Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'послание'.

Открити 1 резултат

  1. http://localhost/petardanovcom/index.php?/files/file/897-%7B?%7D/ V. НОВО ПОСЛАНИЕ НА СЛЪНЦЕТО От група ученици на Всемирното Братство в България 1940 г. В своето развитие човечеството е минало през не една епоха: култури са процъфтявали и са се сменяли една с друга върху континенти, от които днес са останали само скъдни остатъци; възниквали са раси, установявали са своето господство, създавали са свои цивилизации и, след известен период на упадък, отстъпвали са място на други: всичките тия промени почти винаги са се придру­жавали с геологически пертурбации, които понякога коренно са изменяли лицето на земята. Времената, които човечеството днес преживява, са времена на преход. В света идва нова епоха. В голямата спирала на развитието се разтваря нов завитък, който ще се осъществи в един нов културен цикъл. Из космичния център на живота изхожда една нова вълна, която носи усло­вия за един нов живот и за една нова култура. Такива вълни, следващи опреде­лен космичен ритъм, са се разливали неведнъж, като са създавали нови условия за развитие на Земята. Но епохата, която сега настъпва в света, се отличава с едно особено космично съчетание, което е характерно за нея. Именно, по думите на Учителя Дънов, цялата Слънчева система е достиг­нала средата на своето развитие. Земята също е изминала половината от пътя на своя развой. Съвпадат, значи, два изключителни космични момента, които поставят земята в едно ново съчетание със Слънцето. Земята, според Учителя Дънов, навлиза в друга зона - зоната на една девствена материя, която ще влее нов жизнен импулс в нейното развитие. Но този процес не ще се извърши изведнъж. Необходимо е преди това напълно да се ликвидира със старото, за да се подготвят условията за влизане на човечеството в новата среда. На този именно ликвидационен процес се дължат всички днешни кризи и сътресения - социални, политически, религиозни и морални, - които човечеството така остро преживява. Тази «огнена вълна» работи вече в света. Тя ще трансформира всичко на земята, ще преобрази из основа целия строй на човешкия живот, защото е за­сегнала самия му център. Тя се стреми да трансформира преди всичко съзнани­ето на човека, да пренесе центъра на неговия живот отличното към космичното съзнание, от личното към колективното битие. Тук се крие, всъщност, дълбокият смисъл на всички мъчнотии, които човечеството днес преживява. Тази вълна действува с неотразима мощ. Нищо не може да я спре. Тя ще разруши всички стари форми, в които досега се е развивал животът. Старите форми не могат да издържат напора на новия дух и да дадат израз на ония живи сили, които сега влизат да работят в света. Единственото, което остава на хора­та, то е да се приспособят към тази вълна. Онези, които успеят да дойдат в хармония с нейните трептения, ще влязат в нейния ритъм и ще встъпят в новите условия на развитие. Те ще се подготвят да влязат в новата култура на любов­та, чийто социален израз ще бъде братството между хората, обединението на народите в името на любовта. Мнозина мислят, че е още рано да се мисли и да се говори за това, че то е утопия. Това обаче не е никаква утопия, а реалната и настояща работа на живата природа, която е насочила усилията си днес тъкмо в тази насока, прокарвайки своята дейност по тези именно могъщи силови линии. Разните сътресения, които се проявяват във всички области на живота, ясно свидетелствуват за това. Още повече, че настъпващата епоха ще бъде епоха на осъществяване на Любовта, а не само на нейното възвестяване и подготовка, каквито са били миналите епохи, и по-специално - изтичащите вече две хиляди години - «два дни» - от християнската ера. Скоро ще настъпи «третият ден» от християнската епоха, през който ще се осъществи Христовото учение на земята, ще се реализира културата на Любовта. А когато Природата осъществява своите работи, тя не се шегува. Космичната Любов винаги се е проявявала в живота. Тя е давала и дава първия подтик на всяка нова култура. Досега проявата й в живота се е изразява­ла като стремеж в сърцето, като чувство в душата и като сила в ума. Но днес, според учението на Учителя Дънов, любовта започва да действува като принцип в духа. Затова настъпващата епоха е особено важна. Под мощното влияние на Духа, Който работи в света и внася първите под­тици на новото, хората изпитват известна тревога и безпокойство. В това безпо­койство и безпътица те напразно се лутат да намерят път, връщайки се отново към старите, отживели форми, които принадлежат на миналото. Такъв е характе­рът на всички съвременни социални опити - плодове на колективния егоизъм, - въпреки привидната новост, на която претендират. Те са обаче нови само за духовно слепите. А най-същественото, най-важното е да се долови онова ново, което сега идва в света. То е неуловимо за обикновеното око, защото обхваща отвътре све­та, трансформира го, за да се прояви отвън в ония форми, в които може да се разрасте. Новото идва като зората. То идва като пролетта. То блика като извор, като свежа струя из сърцето на живота, носейки храна на измъченото човечес­тво. То е онова, без което животът е абсолютно невъзможен. То не може да се отхвърли, защото е самият живот, с неговата храна, с живите форми, в които той се облича, с неговия жив въздух, жива светлина и топлина. Новото не е нещо, което може и да се приеме, и да се отхвърли, подобно на някоя научна теория, религиозно вярване, философска или етическа система, социална идеология. Новото е това, без което животът е абсолютно невъзможен. И който може да го възприеме и да се приобщи към него, ще се опази за живот. Който не може, ще стане тор на живота. Новото си има своите носители, своите творци. То си има своите ръково­дители. Тези ръководители от памтивека са се наричали Учители - великите ге­нии, великите души на човечеството. Те настройват човешкото съзнание според ония трептения, които идват да обновят света. Защото всяка вълна си има особе­ни трептения, тя е носителка на особени сили, непроявени досега в живота на човечеството. Тази вълна изисква специални методи за осъществяване на ония възможности, които се крият в нея. Ония форми и методи, които са били пригод­ни в миналите епохи, не са годни за настоящия момент. Ала хората, в своето неведение, все прибягват към тях. Те тъпчат все по старите пътища. Важно е да се знае обаче как действува великият Дух на живота сега, в настоящето, а не как е действувал в миналото, защото живото настояще, пълното с възможности «се­га» е най-същественото. Именно това ново, което прониква в сегашния живот, тази работа на вечно обновяващия Дух на битието, разкрива Учителят Дънов в своите беседи. Той разкрива живота така, както той сега се проявява. Той носи онази светлина, която сега започва да озарява съзнанието на човечеството. Той дава онова, което сега започва да се влива в живота. Той води по ония нови пътища, познати само на великите души, които насочват човешкият дух към ония извори на живот, светлина и свобода, които изпращат днес нови струи в света. Учителят на Всемирното Братство посочва методите как да се живее в настоящето, при сегашните условия, всред кипящия всекидневен живот. Смисъ­лът на новото седи не в оттеглянето от света, не в безплодното отшелничество, а в оная работа, която се върши всред самите условия на живота, където проник­ват нишките на вечно творящия дух. Но в оттегляне от света, не в механична промяна на външната обстановка е смисълът на всяка обнова. Тя трябва да нас­тъпи преди всичко в съзнанието на хората. Тогава ще излязат отвътре ония проекционни лъчи, които ще посочат на човека разумните центрове на живота, къде­то се създава новото и където то се проявява. Учителят на Всемирното Братство учи човека да се вслушва в природата и да следи нейната работа в живота, а най-вече в своя собствен живот. Той свър­зва човека със самия дух на новия живот и му показва пътя, по който трябва да върви, за да изпълни своето предназначение и според силите си да вземе учас­тие в колективната работа на Природата. «Работй там, където Духът работи - в живото настояще», учи той. Ония, които искат да се запознаят със сегашната работа на Духа, които искат да се научат да откриват живото и вездесъщо «там», където Духът работи, могат да намерят това в учението на Учителя на Всемирното Братство. Повече от четиридесет години работи той в една малка славянска страна, България, където през Средните векове възникна учението на богомилите, което на Запад се изра­зи и в Реформацията, създавайки същевременно известни ядра на окултни, мис­тични ордени и общества. Той работи всред най-големи пречки в една страна, която по своето духовно и географско положение играе роля на кръстопът между Изтока и Запада. По-голямата част от публичните беседи, които той държи всяка неделя сутринта и които се стенографират, са отпечатани в около 14 тома. Те се явяват една огромна съкровищница на мъдрост. Не по-малък е броят и на лекци­ите, които той държи на учениците от окултната школа. Основани са братства в цяла България - в градове и села, които са свързани с централната школа в София. Последната се намира в една живописна местност вън от столицата и е наречена от самите тях «Изгрев». Тази школа, около която се образува и раз­раства цяло селище, където живеят и се учат учениците на Всемирното Брат­ство, се явява истинско опитно поле за прилагане на новото учение. Като резултат от практичното прилагане идеите на това учение се явява следният факт: в средите на Обществото от учениците на Всемирното Братство живеят хора от най-различни народности и вероизповедания, от най-различни слоеве и раси, и все пак се разбират по братски. Този факт, обективно преце­нен, има важно обществено значение. Той представя един опит, макар и в зача­тък, макар и в рамките на едно малко общество, за братски живот в духа на любовта и свободата. Колкото и скромен да е този опит, той показва, че човеци­те могат да живеят като братя, независимо от расова, верска и класова принад­лежност. От това гледище, този опит заслужава вниманието на мислещите хора. Ясно е, следователно, че обществото на учениците на Всемирното Братство представя една истинска школа, една истинска лаборатория, в която се върши един съществен опит. Работниците в тази лаборатория имат ясното съзнание, че опитът е едва в своето начало, че той е труден и иска много и непрекъснати усилия. Те знаят обаче, че на земята реално е само онова, което има приложение. По този път на методично приложение Учителят на Всемирното Братство води своите ученици, като ги подготвя да влязат в новата епоха. А в новата епо­ха, според учението на Учителя Дънов, на Земята за пръв път се извършва един велик космичен акт: за пръв път се създава връзка между Любовта и Мъдростта. Ние изпращаме в света нашия радостен зов към всички ония чутки души, които като ранни птици очакват първия трепет на зората, за да се пробудят. Ние призоваваме готовите души да работят там, където Духът работи. Който желае да се запознае по-отблизо с учението на Всемирното Брат­ство, може да влезе в преписка с неговите ученици. Тогава ще се намери начин да се поставят всички в по-близък контакт с Новото, което тук се строи. МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ (ръкопис, на стр. 2)[1] Който се гневи, е далеч от Бога и е болен. Всяко страдание на всекиго е, за да се развие Любовта към Бога, към нас и към всичко, което Бог е създал. Всичко е за добро, да разберем защо е. Всичките страдания събрани не са нищо пред радостта да е човек ученик в Божествената школа. Ние сме били в Египет и в другите Божествени школи. В бъдеще ще се родим в Русия, да работим там за повдигане съзнанието на народа. Всички, които са определени да влязат в Божествената школа, минават през големи страдания, за да им се пробуди съзнанието, да си продължат пътя. Всичкото добро е в човека, само трябва да го прояви, затова трябва да учи Евангелието и да учи Божествените книги и да се моли, та да му се говори отвът­ре - гласа на Съвестта, Божия глас, Него да слуша. Много обичаме гости. Тук всички момиченца и момченца свирят, искаме всеки да им се радва, да дойде.» [1] Почерк на Савка Керемидчиева - вж. скенер-копието на стр. 63. (бел. на със­тавителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)
×