Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


13.Червено тефтерче


  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Hristo Vatev

Hristo Vatev

    Administrator

  • Усърден работник
  • 3549 Мнения:
  • Отговорете на въпроса:1864

Публикувано 04 август 2011 - 21:47

ЧЕРВЕНО ТЕФТЕРЧЕ

Господи Боже мой, да възлезе моята молитва пред тебе, защото думите на твоето слово са верни.

Господи, за всички, които си възлюбил и в ко­ито благоволяваш. Благи небесен Баща, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, да се осве­ти Твоето име - ето желанието на моята душа, ето нуждата, която постоянно усещам в тоя свят. О, велики Господи, в сила и крепост, стани и застани за делото си. Приклони сърцата на всички онези, които си призовал и от веки избрал да се нарекат начатък на твоята слава и величие. О, благи Боже, ръководи ни с милостивата си ръка. Просвещавай ни да не се уклоняваме от словото ти, да не престъпваме закона ти. Води ни, Господи, като добър пастир при зелените пасища, при бистрите утоки.

Господи, царю наш и Владико Святи, Господар на всичките светове, Господи, който си възвишен във величието на своето слово. Господи Боже наш, който освещаваш всички и даваш изобилието на своите благости. О, Господи, ти който си най-бли­зо до нашата душа, подкрепи ни в тази минута. Господи мой и Боже мой, чуй моята молитва, ко­ято ти възнасям тази заран, нека да влезе при те­бе, при твоя престол, при твоята вечна благодат, която ме озарява постоянно.

О, Господи, към тебе викам, към тебе възвиша­вам гласа си, към тебе отправям сърцето си. Как­то ми говориш ти сам тази заран, както си ме уте­шил и подкрепил духом така и стори, о, Господи!

Господи, Боже мой, ти разбираш, което с думи не мога да ти изкажа. За моите велики нужди, за подкрепата на моята душа, ти бодърствай, както си бодърствал до сега. Дай ми сила, която да ме подкрепи в моята человеческа немощ. Господи, ос­тани с мене, ходи с мене и ме учи във всичките, във вечните неща на твоето царство.

Амин.

* * *

5 ноември 1900 година - този е денят, в който Господ ме е осенил със Святия Си Дух.
(Учителят)Публикувано изображение


6 февруари Аз съм Господ Бог Твой, заповедта ми из­лезе. Стой непоколобим в пътя ми. Ето моя ангел, когото пращам да ти помогне и то неотложно, ще пристигне навреме. Твоите нужди са ми известни; зная ги аз всичките, нищо не е скрито от моето око,Публикувано изображение но вярата ти е в мене, трябва да е вяра непоколебима. Ето аз съм този, който те уча все­ки ден в закона си, да познаваш всичките мои пъ­тища, които са святи. Моят вечен дух се услаждава в истината, която прониква в твоята душа. Сми­рението на сърцето ти е моето всегдашно веселие и правотата на духа ти - моята радост. Благословението си, което ти пращам, ще бъде като утринна роса, като пролетен дъжд върху жадната земя. Душата ти ще се насити и ще прозябне като пло­довито дърво, насадено при водните утоки, и кое­то ще дава плода си навреме. Моята ръка не се е съкратила да дава. Пълен съм с изобилие и неиз­черпаемо богатство, което държа всички онези, ко­ито ме любят и се боят от името ми, на тях ще дам да наследят всичко това, което съм приготвил от незапомнени времена. Гласът и молитвата ти са при мен; стенанието на душата ти е възлязло пред престола му, чувам въздиханието на Духа ти, кой­то ръководи твоите съдбини, слушай ме, аз ще възвестя името си и то скоро. Ще направя целия свят да потрепери от словото ми. Законът ми ще се освети. Ето, чудни неща има да станат през то­ва крато време, през това число, което съм опреде­лил, което е отбелязано от моята ръка. Имай упование в мен и ще видиш моята благост. Ще ти дам според желанието на сърцето си и ще те развесе­ля според благостта на Духа си и ще видиш и ще опиташ, че съм пълен с благодат. Въздай хвала на името ми и благослови присъствието на Духа ми, кажи: Да бъде благословен Господ Бог мой сега и във веки веков, нека всички да хвалят името на Господа, нека всички да му пеят песен нова.
Римл. 3:3

Ф. Псалом 96. 1.17. М.

Пак кажи заедно с твоя Свят Дух: да бъде благословен Господ помежду всички. Ей, Господи, Спасителю мой, велик си и велико е името ти над всички. Няма подобен на тебе. Слава и хваление ти подобава заради силата и величието и мъдрост­та ти. Ей, Господи, Боже наш, помощник на стра­дащите (Исайя 63:9).


10. Аз ида вече неотложно да сторя всичко, което съм ти обещал. Твоят дух ще прозябне като пролетен цвят. Словото ми иде. Стой готов да го приемеш. Слушай, защото имам да ти говоря, има ли още нещо да те блазни?

Остави вече всички неща настрана. От света по­мощ не търси, нито очаквай почит. Този е разва­лен свят, този е непослушен род.

Публикувано изображение


Ф.15 - 1900

Гледай към мен. Аз съм твоята сила. Аз съм твоята помощ, хвърли настрана человеческите уче­ния и знания и се готви да се облечеш в знанието на истината.

Моето знание ще ти дойде заедно с моето сло­во. Моят ангел, който ще дойде при тебе, ще бъде сила и крепост за тебе. Всичко, което съм ти гово­рил от начало, ще се сбъдне и то скоро. Ето, това място ще потрепери, кога пристигне моето слово, когато слезе моят ангел да ти донесе моята запо­вед. Числото е вече определено от мене и ще ти се каже в тоя ден, в който аз благоволя. Тайната е тайна велика, която никому не е позволено да знае.

Познавам аз сърцата на всички, не са толкова чисти и святи, както си ги мислите.


Публикувано изображение

Твоят свят ще възсияе и мирът ти ще дойде, както зората, защото аз съм Господ твой, който те подкрепям в силата на Духа си, който в теб съизволява. Твоят ден е определен и времето назначено за твоето дело, което ти давам. Аз съм Господ твой, гледай на мене, дръж се за мене и бъди уверен, че няма никоя мощна сила, ко­ято да ти противостои. Аз ти пращам днес моето войнство да ти помага. Земята ще бъде вече об­кръжена от всички страни и волята ми ще бъде из­вършена безпрекословно. Ще накажа всички, кои­то се противят на моето слово. Аз съм Господ твой, който присъствам днес с тебе в това място и ти сам чуваш и усещаш моето присъствие и този, който иде на среща ти, то съм аз с Духа си. Ти чу, което ти казах: „Що правиш?"

Ей, Господи мой, ти чу моя ответ, бележки взе­мам от твоите слова. Твоите дела са велики и сла­вата ти неизказуема. Слушай, ето моето дихание като ветрец милва твоето лице. Аз те милвам с присъствието на Духа си. Ето всичко наоколо ти трепти и се радва на моето дихание, на всепроникващия живот. Ето тия наоколо ти, които се дви­жат, са твои братя, те ти се радват заради мен. А ето там отгоре, над тебе моите ангели бдят и ти повейват със своите криле, красни и велики са те на глед. Те бодърстват постоянно на своята длъж­ност. Ето, те се приготовляват, за да те подкрепят в едно с моя Дух. Блажен си ти, който чуваш то­ва, що ти говоря. Блажен си ти, който разумяваш моите слова. Истина ти казвам, в теб благоволя­вам, защото обичаш моята правда и любиш моята истина повече от всичко друго. Твоите пътища са пред моето лице и размишленията на твоето сър­це възлизат към мене. Радвай се и весели се, аз съм с теб, твоята душа за мен е драгоценна и сър­цето ти ми е скъпо. Любя аз духа ти и затова ти давам своя живот, който е моя дар за теб, че съм аз твой единни Бог и Отец. В мен е всегдашната истина и вечна правда. Слушай вече моите думи, що ти говоря, положи ги за своя основа, те са ду­ми на живота. Винаги съм говорил чрез Духа си и сега пак говоря, защото съм всякога жив и пре­бъдвам в тебе от начало. Великият ми Дух ще ти дойде на помощ и то скоро ще чуеш моята запо­вед и ще приемеш моето слово, което ще внесе у тебе все, що е потребно, да станеш раб мой избран, в когото имам своето благоволение и своето при­съствие. Да бъдат благословени всички, които те любят. Аз съм този от начало и винаги ще бъда същии Бог, един, който обемам и свързвам всичко. Вън от моята воля няма друга, вън от моя Дух не съществува друг. Вън от моята сила не съществу­ва друга. Аз съм всепоглъщаща любов, всеобемаща истина. Всичко в мен е вечно, непостижимо, не­измеримо. Аз съм този, който няма никакви гра­ници, вид, форма. Аз съм само чист Дух, който обитавам в себе си. Всякога и винаги бъди ти бла­гословен, както и аз, и ходи пред лицето ми в при­съствието на моя Дух винаги. А бъдещето ще ти донесе моите блага, които съм ти сътворил чрез тебе и в тебе. Радвай се, защото си в дома ми, в храма на моето светилище, в което пребъдвам ви­наги. То е сърцето и душата ти, то е вселената и всичкото създание от начало и винаги.

Господи, Господи Боже мой, послушай стенанието на моята душа и чуй моята молитва от горе. Ти знаеш, че имам нужда от тебе. Кому мога да открия сърцето си, освен на тебе? Моля те, пре­махни тоя нечист дух, който се е загнездил и раз­вращава децата ти весден. Заличи от твоето въз­поменание всичките ни лоши дела и ни стани ис­тински баща. Застани зад своите избрани, нека днес моята молба да възлезе пред тебе. Ти, който разбираш нуждите ни и който знаеш скърбите ни, послушай ни и облечи ни с твоята сила. Как да те призова, кажи ми с какви думи да се обърна към тебе, за да бъда послушан. Ето зова те и чакам за твоя отговор.

19. А. Вяра, вяра в мен непоколебима. Това желая - Любов непрестанна, това искам. Оправдание не ис­кам, от това няма нужда. Покаяние на всинца ви трябва. От мен, от моя Дух да се родите, това е належаще, това ти говоря, да пребъде моята ра­дост в теб. Аз съм с теб, ще ме видиш днес. Бъди благ и търпелив. Аз ще те прославя в самаго себе си. Бъди милостив към всички. Помни техните слабости и не ги съди строго. Не гледай на света, не се увличай в неговите учения, те са горчива из­мама. Слушай думите на моя Свят Дух и давай внимание на неговите поучения. Светът при всич­кото си съпротивление ще бъде победен от силата ми. Всичко е вече готово. И моето Слово, което иде, ще стори моята воля. Ще запаля Духа си и не ще да угасне. Този народ, в когото обитаваш, ще се съвземе духом, ще порасте, защото имам да сторя с него това, що ти обещах. Ще го повдигна с моята сила, ще го укрепя с моя Дух. Той ще ста­не един от първите помежду многото. Във всички­те му пътища ще му съдействам и ще го повиша, за да познаят, че аз съм Господ. Моето слово ще ти е помощ и ще ти каже всичко, което има да им кажеш в моето върховно име, което ще бъде зна­мето на моята правда. Всички до един ще слушат, което ще им кажеш, това ще го познаят, защото аз съм с тебе, този, който ходи, твоят благ Господ, който всички поддържам, заради името на своята благост. Аз ще благословя този твой народ, те ще те познаят от нине, че ти си им ангел хранител и Бог и Господ Спасител. В теб ще процъфтят като утринен цвят. Сега скоро аз ще им проговоря чрез твоите уста и ще направя сърцата им да се надя­ват на тебе и да гледат към тебе за помощ. Ще те потърсят с всичкото си сърце и ще те намерят. Няма да има лутания в мрака на тъмнината. Тия думи, които ти диктувам, са верни. Аз сам ще ги заверя пред твоето лице. Невъзможните неща ще станат възможни и невероятните - вероятни. Ду­хът на този народ се колебае, съмнява се, и в неверието си се труди да осуети моето намерение. Силите адови се състезават с мене и ми противос­тоят в пътя, но ще познаят, че не е лесно да се стои против моята воля, против моята необорима сила, която нося скрита в себе си за този ден. Не е позволено някой да се съзтезава и противи на своя създател. Не, нека опитат всички силите си и се научат, че няма друг път изходен, освен този, който съм положил пред всички. Аз ида и нека станат, ако желаят, всички и нека се опитат, ако искат, да ме спрат, и ще познаят дали душите са верни или не. Застани и ще им кажа последното слово мое, което всичко ще реши. Пази думите на завета ми, те са свети, защото са излезли от мои­те уста, от моя благ Дух. Аз съм Господ твой, то­зи, който пострадах за всички, името ми знаеш. Аз съм син на мира, Син Человеческий. Моята ду­ша е една и неразделима с теб. Дерзай.

Публикувано изображение


- Вярвам, Господи мой, Боже мой. Ти си вечно благ и истинен! Твоето име е свято за моята ду­ша. Аз те признавам, че ти си само един и исти­нен Бог и Господ. Ти от нине слушаш моята мол­ба. Владико свети, на теб аз уповавам и зная, че това ще сториш, което ти искам, това, което прося от тебе за твоето дело, за твоя раб, когото си при­зовал да стори твоята свята воля. Заличи минало­то, не помни вече нашите грехове, заличи ги от книгата на твоето възпоменание. Стори това зара­ди името си, с което си ме облякъл. Твоето име е свято, твоето слово е вярно, в тебе няма измяна. Господи, изцери моята душа, освети моя дух, бла­гослови моето сърце и просвети моя ум.

Имам нужда от твоето присъствие, подари ми сила, Господи, не стой, не чакай, но ела ми на по­мощ сега, в това трудно време. Сърцата на твоите раби отслабнаха. Съмнението, неверието вземат връх над всичко. Злобата на деня тържествува. Моля те, заличи и премахни тази проказа, този тежък грях, който ни тежи. Господи, ти си обещал и ние чакаме твоето обещание, благоволение и бла­гост.


30.I.М. В мълчание застанах. Изнурен съм, плътта ми е изнемощяла, духът ми е обременен, мислите ми от­слабнаха. Грехът ми тежи, горчиви са възпомена­нията на миналото. Пред тебе, Владико святи, из­повядвам моите прегрешения. Само пред себе си няма да скрия своите слабости. Виждам аз искушенията, съзирам причината на твоята слава и чиста и свята любов е за мен достатъчна. Бъди от мене благословен. Ти си изцерил съкрушените и повдиг­нал си падналите. Господи, Боже мой, всички в размишленията си се заблудиха и паднаха духом и огрешиха. Отче праведни и благи, който търпиш престъпленията ни и заличаваш прегрешенията ни, помилвай ни, защото сме изгубени без тебе.


20.М. Към тебе обръщат всички погледа си. Послушай молитвата на твоите чада, които викат към тебе. Господи, заради твоите избрани, ела ни на помощ, забрави греховете ни и ни стани избавител, зара­ди името си. О, Благи и Свят Баща наш, ти, кой­то си благ и добър към всички и си ме слушал ви­наги, ти и сега ще ме чуеш пак верни и истинен Отче, в който няма тъмнина, Твоето име е благос­ловено от веки. Ти си живота, силата и държавието всякога.


5.ю. Днес ще има да станат велики променения. Този народ ще стане като от мъртвите. Духът на Госпо­да ще му дойде на помощ, за да се възстанови правдата. Положението на всички водители, учите­ли, ще стане пълно с отговорност. Бог на силите ще постави душите им в тревога и ще накара всич­ки да пожънат това, което са сели от много време. И ще познаят, че Бог поругаем не бива да е. За­щото Господ, който беше замълчал, дойде да даде свобода и мир на този народ и да провъзгласи, че негова е земята и я дава комуто ще. Но този на­род се суети в мислите си. Неговите водители и учители помислиха в сърцето си, че им е позволе­но и че имат право да вършат всичко, без да раз­съждават и че могат безнаказано да ме хулят и да изопачават истината ми. Моите служители от ма­лък до голям ме забравиха, втурнаха се те да пе­челят богатство, безразсъдно живеят за слава и суетност в сърцето си. Това е техният Бог, на ко­гото трябва да се кланят - така мислят. Ето, това е нашият Бог - казаха те на народа ми, него тър­сете. Аз ще ги попитам, къде е тяхната мъдрост, къде е техният Бог, нека им дойде на помощ, нека ги избави от тревогата. Ето, ще ги науча, че не мо­гат безнаказано да престъпват закона ми, защото аз съм Господ свят, който твори и създава всичко. Моето име е свято. Този глупав и детински народ не разбира още своето добро. Той е народ, който не признава и няма признателност към този, кой­то му е сторил добро. Но криви са за това негови­те водители и учители. Затова те ще бъдат повече бити от другите и ще се научат да познават от опит, че моята дума е неизменна. Ще ги наказвам да се пекат в огън, който са запалили със собстве­ните си дела. Те ме предизвикаха преди време. И ето, аз ида да опитат силата ми и да познаят сво­ята нищета и бедствие и да се научат веднъж за­винаги, че макар и да търпя дълго, не забравям престъпленията пред мене, защото ги държа всич­ките за деня на тяхното възпоменание, когато ще въздам всекиму това, което му се пада. Ще нака­рам всички да се разкайват и плачат за своите ло­ши постъпки.


Мой народ, колко си нещастен, че си лишен от добри водители и учители. Но дано Бог ти дойде на помощ, да те избави и ти даде добри водители и учители според волята си. Ето где е твоето спа­сение от нине. И дано този, когото е определил за твоя помощ да дойде по-скоро, да те подкрепи с присъствието на своя Дух. Ето твоето избавление где стои. Събуди се духом, виж дали няма някой от твоите синове да ти помогне в тия опасни мину­ти на живота ти. Огледай се и виж где стои твоят велик Дух, защото не остава вече време за чакане. Часът е близо и твоят страшен изпит ще дойде, без обаче да те пита. Затова слушай думите ми и дай внимание на съветите ми, да не би да се наме­риш неприготвен, когато настане денят, когато удари часът за твоето призвание.


8. Исус Христос от Назарет г.р. е цар и Господ на света. Той ви крепи с ръката си. Той ви идва на помощ и ще ви повдигне. Той е ваш приятел, стра­дащ за страдащите.


13. Всяка виделина иде от Господа, всяка сила от не­го се дава. Дайте място на виделината, оставете силата му да действа.


16. Господи Боже мой, надежда и спасение мое, чуй моя глас и отговори ми според изобилието на ми­лостта си. Не забравяй раба си, който на теб се надява. Ти знаеш слабостта му. Не оставяй враго­вете му да възтържествуват над него, но подкрепи го с ръката си, дай му сила и мъдрост и го ръко­води заради името си. За мен стори тая милост. Отче мой, праведни и благи, за името на Господа Исуса, нашият Спасител, твоят възлюблен Син, в когото си благоволил да изявиш твоята милост и твоята благост, премахни престъпленията ни от пред лицето си, не ги поменувай вече. Не помни прегрешенията ни. Нека твоята чиста и свята лю­бов ни съживи от мъртвостта и нека твоят чист и свят Дух ни научи твоя път, в който ходим всеки ден. Дай ни да видим твоето лице. Молим ти се, преобърни нашата немощ в духовна сила. Избави ни от лукаваго и от всички негови ухищрения, не допущай да ни изкушава, защото е твое и царст­вото, и силата, и славата.


18. Молитва за българския народ

Към тебе отправям гласа си, Отче святи и правед­ни, към теб, който си надарител на всяка благост и милост, който даваш живот и радост на твоите деца, ти, който ги утешаваш на всяко време, ти, който ги избавяш от ръката на техните утеснители и им даваш духовна свобода. Подари и на мене днес твоята благодат и ми дай твоята сила и мъд­рост, която да ме ръководи и крепи да върша де­лото си.
Отче мой и Господи мой, всяко добро даване идва от тебе, ти, който си виделина на всички, ти знаеш, че имам нужда от теб. Благослови ме, прос­вети ме, освети ме. Дай да се събуди духа на този народ. Да се обърне към тебе и да потърси твоя­та помощ. Господи, Боже мой, избави го от всич­ките му лоши водители, които го развращават. Дай му учители и пастири според сърцето си, ко­ито да го ръководят в пътя на истината. Моля ти се, отхвърли това бреме, което лежи отгоре ми. Господи, прати повече виделина в сърцата ни. На­учи ни на пътищата си. Господи, ти си чул, че тво­ите пастири развращават твоето паство. Ти си чул, че не ги водят на добро пасбище. Припомни обещанието си. Прати работата в тази твоя нива, прати мъже избрани и изпитани между този на­род. Господи, избави ни от тази духовна сирома­шия. Господи, посети владиците на този народ и виж що вършат, свести ги, защото са заспали, ти имаш сила, ти имаш власт да сториш това, защо­то чинът е свят. Господи, ти си се научил що вър­ши държавният глава на този народ, когото по ми­лост си крепил. Неговите подвластни, всички са се развратили, станали са крадци и разбойници. Всички сеят семето на разврат, те ми препятствуват винаги да посея нещо добро. Господи, изрини ги вкупом, да се свестят и покаят от лошите си пъ­тища. Господи, да дойде твоето царство между нас, да се всели твоят Дух помежду ни. Стори ни добро според величието на милостта си и ни изба­ви заради името си. Бъди сега благословен ти от мене, Царю мой, благословено е твоето име сега и во веки. Амин.


24. Господи Боже мой, надежда и спасение мое.


29. Правдата ми ще изгрее и истината ми ще възтър­жествува и моята душа ще се услади в присъстви­ето Господне. Велик е моя Господ и Спасител, който ме крепи и поддържа с присъствието на благия си Дух. Аз го благославям в сърцето си и го възхвалявам в душата си. Душата ми се радва и Духът ми се радва на силата му, и сърцето ми има тихо упование в любовта му.

Господ ми говори днес и колко са чудни и ве­лики думите му. Неговият Дух казва в словото си, че са по-сладки то меден сок. „Опитайте Господа и вижте в себе си, че е благ." Опитайте го в мъч­нотиите си, и ще познаете от опит, че е благ. По­търсете го в деня на скърбите си и ще ви отгово­ри и ще го познаете. Търсете го на всяко вре­ме.Търсете го, докато е близо и докато може да се намери. Призовавайте го, докато не се е отдале­чил. Дайте му място в сърцето си, докато всецяло не се е развалило и отпаднало от всяко добро подбуждение. Постави страж на сърцето си, докато е рано, и учител на ума си, докато е време и предай юздите на живота си в ръцете на неговия Дух. Не­ка Господ ти бъде ръководител и краят на живо­та ти ще се увенчае със сполука.
Публикувано изображение

Публикувано изображение Пази ни от лукаваго, който винаги ухищрява против твоите раби. Просвещавай ни с виделината на Духа си, за да ходим в твоите светли и прави пътища. Господи, Спаси­телю наш, извор на всяка мъдрост и знание. Ти, който имаш разумението на всички неща, научи ни да ти се боим.


30. За Господа няма неща невъзможни. Но неговите пътища за нас са непроумявани и мислите му неу­ловими. Ако помислим и кажем, че в този път ще дойде, наверно ожиданията ни ще се осуетят, за­щото неговите изхождания и вхождания са непоз­наваеми. Господ се крие и стъпките му са неулови­ми. Мрак и тъмнина изхожда пред неговото лице. Според думите му трябва да вярваме, защото се е обещал, че няма да остави онези, които уповават на него. Но ще ги избави и спаси. Ей, Господи, Боже мой, аз вярвам в твоите думи. Припомни обещанията си и отвори пътя си пред мен.Публикувано изображение

8. Дерзай. Господ Бог наш ти идва на помощ. Зна­кът на Божията милост и благост ти се яви на не­бето. Той е Христос, Спасителят ти. На мен гле­дайте, казва Господ, или другояче сте загубени. Пробудете се духом, вече моето царство е близо и скоро ще видите неговата сила и слава да идва. Опашете се във всяка правда, защото Бог ви при­зовава на подвиг за неговото име.


17. Всякога призовавай Господа, търси го винаги и ще го намериш и ще ти бъде велико на душата. Не ще ходиш тогава в тъмнина, но във всегдашна видели­на, която ще ти е свет непомрачен. Той ще изцели душата ти от всички недъзи и ще придобиеш не­говата благодат, която ще ти е богатство неизтощимо. И кога душата ти влезе в мир с него и се научиш да го любиш със сърцето си, той ще ти праща всяка заран своя мир, своята радост. Лю­бовта му ще предходи като пролетен цвят. Ето, Господ е обещал да те ръководи и крепи винаги. Той знае всичките ти нужди и пред него няма ни­що скрито, той промишлява винаги за твоето доб­ро. Той е силен да стори всичко, уповавай и вяр­вай в него и той ще извърши своето дело. Знае, че ти имаш много желания неизпълнени и незадово­лени, и че скръб пълни душата ти, и че се обез­сърчаваш като гледаш трудните неща в живота, като виждаш твърдите, непоколебими сърца на другите, че неуспех те следва на всяка стъпка в тоя живот. Но знай, че невъзможните неща са са­мо за человека, но не и за Бога, който е сътворил всичко според желанието на своята воля. За него няма неща невъзможни. Той предвижда всичките мъчнотии. Пред него коравите сърца ще се стро­шат и жестокосърдечните ще се стопят като восък. Знае Господ безумството на света и неговата суе­та. Всичко е дим преходен, който ще се изгуби за­винаги пред неговите очи. Познай, че той иде вече в сила и крепост да стори своето дело и ще позна­ят тогава кой е Господ, на когото думата се не ме­ни. Ето, той се приближава Към тоя свят, обле­чен в силата на своето величие. Ще загърми и зат­ресе целия свят от единия край до другия. Денят Господен е близо при вратата. Знакът му, който ти се даде на седми и осми е верен. Христос, Спа­сителят ти, иде, облечен в силата на своето царст­во. Гледай нагоре, чакай отгоре за сила. Духът, който идва да провъзгласи новата вест, ще е най-великият от духовете Господни, който е посетил света. Господ крепки се казва той.


19. Господ, който ти е говорил чрез благи си Дух, е същият и днес, и утре. Не бой се от мъчнотиите. Не се плаши от трудностите, които те посрещат всеки ден. Знай, че в тях се изявява Божията во­ля към своите избрани. Господ е Баща и Спаси­тел на всички, които са приели неговия Дух. А ко­гато нашият Баща говори, ние, неговите чада, трябва да слушаме неговия глас. Всяка трудност в живота си има своето предназначение да постиг­не някаква цел в живота. Бог, който изработва на­шето спасение и който работи навсякъде чрез ве­ликия си Дух, знае най-добре всичките потребни неща за нашето вечно добро. Всичките зли и неп­риятни неща в ежедневния ни живот си имат сво­ето място, своята служба и предназначение. В не­го те не са неща, които непредвидено се допущат, но са взети предвид с появяването на самия жи­вот, който Господ е създал за неговата слава. А славата на Господа се изявява в неговата неизме­рима и безпределна любов, която диша от себе си всички добрини и добродетели всецяло. Онези не­ща, които съставляват нашето нещастие, които произвеждат толкова скърби и страдания, сълзи и ридания, се преобръщат на вечни благослове­ния, които се възприемат от Божието дихание. Неговият Син с любовта си пречисти всичките злини. Сълзите той превръща на пролетна роса, която утолява жаждата на полските цветя. Исти­на е, че онези, които го любят, всичко им съдейс­тва на добро, и не може да бъде другояче, защо­то Бог наш е Любов и добродетел всегдашна за тези, що ходят в неговия път. И тъй, ти, който си приел истината и познаваш Бога и Господа на спасението, няма защо постоянно да се тормозиш. Не казва ли Спасителят: „Кой от вас, като се тре­вожи или грижи, може да предаде една педя на ръстта си?" - Никой, - е моят отговор. Затова, доволно е на деня неговото зло. И тъй, възложете нему да подобри вашия живот. Защото Господ знае как да стори това, което вам е невъзможно. Всичко просете от него и вярвайте, че той винаги ще ви се притече на помощ. Ей времена усилни и трудни от всяка страна.

Господ ще бди за вас ден и нощ и ръката му ще ви крепи постоянно.

Той ще отвори вашите изходи и ще бъде ваша задна стража, всякога и на всяко време. Велик и благ е Господ, който ни води за ръка. Търсете го на всяко време, изказвайте всичките си нужди не­му и уповавайте на него, защото той ще ви изведе на видело.


29. Господи, Боже мой, отговори на молитвата на своя раб. Нека твоята благост и милост дойдат на по­мощ, нека твоята виделина да дойде, истината ти да възсияе в душата ми и Духът ти да действа в сърцето ми.


2 ав. Боже мой, Боже мой, защо държиш в смущение душата ми, защо криеш твоето лице, до кога ще стоиш далеч от мене? Ще оттеглиш ли съвършено твоя благ Дух и ще ме оставиш ли сам? Помени ме в милостта си.


3. Твоето лице гледам пред себе си, Господи, Спа­сителю мой. Твоята любов ме съживява, твоят Дух ме крепи, ти си моята надежда весден. Боже мой, Боже мой, чакам да приема твоите обеща­ния. Поправи, изглади миналото. Съживи ни от престъпленията ни. Дай ни дух богобоязлив да ти служим чистосърдечно и да извършваме твоя­та воля постоянно. Отвори ни пътя си, дай ни благодатта си. Господи, заради името си, съживи този народ. Благослови Юдиния дом и го въздиг­ни, както си казал, че от него ще възлезе вожд, който ще опаше земята с жезъла си. Заради име­то на дома си, стори това, което си казал, че всич­ки народи ще се поклонят и всяко коляно ще сла­ви твоето име.

Господ ми се яви и ми каза: Не бой се, аз съм с тебе, аз ще те укрепя със силата на духа си и ще предходя пред тебе, и ще ти бъда задна стража. Укрепи се в силата на вярата.

Господи, Спасителю мой, на когото винаги упо­вавам, ето, сторих всичко, което си пожелал, ти стори на раба си според милостта си. Амин.


12. Което видях и което чух отгоре, думите, които ми останаха от песента на А. „Но ти, душо, жадува­ше за божествени работи: жадувам и гладувам Господи: Слово."

Душата ми весден очаква твоето благословение, при тебе близо да съм е моето наслаждение, на то­ва вътрешно мое желание ти не отказвай, твоето лице да гледам ти ми позволявай, как да те любя ти ми показвай. В любовта ти аз намирам сила да се подвизавам. В нея аз съзирам твоята велика ми­съл - защо трябва да живея. Да живея - за да те познавам. Да се повдигам и когато ставам теб да виждам. Нека твоята истина в мен, в душата ми да стои. Нека твоята правда сърцето ми да крепи в тоя свят, дето грехът царува.


19. И рече Духът: Господ иде.

А 20. И дойде той при мене и видях неговото
22   присъствие, и благ бе той към мене.

Господи, Спасителю мой, нека да просветне мо­ята душа в теб. Днес мина славата Господня на за­вета от залезването на слънцето към неговото изгряване и провъзгласи истинността на своето слово: А Утешителят, Дух Святи, когото Отец ми ще ви проводи в мое име. Той ще ви научи всички и ще ви припомни всичко, що съм ви рекъл.

„Освети ме чрез своята истина, твоето слово е истина.

Отче, ти, който си ме възлюбил преди създа­нието на мира.


28 ав. Моето свидетелство

I. Вярвам от сърце и душа в единния, вечен, истинен и благ Бог на живота, който е говорил. Господ, Бог и Отец.

II. Вярвам в Господа - Спасителят Емануила, който ми говори сега.

III. Вярвам в Божия вечен Дух, който изработва спасението ми: Утешителят Дух Святи.

IV. Вярвам в приятеля си Господа Исус Христос и във всички мои братя, и в неговите страдания.

V. Святата Божия воля ще изпълнявам всякога без колебание. Словото му ще ми е закон.

VI. Ще се отричам всякога от себе си и от света за неговата пълна любов.

VII. Ще посвещавам живот и здраве и все що имам за неговата слава, спасението му ще е моята радост.

VIII. Неговият глас, когато ми говори, ще слушам всякога.

Публикувано изображение2-ри ноември 1897 година
ДУХЪТ БОЖИЙ ГОВОРИИ говори Духът Божий с мен и рече ми: Дерзай. Аз ще извърша онова, което говорих с тебе. Верен съм в своите обещания и ще повдигна свое­то дело и слава в този развратен свят за любовта си към моя Единороден Син чрез тебе, и тъй ще бъдеш мой син, защото сърцето ми благоволи да ме следва. Моето око е над тебе, силата на Духа ми и любовта ми те следват. Ти ще видиш славата ми и великата ми любов и ще се възрадва сърцето ти, защото аз съм истинен, днес и утре. Вярвай и пре­дай се в моите ръце, като мое чадо, и животът и душата ти ще се променят. Ето аз съм с тебе, при­готвил съм всичко за тебе. Пази се от лукавия, бди и моли се. Ето, времето наближава и се раздаде си­лата и духът ми и моята любов. Ти ще видиш мо­ята слава духом и тогава духът ти напълно ще обе- ме и изпълни душата ти, и ще почнеш делото ми, за което те провождам помежду развратен род. Духът ми ще говори чрез устата ти, не бой се ве­че, нито косъм ще падне от главата ти.

Слава да бъде на теб, чест и поклонение, велик си и славен и безкрайно любезен към онези, които предават сърцето си на теб.


Ето, при твоите нозе съм, Отче мой, към тебе отправям благодарност и любов, защото си досто­ен мой небесен Отец. Ти ни възлюби преди ние да те познаваме. И сега всели се в мен, в лицето на Христа в моята душа. И умий ме в кръвта си, мой Спасител и Господ и Отче, за да се въздигна в твоята любов. Направи онова, което е угодно, спо­ред твоята воля. Слава, чест и поклонение да бъ­де всякога чрез Христа. Амин.


На 13 март 1888 година имахме в село Тетово един разговор, на което и дядо поп (вероятно дя­до поп Константин Дъновски) присъства; разгова­ряхме в кръчмата. Исайя 54 глава.Публикувано изображение(„Ла Елохим хахарец" — (земя на Бога).

Онзи, който стои, ще устои, и твърдият в Исти­ната ще е твърд винаги. Затова, братя мои, съобра­зявайте се със закона на благостта Господня, готови да служите във всяко добро и благо дело, понеже то­ва е волята на Отца нашего, който е горе в небето, затова препашете чреслата си, пригответе сърцата си в святост, да сте готови да служите в свято дело.


Това Слово е верно, неизменно по своята същи­на, понеже произтича от начала, водещи при същ- ните събития в цялостта на человеческия живот.")


Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Изпитването на всяко добро нещо е необходимо за успеха на душевния живот, а знанието на съвършеното вечно добро е самият път за въздигането на душата и нейния ум, сърце и дух към небето, понеже знанието за истините на този висш живот са светилници, водящи звезди за мястото на онзи живот, в когото пълнота царува. Следователно всякой, който се насили или си даде усилие да придобие необходимите сили, за да влезе, „грабва го", „царството Божие на сила се взема" и които се усилят, го грабват. В тия думи се съдържа ве­лика истина. За да придобием обещанието, трябва да станем мъже. Необходимо е едно коренно при­готовление, т.е. както Израил, който робува в Еги­пет, и който след 400 години получи отговор на обещанията, дадени Авраму за Ханаан. Той тряб­ваше сега да излезе от земята на фараоновото роб­ство под предводителството на Мойсея, да преми­не през Червеното море, една от големите спънки за обещанието, и не само това, но Израил, който не беше още доволно силен духовно, трябваше да чака още четирийсет години след преминаването в пустинята, докато стане силен да грабне наследието чрез сила. Сила беше необходима, защото неп­риятелят се беше загнездил, завладял това обеща­ние, докато Израил беше още младенец, затова той сега в пълното си възръстие да придобие обе­щанието на отца си Авраама чрез силата на своя­та мишница. По същия начин и ние трябва да зав­ладеем царството Божие на земята чрез сила и дух и да изгоним неприятеля вън от пределите на това царство. Време е вече да тръгнем през пусти­нята, да преминем реката Йордан и да вземем чрез сила земята и да я направим вечно наследие на светия и избран род на Господа, наречени царе и свещеници. Царе на доброта, свещеници на исти­ната.

Исайя 32: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,20.

Ето, Господ иде да посети земята. Денят на не­говото посещение ще бъде страшен.


М27 8А
Всичките краища на земята ще бъдат изпълне­ни от силата и славата на неговото присъствие. О, народ и народи, събудете се, за да посрещнете Господа Бога на силите. Защото Бог наш няма да пощади нечестивите. Царството му на земята ще бъде царство на мир и правда. Синове человечес­ки, синове Божии, пригответе сърцата си да го приемете в сила и слава. Колко са сладки и благи мислите за Господа. Колко са величествени него­вите въжделения и възнамерения. Господ идва да се възцари и да очисти земята от неправдата. За­щото така говори Господ.

Ето, посред вас стои един, когото Господ пома­за за цар, и когото вие още не познавате, понеже е скромен и смирен по сърце. Но Бог ще го въз­дигне със своята десница, за да познаете всички, че той е Бог велик, Бог славен, Бог всемъдър и всеблаг. Затова призовете Господа от дълбочини­те на душата си. Поклонете му се вие, които го лю­бите, благословете го в духа си. Ей, Господи, ела, ето ние те очакваме, да бъде всичко според жела­нията на душата ти и според благата ти воля. Възвесели се ти, който си избран от Господа и възпей на Бога: понеже прослави се Господ. Враговете му са паднали вече, веригата за беззаконие е готова и бездната чака да го приеме и да го държи за тисящи години. Ето, ще се съди Господ с този род при въдворяването на своето видимо царство. Рад­вай се, Сионе, денят на спасението ти изгря.


Публикувано изображение
който е родил чрез Духа си своя избран род - свещеници и царе, за да служат Богу във век с чистота и святост. Господ зове има ли някой да слуша и внимава в сърцето си за думите на уста­та му. Чуйте и разберете що говори Господ. Не постави ли завета на своето царство, за да се въд­вори мир и любов помежду синовете человечески. Но ето, те са се усъмнили в сърцата си, че поста­новленията и пътищата Господни са суетни. Ня­мат изглед на величественост. Род блуден и глу­пав. Кой е велик, който действа във вид или кой­то действа чрез дух и сила, за да произведе реда, да въдвори мира, да въведе любовта и да покаже славата на живота. Вашите размишления са суета пред мене и постановленията ви са беззаконие против благия дух. Няма вечно да търпи произ­вола ви, да се повдигате и охулвате святото ми име, чрез което съм защищавал и крепил. Дано да се върнете от гнусните си пътища и да познаете Господа и да го призовете в сърцето си. Има ли други, освен него, който може да благославя и да­ва живот, както е слънцето за земята, не е ли Гос­под такъв за людете си? Ей, той е повече от то­ва. Защо търсите Господа там, където не е? И за­що го призовавате от там, от където няма да дой­де? Ето, той е посред вас и чака да го познаете. Той е като жених, който чака да го познае тази, към която е привързана душата му. Но ето, сър­цето на невестата не познава още образа на своя любим, на своя Господ, цар, свещеник Богу. Но ето, той няма да чака да бъде познат, че тогава да дойдре.
Публикувано изображение


Пригответе се вече за деня Господен. Бъдете трезвени, покайте се от беззаконията да не би да ви намери този ден и да ви постигне участта на не­честивите. Работете не за това, що погинва, но за това, що пребъдва. Говорете, възвисете гласът си и възтръбете със силен глас, за да се чуе името ми, не мълчете, но работете за наследието, което Господ носи


Публикувано изображение

А3 15А
Ида, говори Господ, направете прав път за цар­ството на мира, за царството на правдата. Ето за­ветното обещание, което отдавна е очаквано: възвестяването на синовете Божии, синове на вечната любов, мои братя. Затова, синове человечески, внимавайте в делата си. Няма вече да приема от ръката ви поношенията на изкуплението. Денят на жертвоприношение за омилостивление и примире­ние с Бога Отец на всичките векове.

Ида пак не като изкупител, не като жертва за поругание, но като Господ, като вечен цар на вся­ка правда да посетя земята с жезъл железен да съкруша всякой горделив, що се надига и измета и промета всички, що господаруват с неправда. Няма вече да търпя този род лукав и прелюбодеен, който осквернява и безчести святото ми име за суетно щестлавие, защото всякой гледа да измами и подкопае живота на своя ближен, на своя брат. В кое име се вършат днес всичките беззакония, ако не в мое име? Това ли ще наречете почит, то­ва ли ще наречете благодарност, това ли ще наре­чете любов за брата ви за вашия небесен и благ Отец? Жив съм аз, ще поям и ще изтребя всяка нечестива душа. В деня, в който ви посетя, ще поз­наете силата на думите ми, защото празността и голословието на думите ви станаха ми отегчител­ни. Иеремия 25:1,38.


А4 10А
Бог няма да измени своите възнамерения, нито ще се повърне от пътя на своите мисли. Господ ще дойде от своето жилище на правдата чрез пътя на Истината. Всяко приготвено сърце, всяка любеща душа ще стане жилище, гдето Господ ще се спре да вечеря и да се развесели със своя избран. Той ще бъде жених, идещ да възвести, че трапезата за брачния съюз е готова и всякой, който люби ис­тината, да дойде на великата вечеря на Бога, на­шия Отец. Защото така говори Бог Йехова: Глад­ният ще се насити и плачущият ще се развесели и съкрушеният духом ще се благослови. Защото аз съм Бог един и няма кой да ме възпре. Ето, ще кажа и ще бъде, и ще река, и ще стане. Ето, аз се клех в святото си име и няма да се измени дума­та ми, ще изведа своите чеда, синове и дъщери, и ще ги облека в прекрасни одежди, които никога няма да овехтеят и ще туря венци на главите им и ще туря китари в ръцете им и ще ги развеселя с пълнотата на веселието като Бога. Ще ги науча да пеят и свирят всичко, що моята вечна любов ражда за тяхното добро. А след онези дни, кога­то небето и земята преиде и новите небеса и нова­та земя се явят, ще ги поставя царе и свещеници да ми слугуват във век. Сега, синове человечески, кое е по-добро, на себе си ли да слугувате или на мене? Ако слугувате на себе си и на този разблуден свят, който се е покварил до кости в порок и беззаконие: Истина ви казвам, в греховете и без­законията си ще умрете и името ви вечно ще се погребе с вас наедно. Защото нима има кой да ви помене? Всичката ви суетна мъдрост и знание ще ви пояде. Но истина ви казвам, като Бог, като създател, като Отец на праведните духове, че вся­кой от помежду вас, който внимава на моите думи и на мен слугува, ще има живот изобилно, защо­то не съм ли аз сам живота! Не го ли ражда моят Дух Свят, не съм ли аз единният Бог, който дава истинска мъдрост, истинско знание, които са светилници и съща радост на душата? Но има мно­зина из помежду ви, които се стараят да осуетят моите пътища, за да заблудят своите братя, да им турят тежко иго на душата, да го носят. Те пос­тоянно се трудят моето име от душата, която съм родил, да изтласкат. Но, глупци, какво очаквате да придобиете за своя нечестив труд? Представе­те си, ако да имахте сила да премахнете слънцето, което съм поставил, на какво би замязала земята - и нима мислите, че ако премахнете името ми от душата си, по-добри ли следствия ще последват? Кажете ми от где сте придобили тази мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Ако не баща ви, дявола, който от начало е лъжец, и който като лъже от само себе си лъже? Питам ви защо се самооблащавате с думи, които не раз­бирате и не проумявате? Не стои ли достойнство­то на ума във височината, дълбочината и широчи­ната на мислите без да разбирате, и ако мислите ви нямат никаква височина, дълбочина и широчи­на, тогава где стои превъзходството на вашия ум? Че може да ставате учители, да заблуждавате другите, та какво знаете и какво ще учите? Ако моят ум го няма, ако моят дух не съществува, и да живея добре, и да любя добре, истината е су­ета. Яж и пий, това е то целта. Но това мъдрост ли е? Не знаете ли, че от създание мира всички­те живи същества ядат и пият, и то без да знаят за вашата мъдрост, че това е то целта? Но тога­ва според мъдростта си, защо не ядете и пиете са­мо, ами ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неразбрани? Не знаете ли, че на мисленето, гово­ренето и доброто, друга им е целта? Но мен ми дотегна да ви слушам да питате: Где е Бог, где съм аз? Не разбирате, че съм близо и далеч. Ето онзи, който движи, който върши, който ражда, който ви кара да мислите и правите добро, то съм аз, Бог велики. Всеки ден идвам при вас рано и по начин добър и благ се старая да посея по нещо добро, да подбудя някоя добра и възвишена ми­съл за собственото ви добро. Ето, желая да ви направя съпричастници на своя живот, но вие пос­тоянно ме огорчавате с мислите и делата си. Ако действам с благост, мислите, че това е моя сла­бост. Ако действам със сила, мислите, че съм груб, подобен на вас и се оправдавате с мъдрост­та си. Но знаете ли, че ще ви съдя според делата ви и ще ви въздам според деянията ви?

Публикувано изображение


Ето, Господ не ще да се бави от сега задълго, но ще извърши добрата си воля към тогова, който познава Господа. Защото Бог наш е неизменяем. Любовта му пребъдва във веки. Понеже към кого­то благоволява, благоволява по дух. Ето, Бог те е поставил цар на вековете. В ръката ти е подал си­ла и власт, за да съдиш народите с правда. Макар сега и да си скромен и незабелязан по вид, но ду­хом си велик и трябва да бъдеш скрит от погледи­те на света, докато Бог твой възстанови своя трон над народите. Тогава ще царуваш в сила и святост, в правда и мир, защото нечестивите ще бъ­дат изринати. Мели, Мели, Лемел, Сават Менон, Аверим, Гемел, биденон Итаф: Аггея 1:5,15


Пропадна синът на нечестието, защото Господ е слязъл да съди, да възвести, че той не е мъртъв, но жив. Защото от сега нататък той ще изпълни земята със знания, ще въздигне и въдвори правдата си, лю­бовта му ще роди истината. Господ ще се укрепи ка­то силен за бран. Всякой угнетен ще бъде освободен и всякой изнасилван ще бъде подкрепен. Огорченият духом ще бъде утешен. И както майка милва своите деца, така и Господ ще помилва онези, които го ча­кат. От сега нататък с думи няма да ви забавлявам, но с дела благи, с дела велики. Ще ви нахраня и ня­ма да огладнеете, ще ви напоя, и няма да ожаднеете. Защото хлябът и водата, с които ще ви нахраня и на­поя, ще бъдат присъщи живот: Йоан 1:12,13.

Мизраим, Мизраим, Халел, Халел ве бихар хашамаим хенени, хени фенах, финим. Хаберим кошет ви Хадони.

Второзаконие 7:8, Матея 11:5

А7 - 27А
Защото сам Бог на Силите е вече, който изпълва своята вехтозаветна воля. Той е крепкият Господ, синът Давидов, който иде да вземе своето царство със сила. И ето, той от дълго време е тук. Новороден в сила и слава да поеме юздите на цар­ството Божие и да управлява с правда, святост и истина. Бог е, който го въздига и не ще закъснее да се яви навреме. Но пази се, бъди скромен, сми­рен и чистосърдечен. Понеже Бог е, който върши, а ти изпълняваш.

Публикувано изображение

Публикувано изображение


А14,20А
И рече Господ: стани и възвиси рога си, защо­то ида като един воин избран от четирите краища, за да поразя всяка твар с меча на духа си, понеже съм огорчен в душата си за неправдата и нечестието, което сториха пред лицето ми. Този род не размишлява да прави съд и правда. Те са синове на заблуждения и чада на беззаконие. В мислите си станаха суетни и в размишленията си нечести­ви. Станаха причина да се охули името ми. Зато­ва ще ги посетя навреме и ще възвърна престъпле­нията връх самите им мисли. Трябва ли да ме пре­зирате, и ако ми се противите, ще успеете ли? И ако се съдите, ще се оправдаете ли? Ако ме прес­ледвате, ще постигнете ли целта си? И ако ме ху­лите, ще се възвисите ли и ще приемете ли облага от езика си и благодат от сърцето си? Ще се уте­шите ли след подвига и ще намерите ли мир след победата си? Роде лукави и нечестиви, против ко­го възставате, против мене ли, против моята свята воля ли? Против кого се борите и кого защищава­те, кого гоните и какво ще намерите? Синове лу­кави, погледнете на делата си, що вършите, дали сте изгубили всяка искра на честност и справедли­вост? Какъв е този вопъл, който се донася от зе­мята до мене? Жилище ли стана тя на нечестие и вертеп на разбойници? Против кого сте се въоръ­жили и против кого вдигате бран с измишленията на сърцето?

Ще постигнете ли желанията на душата си? Ето, жив съм аз, и както се клех в старо време, ще събера земните царства и ще ги измета от ли­цето на земята и името им не ще се чуе във век. Защото камъкът, когото отсякохте от върха на скалата, ще ви съкруши и Духът му ще ви пояде. Ето, подемам се в бран против земните царе и против войските им. Ще осуетя помислите на сър­цето им, ще им се посмея и поругая и ще ги нап­равя плашливи и съветниците им ще посетя и уда­ря с жезъл железен и ще ги хвана с примките им на собствената им мъдрост и ще ги направя при­цел на поругание, защото в размишленията си и пътищата си не ме поменаха, но приложиха безза­коние върху беззаконие, престъпление върху престъпление и туриха ярем тежък и несносен върху чадата и синовете на утробата ми. Те не по­казаха милост към техните страдания, не подадо­ха ръка за помощ. Ето тяхната кръв вече вика към мене за отмъщение. Ето, уморих се да търпя и дотегна ми да чакам за вашето покаяние. Утеж­нихте ме крайно с престъпленията си и с разврат­ните си сърца, огорчихте духа ми. Ще забравя ли пътищата ви? Ей, ще познаете скоро, че думата ми е неизменна и помишлението на сърцето ми не­отменно. В един ден ще посетя всички с глас, кой­то никога няма да забравите и никога втори път не ще се яви в сърцето ви желание за да струва­те това, което сега вършите

Публикувано изображение

Публикувано изображение

(А17, 28А)  
та правда. Възвиши гласа си за Сион и възвести му, че Господ иде да се възцари в него. Възвести на Израил, че оногова, когото очакват, иде. И нека рече Израил сега, благословен Онзи, който иде в името на Бога Йехова. Ида, казва Господ, като помазаник, комуто е дадено сила и власт да възста­нови мир и правда. Да принуди народите да изковат оръжията си за сечива да обработвате земята. Ида, казва Господ, за да се открия в чистота и святост, за да поставя мерило за човешкия ум, да му дам крилата на зората, летещи към вечния прес­тол. Ида, казва Господ, да дам наследие на душа­та, моята всевечна и неизчерпаема любов. Ида, каз­ва Господ, да дам благодат и красота на человеческия дух. Ида, казва Господ, да облека, нахраня, на­поя, утеша и помилвам всички, които ме чакат, ко­ито вършат правда, всички, които освещават името ми и закона ми по лицето на земята. Ида, будни бъдете, готови за бран, препасани с правда през чреслата. Събуди се Сионе, защото дните на сетованието ти се свършиха. Бъди готов да ме приемеш не както по-преди. Знай, че в мен ще се нарече тво­ето наследие. Защото ще се наречеш избран и помазаник Божии. Ето, както говорих, и извърших. Синовете ти и дъщерите ти отдалеч ще ги донесат на камили с мъски и даже по-славно от това. Ето, повдигни очите си и виж Господа, който стои пред тебе като жених, готов за невестата. Виж колко са красиви пътищата, отгдето идва Господ и колко са славни неговите въжделения от небето. Повдигни очите си и виж как той стои почтено помежду ви. Погледни и виж как той е кротък и смирен по дух и сърце. Ето, Сионе, твоят избран цар (картинка) и (картинка) вла­дика на все. В теб не се е повдигнал подобен нему. Възвесели се сега за помазаника Господен. Възтръби и възвести на народите славата му, защото той е Господ крепък, Господ силни, Господ славни, идещ отдалеч в дреха на правда и мир, на святост и любов. От сега няма вече да се чуе в теб плач и ридание, но радост и веселие Господне. Защото Господ Бог твой ще изпълни земята със знание и благодат и всички ще бъдат научени от него и ще се нарекат род избран. Име царско, свещеници Бо­жии! Пейте, пейте на Господа песен нова:
Публикувано изображение
A21 M3
Аз съм Бог и няма да се повърна от благите си намерения. Душата ми се привърза за Сион, зато­ва го и възлюбих, защото познах, че той ще ме познае и ще възложи своята надежда и спасение у мен. И действително, той ме позна и възвиси гла­са си за помощ. Той се уподоби като жена, раждающа навреме и труди се и роди син, когото Бог прие за наследник, понеже той е негов син, когото направи цар на народите. Ето, ще съкруши оръ­жията на народите и на воюващите, защото избра­ният ми иде да приеме своето наследие. Ще го об­лека в сила и мощ и ще стъпче и съкруши със си­лата на духа си всички, които се противят, защо­то истина ви казвам, че войските небесни ще пред­хождат пред него и той ще предхожда пред тях. Той ще бъде непобедим. Ето ще заповядва и ще стане според желанието на сърцето му. Защото правдата Господня обитава в него. Той е скромен и смирен по сърце, но строг в съд и правда. Кого­то благослови, ще бъде благословен и към когото се повдигне неговото негодувание и беззаконие, ще бъде пояден, защото истина ви казвам, че земята няма вечно да се облива в человеческа кръв. Защо­то и сам Господ не благоволява в погинването на грешника. Ето, скоро ще чуете глас от Небето, глас на приходящи и изходящи от Господа, Анге­лът на силите.

Публикувано изображение
Така говори Онзи, който ни е изкупил със своята кръв, който е наш брат, плът от плътта ни и кост от костта ни и дух от духа ни, на когото душата е обединена с нашата душа, на когото сърцето не жали и тъжи за своите си. Той е един, който ни обединява с Бо­га на силите и Отца на духовете и любовта. Той е нашето щастие, нашата радост и блаженство. За­щото кого бихме любили другиго в человеческата душа, ако не него? Защото той е красив и благ по дух, един, който винаги люби и никога не преста­ва, един неизменен в своята душа. Един, готов вся­кога да отдаде всекиму длъжното и подходящото. Отче мой, твоите пътища са вечни и неизменни. Ти си един, в когото всичко съществува и се обе­динява. Защото от твоя живот всички ние приех­ме благодат за благодат, сила за сила, любов за любов. Защото твое е царството, силата и славата във веки.
Амин.

A22 M4
Любовта е извор, тя живота ражда. Нему тя вдъхва своята длъжност напред да върви. Напред да върви, нагоре към доброто да се стреми. Това тя върши непрестанно, като нежна майка в душата человешка тя посажда скромно малки семенца на благи чувства с благи добрини. Тази тайна, който разбира, той ще своята душа да остави вечно да се полива от небесната утринна росица. А пък слън­цето на живота овреме ще озари человека и душа­та му ще повдигне и оплодотвори всички плодовити
семена, истини и добрини. 3:8,13 Софония. Публикувано изображение

За то, чакайте ме, говори Господ, до деня, в който се повдигна за обир, защото изречението ми е да съ­бера народите и да скупя царствата, да излея вър­ху тях негодуванието си, всичкото разпаление на гнева си. Понеже всичката земя ще бъде погълна­та от огъня на ревността ми.

Ето, казах цялата истина, говори Бог Йехова. Не отлагайте деня на спасението си, нито се облащавайте в помислите си, че няма да посетя земя­та, която създадох и приготвих вам за живота, за жилище, не ще ли да потърся сметка от ръката ви за деянията ви? Ей, обърнете се вие към мене, ко­ито любите душите си и цените живота си. Не от­лагайте своето приготовление, защото ще дойде като крадец в нощта. Слушайте гласа ми, докато ви подканвам в пътя на живота, защото ето малко и ще престана да викам да се обърнете към мене, защото денят на моята благодат има определени граници, зад които денят на правдата и на истин­ски съд ще настане.


Престанете да мислите за себе си, защото аз съм пътя, истината и живота. Ако някой яде от този хляб и пие от тази вода, той ще бъде жив ви­наги, както и аз съм жив. Спри се сега и помисли малко върху своето бъдеще. Ето колко пъти идвам при тебе и още не си ме познал. Ще презираш ли още моето Слово, ще постоянстваш ли да престъпваш моите закони? Ето, клех се в името си, както съм жив, че когато посетя земята, няма да поща­дя нечестивите. Ето, скоро ще чуеш моя глас и ще познаеш, че говоря Бог велики и страшни в сила и мощ. Внимавай сега на думите ми и бягай от пътя на нечестивите. Докато е още ден, обърни сърцето си към моя Дух, за да намериш място и спасение на душата си. Аз съм и ще бъда верен към тебе и няма да те оставя, но ще те въздигна с крепката си десница и ще положа враговете ти под подно­жието ти и ще те направя цар и свещеник и ще бъ­деш в дома ми светило, което никога няма да гас­не. Любов, която никога няма да престане и в теб ще се възцари Господ и негово ще бъде царството и силата и славата във веки. Аз съм Исус Хрис­тос - царят Сионов, пострадавшия за греховете на света, Спасителят на мира, Бог крепкий, който го­вори чрез рабите си. И дадох словото си вам за свидетелство. Словото ми е Дух и Истина. Ето аз те познавам кой си. Но пътищата Божии са неизследими, защото Бог е Бог - тайна велика. Прие­ми сега Духа ми и благословен бъди, понеже тряб­ва да те благословя. Святият ми Дух в тебе съизволява. Той те пази и крепи винаги. Той те люби. Той в теб се весели. Колко са благи неговите мис­ли за теб. Той бди над твоя живот ден и нощ. По­лива душата ти с небесна роса, озарява те, просве­щава те и ръководи всякой ден. Ако и ръка за ръ­ка да се хванат всички, които ненавиждат живота ти, пак няма да успеят в замислите си. Онзи, кой­то се бори против теб, се бори против Святия Дух.

Ти си Бог мой, помазан от веки. Да бъде воля­та Твоя. Ти знаеш всичко. Ето, няма скрито-покрито пред твоите очи. В твоите ръце е силата и властта и за тебе всичко е възможно. Пред тебе ще се поклони всяко коляно. И трона ти ще е трон вечен. И домът ти ще се нарече дом за молитва. Поклонете се Господу в дух и истина. Пейте и въз­пявайте в душата си всички, които го любите.

Благословен Господ Бог наш, Отец на правед­ните духове. Слава, чест и поклонение да бъде не­му сега и всякога. Амин.


Това говори Господ сам и трябва да е истина непоколебима. Кой може да следи неговите пъте­ки? Ето, душата ми е в смущение, защото няма правда, освен неговата и не обитава святост без не­говия Дух. Желае душата ми мир, но Господ не е дошъл още в пълнотата си, за да имам мир. Боже мой, дано твоята благодат преодолее в сърцето. Ето, говориш ми и ти повярвах, защото думите ти са живот вечен.

Исайя 48;16;49;23. Ще те чакам докато пре­възмогнеш и докато се превъзнесеш над враговете си и докато силите адови се поколебаят от своята основа и ти се възцариш на веки. Когато всяка твар горе на небето или долу в ада преклони коля­но пред твоя престол, защото си свят и праведен. Боже, да дойде твоето царство. Отче, да бъде тво­ята воля, както горе в небето, така и на земята. Амин. И да се свети твоето име - 1914 година, 6 юни, допълнено. Притчи 21; 29,30,31.


31M 12Ю
„А правият изправя пътищата си. Няма мъд­рост, няма разум, няма съвет против Господа. Ко­нят се приготвя за деня на бой, но спасението е от Господа. 20;5. Съветът в сърцето на человека е ка­то дълбока вода, но разумният человек ще го из­вади" 20;22 стих. „Почакай Господа, и ще те из­бави." 22;18. „Защото е приятно, ако ги пазиш в сърцето си, и ще бъдат всякога готови върху уст­ните ти. За да бъде упованието ти на Господа, аз те научих на това днес, най-вече тебе." Защото съм милостив, говори Господ, не ще съхраня гняв за всегда. Само познай беззаконията си, че си отстъ­пил от Господа Бога твоего. И ще взема едного от града, а двата от род. И ще ви пасят със знание и разум. И когато се умножите и нарастнете на земята, в онези дни, говори Господ, не ще произна­сят вече: ковчегът на завета Господен. Нито ще им дойде наум. Нито ще си напомнят него. Нито ще го посетят. Нито ще се направи вече това. В онова време ще нарекат Йерусалим престол Господен и всичките народи ще се съберат при него в името Господне, в Йерусалим няма вече да ходят подир жестокостта на сърцето си лукаво. Иеремия 3:12,18.

Влез през тесния път и ходи пред лицето на Господа с незлобие на сърцето си. Изучавай пъти­щата му и давай внимание на поученията му. Не давай тревога на душата си, нито се стреми да се облечеш в себеоправдание. Защото кой е праведен, освен онзи, който люби правдата. Но ти знаеш, Боже мой, Йехова, теготата на душата ми. Пожелах да ходя в святия ти храм със святост и дух истинен и боголюбив.

П10 19Ю
120 Псалом. Много време живее душата ми с онези, които мразят мир. Исайя 54:17. Нито едно оръжие, устроено против тебе, няма да благоуспее. И ще победиш всякой език, който би се повдигнал против тебе в съдба. Това е наследието на рабите Господни. И правдата им е от мене, говори Господ.

Аз съм Бог Йехова, крепки, който говоря. Бог благоутробни и милосърд, дълготърпелив и мно­го милостив и истинен, който пази милост и съх­ранява завет. Аз съм Господ, който ще извърши всичко според благоустремлението на своя благ Дух. В дните на гласа на седмия ангел, когато затръби, тогава ще се извърши тайната Божия, както възвести на своите раби пророци.

Публикувано изображение* Символ на слънцето или на вечния кръговрат на живота


10;715,-3-14;-14,17.— И видях ето облак бял и на облака седеше един подобен Сину человеческому и имаше венец и в ръката си сърп остър. Времето е близо за Господа Исуса Христа.

Публикувано изображение

И рече Господ Господу моему. Аз съм светилник, който освещава душата ти, защото съм исти­нен, сияющ в тъмнината. От преизобилието на жи­вота си те родих за слава моя и от пълнотата на любовта си те родих и въздигнах обединени в си­ла и мощ и мъдрост, като те осветих, за да пред­хождаш пред лицето ми и да изпълняваш волята ми. А понеже благоволявам в теб, по причина, че съм Бог вечен, който те призовава според съизволението на святия си Дух от дълбините на своята душа и ти дадох вид. И рекох: Ти си син мой, аз днес те родих. Родих те в света, за да се умножиш и станеш велик, да бъдеш подобен на мен. А поне­же те родих в света, то затова и те призвах чрез Духа си, за да ме познаеш, че аз, Бог вечнии, Един във все, обемащ все, който съм и който тво­ря, създавам и движа, от когото всичко по начало излиза и по начало се връща. Този истии свят аз, един твой Отец - от век и до века. Защото всич­ко, що създавам, е за тебе и ти за всичко. Защо­то всичко ще се радва в теб и ти за всичко. И ще те посрещнат всички като Господ, цар и техен брат, когото аз, Бог вечни Елохи Йехова, пращам, за да откриеш себе си и да изявиш себе си на всич­ки, че в моята любов всичко живее, всичко расте, всичко се плоди и вечно весели. Защото с крепка десница крепя и с мъдрост и знание обгръщам все, защото към мене се обръща всяка твар, за да при­еме сила, да се крепи. Ето, аз ги викам по име и ще чуят гласа ми и ще се развеселят. Защото аз съм Бог вечно техен, който присъства чрез силата си всъде, затова да не се колебае сърцето ти! Ду­мите ми са верни. „Ето, аз съм този, който говори с тебе. Много пъти съм ти говорил с благост и лю­бов. Прослави ме и ще те прославя, благослови ме, и ще те благословя. Освети името ми в душата си. Възвести правдата ми за съд и любовта ми за спа­сение. Аз съм Бог - твоят свят Дух, който ще сви­детелствам. Ето, познавам те - зная тягостите на душата ти и скръбта ти ми е известна. Желанията на духа ти са благопристойни и мислите на сърце­то ти пълни с благодат, изходящи от Бога, затова сега укрепи сърцето си, освети ума си, приготви душата си за Бога. Погледни на света и знай с вя­ра, че всичко това Бог за тебе извършва. Поглед­ни на неговите работници, които с него заедно ра­ботят, всеки един от тях от своята нива добрите плодове принася, като благ дар на общия олтар на любовта. Ето, на тези, тружениците на любовта и истината, благослови ги, за да приемат своята зап­лата за честния труд. И тъй, братя мои, честни и добри работници по всички клонове на общото де­ло в царството на истината, които се трудите за просвещението на света и подобрението участта на всеки страдающ, приемете благословението Божие. Неговият мир и веселие, които превъзхождат всеки ум, да изпълни сърцата ви. И Бог на Истината да благослови делото си във веки. Елате сега всички, които любите Господа, да му се поклоним в Дух и Истина. Защото той е Бог наш, Отец наш от веки.


4Ю 23Ю Ю22 Ю22 4Ю (това са дати написани вертикално от страни на текста)

Затова онзи, към когото е словото Божие, тряб­ва да внимава с всичкото си сърце и ум да проумя­ва пътищата му. Но моят дух е в смущение. Няма друг изход, освен да приема пътя на новия живот. Защото Бог ме направи поругание на всички, с поношенията и с престъпленията им ме натовари, нарани, смаза душата ми за техния мир. Скри лицето си от мен и когато усилих моленията си, отдалечи се от ме­не, като че се отежнил от моя вик. Станах за присмех на своите си. Чакам за виделина, но я няма. Кой може да умилостиви Господа? - Никой. Ако той е решил нещо, кой ще го спре? Моят мир и моята радост са се помрачили вътре в мен. И причината за това зная, но станалото може ли да се повърне и направеното да се отстрани? От детинството си търся моя Господ, Бог, Цар и Отец, но като че ли надеж­дата ми постоянно се осуетява. Може ли праведният да върши волята му, когато е впрегнат и натоварен с нечестиви? Колко е нещастна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достойнството се е изгубило, правда­та ми е потъпкана и волята ми е свързана и аз съм като един, който е станал за подигравка на съдбата. Но всичко това е праведно върху ми. Защото според заслугата, и заплатата. Според послушанието, и благословението. Има ли себелюбието нещо общо с Гос­пода? - Не. Бог презира всичко, що е от света. Дъл­го ли ще се бавиш, Господи?

Навреме ще те посети, за да те благослови. Аз ще бъда верен, както се клех в святото си име, че и ако всички да се опълчат против тебе, пак няма да успеят, защото аз съм Бог, който те крепи и ръководи. Ако се бавя още, то е с цел да дам вре­ме. Аз съм истии днес и утре. Ще излея Духа си скоро и изобилно. Времето е близо за Царството Божие. Пази завета ми, защото само ти си едно светило, което няма да изгасне. Заради теб ще благословя и ще помилвам всички. Моли се за другите. Непрестанно да си в моление. Духът ми е с тебе винаги. Нечист дух няма да се докосне до душата ти, онова, което аз освещавам, може ли да бъде нечисто? Защото не съм ли аз, който изпъл­нявам закона? И ако аз действам, кой ще ме изоб­личи, че върша грях? Не съм ли аз мерило, свят път, истина, разбиране, разумение, мъдрост, прав­да, милост, любов, вяра, надежда и благост? За­щото истината ми е същинска добродетел, любов­та ми е непоколебима и благостта ми пребъдва във век. Моят мир сега да почине с тебе и присъстви­ето на Духа ми да те осени. Приеми моето благос­ловение. Аз съм Бог Господ, Саваот, Йехова, Елохим, Бог неизменяем, вечни, който съм от века и до века, един, който съм и който творя според бла­горазположението на Духа си. Аз съм твоя Дух, който те просвещава, умъдрява, който те учи в знание и мъдрост, който съзиждам своето царст­во, който те утешава и подкрепя, който говори вся­кога с теб. Окото ми е будно. Ръката ми е готова да помага. Благослови сега Господа със сърцето си и го освети. В това Бог се весели - да го лю­биш, да му служиш от душа и сърце. Ей, Госпо­ди, да бъдеш благословен от сега до века. Да се възвеличи името ти. Амин.


3 юли 15
Бог, твоят Отец, ще бъде верен на своите обещания. Той ще те изведе и уякчи в сила и крепост със своя Дух.


Яви ни, Господи, милостта си и дай ни спасени­ето си. Ще чуя що ще рече Господ Бог. Защото ще изрече мир на людете си и на преподобните си. И да се не върнат в безумие. Наистина неговото спасение е близо до онези, които му се боят, за да обитава славата в нашата земя.


„Милост и истина се срещнаха; правда и мир се целунаха. Истина от земята ще прозябне и правда от небето ще поникне. И Господ ще даде доброто" (Псалом 85).

Ю12 - 24Ю
„Жребието прекратява разприте и решава помежду силните.
Брат обиден по-непристъпен е от крепък град. И разногласията им са като верен на стълп."
(Притчи 18:18,19).


Който следва правда и милост, ще намери жи­вот и правда и слава. (Притчи 21:21). Милост и истина да те не оставят, вържи ги около врата си, начертай ги на плочата на сърцето си. (Притчи 3:3). Така ще намериш благодат и добро мислене пред Бога и человеците. Уповавай на Господа от всичкото си сърце и не се облягай на твоя разум. Във всичките си пътища познавай него и той ще оправи стъпките. Не мисли за себе си, че си мъдър. Бой се от Господа и уклонявай се от зло.
(Притчи 3:4,7).

Следствието на смирението и на страхът от Господа е богатството и славата и животът. (Притчи 22:4,1).

1. По-добре е да не се обречеш, нежели да се обречеш и да не изпълниш. (Притчи 5:5,2).

2. Възвръща душата ми, води ме през пътеки на правда заради името си. (Псалом 23:3).

3. Да погине денят, в който се родих, и нощта, в която се врекох: Роди се мъжко, (Иов 3:3).

4. Но той е в едно намерение, и кой може да го отвърне. (Иов 23:13)

5. Понеже не ще тури вече человека в изпитва­не, за да дойде в съд с Бога. (Иов 34:23).

6. А за синовете на чужденците, които биха се прилепили Господу, за да му служат и да обичат името Господне, за да бъдат роби негови, които пазят съботата да се не оскверняват и държат за­вета ми. (Исайя 56:6).

7. В надежда бивайте радостни, в скръб търпе­ливи, в молитва постоянни. (Римляном 19:12)

8. А Бог на всяка благодат, който чрез Хрис­та Исуса е призовал нас във вечната своя слава, като пострадате малко той да ви усъвършенства, да ви утвърди, да ви укрепи, да ви направи непо­колебими.
(Първо Петрово послание 5:10).

9. Тогава рече: Ето, ида да сторя волята ти, о, Боже. Отнема първото да постанови второто. (Евреем 10:9).

10. Не разумевате ли още, че все що влезва в устата, търбуха и в захода се изхвърля? (Матея 15:17).

11. И ще седне като който лее и чисти сребро и ще очисти левийните синове и ще ги претопи ка­то златото и среброто и ще приносят Господу приношения с правда (Малахия 9:3).

12. А пък аз истината ви казвам: за вас е по- добре да отида аз, защото ако не отида аз, Утешителят няма да дойде на вас.

13. А сега остават тези трите: вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта. (I Ко­ринтяни 13: 13). Затова ще разклатя небесата и зе­мята ще се потресе от мястото си. В яростта на Гос­пода Саваота, в деня на пламтящия му гняв (Иса­йя 13:13). В онзи ден ще бъде олтар Господу всред Египетската земя и стълп Господу при пределите (Исайя 19:19). Както в ден да ходиш благоприс­тойни, не по кощунства и пиянства, не по крамоли и зависти, не по курварство и похотливост, но обле­чете се в Господа Христа Исуса, и не промишлявайте за плътта и похотите й (139 Псалом).


7 юли 19

Ето, слушай, Господ към тебе говори. Не очакваш ли добрини и благословения в пътя на живота си, нали затова се трудите постоянно да добиете сила и дух, за да може да живеете, както подобава. На­ли за храна и облекло се лутате постоянно. Всич­ките ти страдания идват от извънмерните жела­ния, понеже не си благодарен на онова, което мо­жеш с труд постепенно да придобиеш. Ти желаеш щастието, но трябва да заплатиш нещо за него. Не си ли готов да услужиш на другите с техните нуж­ди? Добре се научи тогава, че Господ изисква да правиш добро не слепешката, но с пълнотата на сърцето си, със знанието на ума си, с любовта на душата си, а не се стреми просто като вол за пля­вата или като тигър за жертвата, или като лисица подла към курника. Не хапи като скорпион със своята опашка, нито като змия със своето жило. Понеже ако отровите своите ближни, що ще се ползувате? Или ако погнете своя брат, що ще до­биете - ще живеете ли повече? Не. Животът на брат ви няма да стане стяжение ваше по никой на­чин. Кога се ползува човек от храната - нали ко­гато се добре смели в него, когато има силата доб­ре да я усвои и употреби? А да употребите значи да давате от онова, което сте приели от него. По­неже който сее, ще събере, и който оре, ще пригот­ви почва за сеитба. И тъй, да се не смущава сър­цето ти, нито да се устрашава духът ти от никого. Надявай се на Господа, защото той е вече много близо, ще чуеш гласа му и ще се възрадваш. Той ще ти направи знамение голямо. Ще ти засвиде­телства, че е верен. Ето, той ще ти открие тайна­та. Тази тежест, която е в душата ти, ще се пре­махне. Божият Дух ще те осени. Бог ще те въздиг­не, като един от мъртвите.

Ето, ще трябва да почнеш, и то скоро, великото дело, за което съм те определил, за което съм ти го­ворил през всичките времена. Аз съм този Бог вът­ре в теб, Бог тайни, неизследим, вечни, всемъдри, който обитава в правда и истина. Аз съм истии он­зи, който говори всякога, който учи в мъдрост. Аз съм този, който е бил с тебе винаги. Аз съм онзи, на когото си чул гласа. Аз съм онзи Бог-Любов.


Защото това е Словото на обещанието. По това време ще дойде и Сара ще има син (Римляни 9:9).

Защото ако се моля по език незнаен, духът ми се моли, а умът ми остава безплоден.

Братя, не бивайте по ум деца, но бивайте мла­денци по злобата, а по ум - съвършени мъже (Ко­ринтяни 14:14,20).


Вие обаче сте род избран, царско свещеничест­во, народ свят, любим и който Бог избра, за да възвестите добродетелите на тогова, който ви при­зовава от пълнотата на чудната своя светлина (Псалом 29). (Иеремия 23:29). „Is not my word like a fire". Heb. IV: 12, Luke VIII; Matt.22; 37; 38. II Petrovo 1:4. Rom 10, 17; 59:6.

1. Petrovo II;2 1.Corint.XV; 1-4. Mark II; 24 АА II 39. 1.Joh; 14-15. Joh. 20;31 Joh VI;17. Psalm 55;6. Rom.VIII 28; Yes.XI; 16.Psalm 119; 13.


133/4
Изкупител. Да говорите на узниците: излезте на онези, които са в тъмнината открийте се (Иса­йя 49:9). Възови към мене и ще ти отговоря и ще ти покажа големи и тайни неща, които не знаеш (Иеремия 33:3).


13A
И вие, чада, синове, радвайте се и веселете се в Господа Бога вашего, защото ви даде есенен дъжд и време. (Иоил 2:23). (Притчи 1:16). Никаква повреда не ще се случи на праведник.


29A
октомври 9, 1897, четвъртък

3. Който прощава всичките беззакония, изцелява всичките ти болести.

4. Избави от тление живота ти. Венчава те с милост и щедрост. (Псалом 103).

Защото това е Словото на обещанието. По това време ще дойда, и Сара ще има син. Римляном 9:9.

„Аз само от близо ли съм Бог, говори Господ, а не Бог и отдалеч?" (Иеремия 23:23)


Публикувано изображение


Ян.20 1898. Обичайте се едни други с братска любов, надпреварвайте се да си отдавате почит и почест един на друг. Бивайте в усърдието нелениви, ду­хом пламенни. Господу служете. В надежда бивай­те радостни, в скръб търпеливи, в молитва посто­янни (Римляни12:12).


23. Но това, което беше за мен придобивание, го вме­них за Христа (Колосяном 3:7).


февр. Могат ли двама да ходят купно, ако не са съглас­ни (Амос 3:3).

Освети ги чрез твоята истина, твоето слово е истина (Ион 14:18).

О, род неверни и развращени, докога ще бъда с вас? (Матея 19:17)

И бездушните неща, които издават глас, свир­ка или китара, ако не дадат отличителни звукове, как ще познае това, което свирят със свирката или китарата? (I Коринтяни14:7)


март. Защото ангелът ли ще върви пред тебе и ще те въведе при Аморейците, Хетейците и Иевусейците, и ще ги изтребя. (Изход 23:23)


10. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, вързано ще бъде и на небето; и каквото развърже­те на земята, развързано ще бъде и на небето.

Пак ви казвам, че двама от вас, ако се съгласят на земята за вяко нещо, което би да потърсят, ще им бъде от Отца моего, който е на небеса, защото дето са двама или трима събрани в моето име, там съм и аз посред тях (Матея 18:18,21).


14. Пристъпете при мене, чуйте това, от начало не съм говорил скришно, откогато стана това, аз бях там. И сега ме проводи Господ Йехова и Духът му (Исайя 48:16).


Може ли користта да се отнеме от силните или да се отърват, които са от юнак запленени. (Исайя 49:24).


март 19. Заветът на дъгата се яви и Господ погледна благосклонно към раба си на с.п. 5М.

Благословен Господ сега и във веки.


април 7. Истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъм­ните, не само делата на смоковницата ще направи­те, но и на тази гора, ако речете: Вдигни се и хвър­ли се в морето, ще бъде. И все, що поискате в мол­бата, като вярвате, ще получите (Матея 21:21).

Не ви наричам вече раби, защото рабът не знае що прави господарят му, а вас ви нарекох прияте­ли, защото всичко, що чух от Отца си, явих ви го (Йоан 15:15).


1898. август 20. И всяко наказание по настоящем не се вижда да е на радост, но на скръб, а после прина­ся мирен плод на правда на тези, които са обуче­ни чрез него (Евреи 12:28). Как да се противос­тои на лукавия и неговите домогвания. Наставле­ния на Словото Божие. И ръководството на Духа Святаго. Първо четение: Ефесяном 6:10-24.

Отговор на Христа на фарисеите заради бъде­щия живот и какъв ще бъде. Живи са умрелите —
(Лука 20:27-42) (Матей 22&23-46).


Септ. 30. При кого да идваме за подкрепление и по­мощ. (Първо Петрово послание 2:1-25).


Окт. 3. Какво се е обещал да стори Господ.
Псалом. 110. С какво трябва да се вържем ние?
I Послание Петрово 4:1-19.


12. Какво ни се е обещал Господ Бог наш да ни даде. Неговото верно обещание към нас. Исайя 42:16 и 44:3. Иезекил 12:28 и 11:16,25 - Което Господ е говорил, ще се изпълни скоро.


В кого е моята надежда и кой е моята сила? Псалом 71:6-24.


Октмоври 30. Скинията, която се готви и наближава да се завърши. Видът и изгледът й, който бе ви­дян. II Коринтяни 2:14-17

Елохил, Елохил. Този е, който е и който ще предиде. Иов 12:20 и 15:36.


Ноември 25. Приеми прочее закона от устата му и при­тури думите му в сърцето си. Иов 22:22.


Януари 31. Смирението е път към възвишение.


Февруари 1. Търпението е сила към постигане на всич­ко добро в живота.


Господи, Учителю мой, Ти, който ме учиш все­ки ден, твоите пътища са непостижими. Дал си ми да разбера много дълбоки тайни на твоя Дух.


Move (тръгвам). Псалом 33:1,22. Радвайте се пра­ведни в Господа, на праведните е прилично да въз­дават хваление.


Февруари 6* (Тук в Дневника има повторение, но е съхранено според ръкописа - б.изд.) Аз съм Господ Бог твой - заповедта ми излезе. Бъди твърд и непоколебим в пътя ми. Ето моят ангел, когото изпращам да ти помогне и той неотложно ще пристигне навреме. Твоите нужди са ми известни, зная аз всичко, нищо не е скрито от моето око. Но вярата ти в мен трябва да е вяра не­поколебима. Ето, аз съм този, който те учи всякой ден в закона си, да познаваш всичките мои пъти­ща, които са святи, моят вечен Дух се съуслаждава в истината, която прониква в твоята душа. И смирението на сърцето ти е моето всегдашно весе­лие. Правотата на духа ти е моята радост. Моето благословение, моят дар, който ти пращам, ще бъ­де като утринна роса, като пролетен дъжд върху жадната земя. Душата ти ще се насити и ще про­зябне като плодовито дърво, насадено при водни­те утоки, което ще дава плода си навреме. Моята ръка не се е съкратила да давам, пълен съм с изо­билие и неизчерпаемо богатство, което държа за всички онези, които ме любят и се боят от името ми. Тем ще дам да наследят всичко това, което съм приготвил от незапомнени времена. Гласът и молитвата ти са при мен. Стенанието на душата ти е влязло пред престола ми. Чувам въздиханието на духа ти, който ръководи твоите съдбини. Слушай ме, аз ще възвестя името си и то скоро ще нака­рам целия свят да потрепери от Словото ми. За­конът ми ще освети. Ето, чудни неща има да ста­нат през това кратко време, през това число, кое­то съм определил, което е отбелязано от моята ръ­ка. Имай упованието си в мен, и ще видиш моята благодат. Ще ти дам според желанието на сърце­то си и ще те развеселя според благостта на Духа си и ще видиш, и ще опиташ, че съм пълен с бла­годат. Въздай хвала на името ми и благослови присъствието на Духа ми. Кажи: Да бъде благос­ловен Господ Бог наш сега и във веки. Нека всич­ки да хвалят името на Господа, нека всички му пе­ят песен нова. Пак кажи заедно с твоя свят Дух: Да бъде благословен Господ помежду всички. Ей, Господи, спасителю мой, велик си и велико е тво­ето име над всички. Няма теб подобен Дух, слава и хваление ти подобава, заради силата, величието и мъдростта ти. Ей, Господи, Боже наш, помощ­ник на страдающите. (Исайя 63:9).


9 февруари. Силата на моя Дух ще свидетелства за ис­тината, която говорих. Ето аз съм Господ Бог твой. Ида да дам велико свидетелство на своите обещания и велико изявление на своето всеприсъствие, на своето всемощие. Приеми ти изобилието на моя Дух и възкреси от мъртвите. Сине мой на великата ми любов. Стани и възови към мене и ще те послушам и ще изкажа своето благоволение. Свърши се, няма вече никоя мощна сила, нито в ада, нито в Небето, която ви противостои. Ето Словото ми е излязло и лети с непостижима бър­зина и скоро ще ти донесе радостната вест от ме­не. Духът ми ще се излее и всичко нечисто ще по­мете и завлече в самата бездна. Ето аз съм сам, който ида да ти дам това, което от векове съм ти приготвил. Ида да изпълня своето обещание с ед­но вдигане на твоята ръка. Ще вдигнеш света и със силата на духа си ще го покориш. А тайната на тайните, която ти давам да пазиш, ще бъде в тебе винаги. Аз съм, който ще обърна сърцата на всички към истината ми и ще бъде ден, какъвто не е бил никога. Ей ден славен, ей ден велик. Слу­шайте думата на вашия Господ. Господи, изпълни молитвата ми, която съм ти възнесъл. Боже, зас­видетелствай я чрез силата си. Ти, който винаги си ме слушал, заради тези, които гледат да повяр­ват, че си ти. Както си казал чрез мене, да се из­пълни твоето слово. Праведен си, истинен си и неизменяем. О, Господи, Отче на небето и на земя­та, няма трудни неща за тебе. Всичко, що желаеш, ти е възможно. Ей, Господи, Отче, Боже мой, как­то си бил винаги, така да бъдеш винаги неизменяем, а всичко изменяющ с твоята мощна сила. Ста­ни Господи, и застани за мене.


10. Твоят Дух е Любов. Ти си, Господи, наша виде­лина, ти си наша опора, в теб е нашата сила. Бо­же, Боже мой, ти Господи на моята младост, възобновител на моята душа. Господи, Господи, тебе чакам, за теб се приготовлявам. О, Господи, Боже на силите ми. Теб познавам и зная, че си верен. Опитал съм те и съм се научил, че си истинен, вку­сил съм от тебе и съм намерил, че си благ. Гневът ти е само момент, а милостта ти е вечна. Макар и да наказваш, наказанието ти е благо. Макар и да съкрушаваш, но съкрушението ти е изцелително. Ако и да негодуваш, негодуванието ти е поучител­но. В търпението ти има величие. Слушай ме ти, Господи, Боже мой, защото няма друг, освен тебе, комуто да поверя сърцето си. Източник си ти за мене на жива вода. Към теб се обръщам, към теб възнасям молението си. Ето, близо си до мене, слушаш биенето на сърцето ми. Ето, услушваш се да чуеш гласа ми, който и да е още слаб, като на младенец, обаче чуваш най-слабите ми шептения. Ето, виждаш образа на моята душа и лицето, ко­ето си ми дал. Ето, гледаш тайните на твоя Дух, на онова, което си произвел. О, Господи, Боже мой, още когато се зараждах вътре у теб, осъзна­вах твоето неизследимо величие, твоята велика си­ла. Когато от дълбините на твоето съзнание изли­зах, съзнавах непостижимостта на твоя живот. И когато първия път чух гласа ти, съзнах, че си дъл­бок, вътре някъде до мен. Чудно ми беше, когато бях носен от твоите ръце през неизследимите тъм­нини на миналото, на тайната вечност, която в се­бе си крие всичко. Ей, Господи, когато ме носеше към вечния си дом на твоите криле, когато ме но­сеше от свят в свят, от виделина на виделина, от сила в сила в необоримите предели на твоето цар­ство. Ето, говориш с мен, и чувам гласа ти да ид­ва отдалеч, услушвам се и познавам, че си този, който ми говориш, който си ме носил от начало, гледал си ме, грижил си се за мен, чувам сега гла­са ти и каква неизразима радост се заражда в мен. Надеждата ми възкръсва, вярата ми оживява, лю­бовта ми към теб се пробужда. Ей, Господи, чуден си. Велик си, Господи, чудни са твоите дела и тво­ите мисли. Ето, като че ли съзирам вътре някъде славата ти, която иде.


20 януари 1919 година. Матея 6.
Така говори Господ: Изпълнете моите заповеди.


14 февруари. Ето, моето Слово пристига, заповед ви но­си да завършите свидетелството на (1899.) духа ми. Заверете истината 14.12 на завета ми чрез жи­вота си. Дайте свидетелство на Духа, което ще се пази пред лицето Божие като залог на вашата вер­ност към него. Засвидетелствайте истината на Бо­га чрез изповедта явно пред негов свидетел. Отго­ворете с пълнотата на сърцето си и пълнотата на ума си без всяко съмнение и стеснение, и Бог, кой­то вижда и знае всичко, ще ви даде според своята неизмерима благост и вечна милост.


Изповядайте пред Бога и неговото лице истина­та, засвидетелствайте я пред небето.

Първо свидетелство. Вярваш ли от сърце и душа в един вечен, истинен и благ Бог на живота, който е говорил? - Вярвам с всичкото си сърце и всичката си душа.

Второ свидетелство. Вярваш ли в мен, твоят Господ и спасител, който ти говори сега? - Ей, Господи, вярвам с цялата пълнота на душата си.

Трето свидетелство. Вярваш ли в моя вечен и благ дух, който изработва твоето спасение? Ей, благи Господи, вярвам, че ти ме водиш и дейст­ваш.

Четвърто свидетелство. Вярваш ли в твоя приятел и спасител Господ Исус Христос и във всички твои братя? - Вярвам в моя приятел и във всички мои братя.

Пето свидетелство. Ще ли изпълниш волята на единия, истинен и праведен Бог без колебание? — Ще изпълня неговата свята воля драговолно.

Шесто свидетелство. Ще ли се отречеш от се­бе си и от всичко световно за неговата любов? — От себе си съм се отрекъл вече за него.

Седмо свидетелство. Ще ли посветиш живот и здраве и всичко друго за неговата слава и славата на неговото дело? - Всичко съм посветил вече за моя Бог.

Осмо свидетелство. Ще ли слушаш моя глас и моите съвети, когато говоря? Всякога това ще е моята радост, да те слушам, Господи.

Девето свидетелство. Ще си ли готов да из­пълниш моите заповеди без всяко съмнение? - Ще изпълня твоите заповеди, съмнения няма да има.

Десето свидетелство. Ще ходиш ли винаги пред моето лице с всичкото незлобие на сърцето си и да не ме огорчаваш никога? - С всичкото си старание ще се трудя да постигна Божието обеща­ние и да извърша това за тебе, Господи.


И тъй, във всичко, което обещаваш пред мен, гледай да не кажеш някоя измама, защото ще бъ­деш повинен на смърт. Знай, че стоиш пред мен, твоя Господ, който знае твоето лукаво и непостоян­но сърце, което е пълно с всичките пороци. Затова то трябва да се обърне към мене, да се възобнови чрез моя Дух и да се обработи и възпита чрез мо­ето Слово. Ти, който от сега ставаш мой; поверя­ваш всичко в моите ръце, от сега аз сам ще те ръ­ководя. Сам ще промишлявам и уреждам всичко за теб. Аз ще те уча все що трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под моите криле. Аз ще бъда страж над тебе, окото ми ще бди за съдбините на твоето сърце. Ще ме призоваваш рано и ще отго­варям в утринните зари на зората. Преди да пови­каш, ще ти отговоря и преди да пожелаеш, ще ти давам своите божествени дарования. Ще бодърствувам за всичките ти нужди. Гледай да не оскверняваш името ми и да не опетняваш благодатта ми. Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, от жестокосърдечието се огорчавам. След всичко бъди готов да изпълниш всяка запо­вед, която ще ти дам. Правило на живота ти ще бъ­де всичко да изпълняваш, за всичко да благода­риш. Кога лягаш, кога ставаш, кога ядеш, когато пиеш вода, всичко, каквото вършиш, за всичко трябва да благодариш в сърцето си, а аз Бог един ще те утвърдя във всичко. И мирът ти ще изгрее като утринно слънце на живота, защото то е живот.

А сега бъди ти верен към мен, не считай моята слабост на плътта за грях. Подкрепи ме с любов­та си.


февруари 14. Бог се от зло не изкушава. Малка ви е вя­рата. Господи, Боже мой, как мога да ти слугувам, за да те прославя? Чрез вяра и чрез изповедание моето име пред света.


Господи, Боже мой, кога ще благоволиш напъл­но да ме просветиш, да разбирам и изпълнявам тво­ите заповеди? - Когато послушаш гласа ми и пре­дадеш напълно сърцето си на мен. Тогава ще бла­говоля да те просветя с пълнотата на моя благ Дух.


Господи, Боже Мой, в скръб и унилост е моя­та душа. Търся те весден, но не те виждам. Викам, но не говориш. Господи, направи ме да чувам и да виждам твоето лице. Развесели ме заради името си; благослови ме заради милостта си, освети ме заради Духа си, въздигни ме заради обещанието си; ръководи ме заради истината си; крепи ме за­ради правдата си. Боже мой, Боже мой, тури край на страданията ми. Чуй, Господи, моето въздихание, приклони ухото си към мене и виж, че се нуж­дая от тебе. Казал си: Потърсете ме в ден скръ­бен и ще ви помогна и ще ме прославите. „Казал си: хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде" според думите ти, според обещанието ти, ко­ето си дал от добрата си воля, защото сам си бла­говолил да сториш това. - О, Господи, наша на­дежда и наше спасение, тебе чакаме всички.


17. Помени, Господи, обещанието си, чуй молитвата ми, която възнасям към тебе от дълбочините на душата си. Покажи силата си, направи ме да видя славата ти. Нека душата ми да чуе гласът ти.


26. Ще видиш лицето ми, ще приемеш Духа ми и ще бъдеш възвисен чрез силата ми, и ще познаеш, че аз съм Бог вечни, който пази завета си с тебе. Ка­жи вече онова, което ще ти се открие. Призови всички, които ти покажа, възлюби ги, защото те са твои братя по дух, които съм призовал да се съ­единят и съставите едно тяло с теб. Ето моя дух бди над твоята душа. Всяко действие, всяко жела­ние, всяка мисъл минава пред моя поглед. Виждам вече образа ти, който се образува вътре в недрата на Духа ми, в утробата на майката. Погледни доб­ре и ще разбереш, че всичко се стреми вече да се обедини към тая велика цел. Ето, цялото небе се движи напред, всички духове взимат участие в об­щото дело, което наближава да преобрази света. Царствата земни ще преминат и царството на ве­ковете ще настане. Днес от человеците се отделят всичките лоши духове, всичките подбудителни причини, които Духът Божи гони навън към по­върхността на живота. Сърцата человечески поч­ват да се освобождават от всичките заразителни влияния, желанията почват да се обуздават, мис­лите да се въплотяват в съзнанието, съвестта се събужда, страхът от бъдещето се повдига и заста­ва пред ума на този род, който почва да се плаши от себе си. Дерзайте всички, които търсите Госпо­да, вашата сила ще се възобнови и душата ви ще стане девствена. Всички, които вярват в моето име, ще се развеселят, когато ме видят, защото аз ще ги заведа при бистрите потоци на живота и при зелените пасища, където ще приемат изобилно. Пост и молитва ще държите, докато се облечете от горе. Моят Отец ще идва сутрин рано да ви раз­бужда, за да принасяте благодарствена молитва на мене. Моят Дух ще идва всякога рано да ви казва кога ще държите пост, за да се укрепявате духом в истината, и бъдете уверени, че от сега победата ще бъде ваша. Все, що попросите, ще ви бъде, за­щото Бог иде да се прослави във вас. Той е верен и истинен, и все, що ви обещава според величието на милостта си, ще ви бъде. Той иде сам да уре­ди, да оправи, да обърне, да призове всички оне­зи, които от начало се избраха за неговото дело. Истината ще ви се каже вече ясно. Пътят ще ви се отвори свободно. Сам Господ ще предиде пред те­бе и ще приготви всичко чрез своята десница. Противения, противоречия ще престанат. Духът на нечестие ще изчезне. Ето, Той е навсякъде и всички ще чуят гласа му и които го чуят, ще ожи­веят духом.

Ти, който слушаш нашата молба, чуй вика на нашия дух, послушай просбата на нашата душа и ни дай според изобилието на благодатта си.


2 март.

Към всекиго гледайте, в нищо не се съмнявай­те. Аз съм истината. Всякой, който в мене живее, има виделина. Не се страхувайте, моят дух ви ръ­ководи. В любовта няма противоречия, там е всич­ко добро. Старайте се чрез живота си да покаже­те своята любов.


3. От сега моята вяра в теб ще е вяра на живота. Ти ще ми бъдеш мой Бог, когото избирам за сърцето си. В храма на моето сърце само ти ще се въздиг­неш, само ти ще живееш. Теб, Господи Боже мой, ще изповядвам пред всички всякога и всякъде. А ти, Господи, с мен наедно благослови всички, кои­то те призовават и които гледат за помощ към ме­не. Моята радост е в изпълнението на твоята бла­га воля. Както си ми говорил винаги, така и стори. Не отдалечавай твоите милости от моята душа, не се огорчавай от моята немощ. Погледни към мене, послушай моята молба, чуй моя глас и застани зад твоето дело. Прослави се вече във всички и през всички, призови от всякъде твоите слуги и им дай заповед да действат в едно с тебе. Премахни, раз­прати, отстрани злото. Смажи греха, унищожи смъртта, покори противниците си, възвиси правда­та си, проводи истината си в душите ни и дай ни виделината на живота си. Направи ни едно с теб във всичко. Нека злите да изчезнат, беззаконните да загинат. Нека всички, които ти се противят и които те хулят и нарушават закона на твоята лю­бов да бъдат премахнати от твоето царство. Слу­шай ти, земьо и небе. Слушайте всички вие негови слуги Словото Му, святите духове, ангели и архан­гели, сили, власти, началства, славни херувими и серафими. Слушайте, любезни синове на Бога живаго, който ви е родил за своята слава и величие, който ви е въздигнал в сила и крепост да предходите пред неговото лице, който е подчинил на вас всичките безбройни светове, на когото любовта възлиза от всичките безпределни пространства и царства, на които славата и величието е слава и ве­личие вечно. О, бъдете вие благословени всички мои братя, към вас отправям поздрав, към вас об­ръщам моето лице, към вас се стремя във вашата любов. За вас ми е говорил отдавна моят единст­вен Баща, за вас ми е разправял моя Бог, вашият единствен Баща, че има други синове, при които иска да ме възведе. А вие знаете това. Мога ли, мои любезни братя, да се уповавам на вашата под­крепа, да ви призова, както на Бога, моя благ ба­ща. Вие няма да ме презрете. Ако ме видите в тая немощ, в която сега живея, вие няма да ми откаже­те всичкото съдействие в делото, което с всичката си слабост се заемам да извърша. Аз чакам сила отгоре от всички вас. Проявете любовта си, пока­жете силата си, за да се всички любите. А ето той е ваш първороден брат от всички ви сега по-бъден. Погледнете в лицето на вашия единствен Баща, Бог всесилен, и кажете ми, каква е неговата воля. Кол­ко е смутен моя дух, животът ми е постоянна бор­ба, непрестанно страдание. Опасността пред мене е голяма, но надеждата ми е горе. Въздействайте ми, мои добри братя. Поучавайте ме и ръководете ме заради любовта си. О, приятелю мой, единствени в света. Бъди ми помощ сега, о, Господи Боже мой. Вечни и благи Отче над всички, моля те, присъе­дини твоя глас над всички, от теб зависи всичко ти да решиш. Когато ти се присъединиш, ще се пока­же, че делото е свято. А ето, аз зная, че делото е твое. Всички тия мои братя, които гледат сега тво­ето лице, ти се радват като добър Баща. Те ни виждат, те съзерцават, и любовта ти пълни техни­те сърца, те растат от сила в сила повседневно. Мъдростта им се увеличава. Животът им е изоби­лен и богат. Богатството им никой не може да из­числи, те са пълни с любов. А ето, всичко това, ко­ето аз виждам, че моите братя имат, аз им се рад­вам. Колко е велика твоята любов! Ти всичко това си им го дал доброволно за тяхното служене. Ето, те посяха и сега жънат плодовете на техните тру­дове. Но ти, Отче мой благий, ето, моето дело се заплашва и всичко, което съм посял, съдбата иска да изкорени. Но ти си, който можеш да спасиш бъ­дещето ми, надеждата ми, да оплодотвориш бъде­щата ми вяра. Погледни и виж колко съм беден, едвам преживявам. Немотия и оскъдност навсякъ­де владее в пределите на моята страдающа душа. О, Благи ми Баща, ти, който никога и никого от твоите чада не си измамил, стани ми защитник чрез благия си Дух, подкрепи ме, насърчи ме, ос­вети ме, съживи вярата ми, освежи духа ми и по­дай ми ръката си за помощ, сега през време на моя изпит, с който искаш да ме изпиташ да видиш вер­ността на моето сърце, постоянството на моя ум, силата на моя дух. Ето, пред всички аз се изповяд­вам, и не се срамя да те наричам мой Отец. Ти зна­еш, че в сърцето си пазя твоето име над всичко най-свято, приеми днес моята молба, колкото и да е слаба и немощна, чуй моя детински глас, който възлиза към тебе. Аз ти се моля да ме чуеш и да ме послушаш. На тебе мога да кажа неща, които никому другиму не мога да кажа, освен на теб. Ти знаеш, ти си ми го казал от начало. О, Господи, желая да гледам твоето лице, както всички, желая да ти слугувам. Ти виждаш, че съм в оскъдност от знание и мъдрост, научи ме да зная пътя ти, от гдето излиза истината да виждам и съзерцавам, както всички други, величието ти и словото ти и делото ти. Дай ми да разбирам пътеките на твоя­та мъдрост. О, Господи, заеми се днес с мене да ме научиш във всичко добро, възпитай, обработи и посей сърцето ми с всичките семена на твоята вър­ховна благост. Кажи ми ти, Баща мой, за твоите познания, благослови ме, защото твоето благосло­вение е благо и твоята ръка крепка. Ето, зова те, към тебе отправям очите си, към тебе повдигам ръ­цете си. Теб зова на помощ, ела наблизо и слушай онова, което ще ти кажа само на теб. О, благи Гос­поди, ти не ме презираш за моята крайна немощ, и не се отвращаваш от мене. Не отвръщай очите си от мене. Ти виждаш очите на горделивите, които с презрение ме гледат - силните, които ме притесня­ват. Неправдата им и беззаконието им върху мен тежи. Няма милост в тяхната душа, няма съчувст­вие в тяхното сърце. Господи, нечестивите се разв­ратиха, почнаха да богохулстват. Повдигат очите си против небето. Адът отдолу им се вълнува. Не­честивият богохули теб, в тъмнината ги повдига против твоята благост. Господи, Боже великии, силнии, над силните застани и свърши делото си за мен. Чакам те. Стани и дойди ни на помощ в тия усилни времена. Докосни сърцата на всички да познаят, че ти си. Благослови, примири и премах­ни омразата, която се е вмъквала помежду твоите земни чеда. Погледни, Господи, изцери, забрави всичко, за да ти слугувам от пълнотата на сърцето си. Приготви ги за мир и любов, приготви ги да ос­ветят закона ти, призови ги да те прославят. Ако те не послушат неверующите, дай да те разберат, че си ти, на когото волята е неизменна. Боже наш, дай нам твоята милост, покажи ни твоята благост и любов. Не се спирай на нашите минали прегре­шения, прости ни, защото всинца се каем за свои­те лоши постъпки, които ни отчуждиха от твоята милост. Ние ти благодарим, ти ни стана спасител. На тебе, Боже наш, ние дължим целия си живот. Ти си наша радост и веселие, везден тебе славим ние всякога. Благославяме те всички твои чада. Свят си ти, Боже наш. Свято е твоето име. Хвала тебе във век.

11. Ти си ми казал, Господи, истината, че упованието е в тебе. Всяка друга надежда виждам, че е суета. Ти си ме опитал и си видял предразположението на моята душа, послушанието на моето сърце. Премахни всички тръни и бодили от живота ми. Това нечестиво лукавство да престане. Време е ве­че за мене да те прославя на земята, да ти послу­жа с всичката си пълнота на моя ум, сърце и ду­ша. Премахни тъмнината, която ме заобикаля. Стани и пробуди се на съревнование. Не стой да­леч. Ти трябва да превъзмогнеш. Кажи една дума и ние сме спасени. Умножиха се нашите престъп­ления, натегнаха греховете на този род. Припомни сега всичките си обещания. Чакам за твоето Сло­во и за твоя велик Дух. Ето, аз те виждам и те зная, че си ти. От тебе приех пълнотата на живо­та, от никой друг. Познавам те, че си истинен и праведен, милостив и благоутробен. Света не те вижда, нито те познава, но аз гледам твоето лице, познавам твоето присъствие. А ако понякога моя­та душа е негодувала, то е заради теб, че си бил онеправдан от тези, на които си дал всички благос­ловения и си показал толкова любов.


Сърцето ми и душата ми са огорчени от общо­то невежество, не виждат, слепи са в греховете си, че спасението им лежи в тебе. Но, Боже мой, кой може да се скрие от твоето лице? Кой може да из­бегне от твоето присъствие? Всичко е твое и цар­ството, и силата, и славата. Ще се избавят ли оне­зи, които се противят? Ще придобият ли нещо те­зи, които са против теб? Ето, призовавам те, пос­лушай гласа на моята молитва. Зная, че всякога си ме слушал, и да познаят всички, че ти благоволя­ваш в мен, твоят раб, когото си изпроводил да из­върши твоята воля. Нека да познаят, че ти си ме проводил да изпълня онова, което ти си решил в твоята мъдрост. Слушай, ти ми се кле в своята вярност, че ако и ада и небето да се опълчат про­тив мен, пак няма да успеят, защото ти си с мене. И аз повярвах в твоите думи, защото ми станаха думи на живот. Аз повярвах и то с простотата на сърцето си. Никога не съм мислел друго, освен върху думите ти. Ето, и аз съм в твое разположе­ние, готов да сторя всичко, което ти е угодно. А моята радост е да се окажа достоен в послушани­ето си. Да се окажа силен във вярата си, крепък в любовта си. О, Господи, Боже мой, има ли друг, подобен на тебе? - Няма. Ти си велик над всички­те, силен над силните, крепък над крепките. Твоя­та мъдрост е непостижима, твоето знание е неиз­черпаемо. Слушай, аз викам към тебе и ти ме поз­наваш, че аз съм този, когото ти любиш, и който те люби. Опитал си моята любов и знаеш, че ня­ма нищо, което да ме спре от да не извърша бла­гите ти възнамерения. Господи, Боже мой, прина­сям тази молба за мен и за всички, които си ми дал. Благослови ги, твои бяха, на мен ги даде.


Нека да се прослави твоето име, да се възцари твоята правда, да възтържествува твоята Любов!***20 септември 1898 година * (Отделни листа от тетрадката намерих в Савкини бележки, на които Учителят собственоръчно е писал този текст и аз го преписах точно - Л.К.)


Аз съм Господ Твой, който идвам да те подк­репя чрез силата на своя Дух и да ти дам разумение на тайните Божии, които Бог Твой благоволя­ва да ти открие, защото си възлюбен избраник Господен, в когото вечни и неизследими Бог бла­говолява да те освети с Духа на своята Истина. Ето всички ние се радваме в теб и сме пратени от твоя Бог и Господ да те облечем в сила и мощ и да ти предадем юздите на земните царства, да те изведем и прославим пред очите на света, да поз­наят всички, че Господ се е възцарил в умовете и сърцата на всички, които го любят. Ето денят дойде и ние идем с вечното обещание отгоре да възстановим ред и правда на тая земя. Ето Слово­то Божие е истинно. Светът ще се пречисти от не­бесен огън. В края на времето ще дойде вестител от горе, който ще ви просвети. А на тебе лично ан­гел от небето ще дойде да ти донесе великата за­повед, която Бог ти изпраща да изпълниш. Слово­то е вярно и ще бъде засвидетелствано от силата на светлия Дух Господен, който ще те осени и ще бъде твой водител всякога. Ето този вестител, ан­гел на завета, ти ще го видиш с очите си идущата година, която Бог ще отбележи със своя пръст. Ето, това място, на което ти стоиш, ще стане вра­та, през която всички праведни ще минат и ще дойдат в Сион, в святата гора и сам Господ на Си­лите ще провъзгласи своето благо възнамерение и своята свята воля.

Изпитът, който ти беше даден, да се бориш лично с князът на този свят, с тая старовременна змия, на която видя главата, че светеше като свещ в своя блясък, е изпит, който Небето позволи да покаже твоята вътрешна и духовна сила, че си то­зи, който е верен във всичко, че си този, на кого­то душата стои непоколебимо в пътя на истината, че си този, на когото духът е благ и възвишен пред лицето на Бога.


Ние сме пратени нарочно от твоя Бог да те поз­дравим с благата си вест от Небето, което е вече доброволно и по избор свободно негов е хвърлило своето жребие върху твоя избор и те са всички, които братски и от любов те поздравяват в името на твоя небесен Баща, комуто принадлежи всичко, и в изпълнението на чиято воля е нашата обща ра­дост. Защото ти си избраник Божии, избраник наш, ние сме с тебе и сме готови да извършим всичко, щом ни се даде знак от Небето, от дома на твоя Бог, нашият Господ, комуто ние слугуваме от пълнотата на всичкото си сърце и от пълнотата на всичкия си дух и ум. Да не те смущава почитта, която ние ти поднасяме сърдечно и от дълбока, не­изменна любов към тебе. Вие знаете каква благо­дат е любовта, каква непреодолима сила е тя. И може ли някой вас да не ви люби? - Това е невъз­можно. Ние се въодушевяваме от висотата на ва­шия дух, от възвишеното състояние на вашата ду­ша, която постоянно раздава благост и веселие на всяка страна, която диша тъй свободно и тъй непресилено небесните жизнени благодатни сили. Чудно ни е как тъй душа, поставена в такива неб­лагоприятни условия, може тъй да се въодушевлява и преодолява всички препятствия, които всич­ките сили на тъмнината са съумели да й турят, в противовес на нейния успех. Да, ние сме всички ра­достни за вас и желаем да ви опознаем по-добре и проникнем във вашия скрит живот, който извира тъй непрестанно като източник, на който сам Бог е глава. Ние се възхищаваме, че схващате тъй доб­ре тия вечни, вътрешни зародиши, които носят те в себе си. И затова Бог твой те благославя и прос­вещава, защото си роден от Духа на неговата Ис­тина. Защото в твоята душа е сам Бог въплътен и Той е, който постоянно вдъхва този изобилен и ве­чен живот в твоя възвишен и велик Дух, който бодърствува тъй неуморимо във всяко направление. Ние сме радостни да те приемем помежду си и да ти укажем всичката наша любов, която храним към теб. Защото и ти ще ни познаеш, и ние ще познаем от единия дух който живее във всинца ни. Бъди ти благословен от Бога и благослови ни в твоето име, защото името ти е познато, защото е име, което сам Бог е положил отгоре ти, за да из­несеш неговата правда на яве и да възстановиш не­говата Любов на земята, както е и горе на Небе­то. Ти не ще да ни откажеш радостта да те прид­ружаваме винаги в твоя път, в който ходиш, път на благодат, на светлина, която произвежда ра­дост и веселие във всички души и духове. Ти ще благоволиш да ни допуснеш до себе си, да сме до тебе, да сме твои съпътници, да те придружаваме в небесните сфери, към които духът ти ще се въз­дигне. Ето ние сме сбор велик, който иска да те приеме и ни станеш началник, велик предводител Бог и Господ Крепкий. Ние съзираме сега твоето уединение и твоята тегота, която сега носиш, но това уединение е наложено отгоре, от вечната и не­изменна воля на Бога, твоя Господ. Но времето на твоето уединение се е свършило и денят на твоята бъдеща слава иде и сам Господ твои ще се възца­ри и ще бъде глава над всички. Нека сега твоят глас да възлезе нагоре към престола на небесната слава, към вечните сфери на славните наднебесни светове в безконечните области на вселенските мирове, на които славата сега изгрява, към които всички ние се стремим да достигнем.

О, вечни мирове! О, вечни светове! Пълни със славен живот и вселенски духове пълни с вечна и безкрайна и неизмерима мъдрост, в които плуват умовете на всички същества, които постоянно се стремят към тъй необятна и неизследима душа, която всички привлича към своето безпределно сърце, което всички люби и весели, сърце, в което всичкият живот намира своето изражение. Към тия безпределни небеса и безпределни светове, ми­рове и вселени, в които тая вечна, безпределна и неизмерима душа прониква и изпълня всичко с благост пълна от безконечна и непреривна вечна и славна Любов, която стопля, осветява и освежава душите, духовете, умовете на всички малки и вели­ки същества, която изпълня техните сърца с бла­гоговение и възторг в този славен път на живота, който възлиза от вселена във вселена, от мир в мир, от свят в свят, от душа в душа, от дух в дух, от ум в ум и от сърце в сърце, от всяко чувство към всяко чувство, от сила към всяка сила, от ми­съл към всяка мисъл, от начало към всяко начало, от край към всеки край, от частица към всякоя частица, от начало и до край към тоя мир над мировете, към тоя свят на световете, в който вечно свети вечен мир и вечна радост, вечна истина и вечна правда и благост все и във все изпълни от безпределната висота към безпределната висота от самата безкрайна и безпределна вечност във всич­ките й безпределни области и владения необозри­ми и неизследими всичко в това величествено и възторжено мълчание на безпределната вечност всичко е в тишина. Там в тоя свят и славна тиши­на се въздава слава и хваление Богу нашему, към неговия престол възлизат всичките радости и ли- кувания на неговите творения, които отвсякъде възгласят Нему хвала и поклонение. Тази е бъде­щата слава и радост, към която твоя Дух ще ни води. Дух велик и славен, в когото ние се обединя­ваме в едно велико семейство.


Бъди благословен ти от Бога - вожд на Исти­ната, спасител на света и съветник велик на ангел­ските чинове и Бог всемъдри, любов на херувимските сърца — Бог крепки, водител на всичко, кой­то крепиш и поддържаш всичко в себе си. Стани сега и нека се възвесели твоят Дух и възрадва тво­ята душа. Ето, ние сме около теб и с теб в едно, неотделими от твоята духовна слава, която Бог е съизволил да ти даде по своето вечно осмотрение. Ето, верни са думите и истинни словата на Госпо­да, който те призовава като помазаник негов.

Веселете се небеса и радвай се, земя, че изгря вече твоята правда в света на световете и че твое­то име е вече записано във вечната книга на Бога. Станете всинца. Въздайте слава на Бога с глас ве­лик и с радост неизказана. Дойде времето Бог Господ да се яви в своята слава и величие.

Пейте му песен нова, в която всичкият върховен мир участвува. Дерзай! Верни са думите. Сам Бог на силите ще слезе и ще възвести своето благово­ление към избраника си. Ето, ангелът на завета ще те поздрави и с него всичкото войнство, което ще слезе от сферите на небесните светове да те пос­рещне и придружи в славното шествие, което ще пристигне точно на определеното време на Сионовата гора. Стани и погледни, ето, светът е узрял за жертва, повикай своите работници и им кажи да съберат пшеницата в житницата, а плевелите да се изгорят и изхвърлят вън във външната тъмнина. Призови своите братя и им кажи да са бодри и го­тови за този ден, който вече идва и е близо и ско­ро Словото Му ще пристигне и ще се даде знаме­нието за неговото пристигане, в който ще се тури ред и правда на земята и ще се пречисти и очисти от всяко разстление и ще се благослови с вечно благословение, което ще пребъдва за всякога.

Този пост е редактиран от Hristo: 28 април 2014 - 10:26


Facebook коментари
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни