия „Мария Луиза“. (У., № 41, 10.07.1900 г.)


126. Това посещение все пак се осъществява в началото на 1901 г. Това се потвърждава от по-късно писмо на П. Дънов от Шумен от 22 януари 1901 г. (У., № 41, 10.07.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 117


Писма до Пеньо Киров 117

би сам да се мамя или някой лош дух да ме лъже да оставя другото поканвание, но отговорът беше същият – че Господ за там ме вика и че трябва да чакам, защото Господ ще ми обясни причината.

След това Господ чрез Духа Си ми заповяда да пиша това, което имаше да ми каже. И след това в Седем Разговора[127] ми изложи всичко, което засега трябва да знаем – как стои Неговата Воля спрямо всинца ни.

В последния разговор[128] има особни неща за всинца вази и трябва да знаете всичко. Господ почна да ми говори и да се разговаря от 25 юний и свърши последния Си Разговор на 8 юлий.

Когато свърших разговорите Му, аз зех последните три и щях да ви ги пратя да ги четете,


127. Ето част от разговорите:
Разговор първи. „Упътвание. Аз зная самата истина, но и да я изкажа или да я туря във видима форма, ще ли те ползва теб, за когото се говори всичко? Тази истина е велика. Но как стои твоята вяра спрямо Бога, готов ли си да послушаш и да изпълниш това, което ще ти кажа? Ако е така, то Бог няма да закъснее в своите намерения да ти не открие това, което трябва да знаеш и което е необходимо за твоя дух. Силата е в търпението, но и то си има своите граници. [...]“
Разговор втори. „Сърцето и Бог. Казах ти в предишния си разговор, че сърцето трябва да се намира под ръководителството на Божия Дух, защото от него зависят съдбините на живота. И това е една истина. Сърцето, което е средоточие на душевния живот, ако не се управлява добре, може да разруши самата душа, като ѝ похарчи всичките жизнени сили и произведе онова вътрешно разрушение, което се нарича отчаяние, ожесточение, омраза към всеки живот. [...] “
Разговор трети. „Храната и Словото. В миналия разговор ти казах, че не само с хляб ще бъде жив человек, но с всяко слово, което излиза из устата Божии. Това е една истина. Всяка душа има нужда да се храни със словесното мляко на Истината, която е животворящият огън. Тази храна е тъй потребна за вътрешния живот, както храната за този, привременния. [...]“
Разговор четвърти. „Животът и Възраждането. Казано е на едно място в Писанието: „Ако се не родите изново, не можете да влезете в Царството Божие. Роденото от Духа дух е; роденото от плътта плът е. Онзи, който е роден от плът и кръв, смъртен е; в неговото сърце обитават временните неща, придружени с всяка похот и лъст. Той не може да влезе в Царството Божие, защото плът и кръв не могат да го наследят. [...]“
Разговор пети: „Въздигане. Душа и Дух. Откак съм почнал да ти говоря, виждам, че има много неща, които смущават душата ти. Твоето сърце преминава едно преходно състояние. Умът ти се вижда напрегнат. Мислите и чувствата, що вълнуват твоята душа, са произвели един временен мрак в съждението на ума ти. Противоречията, що се постоянно спосрещат в душата ти, са произвели болезнени чувства. [...]“
Разговор шести. „Пътят и Истината. Положи всичко в сърцето си, което съм ти казал досега, защото времето ще оправдае моите думи и ще потвърди Истината, която ти говорих по сърце, защото Аз съм Истий днес и утре. Ето вътрешното възобновление, което се извършва в душата ти, ти ще видиш с твоето собствено око. [...]“ (вж. „Изгревът“ на Бялото Братство пее и свири, учи и живее“, Т. ІІ, София, 1995, с. 47-72). (У., № 41, 10.07.1900 г.)

128. Разговор седми – Заключение. „[...] Разумей, прочее, истината, която имам да ти представя в тоя си разговор. Аз съм Афаил, един от служебните твои духове и Господ ме повика и ме прати до теб да ти съобщя онова, което има да се извърши. Аз ида от Небето, от жилището Алфиола, от средоточния дом на Небесното царство, гдето всички просби и молитви от тоя свят постъпват пред Лицето Божие. Понеже от дълго време се намираш в молитва и животът ти е обременен с вътрешни тягости и смущения, то Бог иска да отмахне от душата ти тая язва. Тоя народ, за когото е думата, има да претърпи едно вътрешно изменение. Има да станат промени в управлението, което Бог ще извърши наскоро. Една известна сила има да мине през тази страна. Един человек от Бога ще излезе и провъзгласи Истината. В неговите думи ще има сила и мощ. Той ще е человек, на когото лицето ще свети като на Ангел. В очите му ще има запален Божествен огън ... Твоите приятели, които Бог е призвал с тебе, ще устоят верни докрай, защото това е Волята на Господа, който ги е помилвал. И за тяхното усъвършенствувание и приближение към Бога Духът на Господа работи в сърцата им. Зарята на Духа святий ги е вече осенила, те са към пътя на спасението. Господ и в техните сърца има да извърши онова велико действие на възражданието, за което сам Господ на теб ти е говорил [...]“ (вж. „Изгревът“ на Бялото Братство пее и свири, учи и живее“, Т. ІІ, София, 1995, с. 77-78). (У., № 41, 10.07.1900 г.) [


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 118


Писма до Пеньо Киров 118

но Духът Господен пак ми каза да ги не провождам и да чакам. И мен ми стана пак чудно, понеже Господ беше утаил нещо от мене. „Чакай“ – ми повтори Господният Дух. Всичко трябва да стане според Неговата Воля. И до днес бях в недоумение.

Мир вам, брате, да няма никакви недоразумения помежду ви. Господ иде да премахне злото от помежду, което дяволът е посял. Да ви не блазни нищо, нито дa има противоречия помежду ви, да ви не сполети някое зло. Гледайте да не оскърбите Господа, който има толкова голямо благоволение към всинца ни, които сме дали обещание да му служим вярно, без да се повръщаме назад.

Кажи на брат Тодора и го поздрави от мен братски – аз го умолявам, ако има нещо, да въздържи духа си


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 119


Писма до Пеньо Киров 119

за Любовта Божия. И като се видим и обменим чувствата и мислите на душата си, и Духът Господен пребъде с нас, всичко ще стане ясно.

Аз съм готов да сляза до Варна и даже да дойда до Бургас, ако е Волята Господня. Ако Господ е определил Варна, елате. Аз ще съм там. И мисля, че Той е определил това място, понеже и във вашите сърца е положил същото желание. Поздрави д-р Миркович нарочно и му съобщи благата вест, с която Господ ни е сподобил всинца ни.


Оставам ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 120


Писма до Пеньо Киров 120

№ 39 (отворена карта)

Нови пазар, 10 юлий 1900 г.


Л. Б. К.,

Моля, съобщете ми срещахте ли человека, за когото бяхте ми писали в прежното си писмо, и ако сте го видели, говори ли Ви нещо относително работата.

Надявам се да сте добре всички и да успявате добре. Как стоят последните съобщения? Имам нещо да ви съобщя, но ще чaкам вашия отговор. Дано Бог да изправи всичко най-после. Няма защо да се съмняваме. Неговата Сила, Неговата Правда, Неговата Истина ще възтържествуват. Но изпитът [в]се ще трябва да се мине – без него човек на никаква работа не може да се хване.

Има много неща, на които не съм ви отговорил, но те всички чакат своето време. Времето ще направи работите по-ясни. Един ден всичко, което вътрешността на душата ни желае, ще се изпълни. Бог забавя, но не забравя. Макар и да дълготърпи, [в]се ще отдаде правото на своите избраници. Днешната тъмнина ще се обърне на бъдещa виделина. Днешните и временни страдания ще изработят по-голяма слава.

Всичко, което съм ви писал досега, надявам се, че разбирате духа на писаното. 3aщото не е буквата, както казва Христос, но Духът, Който дава живот. [ІІ Кор. 3:6]

Твоето желание, което имате, аз го разбирам и един ден и то ще се изпълни, малко търпение още.

Поздрави всички.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 118 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 121


Писма до Пеньо Киров 121

№ 42  

Телеграма № 48[130]

Подадена от Н. пазар, 18 юлий 1900 г., 5.30 ч. в[ечерта]

Приета в Бургас, 18 юлий 1900 г., 6. 20 ч. в[ечерта]


БУРГАС

Пеню Киров

Отговорете: Ще тръгнат ли тази седмица.

Дънов


130. Тази телеграма се публикува за първи път. (У., № 42, 18.07.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 122


Писма до Пеньо Киров 122

№ 47  (отворена карта)

Нови пазар, 11 сеп[темврий] 1900 г.


Л. Б. Киров,

Отворената ви карта получих. Относително въпроса по клетвата – ще трябва да го оставим за в бъдеще да узрее. Засега, види се, Господ не ще ви изложи на изпит да го решавате. Но според духа на Еван[гелието] и според ясните думи Христови ний никога и при никакви условия не трябва да даваме обещания никому, които са противни на Божия закон.

Ний сме свободни пред Бога и не трябва да жертваме Божествената свобода за нищо под небето. 3а нас върховното добро е Волята на Бога. Онова, което Той изисква от нази, него и трябва и да вършим без никакви съображения от страна на света. „Не бойте се – казва Христос – от онези, които убиват тялото.“ [Мат. 10:28] Война[147] засега няма да има.

Надявам се да сте добре. Пазете сърцето си, или по-добре – уповайте на Господа. 3ащото лукави са дните. Лукавият обхожда земята, търси причини.

Имай мир. Поздрави бр. Тодор и Николай.

С поздрав, ваш верен: П. К. Дънов

Чети 7 глав[а] от Притчи.


147. Вероятно под „война“ тук се има предвид предстоящото Илинденско-преображенско въстание в Македония и Одринско от 1903 година, връхна точка в националноосвободителната борба на македонските и тракийски българи. Организатор на въстанието е Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). На 2 септември 1899 г. в Бургас 67 души учредяват Македоно-одринско дружество. Това е едно от първите такива в страната, тъй като официално одринските преселенски дружества „Странджа“ се сливат с тези на Върховния македонски комитет през пролетта на 1900 г. Дружеството в Бургас организира голяма част от подготовката на Илинденско-преображенското въстание, като образува чети, набира оръжие, храна и дрехи за въстаниците и ги изпраща зад граница. То се занимава и с изключително тежкия въпрос за настаняването и изхранването на хилядите бежанци, залели областта след погрома на въстанието. (У., № 47, 11.09.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 144 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 123


Писма до Пеньо Киров 123

№ 45

Нови пазар, 21 ав[густ] 1900 г.

Люб. бр. Киров,

Писмото ви от 15 того приех. Мен ме радва вашият успех и растенето ви в благодатта и познанието на Господа Исуса. Дано да даде Господ щото да има повече от ония, които да пророчестват и проповядват зa Христа.

Онова, което Духът Господен ви диктува в сърцето, е вярно и истинно. Само внимавайте да ви не прелъсти похотливостта на сърцето, от която врагът на нашето спасение се ползва. Да се прославим с Христа значи да страдаме с Христа и дa се съразпънем с Него. Приближаването ни при Бога зависи от послушанието ни. Колкото повече сме готови да слушаме Негова глас и да изпълняваме Неговата воля, толкова сме Му по-благоприятни. Колкото нашата вяра еБожиите благословения са за бъдеще. На теб, на Тодора, на Д-ра, а най-после и на мен Господ [в]се е определил по нещо добро. (написано отстрани)


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 139 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 124


Писма до Пеньо Киров 124

по-чистосърдечна, по-искрена и на лице приятна, толкова повече Божията любов в сърцата ни е пълна и съвършена.

Христос ни е съобщил всичко, каквото е чул от Oтца Си. Нам е дадено да разбираме тайните на Царството Божие. Господ ни е възлюбил и е дал ceбe си жертва за нашето изкупление. В това няма никакво съмнение. (Деян. 22:15-16) Христос каза на Петра: „Ела, ще те направя ловец на человеци“. [Мат. 4:19] Ето, длъжността на всякой ученик Христов е да лови и привожда человеци грешни при Христа. Разбира се, че тази работа е деликатна и при това трудна. Но Господ е казал: „Ако е някой оскуден от мъдрост, нека проси. Този, Който е богат с всичко, няма да ни лиши от нищо добро“.

Но, приятели, да ви кажа едно нещо, и то от Господа: у нази още


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 125


Писма до Пеньо Киров 125

вее духът на маловерието. Ний ставаме причина много пъти да се изкусява Господ посредством нашите слабости.

Повикването на Емануила[144] и вашата неготовност да вярвате в неговите думи огорчава Господа. Тази слабост аз я забелязах още във Варна. Що казва Писанието: „Да не [в]земаш името на Господа Бога твоего напразно“. [Изх. 20:7] И не разбирате ли още, че Емануил е едно от святите имена Божии?

Да ви кажа право, моят дух е бил за дълго време огорчен в мен. И аз знаех, че има някакъв спор помежду ви. Вий викате Господа в името Емануил и после Го питате не ли e казал, че идущата година или следущия път, кога се съберем, Той ще дойде. Това е от повече оскърбително за Господа. Аз от моя страна постих и се молих на 18 август – миналия петък, да ни144. Вж. бел. 142, 143. (У., № 45, 21.08.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 126


Писма до Пеньо Киров 126

прости Господ този неволен грях.

Сторете и вие същото, моля, идущия [петък] – на 25 август, т.е. всички: ти, Тодор и Д-ра, за да ни се прости този грях, който сте сторили неумишлено. И знайте, че втори път, за да призовем Господа в Името му Емануил, ще постим eдна седмица в пост и молитва. Гледайте накрай време да не изгубим Божията благодат. Мен ми е много жалко. Но знайте, Господ, защото ни люби, затова ни и наказва. Емануил е Господ на нашето спасение. Той се вика още Господ с нази. Имайте страх и почитание към това име.

Не трябва да огорчаваме Духа Христов, Духа, Който ни благослови и привлече при Господа Бога, Нaшия Спасител. Ето зaщо се явява Михаил при вази. Той е носител на закона Негов или Йехова е свят. Не знаете


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 127


Писма до Пеньо Киров 127

ли колко наказание понесе Израил от Йехова за своето непослушание? Ето затова ви се е явил Михаил – да ви съобщи, че послушание [се иска] и нищо друго. Нека всяка лека постъпка да даде място на добри и святи дела от наша страна. Ний стоим пред лицето Божие и сме длъжни да ходим достойно в своето звание.

Бог ни е обещал повече, отколкото ний сме достойни. Той ни каза чисто и ясно, че ще ни води, ще направлява нашите пътища, ще урежда бъдещето ни, ще ни отвори широко врата за работа и ще благослови всичките ни трудове, и ще промисли за всичко, от което се нуждаят нашите души. Всякому ще му се даде това, което му е потребно. Ний трябва напълно да следваме диктованията на Христовия дух. Не казва ли Христос на всяко място, че вярата е необходима?


Качено на: 28 май 2013 11:14
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 142 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 128


Писма до Пеньо Киров 128

Тя е вътрешният разум на Божественото управление. Тя е силата на Божията благодат. Когато Бог мисли и промишлява за нас, в кaкво има ний да се съмняваме? Нима ний трябва да мислим, че Господ иска да ни направи да правим глупости с нашата вяра? Да не бъде, както казва [апостол] Павел.

Вярата е осъществление на ония неща, които се не постигат с нищо друго, освен с нея. Нека всякой да пази своите обещания. Да не мязаме на хора, които днес вършат едно, а други ден мислят друго. При това не се заблуждавайте с мисълта, че нашите мисли са утаени от небето. Не, там всичко се знае, ний сме отворена книга. Господ знае помишленията на сърцето ни и затова желае да ни изправи. Няма нищо скрито-покрито.

Поздрави брат Тодор и бр. Доктора. Желая ви Божието благословение. Поздрав ви пращам от Господа. Четете думите Му в 14 глава на Йоана.


Ваш искр[ен] брат Дънов


Поздрави Николая. За службата не ще има нужда да я упражняваш. (написано отстрани)


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 129


Писма до Пеньо Киров 129

№ 47  (отворена карта)

Нови пазар, 11 сеп[темврий] 1900 г.


Л. Б. Киров,

Отворената ви карта получих. Относително въпроса по клетвата – ще трябва да го оставим за в бъдеще да узрее. Засега, види се, Господ не ще ви изложи на изпит да го решавате. Но според духа на Еван[гелието] и според ясните думи Христови ний никога и при никакви условия не трябва да даваме обещания никому, които са противни на Божия закон.

Ний сме свободни пред Бога и не трябва да жертваме Божествената свобода за нищо под небето. 3а нас върховното добро е Волята на Бога. Онова, което Той изисква от нази, него и трябва и да вършим без никакви съображения от страна на света. „Не бойте се – казва Христос – от онези, които убиват тялото.“ [Мат. 10:28] Война[147] засега няма да има.

Надявам се да сте добре. Пазете сърцето си, или по-добре – уповайте на Господа. 3ащото лукави са дните. Лукавият обхожда земята, търси причини.

Имай мир. Поздрави бр. Тодор и Николай.

С поздрав, ваш верен: П. К. Дънов

Чети 7 глав[а] от Притчи.


147. Вероятно под „война“ тук се има предвид предстоящото Илинденско-преображенско въстание в Македония и Одринско от 1903 година, връхна точка в националноосвободителната борба на македонските и тракийски българи. Организатор на въстанието е Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). На 2 септември 1899 г. в Бургас 67 души учредяват Македоно-одринско дружество. Това е едно от първите такива в страната, тъй като официално одринските преселенски дружества „Странджа“ се сливат с тези на Върховния македонски комитет през пролетта на 1900 г. Дружеството в Бургас организира голяма част от подготовката на Илинденско-преображенското въстание, като образува чети, набира оръжие, храна и дрехи за въстаниците и ги изпраща зад граница. То се занимава и с изключително тежкия въпрос за настаняването и изхранването на хилядите бежанци, залели областта след погрома на въстанието. (У., № 47, 11.09.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 124 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 130


Писма до Пеньо Киров 130

№ 48  

Нови пазар, 16 септ[емврий] 1900 г.


Любез. бр. Киров,

Плътта е немощна. Ето защо Господ казва: „Будни бъдете и молете се, да не би в изкушение да влезете“. (Мат. 26:41) Това е за ваш изпит, понеже Бог така благоволява. „Възлюблени, не се чудете за огненото изкушение, което става на вас за изпитня.“ (І Пет. 4:12) И пак казва Словото Божие: „Братя мои, земете пример на злостраданието и на дълготърпението на пророците“. (Як. 5:10). При това нека се помни: „В любовта страх няма, но съвършената Любов пропъжда вън страха“. (І Йоан. 4:18) Укрепете се прочее във вярата си и ходете целомъдрено.

А Господ е верен. Ето що казва Писанието: „Духът сам ходатайствува зa нас с неизказани въздишания“. (Рим. 8:26) Не си ли узнал още, че когато страдаме ний, че и Господ страда с нас заедно? Той понася винаги половината от скърбите ни.

Има много неща, които бих ти казал, но не си още духом готов да ги


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 130 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 131


Писма до Пеньо Киров 131

проникнеш. Но с време Духът Божий, Който сега работи в твоята душа и чисти сърцето ти от минали грехове, за да го приготви за храм на Божието присъствие, ще те осветли. Ти още не съзнаваш напълно своята слабост и от колко неща имаш нужда; Божията благодат трябва да преобрази твоето сърце. Що казва Павел на едно място: „Не сте се противили още до смърт“. [Евр. 12:4] Прочетете Павловата опитност във второто послание (ІІ Кор. 11:24-31)

Аз ти пиша тия неща в бр. дух: „Давай наставления на мъдър и ще бъде по-мъдър; учи праведен и ще нарасте в учението“. (Пр. 9:9) Аз се моля за вас щото Господ да ви крепи, да уяквате постоянно в Неговата сила. Неговата сила обаче се показва в нашата немощ. „Когато съм слаб, тогава съм силен“, казва Павел. И това е вярно. „Не бой се, мало стадо; защото Отец ви благоволи да ви даде Царството.“ (Лук. 12:32) „И ето, Аз съм с вас, дар за всичките


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 103 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 132


Писма до Пеньо Киров 132

дни до скончанието на века.“ [Мар. 28:20]

Ето това е нашето постоянно утешение – че Господ е с нас постоянно и ни ръководи, насърчава и утешава. Колко е радостно да се страда за Него, да имаме присъствието Му. Ако по някой път умът ни или сърцето ни ако се помрачава, то е от някоя слабост. Нека се трудим всякой ден да извършваме своята длъжност, доколкото я разбираме, а за другото Бог ще промисли. Славата, която ни очаква, тя не е за в този свят, ний ще бъдем облечени в нея само когато Го видим и станем подобни Нему. Колкото за през тоя живот, има да носим скърби, страдания, хули, поругания и всичко друго, което Бог, Нашият Небесен Баща, ще види за добро да допусне.

И тъй, нека се не мамим повече от тоя свят, нито да очакваме нещо извънредно. Господ е вече с нас, в това няма съмнение. Духът Му е наш водител и просветител. В най-тъмните минути


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 118 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 133


Писма до Пеньо Киров 133

на живота си, когато страдаме най-много, когато се измъчваме в недоумение, Господ е най-близо до нас. Толкова близо, колкото че ти говоря аз сега.

Имаш ли някое съмнение в моето писмо, че не съм го писал аз, твоят приятел, сега? Вярвам, че нямаш. И защо? Защото познаваш почерка ми, слога на писанието ми, духа, който винаги прониква моето писмо. Добре. Не си ли се научил още да познаваш кога присъства Господ при тебе? Ако не си научил белезите, нека ти кажа. То не е в някоя светла заран на живота ти, нито тий в благополучието ти, но в някоя тъмна нощ, когато усещаш болка и страдания и когато усещаш като че си забравен и отхвърлен от всички; тогава е Христос най-близо да теб, тогава Той идва сам да те утешава като приятел, като Спасител и добър Баща.

Сега, люб. братко, разбираш ли какво е християнската опитност? Аз ти казвам това, което съм чул и научил от Господа. Дългите страдания и скърби в живота ми, които съм посрещнал от самото си детинство[148], научиха ме на едно нещо – на моята слабост; и аз казах в душата си посред тая безнадеждност: „Господи, Ти Си моя надежда, спасение и сила“.

Твой верен: П. К. Дънов

Поздрави бр. Тодор и Николай.


148. Като дете П. Дънов често е боледувал, вероятно тук става дума за това. (У., № 48, 16.09.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 133 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 134


Писма до Пеньо Киров 134

№ 49  

Нови пазар, 8 ноемврий 1900 г.


Любез. бр. Киров,

Надявам се писмото ми да ви завари радостен и весел в Господа. Това е най-голямото богатство за душата на един верующ – да има мира и благословението на Светия Дух Божий. Аз съм уверен, че вие растете в благодат и познание.

Вашето последно писмо приех, прочетох го внимателно и разбрах всичко, което ми пишете. Бъдете спокоен, аз винаги добре Ви разбирам, зная стремлението на духа ви, зная, че Господ ви води. Мен ми е драго и приятно за вашия духовен успех. Изпитните в нашия живот, колкото и тежки да са, имат своето добро предназначение от Господа. Желанието на Нашия Небесен Баща е да се усъвършенстваме вътрешно във всяка добродетел и истина. Затова именно се изпитваме.


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 127 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 135


Писма до Пеньо Киров 135

Надявам се тъй също и брат Тодор да расте и уяква. Аз има[м] да ви съобщя една радостна вест – Господ ми е дал тук наскоро няколко души приятели. Двама от тях[156] особено се интересуват в Господа. Единият е млад, другият е на средна възраст. Господ сега ги въвожда в тесния път в своето Царство. Миналата неделя ходихме да се разхождаме вън от града и имахме добър разговор. На младия приятел му дадох едно Евангелие. Той е твърде разумен младеж, свършил е четвърти клас[157], но е беден и види се затова и Господ го вика. Той винаги търси бедните. Има още един, който ме е задължил да му доставя една Библия и едно Евангелие за в джоб.

Ето, Господ ни е поменал; Той вижда нашата немощ; ний не разполагаме с пари, но Господ е нашето богатство. Молете се и вие за успеха на Божието дело. Нека Господ да Го извърши, както е Нему угодно.

Аз писах на Д-ра и му обясних всичко, което беше потребно.


156. По-нататък от „двамата“ само веднъж се споменава „младият приятел“ в писмото на П. Дънов от 7 февруари 1901 г. Става дума за Кърджиев. (У., № 49, 08.11.1900 г.)

157. В тогавашната образователна система това вероятно е отговаряло на завършен гимназиален курс. (У., № 49, 08.11.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 92 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 136


Писма до Пеньо Киров 136

Има да ви кажа, брате, да пазите простотата на вашата вяра. Търсете от Господа даpa на Негова Свят Дух, за да ви осенява и просвещава винаги. Напуснете всякой страх, всяко двоумение и бъдете с един ум, както е бил и Господ наш. Обещанието е дадено нам: „Не бой се, мало стадо; Отец ви е благоволил да ви даде Царство“. [Лук. 12:32] Надявам се да чуя добри неща от вази. Има да ви съобщя и други неща, но тях не желая писмено да ви ги предавам, тях ще ви ги съобщя, когато ви видя с Божието благоволение.

Моля, съобщете ми как отива всичко в Бургас.

Поздрави бр. Тодора и Николая нарочно от моя страна, а тъй също и г-н Пачеджиева[158].

Господ на Мира да ви съхранява във величието на Своята благодат.

Оставам ваш верен: П. К. Дънов


От Козлов имате ли някое писмо наскоро? Как е Арменчето? Поздравете го от мен и му кажете, че ако той търси158. Пастор Костадин Я. Пачеджиев – роден в с. Баня, Разложко на 18 януари 1865 г. Учи няколко години в Евангелското училище в Самоков. Заминава за Америка, където получава степен бакалавър на изкуствата в колежа „Алегени“, Пенсилвания, през 1894 г. В семинарията „Дрю“ е през учебната 1894/1895 г. Пристига в Бургас на 17.07.1898 г. и започва евангелска дейност. С известни прекъсвания работи там до края на живота си (за кратко пребивава в Карнобат, Н. Загора и Ст. Загора). В самото начало на века той, заедно с Николай Велчев, обикаля региона и държи проповеди. През 1903 г. Н. Велчев се жени за Люба – сестрата на съпругата на Пачеджиев – Йордана. В началото на ХХ в. заедно с пастор Марков от Бургас поддържат приятелски отношения с Петър Дънов. (У., № 49, 08.11.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 137


Писма до Пеньо Киров 137

усърдно Господа, Той ще му се открие. Нека да знае, че Господ Исус го люби и че може да го спаси, стига той да вярва в Неговите думи и да се старае да живее според тях. Нека да се не смущава, Господ на спасението е Един. „Аз съм пътят, Аз съм истината и животът“, казва Господ. [Йоан. 14:6]

Тайните неща на Царството Божие, които остават неоткрити, тях ще учим за в бъдеще. Сега едно е важното – да възприемем Господа в душата си, да се съвъплътим с Него и да възприемем Духа Му. Когато пораснем в сила и мощ, ще научим много други неща.


Същий

На бр. Тодора кажи да се пази от грях. Той има един таен грях, който трябва да напусне. Този му сърдечен грях е, който го спъва и държи и за който е пострадал. Господ го люби и затова го е избавил. Нека да знае, че любовта Господня е повече от всичко.


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 138


Писма до Пеньо Киров 138

№ 50

Нови пазар, 12 ноемврий 1900[159] г.


Любез. бр. Киров и Тодор,

„Благодат и мир да се умножи на вас с познанието на Бога и на Исуса Господа нашего.“ [ІІ Петр. 1:2]

Желая, бр., да ви съобщя: както Бог от величието на Неговата милост и „Божествената Негова сила е „благоволил“ да дари нам всичко, що е за живота потребно и за „благочестието“, за да можем „чрез познанието на Тогози, Който е призвал нас“, да участваме в Неговата „слава и добродетел; чрез благодатта на Когото се дариха нам всичките най-големи драгоценни обещания, за да бъдете поради тях причастници на Божественото естество и да отбегнете от похотите и тяхното разтление, което е на света“. [ІІ Петр. 1:3-4]

И за това истото Господ иска да турите всичкото си старание, дa приложите на вярата си добродетел [ІІ Петр.[160] 1:5-8], за да може вярата ви чрез нейното небесно превъзходство да се


159. В началото на оригиналното писмо няма дата. Тя вероятно е била отбелязана в края на писмото, но тъй като последният лист липсва, се взема датата от книгата Петър Дънов „Писма до първите ученици“, София, 1999 г., с. 64. (У., № 50, 12.11.1900 г.)

160. ІІ Петрово послание, глава 1-ва, стихове 5-8: (5) „И за това, истото, турете всичкото си старание и приложете на вярата си добродетел, на добродетел благоразумие, (6)на благоразумие въздържание, на въздържание търпение, на търпение благочестие, (7) на благочестие братолюбие, и на братолюбие любов. (8) Защото тези добрини, ако се намерват у вас и се умножават, правят ви да не сте праздни нито безплодни в познаването на Господа нашего Исуса Христа“. (У., № 50, 12.11.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 139


Писма до Пеньо Киров 139

уякчи, за да имате дързостта да злострадате за Неговото име.

Обаче, за да не би добродетелта, която е в нас, да стане едностранчива и ограничена, Господ искa да приложим при нея благоразумие и знание за Божията Истина и длъжността си.

Но тъй като и знанието може да се изопачи и да ни придаде повече гордост и себенадеяност и да станем повече свободолюбиви, отколкото Боголюбиви, то Господ иска да приложим на нашето знание въздържание – с други думи, да обуздаваме своите наклонности.

Но тъй и като самото въздържание може да се преобърне на постничество и нетърпение спрямо другите и да изгубим от предвид благодатта на нашето спасение, Господ иска да приложим при въздържанието търпение, за да бъдем готови да понасяме всичко с радост.

Обаче тъй като търпението може да се преобърне на равнодушие и общо презрение към всичко, Господ иска да приложим към търпението благочестие, за да можем да се надяваме и уповаваме


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 140


Писма до Пеньо Киров 140

винаги на Бога, като имаме съобщение с Него.

Но благочестието, ако не се пази, може да се преобърне на фарисейство, вътрешно уединение, да любим само своето спокойствие. Затова Господ иска да приложим към благочестието братолюбие, за да се поразширочат тесните ни сърца.

Но тъй като и братолюбието може да [в]земе тесни граници – да обичаме само един тесен кръжок от приятели и братя с еднакви убеждения, то Господ иска да приложим на братолюбието Любов.

Любов, която е завервание на всичките добродетели, която излиза вън от всичките тесни кръгове и обгръща цялото човечество и цялото небе. Да любим тъй, както Бог люби. „Бог толкова възлюби света, щото даде Сина Своего Единороднаго, за да не погине никой, който вярва в Него.“ Защото тези добрини, като се намират у вас и като се умножават, ще ви направят да не сте празни, нито безплодни в познаванието на Господа Нашего Исуса Христа. Така, както се въдворявате в Истината, ще ви се


Качено на: 28 май 2013 11:15
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 110 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 141


Писма до Пеньо Киров 141

„даде вход във вечното Царство на Господа Нашего и Исуса Христа“. Нека прочее да се стремим към пълнотата на съвършенството, гдето царува умът и Духът на Господа. Нека прочее усърдно да се молим за осъществяванието на Господните мисли: „Да се освети Неговото Име, да дойде Неговото Царство, да бъде Неговата Воля“.

Аз благодаря на Господа, Който ме подкрепя със Своя благ Дух. Нека се радваме от нине.  Господ няма да ни остави никога. Моята душа се пълни с вечно благодарение, мир и радост. Ний сме вече в обятията на Царството Божие и отиваме с помощта на вечната благодат към дома на нашия Небесен Баща. Ний ще видим Неговото благо лице и лицето на Нашия Господ и Спасител и ще бъдем в сдружението на всички светии, чада Божии и Ангели. Каква блажена мисъл: „Ще вложа закона Си в сърцата им и ще го напиша на умовете им“. И: „Греховете им и беззаконията им няма да помена вече“.

Сега моля ви от моя страна, гледайте да привлечете някого при Христа, опитайте се и Господ ще ви помогне.


Качено на: 28 май 2013 11:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 142


Писма до Пеньо Киров 142

Помнете, бр., Божиите пътища не са като человеческите, нито Неговите мисли. Господ ни е говорил и постоянно ни говори с помощта на Святия Си Дух. Нека бъдем чистосърдечни, за да приемаме Неговото ръководство. Нашият Господ е с нас. Неговият Дух ни просвещава. Да се не колебаем, нито да се двоумим. „Той е вашата вяра, която побеждава света.“ „Без вяра не може да се угоди на Бога.“ „Едно чадо Божие трябва да е свободно от грижите на тоя свят.“

Aко животът ни е в ръцете Божии, не остава вече място за колебание и двоумение. Ето, аз ви пиша в името на Господа Исуса, за да се осветлите върху Неговите пътища. Аз искам вий да сте свободни и да сте за пример на другите – по пълнотата на вярата си и по пълнотата на живота си.

Ето, това мое писмо е една малка проповед, отправена до вази; тя може да не е пълна в много неща, гледана от критическа точка зрение; но вярвайте ми, тя има най-важното в себе си – Божието благословение.

Аз ви[161]161. Оттук нататък липсва последният лист от оригинала. Поместеният край на писмото (в книгата "Епистоларни диалози") е взет от книгата Петър Дънов „Писма до първите ученици“, С., 1999 г., с. 66. (У., № 50, 12.11.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:16
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 143


Писма до Пеньо Киров 143

№ 51

Нови пазар, 27 ноемврий 1900[162] г.


ТАКА СЕ МОЛЕТЕ:[163]


„Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща, който си ми подарил живот и здраве, да ти се радвам, моля те, изпроводи ми Духа Си, да ме пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

Научи ме да правя Твоята воля, да осветявам Твоето име и да Те славословя винаги.

Осветявай духа ми, просвещавай сърцето ми и ума ми, да пазя Твоите заповеди и повеления.

Вдъхвай в мен с присъствието си чистите си мисли и ме упътвай да ти служа с радост.

Животът си, който посвещавам на теб за доброто на моите братя и ближни, Ти благославяй.

Помагай ми и ми съдействай да раста във всяко познание и мъдрост, да се уча от Твоето Слово и да пребъдвам в Твоята Истина.

Ръководи ме във всичко, което мисля и върша за Твоето име, да е за успеха на царството Ти на Земята.

Храни


162. Липсва датата в началото на писмото, тя е на последната страница отстрани. (У., № 51, 27.11.1900 г.)

163. Това е най-важната молитва от Учението на Петър Дънов, която за първи път в историята на Братството се дава в това писмо. В „Наряди и упътвания“ от 1925 г. той пояснява: „Като прочетеш Добрата молитва, с нея можеш да влезеш навсякъде. Тя е един пропуск. Колкото изречения има в нея, през толкова врати ще минеш. Тази молитва е дадена от Бога, от Духа Божий, тя е свещена и не остарява“. По време на Втората световна война, по негово поръчение, Братството отпечатва листовка с „Добрата молитва“ и „91 псалом“, която всеки да носи със себе си. „Добрата молитва“, наред с 91 псалом и „Отче наш“, са най-употребяваните молитви до днес в нарядите на Братството. (У., № 51, 27.11.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 11:21
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 133 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 144


Писма до Пеньо Киров 144

душата ми с Небесният хляб, укрепявай ме със силата Си, да успявам в живота си.

Като ми даваш всичките твои благословения, приложи Любовта Си да ми е вечен закон.

Защото е Твое царството и силата и славата завинаги. Амин.“


Люб. бр., това е нашата Лозинка от Господа. Ний ще се отправяме всякой ден заедно в духа на тая молитва към Господа Бога Нашего. И Toй ще ни слуша, когато Го призоваваме от сърце и душа.

Пази тая молитва като зеницата на окото си, защото е продиктувана от Духа Святаго. „Опитайте Ме – казва Господ – и ще Ме познаете, призовете Ме и ще ви отговоря, защо[то] съм благ и благоутробен.“

Приех писмото ви, подвизавайте се в добрия подвиг. Каквото и да мислят хората или братята за нас, то е маловажно; нашето призвание е Любовта Божия и Неговото общение. Да се молим за всички, да ги просвети Той.

Трябва да знаем, че грехът, плътта и светът са три


Качено на: 28 май 2013 11:21
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 145


Писма до Пеньо Киров 145

наши врагове. Но Господ е верен, в Него няма сянка на промяна. Ний ще се осланяме на Него и на Неговата сила и Той ще ни изведе победоносно.

Помни, че си крепен от благодат. Няма пречка, която Той да не може да отмахне. Радвам се, че твоят Дух [в]се повече се приближава при Бога. Оставяй се напълно Той да те ръководи. Временните промени в живота са преходни, те са както годишните времена. В живота ни се върши това, което се върши и в природата. Днес може да е бурно или облачно, или дъждовно, влажно или пък ясно, със Слънце и приятно.

Вярата, надеждата и любовта – те са основата. Сега е мрачкаво, но иде ден и зорницата, която е на нашия хоризонт, го предсказва. Той е славен ден, блажен ден на живота. Ние сме пришълци и странници в тоя свят. Нашето отечество е другаде. Като свършим своето поприще, ний ще се отправим към дома на нашия Небесен Баща.


Поздрави бр. Тодор и бр. Велчев.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:21
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 138 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 146


Писма до Пеньо Киров 146

 


Качено на: 28 май 2013 11:21
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 147


Писма до Пеньо Киров 147

 


Качено на: 28 май 2013 11:21
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 156 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 148


Писма до Пеньо Киров 148

    №52  

Шумен, 27 януарий 1901г.

Екл. 3:10-11. Екл. 4:11.

Вт. кн. на Лет. 21:12. Вт. кн. на Лет. 28:16


Л.Б.Киров,

Затвореното Ви писмо от 11-и того получих навреме.

Всичко, което ми съобщавате, тъй трябваше да се свърши. Все, що Господ отрежда, е добро. Трябва да се внимава на всичко. Думите казани ще се утвърдят скоро или късно. Стойте, прочее, твърди и постоянни във вярата. Днешната тъмнина ще се преобърне на духовна виделина.

Засега от няколко време се намирам тук привременно[8]. Дойдох да свърша една работа и кога я свърша, ще се върна. Всичко върви добре. Господ оправя пътя ни. Ние струваме добрата Му Воля.

Нашите приятели в Н[ови] п[азар] ги оставих много добре[9]. Някои от по-последните съобщения, които съм приел, ще Ви ги съобщя с някое друго писмо. Има силна борба, но Онзи, Който е откъм нас, е силен. Ние ще приемем помощ Отгоре, и то наскоро. Силата ще се удвои и делото ще тръгне. Вярност, преданост, единодушие в Любовта, това е важното. Колко са славни въжделенията за Този, който ни придружава в живота. Скръб или радост, все що е дошло, е добро.

Надявам се да се видим пак, може би наскоро.

Поздрави бр. Тодор. Кажи му: Томува, на Когото е дал обещание, Го крепи. Няма нито един да е забравен. „Не бой се, мало стадо, Отец ви е благоволил да ви даде Царство.“ [Лук. 12:32]

Молете се усърдно за успеха на общото дело. Искайте от Господа сила и Мъдрост и ще ви се даде. Той ще ви научи да работите. Пазете се от всяка дяволска измама.

Знай, че ние ще победим, и то скоро.


Ваш верен: П. К. Дънов

Поздрави на всички.
   8. В писмото си от 10.07.1900 г. П. Дънов пише: „Мене от 10-15 дена вече как ме чакат и викат мои сродници в Шумен да ида да ги посетя, да престоя с тях няколко време“. Вж. „Епистоларни диалози“, част І, с.193.

9.Вж. писмо №49 от 8.11.1900 г., „Епистоларни диалози“, част І, с.226-228.


Качено на: 28 май 2013 11:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 131 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 149


Писма до Пеньо Киров 149

№53  

Нови пазар, 7 фев[руарий] 1901 г.


Люб. бр. Киров,

Надявам се да сте получили моето отворено писмо от Шумен. „Божиите думи ще се изпълнят.“ [Откр. 17:17] Това е цялата Истина. Ний ще сме свидетели на това изпълнение. Преди всичко Господ е близо и Той е наша подпора. Ний сме водени от Неговата крепка ръка. В тия усилни времена Бог иде нам на помощ. Имайте всяка радост и веселие. Да Ви не блазни нищо. Стойте твърд на обещанията си и ще видите славата Господня. Мъчнотиите в живота, които ни спосрещат, са да се яви силата Божия. Нашето войнствуване е в Господа и за Господа. Неговата сила е наша сила, Неговата слава е наша слава. Все, що има Господ, то е и наше. Ний сме неразделни с Него. Всичко, което cме придобили, то е от Неговата Любов.


Качено на: 28 май 2013 11:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 150


Писма до Пеньо Киров 150

Каква велика мисъл: „Бог ни люби“. Да, Той ни помни и се грижи и промишлява за нас. Благото Му сърце всякога ни има пред лице. Благият Му Дух винаги е готов да ни помага, да ни крепи. Божията Мъдрост на всяка стъпка ни ръководи. Дълъг е действително пътят, по който възлизаме към Небесното Отечество, но все таки ще пристигнем един ден и ще видим лицето на Тогози, Който ни люби. Тогава ще бъдем задоволени.

„Кога видя Твоето лице, тогава ще бъда задоволен“ – казва псалмопевецът. Винаги очаквай Божиите благословения. Просете и Господ ще ви подари сила и Мъдрост.

Аз бих желал да зная как прекарвате засега. Kак е брат Тодор? Имате ли някои нови приятели? Господ тук е привлякъл трима души[10] към Истината. Имали сме две заседания, в които се дадоха някои добри неща. Тук ви прилагам двете10. Вж. писмо №49 от 8.11.1900 г., „Епистоларни диалози“, част І, с.226-228 и бел. №9.


Качено на: 28 май 2013 11:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 149 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 151


Писма до Пеньо Киров 151

съобщения, които добре пазете. Те са писани от нашия млад приятел[11]. И аз ви ги изпращам тъй, както си са.

Други неща има, но тях друг път ще ви съобщя. Пътят ни се разчистя. Това е Духът на обещанието. Молете се по-усърдно Бог да изпроводи повече работници в своето поле.

От Козлова имали ли сте наскоро някое писмо? Д-р Миркович писал ли Ви е? Уверен съм, Господ ще Ви благослови, ще имате повече мир и радост. И дано Господ помогне да се видим пак наскоро, ако е Неговата Воля. Има много да се каже и много да се говори, но то остава за личен разговор.

Кога бях напоследък в гр. Шумен, станаха някои важни спиритически явления в една къща, гдето живееше прокурорът, на които явления са били свидетели и заседателите на окръжния съд. 3а тях се говори почти из целия град. Мнозина


11. Младият приятел е К. Кърджиев, а двете съобщения са приложени в края на писмото.


Качено на: 28 май 2013 11:22
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 152


Pisma Do Penio Kirov Page 152

учители, ученици, офицери и други са повярвали, че има задгробен живот. Бог работи по различни начини.

Къде края на миналата год[ина] една госпожа[12], доста образована, от гр. Търново, ми писа, че от няколко време тя се е занимавала със спиритически опити и е достигнала някои доста важни резултати. Обеща ми се да ми пише пак, но нямам още никакво известие от нея засега[13]. Ако пише нещо важно, ще Ви съобщя.

Нека да дойде Царството Божие и Неговата Правда.

Ний сме добре засега и благодарим на Бога за Неговата благост и милост. Поздрав на всички ви.

Ваш верен: П. К. Дънов


12. Това е Мария Казакова – родена през 1852 г. в гр. Сливен. Завършва средно образование в Американския колеж в Стара Загора. Омъжва се за образован и влиятелен човек от гр. Тулча (дн. Румъния), който умира рано. След смъртта на мъжа си М. Казакова заминава за Русия, където завършва висше образование (вероятно педагогическо). След завръщането си в България живее в Търново и работи като учителка, а към края на живота си – като помощник-директор на Великотърновската девическа гимназия. Занимава се активно със спиритизъм. От края на 1900 г. започва кореспонденция с П. Дънов. Първото ѝ писмо до П. Дънов носи дата 1.12.1900 г., а той ѝ отговаря на 10.12.1900 г. След това чак до 2.06.1902 г. няма данни за кореспонденция помежду им. През май 1902 г. М. Казакова се среща лично с П. Дънов в Търново. През 1903 г. участва в годишната среща на Веригата във Варна – (14-17 август), където е избрана за касиер. До края на живота си (25.11.1908 г.) М. Казакова поддържа активна кореспонденция с П. Дънов и участва във всички срещи на Веригата. Вж. и бел. № 76

13. Както стана ясно в предходната бележка – до 2.06.1902 г. не са открити данни за кореспонденция помежду им.


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 108 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 153


Pisma Do Penio Kirov Page 153

№54  

Варна, 2 мар[т] 1901 г.


Л. б. Киров,

Последното Ви писмо приех[23]. Работите, за които ми говорите, ми са ясни. В много неща има да се съобразим според вътрешните свои разбирания. Има трудни въпроси за разрешение. Има тъмни ъгълчета в живота. Трябва да имаме предвид, че ний сме още в началото на един живот, който как ще се развие за в бъдеще, не е известно нам. Всичките зародиши чакат своето определено време. Всичките душевни дарби не могат да се явят същевременно. Има известни ограничения поставени, които не могат тъй лесно да се прескочат.

Мъдростта, знанието идат от друг свят, подчинен на други закони. Развитието на душата подлежи под господството на Оногова, от Когото зависи всичко. Условията подлежат на условия. Всяка минута носи в себе си и своите условия. Сега разбирам онази вътрешна мъчнотия. Но има неща, които чакат други, по-добри времена. Има да се изучат много уроци, и то добре. Никога не можем да прекрачим нито една крачка нанапред в добрия живот, ако не го изучим добре. Щом го научим добре, ние сме вече готови за втория.

Вий ще можете постепенно да постигнете желанието си, но условията още възпират някои неща.

Аз съм засега във Варна[24] и мисля да се побавя за няколко дена още.

Д-рът ми писа преди няколко дена, оплаква се, че отслабвал физически. Ще видим как ще се сложат обстоятелствата.

Поздрави всички.

Ваш верен: П. К. Дънов23. Става дума за писмото от 20 февруари 1901 г.

24. След година и половина пребиваване в Нови пазар П. Дънов напуска града.


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 154


Pisma Do Penio Kirov Page 154

№55[25]  

Варна, 5 март 1901 г.


Люб. бр. Киров,

Двете ви писма от 20 и 28 фев[руарий] получих. Имайте вяра и надежда, Любовта на Господа ще заглади всичко. Вашите домашни с постъпката си са насипали жар на главата. Аз зная какво ще ги постигне, но жив е Господ, нашият Спасител. Аз бих произнесъл думите, но заради твоето добро ще премълча, за да се прослави Този, Който говори. Ако рече дяволът да ти препятства още, съобщи ми. Бъди бодър и трезвен духом, всичко е за добро. Онзи, Който е откъм нас, е по-силен от онзи, който е с тях. Покажи сега на дело, че ти любиш Господа Исуса повече от всичко земно. „Дом бащин е небето нам.“ Проси и ще ти се даде,


25. Това писмо се публикува за първи път.


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 155


Pisma Do Penio Kirov Page 155

търси и ще намериш.

Сега е време за Господа да покаже и своята сила, и своята благодат. Макар и нищо да нямаме, обаче всичко владеем.

Имайте радост и мир, за нищо не се смущавайте. Господ е близо, Той ще превъзмогне. Възлагайте Нему всичко. „Аз чух – казва Господ – всичко.“

Притч. 28:10. Пс. 108:9. Лук. 12:12; 13:13; 14:14; 15:15; 16:16.

Посл. Рим. 12:12; 13:13; 14:14. Ев.Йоан. 14:14. І Тимот. 3:13.

Мат. 18:18; 19:19; 20:20.


Поздрави на всички от мене.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 151 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 156


Pisma Do Penio Kirov Page 156

№56

с. Гьозекен[26] – Анхиал[ска] ок[олия][27], 18 март 1901 г.


Л. б. Киров,

Писах Ви от Варна и се надявам да сте получили писмото ми. Надявам се да сте сега по-добре, отколкото преди. Не трябва да се смущавате. Наредбите на тоя свят са непостоянни. Всичко се мени. Образът на тоя свят прехожда. Почти всички са изложени на изпит.

Дяволът не стои – и той работи усърдно за своето дело. Едного ще раздели от жена му, другиго ще скара с брата му, на трети ще поквари ума, на четвърти ще разврати сърцето, на пети ще убие вярата, на шести ще внуши да се откаже от Господа. И много такива дела има у него. Той е баща на всяка лъжа и измама. Но каквото и да прави, на неправдата ѝ са къси краката, тя почива на пясък. И той сам ще се убеди един ден, че Бог поругаем не бива.

Този, Който ръководи


26. Гьозекен (тур.) – букв. „хубав изглед“. По това време сравнително голямо село, което през 1934 г. е преименувано на гр. Обзор

27. Анхиало – старото име на гр. Поморие, по това време голям административен център.


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 157


Pisma Do Penio Kirov Page 157

на живота, познава добре мислите на всички. На фараона казва: ,,Затова те подигнах, да покажа славата си на бъдещите поколения“.

Несъмнено ще се случи нещо важно наскоро. Това е вярно. Този, Който води всички, ще ви съхранява. Изкупувайте времето, дните са лукави. Мъдри бъдете. Въоръжете се с Истината. Пазете се от излишните съвети. Пазете се от християнското фарисейство. Пазете се от гладките думи. На многото обещания не обръщайте внимание. Вяра в Бога, вяра в себе си, това е най-важното и потребно.

Пишете ми как стана вашата домашна работа. Помнете думите Господни: „Ако съизволява“. „Ако ви гонят от едно място, идете на друго.“ Свободни сте. Никому нищо не сте длъжни, освен за Бога и Любовта Му. Трябва да спазваме своите правдини, които Бог е подарил.

Ако ви е възможно, пишете ми с прино-


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 116 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 158


Pisma Do Penio Kirov Page 158

сящия това ми писмо.

Аз съм сега на половина от пътя помежду Варна и Бургас. Тук съм по една малка работа – да посетя един сродник учител[28]. Може би, ако ми се отвори пътят, да посетя и Бургас, да се видим. Но това е от второстепенен интерес засега.

Поздрави бр. Тодор и другите.

Ваш приятел: П. К. Дънов28. В регистрите на училището от това време е записано: „През учебната 1896/97 г. идва учителят Иван Куцаров, родом от с. Ботево [на 10 км от с. Николаевка], Варненско, който е учителствал ок. 5 години непрекъснато. През Световната война като войник е бил убит на Добруджанския фронт. През учебната 1898/99 г. учителският персонал се увеличава на двама души. Вторият учител е бил Георгиев (само презимето му се знае), който е учителствал само една година. На следната 1899/1900 учебна година идва Стамова (само презимето ѝ се знае), която учителствала 2 години. През 1901/1902 уч. година идва учителят Иван Куртев от Сливен, който е учителствал 7 години непрекъснато. Убит е като войник през Балканската война“.
Тук само името „Георгиев“ може пряко да се свърже с рода на П. Дънов – от дядото Атанас Георгиев. Тази разлика от две учебни години евентуално би могла да се обясни с късното документиране на въпросния регистър, едва през 20-те години на ХХ в. Стамова също е възможно да е неизвестният родственик (по линия на Пенко Стамов, съпруг на Мария – сестрата на П. Дънов). Тъкмо тя, според регистъра, учителства в този период.


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 159


Pisma Do Penio Kirov Page 159

№57

с. Гьозекен, 25 мар[т] 1901 г.


Люб. бр. Киров,

Бъдете добър да пишете от моя страна на д-р Миркович и да му съобщите, че съм приел писмото от 15-и того заедно с устава на др[ужество] „Милосърдие“[30]. Съобщете му, че ще му пиша в отговор на зададените му въпроси, ако приема някакво известие върху работата. Засега всичко стои във висящо положение. Ако и през този батак, в който сме се забатачили, излезем невредими – добре. Ако не – нека да бъде Волята Божия. Человешките работи са суетни. Онова, което Господ е наредил, то ще и да бъде. Няма друг път, няма друга основа. Има две големи


30. Дружество „Милосърдие“ неофициално съществува от доста години. Членовете му се вълнуват от задгробния живот и се занимават със спиритически сеанси. На вътрешната страна на първа корица на списание „Нова Светлина“, издавано от д-р Миркович, г. V, кн. ІІ от 15 май 1895 г., има „Покана“ към читателите да закупят започналия да излиза в брошури психологически роман на Дук дьо Помар „Безсмъртна любов“, в превод от френски на Анастасия д-р Желязкова от Варна. За издател на романа е обявено „Спиритическо дружество „Милосърдие“, без да се упоменава в кой град е седалището на това дружество, но в края на страницата се казва, че романът ще бъде отпечатан в 10-12 брошури, всяка по 40 стотинки, и „поръчките и парите да се изпращат в Бургас до Господина д-р Миркович, Председател на Спиритическото друж. „Милосърдие“. Регистрация на това спиритическо дружество все още не е открита. Логично е Петър Дънов да е прочел пред членовете на това дружество в гр. Варна „Призвание към народа ми български“ през 1898 година.
Под натиска на православната църква, която от години осъжда спиритическите уклони и сеанси на д-р Миркович и кръга около него, той регистрира Благотворителното дружество „Милосърдие“ със седалище в гр. Сливен. То е основано на 1 януари 1901 г. Уставът му официално е регистриран на 13 февруари 1901 г. под № 1222 в Министерство на вътрешните работи. Целта му е „да помага на бедните и немощните, без разлика на вяра и народност“. Затова „дружеството ще се погрижи да открие благотворителен дом“. За завещаването на част от личните средства и имоти на д-р Миркович на това дружество ще става дума в писмата между Петър Дънов, Пеню Киров и д-р Миркович в течение на няколко години, преди д-р Миркович да си замине от този свят. Председател на благотворителното д-во е д-р Г. Миркович, подпредседател – Александър Георгиев, касиер-секретар – Иван Д. Кинарев, а съветници – Д. Х. Гендов и д-р Ил. Г. Кутев (1853-1909).


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 111 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 160


Pisma Do Penio Kirov Page 160

пречки на пътя ни, които възпират всичко. Ако се отмахнат, то ще бъде едно голямо благословение от Господа за всинца ни.

Пишете на Д-ра, че аз мисля да се завърна къде Варна в месец април. Той ще трябва да има търпението да дочака всичко, според както се нареждат работите. Другояче не може да има и благословение. Ако той има същата непоколебима вяра, както и досега, във всичко, което Бог върши, ще има сполука. Само да се пази, да не падне в изкушение.

Поздрави бр. Тодор.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 161


Pisma Do Penio Kirov Page 161

№58

Варна, 2 май 1901 г.


Любез. бр. Киров,

Писмото Ви от 21-ви март, както и това от 7-и апр[ил], получих. Аз се завърнах от село и засега съм във Варна, гдето мисля да се бавя за дълго време, затова изпращайте писмата си до тук. Всичко, което Вие ми съобщихте, както в първото си писмо, тъй и във второто, е било един изпит за Вази. Не можем да кажем, че Господ нарочно ни изпраща такива случки, но вярното е, че те се случват по някои наши опущения. Светът е така устроен, че има много опасни неща в него за настоящия наш живот. И разбира се, трябва да съблюдаваме, кога минаваме тия места.

Животът е училище, гдето трябва да се придобие


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 136 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 162


Pisma Do Penio Kirov Page 162

знание и мъдрост и да се научим да употребляваме благата на тоя живот. Трябва да погледнем на живота с поглед дълбок и обширен, въоръжен с вяра, за да можем да схванем ония славни моменти, ония велики граници, онова обширно действие на Любовта, което озарява тоя мрачен хаос.

Да, животът е вътре в нази, в нашите души, и според както мислим и чувстваме, така го и разбираме. Призвани сме да живеем, да любим, да се подвизаваме, да размишляваме, да ходим с вяра, да се надеем, да очакваме бъдещето, да сме весели и радостни, като разглеждаме и изучаваме великите дела Божии, в които сме призвани да участваме.

Всяка душа е подобна на един свят космически ненаселен отпървом и необработен, но щом проникне Любовта, както светлината и топлината на земята,


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 163


Pisma Do Penio Kirov Page 163

тя оживотворява в нашето битие всичко благо и добро, всичко чисто и свято, всичко високо и благородно. Тя докарва да се оплодотворят в нас всичките семена и зародиши на вечните скрити възможности за развитието и усъвършенстването на нашата душа.

Какви славни мисли, какви дълбоки и възвишени чувства се крият в тая почва, на която ние живеем. Достатъчно е человек да отвори очите на душата си и да съзре великите гледки на тоя Божествен град. И какво по-велико значение може да се даде на тоя живот, освен с думите, гдето казва Господ: „Ще се заселя в тях и ще живея с тях.“ [ІІ Кор. 6:16] Това е то, онова съществено очаквание, което всякой търси. То е Господ на Любовта.

Ще бъда задоволен – казва псалмистът, – когато видя Твоето Лице.


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 109 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 164


Pisma Do Penio Kirov Page 164

Да, когато видиш това лице вътре в нази, във всичката своя слава и хубост да стои неопетнено и необезобразено от никакъв грях и порок.

Да, когато душата ни бъде тъй отзивчива на всички високи и свети подбуждения, трябва да престанат всичките подозрения, всички егоистически чувства и ний, както Господа, да обхванем в обятията си всичко и да сме наследници на всичко. Да знаем, че всичко е за нас и ний – за всичко. Вън [от] ония мрачни минути животът е благословение, той е Божествено дихание. Духът, благият Дух, Духът на вечния живот, е с нас и в нас. Господ ни оживотворява всякой час със Своето дихание и ний имаме всички причини да сме Му благодарни. Той е постоянно с нас и около нас. Той ни говори, Той ни учи, но различаваме ли Неговия глас? Това е то – все и во все.


Поздрави брат Тодор и всички.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 116 Преглеждания

Pisma Do Penio Kirov Page 165


Pisma Do Penio Kirov Page 165

№59

Варна, 5 юлий 1901 г.


Любез. бр. Киров,

Писмото Ви от 23-и миналий [месец] получих. Господ, Който ни ръководи, е всесилен да стори всичко за нас. Неговите пътища са неизследими. Ний ще се надяваме на Него докрай и знаем, че Господ ще възтържествува. Нашият Небесен Баща знае всичко, Той ще ни помогне навреме. Ний сме длъжни да ходим по стъпките на Господа. Господ ще ни даде всичките Свои благословения, стига да сме Му верни винаги и да ходим пред Него с правотата на сърцето си, без да търсим своите щения.

Възлагай упованието си на Господа и дръж се яко за Него. Бог изпитва твоята вяра. По-близо до Него. Отец наш е благоволил да ни даде Царство. Ний сме овци на Неговото паство. Бог е откъм наша страна. Тези, които отстъпят от Него, ще се посрамят в своите пътища.

Нашият брат Тодор при един най-малък изпит се оказа слаб във вярата. Той може да принуди Господа да му отговори


Качено на: 28 май 2013 11:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 146 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 166


Писма до Пеньо Киров 166

само чрез Духа на усърдната молитва и живата вяра, и неотменната Любов. Той трябва да каже като Якова: „Няма да те пусна, докато не ме благословиш.“ [Бит. 32:16] Той трябва да ходи пред лицето на Нашия Небесен Баща с Духа на Господа Исуса.

„Искайте – казва Господ – и ще ви се даде. Хлопайте и ще ви се отвори, търсете и ще намерите.“ [Мат. 7:7] „Все, що искате, като не се усъмнявате, ще ви бъде.“ Ако не е получил туй, което е очаквал, има две причини: първата е – да се опита вярата му, втората е – да се познае предразположението на сърцето му. Той се е огорчил и дава място на Лукавия в сърцето му да го блазни и ожесточава. Не трябваше ли той да каже, както Господа: „Отче, не моята воля, но Твоята.“ [Лук. 22:42] Да, този трябваше да бъде духът, който да го води.

Кажи му, че той трябва да се помоли на Господа да му се прости този неволен грях. Нима, ако огорчава Господа, ще ли спечели нещо? Нека се старае да не изгуби Любовта на своя Приятел, Който го люби. Той още не е опитал величието на Божията благост.


Качено на: 28 май 2013 11:49
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 167


Писма до Пеньо Киров 167

„Гневът – казва Писанието – не върши Волята Божия.“ [Як. 1:20] Аз изповядвам, че Господ е благ. Благ е само Господ, Нашият Небесен Баща.

Прочети на брат Тодора: 4 гл. Солуняни от 1-9; 5 гл. Сол. 8-12. От Ев. Йоанна 14 гл. 25-28; Йоан. 12 гл. 44-50.

Ето, това е Волята Божия за всекиго, който иска да слугува на Господа. Ний не търсим одобрението на человеци, нито техните похвали. Който може да приеме това, добре. Утешавайте се и се укрепявайте всички в Господа, Нашия Спасител. Господ ще стори все, що е добро и благоугодно според Неговата блага Воля. Ний сме виделина на света и нека да свети нашият живот, за да се прославлява Нашият Отец, Който е на Небето.

Аз се моля за вас Бог да ви укрепи и уякчи духом.


Ваш верен: П. К. Дънов


Писъмцето на д-р Миркович предадох на Добрев и работата, както я устрои Бог, добре се посрещна.

Поздрави Д-ра нарочно от мен и му кажи, че кога се срещнем според Божието определение, ще се разговаряме. Добрев внесе сумата на мене, само че желае да му се изпрати полицата.

Същий


Качено на: 28 май 2013 11:49
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 168


Писма до Пеньо Киров 168

№60[38]   [отворена карта]

Варна, 25 юлий 1901 г.


Л. б. Пеню

Телеграмата Ви получих. Мисля да препътувам по сухо[39].

Засега се приготовлявам за пътя. Около края на тая седмица ще пристигна[40].


С поздрав към всички ви.

Ваш: П. К. Дънов


38. Това писмо се публикува за първи път.

39. Пътуването по сухо е през Стара планина и р. Камчия, която по това време е преляла. П. Дънов е заедно с Тодор И. Бъчваров, който го следва по време на цялата обиколка до София. В утринното слово, държано на 30 май 1943 г., и в още редица свои беседи П. Дънов разказва следната случка от това време: „Преди години, когато идвах от Варна за пръв път в София – дотогава не бях идвал в София, – тръгваме с един приятел, Бъчваров, издател на сп. „Родина“, много практичен, духовит, съобразителен, разговорчив човек, който разбираше много добре интересите си. Пътуваме пеша през Стара планина за Бургас. Приятелят ми си взел велосипед със себе си и го кара бавно, а аз нося едно малко куфарче, ръчна чанта. По едно време заваля проливен дъжд и всичко се покри с вода. Пътят стана кален и Бъчваров нарами своето колело на гръб. Стигаме до р. Камчия. Тя така придошла, целия път заляла, не се вижда мостът, до четири-пет километра цялото пространство залято. Той казва: „Как ще минем, трябва да се спрем“. 3а да преминем реката, трябва да се събуем боси и да нагазим до колене във водата. Казва: „Не можем да минем, трябва да намерим някой да ни прекара, половин метър е водата над пътя, не може да минем, ще се издавим...“ „Ще минем – рекох – по водата“.
По едно време виждаме наблизо едно ханче, спряхме там. Кръчмарят, който е и бакалин едновременно, ни казва: „Трябва да се върнете, по никой начин не може да минете реката“. А пък ние трябва да вървим, не може да останем. В това време се задава един българин с хубава каруца, пъстра – спретнат човек с дебели вежди, поглежда така, като харамия. Ханджията ни казва: „Ето, отгоре иде един колар, който може да ви помогне. Конят му е много силен, колата – здрава, но той е своенравен човек, не би услужил да ви пренесе с колата си. Този човек е най-лошият. Досега никому добро не е правил!“ „Ще се опитаме“. Казвам на Бъчваров да иде при него, понеже той издаваше списание и общуваше постоянно с хората. „А, не – казва, – аз не го чувствам. Не ми хваща окото. Страх ме е“. Казва ми: „Ти не може ли да му кажеш нещо? Той гледа така...“.
Аз искам да опитам дали работи законът у този българин. Приближавам се и като му срещнах погледа, съзирам в него една хубава мисъл. Казвам му в ума си: „Прояви доброто, което е в тебе“. Намерих едно хубаво чувство и една хубава постъпка и тогава му казвам: „Приятелю, би ли ни направил една малка услуга? Както виждаш, пътят ни е през реката, а водата е много придошла“. Той ме гледа. Казвам: „Този наш приятел има един велосипед, моля да го вземеш на каруцата, тъй като ние можем да минем през реката, но колелото не можем да носим. Ти ще вървиш с каруцата напред, ние ще изуем обущата си и ще запретнем крачолите си. Ти само ще ни показваш пътя“. Забелязах една малка усмивка на лицето му. Погледна ме изпитателно. Казва: „Може, човещина е това. На драго сърце ще ви услужа. Турете велосипеда на колата ми. Но и вие можете да се качите, аз ще ви прекарам лесно“. Така оставаме на неговото разположение. Той като полковник заповядва, върви напред, а ние –подир него, като редови. „Аз съм от новите полковници, ще се качите на колата ми.“ Турихме колелото на каруцата, оставих Бъчваров да седне до него да си приказват, а аз седнах отзад. И така той ни прекара.
Кръчмарят като видя, че този селянин е готов да ни услужи, си прехапа устните. Този човек се е родил добър, но не може да го прояви, другите го считат за лош, без да е лош. По някой път хората може да ви мислят, че сте лош човек, но да се крие нещо много хубаво във вас, което никой друг не може да направи. След това, като минахме реката, коларят ни покани да отидем при него вечерта и там пренощувахме. Този, проклетият човек, ни гощава, направи ни баница, разговаряхме се до късно. Бъчваров го абонира за списанието „Родина“. Сутринта рано ни изпрати близо 4 километра от селото. Каза ни: „Моля, минете и друг път, хора сме. За нас е хубаво да минат хора, да ни просвещават“. Аз като го погледнах, виждам един венерин тип, човек на любовта. Но няма кой да го бутне. На захарта трябва малко водица, за да се стопи“.
В съборна беседа, държана на 3 септември 1933 г. П. Дънов разказва друг епизод от същото пътуване през лятото на 1901 г.: „Преди години пътувахме пеш с един мой познат [Бъчваров], краен песимист, от Варна до София. Той имаше много изопачени възгледи за българите, особено за офицерите, и казваше, че не е срещнал в живота си офицер, който може да направи някому добро. Аз го слушах, но нищо не му възразявах. Ние минахме през Камчия и в 12 ч. вечерта стигнахме в Месемврия [Несебър]. Казвам му: „Тази вечер ще отидем при постовия офицер.“ „Как така? Шегувате ли се с мене? Там веднага ще ни арестуват...“ „Нищо, ще се опитаме“. Отидохме до поста, похлопахме на вратата и веднага един млад офицер излезе и любезно ни покани да влезем. Запита ни откъде идваме и така влязохме в разговор с него цели два часа. След това ни предложи чай, ядене и ни задържа да нощуваме при него. Сутринта се приготвихме за път. Младият офицер излезе с нас да ни изпрати. Придружи ни на един километър разстояние вън от града. Тогава моят приятел се обърна към мене и каза: „Има добри хора и между офицерите“. Казвам: има добри хора навсякъде по света, но трябва да се намерите в 12 ч. през нощта при този млад офицер, за да се уверите в това“. Вж. също и бел. №54.

40. Това писмо е писано в сряда, 25.07.1901 г., а П. Дънов пристига в Бургас на 28 или 29.07., където престоява до 10-12.08. Вторият събор на Веригата се е състоял в Бургас в интервала 28.07. – 12.08.1901 г.


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 138 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 169


Писма до Пеньо Киров 169

№61[41]  [отворена карта]

Сливен, 15 авг[уст] 1901 г.


Л. Б. Киров,

Надявям се писмото ми да Ви завари духом бодри. Ний[42] пристигнахме в Ямбол благополучно и всичко се устрои добре. Благодарни сме за благата ръка, която ни ръководи и устройва всичко за добро.

На 14-и того тръгнах за Сливен, гдето пристигнах същия ден. Тук ще се бавя няколко дена и ще продължа пътя по-нататък.

Поздрави Тодор, Мелкон и господин Колесников[43].

Ваш верен: П. К. Дънов


Поздрави и госпожа си и дядо си.


41. Това писмо се публикува за първи път.

42. Спътник на П. Дънов през целия път от Варна до София е Тодор И. Бъчваров. Вж. бел. №39.

43. Иван Павлович Колесников (24.7.1860-1917), роден в гр. Херсон (дн. Украйна) в еврейско семейство, приело православното християнство. Учи в православна духовна семинария и е под влиянието на революционни идеи. Преломният момент в живота му настъпва след среща с баптисти в Одеса. Приема Господа като свой Спасител и става член на баптистката общност. Той е евангелски проповедник и християнски поет. Многократно е арестуван от руските власти за проповядване на баптистката вяра. Емигрира в Румъния, след това в България (Хасково – 1896 г. и после няколко години в Пловдив, до отпътуването му от страната през 1906 г.) и накрая в Скрантън (Пенсилвания, САЩ). През 1908 г. заминава за Канада и се заселва в Торонто. Навсякъде, откъдето минава, Колесников проповядва баптистката вяра. Основава и е пръв редактор на първия славянски баптистки вестник в Канада „Добър приятел“, който през 1909 г. получава ново наименование – „Свидетел на правдата“. Издава също така сборници с християнски химни на украински и на руски език. Той е секретар на американското подразделение на всеобщия съюз на руските евангелисти. На 9 март 1917 г. след тежко заболяване завършва земния си път в Канада. Съпругата му се казва Мария. Има двама сина – Петър и Павел, и дъщеря Анастасия.
През лятото на 1901 г. Колесников е в Бургас. Когато П. Дънов е в Пловдив, преспива в дома му. Колесников има финансови взаимоотношения с доктор Миркович, които притесняват П. Киров. Вероятно става дума за някакви средства, които отиват към протестантската общност в Бургас. В този случай П. Дънов дава еднозначната си оценка в писмото си от декември 1901 г.: „Колкото за Д-ра и Колесников, аз отдавна съм разбрал кой е влязъл под кожата им. Бог се от зло не изкушава. Няма нищо! Господ да ги вразуми, според както вижда за добре. А вий се пазете всинца от лукавството на протестантския квас. Иде време, Господ ще извади наяве всяка измама. Пазете се, Лукавият е всял своето лошо семе. Днешното протестантство е за очи“. От писмото на П. Киров, писано на 22 юни 1902 г., се разбира, че става дума за търг, спечелен от Колесников, който д-р Миркович иска да отхвърли. След датата 22 юни 1902 г. името на Колесников не се споменава в писмата на П. Дънов. [Сведение за семейството на Колесников от „Изложение на Българското евангелско благотворително дружество в България за 1900-1901 г.“].


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 170


Писма до Пеньо Киров 170

№62  

Нова Загора, 21 авг[уст] 1901 г.


Л. б. Киров,

Ние продължаваме пътя си за към Пловдив. На 20-и того напуснах Сливен и пеш се отправих за това място, от което Ви пиша. Ний пристигнахме около полунощ. Разстоянието е 38 км от Сливен до Нова Загора. Утре, ако сме добре, ще се отправя с трена за Стара Загора.

В Сливен прекарахме много добре. Държахме реч в салона „Зора“, имаше доста публика. Вечерта в неделя държах в Ев[ангелската] църква.

Д-рът е доста добре. Ходихме заедно с него да гледаме градината му. На доста добро място е. В неделя на обяд бях на Д-ра на гости, приеха ме въобще всички добре.

Има да Ви пиша други неща, но за тях по-после.

Поздрави бр. Мелкона нарочно, тъй също Николая, Колесникова, Тънкова[44] и Пачеджиева[45]. Ако пишеш на бр. Тодор, поздрави го.

С поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


Поздрави и госпожа си и дядо си.

Същий

44. Стефан Ж. Тънков от Шумен, преселил се в Бургас. Активен член на бургаската евангелска общност. Заедно с К. Паунов, Т. Костов и др. около 1896 г. полагат основата на евангелската дейност в Бургас. Събират се с арменците на съвместни евангелски служби. Семейството му се състои от г-жа С. Ст. Тънкова, дъщерите Ю. Ст. и Л. Ст. Тънкови и синовете Жеко Ст. и М. Ст. Тънкови [Сведения за семейство Тънкови от „Изложение на Българското евангелско благотворително дружество в България за 1900-1901 г.“].

45. Пастор Костадин Я. Пачеджиев – роден в с. Баня, Разложко, на 18 януари 1865 г. Учи няколко години в евангелското училище в Самоков. Заминава за Америка, където получава степен „бакалавър на изкуствата“ в колежа „Алегени“, Пенсилвания, през 1894 г. През учебната 1894/1895 г. е в семинарията „Дрю“. Пристига в Бургас на 17.07.1898 г. и започва евангелска дейност. С известни прекъсвания работи там до края на живота си (за кратко пребивава и в Карнобат, Н. Загора и Ст. Загора). В самото начало на века заедно с Николай Велчев обикаля региона и държи проповеди. В началото на ХХ в. заедно с пастор Марков от Бургас поддържа приятелски отношения с Петър Дънов. През 1903 г. Н. Велчев се жени за Люба Николова от Самоков, сестра на съпругата на Пачеджиев – Юрдана.


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 145 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 171


Писма до Пеньо Киров 171

№64  

Пловдив, 8 септ[емврий] 1901 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото ви от 3-ти того получих. Имайте вяра до край и все, що е угодно Господу Богу Нашему, ще се изпълни. Укрепявайте се в Неговата сила. Господ има добри неща за вази. Възлагайте всичко без колебание на Него и Той ще извърши делото. Господ е с нас и ние ще преуспеем. Повече Любов, повече усърдие и стените на Йерихон ще паднат[53].

Аз възложих вашето желание пред Господа и ответ ще се даде. Жената ще посещавате два пъти в седмицата и само в тия [дни], в които Божият Дух Ви подвижи. 15 дни се определят да я посещавате редовно,


53. В Стария завет, в книгата „Исус Навин“, 6 глава, виждаме как израилтяните превземат Йерихон, когато отиват в Обетованата земя след 40 години скитане в пустинята. След като израилтяните обикаляли града по един път на ден в продължение на 6 дни, на седмия ден те го обиколили 7 пъти. На седмия път свещениците надули тръбите, хората закрещели и стените на града се сгромолясали.


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 107 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 172


Писма до Пеньо Киров 172

след което ще възложите всичко на Господа и Той ще стори това, което е добро и благоугодно Нему.

Изисквайте да имате вяра. Във всичко аз ще Ви съдействувам. Бъдете весел и тих, радостен в Любовта Божия. Верен до край.

Аз съм намерил тук една наша сестра[54], която Господ ми каза да настаня и отправя в правия път. Тя се радва. Чудни са пътищата Божии и неизследима е Неговата Мъдрост и Сила.

Поздрави брат Мелкон, Тодор, Николай, бр. Колесников и други. Кажи на бр. Колесников: ний сме у дома му и прекарваме добре. Нека се укрепява той във вярата. Господ ще уреди всичко по най-добрия път и ще промисли


54. На този етап няма данни за това, коя е тя.


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 93 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 173


Писма до Пеньо Киров 173

за всичко. Небесният Наш Баща е приготвил добри неща за своите чада. Нека да бъде твърд и непоколебим в мисията, която му се възлага. Всичко работи за добро.

Идущата неделя тръгваме за към Татар Пазарджик[55] и ако е волята на Господа, за към София. Кога пристигна, ще Ви съобщя за адреса си.

Приемете моята братска любов.

Ваш верен: П. К. Дънов
55. Около 10-15 септември 1901 г. П. Дънов и Т. Бъчваров са в Пазарджик. В утринното слово от 4 януари 1942 г. и в още няколко беседи Учителя П. Дънов разказва следната случка от пребиваването им там: „Преди много години пътувахме с един приятел от Варна за София пеш. Спирахме се в някои градове, постоявахме по няколко дни и тръгвахме за друго място, па каквото и да бъдеше времето, щом това го решавахме веднъж. С този приятел Бъчваров бяхме в Пазарджик.
Иде един евангелски проповедник и ние му казваме: „Днес ще тръгнем“. Казва: „Кажете: „Ако е казал Господ!“ „Казал, не казал, ще тръгнем“. Казва: „Ще видим дали ще тръгнете“. Бъчваров ходил из града и закъсня. Връща се – забравил да хване файтон. А гарата – на два километра далече, трябва някакво превозно средство. Проповедникът чака да види дали ще тръгнем, казва: „Не зная какво ще стане“. Казвам: „Ще идем!“. Гледам – навън един кон, вързан за една каруца. Повикахме каруцаря, качихме се на каруцата. Човекът дойде, съгласи се. Казваме му: „Каквото струва, ще ти платим“. Проповедникът – и той се качва на каруцата, тръгваме. Ето, по едно време гвоздеят под колелото на каруцата отскочил – спря. Казвам на каруцаря на десетина метра назад да се върне – не го зная как е, не мисля, ни най-малко не разсъждавам, но му казвам: „Иди назад на десетина метра и там ще намериш гвоздея“. Той тръгва, брои крачките си и намира клечката си. Стигаме на гарата. Имаме още три-четири минути, докато тръгне тренът. Качихме се. Казвам на проповедника: „Аз като ти казвах, че днес ще вървим, ти отрече, казваш: „Ако е рекъл Господ!“. Ти мислиш, че като казвам, че днес тръгваме, тръгваме, без да е рекъл Господ. Ти казваш: „Кажи: „Ако е рекъл Господ!“. Не е в казването, а в мисълта. Понеже Господ казва: „Тръгнете!“, тръгваме; като казва: „Не тръгвайте!“, не тръгваме. Като ми каже Господ: „Тръгни!“, тръгвам – и каруца ще намеря, и гвоздей ще се намери. Той разбира: „Ако е казал Господ!“. Ти мислиш за външен начин, мислиш, че си от правоверните. Вярно е, че отвън трябва да се каже, но по-напред трябва да се каже отвътре: „Ако е казал Господ!“. Щом аз работя по закона на Любовта – Господ е казал“. Вж. също и бел. №39.


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 122 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 174


Писма до Пеньо Киров 174

№65  

София, 5 декемврий 1901 г.


Любез. бр. Киров,

Писмото Ви от 18 ноем[врий] приех навреме. Влизам в положението на всички неща, които ми разправяте. Но преди всичко нашият живот трябва да се развива според плана и начина, който Всемъдрият Наш Небесен Отец е отредил. Не както се иска нам, но както се слага животът сам по себе си. Онова, което ни се дава според Волята на Бога, то е най-доброто и най-благото. Ний трябва постоянно да възлагаме своите надежди на Господа. Нещата не се посрещат според нашето мислене, но нима трябва да скърбим и да се отегчаваме духом? Не. Ний


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 101 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров175


Писма до Пеньо Киров175

трябва да призоваваме светия Божий Дух да ни ръководи.

Брат Колесников трябва още да се усъвършенствува във вярата. Своята си ли воля ний вършим, или Волята на Господа? Ако има мъчнотии, Господ ще ги отстрани постепенно. Господ ще промисли най-добрия път и ще уреди всичко, според както е Той говорил. Но Той иска от нас послушание, търпение, пълно упование, непоколебима вяра. Не се ли изпитваме ний сега един друг? Не се ли опитват мислите на всинца ни, кой какво мисли и какво желае?

Да, каквото съм говорил, то ще бъде, но когато сме готови. Да, братко, Бог е свят, Бог е Любов и Той изисква от всинца да бъдем


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 94 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 176


Писма до Пеньо Киров 176

такива. Скърбите ни, грижите ни, смущенията ни Той е в сила сам да отмахне и никой друг. Кого ще призовем? На кого ще се оплачем? Кому ще открием сърцето си и душата си освен Нему? Господ е с нас и не трябва да се боим от нищо. Така кажете на брат Колесникова.

Колкото за Д-ра, нека върши това, което той счита за добре. Той е свободен. Колко външни причини има, които идат да извращават мислите ни. Д-рът, трябва да знаете, не е сам господар на себе си. И не може да очакваме от него туй, което той не е в сила да стори. Само Бог може да ни изведе. И Той ще. Да е благословено Неговото Име.


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 177


Писма до Пеньо Киров 177

Поздрави всички братя, бр. Тодор, Мелкон и Николай, а тъй също и г-н Хад. Димитров[59].

Моля, изпроводете ми Вашето копие [на] „Призванието към бълг. народ“. Аз ще Ви го повърна пак изново. Трябва ми за малко време. Нека да е препоръчано.

С братски поздрав към всички ви.


Ваш верен: П. К Дънов


Има други неща, които ще Ви съобщя, но нека не даваме сега място на Изкусителя да се възползва. Имайте вяра, вяра, вяра, любов, любов, любов. Ето нашите оръжия, с които ще победим веднъж завинаги. Призовавайте Господа и не бойте се. Така говори Дух Святий. Колко са благи и неизмерими пътищата на Нашия Небесен Отец.59. Г-н Хад.[жи] Димитров, член на евангелската църква в Бургас. Брат му – хаджи Стефан поп Хаджидимитров, е трето дете на поп хаджи Димитър Хаджикостов и хаджи Пенка Повивкова, роден в Сливен през 1853 г. и починал в Бургас от туберкулоза на 2.5.1907 г. По професия е бил шивач на офицерски дрехи.


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 130 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 178


Писма до Пеньо Киров 178

№66  

Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 9 декемврий приех. За всичко, което ми пишете, благодаря Ви. Има много неприятности в живота, но трябва да се понесат с дух на търпение и благост. Това е правилото на всеобщата любов.

Колкото за Д-ра и Колесников, аз отдавна съм разбрал кой е влязъл под кожата им. Бог се от зло не изкушава. Няма нищо. Господ да ги вразуми, според както вижда за добре.

А вий се пазете всинца от лукавството на протестантския квас. Иде време, Господ ще извади наяве всяка измама. Пазете се, Лукавият е всял своето лошо семе. Днешното протестантство


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 90 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 179


Писма до Пеньо Киров 179

е за очи. Ние не сме призвани да се спорим за празни работи. Вършете Господнята Воля, според както ви е открита, и не бойте се. Ний не служим на человеци, но на Този, Който ни е призвал в живот и виделина. Ний ще Му служим според както ни учи сега. Ний сме чули Неговия глас, Той ни е говорил вече много пъти и е присъствувал с нас. Вий знаете, че приехте благодат и милост oт Неговата ръка. Той ви е извел от мрака и ви ръководи всинца ви понастоящем в тая минута. Бъдете благи и добри към всички, това е нашият закон. Това е заповедта на Нашия Небесен Отец,


Качено на: 28 май 2013 11:50
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 93 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 180


Писма до Пеньо Киров 180

Който гледа отгоре все, що се върши. Имайте радост.

Имам да ви съобщя една твърде радостна вест, но се въздържам засега, да не дам място на Лукавия да ухищрява. Вий знаете колко спънки и препятствия съм срещнал от този син на мрака. Но Онзи, Който е с мене, е по-силен. Господ е победител, Той е възтържествувал. Той ще ни изведе победоносно докрай всинца ни.

Моята радост е вие да растете в благодат и сила, да сте разумни и мъдри във всичко. Надявам се всички да сте здрави и тялом, и духом. С настоящото си Ви повръщам Колесниковото писмо. Бъдете всинца верни и усърдни, това е нашето дело. 3а някои други


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 95 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 181


Писма до Пеньо Киров 181

неща ще Ви пиша по-после. Поздрави нарочно бр. Тодор и Мелкон.

С искрен поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 91 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 182


Писма до Пеньо Киров 182

№67[61]   [отворена карта]

София, 2 февруарий 1902 г.


Л. б. Киров,

Получих последното Ваше отворено писмо. Надявам се да сте по-добре засега.

„Просете – казва Господ – и ще ви се даде, търсете и ще намерите.“ [Мат. 7:7] Всичко съдейства за наше добро. Ще ви се окаже помощ. Не се смущавайте духом. Има неща по-добри, които се готвят за нашия духовен живот. Всичко е приготвено и ние трябва ден след ден да приемаме това, което нашият Небесен Баща благоволява да ни дава.

Пазете вътрешното спокойствие на духа си. Благодарете за всичко. Уповайте твърдо, вярвайте непоколебимо, любете постоянно, дръжте се с крепка ръка и готови бъдете за всичко.

Така казва носителят на Божиите благости. Ще ви даде помощ и подкрепа.

П. К. Д.

Поздрави бр. Тодор, Мелкон, Николай.


61. Това писмо се публикува за първи път.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 103 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 183


Писма до Пеньо Киров 183

№68   [отворена карта]

София, 28 февр. 1902 г.


Л. б. Киров,

Надявам се да сте получили моята по-прежна карта. При това, вярвам и да сте по-добре засега. Във всичко уповайте твърдо и яко в обещанията. 3а нуждите Ви Господ, Който Ви ръководи, ще промисли. Има засега някои лоши влияния, които се стараят да охладят Вашата вяра, но дерзайте. Помощ на всинца ни иде.

Тук се вършат чудни работи. Ний сме били за дълго време в борба. Имаме още един приятел и мнозина, които Господ привожда. Само повече вяра, повече усърдие и молитва от всички ви.

Кога Ви видя, имам да Ви донеса добри новини. Колко са верни и истинни Божиите обещания. Господ като че от мъртвите въздига мнозина. И начинът, по който работи Духът Господен, е чуден.

Поздрави всички приятели, брат Тодор, Мелкон, Николай и други. На Николая кажи, ще му пратя картата[62]. Доста съм заглавичкан, но [в]се таки ще се трудя да намеря време. Има някои неща, които проверявам засега.


С искрен поздрав, ваш бр. Г.: П. К. Дънов


62. Вероятно френологична карта.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 94 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 184


Писма до Пеньо Киров 184

    №69   [отворена карта]

София, 26 март 1902 г.

Л. б. Киров,
Пиша Ви следното си писмо, да Ви осветля върху някои неща. Зная, че имате големи мъчнотии. Но дерзайте, нека вярата Ви да не се намалява. След всичко това ще дойдат Божиите благословения. Бъдете верни в малкото, а Господ ще Ви възнагради и с повече. Той знае всичките Ви мъчнотии и скърби и не е от онези, които забравят. Дръжте крепостта, защото трябва да дадем голям отпор на Лукавия, ще трябва да извършим наскоро своето главно сражение и Господ ще бъде с нас в тоя подвиг. Не бойте се. Да възкръстне духът Ви, да се повдигне душата Ви, да се уякчи надеждата Ви.
Аз не съм Ви писал наскоро, но си има причини. Имам много спънки, препятствия. Трябва да нося голям товар. Аз желая Вашето повдигане и усъвършенстване от всичката си душа. И когато зная, че Вие сте верни и непоколебими на призванието си, мен ме радва Вашият подвиг. Имайте надежда, това Ви казвам. И думите, които Ви говоря, ще се проверят.
Аз ще обичам пак да Ви видя и мисля, че с Божията Воля ще се видим пак по уреченото време[63]. Нужните неща за Вашата прехрана ще Ви се дадат. Бъдете готови. Това, което Ви се отрежда Отгоре, приемайте го на радо сърце. Поздрави бр. Тодор, Мелкон и Николай.
За поговорението на другите[64], както ми съобщавате, то е празно человеческо. Не познават още те Кой е Онзи, Който е с мен[е]. Всички ще сложат оръжията си.

Ваш верен бр. Хр. : П. К. Дънов63. Това „уречено време“ е поредният събор на Веригата, който се провежда отново в Бургас през август.

64. Недоверието на протестантите. Вж. писмо №59 на П. Киров от 2.03.1902 г.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 125 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 185


Писма до Пеньо Киров 185

№70   [отворена карта]

Шумен, 22 април 1902 г.


Л. б. Киров,

Последното ви писмо получих. Засега аз съм в Шумен и тук отправяйте писмата си. От София излязох преди Великден[70]. Завчера държах тук първата сказка в градския салон, имаше много публика, която с внимание изслуша всичко докрай. С Божията Воля идущата седмица ще държа втора сказка.

Към Бургас мисля да намина къде края на месец юлий. Според сведенията, които имам, всичко ще се устрои по определен път от „Горе“ Плодовете на делото ще бъдат благословени. Само крепете се в Духа на Истината. Растете в знание и Мъдрост, благодат и търпение. Вашите приятели се увеличават. „Благодарете.“

Поздр. брат Тодор и Мелкон. Пишете ми как сте. Срещнах г-н Обрешков.

Поздрави и Доктора.

За други неща после ще Ви съобщя. Да чуя как се  минавате.


Ваш верен: П. К. Дънов


70. През 1902 г. Великден е на 31 март. Както става ясно от писмото на П. Киров, П. Дънов се отправя от София към Плевен някъде около 22 март.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 133 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 186


Писма до Пеньо Киров 186

№71  

Русе, 13 май 1902 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 28-и апр[ил] получих. Не съм свършил още обиколката, която ми предстои. Има няколко места още да посетя и тогава мисля да се завърна към Варна, отгдето мисля да дойда в Бургас. Засега не ми е съобщено още за кога именно, но кога наближи времето, ще Ви се съобщи. Бъдете радостни и търпеливи. Господ урежда добре своите работи. Нашата среща ще бъде придружена със сила и благодат. Господ Бог Наш ще отмахне много от мъчнотиите.

Шумена го напуснах миналата сряда. Там прекарах добре. Господ във всичко ми помогна. Държах три сказки в градския салон „Арахангел Михаил“[72].


72. Читалище „Архангел Михаил“, гр. Шумен (днес Народно читалище „Добри Войников“), е с най-голямата зала по онова време. Там са се играели редица театрални постановки, а специално за целта през 1898 г. е поръчана театралната завеса, изрисувана от виенски художници и употребявана до 1966 г.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 147 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 187


Писма до Пеньо Киров 187

Първата бе със свободен вход, имаше около 500 души слушатели. Останалите две – с вход, и то по разпореждание за в полза на Безплатните ученически трапезарии (т.е. за бедните) и Стопанското училище „Евдокия“[73]. Чистият приход възлезе на около 200 лв. Шуменци в това отношение се показаха доста щедри. Когато Бог благославя, всичко върви добре.

Миналата неделя държах тук първа сказка за в полза на дружество „Милосeрдие“ и друго още едно задължение, което взех на себе си. Приходът не бе твърде голям и едва покри разноските за салона и афишите. В идущия път, надявам се, да бъдем по-сполучливи. Господ няма остави безплодни нашите усилия за добро.

Ето това е, което се старая да върша засега и това Ви го съобщавам за Ваше насърчение


73. През 1897 г. в Шумен се открива първото девическо училище „Княгиня Евдокия“ (сестра на цар Борис ІІІ) с основна цел – практическо обучение. В момента то е преименувано на Професионална гимназия по облекло и хранене (ПГОХ).


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 107 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 188


Писма до Пеньо Киров 188

и ободрение, другояче бихме дали място на Лукаваго да ни изкушава и да ни прави спънки. Изпълнението на предвечната Воля е смисълът на живота. Мерките, с които ме задължавате, Ви ги пращам. Само искам да Ви не стават отегчение, защото и без това Вие доста сте сторили. Но Господ ще Ви даде да се радвате на плодовете на Вашия живот. А и това е моето вътрешно желание за Вази.

Поздрави брат Тодор, Мелкон, Николай и други.

Със сърдечен поздрав към вази.

Ваш верен: П. К. Дънов


Адрес: Печатница „Малджиев“[74] – Русе74. Богомил Н. Малджиев е свързан с методистката общност в Русе. Известно е, че той има няколко издадени проповеди. Печатница „Малджиев“ започва да работи в самия край на ХІХ в., като за периода 1897-1901 г. издава редица протестантски книги. В същата печатница по-късно (1922-1927) се отпечатват неделни беседи и лекции от Общия окултен клас, изнесени от Учителя Петър Дънов. Б. Малджиев е в списъка на македонците, членуващи в масонски ложи.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 105 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 189


Писма до Пеньо Киров 189

№72  

Търново, 22 май 1902 г.


Л. б. Киров,

Завчера пристигнах в Търново[75]. Още не съм разгледал града. Тук мисля да се поспра за няколко време. За утре мислех да държа първата си сказка, но салонът е ангажиран от учителите, които ще имат конференция за утре. Ще се постарая да поправя някои условия с тях и да уредя въпроса.

От Д-ра приех преди няколко дена една отворена карта, с която ме задължава, щом пристигна във Варна, да му пиша.

Надявам се да сте добре всички и да сте радостни в Господа. Кога се видим, ще ви разправя по на обширно за някои неща.

Поздрави брат Тодор, Мелкон, Николай.

С поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


75. Датата, на която П. Дънов посещава за първи път Търново.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 190


Писма до Пеньо Киров 190

№73  

Варна, 31 май 1902 г.


Люб. бр. Киров,

Завчера пристигнах тук. Обиколката си из Северна България почти завърших. Напоследък бях в Търново, гдето преседях около седмица. Господ е бил през всичкото време с мен. Радостното е, че ние с вяра и търпение можахме да сторим това, което е най-добро засега – да влеем една нова струя на живот, да раздвижим умовете на всички.

В Търново срещнах една наша сестра или приятелка[76]. Тя има много неща, открити ней от Господа, и чака за тяхното изпълнение.

Надявам се всички вие да сте добре. Аз ще пообмисля сега да видим какво трябва да правим
76. Това е първата лична среща на Петър Дънов с Мария Казакова, с която той си кореспондира от м. декември 1900 година (за М. Казакова вж. ибел. № 12). По характер тя е много смела, активна, общителна и открита, което ясно проличава от оставените писма, спомени и други документи, свързани с нея. Тя е изявен общественик и нейният дом става център за срещи на градския елит. Оттук тръгватредица благородни начинания.В самото начало на ХХ в.Казакова влиза в активна кореспонденция със софийския издател Димитър Голов, който се е върнал от мисията си в Африка като пратеник на Ватикана. В писмо до него от 1904г. тя споделя, че възприема Дънов като оръдие Божие със задачатада повдигне частно българския народ и въобще славянството“. Тя изпраща призиви и обширни послания до царицата-майка, императрица Александра Фьодоровна, до граф Игнатиев, до турския султан и ред западни държавници. В тях развива идеятаза една по-висша справедливост и духовност в живота на славяните. Посещава за последен път годишната среща на Веригата във Варна през 1908 г. заедно със сем. Иларионови и Анастас Бойнов. Мария Казакова умира внезапно в Търново на 25.11.1908 г.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 191


Писма до Пеньо Киров 191

и каква е Волята Божия. За по-подробно – кога се видим, ще ви разправя.

В Русе срещнах онзи адвентистки приятел, който е идвал да говори в Бургас[77].

Днеска ще пиша и на Д-ра. Ще обичам да чуя от Вази. За нашето събрание времето наближава и да видим къде ще се отреди. Имайте мир и търпение, Божиите работи ще се изпълнят – всяко на своето време.

Господ, Който взема лично грижа за вашите души и ви ръководи, ще ви даде всяко благословение и радост. Той знае най-добре от какво имате най-вече нужда. Неговото желание е да изучаваме Неговите пътища и постоянно да се съобразяваме с Неговата Воля. А Божията Воля е вечното добро, а Неговото познание е животът вечен.

Приемете моя искрен
77. Вероятно Е. С. Попов. Вж. писмо №60 на П. К. и бел. №68.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 192


Писма до Пеньо Киров 192

поздрав.

Поздрави бр. Тодор, Мелкон, Николай и най-после и себе си.

Ваш верен: П. К. Дънов


Адрес: Варна, ІІІ участък, ул. „Дунавска“ №244[78]78. „Дунавска“ №244 – най-вероятно новият адрес на семейство Стамови, който се появява за първи път едва тук. До този момент те живеят в двора на протестантската църква на ул. „Драгоман“ (днес в тази сграда се помещава кукленият театър на Варна). В годишниците на Варненската девическа гимназия за учебната 1902/3 г. фигурира името на Ана Стамова, племенница на П. Дънов. Там в графата „жилище“ е записана ул. „Дунавска“ №244. Посочването на този адрес като такъв, на който Петър Дънов е живял непосредствено след завръщането си от Америка през 1895 г., е неточно.


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 107 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 193


Писма до Пеньо Киров 193

№74  

Варна, 15 юний 1902 г.


Люб. бр. Киров,

Отворената Ви карта получих. Разбирам Вашето положение, види се неприятелят прави някои усилия да Ви обсажда, но не бойте се. Господните сили са близо и ние трябва да стоим верни на званието си. С вяра да ходим. Казано е в Словото Божие, че тези, които чакат Господа, техните сили ще се възобновят.

А за речената наша сестра Господ ще се погрижи. Бог, Който се грижи и съблюдава всички във великата си милост, да устрои всичко за Негова Слава и наше добро. Изпитвайте постоянно що е добрата Божия Воля. Учете се и нараствайте в мъдрост и знание. Гледайте с вяра на бъдещето. Молете се


Качено на: 28 май 2013 11:51
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 131 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 194


Писма до Пеньо Киров 194

постоянно и вършете с кротост и смирение всичко, което ви се диктува от Светия Дух Господен. Този Дух е Дух на Мир и Радост и дълготърпение.  Дръжте се яко за Господа и не бойте се. Ако Той е откъм нас, кой ще бъде против нас?

Кога се изпитва нашата вяра, нека да бъдем твърди в служението си. А след всичко имайте Любов. Бъдете  низходителни. Ний сме призвани да воюваме, и то благородно. Аз познавам къде е болното място, но тази е добрата Воля на нашия благ Господ и благ Небесен Баща – да ни укрепи и уякчи духом в сила и мощ. Знанието Господне е приятно.

Не само вие, аз съм срещал хиляди мъчнотии и препятствия отвсякъде. Зная източника на злото, но Господ ще се възцари


Качено на: 28 май 2013 11:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 101 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 195


Писма до Пеньо Киров 195

най-после. Този път, по който вървите сега, е Божият път, радвайте се, че Великият Му свят Дух ви ръководи и утешава. Бъдете весели, благодарни от всичко. Съобщавайте постоянно нуждите си Нему. Просете все, що ви е потребно, не се колебайте. Търсете, хлопайте – ще ви се даде.

Зная коя е вашата нужда и съм представил всичко Нему, да ви се даде помощ и сила на всяко време. А преди всичко аз бдя за вашия живот, старая се да ви укрепявам във всяко време. Мен ми се съобща винаги за вашия вървеж. Аз бих желал да ви пиша винаги, но имам известни съображения.

Духът е бодър, плътта е немощна, казва Господ. Всичко трябва да стане тъй, както е отредено, и това е, което аз съблюдавам, то е Волята на Бога, Който е Всемъдър,


Качено на: 28 май 2013 11:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 87 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 196


Писма до Пеньо Киров 196

Всесилен, Всеблаг, и Господ да помага всякога.

Поздравете бр. Тодор, Мелкон, Николай и други. Мисля, че къде края на юлий ще може да се видим. Дотогава Господ ще приготви пътя ни.

Укрепявайте Д-ра и му казвайте да стои и да се не двоуми. Господ, Който знае помислите на всички, да ви даде все, що е Нему угодно, но ви просете.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 87 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 197


Писма до Пеньо Киров 197

№75

Варна, 26 юний 1902 г.


Люб. бр. Киров,

Отвореното Ви писмо получих и разбирам Вашите желания. Във всичката тая работа има нещо криво. Бог не е человек, та да може някой да прикрие своите постъпки. Оставете работите да вземат своя естествен път. Нека Д-рът стори това, което той мисли за добре.

Аз съм осветлен върху работите, но ми е казано да чакам и да пазя всичко в тайна, да не би лукавите духове да се възползват.

За моето идвание нямам още заповед и не мога да дойда преди време. Трябва да се почака още. Призовете Господа


Качено на: 28 май 2013 11:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 97 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 198


Писма до Пеньо Киров 198

в молитвите си, помолете Му се Той да устрои всичко. Това ми е съобщено за Вази: упражнете Вашата вяра. Кажете явно всичко, с всяко чистосърдечие. Нека всичко да стане явно пред Господа.

Аз питах и ми се съобщи, че Лукавият се е намесил в някои наши работи и се старае да осуети добрите действия на Духа Господен. Но Господ ще тури край на всяка измама. Не бързайте. Не с бързание става.

Аз ще дойда навреме, точно когато е Господ определил, и ще ви донеса Неговите благословения. Ний ще приемем всичко от Него през тази година. Засега малко търпение.

Кажете на д-р Миркович, че


Качено на: 28 май 2013 11:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 84 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 199


Писма до Пеньо Киров 199

Добрев[79] ми се обеща да изплати половината от полицата; щом получа сумата, ще му я пратя.

Не бойте се, Божиите източници на благост и милост не са се изтощили. Помощта ще дойде оттам, отгдето е отредено.

С искрен поздрав към вази всички.

Ваш верен: П. К. Дънов
79. Илия Добрев. Вж. бел. №35.


Качено на: 28 май 2013 11:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 89 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 200


Писма до Пеньо Киров 200

№76  

Варна, 24 юлий 1902 г.

Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 20-и того приех. Аз се едва бях завърнал от една малка обиколка откъм Нови пазар.

Ще дойда в Бургас идущата сряда на първий идущий и все, що е отредил Господ наш, ще сторим.

Аз, още преди да ми съобщите за Д-ра, ми беше казано да му пиша и да го предпазя от подобна лукава постъпка. Види се, Лукавият обръща своята политика, но жив е Господ наш, няма скрито за Него. Само това не ще позволи. Зная аз где е болката. Имайте вяра и упование, Господ ще уреди всичко за добро. Той ще изправи.

Имайте Мир и дайте място на Божията Любов. Любовта има


Качено на: 28 май 2013 11:52
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 201


Писма до Пеньо Киров 201

преимущество и тя е наш водител в пътя на този живот, пълен с изпити, безпокойство, скърби, страдания и болезни. Но, като ходим в пълнотата на мира и се подвизаваме с вярата и надеждата и силата на Божията към нас Любов, ще имаме Небесната виделина. Нашият Господ ни люби и върши всичко за наше добро и ние сме длъжни в името на същата Любов да струваме всичко.

А колкото как да го сторим, ще бъдем научени от Негова Свят Дух. Опитали сте и знаете, че са благи Божиите пътища и няма нужда да се убеждаваме в това. Господ ни е говорил ясно и откровено. Ний имаме Неговите обещания: „Желая кога дойда, да имате


Качено на: 28 май 2013 11:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 107 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 202


Писма до Пеньо Киров 202

всички духа на единство“. А всяко добро желание Бог ще изпълни. Той ще укрепи, ще утвърди, ще насърчи и ще благослови. А това е нашата радост, дa имаме Господа за наш помощник и сътрудник.

Поздрави всички приятели, бр. Тодор, Мелкон, и всички други, които още не познавам.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 111 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 203


Писма до Пеньо Киров 203

№77 [отворено писмо]


Ямбол, 30 август 1902 г.


Л. бр. Киров,

Пристигнахме вчера в 11 часа тук благополучно. Установих се привременно на хотел „Америка“[82]. За други неща ще Ви пиша от по-после подробно, според хода на работите.

Поздрави всички приятели и братя в Господа. Нарочно поздрав на Тодор, Мелкон, Арнаудов, Николай и Никола[83].

Поздрави и така същo и госпожата си.

Остава сега всички да се подвизавате добре във вярата и Любовта, като оставяте миналото настрана и се стремите към бъдещето, към съвършенството в познанието на Истината, която е скрита в недрата на Господа.

Аз зная, Господ ще ви укрепи и помогне във всички усилни времена, ще вложи Дух на благост и кротост в познание на всяко добро дело. Винаги бъдете пламенни духом и в молитва.

Поздрави и Корустов, и Д-ра, ако е още в Бургас, като приемеш тая карта.

Пращам ви моите сърдечни сърадвания на всички ви и благи желания за доброто и преуспяванието.

Ваш вepeн: П. К. Дънов


82. Хотел Америка“, собственост на Данко и Иван Данкови и нает от братята Иван и Илия Хаджикирови, е от първа категория. Стаите са за двама-трима души, като на всеки етаж има обща тоалетна.

83. Никола Нонев.

Адрес: П. К. Д., Ямбол.


Качено на: 28 май 2013 11:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 95 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 204


Писма до Пеньо Киров 204

№78[84]   [отворена карта]

Сливен, 15 септемврий 1902 г.


Л. б. Киров,

На 13-и того пристигнах тук и се срещнахме с Д-ра. Той е добре.

Моля, съобщете ми получихте ли парите от Варна (16 лв.)[85]. Аз писах на г-н Велчев[86] да ги прати до Вази.

Надявам се да сте добре всички и да успявате. Труд и постоянство с Божията благодат, всичко ще се постигне.

Имате поздрав от Д-ра.

Поздрави бр. Тодор, Арнаудов и Николай.

Ще чакам Вашия отговор. С поздрав.

Ваш вepeн: П. К. Дънов

Адрес чрез пощата: P. R.[87]

84. Това писмо се публикува за първи път.

85. Десятък на П . Дънов.

86. Атанас В. Велчев.

87. P.R. (Postrestant) поща „до поискване“.


Качено на: 28 май 2013 11:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 205


Писма до Пеньо Киров 205

№79  

Стара Загора, 5 октомврий 1902 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви получих. Аз зная положението Ви и вътрешната Ви нужда. Укрепявайте се Духом. Ако Ви се тури товара на гърба сега, не можете го понесе, а Господ знае това. Ще опитате Божиите пътища и ще познаете, че така, както Бог съизволява и урежда работите, за Вази са най-добре. Уяквай и кога дойде времето, да няма ни най-малкото колебание или двоумение.

„Не чрез сила, не чрез крепост – казва Господ, – но чрез Духа Ми.“ Кой е онзи, който почва да гради къща, който няма да


Качено на: 28 май 2013 11:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 86 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 206


Писма до Пеньо Киров 206

седне първом да пресметне дали ще му достигне всичко, кога почне да я гради? Молете се усърдно за делото Божие. Съдействайте кога Господ работи.

В Сливен има признаци на духовно съживление. Господ ме прати да видя Неговите чада. Тук има един малък кръжок от православни жени и мъже, на които Господ се е открил посредством видения, сънища и говорение. Те всички са ясновидци. Мен ми беше просто приятно да слушам тяхната начинающа опитност. И забележете, че на всички е казано да постят по няколко дена през седмицата, и то без да хапват. При това


Качено на: 28 май 2013 11:54
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 207


Писма до Пеньо Киров 207

да не употребяват месо. На мен ми разправяше една стара сестра, че ѝ се явил Христос, завел я в един гроб и ѝ казал: „Окъпи се тука и тогава ще те приема“. Да, тука се прости думи, но съдържателни. Да. Да се освободим от плътските връзки, ето потребата. И знаете ли каква благост и доброта дишаше от душата ѝ.

Аз просто славя Господа за Неговите чудни пътища, за Неговата милост. Ето, това движение Духът Господен върши.

Пак Ви казвам, молете се. Жетвата е голяма, работниците – малко. Вслушвайте се дълбоко какво говори вътрешният глас. Движението иде от долу на горе.

Казваш:


Качено на: 28 май 2013 11:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 208


Писма до Пеньо Киров 208

„Не дръж душите ни в очаквание“. Не когато искаме ний, но когато иска Господ. Чакайте, докато Господ благоволи да изпроводи силата на Своето Слово.

Аз опитвам силите на неприятеля. Помнете, че е хитър и лукав нашият противник, гледайте да ви не изкуси.

Укрепявай работата в Бургас. Поправи укрепленията и стой буден на стража и кога ти се даде сигналът, ще отвориш сражението с главните сили на неприятеля. Зная, че ме разбираш.

Поздрави госпожа си и всички приятели.

Ваш верен: П. К. Дънов

Как е Мелкон и Арнаудов?


Качено на: 28 май 2013 11:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 80 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 209


Писма до Пеньо Киров 209

№80[89] [отворена карта]

Хасково, 1 ноемврий 1902 г.


Л. б. Киров,

Завчера пристигнах тук и с днешната поща Ви изпращам 17 лв., които, моля, предайте на бр. Тодор за сметка.

Моля, приехте ли сумата от миналия месец, понеже до Вас ги бях пратил. Отговорете. Адрес: П. Р.[90]

Пишете веднага, за да ме намери писмото Ви.

Надявам се да сте всички добре.

Тук вали днес сняг. Пътуването е доста трудно.


89. Това писмо се публикува за първи път.

90. Пост рестант (на бълг.) – поща „до поискване“ Вж. бел. №87.

С поздрав. Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 11:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 210


Писма до Пеньо Киров 210

№81[92]   [отворена карта]

Хасково, 8 ноемврий 1902 г.


Л. б. Киров,

Вашият приятел, до когото бяхте писали[93], го преместили в Ловеч. Г-н Балканджиев и сестра му не са тука, живеят сега в Меричлери[94]. Г-жица Балканджиева се е оженила наскоро, а така също и брат ѝ. И няма съмнение – добре сторили. В живота се изисква подвиг, и то по права посока, и то със знание и мъдрост отгоре.

Докторът наскоро ми писа – той се готви  списанието[95]. Въпросът е уреден донякъде. Има доста, които очакват новото направление.

Желая Ви да се подвизавате, и то добре. Поздрави всички.

Види се Вие сте много занят.


С поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


92. Това писмо се публикува за първи път.

93. Пано Костадинов, вж. бел. №80.

94. Меричлери е град в Южна България и се намира в община Димитровград, област Хасково. В близост е до град Чирпан.

95. Става дума за списание „Виделина“(1902-1910).


Качено на: 28 май 2013 11:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 77 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 211


Писма до Пеньо Киров 211

№82

Пловдив, 22 ноемврий 1902 г.


Люб. бр. Киров,

Последното Ви писмо получих, още когато бях в Хасково.

Приятелите, за които идеше дума във вашето писмо, ги нямаше. Те, както Ви съобщих и по-преди, се задомили, както всички хора. Мисля, това е по-добре, отколкото да ги изкушава Лукавият другояче.

Аз съм сега в това място, отгдето Ви пиша. Има някои духовни спънки, които произтичат от слабостите на [тези] братя изпомежду ни, които не са осветлени в пътя Господен. Най-после, нека всякой да се стреми към изпълнение Волята Божия.

Мене ми се струва, че помежду Ви няма достатъчно себеотричание. Личните чувства на мнозина идат в противовес на Божията Любов. Аз нямам съмнение, Господ ще изправи всичко. Вий ще опитате на себе си Неговата сила. Аз мисля Любовта да бъде за ръководител на всинца ни.

Ако дойде до разправии и назидания, това мен не ме радва.

Както и да е, някои лоши духове упражняват своето влияние помежду вази. Надявам се Господ да ви упъти, да имате мир и съгласие всички и да не става никой от вази пречка за делото.

Мен ми са открити причините за вашето охладняване.


Качено на: 28 май 2013 11:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 99 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 212


Писма до Пеньо Киров 212

То е просто от неразбиране истинския смисъл на живота. Всякой от вас търси своите си облаги. Най-после свободни сте всички да мислите и вършите, което вам се струва добро. Аз нямам нищо против това. Истината сама ще се оправдае.

Поздрави всички приятели: Тодор, Арнаудов и Мелкон. Радвам се за вашия успех. Ако пуснете неприятеля да влезе в крепостта, ще пострадате всинца. Да ви не блазнят никакви измами. Мъдри бъдете. Обсъждайте нещата. Извършвайте всичко в духа на молитвата. По-добра е Любовта. Всякой от вас да не дири своето добро, но доброто на другите. На мнозина вярата е слаба. Пред человеци[те] ли трябва да се препоръчаме, или пред севиждащото око на Нашия Небесен Баща.

Молете се всички за успеха на делото. Може много да сторите, стига да искате. „Двама или трима, събрани в Мое Име, там съм и Аз.“

С искрен поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


Адрес: Хотел „Централ“[96].
96. Хотел „Централ“ в Пловдив се е намирал на улица „Станционна“ (от „станция“ – гара). Според една обява от 1905 година той „е единственият и луксозно мобелиран хотел в града ни. В него почитаемият пасажер може да живее и фамилиарно, с много евтино възнаграждение. При казания хотел има и съседна европейска гостилница и ресторант. Цени на стаите – извънредно умерени“.През 1927 г., със заповед на Окръжния управител от 4 януари с.г., х-л „Централ“ и още други два са затворени завинаги „вследствие допущане жени с леко поведение“. Улица „Станционна“ през 1920 година е преименувана на днешната „Иван Вазов“ по случай 70-годишнината на писателя Иван Вазов и 50-годишната му творческа дейност.


Качено на: 28 май 2013 11:55
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 213


Писма до Пеньо Киров 213

№83

СЪОБЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ


„Как мислите да служите на Бога – със сила ли, или с Любов?

Наказание ли искате, или благословение? Не изкушавайте Господа. Ако имате нужда от нещо, искайте и ще ви се даде. Викайте Бога на помощ и ще ви помогне.

Не се съблазнявайте от малки пречки. И кога се изпитвате, не се двоумете. Ако падате, ставайте пак. Ако и да срещнете несполука, постоянствайте. Никога не се обезсърчавайте. Никога не отслабвайте. Дръжте се яко за мишцата Господня и победата е ваша. Слушайте съвета на Божия Дух. Благославяйте винаги. Ходете в мир и съгласие духом и Господ ще ви крепи.“


22 ноемвл 1902 г.Качено на: 28 май 2013 12:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 214


Писма до Пеньо Киров 214

№84 [отворена карта]

Пловдив, 5 декемв. 1902 г.


Л. б. Киров,

Писмото Ви получих. Бъдете спокоен. Всичко вкупом работи за добро. Аз ще Ви пиша по-после пак. Засега има много неща, за които трябва да се чака, докато узреят. Много пъти в живота се случват неща, за които трябва да се чака разрешение от свише. С търпение изкупвайте душите си, казва Словото чрез Духа. Неприятностите, спънките идат от друг източник, а не от „Този“, който е Виделина. Делото е в други ръце. Бог се от зло не изкушава.

Свободата е дело на духовния живот на Любовта. Аз не мога да Ви кажа колко ще се бавя тук. Пишете, писмото Ви ще ме намери. Нужно е да обсъждате много работи.

Опитността е за Вази, а не за другите. Много работи отпосле ще Ви станат ясни. Изкуплението се ръководи на широки рамки. Пътищата на Духа не са пътища на человека.


С искрен поздрав: Ваш П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 97 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 215


Писма до Пеньо Киров 215

№85 [отворена карта]

Пловдив, 10 декемврий 1902 г.

11. ХІІ. 1902 г. получена сумата [бел. на П. Киров.]

Л. б. Киров,

На девети Ви изпратих една сума от единадесет лева, на която знаете предназначението ѝ. Съобщете ми, кога я получите.

Относително другите работи, за които питахте в прежното си писмо, направих запитвание, според както желаехте, но не съм получил никакъв отговор. Кога[то] получа, ще Ви отговоря.

Надея се занапред да бъдете по-предвидлив. И кога се яви духът на лицемерието, да го държите вън от себе си. Не всякой, който се показва, че има желание да слугува на Господа, е действително такъв. Съжалявам за някои постъпки, но за в бъдеще ще взема всичките мерки. Зная аз всичките причини, но всякой сам себе си да върже. За в бъдеще всякой да знае сам за себе си да отговаря.

Да, има человек такива приятели, които да спират и него, и делото. […][97].


С поздрав. Ваш верен: П. К. Д.97. От последното изречение се разчита само: „Ще пре... и сега…“


Качено на: 28 май 2013 12:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 91 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 216


Писма до Пеньо Киров 216

№86

София, 4 януарий 1903 г.

„Родина“, кв. „Банишора“


Люб. бр. Киров,

Последното ти писмо получих, още когато бях в Пловдив, но тъй като се готвех за път, реших да ти пиша от следующото място, гдето се установя за по-дълго време. В Тат. Пазарджик се бавих около 10 деня, там прекарах Рождествените празници. Тук съм пристигнал на 30 дек. и ще се бавя може би 10-15 деня.

Сега от вази се изисква труд и постоянство във всяко добро дело. Това е Волята на Господа, Който е говорил на всинца ви и ви е дал своето обещание да ви води и крепи. Бъдете, прочее, мъдри


Качено на: 28 май 2013 12:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 217


Писма до Пеньо Киров 217

във всичките си постъпки и не давайте място на лукавия да ви изкушава. Необходима е на всинца ви положителна себепожертвующа Любов. Оставете настрани всяко колебание. Призванието ви не е от человеци. Вие не слугувате на человеци, но на Бога, Който във великата Си Любов ви е избрал за служение и подвиг. Призовавайте Го, прочее, всякога. Стойте верни, за да доизкараме делото докрай. Не бързайте. Аз зная помислите на другите, но те са празни. Сега, ако имате любов, пазете заповедите.

Нека всякой да усеща своето призвание. Нашата сила е Духът Господен. Ний разполагаме с много по-


Качено на: 28 май 2013 12:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 135 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 218


Писма до Пеньо Киров 218

голяма сила, отколкото някои мислят. Но нашето желание е Любовта да тържествува, а не силата.

Пазете се от Лукаваго и не давайте място за съблазън. А Господ на мира ще изпроводи своя Дух да ви укрепи и уякчи и да ви донесе мир и радост.

В януарската книга на „Виделина“ ви се дават всичките наставления, които трябва да пазите. Те скоро ще се отпечатат и вие ще ги имате на ръка за четение[100]. Молете се всички усърдно за успеха на делото.

Поздрав към всички ви.

Ваш верен: П. К Дънов


Поздрави Никола Нонев. Кажи му, че получих неговото писмо. Кога му дойде времето, аз ще му пиша, да има търпение.100. Става дума за кн. ІІ от януари 1903 г., Г. І на сп. „Виделина“, където на с. 22-26, в рубриката „Из съвременната българска духовност“, са отпечатани „Мисли и упътвания на един чист Дух и приятел на Българския народ“. Вж. Учителя Петър Дънов, „Той иде“, Бяло Братство, С, 2004 г.


Качено на: 28 май 2013 12:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 131 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 219


Писма до Пеньо Киров 219

Имате поздрав от г-н Бъчваров. Пишете на горе дадения адрес в писмото.


Качено на: 28 май 2013 12:23
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 95 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 220


Писма до Пеньо Киров 220

№87[101]  [отворена карта]

София, 11 януарий 1903 г.


Л. б. Киров,

Надявам се да сте приели моето прежно писмо и да сте добре, което е най-желателно. С днешната поща Ви изпращам известна сума (20 лева), която да внесете за предназначеното ѝ място.

Поздрави всички приятели. Подвизавате ли се и как посрещнахте Новата година?

Изисква се усърдие и постоянство от всинца ви. Това е необходимо.

Колебанието е вредително, а такожде  и съмнението.


Ваш верен: П. К Дънов


101. Това писмо се публикува за първи път.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 97 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 221


Писма до Пеньо Киров 221

№88

Плевен, 9 апр. 1903 г.


Любез. брат Киров,

Може би вече от дълго време очаквате да Ви пиша.

Понеже мисля да се спра за по-дълго време в Плевен, реших да Ви пиша, като вярвам, че писмото Ви ще ме завари тук. Надявам се да прекарахте Възкресните празници добре. Вярвам да растете такожде и в благодат.

В следующия брой на „Виделина“ ще има една доста интересна статия[103]. Четохте ли предишните две[104]? Трудете се да се съобразявате всички с техния дух. Те са под заглавието „Из съвременната българска духовност. Мисли и упътвания на Е.Ч. Д.“.

Бях във Враца, Видин, Лом и прекарах двата деня на Великден в Свищов, а третия – бях нa път по Дунава103. Указаният следващ брой на сп. „Виделина“, Г. І, е кн. ІV-V от 1903 г. От 54 до 67 страница, в рубриката „Из съвременната българска духовност“, е поместена статията „Тайните на Духа“, за която Петър Дънов говори в писмото си.
Тази статия, като книжка на П. Дънов със заглавие „Хио-Ели-Мели-Месаил“, е отпечатана в Бургас в печатница „Велчев“ не по-късно от 1900 г., когато Николай Велчев вече се е преместил от Варна в Бургас (2 изд. – Ст. Загора, печ. „Напредък“, 1912). Подзаглавието на книжката е „Глас Божий“. Следват два реда с текст: „Така се клех. Верен ли си? С правда ще се утвърдиш.“ На самостоятелен ред е името на автор с духовен псевдоним „Еманоил“. Следва белият стих:
Любовта е извор. Тя живота ражда.
Нему тя вдъхва свята длъжност напред да върви,
нагоре към доброто да се стреми.
Това тя върши непрестанно,
като нежна майка в душата человеческа
тя постоянно посажда скромни малки семена
на благи чувства, с благи добрини.
Тази тайна който разбира,
той ще своята душа да остави вечно да се полива
от небесната утренна роса.
А пък слънцето на живота, то ще овреме
человека да озари и в душата му да повдигне и оплодотвори
всички плодовити семенни истини и добрини.
Това е първообразът на песента „Любовта е извор“.
На първа страница на посоченото в писмото сп. „Виделина“, Г. І, кн. ІV-V (отговаряща на с. 53 от продължаващата пагинация), се появяват същите стихове. Възможно е редакторът на списанието Тодор Ив. Бъчваров да е дал поетичния облик на тези „бели“ мисли на П. Дънов, отпечатани тук, тъй като самият Т. Бъчваров списва стихове. Така стихотворението придобива следния вид:

Любовта е извор, тя живота ражда,

Света длъжност благодатно нему всажда;

Тя го тика към доброто да се стреми,

Във напредък стъпки трайни той да вземи.

Туй тя върши без умора непрестанно.

Във душата человешка постоянно,

Като нежна майка, сее добрината,

Благи чувства – скромни семки във душата.

Тая тайна кой напълно разумява,

Той ще да остави да се оросява

Своята душа от любовта всевечна:

Благодат е на света тя безконечна.

Слънцето пък на живота ще изгрее,

Тъмнината по света ще разпилее;

Ще озари на човека то душата

И разплоди на любовта семената.

По-късно стихотворението е редактирано още един път, като е прибавен и припев, най-вероятно от Дядо Благо (Стоян Русев). Това е вариантът, който познаваме днес. Публикувано е за първи път през 1921 г. под заглавие „Песен на Любовта“ в сборника „Песни на Всемирното Братство“, издаден в София, с корица, нарисувана от художника на големия цветен Пентаграм – Франц Шламбора. През 1925 г., отново под заглавието „Песен на Любовта“, стихотворението е публикувано и в сборника на проповедника Христо Стефанов „Песни на Всемирното Бяло Братство“, отпечатан в гр. Никопол. В следващите години стихотворението с името „Любовта“ и „Любовта е извор“ неизменно е включвано в издаваните песенни сборници.

104. Предните две статии, за които става дума в писмото, са следните: сп. „Виделина“, Г. І, 1903, кн. ІІ, с. 22-26, в рубриката „Из съвременната българска духовност“, са отпечатани „Мисли и упътвания на един чист Дух и приятел на Българския народ“; втората статия е в следващата кн. ІІІ, където на с. 38-39 в същата рубрика е публикувана статията „Благовремието“.

Е.Ч. Д. - Е[дин] Ч[ист] Д[ух] [и приятел на българския народ]


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 119 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 222


Писма до Пеньо Киров 222

за към Сомовит и оттам за Плевен.

Някои неща ме карат да мисля, че в духовете ви няма единство и пълна Любов. Трябва да се молите за общия успех. Трудете се за доброто и просвещението на другите и сами ще се просветите.

По някой път вашите смутове и колебания зле се отразяват на моя дух. Гледайте с тиха увереност и вяра към Господа, Отца Нашего, Който е силен и могъщ във всичко.

Яжте по-малко месо и повече растителна храна и плодове[105] и ще Ви кажа защо. Месото е вредна храна и носител на всички болести. Най-добрата храна са плодовете и зърнестите, лещата, грахът, спанакът, оризът, бобът, черният боб, после сиренето, чесновият лук, салатата, лукът зеления, а така също и рибата. Кога се видим вторий път, ще Ви говоря надлъж и шир за105. Това е първият документиран призив на П. Дънов към неговите съмишленици да възприемат вегетарианския начин на хранене.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 223


Писма до Пеньо Киров 223

храната и лекуванието на болестите.

Тодор има поздравление от неговия приятел г-н Люцканов[106]. Той е сега в Лом финансов пристав.

Поздрав на Мелкона и Арнаудова, а така също и на Николая.

С искрен поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


Адресът ми е чрез пощата – Пост Рестант.106. Люцканов – не се намират сведения за него, освен че е финансов инспектор в Лом.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 103 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 224


Писма до Пеньо Киров 224

№89  

Плевен, 16 апр. 1903 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 12-и получих. Не трябва да давате място на Лукавия да Ви изкушава. За спорни въпроси отнасяйте се до Господа. Не виждам никоя причина защо да не можете да живеете в мир и любов помежду си. Уповавайте повече на Бога. Нему възлагайте да оправи всичко. Всяка душа изисква особени условия да се развива. Надявам се, ще съумеете да се възползвате от опитността, която Ви се дава повседневно. Виждам, Вие още не сте схванали добре в що седи изпълнението на Божия Закон.

Много пъти се случва в нашия живот, че по някои несъзнателни погрешки ние считаме действието на нашата воля за Божия и от това се пораждат
Тодор да не бърза. Ще си навлече иго на врата без време. Кога му дойде времето, то Господ ще промисли тия все важни работи. (написано от страни)


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 96 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 225


Писма до Пеньо Киров 225

изкушения и неприятности. С вашите раздори помежду ви давате място на Лукавия да ми причинява вреди и ставате всинца вие причина да се спъва делото, което Господ ни е възложил Отгоре[111].

Не че аз нямам сила да отхвърля от себе си тия лоши влияния, но ви щадя. Кажи на всички приятели да се посвестят, другояче е вредно както за вашето духовно благо, така и за вашето веществено и телесно. Да не изкушавате Господа с поведението си.

Вие сте всички свободни. Господ ви е дал тая свобода. Защо се подлагате изново на робството? Ако сте разединени, как мислите да имате успех и благословение? И ако Любовта не ви свързва, как мислите да угодите на Бога? Не мислете, че с многото си ходение на църква и многото си молитви ще ви се даде нещо. Църквата111. Подчертаните пасажи в писмото са от П. Киров.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 88 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 226


Писма до Пеньо Киров 226

е вътре в душата, там трябва да слугувате на Господа. В този ваш храм трябва да принасяте жертви и хваления.

Слаби сте още. Вас ви влече външното. Ако е Господ помежду ви, няма ли да уреди всичко? Но не, вие сте Го огорчили с поведението си, като се теглите насам и нататък. Вие всинца искате да бъде вашата воля. И всякой настоява на своето.

Какво казва 13 гл. от І Кор.? Ами 5 гл. от Матея? Съжалявам, че вие, без да искате и без да съзнавате, че като се спорите и състезавате един с друг, [на] мене вредите повече. Но няма нищо. Аз ще понеса и това. Най-после Господ ще ви изправи, ще ви свести, ще ви утеши, ще ви благослови. Разсъдете и помежду себе си кое е право да се върши. Успехът ви зависи на всички от горе. Казвам ви това, което Господ иска от вази.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 94 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 227


Писма до Пеньо Киров 227

Поздрави всички приятели. „Очистете се – казва Господ – и се приближете, за да ви благословя във всичко.“ Да не стават разногласия.

Ще ви помоля да ми направите една малка услуга. Преди Великден още от Видин писах на г-н Николай [Велчев] и му пратих едно клише и една френологическа карта[112], като му казах да ми напечата 600 екземпляра. При това му дадох всичките упътвания. Моля, идете при него и попитайте дали ги е напечатал, или не. И ако ги е напечатал, земете 100 (сто) карти и ми ги пратете веднага с пощата в Плевен. Аз става  му пиша две отворени писма, но нямам още отговор. Адресът ми е Пост Рестант – нищо друго. Мен ме познават тук, в пощата. Отговорете веднага. Ако го няма Николай и ако са напечатани картите, вземете, като поискате разрешение от брата му[113]. Ако не са напечатани, пишете ми, за да Ви дам наставление какво да се прави.

За дето, според Вашите думи и обещания, може да му се отпущат от Господните, когато Вие нямате[114].

С искрен поздрав: Ваш П. К. Дънов112. Френологическата карта на П. Дънов представлява таблица, в която се нанасят измерванията на главата, лицето, тялото и ръцете на дадената личност. От измерванията се вадят заключения за способностите и характера на човека.

113. Христо В. Велчев

114. Да се отпускат от десятъка месечно по 8 лева за оживялото дете-близнак на починалата им наскоро сестра, което Пеню Киров и брат му поели задължение да отгледат. П. Киров и Ерифили продължават помощта си и към останалите сирачета, като осиновяват едно от тях, чието име е Стойка Пенева Кирова. Тя е родена през май 1896 г. и живее до 16.12.1962 г. Жени се за Атанас Панайотов Шишков, роден през април 1887 г. и починал на 24.08.1975 г. Двамата имат само един син – Павел Атанасов Шишков (4.04.1923 – 4.01.2007). Павел и жена му Дана Николова Шишкова, родена на 26.10.1928 г., имат две деца: Стойка Павлова Атанасова, родена на 17.10.1950 г., и Дочка Павлова Добрева, родена на 6.04.1952 г. И до днес семейството обитава наследствената къща на П. Киров и Ерифили, намираща се на ул. „Морска“ №14. Вж и биографията на П. Киров, „Епистоларни диалози“, част І.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 134 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 228


Писма до Пеньо Киров 228

№90

Плевен, 22 април 1903 г.


Люб. бр. Киров,

Отворената Ви карта, както и картите[115], получих. Благодаря Ви. [Имам и] Вашето писмо от 27. От Вас получих, ако се не лъжа, само едно писмо, и то когато бях в Кюстендил[116]. Друго писмо след това, освен последното ти, не съм получавал.

В това писмо бяхте писали нещо за поданството в отношение на военната служба. Няма нужда да струваме това. Ако е волята на Господа, Той ще ни пази от всяко зло. В това не се колебай. Това е Волята Господня за нас, които сме граждани на Царството Божие.


115. Поръчаните френологически карти.

116. От писмата на П. Дънов от 1903 г. се разбира, че е бил в Кюстендил за няколко дена в периода между 16/17 януари и края на м. март 1903 г. Най-вероятно е гостувал на Васил (Велико) Граблашев (Граблашов), който по това време е член на Кюстендилския окръжен съд.

27 - 27 януари


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 91 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 229


Писма до Пеньо Киров 229

Повече от това е от Лукаваго. Господ ни казва винаги да възлагаме надеждата си Нему. Плът и кръв не трябва да бъдат нашата опора.

Запитвах Господа, Духът Му казва, че всяко най-малко отклонение от Бога води лоши последствия. По-добре с Него, та нека да имаме помощта Отгоре на всички наши братя. Пазете се да ви не изкуси в нещо Лукавият.

С днешната си поща Ви изпращам осем лева, дa ги турите в принадлежащото място за месец март[117].

Къде ще се съберем, не мога да Ви кажа засега. Оставям Господ да уреди всичко. Той ще ни117. Става дума отново за десятъка.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 88 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 230


Писма до Пеньо Киров 230

покаже, кога му дойде времето.

Поздрави всички приятели: Тодора, Мелкона, Арнаудова и др. Как е Мелкон и Тодор.

С братски поздрав: П. К. Дънов


Ако не Ви донесат чека, идете да го потърсите.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 111 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 231


Писма до Пеньо Киров 231

№91  

Варна, 24 май 1903 г.


Люб. бр. Киров,

Последното Ви писмо получих в Плевен[118]. Има повече от 20 дена, откак съм дошъл във Варна. Искам да си поотпочина от дългата обиколка[119]. Има много неща, които са ми препятствали. Дяволът не е седял мирен. Поставял е спънки и отвън, и отвътре. Има много неща, които трябва съвършено да се изправят. При другото трябва пълно съобразявание с Волята Божия. Божието познание и мъдрост са необходими. Вътрешните спънки, разногласия, които често се появяват помежду ви, не ме радват.

Бързите118. На това писмо, както и на други от периода 24.05.-29.10.1903 г., липсват черновите. Запазен е обаче дневникът на П. Киров, в който се описва как той тръгва на обиколка из България заедно с Мелкон Партомян на 18.05.1903 г. Първата им спирка е Сливен. В периода 14.06.–2.07.1903 г. те са в София, в дома на сем. Бъчварови. В началото на август пристигат във Варна и в периода от 2.08. до 7.08. гостуват на П. Дънов за поредната среща на Веригата, която се провежда от 14 до 17.08.1903 г.

119. Тази обиколка продължава около 10 месеца.


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 114 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 232


Писма до Пеньо Киров 232

работи винаги имат тоя и резултат. Аз не мога да си обясня как человеци, които не са в състояние да напуснат своя стар нрав, могат да слугуват на Бога. При това без онова ясно разбирание Любовта на Господа и готовността според диктуванието на Светия Дух може ли да има успех?

Онези наши приятели, които още не са разбрали това, по-добре, за да не се спъват нито те, нито другите, да идат, гдето им се нрави. Ний нямаме нужда от болшинство. По-добре двама в Дух, отколкото много без Него.

Отсега нататък не искам никой от вас да ме изкушава и да ми туря спънки. Ако някой


Качено на: 28 май 2013 12:24
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 233


Писма до Пеньо Киров 233

иска да слугува според обещанието на Господа Исуса и на Негова Свят Дух, приет ми е, ако не – да правят каквото искат. Свободен съм от техните грехове. Те сами ще опитат истината.

Придобийте вяра, без нея всичко е празно, а тя се добива с търпение, молитва и благодат. Вярата расте и се усилва, както всяка душевна сила. Ако не сте готови да се подчините на благото действие на Божия Свят Дух, как мислите да се извърши делото във вас? Как мислите да победите света! Или да станете силни, или да очаквате да ви послуша Господ?

Има заблуждения помеждината ви. Разбирам работата добре. Не ви съдя.


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 107 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 234


Писма до Пеньо Киров 234

Зная, че сте человеци, а не ангели. Зная, че имате свои си мъчнотии, скърби, разочарования, съмнения, незадоволства, подхлъзвания и измамвания. Но размишлявайте кому е по-добре да се слугува!

Бог е в света. Той действа вътре в нас, интересува се от нашия живот, взема участие в дреболиите на живота ни, изправя погрешките ни, наказва всички за поправка, говори постоянно, упътва всички в добрия път, дълготърпи с погрешките, чака да му дадат очаквания плод, поне лихвата на таланта [Мат. 25:14-30].

А как мислите сега! Не туряйте вашите планове и мисли за Божии. Приемайте пътя тъй, както Господ го устройва и отваря.

Пиши ми д-р Миркович в Бургас ли е? Ако е там, поздрави го нарочно от мен. Кажи му, че съм приел неговите 9 вестника.

Колкото за моето идване, надали ще мога да дойда тази година[120].


С искрен поздрав: П. К. Дънов


Адресът ми е: №244, ІІІ участ., ул. „Дунавска“, Варна.


120.  Съборът през 1903 г. се провежда във Варна, а не в Бургас, както през 1901 и 1902 г.


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 94 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 235


Писма до Пеньо Киров 235

№93  

Русе, 5 януарий 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви 29 окт., изпратено до Варна, не ме завари. Аз се намирах на път за Разград, гдето престоях осем деня, и оттам заминах за Силистра. Писмото Ви ме намери по-късно. Аз писах на Бъчваров да Ви съобщи, че ще Ви пиша, кога пристигнете в Сливен, понеже така ми беше казано.

Вярвам да сте преминали добре и Господ, нашият добър приятел и ръководител, да Ви е укрепявал и уякчавал постоянно. Това аз зная, защото ми беше


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 108 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 236


Писма до Пеньо Киров 236

казано, че ще пристигнете благополучно и ще имате благословение Отгоре за утеха и насърчение. Господ приготовлява пътя и ще уреди всичко, за да действа за добро. Имайте тихо упование.

Поздравете всички наши приятели, познати на Господа, и Бог да ви пази всинца ви в Святото Си име.

Второто упражнение[136], което ще вземете, е следующето: ще седнете тъй, както в първото, към изток, с ръцете на коленете, и ще повдигнете дясната си ръка и ще запушите дясната си ноздра с правия пръст и ще почнете да поемате въздуха си през лявата, същевременно136. Вж. писмо №74 на П. К. от 29.10.1903 г., също и бел. №125.


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 110 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 237


Писма до Пеньо Киров 237

като броите до осем. После ще отпушите дясната си ноздра и ще сложите дясната си ръка на коляното, и ще повдигнете лявата, и с правия пръст ще запушите лявата ноздра и почнете полека да отпущате въздуха си, като броите пак до осем и повтаряте думата „ЕЮМ“[137]  и думите: „Царството Ти да се възстанови помежду ни, Господи Святий“. Това ще правиш три пъти на ден, сутрин, по обяд и вечер, по пет минути за всяко.

Аз ще се побавя още за няколко време тук. Ако се усещаш разположен, пиши ми как сте духом и как преминахте.

Евтим Златев[138] се сгоди преди няколко време.


137. В индийската фолософско-религиозна система – първичния звук на Сътворението, съставен от трите звука – а, у и м, съответстващи на трите гуни; основна мантра, изговаряна слято като ом; в християнството е проявен като амин или амен.

138. Евтим Златев от Русе – не са открити данни за него.


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 110 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 238


Писма до Пеньо Киров 238

Кани и мен на годежа. Наскоро и Константинов[139] ще се годи. Двамата вземат две сестри. Константинов, доколкото виждам, ще го изпитва общият Промисъл. Но всекиму както е отредено.

Срещнахте ли се в София, когато бяхте с Граблашов[140]?

Пиши ми за работата, както отива в Сливен. Вие ще схванете по-добре обстоятелствата на делото.

Поздрави Гешова[141] нарочно. Той е от кружока. Приеми и ти най-после моя сърдечен поздрав.


Ваш верен: П. К. Дънов

Поздрави Д-ра. Получих картата му.

Същий
139. Н. Константинов от Русе – не са открити данни за него.

140. Става дума за Васил (Велико, Величко) Граблашев (Граблашов). Учил в България и Америка – адвокат, окултист и спиритист, теософ, автор и преводач от английски език. Съпругата му се казва Мария.
Синът му Никола е роден в София на 27 юни 1901 г. Никола като автор е известен и с псевдонимите Николай Лашев и Н. В. Лашев (производни от Граблашев). С тези псевдоними пише и издава хумористични разкази и съвместно с Христо Бръзицов. Освен това Никола В. Граблашев, пак заедно с Христо Бръзицов, издава две списания: сп. „Родна лира“, където отговаря за хумористичния отдел под псевдонима К. Сатирик. Излизат 5 броя – от 31 ян. 1915 до 30 ян. 1916 г.; сп. „Смях и сълзи“. Освен тях двамата в списването участие взема и Христо Смирненски. Тук Никола В. Граблашев използва псевдонима Мак Гро. Излизат 42 броя през 1917 г.
Васил Граблашов е издавал списание „Задгробен мир“, орган на Психическото дружество (Society for Psychical Research) в София. Год. абонамент – 5 лв. 2000 тир.; Г. І – 1-10 юни 1906 – апр. 1907; Г. ІІ – 1-7 ян. – септ. 1910.
Автор е на книгите: „Зло! От какво страдаме и где е церът?“, Свищов, 1901. 16 с.; „Окултизъм, мистицизъм и учението на Дънов“, София, 1922. 100 с.; „Опасност“, сказка, Свищов, [1901], 24 с.; „Ръководство за добиване спиритически явления“, София, 1907, 24 с.; „Спиритически чудеса или доказателства за задгробния живот“, София, 1906, 223 с.; „Философията на живота според Розенкройцерското учение, или Тайните на живота в Христовото учение“, София, 1912, 192 с.; Сказка, Казанлък, Баптистка евангелска църква, 1901. (Вж. РБК, №29641); „Нечестивият оправдан“, проповед. Казанлък, Баптистка евангелска църква, 1901. (Вж. РБК, № 49097)
Преводач е на книгите: Инглез, Изабела „Тайната на живота, или Свързани души“, [Роман], София, 1919, 173 с.; Лумис, Е. У. „Практически окултизъм“, София, 1919, 120 с.; Алексис „Изкуството за хипнотизиране“, София, 1907, 33 с.; Браун, П. „Могуществото на душата или как да бъдеш господар на своята съдба“, София, 1908, 40 с.; Браун, П. „Откъслеци от тайната наука, или Магнетическо лекуване“, София, 1908, 32 с.; Браун, П. „Човек – творец на съдбата си, или скритите сили в човека“, София, 1919, 89 с.; Рамачарака, Йог, „Философията на йогите и източният окултизъм“, София, 1919, 175 с.; Форнесе, А. „Какво има на оня свят, или Дух скиталец в обиталищата на духовете (и какво казват те за ада, рая и живота там)“, Варна, 1907-1908. І. 1907, 71 с.; ІІ-ІV. „Чистилището, ада и рая, или какво има на оня свят“, София, 1908, 176 с.
Издател на: „Положителни доказателства за задгробния живот“, прев. от англ., София, В. Граблашев, 1908, 56 с.; Хара, О. Х. „Способ за сполука или откъслеци от тайната наука“, прев. от англ., София, В. Граблашов,1908, 56 с.
Около 1922-23 г. заедно със сина си Николай Велико Граблашов отново заминава за Америка и не се връща повече в България. Там създава ново семейство. Наследниците му проявяват жив интерес към историята и родината на своя прародител. Повече подробности вж. в книгата „Младият Петър Дънов“.


141. Иван Гешов (Гешев) от Сливен – по професия лозар и овощар. Образован човек, знае руски език. Женен е за Мария Кючукова – дъщерята на Никола Кючуков. При посещението си в Сливен през 1910 г. Петър Дънов гостува в къщата на Мария и Иван Гешеви. Гешев отбягва да се обвързва с постоянна работа и до дълбоките им старини Мария е тази, която основно издържа семейството. Не се разбира дали и каква връзка имат с известната сливенска фамилия Гешови.


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 133 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 239


Писма до Пеньо Киров 239

№94

Русе, 14 януар. 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 8-и заедно с Откровението получих. Попитах Господа и чакам за наставления. Имайте вяра и Господ ще уреди всичко, според както е най-добре. Всичко у Него е отдавна наредено за това, което е нам дадено да вършим в Неговото дело.

Злите слухове, за които ми разправяте, че са пръснати, са от Лукаваго. Аз зная, че Господ е верен, милостив, благоутробен и праведен. Делото, което върша, злите уста не могат да го съсипят. Стой твърд и не обръщай вни-


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 90 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 240


Писма до Пеньо Киров 240

мание на злите уста. Пази душата си от фарисейския дух на мнимите протестанти.

Аз съм вече разделил християните на два класа: просветени християни и непросветени християни от Духа Господен. Тия два класа седят в седемте степени[150]. Поне за да бъде един человек на пътя към вечното добро, трябва да е влязъл в първата степен – именно Обръщението към Господа, което е душевно състояние на Духа. След това да мине във втората – на Покаянието, която се отнася до очистванието на духовното сърце. Тогава да възприеме150. Степени или стъпки на човешката душа, за които П. Дънов споменава за първи път в писмо №30 от 20.01.1900 г., „Епистоларни диалози“, част І, с. 155-156.


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 98 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 241


Писма до Пеньо Киров 241

третата – Спасението, която е избавляване на душата от разтлевание. След това да мине в четвъртата – Възраждането на Духа, гдето почва зачеванието от Духа Святаго. И като мине тия четири, да влезе в петата, гдето да се Новороди от Духа на Господа и да стане наследник на Царството Божие. И с усъвършенстванието да се приготви за следующите две последни степени, в които се завършва нашият земен живот, за който друг път ще Ви пиша, ако е Волята Божия.

Сега можеш според делата им да ги класифицираш


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 93 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 242


Писма до Пеньо Киров 242

къде стоят тия, които се придържат у буквата на Словото. Те мислят, че го разбират, и се препоръчват за учители и са се нагърбили да учат другите. И техните ученици са подобни тям. Но – благословен Господ, Който не гледа на лице, но на сърце. Той ще ги научи да познават Истината.

Ти оставяй винаги да те води Благият Дух Господен и Той ще разсее тъмнината.

Упражненията ще правиш цял месец.

Поздрави всички наши братя и сестри от православния дом Господен, просветени от Господа.

„Мир да бъде на всинца ви.“

Ваш верен: П. К. Дънов


Пиши ми колко време ще се бавиш в Сливен. Аз ще Ви повърна Окровението, щом получа наставление от Господа.Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 107 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 243


Писма до Пеньо Киров 243

№95

Русе, 22 януарий 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от 19-и т.м. получих. Бъдете бодър духом. Имайте тихо упование и Господ ще извърши за Вази това, което е най-добро. Помнете: работата, която сега вършите, е Негова.

Направете задружно моление към Господа с пост и молитва, за да открие Той напълно Неговата Добра Воля за това дело, понеже виждам едно малко препятствие. Има борба на духовете. Господ ми казва да чакам, и Ви да чакате, докато Той уреди добре работата. Надявам се


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 244


Писма до Пеньо Киров 244

това Господ скоро да стори.

Изпитвайте сърцето си – ще ли бъдете в сила да извършите това, което Господ ще Ви възложи. Аз желая Вашето добро и доброто на Вaшата душа. Да не би да Ви стане спънка в живота.

Това Д-рово имущество мяза на жена, неразведена от мъжа си. Милкона искат да женят, теб искат да турят посредник на развода. Аз искам дa гледам с чисто око на тая работа и съм в молитва. Господ върши всичко за добро. Ний ще уредим въпроса най-после. Което Господ иска, това ще сторим. На Милкона ще му пишем за неговата работа.


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 118 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 245


Писма до Пеньо Киров 245

Аз ще замина наскоро за Търново. Пишете ми чрез сест. Мария Казакова, учителка в Дев. Гим. Търново.

Поздравете всички братя и сестри от дома Господен. На уреченото време от Господа Той ще ни събере всички. Нека да пребъдват всички в Божията Любов. Господ ще стори велики дела в тая земя.

Поздрави Д-ра и му кажи да има тихо упование. Божиите дела и наредби са неизследими.

Константинов се ожени. Тук мнозина са вече хванати от Господа.

Ако се спрете втори път тука, аз ще Ви посоча някои, с които


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 118 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 246


Писма до Пеньо Киров 246

можете да размените своите мисли. Ний сеем, Господ събира; ний работим, Господ гради. Всичко върви както в ранните времена.

Приеми моя сърдечен поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:25
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 247


Писма до Пеньо Киров 247

№96

Търново, 29 януарий 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Навярно сте се отегчавали духом с очакванието си както Павла. Но знаете, търпението в Любовта Господня е велика добродетел и тя след време ще принесе благословените си плодове за страдующата душа.

Да проникваме в мислите Божии, да изучаваме Неговите пътища и да вършим Неговата Воля, това е нашето предназначение в тоя живот. И колкото по-добре схващаме Божиите мисли, толкова по-добре е за нашата душа, понеже тя се научава от опит да


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 89 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 248


Писма до Пеньо Киров 248

различава доброто от злото, Любовта от измамата, Истината от лъжата, правдата от неправдата.

За даденото Откровение за д-р Миркович ми се даде отговор от Господа. Д-р Миркович трябва да постъпи съобразно с духа на това искание Отгоре. Сам дa си направи завещанието според неговото душевно и сърдечно желание и след това да го представи на одобрение пред Господа.

Той трябва подробно да изложи какво има и кому какво е разположен да остави. Онова, което реши сам да остави за делото Божие, започнато от него, той може да Ви остави като


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 97 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 249


Писма до Пеньо Киров 249

настойник и разпоредител на неговата воля и в същото време, като означи в какво има да се употреби това, което завещава. Двата чека ще приготви от пенсията си, като отделя всякой месец по 40 лева най-малко. А това, ако разбира, е благодат за него.

Господ го опитва сега и ако той се окаже верен и готов с мир, с Любов, с правда да стори, което е право и добро пред Неговото лице, Господ ще го подкрепи да досвърши докрай всичко тъй, както би трябвало. Но зависи как той ще издържи този вътрешен изпит.

Мен ми е забранено засега от Господа да правя каквото


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 113 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 250


Писма до Пеньо Киров 250

и да е писмено допълнение или да давам образ на завещанието, понеже с това ще се повреди делото, което Господ ми е поверил да го пазя. Може да го упътя във всичко, но той духовно трябва да бъде свободен и самостоятелен пред Господа и да се обръща за помощ към Него.

Откровението ще остане временно у мен, понеже така ми е заповядано. Кажи на Д-ра да има пълно упование. Да се не бои, но да гледа с вяра на Господа.

Аз ще сляза в Сливен, ако ми се заповяда. Най-после всичко трябва да стане тъй, както трябва. Ний трябва да бодърстваме, понеже Господ е с нас. Поздравлява Ви нарочно


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 114 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 251


Писма до Пеньо Киров 251

сестра Казакова. Поздравлява и Доктора и всички други братя.

Ако Вам остава нещо неясно, пишете ми.

Има да Ви съобщя нещо, но само кога се видим, според както е Господ отредил на своето време.

Приемете моя сърдечен поздрав.


Ваш верен: П. К. ДъновКачено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 97 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 252


Писма до Пеньо Киров 252

№92[135]

Русе, януарий


Честита ви новата 1904 година


В Любовта няма страх и в надеждата – обезсърчение.


П. К. Дънов


135. Това писмо се публикува за първи път.


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 98 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 253


Писма до Пеньо Киров 253

№97

Търново, 20 февруарий 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви от Ямбол, както и това, последното, от Айтос, получих.

Аз влизам напълно във вашето положение. Зная, Вий минахте през огнен изпит. Но това така и трябва да бъде, за да се осветлите още по-добре върху работите на Царството Божие.

Има да Ви кажа много неща, но това ще сторя, кога се срещнем.

Радвам се, че Господ Ви е осветлил върху даденото Вам Откровение. Това е именно, което беше казано oтдавна


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 86 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 254


Писма до Пеньо Киров 254

не завещание, а продажба. Да не остава никакво съмнение в твоята душа. Аз ще Ви изясня смисъла на даденото Ви Откровение, кога се видим, и ще Ви дам развяската на противоречията. Аз зная Вашата искреност.

Аз писах на Д-ра, но и той, докато не му говоря лично, надали ще влезе напълно в същността на работата. Но както и да е, всичко туй Господ ще уреди. Аз зная това.

Г-жа Казакова ми каза, че Ви е писала едно писмо в Сливен върху Тодоровата работа


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 86 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 255


Писма до Пеньо Киров 255

и желае да знае дали Вие сте получили това писмо и говорили ли сте върху предметния въпрос. Моля, бъдете добри да ѝ пишете, понеже тя ѝ е мъчно, гдето не сте ѝ писали досега. Споразумейте се върху тая работа, за да не остава нещо висящо.

Поздрави Милкона нарочно от мен.

Докъде мислите да пропътувате в тази си обиколка? Ще ли минете през Русе? Работите, както отиват сега със света, като че почва да се изпълня реченото. Само че започва по-рано


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 97 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 256


Писма до Пеньо Киров 256

три години.

И тъй, Господ иде да се възцари.

Пази духа си бодър и крепък. Ходи с кротост и вътрешно смирение, като уповаваш, че Господ е крепост и сила. Любовта Божия изглажда всичко.

Приеми моя сърдечен поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


Поздрав от сестра Казакова и на двама ви.


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 257


Писма до Пеньо Киров 257

№98

Варна, 2 юний 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Пристигнахме благополучно[158].

Видях се с Милкона и г-н Обрешков. Курсът ще продължи още 15 дена[159]. Всичко в живота се урежда добре, стига человек да има търпение и вяра и послушание на добрите вътрешни душевни упътвания. Моето желание засега е да поставя някои мисли пред Вашия ум, за да имате пред ума си Божиите обещания.

Аз зная, Господ е дал добри уроци и добра опитност във Вашата обиколка. Той е хвърлил светлина в ума Ви да схващате и разбирате нещата и наредбите по-добре. Но пред Вас лежи още широко поле. Има много неща още да учите.

158. П. Дънов престоява два месеца в Сливен при д-р Миркович в периода от 23-24.03. до 24-25.05.1904 г. Преди това минава през Габрово (26.02.–15.03.), Казанлък, Ст. Загора и Чирпан.

159. Както става ясно по-нататък в писмо №99 на П. Дънов, Мелкон завършва успешно курс по кроячество и взема диплом І степен.


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 116 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 258


Писма до Пеньо Киров 258

На едно място казва Словото Божие: „Добре ми стана, че се огорчих“. Огорчението, което Ви се даде, не трябва да го считате като лош признак. Не, то е Божие благословение за Вас. Господ винаги е давал такива уроци на Своите чада.

Аз зная, Вие имате големи разочарования в своите очаквания. Но разочарованията трябва да дойдат първом, преди да дойдат благословенията. Ти трябва винаги да се цериш с тия думи: „Ей, Господи, всичко, което Ти отреждаш, е добро“. Зло или добро, стига Ти да бъдеш с мен.

При другото, помни, че всички хора имат своите слабости, че много пъти те могат да ни нанесат някои огорчения, без дa искат и без да го


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 91 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 259


Писма до Пеньо Киров 259

съзнават. Зная, да прощаваме обидите е трудно. Но вечната благост го изисква. „Прости нашите дългове, както и ний прощаваме на нашите длъжници.“

И сега, както Господ нарежда пътя ти, постъпвай съгласно. Избягвай крайностите. Аз исках да ти дам един осезателен урок, за да се повдигне душевният ти мир, за да не мислиш, че няма кой да ви съчувства и да влиза във вашето положение.

Зная, Господ е винаги верен и Неговата Любов е неизменна. Стойте непоколебим, за да познаете от опит Божиите милости и добрини. Ний всичко можем да сторим за вас. Само дръжте се близо до Него, обичайте Го, любете Го, защото това е нашата радост.


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 260


Писма до Пеньо Киров 260

Ний не дирим нищо за себе си.

Поздравете брат Тодор и Арнаудов и домa му. Поздравете и Ерифили.

За другите неща времето ще ги оправи постепенно. Според както се наредят нещата Отгоре, така ще да и постъпиш.

Ако има някои неща, може дa ми пишете. Адресът ми е: № 244, ул. „Дунав“, ІІІ уч.

Бъдете бодър и весел духом. Гледайте на бъдещето нанапред с окото на вярата и което Провидението Ви отрежда, работете го без колебание. Нека всяка работа се върши за Господа. Животът тогава има смисъл. „Радвай се, мало стадо, Отец ви е благоволил да ви даде Царство.“


Със сърдечен поздрав. Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 88 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 261


Писма до Пеньо Киров 261

№99[169]  (затворена карта)

Варна, 22 юний 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви заедно с ръкописа получих.

Преди няколко деня Казакова ми писа, че заминава за Русе. Там ще се бави седмица. Кога се завърне, ще ѝ го препратя.

На Мелкона предадох Вашия поздрав. Той ми съобщи, че е свършил успешно. Получил от първа степен диплом по кроячеството. Той Ви поздравлява.

Бъчваров мина и замина. Бави се близо седмица.

Д-рът изпратил с Бъчваров „Зеркало на Тайните науки“ да я прегледам, но Вий види се по погрешка сте я задържали с другите книги. Имам предвид да я прочета и я препратя до Вас.

Името на четвъртата книга Д-рът знае.

Поздравете всички със сърдечен поздрав.

П. К. Дънов169. Това писмо се публикува за първи път.


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 110 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 262


Писма до Пеньо Киров 262

№100[173]  

Варна, 9 юлий 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Двете Ви писма получих, а така също и книгата.

Вчера ходих в книжарницата на г-н Велчев. Питах за картата на България, но ми казаха, че се е изчерпала и нямали засега нито един екземпляр. Цената ѝ не е 4½ лв., а 2 лв. И в другите книжарници нямало. Ако им дойдат занапред, може ще се сподобиете с една.

Книгата, която обещаваше повидимому, не съдържа някои неща важни. Така и в живота много неща излизат фалш – много обещава, малко дава.

С вашето положение засега ще се примирявате. Ще опитате с дядо си. Добре и угодно человек може да живее само с Бога и в неговата работа може да се намира като у дома си. Надявам се, Вие ще се ползвате.

Пазете душата си, не се увличайте от нищо. Служете, работете, търпете, чакайте добрите неща. Да се повдигнем или да паднем, от нас зависи. Прави са думите на Писанието: „Изкупувайте времето, защото дните са лукави“.  И всякой, който стои, да гледа да не падне.

Ний сме добре, пречистяме стари сметки и кога ги свършим, ще се освободим.

Поздравете Мелкона, Тодора, Арнаудова.

Със сърдечен поздрав.

Ваш: П. К. Дънов


173. Това писмо се публикува за първи път.


Качено на: 28 май 2013 12:26
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 117 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 263


Писма до Пеньо Киров 263

№101

Варна, 21 юлий 1904 г.


Люб. бр. Киров,

С настоящето си Ви съобщавам, че в идущия месец ще стане нашият събор. Мястото и датата не ми са още съобщени, но ми се каза, че Господ скоро ще ги съобщи[174].

Казано ми е още да се приготвите и очистите всички и да не оставяте нищо, което да пречи в действието на Божия Дух. Да се изхвърлят всички нечисти мисли и всякой в себе си да възстанови Царството174. В дневника на П. Киров пише: „Съборът ни тази година стана в Бургас, в дома на Н. Александрова. Събрани бяха: Д-рът, Дънов, аз, Т. Стоянов; 8.08.1904 г. – неделя. Часовете, през които ще се молим през 1904 год. вс. ден: преди обяд – 7-и и 9-и часове от мес. август до мес. август [1905], ще имаме само благодарителна молитва. При лекуване пак тези часове ще се приемат. Само че за нервните – 9-я час, а за физическите – 7-я час. Дадено чрез П. К. Дънов“.


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 88 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 264


Писма до Пеньо Киров 264

Божие, и всякой от вас да има повече запас от Любов. Другояче е немислимо да се служи на Бога.

Аз не искам вече да разпъваме Господа помежду си. За мен Неговите страдания много значат. Длъжен съм да ви предупредя с Докторовото имущество – да се пазите, да не би пак Лукавият да посее някой горчив корен. Не бързайте. То е отредено. Ни повече, ни по-малко няма да стане от това, което Господ е решил. Д-рът трябва да изпълни това, което най-първо му е казано. Ако е забравил,


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 101 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 265


Писма до Пеньо Киров 265

аз ще му припомня Волята Божия. Ако я изпълни – добре. Ако не – аз съм чист. Не трябва да се изкушаваме – нито себе си, нито Господа. Трябва послушание на Бога, повече от жертви. Онзи, който слуша Духа, е по-велик от онзи, който завладява.

Человек може да бъде господар само на своята душа. Потребна е духовна свобода. Ако не станете като деца – казва Христос, – не можете да влезете в Царството Божие.  Тия думи са верни. И колко право е казал Господ. Децата винаги растат


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 155 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 266


Писма до Пеньо Киров 266

и напредват и в знание, и в мъдрост. А нам се пада да бъдем примерни във всичко. Да се не поколебаваме тъй лесно от нищожните работи на тоя свят.

Туй, което Господ отреди, времето покаже и человеците способстват да се извърши, е Волята на Невидимия.

Ако Д-pът е още помежду живите, то е да извърши Волята на Бога, която му се възлага. Затова му се дава тази благодат, затова и Вий пострадахте като Йона[175]. Но да не Ви е мъчно. Който страда за Господа, то е благословение за другите.

Поздрави всички приятели на Господа.

Ваш верен: П. К. Дънов


Писал съм днеска на г-жа Казакова и Бъчваров и чакам отговор.175. Йона (евр. гълъб) – еврейски пророк, живял през VІІІ в. пр.Хр. Вероятната аналогия, произтичаща от книгата на пророк Йона, е наблягането върху вселенската Божия мощ и милост.


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 102 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 267


Писма до Пеньо Киров 267

№102[177]  [отворена карта]

Варна, 12 август 1904 г.


Л. б. Киров,

Пристигнах благополучно[178]. С днешната поща Ви изпращам книгата.

Г-жа Казакова не е дошла още.

На Бъчваров децата били болни[179], не ще може да дойде.

Поздрави Тодора.

Със сърдечен поздрав: Ваш П. К. Дънов
177. Това писмо се публикува за първи път.

178. Върнал се е от събора, който се е провел на 8.08.1904 г. в Бургас.

179. Вероятно след тази случка П. Дънов се мести да живее при сем. Гумнерови.


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 82 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 268


Писма до Пеньо Киров 268

№103  

Варна, 9 септем[врий] 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Надявам се да сте добре. Изпратих Ви книгата „Зеркало тайных наук“, но не съм чул от Вази получихте ли я. И другата, щом я привърша, ще Ви я пратя. Как стои работата с Мелкона? Вие как сте засега? Как е Стоянов? Завърна ли се от разходката си?

Г-жа Казакова идва във Варна през миналия месец[180]. Поменах ѝ за обещаните 20 лв. Вам и тя обеща да ги внесе на Ваша сметка[181].

Как е Арнаудов? Струва ми се, семето, което падна на камък, гдето има
180. М. Казакова е във Варна в периода ок. 22.08.1904 г. Тогава има и слово, държано от П. Дънов. Досега с тази дата се свързваше годишната среща на Веригата, но както става ясно от записките на П. Киров, това се е случило на 8.08.1904 г. в гр. Бургас.

181. Сума, отделяна от членовете на Веригата за Бога.


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 119 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 269


Писма до Пеньо Киров 269

малка почва, за малко вирее. Но Господ се не лъже, нито се от зло изкушава. Мен мнозина са ми вършали тръни на главата. Но няма нищо. На мнозина съм помагал и са си обръщали петата против. В Бога измяна няма. Той ще отдаде всекиму заслуженото. И това е най-правото и доброто.

Вий продължавате ли усърдно с упътванията на Господа? Гледайте да вършите това, което е винаги Господу угодно. Да Ви не изкуси Лукавия с някоя измама. Нека миналото да Ви е за пример. Вслушвайте се в тихия глас и в Неговите наставления. Ако бодърствате, ще имате Божието бла-


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 101 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 270


Писма до Пеньо Киров 270

гословение.

Аз зная, по някой път, колкото человек напредва във възрастта, почва да изгубва своята жежкост. Много пъти старините са епохи на развитието на тайни и явни грехове. Человек, колкото застарява, става по-голям егоист и страхливец. Светът повече почва да го плаши.

Но Господ да Ви съхранява да останете верен докрай. Сега е време да бъдем усърдни и верни. Краят наближава и ний ще трябва скоро да напуснем тоя свят. Нека да бъдем готови, че когато дойде Учителят[182], да сме готови.

Засега уякчавайте се, ползвайте се от живота. А времето само ще покаже какво трябва


182. Учителя Христос.


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 123 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 271


Писма до Пеньо Киров 271

да се върши. Господ да ви научи на Своя Си път всинца ви.

Поздрави Тодора. Ако се е разкаял сърдечно Арнаудов, поздрави и него, ако ли не, то задръж поздрава. Ако Мелкон е в Бургас, поздрави и него. Чет. 79 псалом.

Със сърдечен поздрав.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 114 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 272


Писма до Пеньо Киров 272

№104

Варна, 19 септемврий 1904 г.


Любезни бр. Пеньо,

Получих писмото Ви. Разбирам Вашето положение. Желая да влея нов живот в душата Ви. Имайте вяра в думите ми. Вий ще познаете, че Божиите пътища са велики и неизследими. Не мислете, че това, което сега опитвате в душата си, страданията, които понасяте, са признак на небесен гняв. Не, това е Божията Любов, Божият огън, който Ви пречистя.

Пътят за Царството Божие минава през Голгота. По него са минали всички пророци, всички избраници и сам Господ, Който сега е близо


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 85 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 273


Писма до Пеньо Киров 273

до теб. Помни, Той не мяза на синовете человечески. Той не е от онези, които забравя и престава да люби. Помни, Господ приготовлява в твоята душа и твоя дух.

В небето се радват за теб и желаят ти да се крепиш и да се ободряваш духом. Ти имаш още много работа да вършиш на земята.

Помни, ти имаш един незаменим приятел, който споделя напълно твоята участ, но ти трябва да благодариш на Небесния Баща. Неговите пътища са благи и пълни с милост. Колко добри неща Той приготовлява за тебе, само да знаехте, само да можехте да назърните в бъдещето. Не мислете че


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 97 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 274


Писма до Пеньо Киров 274

вашите страдания ви унижават.

Но е потребно по-дълбоко дa познавате своята природа. Що казва Господ? Аз дойдох да имат живот и дa го имат изобилно. Близо при Него.

Рече ми: Тези, облечените в белите дрехи, те кои са и oткъдe са дошли?  И рече ми: Те са, които идат от голямата скръб; и опраха дрехите си.

Дерзай. Зная вътрешните мъчнотии и страдания са по-тежки. Но чашата, която нашият Небесен Баща ни дава да пием, трябва да я приемем с всяко търпение и послушание. В тази чаша стои спасението на хиляди други, които чакат.

Отвори широко душата си за Господа и дай място да вечеря с теб[183]. Животът


183. Божието причастие.


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 112 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 275


Писма до Пеньо Киров 275

носи много блага след себе си. В този свят ти си пратен на лозето. Ти си насаден на лозата. И Господ иска ти да принасяш плод. Не е в количеството, но в качеството.

Аз зная, в твоята душа има добри неща. Ти си человек за работа. Окръжающите не те разбират. Това зная, нито пък можеш да очакваш да те разберат.

Помни, Бог живее във всички и ний трябва да Го любим. Твоята работа има кой да я оцени. Тури си лозинката: ядеш ли, пиеш ли, каквото и да вършиш, струвай го все за Господа. Първом Царството Божие. Всичко друго Господ ще приложи на отегчения ти живот.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 84 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 276


Писма до Пеньо Киров 276

№105  

София, 11 октомврий 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото ви от 24-и м. получих.

Стойте близо до Господа и не се съмнявайте в нищо. Вашият сън показва, че сте извършили една победа над Лукавия. А това е радостно.

Вашите мисли, които ми съобщавате, са добри. И те рано или късно ще се осъществят по един особен път, който Господ ще отвори.

Засега ще трябва да почакате, понеже има някои неща да се изяснят. Гледайте да се ориентирате добре в работите си и да уякнете. Аз ще Ви укажа изходния път. Вслушвайте се в себе си. Бъдете тих и спокоен, понеже само тогава може Духът да работи.

Поздрави Милкона нарочно от мен. Кажи му: аз ще му пиша по-нататък и ще му разправя за някои неща, нему потребни.

Можеш да ми пишеш чрез г-н Бъчваров или г-н Голов.

Приеми моя искрен поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


24-и м. - 24-и м[иналия месец]


Качено на: 28 май 2013 12:27
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 128 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 277


Писма до Пеньо Киров 277

№106  

София, 18 октомврий 1904 г.


Любез. бр. Киров,

Писмото Ви получих. Аз зная, че засега Вий ще вървите добре. Това е и Волята на Господа, да укрепвате в Неговата Любов.

В Любовта има сила. Любовта пренася всичко. Тя не дири своето. Извършвайте това, което Провидението Ви отрежда всякой ден. Нека Вашата вяра да възкръсне. Господ е винаги същий. Опитали сте Неговата доброта и вярност. Той се никога не изменя.

Възлагай упованието си на тия Слова. Моите думи никога няма да се променят. Аз изпълнявам за вас Волята Божия. А тая Воля е вие всички да бъдете живи. Да бъдете радостни и весели духом винаги, това е моето желание. Бъчваров е тук. Ако имаш нещо, пиши му.

Кажи ми адреса на Милкон. Поздрави на всички ви от всички.


Ваш в. П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:28
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 81 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 278


Писма до Пеньо Киров 278

№107

София, 9 дек. 1904 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви получих. Вeстниците можете да ги изпратите до книжарницата на Голов.

За работите, за които ми разправяте, това показва, че всяка душа трябва да прояви своя живот такъв, какъвто е. Усъвършенстването е дело на времето. То изисква труд и постоянство. Всичко ще се оправи, само търпение. Божиите пътища не могат да се изопачат, нито да се свършат. Всякой ще пожъне това, което сее. Гледай с ясно око на бъдещето.

Има много неща да се извършат. Духовният свят бодърства. Небето ръководи добре всичко. Вашият добър Учител се интересува от Вашето развитие. Трябва Любов, трябва Мъдрост, трябва знание. Само мнението нищо не върши, нищо не постига.

Поздрав на всички.

Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:28
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 92 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 279


Писма до Пеньо Киров 279

№108  

Люб. бр. Киров,

Писмото Ви получих. Прочетох внимателно всичко. Мен ми е ясно онова вътрешно духовно положение, но то не е частично, то е общо за целия този народ. Но в Бога измяна няма. Той е верен на Своите обещания.

Желая Вий да бъдете духом спокоен, твърд и решителен. Да те не обезпокоява поведението на приятелите. Аз съм взел мерки. Остави ги сами да се повдигнат на своите крака, които им са дадени. Небето е будно, то не може да бъде излъгано. Възлагайте своите надежди на Господа, Вашия добър приятел. Любете Го, защото Той е достоен за тази Любов.


Качено на: 28 май 2013 12:28
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 92 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 280


Писма до Пеньо Киров 280

Той е, Който Ви крепи, Той е, Който Ви повдига и ви ръководи. Бог преобръща всичките мъчнотии и препятствия в тоя живот да работят за добро. Пътят на развитието е път на повдигание и трябва да мине по всичките негови стъпала. Това е неизбежно.

Мен ме радва това, че Вий прониквате по-дълбоко в живота. Бъдете радостен и весел, това е потребно за бодрия дух. Любовта изисква тия неща. Животът е ясен и отчетлив. Каквото Провидението е отредило, каквото Бог иска, това е и най-доброто.

А ний трябва да бъдем пример във всичко. Да оставим миналото, нека служи за пример на бъдещето. Съвършенството не се постига без


Качено на: 28 май 2013 12:28
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 106 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 281


Писма до Пеньо Киров 281

погрешки и усилия. Да бъдем благодарни, че Бог е велик, благ, милостив и благоутробен. Той е низходителен и винаги се старае да ни упътва и помага в трудния път. Вий знаете това. Вий сте опитали Негова Промисъл. Работите със сила не стават. Бъдещето носи по-добри неща. Да бъдем в постоянно сношение с Небето, да имаме Неговата помощ и подкрепа, това е достатъчно.
Сега аз ще Ви помоля да сторите следующето. Имаме един наш познат, който страда от нервно разстройство. Употребете формулата на 9-ия час, четири пъти на 2-ия, третия и четвъртия и петия, а освен това, ако Вий обичате, доброволно употребете


Качено на: 28 май 2013 12:28
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 98 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 282


Писма до Пеньо Киров 282

и седмия, но това последно ще зависи от разположението на вашия дух. Името му е Костадин[187]. Моля, от ваша страна, задължете Тодора да стори същото, но само да вземе останалите ваши. Седмия час през същите дни.

Поздрав на всички. Поздравлява Ви г-н Голов и г-н Бъчваров.

Г-н Голов ме е питал няколко пъти защо Киров не ми напише няколко редове. Той се подвизава засега според силите си.

Оставам ваш верен: П. К. Дънов


Адресът ми е: ул „Опълченска“ №70.

София 29/XII 1904 г.
187. Константин (Костадин) Иларионов Пецов (1868-1929) е роден в Габрово. След гимназията завършва военно училище в Русия. Още от дете е с лабилна нервна система, което впоследствие се отразява на службата му като военен. Поради тази причина след време сам си подава оставката. През 1904 г. в Търново заедно с жена си Елена се запознават с П. Дънов чрез Мария Казакова. Оттогава те стават едни от най-ревностните му последователи. К. Иларионов умира в София през 1929 г. Той е преводач от руски език на книгите: Лутсман, Л. „Не пуши!“, В. Търново, 1928 г., 8 с. и Стед, Уилиям Томас „Как да се съобщаваме със задгробния свят“, В. Търново, 1910, 29 с.


Качено на: 28 май 2013 12:28
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 101 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 283


Писма до Пеньо Киров 283

№109[188]  


София

На вярата – бъдещето.

На надеждата – упованието.

На любовта – сърцето.


Ч. Н. 1905

П. К. Дънов


188. Това писмо се публикува за първи път.


Качено на: 28 май 2013 12:44
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 126 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 284


Писма до Пеньо Киров 284

№110

Русе, 16 април 1905 г.


Люб. бр. Киров,

Последното Ви писмо получих. Вашето положение е мен добре известно. Преди всичко не се стеснявайте. Забравете по възможност миналото. Онова, което Ви се случи в Сливен, е за Ваше добро. Само извадете за Вази си Божията поука. Не мислете, че преди Вашият живот е бил по-добър, а сега – по-лош. Гледай на бъдещата цел.

Вий имате работа да вършите и гледайте тая работа. Оставете своите преждевременни планове. Гледай да захванеш тая работа, която Господ


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 285


Писма до Пеньо Киров 285

ти отрежда.

За твоите проповеди можеш да ги напишеш и аз ще сторя всичко, което е добро за вази.

Онова, което ти се вижда, че крие Бъчваров от теб, то е, че той има в ума си идеята да те тури в тяхната печатница в Пловдив като деловодител на техните сметки. Обаче този му план не се е постигнал по причина на някои пречки. От друга страна Бъчваров има желание да му помагате в работата на списанията. Но това ще се уреди полека-лека.

Аз ви предпазвах чрез д-р Миркович да не би вий пак да се увлечете с неговите материални


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 103 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 286


Писма до Пеньо Киров 286

сделки. Гледай на Господа, очаквай от Него и учи се, това е смисълът на твоя живот. Трябва добре да се поучиш.

Временно засега можеш да захванеш каквато и да е работа, която ти се укаже, но не мисли, че това е нещо установено. Не се умъчнявай, когато те поучават Отгоре на мъдрост и знание. Това, което сега опитваш, е ценно. То е същинско знание. Гледай спокойно и с увереност. Не се смущавай от света. Да те не плаши неговата наружност. Имай пълно упование. Отхвърляй временните помрачавания, те не са от Господа.

Лошото настроение е от извора на лошите духове. Не приемай техните


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 287


Писма до Пеньо Киров 287

внушения. Бъдете свободни, както е и Онзи, Който ви води.

Приеми моя сърдечен поздрав засега. Поздрави бр. Тодор и Мелкон. Пиши ми в София и писмото ти ще се препрати по направление. Има някои въпроси, ще уредим, кога се срещнем.

Има да посетя някои места и след това ще се завърна пак в София[191].

Обърни погледа си към своята душа. Чет. 75 пс.


Ваш верен: П. К. Дънов191. В София П. Дънов се връща в средата на юни. Той пише на М. Казакова: „В Русе ще се бавя няколко дена и оттам ще замина за тия места, които съм избрал за своите изследвания. Трябва да се хвърли виделина в умовете“.


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 115 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 288


Писма до Пеньо Киров 288

№63[46]  

Получено на 3 септемврий 1901 г. [бел. на П. К.].

[Пловдив]


Люб. бр. Киров,

Надявам се да сте добре и да се подвизавате с вяра в Любовта Господня.

Ний сме сега в Пловдив и ще сме тук до идущата седмица, след което с Божието благословение ще се отправим по-надалеч, към София.

В настоящото писмо Ви изпращам моя десятък за Господа за месец август, моля, предайте го на бр. Тодор. Аз щях да му пиша, но не зная дали се е завърнал.

Поздрави бр. Милкон нарочно, а тъй също бр. Колесников, Николай и всички други.

Нека се подвизаваме усърдно. Господ е наш пастир и водител. Той не ще ни лиши
46. Това писмо се публикува за първи път.


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 187 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 289


Писма до Пеньо Киров 289

от нищо добро.

Вяра, вяра непоколебима в Господа – тук е силата на нашия живот.

Любов, любов непрестанна – това е, което Господ наш иска.

Пишете ми, щом се улесните.

Адрес: Книжарница Иван Игнатов[47], Пловдив.

Поздрави госпожа си. С искрен поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов


В делото ще има малко мъчноти, но те ще се премахнат. Молете се усърдно. Мир вам от Господа.

Същий


Ний минахме през Нова Загора, Стара Загора, Казанлък, Калофер, Карлово и Хисарските бани. Всякъде Господ е уреждал пътя и ни е крепил във всички случаи да носим всичко според Неговата блага воля.
147. Иван Георгиев Игнатов (1862-25.3.1937)книжар и книгоиздател. Роден в Пазарджик. Основава издателство „Ив. Г. Игнатов“ през 1890 г. в София. В периода 1893-1908 г. мести издателството и книжарницата в Пловдив, след което отново се връща в София. След Първата световна война издателството се поема от синовете му под името „Игнатови издания“. Иван Игнатов е активен член на евангелската църква в София.


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 141 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 290


Писма до Пеньо Киров 290

№112[199]  

Ч. Н. Г.[200]

1906


199. Това писмо се публикува за първи път.

200. Вероятно П. Дънов не е в София, тъй като в писмото си до М. Казакова от 19.12.1905 г. пише: „Кога се върна в София, ще пиша“. Първото писмо от София е до К. Иларионов – на 14.01.1906 г., в което той откликва на молбата на сем. Иларионови и през февруари ги посещава в Цариброд. Там той престоява ок. 1 месец и помага на К. Иларионов да се излекува. По това време П. Дънов държи и сказка по френология, след което посещава семейство Керемедчиеви, които са родом от Цариброд. Тогава бъдещата стенографка Савка (1901-1945) е на 4 години и това е нейната първа среща с нейния Учител. От Цариброд е и поетесата Олга Славчева (1894-1967), която написва текста на Паневритмията.


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 120 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 291


Писма до Пеньо Киров 291

№111  

[Варна, 19 септемврий 1905 г.][197]


„В живота

Добродетелта е основа,

Правдата – равновесие,

Любовта – наслада,

Мъдростта – веселие,

Истината – блаженство.“


П. К. Дънов


197. В книгата „Всемировият Учител във Велико Търново“ (Алфиола, 1995) писмо със същия текст и дата 19 септ. 1905 г. е адресирано до сем. Иларионови. Този текст е в архива на П. Киров, но не е посочена дата и място на писане.


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 154 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 292


Писма до Пеньо Киров 292

№113  

София, 11 април 1906 г.


Люб. бр. Киров,

Писмото Ви получих. Мен е известно Вашето положение. Трябва Ви смелост и решителност, и при това непоколебима вяра. Всякой слуга Господен трябва да се научи чрез несгодите на живота да понася всичко с радост и благодарение в душата си. Колкото Любовта и самоотричанието са по-големи, толкова и духът е по-силен.

Трябва да се богатее, трябва да се събират съкровища. Всякой талант трябва да се обработва, за да може слугата да влезе в радостта на Господаря си. Ти не трябва да се раздвояваш душевно. Изкушeнията, съблазните ще дойдат, но те нямат нищо общо с нас. Обещанията дадени са верни. Чрез живота ще се опитат великите пътища Божии. Чрез него ще се вкусят сладките плодове на вечността.

Аз желая ти да бъдеш младенец по сърце и възмъжал по ум.


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 96 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 293


Писма до Пеньо Киров 293

Да се не плaшиш от нищо. Всякога във време на нужда ти ще имаш моята помощ и съдействие. Пътят ти е отворен.

Излез с книги, ще имаш ръководство.

Предай моя поздрав на Тодора. Кога се срещнем, ще говорим за другите работи.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 102 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 294


Писма до Пеньо Киров 294

№117[220]

Ч. Възкресение.

Мир и радост на душата ви Господ донася.[221]


Сливен, 19 април 1907 г.

П. К. Дънов


221. На лицевата страна на това благопожелание липсват датата и местонахождението на П. Дънов. Градът, датата и подписът "П.К.Дънов" фигурират на обратната му страна. През 1907 г. 19 април е бил Велики четвъртък, а Великден е на 22.4.1907 г.


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 295


Писма до Пеньо Киров 295

№114[208]  


Обични[209] брат П. Киров,

Писмото ти получих. Всичко е уредено добре и делото Божие е благословено.

Според разпорежданията от Господа ще тръгнеш за Варна на десети август.

Пази това в душата си. До виждане.

Ваш верен: П. К. Дънов


Варна, 17 юлий 1906 г.


208. Това писмо се публикува за първи път.

209. Само в това писмо до П. Киров Петър Дънов употребява обръщението „обични“. Може би е като отзвук на обръщението „Петре“ в писмото от 11 юли 1906 г. на П. Киров (вж. бел. № 205).


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 101 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 296


Писма до Пеньо Киров 296

№116[212]  

25 декемврий 1906 г.[213]


В живота

Добродетелта носи,

Правдата ръководи,

Любовта утешава,

Мъдростта възпитава,

Истината просветява.[214]


П. К. Дънов

[подпис на П. Дънов]212. Това писмо се публикува за първи път.

213. Не е указано местописане, но от следващото писмо се подразбира, че е от В. Търново. П. Дънов посреща Новата 1907 г. в Търново.

214. На 19.09.1905 г. П. Дънов пише отворена карта до сем. Иларионови със сходен текст: „В живота Добродетелта е основа, Правдата – равновесие, Любовта – наслада, Мъдростта – веселие, Истината – блаженство“. Вж. писмо № 115.


Качено на: 28 май 2013 12:45
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 182 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 297


Писма до Пеньо Киров 297

№115[210]


Тръгнете на 8-ий  идущий за Варна[211].


[подпис на П. Дънов]


210. Това писмо се публикува за първи път и по всяка вероятност е написано в края на м. юли 1906 г.

211. Съборът се е състоял във Варна от 11.08. до 15.08.1906 г.; освен П. Дънов присъстват още 11 човека.


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 298


Писма до Пеньо Киров 298

№118 [затворена карта]

Сливен, 25 април 1907 г.

Г-н Пеню Киров – Комисионер

Бургас

[адрес върху лицевата страна на картата]


Люб. бр. Киров,

Получих писмото Ви. Вашите мисли и желания са ясни. Първо дръжте в ума си мисълта, че на Бога може да се слугува навсякъде – вън от света и вътре в света. Използвайте времето и като комисионер вий имате случай да се срещате с много хора, гледайте вашата обхода, вашият живот да е свят, щото от плодовете на живота Ви да се прославлява Господ.

Не забравяйте всичко от Господа, всичко за Господа и с думите на ап. Павла: „Ядете ли, пиете ли, или каквотo и да правите, гледайте всичко да е за Славата Господня“.

Всичко върви по определен път. Сега сте на почивка, използвайте времето. Самоусъвършенствайте се, ходете в вяра твърда, блага и похвална. Служете искрено в търпение и надежда. Господ, Който е сторил много неща за вази, Който ви е направлявал с благия Си Дух, Той ще промисли и за бъдещето, ще ви укаже ясно пътя.

Имате моето  


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 121 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 299


Писма до Пеньо Киров 299

съдействие. Работете мъдро и умно. Придобивайте знание. От всичко изваждайте уроци за себе си. Светът е училище. Уроците добре трябва да се поучават.

Предай моя поздрав на Тодор, Милкон и другите приятели.


Ваш верен: П. К. Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 191 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 300


Писма до Пеньо Киров 300

№119

Варна, 23 юлий 1907 г.


Люб. бр. Киров,

Пиша Ви тия няколко реда, с които желая да ми съобщите как е духовно Милкон[224]. Него го бори духът на плътта. Светът го привлича с примамките си. Той като Израил все му се иска от пустинята да се върне в Египет, да прави тухли за фараоновите житници.

Ний скоро ще се видим[225].

Надявам се да сте се срещнали с Граблашов в Бургас.

Няма съмнение, Вие сте добре. Слугувайте Господу в душата си вярно и не бойте се. Когото Господ благославя, той благословен ще бъде.

Моят поздрав на Т. и М.

Ваш верен: П. К. Дънов


224. Вероятно П. Дънов пита П. Киров, за да знае дали Мелкон е подготвен да присъства на предстоящия събор, но получава отрицателен отговор. М. Партомян за първи път е допуснат на събор през 1909 г.

225. Предстоящият събор е във Варна – от 15.08. до 19.08.1907 г.


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 129 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 301


Писма до Пеньо Киров 301

№121

София, 25 октомврий 1907 г.


Люб. бр. Киров,

Получих твоето писмо от 12-и на т.м.

Колкото за моето идване в Бургас, ще видя кога може да ми се отвори път. За това ще Ви съобщя по-нататък[240]. Засега вий се подвизавайте в добрия път. Работете всички с вяра. Имайте Божията работа присърце и Отгоре ще ви дойдат на помощ. Господ ще изкара своето


240. Това посещение се осъществява през 1908 г. Със сигурност се знае, че П. Дънов е бил в Бургас през април за Великден, тъй като е запазено благопожелание до сем. Иларионови за празника от 10.04.1908 г. През януари е бил в Търново, а в края на април вече е в София.


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 143 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 302


Писма до Пеньо Киров 302

дело в съвършена пълнота. Неговите възнамерения са велики.

Моят поздрав на Тодора, Милкона и Зурков, а тъй също и на другите познати. Изисква се постоянство, търпение разумно, чистосърдечие, яснота на ума, свежест на душата и бодрост на Духа. Само при такива условия могат да се развият ония душевни сили, да се отворят вътрешните очи на ума, да се надзърне в невидимия мир на Светлите Духове – тези, които искат вашето повдигание, тези, които работят за


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 167 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 303


Писма до Пеньо Киров 303

спасението, които постоянно оказват съдействието си на тези, които се стремят доброволно да вършат Волята на Небесния Баща.

Бог гледа на сърце. Когато думите на Истината, думите на Христа пребъдват в една душа, тя принася плод много. Небето ще ви укаже всичкото свое съдействие, ще ви даде виделина, ще направи пътя ясен, стига вий да просите. На всички ония изпомежду ви, които търсят добрия живот, искрено търсят знанието, Мъдростта,


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 158 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 304


Писма до Пеньо Киров 304

Истината, ще им окажа съдействието си.

Вий с Тодора при другото трябва в петъците да споменавате българския народ, славянството, всички други народи и идването на Царството Божие. Хвалебната молитва ще четете след последния петък в събота сутринта, от 4-7 ч.

Приеми моя сърдечен поздрав.

Ваш верен: П. К Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 140 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 305


Писма до Пеньо Киров 305

№122   [затворена карта]

Търново, 3 септемврий 1909 г.[242]

Г-н Пеню Киров (Комисионер) Бургас – лично

[адрес върху лицевата страна на картата]

Л. П. Киров,

Получих Вашето писмо.

Работата на Н[икон][243] може да се оправи, ако лицето, на което той иска да помага, стои на друго място и да няма чести срещи. Честите свиждания носят неприятности. При това той трябва да помни, че се е обещал да служи Господу и всяко отвличане от главната цел е спънка за двамата. Другото лице трябва да реши в себе си дошло ли е в пълно съзнание да слугува на Духовния свят, или това е само временно увлечение от някои душевни съображения.

Пиши ми как стоят работите засега по-подробно и може на Вас да Ви дам някои упътвания. Писмото препратете в София и да ме чака тамо. Аз ще съдействам да се изправят забърканите работи. Аз виждам где стои спънката и ще се постарая да се изправи.

Друго – Вашият Антиминс[244], който имате в стаята си, покрийте го с нещо. Тия светини не е добре да стоят в обикновена стая и гдето всички влизат. Може да го прикътате.

Бодърствайте всички. Бъдете препасани със силата Господня, защото е време за воюване. Пазете единодушие,


242. През юни 1909 г. П. Дънов посещава Бургас за втори път. В писмо до Д. Добрев от Сливен П. Киров пише: „Г-н Дънов бе тук около 25 дни време, обучава ни и си замина. Да ти кажа всичко е невъзможно с писмо“.

243. Отец Никон – от 1906 г. е свещеник в Голямобуковския (тогава Коджабуковския) манастир „Животоприемний източник“ (община Средец, област Бургас). Участва в събранията на кръжока през първите години след учредяването му.

244. Антиминс – при първите християни изпълнява ролята на подвижен олтар при извършване на Евхаристията. Тайнството Евхаристия е благодарствена служба, при която чрез молитва се призовава слизането на Светия Дух, за да освети и претвори даровете на евхаристийната трапеза в едно цяло. Това представлява тайнствено общение на човешката душа със Светия Дух, където Словото, носено от Светия Дух, се претворява в човека в плът и кръв – и от земен човекът става небесен, изповядващ себе си чрез дела в Дух и Истина. Евхаристията представлява безкръвно жертвоприношение, което става чрез принасяне на хляб и вино върху евхаристийната трапеза. Именно тези подвижни жертвеници, изработени от дърво, са наричани „антиминси“ при първите християни. След признаване на християнството като официална религия те се поставяли в храмовете върху престола за извършване на обреда. По-късно вместо от дърво антиминсите се изработват от ленен плат, като се поставят на малки маси. Още от самото начало има надписи върху плочите, като например – кръстен знак, символите на четиримата евангелисти в четирите края, изображение на риба като символ на християнството и др. Постепенно иконографската композиция се развива, докато се дойде до класическия вид на Антиминса от 1747 г. – полагането на Христос в гроба с надгробен плач.
Константин Дъновски получава този свят символ по мистериозен начин на 11 април 1854 г. в солунската църква „Св. Димитър“. Повече подробности вж. в книгата „Младият Петър Дънов“ в главата „Едно откровение в солунската черква „Св. Димитрий“. В началните години на Веригата П. Дънов заедно с пентаграма раздава и по един антиминс на всеки участник.


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 137 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 306


Писма до Пеньо Киров 306

единомислие. Съдействайте си за добро един на друг. Желайте преуспяванието на Царството Божие. Във всичко, което вършите, да е подсолено със сол. Не се утеснявайте, дайте ширина на Вашата душа, за да работи Господ вътре във Вас.

Дайте моя поздрав на всички приятели.

Ако слушате морето на живота, всякога ще го заставяте да утихва за Вас, кога пътувате през него, и ще знаете, че Господ е силен.

Ваш верен: П. К Дънов


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 168 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 307


Писма до Пеньо Киров 307

№123[248]

София, 21 септемврий 1909 г.


Люби Господа твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш твоето здравие, твоето щастие, твоето блаженство.

Люби ближния си като себе си. В него ще намериш основите на твоето повдигание.

Бъди съвършен, както е Отец твой съвършен. В Него ще намериш връзките на вечния живот, извора на всички блага.

[подпис на П. Дънов]


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
2 коментари · 571 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 308


Писма до Пеньо Киров 308

№125[252]  

Търново, 2 януарий 1914 г.[253]


Любез. Пеню,

Ще посветите следующите три петъка, начиная с 10-17-25 от тоя месец, за следующото:

Първо – за прославлението и осветяванието името на Господа Бога нашего на земята между человеците и верующите и избраните от Веригата на Господа на славата: Спасител, покровител, Който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде, и да се благослови името на Господа Исуса Христа, изявеното Слово Божие, и с Него всички, които Го любят.

Второ – за идванието на Царството Божие на


252. Това писмо се публикува за първи път.

253. П. Дънов пристига от Шумен в Търново на 4.11.1913 г. Там престоява около два месеца и на 3-5.01.1914 г. е вече в София. Това писмо, както и писмото от 7.01.1914 г. от София до сем. Иларионови, отхвърля възможността той да е посрещнал Новата година в Бургас. В тома „Извънредни беседи“ на издателство „Всемир“ (1994г.) – „Искайте сила, имайте вяра“ – е посочена датата 6.01.1914 г., на която П. Дънов е отправил поздрав към всички за Новата 1914 г., уж бидейки в Бургас. Поздравът е отпечатан в Търновската печатница „Н. М. Церковски“, което говори за нужда от повече екземпляри, с явното намерение да бъдат разпратени на повече места в страната. Заблуждението, че П. Дънов е бил в Бургас в началото на 1914 г., откъдето бил изпратил този новогодишен поздрав, идва от датата 6.1.1914 г. и от думата „Бургас“, написани с мастило на ръка в края на печатния текст на поздрава. Именно този екземпляр от архива на Лалка Кръстева като единствено запазен е послужил за оригинал при последващото му включване в различни печатни издания. Че е единствено запазен и достъпен става видно от повтарянето на горепосочената неточна дата. Не е съобразено, че тя е само информация за това, кога поздравът е пристигнал в Бургас (защото друго не може да означава). Документирано е, че П. Дънов е бил в Бургас на същата дата (6.1.), само че през 1915 г., а в началото на 1914 г. все още е във В. Търново и се завръща в София около 3-5 януари с.г. Вж. и бел. №250.

254. Молитва „Лозинката“ от Молитвеника.


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 205 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 309


Писма до Пеньо Киров 309

земята, между человеците и в сърцата на верующите, и в душите на избраните, и да се тури в действие всяка правда, всяка доброта, всяка Любов, всяка Мъдрост и всяка Истина и да се възцари Господ Бог наш. Да се изпълнят думите на Господа: „Отец е благоволил да ви даде Царство“. И да се всели Духът на Господа Исуса Христа между нас, и да се изпълни предвечното намерение на Отца нашего на светлините и на светлите духове, Комуто да бъде слава и чест и поклонение сега и всякога през всичките векове.

Трето – за изпълнението Волята на Господа Бога нашего на земята, както е горе на Небето, между светлите ангелски ликове. И да се въдвори законът


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 185 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 310


Писма до Пеньо Киров 310

на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и един дух. И да се въдвори ред и хармония, песни и хваления – всяко знание и славословие. И да се радваме всички на Господа и Неговите дела. И да се весели Той в нашия живот и в делото на ръцете си. Да даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които Нему уповават. Да ги избави от всички напасти на злото и Лукавия. Да внесе мир в душите им. Да им даде изобилие на своите благости. Да спомни Господ Бог наш своите обещания, да се смили над всички страдующи. Да благослови всички верующи, да укрепи своите избрани, да им даде сила, знание и Мъдрост и Любов, да побеждават заради Него и Неговото


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 154 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 311


Писма до Пеньо Киров 311

свято име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай. И да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот. Да ни озари с виделината на своето лице. Да ни направи силни и крепки да творим добрата Му воля. Умни и незлобливи да ходим пред Него с пълнота. Да изцели всичките наши страдующи братя и сестри. Да благослови домовете им и децата им с тях наедно. Да благослови всичките им добри начинания на тялото, душата и духа и така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе в Небето. Амин.[254]

Ще имате пост: по-слабите – 24 ч., по силните – 36 ч., силните – 40 ч., начиная от четвъртък следобяд.

Събранията в петък ще бъдат общи, ще участвате всички, които вземате участие наедно! Ще започвате


254. Молитва „Лозинката“ от Молитвеника.


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 153 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 312


Писма до Пеньо Киров 312

31 август 1932 г.[257]


Проявената Любов,

проявената Мъдрост,

проявената Истина на

Вечния Дух носи пълния

Живот на Бога;

на Единия Вечен и Истинен

Бог на Живота.


257. Това писмо се публикува за първи път. Намира място тук, тъй като е открито в архива на П. Киров, а същевременно представлява интерес за изследователите. Не е известен адресатът му.


Качено на: 28 май 2013 12:46
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 160 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 313


Писма до Пеньо Киров 313

дни до скончанието на века.“

Ето това е нашето постоянно утешение – че Господ е с нас постоянно и ни ръководи, насърчава и утешава. Колко е радостно да се страда за Него, да имаме присъствието Му. Ако по някой път умът ни или сърцето ни ако се помрачава, то е от някоя слабост. Нека се трудим всякой ден да извършваме своята длъжност, доколкото я разбираме, а за другото Бог ще промисли. Славата, която ни очаква, тя не е за в този свят, ний ще бъдем облечени в нея само когато Го видим и станем подобни Нему. Колкото за през тоя живот, има да носим скърби, страдания, хули, поругания и всичко друго, което Бог, Нашият Небесен Баща, ще види за добро да допусне.

И тъй, нека се не мамим повече от тоя свят, нито да очакваме нещо извънредно. Господ е вече с нас, в това няма съмнение. Духът Му е наш водител и просветител. В най-тъмните минути на


Качено на: 28 май 2013 12:47
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 132 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 314


Писма до Пеньо Киров 314

живота си, когато страдаме най-много, когато се измъчваме в недоумение, Господ е най-близо до нас. Толкова близо, колкото че ти говоря аз сега.

Имаш ли някое съмнение в моето писмо, че не съм го писал аз, твоят приятел, сега? Вярвам, че нямаш. И защо? Защото познаваш почерка ми, слога на писанието ми, духа, който винаги прониква моето писмо. Добре. Не си ли се научил още да познаваш кога присъства Господ при тебе? Ако не си научил белезите, нека ти кажа. То не е в някоя светла заран на живота ти, нито тий в благополучието ти, но в някоя тъмна нощ, когато усещаш болка и страдания и когато усещаш като че си забравен и отхвърлен от всички; тогава е Христос най-близо да теб, тогава Той идва сам да те утешава като приятел, като Спасител и добър Баща.

Сега, люб. братко, разбираш ли какво е християнската опитност? Аз ти казвам това, което съм чул и научил от Господа. Дългите страдания и скърби в живота ми, които съм посрещнал от самото си детинство[148], научиха ме на едно нещо – на моята слабост; и аз казах в душата си посред тая безнадеждност: „Господи, Ти Си моя надежда, спасение и сила“.

Твой верен: П. К. Дънов

Поздрави бр. Тодор и Николай.


148. Като дете П. Дънов често е боледувал, вероятно тук става дума за това. (У., № 48, 16.09.1900 г.)


Качено на: 28 май 2013 12:47
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 145 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 315


Писма до Пеньо Киров 315

№120[229]  

Да се прочете![230]


Аз съм занят.


Направете наряда по установения ред сърдечно. Господ и Бог на всяка Истина, изявена в святото Му Слово, ще благослови Своето дело.

Слънцето отгоре, зърното и земята отдолу ще дадат своя плод.

Святият Дух ще постигне всичко.


[подпис на П. Дънов]


229. Това писмо се публикува за първи път.

230. Липсва дата и местописане на това писмо, но в архива на П. Киров то е подредено в тази последователност.


Качено на: 28 май 2013 12:47
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 206 Преглеждания

Писма до Пеньо Киров 316


Писма до Пеньо Киров 316

 


Качено на: 28 май 2013 12:47
От Hristo Vatev (Виж всички албуми)
0 коментари · 133 Преглеждания