Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'топлина'.

Открити 2 резултата

  1. 109. Защо топлината и светлината се образуват на земята? На 10 май се срещнах с Учителя и дълго разговаряхме. Той ми отговори на въпроса защо земята, която е по-близо до слънцето, има по-слабо развита култура от Уран и Нептун, които са много по-далече от слънцето. "Трябва да сме много внимателни - на земята не е лесно да се живее. На земята човечеството е стигнало до най-ниското стъпало на инволюцията, повече не може да слиза. Сега е в началото на еволюцията си. Други планети имат по- благоприятни условия. Земята е шуплеста - взима малко енергия от слънцето и пропуска много. А Уран и Нептун приемат всичко и не пропущат нищо от слънчевата енергия. Светлината не иде от слънцето, а се образува по рефлекция на земята. (Забележка: На много места в беседите си Учителят споменава, че светлината на земята от слънцето се образува от пречуването на космичните лъчи от атмосферата на земята и, че в космоса е тъмно.) Около слънцето има тъмна и студена зона - топлина и светлина се образува на земята. Небето от земята изглежда синьо. Слънцето е акумулатор на друго физическо слънце, което не се вижда. Тъмнината около слънцето е приемател на енергията, затова е тъмна. Тъмното приема, а светлото дава. Тъмните души приемат енергия и я задържат за себе си (потенциална енергия), а светлите я отразяват навън (кинетическа енергия)." Учителят ми говори за работата в Америка и когато Го попитах ще отида ли там някой ден, Той каза: "Може, рекох". И продължи: "Когато от изток хората отидат на запад, те тропат по тротоарите, защото си вдигат високо краката, а западните хора се спъват като отидат на изток, защото има много камъни. Върви внимателно! Има тъмни същества, които искат да прекъснат контакта с Бога на някоя душа, та в тъмнината да вършат каквото те искат. От такива ще бягаш. Два вълка се карат кой да изяде една овца - овцата в това време да бяга, защото няма кой да й помогне и защити. Дръж винаги връзка с Божественото! Всичко в природата да ни .е предметно учение". Учителят ми показа книгата "Свещени думи на Учителя" на латвийски език. "Божественото учение и изявление е непреривен процес, а хората мислят, че като се е изявило с Христа, спряло е. Непрекъснато ни учи, с никого не спира. Те държат на това какво Христос е казал, а не виждат какво казва днес! Непреривен процес е то. Да се научим да разпознаваме доброто от злото. Ходим из тръни - да пазим къде стъпваме. Ще научим краката си сами след време да се пазят. Лош черен дроб ще храниш с добри мисли - да се регулира действието му."
  2. V. За слънчевата енергия, топлината и въздуха По това има много да се говори. Ние малко знаем, а още по-малко и разум­но използуваме. Благодарение на това, че нашият народ е земеделски и е свикнал рано сутрин да става, той използува много добре чистия въздух и слънцето, макар и несъзнателно. Друга част - туристи и други, съзнаващи това, също използуват чистия въздух и слънцето по високите места. Но и туристите има още много да учат, за да използуват правилно природата и да й се отплатят. Обаче, голяма част от гражданите, които лягат късно и стават късно, не зная колко пъти през живота си са виждали изгрева на Слънцето. Те изпущат из пред вид пословицата: «Рано лягай, рано ставай» - условие за един здравосло­вен живот. Нима птичките и животните не са добър пример за нас? Има обаче и хора, които съзнателно, научно и с ред опити гледат да стават рано и да използуват слънцето. Те дишат дълбоко и правят гимнастически уп­ражнения. Другите хора, като ги гледат, смятат ги за извеяни, че били се кланяли на Слънцето. Колкото ние ги познаваме, те не само не са извеяни, но са умни. Защо? Защото знаят, че Слънцето е слуга на Твореца и че то носи живот чрез своите лъчи и топлина на всичко живо в природата, в това число и на човека. Можем ли да си представим какво би станало и какво би било положение­то на растения, животни, на човека, ако нямаше слънце? Ето защо, тия хора много добре знаят, че 1/4 -1/2 час преди изгрев Слънце, неговата енергия, макар и още невидима, действува чрез ултравиолетовите лъчи върху психическото състояние на човека. Във време на изгрева, ултравиолето­вите лъчи действуват върху нервната система. В този момент, ако се гледа Слън­цето 4-5 минути, засилва се зрението и човек се опреснява психически. Пишещият настоящото, сам съм правил опити, и макар на 75-годишна въз­раст, очила още не съм употребил. Вярно е, че сега зрението ми е по-слабо, но още си служа без очила. Ползата от слънцето е от голямо значение, ако вършим това през пролетта. Към 9 часа слънчевите лъчи действуват върху стомаха, както и върху цяло­то тяло, и това влияние се усилва ежедневно от 22 март до 22 юний. След това силата на слънчевите лъчи почва да намалява. И затова тези хора разумно използуват слънцето. Нещо повече. Те знаят още чрез науката, че слънчевият спектър, в лицето на всички цветове, действува целокупно, като бяла светлина, върху човешкия организъм. А всеки цвят, от червения до ултравиолетовия, действуват и отделно върху някои органи и системи, и изобщо - върху нашата психика. Например зна­ем, че червеният, а особено аленочевеният цвят, е носител на живота - оживот- ворява клетките. Той е, който носи за човека космическата сила, и колкото този цвят е по-тъмночервен, той събужда животинските инстинкти у човека - проява на разни грубости и пр. Такива лесно се гневят. Затова, меланхолик, отчаян, ако се постави в стая, боядисана с червено, той се ободрява, развеселява. Но ако поставим в тази стая един неврастеник, с изострени нерви, той още повече ще се възбуди. Примерът с биковете, при борбите в Испания, ясно потвърждава това. И действително, ако чисто аленочервеният цвят, според учените, има 427 билиона трептения в една секунда, а ултравиолетовият цвят - 754 билиона треп­тения, логично е да помислим, че трептения, по-долу от тези цифри, показват отрицателните прояви на тези цветове. Логично е да допуснем, че в действител­ност има много повече трептения във всички цветове, ако те са в най-чистата форма. Това обаче не може да се долови с нашите още неусъвършенствувани пет сетива, освен с шестото чувство - ясновидството. Оранжевият цвят действува ободрително, развива благородната индиви­дуалност, а главно дава подем на личността за служене на Твореца, за служене на цялото човечество. Ако оранжевият цвят е ръждив, развива тщеславието и малодушието в човека. Жълтият цвят действува върху ума, интелекта, мисълта, мъдростта и чув­ствата. Той помага за развиване на вътрешния мир и спокойствие. Той е равно- действуващата сила между червения и синия цветове. Ако жълтият цвят е не­чист, развива се гордостта. Зеленият цвят действува върху физическото и духовно растене на човека. Чрез него се развиват упованието и надеждата. Зеленият цвят от природата влияе добре и върху очите. Човек закрепва индивидуално. Тъмнозеленият цвят пробужда в човека алчност към материалните неща, към грубия егоизъм. Синият - небесен цвят влияе върху вярата, истината, правдата, честността на човека. Той засилва също твърдата и устойчива воля. А тъмносиният цвят води към съмнение, безверие, малодушие. Виолетовият цвят, както и ултравиолетовият, влияят изобщо върху психи­ческото състояние на човека. Влияят главно върху неговите чувства и силата на характера. Описаните неща не са приказки, а опитани научни истини. И ако някой се съмнява, нека си спомни само за влиянието на Луната върху моретата и океаните - приливите и отливите, за да се смири. Не напразно известни хора ги влече червеният, други - синият, трети - жълтият и разни още цветове. Червеният, жълтият, синият цветове са носители на най-възвишените про­яви на нашия живот. И от влечението да носи едни или други цветове може да се познае и характерът на човека. Разумните хора, при добри условия, да избягват черните цветове. Ето защо разбиранията на тия хора са за похвала и подражание. И когато големият процент от хора съзнаят това и почнат да използуват тия безплатни блага, много от болестите ще намалеят, ще облекчат човека. Тогава хората ще са по-здрави, по-разумни, по-добри, а какво по-красиво от това?
×