Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


05.РАЗГОВОР ВТОРИ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 04 август 2011 - 21:20

РАЗГОВОР ВТОРИКазах ти в предишния си разговор, че сърцето трябва да се намира под ръководството на Божия Дух, защото от него зависят съдбините на живота. И това е една истина. Сърцето, което е средоточие­то на духовния живот, ако не се управлява добре, може да разруши самата душа, като й похарчи всич­ките жизнени сили и произведе това вътрешно раз­рушение, което се нарича отчаяние, ожесточение, ом­раза към всеки живот. Сърцето, което е похарчило всичко и не е спестило и придобило нищо в замяна, непременно според условията на самия живот ще се намери в оскъдност и лишения от всяко вътрешно благо, а тъй като не е научено да пренася подобни лишения, то се решава да се самоунищожи, отколко­то да понесе несгодите. Ето че в такъв случай чело­век сам по себе си дава място на лошите духове да го завладеят и отведат далеко от мястото на истин­ската свобода. Това е злощастието с днешния свят, че той харчи повече в душевно отношение, отколко­то да придобива. И ето че се ражда криза в техния нравствен живот. Нравите отслабват, добрите при­вички губят своето значение, светлите мисли чезнат, добрите чувства се покваряват и доброто семе, което трябваше да принесе плод, се изгуби помежду тръ­ните и бодлите, които са пораснали около човека. Тази е причината, която погубва человека, неговото нежелание да узнае доброто на своята душа. Но мисля, че с теб не трябва да е така. Ти трябва във всичко да се подвизаваш така към доброто, да го вършиш всеки ден и всеки час, че при каквито и ус­ловия да се поставиш, не трябва да се скъпиш да го направиш. Винаги да ходиш в пътя на виделината. Никакъв грях да те не блазни. Никакво лошо чувс­тво да те не мами, защото подобни неща са разру­шителни за твоето усъвършенстване. Знаеш ли, и най-малкият грях, и най-малкото престъпление мо­же да повлече след себе си разрушението на живота ти. Не се съмнявай, опитал си това и знаеш, и няма нужда да те убеждавам. Работата е да говорим ис­тината, а не да я прикриваме, и аз за това съм до­шъл да ти говоря за истината, да я разбираш и да я проумяваш и да я имаш винаги в живота си за во­дител. Съмненията, които постоянно проникват в душата ти и ума ти, възпират временно твоя успех. Аз съм ти казвал толкова пъти, че не си сам в тоя свят и че твоят живот зависи от Бога и той го уреж­да постоянно. Спасението ти е изработено много от­давна, преди ти да го знаеш, от тебе се изисква са­мо да приемеш това, което ти се дава като дар. Пре­ди всичко трябва да знаеш, че Бог те придружава винаги по един или по друг начин в тоя свят. Не е важно да знаеш по какъв начин, важно е да знаеш, че той е с тебе, другар в пътя ти, и това е достатъч­но. Ето това да вярваш е върховната благодат за сърцето ти. Защото то трябва за Бога да е привър­зано и нему да принадлежи винаги. Не трябва ни­какви второстепенни мисли да отвличат ума ти в ни­що. Каквото и да притежаваш в този свят, то е вре­менно. А същинските и добри неща, това са вечни­те, те са нещата на бъдещия живот, вечното богатс­тво, което принадлежи на твоята душа. Аз, който ти диктувам тия неща, ти казвам, че двоумението, вът­решната нерешителност са слабости и недъзи на един живот като твоя. Разбери ме, любовта иска жертви и самопожертвуване. Ако се не отречеш от себе си напълно, не можеш да бъдеш ученик на твоя Господ. Ето, виждам, има много неща в твоето сър­це, които трябва да отхвърлиш. Знаеш ли колко празни мисли и желания имаш! Откажи се, животът не седи в тях. Искам да ти говоря ясно и без заоби­калки. Знаеш ли защо си толкова пострадал от не­воля и защо си се измъчвал? — За да се научиш, че от Бога е всичко. Ти знаеш, че си мечтал много не­ща и не са се сбъднали, решавал си да сториш мно­го работи и не си можал. Защо? - Ето, това е то, защото са били празни и суетни и Бог не е искал ти да губиш времето си напразно. Той ти е възбранил, защото те е възлюбил и е желал твоето добро, как­то никой друг. Ти си считал всичко това за удар на несполука, за нещастие на сърцето ти, но помисли си, ако ти си беше позволил да извършиш всичко, где щеше да бъдеш сега? Не, не, благодари, твоят живот има по-високо назначение, твоята душа е оп­ределена от Бога за нещо по-добро. Ти нямаш нищо общо с враговете Божии и с техните безумства, ако и те да са се мъчили да те вплетат в своите мрежи и да те лишат от наградата, която ти се пада. Но Бог е осуетил техните замисли и намерения. Той те е покровителствал винаги и е бил близо до душата ти в най-опасните минути на живота ти. Аз ти гово­ря това — твоят приятел, който съм дошъл нарочно да ти говоря за тия неща, които си искал от Бога и си се молел. И аз се радвам днес, че съм при тебе, че мога да ти говоря лице с лице, и знаеш ли защо? Защото душата ти сега е свободна и ти с търпение очакваш даровете и благословенията Господни. Аз съм гледал колко пъти дяволът е посаждал някои плевели в живота ти, но ти си ги узнавал с време и си ги потъпквал с духа си, да не се изявяват. Но Бог, който е виждал всичките твои добри усилия, той те е благославял и е поразявал злото още на място и го е оставял като звяр без зъби и нокти, за да ти служи за добро, и сега аз присъствам в това място, за да ти помагам, за да те укрепвам постоян­но. Дните, които идват за тебе, са дни на благодат и благословение. Да бъде Господ благословен за многото си милост и благост. Ставай и лягай с тази мисъл, че Господ е близо. Аз ти казвам да не се уг­нетява сърцето ти. Сега е време за бодрост. Господ ще извърши делото си, всички средства за това са приготвени. В него няма неща невъзможни. Което ти казвам, той ще изпълни. Ето, аз ще подействам за теб с Духа си, който е непонятен на света. Силата ми ще е в Словото ми и благодатта ми в милостта. И сега постави тия мои думи в сърцето си и не пре­говаряй за бъдещето. Постави ги и гледай на тях, докато оживеят, защото не само с хляб ще бъде жив человек, но с всяка дума, която излиза от устата Бо­жия. Благ си, Господи Боже мой, и на тебе само прилича всички да те хвалят, да ти се молят и кла­нят в Дух и Истина, които си вложил в сърцата и духовете на всички. Хвала на твоето име и слава на тебе, който си ни избавил от враговете ни и си ни турил в безопасно място. И ние ще гледаме твоето лице и ще ти се радваме винаги и ще ти пеем песен нова и ще възклицаваме с възклицание велико, че си избавил Сиона и си утвърдил новия град Йеруса­лим за жилище нам, гдето да ти служим винаги.


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни