Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


ИЗБРАНИ ПИСМА ДО ПЕНЬО КИРОВ И ТОДОР СТОИМЕНОВ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3561 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 22 декември 2012 - 18:43

ИЗБРАНИ ПИСМА ДО ПЕНЬО КИРОВ И ТОДОР СТОИМЕНОВ

Варна, 2 декември 1898 г.

Любезни ми брат Киров,

Приех вашето писмо и съобщенията. Благодаря ви много за сърдечните поздравления.

Радвайте се. Аз имам радостната вест. Архангел Михаил дойде тази сутрин при мен и ми съобщи, че той е изпроводен от Господа с Небесните войнства да тури света в обсадно положение. Той чака заповед от Бога и щом приеме първия знак, ще затръби и ще тури в смущение всичките народи и след това Господ Исус от Небето, заедно с всичките светии, ще пристигне да възстанови новия ред на Царството.

Аз чакам за обещанието. Идущата година ще почнем. Бдете и молете се. Господ е наша крепост и спасение. Трябва всичко да пожертвуваме. Ний ще дадем благата вест.

Заповядано ми е да ви кажа да отложите напечатването на Призванието до Нова година. Има нещо важно да се притури и тъмните места да се направят светли, ясни. Това е заповед на Архангел Михаила, който иде от Бога с особена мисия да ми съобщи Волята Божия. И аз трябва да чакам, докато приема всичко. Не се обезсърчавайте, братя. Призванието ще стане много по-славно, отколкото е сега. Гледай да не остане нищо от това напечатано. Разхвърлете буквите. Има препятствия, които трябва да се премахнат. Аз ще пиша на Д-pa и ще му обясня. Покорност изисква и търпение от нас Небето. Дано Бог благоволи да ни събере всички наедно.

Поздрави другия мой брат.

Ваш верен: П. К. Дънов

Вашият план за Призванието много ми хареса. Бог работи и ще устрои всичко.
Моля, пишете на Д-pa Мирковича от моя страна и му съобщете всичко.

Съобщение за вас.
Радвайте се, че Господ ви е възлюбил. При вас има много добри духове и Ангели, които ви ръководят сега в пътя на Истината. Те се грижат за всичко. Все, що желаете, ще ви бъде.
Идущата година Вие ще дойдете, защото това е Волята Му. И сам Господ ще ви се открие тук, в това място. Духът Му ще разтресе цяла България. Варна ще бъде посетена от едно силно небесно сътресение, което ще накара хората да се боят от Господа.

Д-р Миркович трябва да се готви, да се не двоуми. Да помни обещанието си. Сега е време да посвети всичко, що има, за Славата Божия. Иде време, когато все, що има, няма да струва нищо. Нека се готви да стори онова, което Ананаил му заповядва. Повече ревност, повече Жива вяра, повече сила духовна.

А вие, братя Мои, които Бог ми провожда в знак на Неговата Любов да помогнат в святото дело, ще бъдете възнаградени. Той ще се погрижи. Помощ ще се даде - велика сила от Небето да победим всичко. Земята и Небето ще преидат, но моите думи няма да преидат. Жив съм Аз, ей, братя мои любезни. Велик е Господ и славни са Неговите дела. Ей, Господи, открил Си тайната Си на младенци и утаил Си я от мъдрите на тоя свят. Ей, Отче, защото така Ти благоволи и Ти беше угодно. Славни и велики Отче на Небето и на земята, няма друг Тебе подобен, Ти Си само Един Бог Вечний!


Варна, 21 януари 1899 г.

Любезни брат Киров и Тодор,

Преди всичко моля ви да чакате обещанието от Господа с търпение

Заповедта не е излязла още. Кога излезе, всинца ще бъдем заедно. Изпитвайте духовете от Бога ли са. Аз зная, че при вас има много лъжливи духове, които е пратил дяволът да ви изкушава, но ще ги познаете по плодовете им. Господ ми каза, че ще ви пази в Името Си винаги. Молете се усърдно за изливането на Духа Свя-таго, който, кога дойде, ще ви научи на всичко, което Господ е казал.

Аз работя усърдно в делото, което полека, но здраво се повдига. Кога издам заповедта на Бога, ще има движение и сътресение навсякъде. Бог наближава да се яви. Признаците почват. Господ иде да ви помогне, призовавайте Го в моето име и ще имате радост голяма. Аз чувствувам вашите болки, зная вашите нужди, защото Бог ме е поставил в положението ви. Моят Дух е с вази и аз се моля за вашето преуспяване в Божията благодат. Дръжте се яко, онзи, който е във вази, е по-силен от духа на света, дявола и плътта. Бог е твърдина наша. Знайте, че дяволът ще ви направи много пречки, но всичко Бог ще преобърне за ваше добро.

II Тим. 2:19
Имайте радост, братя мои, работете всичко, що ви Бог отрежда. Не се смущавайте. Всичко на своето време ще се сбъди.

I Сол. 4:17,18.
Но има още време, братя мои, да работим за Славата Божия и то с усърдие. Молете се Бог да ви даде разуме-ние да ходите тъй, както трябва, с всяко смирение и дълготърпение да изработвате със страх и трепет вашето спасение. Защото Бог е, Който действа във вас. Духом бъдете пламенни, в молитва усърдни, в надежда постоянни.

Ние сме странници и пришълци в тоя свят, ние не сме от него. Нашите братя и сестри в Небето ни чакат. Знайте, победа велика ще стане в света. Не сте още готови. Вярата ви е слаба, затова Господ чака и то за своите си, докато се изпълни числото. Не бойте се, около вас стоят войнствата Божии.

Онова, което обещах да ви кажа - има още време. Вие сами ще го видите. Тайните Божии не могат да се откриват. Иска се приготовление и то велико. Пълната Любов, казва Иоан, изпъжда вън всеки страх. „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди и аз ще умоля Отца и ще ви даде друг Утешител, Духът на Истината." Сам Отец ви люби. Знаете ли кой е Този, който сега ви говори? Той е Сам Господ Благий, на Когото Любовта е вечна. Той ви поздравява и един ден ще бъдете с Него заедно.

Мир на вази, братя мои.

Ваш верен: П. К. Дънов

Варна, 24 февруари 1899 г.

Любезни брат Киров,

На 13 февруари приех една заповед от Господа, която ви изпращам да знаете. Тя е лично до всеки едного от нас. След като се помолите, дайте ми и двамата вашето писмено решение, което Духът на Истината ще ви даде. Това ще бъде нашият символ спрямо нашия Господ. Всичко това ще пазите в тайна.

Трябва да се готвим вече усърдно за делото. Ще определим един час в седмицата, когато ще се събираме вие там и ние тука и ще се молим заедно и същевременно.

Д-р Миркович е малко болен. Той ви моли да се помолите за него да оздравее и да му се даде благодат. Имам и друго нещо да ви кажа, но за друг път.

Поздрави брат Тодор. Мирът Господен да бъде с вас.

Имате ли писмо от Козлов?

Имате поздрави от Д-р Миркович. Ако имате някои съобщения за него, съобщете ми ги.

Ваш верен: П. К. Дънов


Варна, 14 март 1899 г.

Приятелю Киров,

Желая да ви съобщя да бъдете готови за всяка минута. Обещанието е вярно, Господ ще изпълни все, що е говорил отначало и досега. Кога пристигне Словото Божие, ще има смущение навсякъде и вие ще се намерите с мен заедно във Варна и нашите духове ще бъдат обединени в едно.

Аз имам да бдя още за малко, докато довърша умилостивителното дело и след това всичко ще предам в ръцете на Тогова, Комуто съм длъжен във всичко. „Той е Отец". Благият ни Баща. Колко са сладки Неговите думи и повеления. „Онзи, Когото сте видели, Той е Вождът Господен." Името Му знаете.
Приемете Д-pa като брат в Господа, аз ви го препоръчвам. Той е участник. Господ го прие и приема неговото служение. Той е един с нас в Господа. Той даде тържествено своето обещание и Бог е силен да го пази в Името Си.

Имате поздравления и от други двама братя от село Хотанца, които Господ е призовал в делото. За другите неща сам Д-р М. ще ви разправи подробно.

Радвайте се и веселете се, защото е приятно да сте весели и бодри, и пламенни духом.

Чет. Пс. 98: 23,27; Второ Петрово: 1; 20, 21.

„Мир ви давам, Моят мир ви оставям."

„Всяка пръчка в Мен, която принася плод, очистя се, за да даде повече."

Поздрави нарочно брат Тодора. С търпение ще очакваме Обещанието и когато Бог Благий благоволи, ще сторим всичко, което ни е определено да извършим за Него.

Амин.

Ваш верен: П. К. Дънов


Варна, 29 април 1899 г.

Притчи: 2; 1, 9
Мат.: 21; 21, 23

От Господа

Любезни брат Киров,

Писмото ви от 21-того получих. Аз се много радвам за вашия духовен успех в Господа, Нашия Спасител. Този, Когото вие любите и в Когото полагате всичката си надежда, е верен и Истинен.

Господ ми се яви духом и ми съобщи следующите благи неща от Нашия Небесен Баща, който ни люби с вечна и неизмерима Любов:

„Аз съм Господ твой, Който ти говори сега. Кажи на моите братя волята Ми. Кажи им: Аз Съм техен Спасител, Който ги води с крепката Си ръка. Кажи им: Аз съм, Който ги уча и упътвам повседневно в пътя на Живота. Всичко, което имат, Аз съм им дал. Благослови ги в Мое Име, за да приемат изобилието на Моя Дух. Ето, Аз съм с вас постоянно и ви ръководя всинца ви усърдно. Прославете Името Ми, отворете сърцата си, за да работите в Тях за вашето възобновление.

Ето, Аз всяка заран и вечеря идвам и ви посещавам чрез благия Си Дух, да ви ободрявам и да споделям вашите скърби и вашите радости. Моят Дух гори, Моето сърце ви люби. Аз желая да Ме познаете тъй, както Аз ви познавам и да ме приемете в сърцето си, да вляза в душата, да запаля и просветя ума ви, да въздигна отпадналия ви дух. Аз съм ваш Господ - Този, Който е излязъл победител из мъртвите, Който ви отварям пътя на вечното спасение, да влезете в дома на Отца Моего и Бога Моего.

Приемете думите Ми чистосърдечно и с пълна вяра за всичко, що съм ви говорил отначало. Търсете Моето Царство и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи стократно -сега и в бъдеще. Аз ви чакам и ще ви приема в Моята блага кошарина, ще ви заведа при изворите на Живота, ще ви напоя и нахраня с изобилието на Моя Вечен Дух.

Аз съм близо всякога - всякога, когато Ме търсите, готов винаги да ви помагам. Вашите скърби, вашите нужди, Аз ги чувствувам. Вашите радости, вашите сполуки Аз ги споделям. Вие сте мои близки на сърцето. Станете, елате по-близо до моя Дух, прикоснете се до Мене и ще изцелеете духом. Станете и идете при всички, при които ви пращам. Сторете за тях това, което Аз съм сторил за вас. Ето, трудът ви няма да остане без да принесе своя плод и то изобилно. Ето, Моят Дух вече ще се излее на всяка Моя твар и които Го приемат, ще оживеят и ще бъдат Мои синове и дъщери, и Аз - техен Господ.

Слушайте, вам говоря - които сте отегчени духом, на които сърцата са съкрушени, на които душата е наранена от света. Елате при Мене и ще изцелеете и ще ви дам Моята радост, Моя мир, който никой няма да ви отнеме, защото Аз съм Истий днес и утре. Аз съм отначало и всякога ще бъда..."

Това ми се вдъхна от Господа през този месец. Имам много други неща още дадени, но те са толкова дълбоко проникнати с духовна съдържателност, щото ще стане нужда да ви ги съобщя по-после. Ако е рекъл Господ, както чакаме Неговото обещание, да се видим, има много неща да ви съобщя и разясня.

Сегиз-тогиз ми минава една мисъл да тръгна да посетя България И да възглася Живото Слово и великото спасение на всички, тъй щото да чуят и мали и големи, що е Неговата Блага Воля. Но чакам още да приема Обещанието. И не ми е известно още дали сам ще ме прати Бог да върша тази работа или другиго някого може да прати с мене наедно за подкрепа. Аз напълно вярвам, че Бог има своите избраници вече приготвени и може би те скоро ще приемат Неговото повеление да сторят Неговата Воля.

Делото по всяка вероятност е трудно, съвпрегнато с много мъчнотия и страдания; но, все таки, някой ще трябва да пожертвува живота си за Слава Божия и доброто на другите. И ако многомилостивий и бла-гоутробний Бог благоволи да ни натовари да изнесем Неговото Вечно Слово и да станем съпричастници на всичката Негова Любов, ние ще сме благодарни за милостта Му. Затова имаме нужда да се укрепяваме във вярата. Няма за Бога невъзможни неща. Само да сме верни на делото Му и Той ще промисли за своята работа. Моята молба и горещо желание е делото да произлезе от под-буждението на Духа Божий. Той да ни научи как да постъпим във всичко - не според человеческа мъдрост, но според Бога; не според челове-ческата сила, но според Божията. Ние ще възложим всичко на Него, защото е казано: „Възложете товара си на Господа". Благословен е този наш Господ, Който ни обича и милва с гореща Любов.

Аз се моля за вази Бог да ви укрепва в Дух и Сила, да растете във всяка благодат и мъдрост Божия. Моля се, щото Бог да осуети всичките лукави замисли на дявола, който постоянно като лъв рикае да намери някого, за да го разкъса и погълне. Но неговото време се е свършило, неговият час е дошъл да бъде хвърлен в Бездната, за да не изкушава вече чадата Божии.

На 19 март мен ми се представи една вечер едно видение, в което ние, заедно с Господа Исуса, нашия Спасител, поразихме една огромна и велика змия, цяло страшилище. Това е един от най-добрите знаци, които Бог ми е подарил, да видя, че Неговата Сила е непобедима. Да, любезни мои братя, нашият главен враг е победен вече, Господ Исус му е смазал вече главата.

Аз се радвам като виждам, че Господ ви благославя изобилно. Колко други неща имам на сърцето си да ви кажа, но боя се да не би да ви обременя духом, да ви дам нещо, което не е своевременно за вази. Всичко ми е позволено, казва Ап. Павел на едно място, но не е всичко за назидание.

Нашият брат от с. Хотанца се казва Петър Тихчев.

На Козлова аз му писах и му съобщих, което му беше нужно. Вярвам да е получил вече отдавна моето писмо. Поздравете го от мен пак. Господ е верен, няма неща, невъзможни за Него. Нашият приятел Козлов ще се научи, може би, малко късно, но не вреди; по-добре някога, отколкото никога.

Бъдете благословени, мои любезни братя; поздравете се с братско це-луване. Господ Исус и Неговият Дух да ви ръководи във всичко добро и благоугодно Богу нашему.

Ваш верен: П. К. Дънов

Нови пазар, 8 март 1900 г.

Любезни брат Киров,

Според Божията Милост и Благост ще се видим в гр. Варна на 6 Априлий. Аз желая да се срещнем всички тогава: ти, бр.Тодор и Д-р Миркович и да дойдем до едно пълно споразумение, което Господ иска. Ний трябва да махнем от помежду си всичките пречки и се убедим кой ще слугува на Господа, кой не. Делото, в което сме призвани, е дело Господа Бога нашего Исуса Христа, и докато не се облечем в силата на Святия Дух Божий, невъзможно е да предприемем някаква стъпка. Както учениците Христови трябваше да чакат в Иерусалим след възкресението, така и ний. Това е Словото Господне. Духът Господен е представил за размишление на моето сърце тия думи от Лука: 14; 26, 28.

Непреодолимите трудности в тоя живот само Господ може да отстрани. Единствената наша опора е: вярата наша, молитва към Господа и Неговата Благост и Милост.

Сега аз желая и ти да си дадеш мнението според твоето вътрешно убеждение. Попитай и ти Господа и виж какъв отговор ще ти даде и ми отговори.

Аз желая всичко да стане не по моята, но според Волята на Господа Бога Нашего. В нищо не бързай, но с тихо упование искай от Господа отговор. Божиите думи трябва да се проверят от устата на двама и трима. След като ми отговориш, ще предадем всичко в Божиите ръце и нека Той да стори всичко, което Му е угодно. Дано Господ Бог Мой да превъзмогне в сърцата ни.

Поздрави нарочно брат Тодора. Господ да укрепи сърцето му и душата му, а тъй също и нашия закъснял бр. Д-р Миркович. Кой знае какво Господ мисли. Може Бог наш Господ Исус Христос да изкара добро от всичко. Зная, че грехът ни спъва в тоя свят, но Онзи, Който е в нашата душа, нашият Небесен Баща е по-силен. Господ Бог наш на Господа Исуса Христа да благослови делото Си помежду ни. Амин.

За четене през тоя месец: аз чета 20-та глава от Иоана и 55 Псалом. Най-важният стих е 22-я.

Оставам ваш верен в Господа:

П. К. Дънов


Нови пазар, 17 март 1900 г.

Любезни брат Киров,

По някои и други причини намирам за по-добре да ви посетя аз в Бургас, защото по този начин ще избегнем излишните разноски. Д-р Миркович ми писа писмо и ме моли, ако е възможно, да отложим нашата среща за по-нататък, към Гергьовден, докато се постопли времето, да може и той да присъствува. Аз желая да зная готови ли сте да ви посетя.

Миналата неделя бях във Варна по особена работа. Срещнах брат Николай и той ми загатна не ще ли бъде добре от моя страна да дойда да посетя Бургас. Мисълта дойде в ума ми. Аз съм готов да сторя всичко, което е Богу благоугодно. Не буквата, но духът на всички неща е важното. Аз зная, че Господ ще промисли. Колкото денят Господен наближава, толкова повече силите на тъмнината се въз-противяват. „Но дерзайте, Аз побе-дих света", казва Господ Бог наш.

С поздрав: ваш верен 77. К. Дънов


Нови пазар, 25 март 1900 г.

Любезни брат Киров,

Писмото ти от 16-того получих. Думите ти добре разбирам. Казаните слова са верни. В живота няма по-голяма спънка от маловерието и постоянната неувереност. Да живеем в Бога, значи да имаме детинска вяра, че Той е вседостатъчен да направи всичко. „Невъзможното за човека, казва Христос в едно от Своите Слова, е възможно за Бога". С една дума, за Бога няма нещо невъзможно. Да бъде благословен Господ наш. Той ще извърши всичко. Аз се моля само нашата вяра да се не поколебае и да ви пази Господ от лукавого.

Аз ти съобщих и по-преди, че по-видимо има мъчнотии непреодолими, но трябва да се молим Бог да ги премахне. Сега остава въпросът дали ще можем да се срещнем. Ако е Волята Божия, щем. Ти ми казваш в писмото си, че се приготовляваш за път и че имаш мъчнотии, които чакаш Бог да ги отмахне. Аз ще ти кажа пак: ако не ти е това, ела във Варна да се видим или преди Великден, или след Великден. Аз мисля сега, ако е угодно Богу, да тръгна за Варна на 8-ми април сутринта рано и ще пристигна с Божия помощ около 10 и половина часа. За вас остават две числа, ако не се е изменила тарифата - или събота, или вторник, т.е. числата 8 и 11. Пък ако за вас бъде по-добре аз да дойда, аз съм готов да изпълня Волята Господня. Да бъде във всичко Волята Господня.

Види се, Господ ще трябва да ни изпитва още. Аз на Д-р Миркович му писах и му казах, че той е свободен, нашата среща не е нещо насилствено. От моя страна, сега аз ви препоръчвам на Бога. Сторете всичко, което Благият Дух Господен ви научи и ви заповяда. Пазете, брат, бодростта на духа си, имайте мир и радост в

Господа. Всичко е за добро. Макар враговете ни да са много, обаче Господ е с нас. Така са страдали всички свети мъже, които са служили Господу. С много скърби трябва да влезем в Царството Божие. Господ Бог Мой да ви укрепи и благослови според Своята Милост и Благост.

Моето желание и вътрешна радост е вие да растете във всяка благодат и познание в Господа. Да познаете от опит що е Неговата блага и свята Воля и да Му се доверявате с всичкото си сърце. Аз съм уверен за вази и зная, че ще устоите верен до край.

Поздравявам ви всички в Господа. Поздрави бр. Тодора и Николая. Дано Господ да възкръсне в сърцата на всички.

Ваш верен: 77. К. Дънов

Ще чакам вашия отговор.


Нови Пазар, 1 април 1900 г.

Любезни брат Киров,

Отвореното ти писмо и телеграмата приех. Аз ще дойда идущата седмица във Варна. Преди всичко, моля да ми съобщите бързате ли да се връщате в Бургас, защото сте пристигнали по-рано, отколкото аз мислех. Зная от опит, че е мъчно да се чака. Аз имам някои малки спънки, които чакам Господ да отмахне. Може да се огорчавате духом, като ще трябва като Павла в Атина да чакате. Но Божиите пътища са особени във всичко. Обаче ако се отегчавате и имате намерение да се върнете за Великден в Бургас, то в такъв случай, ако ви се позволява от Господа, елате в Нови Пазар, като си вземете билети до Каспичан. Стига да знам деня и с кой трен пътувате. Но ако мислите да престоите във Варна, то по-добре не си правете труд, защото аз или в петък вечер, или в събота сутринта ще тръгна.

Мир вам от Господа.

С братско поздравление, ваш верен: П. К. Дънов


Нови пазар, 10 юли 1900 г.

Любезни Брат Киров,

Днес получих вашето писмо и бързам да ти отговоря. Тук сега виждам, че работи Божият пръст. Мене от 10-15 дена вече как ме чакат и викат мои сродници в Шумен, да ида да ги посетя, да престоя с тях няколко време, но един вътрешен глас ме възпря да сторя това, като ми каза, че Бог е отворил за мене пътя за Варна и там трябва да ида след няколко време неотложно, да сторя волята на Господа. Когато ми съобщи това, аз се почудих, понеже не виждах никаква възможна причина и при това не бях осветлен още от Духа Божий. Аз се молих няколко пъти на Господа да ми яви да не би сам да се мамя или някой лош дух да ме лъже да оставя другото поканване; но отговорът беше същият - че Господ за там ме вика и че трябва да чакам, защото Господ ще ми обясни причината.

След това Господ чрез Духа Си ми заповяда да пиша това, което имаше да ми каже*. И след това в Седем Разговора ми изложи всичко, което засега трябва да знаем как стои Неговата Воля спрямо всинца ние. В последния разговор има особени неща за всинца нас и трябва да знаете всичко. Господ почна да ми говори и да се разговаря от 25 юни и свърши последния Си разговор на 8 юли. Когато свърших Разговорите Му, аз взех последните три и щях да ви ги пратя да ги четете, но Духът Господен пак ми каза да ги не провождам и да чакам. И мен ми стана пак чудно, понеже Господ беше утаил нещо от мене. Чакай, ми повтори Господният Дух. Всичко трябва да стане по Неговата Воля. И до днес бях в недоумение.

Мир вам, брате; да няма никакви недоразумения помежду вас. Господ иде да премахне злото от помежду, което дяволът е посял. Да ви не блазни нищо, нито да има противоречие помежду ви, да не ви сполети някое зло. Гледайте да не оскърбите Господа, Който има толкова голямо благоволение към всинца ви, които сме дали обещание да Му служим вярно, без да се повръщаме назад.

Кажи на брат Тодора и го поздрави от мене. Аз го умолявам, ако има нещо, да въздържи духа си за Любовта Божия. А като се видим и обменим чувствата и мислите на душата си и Духът Господен пребъде с нас, всичко ще стане ясно. Аз съм готов да слезна до Варна и даже да дойда до Бургас, ако е Волята Господня. Ако Господ е определил Варна, елате; аз ще съм там. И мисля, че Той е определил това място, понеже и във вашите сърца е положил същото желание.
Поздрави брат Миркович нарочно и му съобщи благата вест, с която Господ ни е сподобил всинца ни.
Оставам ваш верен: П. К. Дънов*Става дума за Седемте разговора с Духа Господен, записани от Учителя Беинса Дуно в Нови Пазар; виж „Изгревът" на Бялото Братство", том II, Житен клас, София, 1995 (бел. състав.)
**Опущение (рус.) - грешка, пропуск (бел. ред.)

Варна, 2 май 1901 г.

Любезни брат Киров,

Писмото ви от 25 март, както и това от 7 април, получих. Аз се завърнах от село и засега съм във Варна, гдето мисля да се бавя за дълго време, затова изпращайте писмата си дотук.

Всичко, което вий ми съобщихте както в първото си писмо, тъй и във второто, е било един изпит за вас. Не можем да кажем, че Господ нарочно ни изпраща такива случаи, но вярното е, че те се случват по някои наши опущения**. Светът е така устроен, че има много опасни неща в него за настоящия наш живот. И, разбира се, трябва да съблюдаваме кога минаваме тия места.

Животът е училище, гдето трябва да се придобие знание и мъдрост и да се научим да употребяваме благата на тоя живот. Трябва да погледнем на живота с поглед дълбок и обширен, въоръжени с вяра, за да можем да схванем ония славни моменти, ония граници, онова обширно действие на Любовта, което озарява тоя мрачен хаос. Да, животът е вътре в нас, в нашите души и, според както мислим и чувствуваме, така го и разбираме. Призвани сме да живеем, да любим, да се подвизаваме, да ходим с вяра, да се надеем, да очакваме бъдещето; да сме весели и радостни, като разглеждаме и изучаваме Великите Дела Божии, в които сме призвани да участ-вуваме.

Всяка душа е подобна на един космически свят, ненаселен отпърво и необработен. Но щом проникне Любовта, както светлината и топлината на земята, тя оживотворява нашето битие, всичко благо и добро, всичко чисто и свято, всичко високо и благородно. Тя докарва да се оплодотворяват в нас всичките семена и зародиши на вечните скрити възможности за развитието и усъ-вършенствуването на нашата душа. Какви славни мисли, какви дълбоки и възвишени чувства се крият в тая почва, на която ние живеем! Достатъчно е человек да отвори очите на душата си и да съзре великите гледки на тоя Божествен град. И какво по-велико значение може да се даде на тоя живот, освен с думите, гдето казва Господ: Ще се заселя в тях и ще живея с тях. Това е то онова съществено очакване, което всеки търси. То е Господ на любовта.

Ще бъда задоволен, казва псалмо-певецът, когато видя Твоето лице. Да, когато видим Това Лице вътре в нас, във всичката Своя слава и хубост, да стои неопетнено и необезобразено от никакъв грях и порок. Да, когато душата ни бъде тъй отзивчива на всич-ки високи и святи подбуждения.

Трябва да престанат всичките подозрения, всичките егоистични чувства и ний като Господа да обхванем в обятията си всичко и да сме наследници на всичко. Вън ония мрачни минути; животът е благо-словение, той е Божествено дихание. Духът, Благият Дух, Духът на вечния живот е с нас и в нас. Господ ни оживотворява всякой час със Своето дихание и ний имаме всички причини да сме Му благодарни. Той ни учи, но различаваме ли Неговия глас? Това е то все и во вся.

Ваш верен: П. К. Дънов

Поздрави брат Тодор и всички братя.*Става дума за търновската учителка Мария Казакова (1852-1908), ученичка на Учителя от 1900 г.; виж „Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново", I том, Алфиола, Варна, 1995 (бел. ред.)

Варна, 31 май 1902 г.

Любезни брат Киров,

Завчера пристигнах тук. Обиколката си в Северна България почти завърших. Напоследък бях в Търново, гдето преседях около седмица. Господ бе благ през всичкото време с мен. Радостното е, че ние с вяра и търпение можахме да сторим това, което е най-добро засега, да влеем една нова струя на живот, да раздвижим умовете на всички.

В Търново срещнах една наша сестра и приятелка*. Тя има много неща, открити ней от Господа, и чака за тяхното изпълнение.

Надявам се всички вие да сте добре. Аз ще помисля сега, да видим какво трябва да правим и каква е волята Божия. За по-подробно, кога се видим, ще ви разправя.

В Русе срещнах онзи адвентистки приятел, който е идвал да говори в Бургас.

Днеска ще пиша и на Д-pa. Ще обичам да чуя нещо от вас.

За нашето събрание времето наближава и да видим къде ще се отреди. Имайте мир и търпение. Божиите работи ще се изпълнят -всяко на своето време. Господ, Който взема лично грижа за всичките души и ни ръководи, ще ви даде всяко благословение и радост. Той знае най-добре от какво имате най-вече нужда. Неговото желание е да изучаваме Неговите пътища и постоянно да се съобразяваме с Неговата воля; а Божията воля е вечното добро, а Неговото познание е Живот вечен.

Приемете моя искрен поздрав. Поздрави бр. Тодор, Милкон, Николай, а най-после - и себе си.

Ваш верен: П. К. Дънов

Адреса: Варна, III участък, ул. „Дунавска" 244.

Варна, 24 май 1903 г.

Любезни бр. Киров,

Последното ви писмо получих в Плевен. Има повече от 20 дена, откак съм дошъл във Варна, искам да си поотпочина от дългата обиколка.

Има много неща, които са ми препятствували. Дяволът не е седял мирен. Поставил е спънки и отвън, и отвътре. Има неща, които трябва съвършено да се изправят. При другото, трябва пълно съобразяване с Волята Божия. Божието познание и Мъдрост са необходими. Вътрешните спънки, разногласия, които често се появяват помежду ви, не ме радват. Бързите работи винаги имат тоя резултат. Аз не мога да си обясня как човеци, които не са в състояние да напуснат своя стар нрав, могат да слугуват на Бога. При това, без онова ясно разбиране [на] Любовта на Господа и [без] готовността, според диктуванията на Святия Дух, не можем да имаме успех. Онези наши приятели, които не са разбрали това, по-добре, за да не се спъват нито те, нито другите, да идат гдето им се нрави. Ний нямаме нужда от болшинство. По-добре двама в Дух, отколкото много без Него.

Отсега нататък не искам никой

от вас да ме изкушава и да ми туря спънки. Ако някой иска да слугува според обещанието на Господа Исуса и на Неговия Свят Дух, приет ми е; ако не, да правят каквото искат. Свободен съм от техните грехове. Те сами ще опитат Истината.

Придобийте вяра; без нея всичко е празно; а тя се добива с търпение, молитва и благодат. Вярата расте и се усилва както всяка душевна сила. Ако не сте готови да се подчините на благото действие на Божия Свят Дух, как мислите да се извърши делото у вас? Как мислите да победите света? Или да станете силни или да очаквате да ви послуша Господ? Има заблуждения помежди-ната ви. Разбирам работата добре. Не ви съдя, зная, че сте человеци, а не ангели. Зная, че имате свои мъчнотии, скърби, разочарования, съмнения, незадоволства, подплъзвания и измамвания. Но размишлявайте кому е по-добре да се слугува. Бог е в света. Той действа вътре в нас, интересува се от нашия живот, взема участие в дреболиите на живота ни, наказва всички за поправка, говори постоянно, упътва всички в добрия път, дълготърпи погрешките, чака да Му дадат очаквания плод - поне лихвата на таланта. А как мислите сега! Не туряйте вашите планове и мисли за Божии. Приемайте пътя тъй, както Господ го устройва и отваря.

Пишете ми Д-р Миркович в Бургас ли е? Ако е там, поздрави го нарочно от мен. Кажи му, че съм приел неговите девет вестника.

Колкото за моето идване, надали ще мога да дойда тази година.
С искрен поздрав: Дънов

Адресът ми е: Варна, III участък, ул."Дунавска" 244.


Варна, 21 юли 1904 г.

Любезни брат Киров,

С настоящето ви съобщавам, че в идущия месец ще стане нашият събор.

Мястото и датата не ми са съобщени още, но ми се каза, че Господ скоро ще ги съобщи. Казано ми е още да се приготвите и очистите всички и да не оставите нищо, което да ви пречи в действието на Божия Дух. Да се изхвърлят всички нечисти мисли и всеки в себе си да възстанови Царството Божие. И всеки от вас да има повече запас от Любов. Другояче е немислимо да са служи на Бога. Аз не искам вече да запъваме Господа помежду си. За мен Неговите страдания много значат.

Длъжен съм да ви предупредя с Д-ровото имущество да се пазите, да не би пак лукавият да посее някой горчив корен. Ни повече, ни по-малко няма да стане от това, което Господ е решил. Д-рът трябва да изпълни това, което най-първо му е казано. Ако е забравил, аз ще му припомня Волята Божия. Ако я изпълни, добре; ако не, аз съм чист.

Не трябва да се изкушаваме - нито себе си, нито Господа. Трябва послушание на Бога, повече жертви. Онзи, който слуша Духа, е по-велик от онзи, който завладява. Човек може да бъде господар само на своята душа. Потребна е духовна свобода. Ако не станете като децата, казва Христос, не можете да влезете в Царството Бо-жие. Тия думи са верни. И колко право е казал Господ. Децата винаги растат и напредват и в знание, и в мъдрост. А нам се пада да бъдем примерни във всичко. Да се не поколебаваме тъй лесно от нищожните работи на тоя свят. Туй, което Господ отреди, времето покаже и чело-веците способстват да се извърши, е волята на Невидимия.

Ако Д-рът е още помежду живите, то е, за да извърши Волята на Бога, която му се възлага. Затова му се дава тази благодат, затова и вий пострадахте като Иона. Но да не ви е мъчно. Който страда за Господа, то е благо-словение за другите.

Поздрави всички приятели на Господа.

Ваш верен: П. К. Дънов

Писал съм днес на г-жа Казакова и Бачваров* и чакам отговор.


Варна, 17 юли 1906 г.

Обични брат П. Киров,

Писмото ти получих. Всичко е уредено добре и делото Божие е благословено.
Според разпорежданията от Господа, ще тръгна за Варна на 10 август. Пази това в душата си.

Ваш верен: П. К. Дънов

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни