Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


12.Кожено тефтерче


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 04 август 2011 - 21:44

КОЖЕНО ТЕФТЕРЧЕ


ОБЕЩАНИЕТО ГОСПОДНЕ
Така говори Духът святи: на трети стана възвание, а на четвърти освещение, а в целостта на три и четири: числото седем - служение.

Всякога, кога ме призоваваш, ще те слушам, за­щото съм Бог Свети, Дух силен, бързам да помагам.

Правда, чистота, вяра, надежда и любов не търпи никое двоумение, нито двуеличие. Вън вся­ка гневливост. Бог не е Бог на гнева, но на благост­та. Той не приема одумването и неблагодарността. Имай пълно упование на Господа, който е неизме­нен и постоянен на своите обещания и Бог ще ти прати благословения, защото знае защо те е пра­тил и неговите пътища и възнамерения никой не може да възпре и осуети. Господ е крепък във всичко. Избраният Господен цар и свещеник Исус Христос Господ на Господарите.

I am the Holy One. I have come today to bless you.
(Аз съм в Свещеното Едно. Дошъл съм да те благословя.)

Царството на Отца моего наближава и денят на святите приближава. Ида да сторя волята на веч­ния Бог Йехова: Отец на бъдещите векове, Господ славни, Господ силни, Господ святи, Господ - Лю­бов все и във все. Блажени, които го любят и са любени, защото е тяхно царството, мирът, радост­та и животът. Благословен Господ сега и всякога. Амин.МОЛИТВАГосподи, Боже мой, душата ми на теб уповава. Послушай молбата ми и дай ми внимание на молението. Повдигни духът ми и дай утеха на сърцето ми. Покажи ми виделината на Твоето лице. Госпо­ди, заради милостта си подкрепи ме с присъстви­ето на твоя Дух. Господи, да дойде твоето царст­во, да възлезе твоята правда, да възсияе твоята истина, да се въдвори твоята любов и да се вселиш ти (Съiй)* в пълнотата си в моята душа.

СЛОВОИ рече Господ мой: не бой се. Аз съм Бог твой от начало. Призови ме и ще те послушам. Въздай му хвала и поклонение и ще благоволя в теб и ще изпроводя Духа си и ще те научи на всичките ми пътища и ще ти възвести мира и ще приемеш ра­достта ми и ще се развесели твоят дух в моето присъствие, и ще прозябне душата ти като крин на полето и ще се услади от всичките мои благосло­вения. Слушай прочее думите на моето слово, дай внимание на поученията на моя Дух. Отвори сър­цето си и ще приемеш все, що се нуждаеш, дай внимание с ухото си и ще чуеш все, що има да ти се каже. Приложи ума си в пътя ми и ще придо­биеш знание, което ще ти е светилник на душата. Моите съвети не пренебрегвай, нито се съмнявай кога ти говоря. Бъди уверен, че аз промишлявам за всичко. В мен е богатство и сила неизмерима и ги давам на всички според благоразположението си. Нека твоята вяра да се възвиси, нека да про­цъфти у мен, защото и горите ще се придвижат пред силата на моето слово. Искай от мен велики неща за себе си и ще ти дам според желанието на сърцето ти и ще ме прославиш. Възвиси душата си към моя престол. Призови ме в милостта ми и ще ти отговоря. Не се смущавай духом, не считай мо­ите наказания за нещастия, те са обич на благос­ловения. Мъчнотиите не взимай за препятствия в живота си, те са повдигающата моя ръка, скърби­те приемай на радо сърце, те са целителен балсам за твоята душа. Във всичките ти пътища не се от­странявай от показанията на моя свят Дух, от моя свят закон, ходи с незлобие на сърцето си и мирът ти ще прозябне като утринна роса. Призовавай името ми всяка заран и вечер и ще присъствам в теб. Кажи ясно всичките си нужди. Искай и не мълчи, проси това, което твоят дух ти диктува. Постоянствай във всичките си пътища и моят свят Дух ще те научи на всичките тайни, които съм ти определил да ти се открият, защото моето жела­ние е да те приготвя за своето дело, да ти възвес­тя славата и величието си, които отначало крия в себе си за твоята душа. Аз съм Господ твой, така благоволявам да възвестя името ти между моите избрани, за да те представя в тяхното общение, да ти назнача място в моето служение и да им изявя своята воля. Знай, че денят е близо, небето чака да приемеш силата на словото ми, което скоро от мен ще приемеш. Аз ще ти дам Духът Си изобил­но отгоре, ти ще прозябнеш както маслинено дър­во и видът ти в оня ден ще бъде славен. Всички ще пожелаят да те видят, ще пеят и възпяват в ликувание и душата ти ще се изпълни с благоухание от изобилието на моята всегдашна благост.

МОЛИТВА НА ЦАРСТВОТОГосподи Боже наш, да възлезе молбата ни пред твоето лице, да дойде Духът ти и да прозябне Сло­вото ти в нашите сърца, заради любовта си, с коя­то си ни възлюбил. Благии небесен Баща, да дойде царството ти, да бъде волята ти, да свети името ти на земята. Това е желанието на нашата душа, това е нуждата, която постоянно усещаме в тоя свят. Ве­лики Господи на всяка сила и крепост, застани за делото си. Приклони сърцата на ония, които си из­брал да се назоват начатък на твоята слава и вели­чие. Благии Господи наш, ръководи ни с милости­вата си ръка. Просвещавай ни да не се уклоняваме от Словото ти, да не престъпваме закона ти. Води ни като добър пастир при зелените пасища, при бистрите утоки. Един ти Господ и спасител на све­та, знаен преди всичките векове на светлината, един в зарящата виделина на живота ми. Разшири душа­та ми, възрасти духа ми, възроди сърцето ми, прос­вети ума да те славя сега и всякога. Амин.


О.П. на В.Б.Б.
Закваси сърцето си и думите на устата си с мъдростта. Зрението и Духът си с истината, ръце­те и силата си с правдата. Краката и подвигът си с добродетелта.


20 н. 1909.
Елате да се поклоним и да припаднем, да колени­чим пред Господа, нашия създател. К.


Декември 19. 1900.
Господ укрепява, въздига и прославя. В него е всяка сила, всяко знание и всяка мъдрост. Той е във всяка душа, във всеки ум и дух. Мислите са приятни, както слънчевите лъчи и словото му, как­то слънцето на деня. Постоянно той въздига и вна­ся живота в света.


28 май 1911. (Марко 10:5). Когато человек се ожесто­чи, Господ го оставя да ходи по своите си пътища и отнема от него своето благоволение. Дръж жестокосърдечието надалеч от себе си, за да благово­лява Духът винаги, това е волята на Господа за добрия человек.


21 февруари 1912.
Духът на Господа И.Хр. говори. Бог скоро ще въдвори своето царство. Всички, които работят за него, ще се благословят.

(Йоан 5:6). Ще се зарадва душата ни в любов­та на Господа Бога нашего.

1453
1912. 9. 17. 105
1913. 5. 17
т. в. 1.


6 юни 1913. Господ ни помена в своята милост и него­вият Дух внесе мира на утешението. Слава на тебе, Господи Боже мой. Благословен Господ Бог мой.


20 януари 1914 г. Който събира лятно време, той е син разумен, а който спи по жътва, той е син, който донася срам (Притчи 10).


28 юли. В твоята мъдрост, истина и любов, в твоята си­ла. - В твоята правда и доброта е прогресът на чо­вешката душа.


27 октомври — 1915 г. Всичко, каквото дойде, трябва да се понесе на радо сърце: добро или зло, скър­би, страдания и радости. Всичко трябва да се при­еме и понесе на радо сърце, това е волята на Гос­пода Бога единнаго.


ноември 1917 г. Гордостта е майка на заблуждението.


18 октомври 1918 г.
Мирът Божии превъзхожда всяко познание. В него се крият всичките добрини на земята. Господ е всичката пълнота на живота на душата.


1921 ноември 1. Да възлюбиш Господа Бога твоего.


3. Ще познаят обаче, че е имало пророк сред тях (Иезекил 2:5, 10). „Още малко, и няма да ме виж­дате. И пак малко, и ще ме видите" (Йоана 16:16).


„Тогаз долетя при мене един от серафимите и имаше в ръката си разпален въглен, който бе взел с клещи от олтаря" (Исайя 6:6).

***


*Съiй - който е, (Бог)

Този пост е редактиран от Hristo: 28 април 2014 - 12:02


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни