Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'агитация'.

Открити 1 резултат

  1. Ани

    II. Моята агитация

    II. Моята агитация Д-р Иван Жеков «И през тия дни стана роптание от еленистите върху евреите, че в повседневното раздаване на потребностите, техните вдовици оставили непрегледани. На това дванадесетте свикаха множеството на учениците и рекоха: «Братя, изберете между вас седем души, които да поставим за тази потреба.» Деянията на Апостолите, Глава 6. «В прочетената Глава от Деянията на апостолите, казвам: всеки от вас трябва да избере тези седем души в себе си, които да уредят материалните му работи. Всички спорове, протести и роптания в света произтичат все за мате­риални работи. Апостолите казвали: «Подобава ли на нас, като се грижим за материалните работи, да се отдалечим от Словото Божие?» И вие трябва да изберете в себе си седем души и, които да уреждат материалните ви работи. - Щом материалните работи на хората се уреждат добре, всички спорове между тях изчезват. Всички спорове стават все за ядене и пиене. Добро нещо е яде­нето и пиенето, но когато става по Бога. Щом не става по Бога, между хората се явяват спорове и недоразумение.» Из Беседата от Учителя, държана на 5 август 1934 г., 5 часа сутринта, Витоша - Яворови присои Да, братя и сестри, време е вече, да не кажа късно, братството ни да си избере тия няколко души, които да съставляват, на днешния език казано, нас­тоятелството на братството, което, разбира се, трябва да стане съгласно зако­ните в страната, по тайно гласоподаване. По-рано такова се избираше по известния на всички ни начин и Учите­лят го одобряваше и споровете се разрешаваха винаги одобрително от самия него. А днес това е невъзможно, а още повече, че братството още няма закон­ното избрано настоятелство, а се посочват някои, избрани по шушукане, из­между неколцината души братя и сестри, самозвани, кой домакин, кой разпо­редител и пр. В цяла България настоятелствата се преизбраха, а ние още си шушука­ме!? Това не е по духа на Учителя, нито съобразно законите в страната. Все­ки брат и сестра трябва да участвува за единството в братството и свободно да си каже думата по братските работи: по печатането и издаването на бесе­дите на Учителя и по състава на редакционния комитет, одобрен от настоятел­ството, както и по домакинските нужди на братството. Тая свещена свобода на мисълта във всички ни е залогът за единодушието в братството. Прочие, аз предлагам да се състави час по-скоро списък на членуваните братя и сестри в братството, по който ще имат правото да избират и да се избират членове на настоятелството под контрола на тричленно избирателно бюро, назначено от нашия ОФ комитет. Разбира се, че агитацията е свободна вън от изборното място. Така избраното настоятелство е законно и то ще има правото да представлява братството навсекъде и да се грижи за всестранните нужди на братството, както и да тури в ред и в наличност всичкото духовно и материално наследие от Учителя. Ето защо, аз от днес започвам моята агитация за следните братя и сес­три, от които да се състави избраното настоятелство на братството: БРАТЯТА 1. Петко Епитропов 2. Начо Петров 3. Тодор Стоименов 4. Никола Антов 5. С. Симеонов 6. Жечо Панайотов 7. Боян Боев 8. М. Влаевски 9. М. Иванов 10. Жельо Гошев 11. Борис Николов 12. Георги Капитанов 13. Пеньо Г. Бобев 14. М. Сотиров 15. В. Пашов 16. Гавраил Величков СЕСТРИТЕ 1. М. Милева 2. Конова 3. Л. Иванова 4. Ел. Каназирева 5. Ир. Кисьова 6. Паша Тодорова 7. П. Влаевска 8. Катя Зяпкова 9. Савка Керемидчиева 10. Милка Аламанчева 11. Сийка Динова 12. Теофана Савова 13. Елена Андреева 14. Елена х.п. Григорова София, 1 март, 1945 г. Д-р Ив. Жеков Бележка на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев 1. На 1 януари 1945 г. е избран временен Братски съвет, който на 10 ав­густ 1945 г. е преизбран за вечни времена и е пожизнено. 2. Вж «Изгрева», том I, стр. 593-600; том III, стр. 192-194; 332-345.
×