Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       

- - - - -

Тесният път


    Втора картина – Духовният свят
    Тук на пръв план също се вижда море, острови, скали, на които са приковани човешки души. Това са душите на ония, които през земния си живот са вършили големи, непростими грехове. Тези души са постоянно нападани от чудовищата и те са в постоянна отбрана и живеят в непрекъснат страх. Това продължава така, докато в тях се пробуди разкаяние и те пожелаят да се да се поправят. Тогава им се изпраща помощ и те се изваждат от тези условия и се поставят при нови по-благоприятни за тяхното развитие. Верен знак за настъпилото разкаяние е, че около главата се явява едно леко сияние. Наляво горе е нарисувана светла пътека, по която се движат пробудените души, които са победили своите слабости. Те минават по тесния път над пропасти и бездни, но неустрашимо следват стъпките на своя ръководител. Той ги води към една златна врата, окъпана в светлина – вратата на Новия Йерусалим.