Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'основна'.

Открити 1 резултат

  1. X. Основната идея на новия път Основната идея, която е главната отличителна черта на новия път, на нова­та култура, която иде, е Любовта, взаимопомощта, живот за цялото, колективно­то съзнание. Ще изложим основната идея на новия път накратко: Целият космос, в неговата целокупност, и целият физически свят е проя­вена, материализирана любов. Тя е Божествено учение за разумния човек, да изучава всичко, да прилага всичко разумно и да може всичко. Само при чистата любов, с търпението, кротостта, смирението и радостта, ще намерим истината. Тя е психически закон, чрез който всичко се изменя - врати се отварят, болни оздравяват, чудеса се правят, мъртви се възкресяват. Тя е истинска жертва за всичко добро и възвишено. Тя е безконечна - от нея изтича животът, а всички неща вън от нея са конечни. Доброто, истината и правдата са включени в любовта; а мъдростта е ме­тод за правилното проявление на любовта. Дето няма правда, няма истинска любов. Правдата е физическата страна на любовта. Само човек, просветнал в правдата, може да приеме Божествената любов. Любовта е за велики души! Тя е само за здрави хора! Най-великото, най-мъдрото и най-разумното е проявената любов! Любовта признава само една религия - това е религията на любовта. Многото религии на земята са като метод за възпитание, те са се родили в разни епохи. Но в Божествения свят има само една религия - тя е религията на любовта. Любовта може да се приложи само като се приложат: честността, спра­ведливостта, чистотата и безкористието в живота. Любовта съдържа в себе си всички условия, всички методи, всички въз­можности, чрез които човешката душа може да се развие в своята пълнота. Всичко възвишено и благородно в човешката душа зрее под лъчите на Бо­жията любов. Няколко минути, преживени в Божията любов, струват много повече, от­колкото хиляди години обикновен човешки живот, прекаран дори всред най-голе­мите удоволствия и наслади. Който люби, обичаните го препоръчват на други, и той расте! В присъствието на онзи човек, който по Божествено ви обича, каквато и скръб да имате, каквото и разочарование да имате, ще изчезнат! На вас ще ви олекне и просветне! В любовта има едно чувство: когато човек обикне някого, той му съчувствува и се отнася с него така, както със себе си, и е готов винаги да прощава. Истинската любов е по-силна и от смъртта. Спасението и успехът на човека зависят изключително от любовта, която той проявява към другите. Любовта е магическа сила, която може да преустрои цялото естество на човека - тяло, ум, сърце, воля. Любовта, като стремеж в сърцето, върви към центъра на земята. Това са корените на любовта. Като чувство в душата, любовта върви към слънцето - това са клоните. Като сила в ума се проявява у гениите, светиите, и изобщо - у ония, които се жертвуват за една Божествена идея. Самопожертвуването спада също към това. Само човек, който има силен ум, може да осъществи любовта като сила. Любовта като принцип е в духа. С тази любов може всичко! Тя едва сега встъпва в света. При тази любов всички противоречия изчезват. Човек трябва да опита всичките степени на любовта и да достигне до Бо­жествената, като принцип, за да опита нейния плод. Докато любовта не влезе в света, той няма да се оправи.
×