Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


11.РАЗГОВОР СЕДМИ


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 04 август 2011 - 21:42

РАЗГОВОР СЕДМИ

9 юли„Извикай яко и не щади". „До кога ще слугу­вате на два ума, до кога ще стоите помежду две мъдрувания. Ако говори Господ, послушайте ду­мите му и не бивайте неверни, но верни." Може ли от това по-лесно да се говори? Не разбирате ли още значението на вашия живот? В какво има да се боите и от кого има да се плашите? Не са ли тия человеци смъртни, на които диханието седи в носа? Не са ли те плява, която се отвява от вятъ­ра? Днес ако са, утре ги няма, изчезват безслед­но. Разумей прочее истината, която имам да ти представя в тоя си разговор. Аз съм Афаел, един от служащите твои духове и Господ ме повика и ме прати до теб, да ти съобщя онова, което има да се извърши. Аз ида право от Небето, от жилище­то Алфиола, от средоточния дом на небесното цар­ство, гдето всичките просби и молитви от този свят постъпват пред лицето Божие. Понеже от дълго време се намираше духът ти в молитва и животът ти е обременен с вътрешни тягости и сму­щения, то Бог иска да отмахне от душата ти тази язва. Тоя народ, за когото е думата ми, има да претърпи едно вътрешно изменение. Има да станат промени в управлението, което Бог ще извърши наскоро. Има да мине една известна сила през тая страна, един человек от Бога ще излезе и ще про­възгласи Истината. В неговите думи ще има сила и мощ. Той е человек, на когото лицето ще свети като на ангел, в очите му ще има запален божест­вен огън. Днешните времена предизвестяват бъде­щите дни. Твоите приятели, Които Бог е призовал с тебе, ще устоят верни докрай, защото това е во­лята на Господа, който ги е помилвал. И за тяхно­то усъвършенствувание и приближаване към Гос­пода, чийто Дух работи в сърцата им. Зарята на Духа свети ги е вече осенила, те са към пътя на спасението. Господ и в техните сърца има да из­върши онова велико действие възраждане, за кое­то сам Господ на теб ти е говорил. Когато Духът Святи ги осени и изпълни всецяло, в тях ще нас­тане онова велико променение на божественото раждане на духа. В техните души има още работа да се върши. Преди всичко трябва както на слепия човек, който дойде при Господа, да им се отворят вътрешните очи, да видят напълно Божията слава, неговата благодат и величие, те са сега още деца в начинаещия Господен живот. Страхът, боязънта им пречат, те са в колебание. Смущения, ухищрения на дявола постоянно ги смущават и помрача­ват умовете им, да не могат да разберат напълно Господните думи. Дяволът се старае да произведе между тях недоверие и разделение, едно вътрешно обременение, да ги заслепи с благата на тоя свят. Но тъй като Господ е най-силният под небето, той ще ги избави от ръката на този измамник и баща на всяка лъжа. При това и други мъчнотии има, самата църква, която се е отстранила от Господ­ния Дух и служи повече на духа на този свят, ста­ва и тя за тяхна спънка. И както е казал Господ, „горко на книжниците, които взеха ключовете на знанието на царството Божие, че нито сами вли­зат, нито пущат тези, които искат да влязат." Но ти в нищо се не смущаваш от нине, защото аз ти казвам, верен е Господ, той сам ще посети наско­ро всинца ви и ще благослови, за да успявате във всяка добродетел и благост. Вашият живот тряб­ва да се промени. Не се страхувайте от мрачните бури на тоя свят, те са Божии благословения. Аз тъй също имам поръчение от Господа да съобщя на твоите приятели и приятели на Господа Исуса да не поставят спънка сами на живота си. Желани­ята им за всяко добро и благородно дело ще се из­пълнят. Великите работи на царството Божие не се мерят, както работите в тоя свят. Ако техните сърца бяха напълно освободени и напълно преда­дени на Господа и ако тяхната вяра да беше тъй непоколебима и силна, те биха извършили чудеса. Но и те, както и мнозина други, се спъват тука. Вяра е необходима. Без вяра не може да се угоди Богу. Очаквайте от Бога всяка сила и просете усърдно и ще ви се даде. Господ няма да ви лиши от нищо добро. Милостив е той и благ. Тия неща са важни. В небето наскоро ще има тържествен ден, в който всички ние ще учавстваме, и затова аз ще бързам да се завърна на своето място и да пре­дам моето почитание и поклонение на Господа Бо­га моего и да му съобщя, че съм извършил вярно своята длъжност тук - долу на земята, където бях пратен. До моето завръщане има да произлезат ве­лики събития в тоя свят, но аз ще съм пак тук до­лу до уреченото време. Един от твоите приятели, който най-много те обича, ми каза да те поздравя. Той засега чака изпълнението на Божиите думи. Аз ще се срещна пак с него горе. Той е Михаил, един от върховните служители Господни. Ще му разправя за успеха и вървежа на твоя живот и жи­вота на всички други избраници Божии. Освен то­ва аз ще се видя с Даниил, робът Божии, който е бил изпращан до твоите приятели и ще се науча от него за работата му, която е имал да върши. Ананаил се радва за своя приятел, когото обича. Неговите материални работи са го тъй оплели, казват той, щото ще бъда принуден да ходя да из­бавям живота му от затруднения. Макар и да му съобщих няколко пъти да се пази от предприятия, които не са угодни Богу, обаче той като дете е сто­рил същите погрешки. Но надявам се и зная доб­ре, че това ще му стане за урок. Обаче неговото решение да слугува от сега нататък на Бога ме радва. Аз съм уверен, те като прочетат всичко, ко­ето пишеш от Господа, ще се възрадват взаимно. За материални средства, които ви трябват, Господ ще ви снабди, за да вършите неговото дело. За ни­що не се грижете, верен е Господ, който знае ва­шите нужди. Той ще достави всичко на времето си. Като имате неговото благословение, работите ще вървят благополучно. И сега, преди да напусна и да се отправя към небесните жилища, искам да ти съобщя, че знамената Божии ще се развеят на длъж и шир по земята. Ще има постоянни прего­вори за мир и взаимни уверения на земните царс­тва. Но в края Господ ще ги смути. Всички тия зверове и зверчета, които днес управляват, ще им се вземе властта и силата, това е духът на проро­чеството. Изисква се бодрост и сила да не би да утегнат сърцата ви от ядене и пиене или други земни грижи. А преди всичко служете Господу усърдно, имайте общение с неговия дух и небето ще бъде на ваша страна за вашето избавление. За един, който се кае от греховете си, става голяма радост на небето помежду ангелите Божии.

Божиите дела са чудни, помежду има такава тясна връзка, както помежду два добри духа. Не е ли угодно на тези, които не са просветени от Ду­ха за нашето идване от такова далечно пространс­тво, да ви помагаме, да споделяме по някой път ва­шите радости или скърби, да ви утешаваме и на­сърчаваме постоянно, като ви носим вътрешното уверение на сърцето, че всичко това Господ върши за вашето добро чрез действието на своя велик свят Дух. Колко пъти в живота ви ние сме се при­тичвали, от Господа пратени, да отмахнем едно ва­ше отчаяние, да ви избавим от една гибелна ми­съл. Колко пъти да знаехте само, ние сме се при­тичвали да ви дадем един добър съвет, да ви отп­равим към добър път и да ви посочим, че този е пътят Господен, тази е неговата воля, това е него­вото добро желание за вас. И нашата заплата е би­ла вашият добър и благочестив живот. Ето, това ни радва винаги. Има ли нещо по-добро от него? - Той е съвършената пълнота. Ние сме всякога бли­зо. Светът не е пуст, ние се движим и живеем в не­го, защото това е върховна воля на Бога. Ние му служим, ние го любим и славим, възвещаваме сла­вата му от род в род, пазим закона му, изпълня­ваме заповедите му и всякога сме готови да сторим всичко, което е нему угодно. И може ли да има от това нещо по-добро да се върши? Да съзерцаваш славата Божия, да размишляваш върху неговите дела, да гледаш неговото лице, това е повече, от­колкото един безсмъртен дух може да пожелае. И казва Господ: „Отче, тези, които си ми дал, искам да бъдат с мене, за да гледат славата ми, която съм имал у тебе преди създание мира."

--------------

Публикувано изображение

Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни