Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


07.РАЗГОВОР ЧЕТВЪРТИ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 04 август 2011 - 21:24

РАЗГОВОР ЧЕТВЪРТИ


5 юлиКазано е на едно място в Писанието: „Ако не се родите изново, не можете да влезете в царство­то Божие", „Роденото от Духа - дух е, а роденото от плътта, плът е." Онзи, който е роден от плът и кръв - смъртен е, в неговото сърце обитават вре­менните неща, придружени с всяка похот и лъст. Той не може да влезе в царството Божие, защото плът и кръв не могат да го наследят. Който не се роди от Бога, не може да възприеме духовния жи­вот, нито може да го разбере, защото той духовно се изпитва и възприема. Всяка душа, преди да се облече в дрехата на любовта, на безсмъртието, трябва да възприеме вечния живот, който е сам Господ спасителят. Това е необходимо за тебе: да се родиш от Бога и от неговия Дух. Затова и при­съствам, за да извърша това дело в твоята душа според предопределението Божие, който в своето вечно усмотрение е решил да ти стори това добро, да те облече в живота на безсмъртието и да те приеме в своето царство като Син на Истината, когото определя да му служиш. Това служение ще бъде под въздействието на Духът, който ти гово­ри чрез мен, и който сам действа в твоето сърце, за да произведе онова деяние на Божието въплъ­щение вътре в тебе. И този Дух на пълната святост ще извърши и ще издейства твоето спасение и ще ти отвори пътя на царството Божие, да вле­зеш и да възприемеш съкровените дарове на Гос­пода, които ти е определил, и които трябва да приемеш, защото онзи, който е напълно роден от Бога и неговия Дух може да възприеме тайните на царството Божие и само той може да възприеме всяка благодат и всяка пълнота на духа и да ста­не едно с Господа. Без това вътрешно променение и това вътрешно обединение Бог не може никога и по никой начин да влезе във връзка с една падна­ла душа. Този е неговия път, който той сам е по­ложил пред вечността и под който съблюдава сво­ята верност спрямо своите чада. Затова е казано, че всеки, който е роден от Бога, и всеки, който е роден от Духът, слуша неговия глас и иде към ви­делината, защото Бог е виделина. И всякой, който иде към виделината, възприема Бога в душата си и всякой, който слуша неговия глас възприема Ду­хът в сърцето си, за да се запечата и пази истината. Ето, затова аз присъствам, за да съм свидетел на Божията благодат, която работи, и да съм пос­редник на Духа, който освещава и извършва опре­деленото от Господа Бога на всяка виделина, кому­то да бъде всяка слава и чест. Прочее, нека душа­та ти да има мир и тихо упование, защото в Божи­ите решения няма никаква отмяна. Аз ти казвам това, който съм те ръководил от самото начало и съм те подбуждал вътрешно с неуморима сила да четеш Словото ми, да се трудиш да ходиш по стъпките ми, да се молиш и да желаеш върховна­та благодат от Господа Бога и да се въдворяваш и възстановяваш в него постоянно.

И сега аз съм, който се застъпвам за тебе и ти желая да растеш в познанието на истината, която ще те направи свободен.

Предупреждавам те от сега да се пазиш от все­ки грях, волен или неволен, явен или таен. Грехът нищо не може да го извини и никой не го проща­ва, освен Бог и Господ. Грехът, тази измяна на дя­вола, това негово творение, дръж настрана. И пази душата си с всичкото си пазене, което Духът мо­же да извърши за тебе. А сега сам Господ на ми­ра да те съблюдава в святото си име от всичките ухищрения на лукавия. Тия са думите на живота, които ти повтарям, и които нося в духът си за те­бе. Подвизавай се пред лицето ми с оная любов, която сам Бог ражда с действието на Духа си. И бъди творител на Словото като вършиш всичко, което е Богу угодно и благоприятно. Ето, ще зам­лъкнат всичките зли уста и ще се спре всеки злословен език на пъкъла и сам Господ Бог на мира ще се възцари. Ето, това е моето свидетелство да зна­еш, което съм свидетелствал за Истината. И кога­то те осени Духът на Истината да познаеш, че аз съм говорил това - твоя Господ, който мъртъв бях и сега съм жив и действам за твоята душа. И в мо­ите ръце са ключовете на ада. Аз отварям и зат­варям и зная всичко, което се върши в поднебесная. Няма никоя вража сила, която може да укрие своите действия от моето око. Ето, това ти съоб­щавам да знаеш, че не е волята на лукавия, гдето се изпълня, но моята. И овцете, които имам, никой не може да ги заграби от моята ръка. Да се не бои твоето сърце, струвай всичко, което ти казва моят свят Дух. Божиите работи и Божиите слова се проверяват чрез дела в живота. Не който иска и който се стреми сам, но на когото Бог е дал доб­роволно от своя дар, нему принадлежи всичко. Те­зи мои думи ги запечати в сърцето си и знай, че аз съм близо и винаги готов да ти помагам. Ще изгладя всичките ти пътища. Ще ходиш от нине винаги в моето присъствие и ще благославям в теб всеки ден всичките ти дела, ще прозябнат като дървета, посадени при водните оттоци.

Ето Божията мъдрост, ето Божиите дела, кои­то възвещават Неговата слава. Това, което има наскоро да видиш, ще те направи да проумееш то­ва, което е скрито в небето за теб. Там, в този жи­вот горе, ще разбереш благостите Божии и ще проумееш неизказаната негова милост. Там в това общо тържество на всичките синове и дъщери Бо­жии ще видиш славата ми, която съм имал преди създаването на всемира. Там в моето присъствие ще бъдеш развеселен, както всички мои избрани­ци. Този е гласът на твоя Бог и Господ, който е толкова снизходителен към тебе, щото дава живо­та си в жертва жива томува, който седи на престо­ла, за да опознаеш него самия, който те е привля­къл с нишки на любов. Този е той, единния и ис­тинен Бог на живота, който ти говори чрез благо­датта на Духът си. И всичките негови слова са жи­ва храна. Те са думи на живот. И който ги чува и възприема, бива научен от Бога. Той е истинен, който говори отначало. Той е Истии, който е сля­зъл отгоре и възлязъл, който изпълня света със своята слава, която е отражение на неговото могъ­щество с Отца на виделината, в когото всичката Божествена пълнота обитава. Всички тези зрънца и добри семенца, които днес хвърлих в твоята ду­ша, ще израстнат един ден и ти ще провериш сам моите думи чрез Духът ми, че са истинни и святи, и че действително аз съм ти говорил с думите на любовта. Ти тогава ще познаеш напълно Духът на твоя благ Господ, когото макар и още да не виж­даш с твоите очи, но ще дойде време, когато очи­те ти ще се отворят, ти ще ме познаеш с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила. Този ще бъде той, твоят ден, когато прие­меш всичките ми благословения. Всичко това е чудно за тебе и те кара да се удивляваш, но бъди верен, ще познаеш, че това са мои думи. Истината е духът на Словото. Духът е, който дава живот, буквата нищо не ползува. Това, което аз ти гово­ря, Дух и Истина е. Истината съм аз - Господ твой и живот съм аз, Бог твой, и Духът ми е твой ръководител, който те води, който те учи и оживотворява словото ми всеки ден в твоето сърце, за да ме познаваш. Слушал си всеки ден моето слово. Вдигал съм те рано и съм ти говорил като на при­ятел, отварял съм Словото пред тебе и съм те по­учавал в истините на царството Божие. Убеждавал съм те вътрешно, като съм разкривал пред твоите очи да съзерцавам моите дела и да познаваш мои­те истини на живота. Казвал съм ти ясно във вся­кой случай как да постъпваш. Ти си чувал и съз­навал винаги моя глас, той е бивал по-ясен и по-вразумителен за твоята душа, колкото си бил по-близо до мене. Имало е и минути, когато ти си се заблуждавал. Но знаеш, че никога не съм те оста­вял да паднеш. Аз съм бил винаги близо и всяко­га готов да изправя обърканото и да превърна всичко да ти съдейства за добро.

Този пост е редактиран от Albena: 01 септември 2011 - 23:45


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни