Към съдържанието

 • Log In with Google      Sign In   
 • Регистрация


                       

- - - - -

Теософия


  Теософия

  В беседата „Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството” 12.02.1920г.
  Учителя е дал важни обяснения за Теософията.
  Ето няколко извадки от беседата:

  „Теософията е учение за примиряване на противоречията в света. Тя е наука за примиряване на мъжа с жената, нищо повече. Като казвам да се примири мъжът с жената, подразбирам да примири човек с Бога. Онзи, който мисли, че е теософ, трябва да знае този закон – как да се примирява с този, когото мрази. Има противоречие между теб и Бога – трябва да го примириш! Ако не можеш да го направиш, не си теософ.”

  „Спиритизмът е движение; теософията е примирение на противоречията; мистицизмът е слизане, а може да се каже още, че е закон за труд, за работа; окултизмът дава всички форми, по които можем да живеем на Земята, той е единствената наука, която ни учи как да живеем и която може да ни избави от всички нещастия; а християнството е наука за ликвидиране на кармата, за изплащане на стари дългове. Ако вземем стиха от Евангелието, който казва, че Христос е понесъл греховете на света, това значи, че Той е платил дълговете му. Що е християнството? То е да знаеш да плащаш дълговете на хората. А кой може да плаща дългове? Само богатият. Следователно богатият може да бъде християнин, а сиромахът не може да бъде такъв.”

  „Сега ще ви запитам научихте ли що е мъчение? С него ще започнем. От гледна точка на мъчението, в неговия дух ще разгледаме всички други науки – теософия, мистицизъм и прочее. За тях аз ще ви дам и друго пояснение. Теософията има седем начина на разглеждане. Така също и окултизмът, и мистицизмът имат своя външна и вътрешна страна. Теософското общество сега разбира само външната страна – организирането. Теософията приготвя ония форми, които могат да се нарекат анатомия на теософията. Християнството е преминало първата фаза на развитие и след изминалите две хиляди години е започнала да се развива анатомията на християнството.”

  http://petardanov.co...иритизма-теосо/
  ГОДИШНА СРЕЩА 1921 На -Страница 397


  „В този смисъл аз искам от вас да се
  заемете да изучите учението на Бялото Братство . Вие ще го
  намерите разхвърляно в целия окултизъм – в теософията, в
  християнството , навсякъде ще го намерите. В туй учение има
  навсякъде единство, в него няма разногласие. В учението на
  Бялото Братство има едно особено разбиране за създаването
  на света, има една особена теория. Бялото Братство никога не оспорва съвременните теории, то си мълчи за тях. То не
  казва никому: „Ти не си прав.“ То ще му каже: „Прав си.“
  И прави са съвременните хора – туй, което те са видели и
  описали, правилно са го описали. Но когато те описват туй,
  което не са видели, то там мълчи и казва „Туй, което не съм
  видял, не зная, и няма какво да оспорвам“.
  Някой ми казва:
  – Ти не разбираш духовния свят .
  Питам го:
  – Ти ходил ли си в духовния свят ?
  – Не, не съм.
  – С ангелите разговарял ли си?
  – Не съм.
  – Със светиите разговарял ли си?
  – Не съм.
  – Е, тогава?
  – Видял съм нещо – една сянка мина покрай мене.
  – Е, какво, каза ли ти нещо?
  – Нищо не ми каза, само се усмихна.
  А тази усмивка знаете ли как я тълкуват турците?”
  "Първи прояви на Теософията в България

  Поез същата 1912 г. в Търново Беинса Дуно раздава „Заветът на цветние лъчи", а Щайнер издава "Път към себепознание...", в София започва да излиза българско списание „Теософия". Неговата емблема повтаря емблемата на Т.О., като добавя в центъра на трон новия Месия - Кришнамурти. В дясната си ръка държи египетския Ключ на живота Тау - символ на Духа, оживотворяващ материята. В лявата - свещения лотос - един от символите на Духа, проникващ петте стихии (с корени в земята, стебло - във водата, цвят - във въздуха, под Слънчевите лъчи, в пространството - акаша).

  Под него е триъгълник с върха надолу, който символизира водата, материята и инволюцията (слизането на Духа в материята). В горната част е триъгълник с върха нагоре - символ на огъня, Духа и еволюцията. Главата на Месията е в него, което показва, че той е достигнал степента адепт, освободен от земни обвързаности.

  фигурата е обградена от змия. В най-древните школи Змията е символ на Словото (Логоса) -Светия Дух, на Мъдростта, на лечението (в медицинските институти по света); захапаната опашка показва безкрайната цикличност на живота, самоактивиращата се, творческа сила на Върховния Дух... Свастиката (дясно въртене) отгоре символизира саморазвитието, размножението, еволюцията.

  (Хитлер го е обърнал наляво, за да действа разрушително.)

  Санскритският знак над цялата картина означава „Ом" или „Аум" - най-свещеният звук на Изток, проекция на първичната Космична творческа вибрация (Словото), от която произлизат всички неща.

  Началната статия на първото списание „Теософия"25 е „Противоречи ли Теософията на Християнството" от Ани Безант. Тази статия е отговор на обвинението на лондонския епископ, който нарича теософските речи „антихристиянска проповед". В нея авторката показва как чрез Теософията основните християнски истини стават по-научни и по-достъпни за съвременния ум. И - как Теософията помага на Християнството, а не застава срещу него.

  „Теософията не носи нещо ново на Християнството, но възкресява забравени стари истини, избърсва праха на вековете от неговите съкровища и показва в ново сияние великата му красота."

  Цитат от книгата "Мистерии в зората не епохата Водолей