Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'човеци'.

Открити 1 резултат

  1. V. ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ РАЗУМНИ ЧОВЕЦИ OT9.III.1931 Г. Любезни............... По същност нашите души са равни пред Бога, и ние всички съставляваме членове на цялото, независимо от това, че едни го съзнаваме, други - не. И всяка душа, макар в основата си да е чиста, ние сме лично причината да бъде тя окована като във вериги и да не можем да проявим това, което се крие в нея. Защо? Защото сме се отклонили от правилния живот. При все това, рано-късно, ще стане туй освобождение. Но казано е в Свещеното писание: «Всяка на своя ред.» (1-во поел. на Апост. Павла към Коритяните, гл. 15). От нашето съзнание обаче зависи да ускорим този ред и да се спасим чрез духовното издигане, с помощта на Христа, за да отидем при Извора тъй чисти, както сме излезли - иначе няма логика, няма мъдрост, няма Бог, ако допуснем, че Творецът Бог е създал такива хората, както сме днес - голямата част от человечеството с изродени глави, лица, тела и с отрицателни качества. Драг........... Всяка разумна душа днес вижда големите отклонения в живота, а също вижда и резултата от това - страданията, било индивидуални, било общи, т. е., както морално - в умовете, сърцата и действията на хората, тъй и материално - липси, кризи и пр. и пр. И всяка разумна душа, като чувствува това, дири, желае, дано се намери изход, та да ни не сполети по-голямо зло. Днес науката е в своя апогей, днес ние също претендираме, че културата е на своята висота; обаче, въпреки че имаме много учен свят, и то и от двата пола, щастието в живота го няма! А Бог иска от нас, като имаме светлина на ума по всички области на живота, да го осмислим с туй знание, а с културата да развием добродетелите. Нямаме ли тези качества, науката и културата не сме ги използу- вали правилно, а още повече за нашето духовно издигане. Нима не е смешно днес ученият и културен човек да се гордее и парадира, че владее земята, огъня, водата, електричеството, светлината, въздуха и пр. и пр., а всъщност себе си не е завладял! Нима не е смешно, същият този културен човек, който се счита силен и владеещ всичко, да се страхува и не може да си помогне при едно главоболие, коремоболие, слаби болести, а дири все лекарства? Нима не е смешно, когато се появи някоя епидемическа болест, този културен човек да взема мерки от страх да се не зарази, а той, поради отклонението си от правилния живот, от природните закони, като е допуснал да се развият в неговия ум и сърце отрицателни качества, въпреки всички тия мерки, пак боледува телесно, умствено и волево? Не, има нещо, което ни липсва - а то е, че връзката ни с Христа като християни е слаба. И действително, не е ли отклонение в ХХ-й век, при тази умствена светлина, която Бог ни е дал, учени хора, и то видни, да бъдат патеисти, рационалисти и да не вярват в Христа като Бог и пак да се считат в първите редове на християните? Някой ще каже: «дела, дела»! Да, касапницата от общоевропейската война показа, какви са и нашите дела. Не е ли срамно още за всички ни, че ние сме в една тъмнота по важните въпроси: как е дошъл човек на земята, какво е той от цялото, какво е неговото отношение към Бога, неговата задача на земята?! После, координирал ли се е человекът със законите на природата? Научил ли се е правилно да се храни, да спи, да се моли, да благодари и пр. и пр. ? Ние отговаряме, че не ги знаем в тяхната чистота и подробности и тепърва ще ги учим и прилагаме. Ама някой ще каже: «Аз съм учен човек.» Да, учен си, имаш диплом, но, преди всичко, не си артист по своята професия, а камо ли да знаеш и всичко друго! Ти и аз, а и много други, не сме дошли още до съзнание, че с всяка професия - от последния метач до министъра, трябва да служим първо, добросъвестно, заради Бога, после - добросъвестно на обществото и най-после - за себе си! Ние не сме дошли още до съзнанието да жертвуваме своите лични чувства заради Бога, заради доброто, моралното и духовно издигане на обществото и най-после, за себе си, за да се издигаме духовно, а парадираме, че сме учени хора и вършим волята Божия! А в тези именно лични чувства се крият голямата част на нашите недъзи. Не, братя и сестри, Съзнание се иска да разберем горните редове. Да ядем, да пием, да трупаме - това са странични неща, това са условия, а не цел. Нам е необходимо и духовно издигане. И ако не добием духовното, другото е илюзорно щастие, а нам ни трябва блаженство, което е трайното в човека. И затова е казано в Свещеното писание: «Каквото вържете на земята, вързано ще ви бъде и на небето и каквото развържете на земята, развързано ще ви бъде и на небето.» А това са, именно, духовните връзвания и развързвания. Затова, ако ние не разберем, че богатствата, които се дават на едни, са да ги използуват разумно - да развият в себе си милосърдието и добродетелите и да употребяват своите богатства и за доброто на по-бедни; и ако и бедните не благодарят на Бога за всичко това, което иде в тях, и пак да развият добродетелите; и ако всички ние, които изпитваме страдания (но не и тия, които сами си създаваме), не благодарим на Бога и не ги използуваме за нашето духовно издигане, нищо не сме разбрали и нищо не ще разберем от живота. Земните закони на насилието са се явили именно от липса на съзнание да развиваме горните качества, и затова моралът изобщо е понижен. Ето защо, от чисто духовно гледище, кой какъвто факултет и да е свършил, кой каквито и богатства да има, това са само по-добри условия за нашето духовно издигане, ако сме духовни хора. Иначе ще тъпчем все на едно място. Ако не разберем горното, духовните ни придобивки ще се сведат до нищо и ще приличаме на онзи турски философ, който се качил на една лодка да се разходи из Черно море и запитва лодкаря: - Ти знаеш ли астрономия? - Не знам - отговаря лодкарят. - Язък, изгубил си 1/4 от живота си - казва му философът. - Ами физика знаеш ли? - Не знам. - Язък, изгубил си половината от живота си. - Ами химия знаеш ли? - Не знам. - Язък, изгубил си 3/4 от живота си - казва философът. По едно време лодкарят схваща по своята астрономия, че ще излезе буря и казва на философа да се върнат; но последният, като му харесало, пожелал да се поразходят още малко. Обаче излиза бурята, тогава лодкарят пита философа: - Ами ти, сега, знаеш ли да плаваш? - Не знам - отговаря философът. - Тогава ще изгубиш целия си живот, ако не мога да те изтегля навън. И действително, от силната буря лодката се катурва и лодкарят едва спасява философа. Та, сега, много от нас приличаме на този философ - знаем астрономия, физика, химия и пр., но не знаем да плуваме, т. е. не сме разбрали човека, не сме разбрали живота, не сме завладели себе си и сме роби на своите чувства. Някой ще каже: «Аз съм интелигентен човек.» Да, може да си такъв. Но ти разгледа ли и разбра ли своята глава, чело, нос, вежди, уста, брада, в каква аномалия са в сравнение с истинския образец - човека? Па ако всичко у теб е по образеца, проявил ли си в живота само Божественото? Ето защо, от духовно гледище, интелигентен човек се счита само този, който има не само знания по известна професия, за да преживее по-сносно, но притежава и прилага и следното: 1-во- Истината, 2-ро- Правдата и 3-то- Любовта. Само с тия три качества ще придобием отчасти и Божествената мъдрост и с нея да развиваме и прилагаме и добродетелите. Иначе ще приличаме на този, който иска да се жертвува, за да спаси давещия се, но, като не знае да плува, хвърля се и вместо да спаси, удавя се и той. Освен това, той трябва да бъде и абсолютно честен и съвестен. И ако някой не пробуди своето съзнание и не започне с истината в живота си и да се жертвува да я защити; ако някой не започне след истината и с правдата, и то не само да я прилага, но и готов да се жертва да я защити; ако след това не се започне прилагането на чистата любов (а не както много вършат това - за слава, интерес, лицемерие) и ако, най-после, същият не започне да прилага всички добродетели с разумност и не е честен и съвестен, т.е. не са развити у него моралните способности, никакъв интелигентен човек не е той, макар да притежава и няколко дипломи. Той ще прилича на турския философ. Ето защо тези качества са необходимо нужни за всеки човек, за да разбере смисъла на живота и да се издига духовно. Ние тук не ще загатваме нищо за онези съзнателни жертви, които трябва да приложим, и то пак със знания, за да пробудим в душата си ония възвишени качества, скрити в нас, и да достигнем висшето съвършенство, което Христос ни е завещал: «Ако ме любите и прилагате моите заповеди, ще вършите не само това, което аз върша, но и повече.» За нас, всичките человеци, обаче, е важно да притежаваме и прилагаме по-горните качества, и след това ще дойде и другото. А еднаж личността издигната, ще се издигне семейството, домът, обществото, народите и человечеството. А това ще стане, когато наред със светската наука се изучава и прилага и духовната, в хармония с природните закони. А това е, именно, окултната наука, която обема целокупния ни живот и от която дума «окултна» или «тайна» мнозина неоснователно се боят. Духовният закон е такъв: «Всяко нещо е тайно, докле не е знайно; и всяко нещо, което е знайно, не е тайно.» Но смирение, смирение се иска! А постижението става само с упорит и постоянен труд. Нека спомним още, че светската наука е необходима за всеки едного, но в кръга на възможното - не могат да станат всички учители, проповедници, професори и пр.; но тя е пък вратата, пътят, условие за духовното у човека. А духовното е наложително да се знае и прилага от всекиго. Някои се съблазняват и казват: «Аз съм добър човек, държа си златната среда.» Да, добър е. Яде всичко безразборно, пие безразборно, държи златната среда, която е «и овде, и онде», с която може всичко, стига да го не прекали. Дойде ли се, обаче, с тази златна среда до честността, там за по-малките неща може да не се поддаде, но за по-големите и целият се продава. И това ми било добър человек! Не, братя мои, сестри мои! Ние сме на крив път и Бог не ще ни търпи вече - помнете! Иска се нови разбирания в живота, ново приложение. Иска се жертва, от старите и жертва от младите. А млад е всеки, който се учи и прилага доброто, възвишеното. Стар е всеки, който се не учи и не го прилага. Няма и златна среда - има лява - инволюция, към отрицателното, и дясна - еволюция, към доброто, към възвишеното, към Бога - нищо повече. Ето защо, когато человечеството, в лицето на управници, интелигенция, народ, го удари «през просото», както го казват, и се отклони от Извора на живота, то Бог - този извор на живота, е бивал и бива милостив и праща между учените хора на науката и свои пратеници за духовното издигане на туй чедовечество. Такива учители е имало, има и ще има, докле светът светува, и то по цялата земя, макар и да са рядкост. Не е важно да се цитират имена и народи. А когато наближи време да става една голяма промяна, тогава се явява и Великият Учител - Христос в човешка форма, Който е и глава на тия пратеници, и дава и Той Своите упъпвания. Такива Божи пратеници се отличават със своя скромен живот, със своята кротост и смирение, но те носят сила в себе си, проявяват особена мъдрост и знания, проявяват безгранична любов и с образец на чистия живот. Ние, малката и скромна България, която по всички изгледи е определена да изиграе велика духовна роля за целия свят, макар и да сме притиснати с голямо бреме, трябва да се считаме щастливи, че между другите ни добри хора, Бог ни е удостоил и с един Свой духовен пратеник, който е водител на Бялото Братство в България. Това е г-н Дънов, който със своята мъдрост, със своята светлина на ума, със своята любов, кротост и смирение прави чест на България. А на хулите и нападките, които се отправят към него и последователите му, той само с търпение се задоволява, без да обръща внимание, и продължава своето Божествено дело. А със своя прост, чист и образцов живот пленява всяка чиста душа. Той проповядва и иска да се прилага в живота Христовото учение в неговата първична чистота - нищо повече. А това в няколко думи се изразява така: 1. Стремеж към изучаване и придобиване абсолютна физическа и духовна чистота на тялото, за да се освободи душата от нейните вериги. Затова въздържанието от алкохол и тютюн, постепенното преминава към природната храна, чисти мисли и желания са първите стъпки към този чист живот; 2. Вяра в Бога, в Христа, на която вяра кротостта и смирението да са двете крила; 3. Будност в съзнанието - да се контролират всички действия; 4. Стремеж към изучаване и прилагане на Божествената любов, мъдрост и истина в тяхната абсолютна чистота, и 5. Живеене съгласно законите на природата, с постепенно опростяване, а същевременно развиване на всички добродетели. Само с тия качества добродетелите ще се прилагат с нужната чистота. Сам той живее така. От нас - последователите си - той иска също да живеем този чист живот. И ние се стремим. Това е самата истина. Всичко друго, каквото се пише от заинтересовани личности, е лукавщина. Затова, стремейки се към този чист живот, ние смело може да ви заявим, че отношението на Бога към българския народ ще бъде такова, каквото е отношението на управниците, интелигенцията, духовенството спрямо Бялото Братство в България - нищо повече. Някои, с по-слаба духовна светлина, с обикновени схващания и човешки недъзи, изнесоха и изнасят, както за г-н Дънов, тъй и за последователите му, ред нелепости, които нам е срам да спомняме, а и за голям срам, голяма част от интелигенцията ги взема за чиста монета и гради фантастични неща върху учението и последователите му. Ние знаем главно откъде и от кого се върши това, но то е за тяхна сметка. Съдният ден обаче ще изнесе истината. Атака могат да говорят и пишат тия, които не са изучили безпристрастно, не са приложили и не са се радвали на резултатите на това учение. Нима преди 2 хиляди години и за Христа не се вършеше същото? Нима не бяха книжниците, които викаха: «Кой княз, кой министър го е последвал, та и ние да го последваме?» Ние знаем, че доброто и злото са две велики и разумни сили в света и че те навсякъде са заедно. Затова от едни от хората, които учат методите на доброто и се числят в Бялото Братство, като излязат, употребяват го пак за добро на себе си, на ближните си и за человечеството. Това са истинските последователи на Бялото Братство, глава на които и на небето, и по цялата земя, гдето има такива братства, е Христос. А другите, които също учат същите методи, употребяват знанията си за зло на другите. Нима малко са примерите между учените в света, макар да не са и в някои духовни общества? Но нищо - Божественото си е Божествено, лошото си е лошо и всеки е за себе си. От това следва, че всеки един, който е в Бялото Братство на земята и всеки един, който е в света, и вършат волята Божия, са кандидати и за Бялото Братство на небето; и всеки един, който е в Бялото Братство на земята и всеки един - в света, които не вършат волята Божия, а вършат лоши работи, са антихристи, са сектанти, са в черното братство, в обятията на сатана, нищо повече. Добри братя и сестри, Нима мислите, че тези, които гонят добри, честни и скромни хора за техните духовни убеждения, каквито и да са, са кандидати за Бялото Братство на земята, а още повече на небето? Нима мислите, че тези, които готвят касапници за човешките души, са кандидати и ученици на Христа и на Бялото Братство? Нима мислите, че изобретателите на страшните газове и ред още средства за унищожение на човешките души, па макар те да са и царе, философи, учени, са кандидати за Бялото Братство на земята и на небето? 0, колко жалко, че виждаме сламката в чуждите очи, а гредата в своите не виждаме! И тези хора минават за учени, за патриоти и пр. и пр., а не се запитват какво добро са вързали на земята, та да го имат и на небето, и какво зло са развързали от себе си, та.да им бъде развързано и на небето. Ето защо грях прави и ще прави всеки, който хвърля петно върху учението на Бялото Братство, а още повече - ако слуша улични клевети и шантажи на жълтата преса, без да е проверил лично. Върху отделни личности можем да говорим, обаче основните принципи на Бялото Братство са чисти, святи, Божествени. Затова ние, като ценим вашата душа, а също и душите на вашите ближни, заедно с настоящето ви пращаме и приложените беседи и ви молим следното: първо, прочетете внимателно беседата «Учителят», второ - «Абсолютна чистота» и най-после - другите. След това дайте ги на ваши близки да ги прочетат. Ако те ви харесват и ги задържите за себе си, внесете доброволно каквато сума обичате в книжарницата на Михаил Ламбрев на Джумаята в Пловдив, които ще послужат за изтриване сълзи на бедни хорица. А ако не искате да ги внесете, задръжте ги, без да платите, или пък ги върнете. Само от това, което ще прочетете, ние смело може да ви кажем, че пътят на Бялото Братство е труден и трънлив, защото трябва сериозно работене върху себе си. Бялото Братство обаче смело и упорито върви и ще върви по този труден път и ще се радва на резултатите. То знае, че смъртта е една врата, една промяна на вехтите дрехи с нови и че няма по-велико нещо да се жертвува човек за Бога, за Божественото, защото след такава жертва Христос го чака в обятията Си. Вярно е, че не е лесно човек да е бил в едно отклонение в живота и да излезе от него с желание на разкаяние, на анализиране себе си и решително да реже своите недъзи. Не е лесно да е живял довчера с разбирания да коли животни, да яде и да пие безразборно, и днес да заживее с мисълта да прилага 6-ата заповед «Не убий!» чисто божествено - че животните имат право да живеят като нас, и да заживее още с мисълта, че какъвто материал влага в зданието си - тялото, такова то и ще бъде. И войните ще престанат, когато повечето хора приложат и този морал. Ето защо, в изпълнение на горните разбирания, не е ли добре, не е ли приятно един човек, макар и с престъпни наклонности от по-рано, да стане един честен и добър гражданин? Да, приятно е и заслужава човек да се жертвува и да притежава тия качества. Заслужава човек да се жертвува и да развие всички добродетели, да измени коренно своето човешко естество, да притежава известни сили и да си служи с тях за себе си и за доброто на человеците. И понеже човек в основата си е добър, от него зависи. Реши ли се към доброто, Бог е с него, защото Той е и в Него. Следователно Бог е и в душите на всички добри хора не само в България, но и по целия свят. Той ни зове да се обърнем към Него, да се разкаем, като блудния син, да заживеем по-смислено и да избегнем Неговия гняв и катастрофата, която неминуемо ще дойде в един или друг вид - морална и физическа. И това всички го виждаме! Като ви поднасяме горната микроскопична светлина от учението на Бялото Братство и като ви желаем от сърце повече издигане в пътя на моралните и духовни добродетели и вашето приближение към Бога, нека ви заявим, че това не е наше, а на истинския Бог, Който желае издигане на цялото человечество и Който излива Своето Слово чрез устата на г-н Дънов, а ние черпим от него. Така е било в миналото, така е сега, така и ще бъде. Бог чрез человеците се изявява, а человеците чрез своите добри дела го потвърдяват. Затова, ако ви хареса трудният път, последвайте го - вие тогава ще станете истински служител, истински брат и сестра на Христа. Бог е Любов, и само проявената Божествена любов в живота ни ще ни донесе пълния живот. Бог е Мъдрост и само Неговата проявена мъдрост в живота ще ни даде истинската светлина на ума. Бог е Истина и само абсолютната истина, приложена в живота, ще ни направи свободни, смели и решителни, да вършим само доброто, да сме над физическите закони, да победим греха, и най-накрай - и смъртта. И действително, само един светъл път като висша идея в нас, но озарен със светлината на Божествената мъдрост в ума, ще ни изведе при Истината, в която е скрит възвишеният живот. Само така и по този път ние ще станем истински добри и честни граждани на хубавата България и без големи усилия ще заприличаме на втора Финландия. Само така ние ще станем действително образци на духовни добродетели и за външния свят, и Само така ще се отплатим на Този небесен Баща, Който ние дал и живот, и имот, и всички земни блага С ПОЧИТ, Оглашен последовател на Бялото Братство: Зъболекар Стоицев 9 март 1931 г., гр. Пловдив
×