Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


СЪДЪРЖАНИЕ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 01 февруари 2012 - 23:54

СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ...............................................................................................3

I. БЯЛОТО БРАТСТВО - СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА, ИЗЯВИ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.....................6

1. Същност на Бялото братство (ББ), съдържание на понятието; структура на ББ..........6

2. Изяви на Бялото Братство в историята на съвременното човечество 16

а) I клон на Бялото Братство - Египетски................................................17

б) II клон на Бялото Братство - Палестински..........................................19

3. Заключение.............................................23

II. БЪЛГАРСКИЯТ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ ПЕТЪР ДЪНОВ - ЖИЗНЕН ПЪТ.....................25

1. Детство и юношество............................................................................25

2. Студентски години в САЩ....................................................................27

3. Отново на родна земя. Търсене и откриване на Пътя.........................29

4. Съборите на Бялото братство ............................................................... 33

5. Дейност на Петър Дънов до 1922 г. .....................................................35

6. Окултната школа на Бялото братство в България...............................40

7. Братското селище "Изгрева" - център на дейността на Бялото братство.........................41

8. Бялото братство и неговият Учител в периода между Първата и Втората световни войни..................43

9. Последни години от живота на Петър Дънов......................................47

III. УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА

НА ПЕТЪР ДЪНОВ: ОБЩ ПРЕГЛЕД..................................................51

1. Основни идеи в учението на Петър Дънов. "Новото учение".............51

2. Идейни паралели с други учения и духовни школи. Връзки и взаимоотношения с християнството.............63

а) идейни паралели с други теоретични концепции................................63

б) връзки и взаимоотношения с християнството.....................................69

3. Тематичен обхват на учението на Петър Дънов - концепции за

Бога, света, живота и човека ................................................................. 73

4. Практическа стойност на учението на Петър Дънов. Правилото за приложение на придобитото знание. "Философия на живота"...........77

IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ...............................................................................83

Божественият принцип на Любовта.....................................................84

1. Любовта - принцип на Битието, извор на всемирния Живот.............85

2. Любовта - основа на взаимоотношенията между хората.................86

3. Любовта - фундамент на отношението на човека към Бога............................88

4. Прояви на Любовта у човека................................................................90

5. Божествената Любов - висшето проявление на Любовта в света......93

6. Любовта дарява безсмъртие.................................................................95

7. Любовта стои над всяка религия..........................................................96

8. Постижения на Любовта.......................................................................97

а) връзка на човека с Цялото .................................................................... 97

б) пълно самоосъществяване на човешката личност..............................98

в) разрешаване на всички проблеми........................................................99

9. Любовта - източник на живот............................................................100

10. Любовта носи светлина и свобода....................................................102

11. Културата на VI раса - Култура на Любовта....................................104

12. Брак и партньорство според Словото на Учителя П. Дънов...........106

Божественият принцип на Мъдростта..............................................108

1. Същност на Мъдростта.......................................................................108

а) Мъдростта като творчески принцип в Космоса................................108

б) Мъдростта като вездесъща (всеприсъстваща = присъстваща навсякъде и във всичко) разумност в природата................................110

в) Мъдростта като компонент (елемент) на Божието естество.............112

2. Прояви на Мъдростта.........................................................................113

а) Мъдростта като права (правилна) мисъл и разумност.....................113

б) Мъдростта като източник на светлина и знание...............................118

3. Методи за постигане, овладяване и прилагане на Мъдростта.........119

а) стремеж и любов към знанието..........................................................119

б) чистота - нравствена, духовна и физическа......................................121

в) страданието - път към Мъдростта.....................................................122

г) молитва, размишление, концентрация, съзерцание, медитация.......123

д) личният опит на човека по отношение на природата и обществото 124 4. Мястото на Мъдростта в Новата Култура на VI раса........................126

а) установяване на хармонични взаимоотношения с природата..........127

б) нов начин на живот, нова култура на общуването между хората.....128

в) взаимодействието между Любовта и Мъдростта в Новата Култура на VI раса..........130

Божественият принцип на Истината.................................................132

1. Определения за Истината в учението на Петър Дънов.....................132

а) Истината като висша реалност...........................................................132

б) Истината като ядро на същността на всичко съществуващо............133

в) Истината като част от Божието естество............................................135

2. Истината - цел на космическата еволюция.......................................136

3. Съдържание на Истината....................................................................138

4. Условия за постигане на Истината.....................................................139

а) Любов към Бога...................................................................................140

б) Любов към ближния...........................................................................140

в) Любов към всички творения...............................................................140

г) Мъдрост в мисъл, слово и дело..........................................................141

д) служение на Бога.................................................................................142

е) стремеж към красотата.......................................................................142

5. Истината - елемент от изначалната човешка същност.....................143

6. Постигането на Истината - резултат от духовната еволюция на съществата.....................145

7. Лъжата - пълно отрицание на Истината............................................146

8. Истината носи свобода........................................................................148

Божественият принцип на Правдата.................................................150

1. Любовта - определяща предпоставка за утвърждаването на правдата и справедливостта........................151

2. Законът на правдата и справедливостта - вътрешен закон на човешкото съзнание..............................151

3. Съдържание на понятията "правда" и "справедливост"...................153

а) правдата - качество на човешката душа............................................153

б) мъдростта - основа за действия на правда и справедливост...........154

4. Принципи на правдата и справедливостта........................................154

а) I принцип: равноправие и равнопоставеност (спрямо прилагането

на правдата и справедливостта) на всички живи същества..............154

б) II принцип: правдата и справедливостта са основа на отношенията между хората, от една страна, и между хората и останалите живи същества, от друга страна....................................................................155

в) III принцип: всеки човек и всяко живо същество въобще притежава свещеното право да се развива и да израства по еволюционната стълбица; Божествената правда и справедливост

са тези, които му осигуряват всички необходими условия за това.... 156

г) IV принцип: универсален характер на правдата и справедливостта - справедливо разпределение на благата между всички живи същества........159

5. Принципите и законите на правдата и справедливостта -следствие от Единството на Всемирния Живот........162

а) правдата и справедливостта - фактор за духовното израстване на всяка индивидуалност.....................162

б) правдата и справедливостта като условие за проявата на Любовта, Мъдростта и свободата................163

в) Новата Култура на VI раса ще изведе за първи път на преден план Божествената правда и справедливост на Земята.....163

6. Правдата и справедливостта съдействат за преодоляването на низшето естество у човека и за неговото духовно-нравствено усъвършенстване...................................164

а) Любовта не може да бъде приложена без наличието на правда и справедливост...........................................165

б) правдата и справедливостта - израз на Божията Любов в света.....165

в) Истината като източник на правдата и справедливостта..................165

Божественият принцип на Добродетелта..........................................166

1. Доброто - елемент от духовната природа на човека.........................167

2. Произход на Доброто от Любовта......................................................168

3. Качества на Доброто...........................................................................169

4. Закони на Доброто...............................................................................170

а) "Не смятай другите по-долу от себе си, защото в тях живее същият Бог, Който живее и у тебе!"..................170

б) Доброто е първата връзка в живота...................................................171

в) "Това, което Бог прави на вас, правете го на другите!"....................171

г) Доброто е законът на Единството.......................................................172

д) "Благото, което получаваш, споделяй с другите!".............................173

е) Когато даваш някому нещо, в тебе то се увеличава...........................174

ж) Чрез Доброто се подмладяваме, усилваме способностите си, укрепваме здравето си, повишаваме ефективността на самовъзпитанието си....175

5. Доброто като изпълнение на Божията воля.......................................176

6. Доброто - път към свободата на духа................................................177

7. Универсален характер на Доброто.....................................................179

8. Доброто - основа за духовно-нравственото усъвършенстване на човека..................................................180

9. Доброто - ядро на живота...................................................................183

10. Доброто и злото - полюси в света на относителността...................185

а) относителност на Доброто и злото от гледна точка на Божествения свят...................................185

б) злото - плод на ограничаване; Доброто - освобождаване от ограниченията..............................185

в) злото - неизползвано Добро...............................................................187

г) "Не се бори със злото!".......................................................................187

д) единство и борба между Доброто и злото; центрове на концентрирано присъствие (ад и рай).................190

е) различаване и разграничаване на Доброто и злото...........................191

Учението на Учителя Петър Дънов за свободата............................192

1. Същност на свободата.........................................................................192

а) външна (физическа, телесна) и вътрешна (умствена, сърдечна, психическа, духовна) свобода.................192

б) отношение на свободата към човека..................................................193

2. Връзки и взаимоотношения на свободата..........................................195

а) с Любовта.............................................................................................195

б) с Мъдростта.........................................................................................196

в) с изпълнението на Божията воля........................................................197

г) със самоотричането и саможертвата..................................................198

д) със смирението....................................................................................199

е) с висшата природа у човека................................................................199

3. Закон за свободата, формулиран от Учителя П. Дънов ....................200

4. Разумното същество човек притежава свободна воля и право на свободен избор........................................201

5. Свободата - цел на мировата еволюция............................................204

6. Свободата като предпоставка за духовно-нравственото развитие и усъвършенстване на човека...................205

8. Свободата - характеристика на Новата Култура на VI раса.............208

V. КОСМОЛОГИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ И УЧЕНИЕТО МУ ЗА БОГА......................210

1. Космология..........................................................................................210

2. Учение за Бога.....................................................................................214

VI. ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ЖИВАТА РАЗУМНА ПРИРОДА....................222

1. Природата и всемирният Живот.........................................................222

а) животът - същност и проявления.......................................................222

б) Живата Разумна Природа ................................................................... 228

в) закони и методи на Живата Разумна Природа................................... 239

1) Ново отношение към природата.........................................................240

2) Божият глас у човека...........................................................................241

3) Раждането в човешката душа на идеите, спускащи се от Божествения свят...........................241

4) Молитвата............................................................................................242

5) Събуждане и обновяване....................................................................243

6) Възлизане ............................................................................................ 244

7) Духовният бумеранг............................................................................244

8) Взаимопомощта ................................................................................... 245

9) Трансформиране на енергиите...........................................................245

2. Отношението на ученика по духовния Път към Природата и нейните царства...................................248

VII. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ И ЕТИЧЕСКИ ИДЕИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. ЕКОЛОГИЯ НА ДУХА...262

1. Произход и същност на човека...........................................................262

2. Етика. Културата на Любовта.............................................................272

3. Здравословен начин на живот.............................................................290

4. Екология на духа.................................................................................305

5. Човекът по духовния Път. Окултно ученичество...............................314

VIII. ГНОСЕОЛОГИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ.....................................335

1. Теория на познанието..........................................................................335

2. Познанието - път на Мъдростта........................................................342


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни