Jump to content
Ани

4. Циркулярно писмо от 18.XI.1942 год.

Recommended Posts

4. Циркулярно писмо от 18.XI.1942 год.

Изгрев, 18.XI.1942 год.
Любезна сестро Е Григорова,
На 1 септемврий т. г., пред група братя и сестри-учители, Учителят държа една педагогическа беседа, резюме от която се напечата в сп. „Житно зърно", бр. 8 от т. г. Тая среща се състоя с цел да се сближим и опознаем, учителите от братството, и да обменим мисли върху новите пътища на възпитанието във връз­ка със светлината, която се съдържа в беседите и лекциите на Учителя. След беседата на Учителя, при тая среща някои учители изнесоха свои интересни педагогически опитности, за да бъдат те използувани и от други.
Учителят даде следните три теми, за да се развият по желание от трима души и приготвените реферати да се прочетат на срещата към края на август или началото на септемврий идната година. Тия теми са:
 
1. ВЛИЯНИЕТО НА ЛЮБОВТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ - В ОБЛАСТТА НА ВОЛЯТА.
 
2. ВЛИЯНИЕТО НА ЛЮБОВТА В ДУХОВНИЯ СВЯТ - В ОБЛАСТТА НА ЧУВСТВАТА.
 
3. ВЛИЯНИЕТО НА ЛЮБОВТА В УМСТВЕНИЯ СВЯТ - В ОБЛАСТТА НА УМА.
 
Освен тримата референти, които ще развият тия теми, умоляват се всички други братя и сестри-учители да работят върху тия теми, та на идната среща да дойдем до едно по-пълно разрешение на задачата, която Учителят ни дава. Тая обща работа ще послужи и като жива връзка между душите на всички, които са призовани да работят за новото в света.
При срещата се изказа желание за кореспондиране по педагогически въпроси между братя и сестри-учители, за да се ползуват взаимно от своите опитности.
Всички сме изпълнени с живата надежда, че станалата педагогическа среща е началото на подобни срещи всяка година по същото време и така да израсне едно мощно педагогическо движение, проникнато от новите идеи, и това движение да има своя научна задача, в бъдеще да има свое списание и педагогически трудове. Първият труд в тази област излиза наскоро със заглавие: „Значението на образованието и възпитанието в живота според Учителя".
При срещата се изказаха пожелания да се дават педагогически статии в сп. „Житно дърво", във в. „Братство" и в други периодически издания в страната. Също така се изказа пожелание да се участвува живо във всички педагогически конференции, които се уреждат от българското учителство.
Нека всеки брат и сестра да запознае със съдържанието на настоящото писмо ония братя и сестри-учители, които желаят да работят в това направление. Молим, изпратете адресите на такива братя и сестри-учители от вашата околия, за да ги имаме пред вид при изпращане съобщения и пр.
При срещата се реши всеки учител да вземе един том беседи и да извади из него педагогическите мисли - да ги изкара в буквален препис, без комента­рии. И тия извадки да бъдат предадени до август идната година.
По технически причини сме заставени ние да определим беседите и лек­циите от Учителя, от които ще се извличат педагогическите мисли. На вас се препоръчва за горната цел „Разумният живот".
Нека при следната среща през август идната година всички братя и сес­три-учители да дойдат с жажда за работа за новата култура в света и за новото училище, в което да бъдат приложени идеите на Учителя.
С братски поздрав: [подписи:] М. Периклиева, Г. Тахчиев, Б. Боев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×