Jump to content
Ани

10. Духът на Истината

Recommended Posts

10. Духът на Истината

Който иска да разбира мислите си, трябва да разбира музиката. Музика­та взима участие в организирането на човешката мисъл, а оттам и в организи­рането и на неговото тяло. В живота музиката играе роля като лечебно сред­ство и като средство за спояване на частите в едно цяло. В това отношение може да направите един опит. Поставете двама болни при различни условия: единия под грижите и надзора на лекаря, а другия - сам на себе си, като го съветвате да пее по няколко пъти на ден. Вторият болен ще се излекува по- скоро от първия. Музиката повдига вибрациите на човешкия живот, т. е. на не­говия организъм, а от друга страна събужда жизнените сили. Като знае силата и действието на музиката върху организма, човек трябва да пее при всички условия на живота. Като болен, здрав, при мъчнотии, изпитания, страдания. Престане ли да пее, човек е осъден на мъчнотии, страдания и изпитания, и смърт. Животът започва с музика и свършва с прекратяване на музиката. Ня­кой пита: „Защо трябва да пея?" - За да живееш. - „Какво ще стане, ако не пея?" Ще умреш. За да не умре, за да бъде здрав, разположен и работоспосо­бен, човек трябва да пее. Музиката е храна на душата. Ако със ставането си от сън човек вземе правилен тон в съзнанието си, в самосъзнанието и подсъзна­нието и свръхсъзнанието си, всичките му работи ще вървят добре. Не може ли да ги вземе правилно, ще се спъне. Това се отнася и до обикновения, и до писателя, и до поета, и до учения, и до философа. Ако работата на писателя не върви добре, той търси вината в хартията, в перото, в мастилото и в ред вън­шни работи. Не, вината е в неправилния тон, който човек е взел още със става­нето си. Сега, като говоря за музиката, имам пред вид разумните същества, които се ползуват от нейните сили, за да управляват света. Като разглеждам музиката като условие за справяне с мъчнотиите, виждам, че [на] най-големи нещастия се натъкват онези същества, които не пеят и не свирят. Например млекопитающите животни са изложени на най-големи мъчнотии, защото не мо­гат да пеят. Оттук вадим заключението: колкото по-тежки са страданията, тол­кова този човек или животно не пее. Ако почне да пее човек съзнателно всеки ден и с любов, страданията му ще се намалят. Ако можете да внесете в ума на страдащия една светла идея, животът му ще се осмисли и страданията ще из­чезнат. Не приеме ли светлата идея в ума си, колкото и да му говорите за нея, той ще каже, че всичко е празна работа.
Трябва да се справяте според музикалното си тониране с вашите мисли, понеже не всяка мисъл е музикална и отговаря на хармонията на вашата душа. Затова трябва да пеете, да се тонирате, и като се тонирате чрез песента, по тази хармония ще приемате и мислите. Мисли, които ще развалят хармонията на душата ви, те не са твои. Ти ще ги нагодиш така, че да се хармонират. Не всякога приятните мисли за външния ви интерес са верни и добри. Иска се знания. Затова, ако си тониран добре, тогава висшите същества ще имат усло­вия през тази хармонична среда на клетки, които са се организирали във ва­шия ум, сърце и воля, ще могат да ви научат как да постъпвате. Ако днес с изгряването на слънцето си бил в хармония със своя ум, сърце и воля, и ако си бил в хармония с всички същества и души около теб, то непременно и за ут­решния ден ще бъдеш в хармония с всички около теб.
Иска се работа постоянна и неуморна, за да се приготвиш за работа. Как ще се справиш с всичките клавиши на пианото, ако ти не разбираш основните тонове, с които ще проверяваш другите? Когато времето е бурно, показва, че ще има засенчен и неприятен ден. Започни да се тонираш, да пееш и да спра­вяш [оправяш] в себе си противоречията и денят ще се изясни. Денят зависи от умовете на хората и сърцата, настроени са един против друг. Почни да опра­вяш себе си, своята мисъл и времето заедно с другите заедно ще се оправи. Как ще се оправи по-слабият, по-нисшият, ако по-силният и който има знание, не се оправи? Когато господарят и господарката са в хармония, тогава целият дом заедно с децата, с животни[те], са оправени. Когато учителят е оправен, тогава и учениците са оправени. Когато готвачът е заготвил с радост, съзнание и любов, всички, които са яли тази гозба, ще са радостни. Ако не можеш със себе си да се справяш и да се подредиш, как ще подредиш другите хора, с какво ще ги оправиш? Техният организъм е също така разстроен като инстру­мент и как ще ги нагласиш, ако не знаеш основните тонове, с които ще може да ги нагласиш? И трябва да проучаваш всеки човек от какъв материал е напра­вен и какви тонове може да ти даде. Животът е изкуство и трябва да го научиш сам ти, да си укрепен с вяра, да имаш светлина проверена, доколко може да виждаш и доколко може да издържаш, и тогава може да помагаш. Не давай това, което не си проверил пред себе си. Не давай това, което е теб необходи­мо да градиш, за да не стане нужда да си в притеснение и да пороптаеш. И тьй, бъди умна и прозорлива и всякога тонирана в твоето съзнание, самосъзнание, подсъзнание и свръхсъзнание. То се тонира с постоянство и тьрпение, и рабо­та над себе си. Ако получиш малко добивка за една година, благодари, не ис­кай много. Големи крачки прави онзи, който се е упражнявал много и който си носи капитала от миналото.
Чадо Раде!
Твоето движение на постъпка е по-бързо от разумната мисъл. Ти трябва да превъзпиташ баща си чрез хармонична мисъл, а не да му даваш преднина все той да върви. Вървял е тогава, без да има светлина, в тази посока, а сега ти ще го ръководиш в тази насока. Затова ще бъдеш разумна и съзнателна и лю­бяща. Ще любиш всяко същество като душа, което трябва да живее и ще му дадеш възможните условия да се развива, което виждаш, че е добре, а недос­татъците му ще ги оставиш настрана, ще забравиш грешките му, както и твоите Бог. Ще знаеш едно нещо: както да си спрямо долните строга или мека, така и по-горните от теб ще бъдат спрямо теб. Ти си приготвяш за бъдаще условия за по-горния живот. А това, което имаш сега, е от миналия ти живот. Справи се добре. Както на теб са неприятни тия, които не знаят, така и тия, които са по- горе от теб, ще им бъдеш неприятна. Твоите огорчения и нетърпение, неспра­ведливост към другите, ще изтъкнат пред ония, които са по-горе и ще ти държат сметка, за да ги изправиш. И тогава същото огорчение ще мине през твоето сърце и ще изгорят ония, нисшите елементи, които ти със своята светлина и воля не си ги смекчила.
И тъй, на работа непрекъснато и постоянствай. Музика, песни, тониране, четене, размишление и практическо изпълнение.
Туй, което ти се случва през деня, ще знаеш, че е за изпит, доколко си тонирана и себеобладана и съзнателна в своята мисъл, и доколко са развити в теб милосърдието, доброто и любовта. За да любиш, трябва да си справед­лива. За да правиш добро, трябва да обичаш. А за да станеш мъдра, трябва да имаш тия три качества. Справедлива, да обичаш и да правиш добро.

Тъй казва Духът на Истината.

19.IX.1942 год., Видин

Izgrew_17_54.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×