Jump to content
Ани

За музиката

Recommended Posts

ЗА МУЗИКАТА

Изгрев, 24 февруари 1955 г.

Любезни брат,

 

Този път желая да ви изложа един разговор с Учителя върху музиката. Към 10 часа преди обяд Учителя слезе от горе, от стаята си, влезе в големия салон, отиде при пианото и започна да свири нещо бавно и тържествено, съвсем вглъбен в себе си. Скоро доста братя и сестри, като чуха, че свири, отидоха в салона и най-тихо седнаха на столовете около него. След това почна непринуден разговор между нас и Учителя, който ще ви изложа:

 

Хората изгубиха истинската музика, когато излязоха от рая. Вие имате едно лошо разположение, изпейте някоя песен и вижте дали ще се смени състоянието ви или не. Ако не се смени, не сте пели добре, ако се смени, пели сте добре. Ако не се смени, изпейте друга песен, после трета, догдето се смени състоянието ви. И после вижте за колко време чрез пеенето се е сменило състоянието ви.

 

Учителя показа един камък и каза:

 

Не турям нищо на този камък и ви казвам да изпеете песента „Махар Бену“. Не пеете добре. Турям на камъка една ябълка и казвам: „Пейте за ябълката. “ Ще пеете добре.

 

Като пеете, подаръците ще дойдат. Ще дойдат книгите, скъпоценните камъни, портокалите, ябълките, всички неща ще дойдат, като пеете.

 

Всяка болка е свиване на капилярните съдове. Като почнеш да пееш, става разширение и престава това свиване на капилярните съдове, престават болките. Налягане може да има върху аурата на сърцето, върху аурата на стомаха и пр. Пеенето подобрява здравето, после внася хармония в сърцето и ума.

 

Има и друго: Като пееш, заинтересуваш висши, разумни същества. И те идват и ти свършват работата, помагат ти.

 

Някоя работа с години я работиш и не върви. Запееш песни, заинтересуваш тези същества, те идват и в много кратко време свършват тази работа.

 

Някои от вас сте работили с музиката в миналото, а някои не сте работили. На някои от вас ви куца усетът за ритъм и време. Някои от вас имате хубави гласове, но не сте ги упражнявали. Има музикални часове. Трябва да ги знаете. После пипнете гърлото си и така ще му придадете нещо. Накарай някой музикален човек да ти пипне гърлото, за да ти даде нещо на гласа. Като ви се каже един опит, вие го разгласявате, преди да направите опита.

 

Когато се готви яденето, когато ври, изпейте три песни. И онзи, който го яде, ако има някаква болка, може да му мине. Също така и шивачът, ако е музикален, ще ползува другите: който носи дрехи от него, ще почувствува нещо. На Изгрева, докато не почнете да правите всичко музикално, не може да върви. Да шиете с музика, да готвите с музика.

 

Човек трябва да се научи да пее. Щом пропее, от Черната ложа не могат да му пречат. Черната ложа напада човека, когато той престане да пее. Пропее ли, започват да се пръскат съществата, които му пречат.

 

Като отидеш при някой болен, ще му попееш 20 минути и може да го дигнеш от леглото. Неговите трептения са слаби. Когато му се повишат трептенията чрез песента, той ще оздравее. Например имате ревматизъм. Който знае да му запее, ще мине ревматизмът. Как? Там е изкуството. Човек да се моли на Бога да му даде някое голямо изкуство, например глас или нещо друго.

 

Ако имате меланхолия и почнете да пеете, меланхолията ще изчезне. В бъдеще ще пеете по-добре, ще постъпвате по-добре. В миналото ред поколения не са пели добре, а сега носят последствията.

 

Учителя каза да му донесат цигулката от горе. Свири на цигулката и каза:

 

Аз ви свиря, да ви покажа, че Бог ви е дал несметни богатства, които трябва да употребявате. Всеки от вас може да свири и ако някой от вас не може да свири, то е, защото не се е упражнявал. Когато дойде обезсърчението, ти свири. Не бой се, не се обезсърчавай, смел бъди.

 

Едно лекарство, дали го знаеш или не, като го приемаш, действува лечебно. Също така и музиката. Тя действува обновително.

 

Музиката твори в тебе. Когато пееш една песен, всички клетки в теб работят и се нагаждат. Като пее човек една песен, тя го лекува, ако е болен. При болестта са отслабнали трептенията на тялото му, а като пее човек, повишават се трептенията му. Страданията носят прах. Като пее човек, този прах изчезва.

 

Музиката е един реален израз на истината. Без музика нищо не може да се постигне.

 

В музиката трябва да се види какво отрицателно състояние с каква музика се сменя. Например обезсърчен си: дадена музика ще пееш или ще свириш, и ще се смени състоянието ти. Или си болен. Ще употребиш друга музика. Или имаш друго състояние, ще употребиш подходяща музика.

 

Музиката трябва да трансформира мислите, чувствата и постъпките на човека, неговото състояние. Не само да е приятно на човека. Музикантите трансформират енергиите на цял народ. Щом се понижат трептенията на стомаха, идва стомашна болест. Щом се понижат трептенията на белите дробове, иде болест на дробовете. Тогава можеш да употребиш музиката, за да се повдигнат трептенията на тялото и да оздравееш. Така че при болестта е важно да се повдигнат трептенията на организма.

 

Вие един ден ще опитате, като пеете да се проясни небето, а пък друг път, като пеете, да пожелаете да завали дъжд за растенията, и да стане.

 

Музиката, това е живот. Дето има живот, има музика. Дето няма музика, има смърт. Всеки трябва да разбира музиката, понеже всички ваши мисли вървят по закона на музиката. Ако вземеш фалшив тон, цял ден ще пееш фалшиво. Като човек престане да пее, нищо не може да направи. Ако не пееш, и други работи не можеш да постигнеш.

 

Който пее, се подмладява. Който не пее, остарява. Да се радва човек, че е човек, че може да страда, и да се радва, че може да пее.

 

Змиите се укротяват чрез музика. И онези чувства в човека, които са змийски, само чрез пеене може да ги облагородиш.

 

Трябва да се научите музикално да говорите. Човек, щом стане музикален, почва да мисли правилно. Човек не може да мисли правилно, ако не е музикален.

 

Без музика няма прогрес. Щом влезеш в света на музиката, имаш бъдеще. Преди да влезеш в света на хармонията, имаш страдание.

 

Без светли мисли, без добри чувства, без добри постъпки, без музика, нищо не става в света. Пеенето е външен израз на любовта. Някой, като пее, то всички мъчнотии се стопяват.

 

Светската музика има още много работи да постига. И после иде окултната музика. Хората още не трябва да знаят окултната музика, понеже ще злоупотребят със силата й. В окултната музика има сила. Например има песен за бурята. Ако има буря, тя ще престане при тази песен. Ако пееш на цветето любимата му песен, то ще се развива правилно, ще израства и ще цъфти. Ще има грамадна разлика между това цвете и друго цвете, на което не се прави така. Дърветата, на които се пее, растат добре.

 

Ако музиката се разглежда като обикновено чувство, то е като занаят. Но музиката трябва да се вземе като Божествен метод за служене на Бога.

 

Докато музиката не се приложи в живота, животът не може да се подобри. Магазинерът, като отваря дюкяна си, трябва да пее. Болният, като стане сутринта, трябва да пее, осиромашелият трябва да пее.

 

Всеки, който не е живял за Бога, не е музикален. Всеки, който живее за себе си, не е музикален. В истинския музикант има самоотричане. Музиката е естественият метод, чрез който човек може да се развива. Музиката във физическия свят е потребна, за да хармонира дезорганизираната материя. Физическият свят е дезорганизиран. Той трябва да се организира. Чрез музиката материята ще трепти хармонично.

 

Един ден вие ще бъдете музиканти. Ще ви слушат на един концерт 10-20 хиляди души. Трябва да работите. Тук е само отражение на това, което ви очаква.

 

Един музикант може да направи големи добрини. Може да свири на хората, да им отвори сърцата и след това може да им каже само няколко думи.

 

Защото много хора, като изговарят формули, тези формули не са силни, а някои хора, като ги изговарят, са силни. Когато изговаряш формула, умът, чувствата и постъпките трябва да участвуват едновременно. Формулата ще я изговориш., като я изпееш, и едновременно ще я придружиш с движения.

 

Музиката е най-хубавият път за възпитание на Божествените мисли. Всяка дума, изпята и придружена с хармонични движения, е в състояние да внесе тласък в човешката душа.

 

Живееш ли в музиката, всичките задачи на живота ти ще бъдат решени. Ако един човек живее музикално, това ще се отрази и върху неговото лице. Има едно правило за музиката, по което се вижда дали можеш да пееш или не. Като отидеш да пееш на един лош човек и той се поправи, ти можеш да пееш.

 

Новата музика ще внесе съдържание и смисъл в онази музикална форма, която е дадена през периода на 19 век. Музиката е винаги Божествена. И следователно всички онези, които се занимават с музика, трябва да бъдат същевременно жреци на Божественото. Първият тласък на музиката е даден с класическата музика. В шестата раса ще се даде вторият тласък на музиката. Хорът на ангелите е от 144 000 души. Новата музика ще бъде на шестата раса. Бъдещият цигулар на шестата раса, като засвири с цигулката, тя ще говори. Той ще си играе като магьосник. Някъде като китара ще звучи, някъде като тромбон, като певица.

 

Като минат изпитанията, през които минава човечеството, ще дойде хубавата музика. Музикалните гении идат. Сега музиката е още механическа. Hямa още органическа музика. После ще дойде органическата музика, а след това техническата. Светът ще се оправи, когато хората станат музикални. От даровитите от вас ще направим една музикална школа. Аз, когато пея, не пея сам. То е цял хор, който пее, и аз вземам участие. Някой път ставам в 12 часа. Имам някои музикални късове, свиря тихо на цигулката и после пак си лягам. Пет минути свиря. И денем по малко свиря. Нощя, като свиря, всички хора слушат и добре спят. Като свиря през нощта, хората казват: „Много хубаво спахме, имахме хубави сънища.“ Аз нищо не им казвам. Казвам само: „Стават такива работи.“

 

Когато дойде някой меланхоличен, попей му песента „Цветята цъфтяха“. Песента „Благославяй, душе моя, Господа“действува лечебно, тя лекува. Ако се научите да пеете както трябва песента „Зора се светла зазорява“, то всички възможности ще дойдат у вас. Аз имам цели тефтери с класически песни, каквито светът не е сънувал. Те не се свирят пред всички. Те се свирят при особени случаи. Те са свещени песни. Трудно е да се снемат песните от горе, от невидимия свят, като например песните : ,Аин фаси“, „Киамет“, „Вехади“, „Венир-Бенир“, „Фирфюр-фен“, „Махар Бену“, „В начало бе Словото“, „Имаше человек“ и пр. В бъдеще тези песни ще се разработват в големи, капитални съчинения. Сега да изкараме от Изгрева добри, даровити певци, свирци. Песента „Там далече“ може да се разшири и да стане цяла опера.

 

Учителя изсвири на пианото и изпя следните думи: „Малко цветенце, знаеш ли колко си ценно за моята душа? Аз те посадих и те отгледах с моята любов!“

 

После изпя друга песен с нови думи: ,Аз съм малкото кокиче, Бог ми даде бяла дреха и ме остави на планината, да се уча.“

 

Нашата музика един ден ще бъде достъпна, ще бъде разширена и ще бъде разпространена в света. Тя носи такива нови елементи, които засега не може да се асимилират. Но в последствие те ще бъдат основните мотиви, върху които ще се гради бъдещата музика. Нашите песни са съгласни с Божествените закони.

 

От камъните, от цветята, от тревите, дърветата излиза музика. Като започнат хората да я възприемат, ще се разшири тяхното съзнание. Всичко е проникнато с музика. Всеки плод си има свои музикални трептения; също и всяко растение: ябълката, черешата, сливата, карамфилът и пр. Но за да възприеме човек тези трептения, трябва да участвува и неговото свръхсъзнание, а не само неговото съзнание. Ще дойде време, когато ще слушате музиката на природата. Това са много важни, фини вълни и трябва да бъдем много чувствителни, за да можем да ги възприемем. Постепенно ще развием в нас този усет. Напролет вие не сте отивали сред цветята да слушате музиката, която излиза от тях. Който има слух, ще я чуе. Аз, като минавам покрай цветята, слушам, че те пеят.

 

Една сестра каза: „Една вечер, като отивах към салона, чух музика с хор. Отидох си вкъщи. Към 1.30 часа към полунощ пак отидох към салона. Чух по-ясно музиката. Като стана часа три и нещо, хорът спря.

 

Не мога да разбера тези същества кой ги учи да пеят така хубаво.“

 

Учителя каза:

 

Те са научени. Те от векове имат тази опитност.

 

Поздрав до всички братя и сестри.

 

Настоящото писмо прочетете пред тях и го пратете за прочитане в околните села, дето има кръжоци.

 

Ваш верен Б. Боев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×