Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове '1926'.

Открити 2 резултата

  1. VI.3. Кратки бележки от Общия окултен клас, от Беседи за жените и от извънредни беседи от 1926 г. 34. 13.1.1926 г., сряда (кратки бележки от школна лекция)[1] ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! «Добрите и лошите последствия от сиромашията и богатството» (тема). Когато малкото птиченце, което е в гнездото и отваря устата си и майка му туря храна, каква идея придобива? Какъв урок трябва да извлече? Коя е тая птичка, която иде и туря храна в устата? (Отговарят: - Майката.) Любовта - това е един Божествен импулс, с който е заставена да служи. Това състояние е в хората. Защо не схващаме реално нещата? Кой го кара това птиченце? Птиченцето е по-умно от детето. Детето, трябва да го събудите, а птиченцето само се буди. Как се създадоха световете? Защо нашата Земя е турена на такава дис­танция от Слънцето? Коя е причината? Когато градихте църквата «Александър Невски», Господ ли го искаше? Салона когато градихте, Господ ли го искаше? Когато някой фотограф ви фотографира черното лице, Господ ли го иска? Има­те ли едно реално схващание за реалността? Кой ви изпрати тука, на Земята? Ако се качите на висок връх, работата върви, ако не се качвате на високия връх, ще потънете. Кой е причината? Защо не знаете как да подобрите живота си? Защо не кажете, че това е от Господа? За ученика най-права идея: така е отредил Господ. Ако Господ ти каже: «Кажи това», и ти не го направиш, ще страдаш. Не трябва да има смърт. Ний сме нарушили закона. Да бъдете доволни при най-голямото нещастие. За това сте дошли на Земята. Най-свещените идеи сте изгубили. В Бога промяна няма. Така е Волята Божия. Не бой се! Всичко, що постигнеш, ако искаш да се спасиш, всичко ще изгубиш. Непреривно ще бъдеш свързан с оня, живия Господ, спрямо всички заблуждения. Мислиш, че можеш да направиш някого щастлив. Но Бог може да те употреби. Кога Господ каже, ще се покориш. Всичко е от Бога. При Божествените работи няма изклю­чение. Има по-високо от относителната свобода. Като каже за някого, че е добър, не значи, че е съвършен! Има добър, по-добър, най-добър, и мистично и идейно добър. Станеш ли такъв, Господ ще дойде. Главната мисъл: моли се, иди при Бога. Само по този начин ще се спрете. Виждам в живота, че имате мъчнотии с вашите дъщери и синове. Човек не трябва да бъде роб никому! На децата ще отдаде само дължимото. Всеки е изпратен на Земята с известна задача и не може да я измените. Един кон може да го научите на нещо, но той не може да го предаде. Толкова има в главата му, колкото Господ му дал. Нима актьорът, който е на сцената цар, че е по-доволен от селянина на нивата? Същността на човека седи в разумността, в Божественото, което е във вас. В Божественото няма страх. Страхът показва, че в миналото си бил за­ек. Няма страх, сиромашия, гняв, а има сила. Да придобие сила, знание, сво­бода. Всичко е от Бога, и да ви стане плът и кръв. Ако аз изпълвам Волята Божия, ще изпратят ангели, ще изпратят каляски, да ви вземат, ако не - попо­ве ще ви носят, черни каляски ще ви носят. Това учение да се приложи, да има резултат. Мъчнотиите, да ги разрешите. Ако сега не ги разрешите, ще ви спъ­ват в следующето прераждание. Да говорите за живота на златото, Слънцето. Ако медта може да я превърнете, Венера ще ви помага - или ще те направи на парцал. Любовта в света трябва да бъде като Божествената Любов - с години остава неизменяема. Бог ще ни застави да изпълним Неговата Воля. Ще мине­те и по плът, и по Дух пред огън, и ще се разтопят металите и преобърнат в благородни. Ще се новородите. Ще изгори всичко старо, ще се унищожи. Ще останат красивите и хубавите форми. Благодари на Бога - така е Волята Божия! Боледувате, боли ви коремът, превивате се. Благодари на Господа и кажи: «Още, още, Господи, това е мал­ко - още дай!» Благодари, че си се удостоил с тази чест - да страдаш. Малко търпение имате! Много право са постъпвали с нас. Дошли сме да опитаме Бо­жията благост, а тя се опитва със страдания. Като дойдеш до мистичните и идейните страдания, и Господ ще ни заговори. Всичко е от Бога! Господ иска да се учим. Страданията са от Бога, а благодарността - от нас. Сиромашията - от Бога, а богатството, щедростта - от нас. «Аллах керим.»[2] Туй е необходимо за мира на душата. Дойде ли ти голямо нещастие, обърни се към Бога и кажи: «Всичко е от Бога.» Аз беки[3] не зная всичко, което ще ми се случи, но не го спирам. Каквото дойде, го посрещам. Господ ще ти даде страдания, ще каже да те корят, друг път - да те хвалят. Благодари за всичко и кажи: «Такава е Волята Божия.» И по този начин ще се създаде какво? Някой казва: «Изгубих си мира!» Щом кажеш: «Така е Волята Божия», ще се върне мирът. Никой не живее за себе си, а за Бога. «Такава е Волята Божия» като кажеш, душата ти да се изпълни с радост, че Господ го удостоил. Да чувства душата дълбоко благоговение. Господ действува и Той ще внесе мир, радост, знание, свобода. Утре приложете това правило! Външният свят ни считат, че сме лоши хора и злото е, че не вярваме, че всичко е от Бога. Давам ви това, да ви пома­га, когато имате страдания. Само да слушате кога Духът ви говори, и ще имате синовни отношения. Духа на Вярата, Духа на Търпението да опитате - че всич­ко е от Бога! Сега да изпеем... Може ли някой да изпее сам «Сила жива», та да почув­ствува силата жива? Хора, които не могат да пеят, са материалисти плътни. Идват двама прия­тели и третият им туря краката в циментова каша. Какво ще стане? Някои жела­ния имат свойството на цимент. Втвърдява ли се мисълта, желанието е опасно. Да бъдат в етерно състояние. Ще пеете хубаво. Диригентът да обича певците и певците - диригента. Сопранът да бъде с преливание на гласа. Басът - с пресек- ване на материалното. Тенорът - на учените хора. Алтът- на изкуствата. Соп­ран - високо духовен. Като ги съберете, ще образувате музиката. «Дух, обичен и чист». (Учителят пя.) В по-идейната музика цигулката трябва да говори. В пението да има из­раз. Да се научите да вземате чист тон. Ангелите пеят за нас. Вечер ни дават концерт. Красивото е, кога ги слушате, и не помниш. Ще пеете за Господа. Ще пеем ангелските песни. Ако не пееш и не говориш избрана реч, не можеш да влезеш в Царството Божие! Разумно да има от вас. Велики работи ще занесем оттук в Царството Божие. Да разбираме първо етиката, а после естетиката. А вие сте почнали обратно. Който не знае да пее, ще го пенсионираме. Ще пеете. Ще се поощрявате във всичко велико, добро. Доблестни ще бъдете! Всяка форма е едно благословение. Ангелът се спира пред [всяка форма], че има велико в нея. Трябва да минете през всички форми и да ги обикне­те. Тя [всяка форма] е училище, култура. 35. 27.1.1926 г., сряда[4] (кратки бележки) Верен, истинен, Чист и благ всякога бъди! (Тайна молитва.) «Отличителни черти на четиртях годишни времена» (тема). Защо Бог създаде сушата? За кого я създаде? Защо Бог създаде въздуха? Защо създаде водата, светлината? Защо набръчкват кори­те, кога правят жените млин? Защо се прави млинът така набръчкан? Какъв отговор би да­ли? [На] ябълката е създаден плодът й по един начин, на крушата - по друг начин - на черешата, и нейният плод - по друг начин. Какви са подбужденията - съзнателни или несъзнателни? Ще се отклоним малко. (Фиг. 35.1) Центърът е А. Мислите ли, че кога се движите по този кръг, че можете да спазите вашето равновесие при тези действующи сили? Че ще се движите правилно. (Фиг. 2) Ако се отклонявате от вашия път, какво оправдание ще дадете? Гневът е едно отклонение и да изучаваме причината на това отклонение. Да допуснем, че вътре имаме дру­ги отклонения - какво ще стане, ако действуват едновременно всички сили? Причината на гнева е набирание на излишна енергия. Веч­ното движение го регулира един закон. Центъ­рът се движи с най-голяма бързина. Вътрешната монада се намира във всичките точки и пак е в центъра. Кога кажете, че «Господ ме е оставил», то от центъра сте отишли към периферията. Един религиозен момък се влюбил в ед­на светска дама и той вече се отказва да се моли; защото и тя не се моли; и обратно. Ще определите коя е причината да сте набожен и да не сте набожен. Догде не се влияете, ще сте щастливи. В Божия план е центърът да не загуби своето място. Да си дадем конкретно пояснение на проявленията на силите, които са в нас. Този, който вижда погрешките на другите, е като нацапана книга. Само не трябва да се изучава болезненото състояние на хората, а здравословните неща. Не омразата, а Любовта. Не глупостта, а Мъдростта. Не лъжата, а Истина­та. Не кривото, а Правдата. Какво нещо е животът сам по себе си? Ако някой пее, това пеение ли е? Или ако някой свири, това свирение ли е, това музика ли е? Или всякой, който говори, е ли разумен човек? Пението е мощна сила. Ако аз седна и изпея една песен, ще струва повече, ще се върне настроението ми, отколкото да пия мля­ко или взема валерианови капки. Във великата книга на живота трябва да изу­чаваме силите, които действуват вътре в нас. Появи се подозрение, съмне­ние - да знаеш причините за това. Земята когато минава покрай планетите, те имат влияние на нея. Също и с вас всички молекули се изменяват и се изменя целият ваш ритмус. Някой казва: «Аз имам енергия» - и изтича енергия. Кръв­та из артериите се изпарява и остава венозната кръв. Ще спрете изпарението на кръвта. Запитайте: «Защо аз съм оставен да живея в тия условия?» Да пра­вите разлика между вяра, вярвание и суеверие. Който има вяра, той казва: «Без колебание ще се кача на върха на Хималаите.» А кога каже някой: «Може да се кача или не» - това е вярвание. Суеверие - кога чака да го качат с колес­ница. Животът се основава на вярата. Има три вида хора 1) хора на вярата, 2) хора на вярванието, 3) хора на суеверието. : Лъжата е суеверие. Дяволът, като лъже, и той сам вярва. Строго да опре­делите силите, които действуват във вас и правилно да се развивате. Да имате ясна представа. Ще намерите причината, отгде произтича вашето съмнение. Упражнение за 10 дни: всяка вечер, кога ще си лягате - лявата ръка и дясната разтворени хоризонтално много добре. Дясната длан ще турите върху лявата ръка, ще прекарате по цялата ръка пред гърдите и пак широко разтворени и опънати ръцете, после с лявата длан ще прокарате по продължението на дясната ръка. Кога правите с дясната ръка, ще изпеете: «а-а-а», а с лявата ръка - «о-о-о». Така - 6 пъти с дясната и 6 пъти с лявата, 10 дни, вечер. Това е за регулиране на магнетичните сили. Тези са разумни движения - да се избегнат много неприятности и заболявания: на очите, ушите, гърдите, корема и изпра­вяне на нервната система - носителка на жизнените енергии. Помогни си сам, дати помогне и Господ, и други хора. На разумната идея се присъединява Бог и ще проводи някого, да ви помага. Лявата ръка е отрицателна, а горнята стра­на на дясната е магнетизъм. Мисълта ви да бъде интенсивна при упражнения­та. Мисълта ви да присъствува. «фир-фюр-фен» да изпеем. Две души мили от небето вода пили. Доста инертна енергия има в тялото ви. Верен, истинен, Чист и благ всякога бъди! * * * Моля, отговорете получавате ли беседите редовно, също и четвъртъчни- те беседи само за жените. Дядо Благо ми каза, че получил писмо от Юрданка, че пишела, че не получавала писмо от мен. Аз вярвам, че всичко получавате, но всеки случай, отговорете ми. 36. Сряда, 3.II.1926 г.[5] (кратки бележки от беседата) Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (Тайна молитва.) «Най-малкото число и най-голямото» (тема). От колко положения се определя дължината, широчината на една река? От какво се определя ръстът (височината) на един човек? Широчината на ре­ката? Дължината на живота от какво се определя? Този живот да има широчи­на и дълбочина, в своите схващания. Най-напред имаше дълъг живот, но после се измени, теренът се измени, условията се измениха. Защо човек скърби в живота? Всички хора скърбят, но дали е реална или не тази скръб? Защо боле­дувате? Има хора, болни през целия си живот; има и които не боледуват. Защо гледате? Има и изключения. Малките микроби в океана например не гледат. Отгде е излязла тая дума «гледам»? Питам: защо хората грешат? Бог допуща ли греха в света? Грехът няма съществувание в света, а има в нашите мисли и желания. Виждали ли сте греха извън човека? Злото виждали ли сте го извън човека? Когато си на някой връх, над някоя скала и те е страх - разбирам, а нощно време да те страх! Где е реалността?! Има страх реален, има и отраже­ние; и скръб реална и отражение. Ангелите ходят по Земята и търсят реална скръб. Някой казва: «Сърцето ми е строшено.» Питам: със строшено сърце може ли да се живее? Или: «Душата ми е смазана.» Може ли душата да се смаже?! Ще кажете: «Е, стига въпроси, въпроси!» Сега - малко философски въп­роси. Защо Сатурн има лоши влияния върху човека, а Юпитер - добри влия­ния? Отгде иде произходът? Колко пръстена има Сатурн? Какво означават тия пръстени? Ако ви кажа, че Сатурн три пъти се е годил и разгодявал... Три пръс- теня има той. Вселената да разгледате като жив организъм. Где ще турите Са­турн? Ако ви питат какво е предназначението на злъчката, черния дроб, бъбре­ците, дробовете? Ако аспектът на Сатурн е лош в едно отношение, то в други е добър. Сатурн е злъчен, за него всички хора са лоши, глупави. Той руши. Няма у него снизхождение. Той казва: «Всички трябва да са справедливи, умни». Па и не се поддава, няма доверие. Само на Венера вярва. «Аз имам критически ум» - казва той. Това е Сатурн. Когато кажеш: «Имам добри схващания», това не си ти - то е умът на Юпитер. «Аз наука имам» - това не си ти, то е Слънцето. «Любов имам» - това е Венера. Где сте вие? Боравите с един чужд капитал. Основното положение е да намерите себе си, къде сте. Щом се намерите где сте в козмоса, ще почувствувате една радост. Някой път сте скръбни - то е Сатурн. Карате се - то е Марс. Във великата Божествена наука ний трябва да намерим своето положение. Богът на работата, на чиновниците е Меркурий. Готварството е на Луната и Марс. Древните мъдреци са скрили тия истини в символи и трябва да се изучават. Чрез силата на своята воля да направите своя нос дълъг - то е интелигентен. Главната мисъл тая вечер е: какво място заемате в Козмоса? Каква е вашата длъжност? По отношение на живота каква е нашата длъжност? В неде­ля аз ви говорих за Рада, но не знаете Рада какво означава. «Radha» значи реалната Любов в живота, която се проявява, Божественият принцип. «Рада» на санскритски значи водачка, хороводка на хора, които служат на закона на Любовта. Имате този принцип на «Рада». Ако схващате принципите както до­сега, няма да имате напредък. Трябва приложение. Трябва да ги изявите, да им дадете форма. Ако аз зная погрешките на другите или добродетелите, какво ме ползува? Аз трябва да зная принципа, на който мога да служа, да го проявя трябва. Тази деятелност, която проявявате, то е съвкупност на много души. Трябва вие да намерите вашето индивидуално място в живота, и ще имате правилно разбирание. Всякой си има точно определено място, което да завзе­ма. Птицата, рибата, червеят, пчелите, осите - кой ги учи? Те си имат ръковод­ство. Растенията, цветята не са стежания[6] на хората. Ние само ги култивира­ме. Те са стежания на по-високи същества. Вашите мисли, желания не са ва­ши. Животът до 20 години се нарича период на Любовта, а от 20-30-50 години изчезва тази Любов. Никой в света не е свободен. Свобода има само този, който е намерил своето място. Грехът, глупостта, гневът са достояние на хиляди души. Когато се гневите без причина, нарушавате Божествения закон. Има съзнателен гняв. Гневи се, но да изправиш някой принцип. Рада! Първото нещо е да служите с Любов. Каквото работите, с Любов да е. Всякой, който не е доволен от мястото си, той е ограничен, роб е. Най-малката работа, извършена с Любов, дава свобода. Рада. Да живеем Божествения живот на Земята. В Божествения свят има веч­на хармония. В Бога е всичко хармонично. Послушанието е най-великата доб­родетел. Който не се вслушва в Любовта, ще дойде в противоречия. Рада - турете тази, вътрешната хармония. Да има в лицето ви един тип на Рада. Ще виждате звездата си над челото си, горе, и тя да ви ръководи. Звездата пред мен има отрада всякога в живота. Тази звезда ще ви ръководи и ще разреша­ва мъчни въпроси. Христос виждаше звездата пред Себе Си. 1) Вашето място. 2) Рада. Имате условията и материала да работите. Всички прости елементи да се обърнат на злато, на благороден метал. Рада. Упражнението: дясната ръка прокарана върху лявата през гърдите и ши­роко разтворени хоризонтално двете ръце и се изпява «а-а-а», с лявата - «о-о- о». верен, истинен, Чист и благ всякога бъди! 37. Сряда, 17.II.1926 г* «ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ!» (Тайна молитва.) Каква разлика има между абсолютния морал и относителния? Както във всеки дом има морал. Майката има 20 кутии затворени. Тя казва на децата: «В тия кутии няма да бъркаш!» Ако бръкне, детето ще бъде смъмрено и ще има пръчица. Детето се смущава - това е относителен морал. А щом кутиите са твои, няма пръчица. Престъплението е там, че детето не е питало. Значи съдър­жанието е не вредно. Защо в клас не се позволява да се смеят? Защото ще смущават учителя. Друга е гамата. Смях и сериозна мисъл не се спадат. Между всички действия да има хармония. Да правите усилия над себе си, да придобиете по нещо си. Нервният човек, подозрителният човек си оста­ва такъв, какъвто си е. Вълк във вълк може да се съмнява, но има неща, в които не може да се съмнява. Овца в овца не се съмнява. Хора от рода на вълците се съмняват; а хора от овча порода не се съмняват. Те са неотстъпчиви сили. Вълкът може да подозре другия вълк, че ял корени. И в доброто, и в лошото подозират. И добро да му направиш, и зло да му направиш, пак те подозира. Това са числа, това са занятия, с които да боравиш, да ги обърнеш от едно състояние в друго. Тия сили, да ги измениш, да работят над себе си. Къде отива човешкото подозрение? Един мъж имал една верига и вържал крака на жена си за своя крак и заключвал веригата, и пак й казвал: «Къде си ходила? Ходила си някъде.» - «Как ще ходя, когато ме заключваш?» - казвала жената. Благородство се иска на човешката душа. Да се съмнявате, това е не- разбирание на дълбоките причини. Най-после се съмняваме и в себе си. Отри­чаме Любовта, Вярата, всичко благородно отричаме. В своята Вяра никога не трябва да се съмняваме! Любовта, Вярата, Умът може да се опитат. Който се е родил със съмнението, той ще си го носи. Онзи е герой, който може да скъса веригата на крака си. Първото геройство е да скъсаш веригата на крака си! «Без верига!» Има едно състояние в света - човек не може да се съмнява. Представете си, че живеете в един свят колкото Земята, навсякъде е тихо и ви поставят там да живеете сам, само дървета има - и всяко има плод. Едно - един, друго- два, има и до 12. Сам ще живеете. Как ще се чувствувате? Ще научиш язика на дърветата и те ще ви разправят какво да правите. Вие имате понятия за рая като този свят. В оня свят как ще се познава­те? Искате да се познавате. Казвате: «Той не ме обича.» Да те познават и да познаваш, трябва да имаш вяра. Всякой е недоволен от похвалата, която му кажа. Да намерите метод да трансформирате своето съмнение - не да изчез­не. Съмнението да се замести с нещо. То си има свой произход, то трябва да се замести. Ако си сам в този свят, при растенията, можеш ли да се съмня­ваш? Какво нещо е идеалният живот? Идейният живот е да е човек сам. Щом има две идеи, ще има разногласия. Човек трябва да мине и нирвана, и да дой­де в това състояние във вечната светлина. Минал е страдания и се радва само на благото. Ще се въздържате от любопитство. Нито ще казвате всичко, но и няма мълчите. Нашият живот може да бъде за разумните хора. Добрината про­никва в целия козмос. Тя се раздава навсякъде. После - ревността, малодуши­ето, отмъщението, озлоблението, разкаянието, и после идва жертвата. Да се борите с тия корени, да ги изкорените, и ще помагате на другите. Ако добрият човек има 1000 добрини и направи една злина, е равносилно. Също, ако има 1000 злини и направи една добрина, пак е равносилно. Ще противодействува и кармически ще спре вашите начинания. Спирате Божието благословение, щом направите погрешка. Всички да сте разумни и внимателни! Когато обичаме човека, обичаме по един начин, а кога не обичаме човека, обичаме по друг начин. С всичко благородство да разберем отражението на брата си, и да му помогнем. С това ние помагаме на себе си. Съмнението от вас е най-малката погрешка в света. Правете опити вър­ху себе си! Догде не вземете връх над съмнението, не могат дарбите да се дадат и да разработите това, което е във вашата душа. ВЕРЕН, ИСТИНЕН, 4ICT И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! 38. Четвъртък, 18.II.1926 г.[7] ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! (Тайна молитва.) Има едно положение: всякога се учи и никога не се е научил. Ако жената не наготви добре, ако шивачката не довърши работата добре, ученикът ако не си свърши уроците добре, нищо не са научили. На глупава глава венец може ли да се тури? Вашето развитие е: кога искате да тъчете, отидете при някой майстор, и върви; щом останете сами, плачете. 1) Мекият човек трябва да се огъне. 2) Силният човек - да се пречупи. (фиг. 38.1) Мекият. Имате непреклонна воля - тряб­ва да се пречупи и да прави добро. Жена, която е тръгнала в кривия път, трябва огъвание от едно състояние в друго. От физическия свят към духовния трябва огъвание. Ако зе­мята не би се огънала, нищо нямаше да израсне. Тя се огъ­на - и образува долини, пречупи се - и образува планини­те. Така и човек трябва да се пречупи и огъне. (фиг. 38.2.) Това е пречупвание. Това е качество на живота. Трябва да се огънете точно там, где трябва, да образувате континент и да се пречупите и образувате ви­сок планински връх, като Хималаите. Трябва огъвание. И на очите, ушите, веждите има огъване, а носът има пре- чупвание. Да има трябва правилна насока на нещата. Тряб­ва да се пречупите и да отблъснете неприятеля. Да имате перпендикулярни движения на вашите възгледи. При тия твърдения казваме: няма никакъв стремеж. Човек трябва да се движи или в кръг, или в перпендикуляр на кръга, или по диаметъра на кръга. Душата пуквание има. Розата да се разпука, излиза нещо от нея - благоухание. Също, кога разумният човек се разпука, излиза нещо. Добрият чо­век, когато се разпука, излиза благоухание от него, а от лошия, когато се разпука, излиза воня. Често трябва да ви постискват. (фиг. 38.3) Семка, ако се не разпука, слънчевите лъчи не могат да влязат; ако се разпука - слънчевите лъчи влизат в нея. Да разтвори човек душата си и трябва да се освободи от предубежде­ния. Когато човек влезе в този път, трябва да намери методи, както природа­та - с малко труд да извърши много работи. Човек се излага на изпитания. Когато детето е малко, майка му не го праща никъде, а когато порасте, почват да го пращат на вода, на дюкяните, на пазара. Станали сте и вие възрастни - ще ви пратят вън из града, за дърва и прочие, както детето. Не е необходимо човек да носи дърва на гърба си. Тая нужда ние сме си я измислили. Ще изуча­вате хората, окръжающите, времето. Отбелязвайте времето при вашето състо­яние. За 10 дни, 3 пъти на ден, сутрин, обед и вечер отбелязвайте времето и вашето състояние. (Наряд за 10 дни.) Случи се, когато сте радостни, времето е облачно, или сте скръбен, а времето - ясно. Пишете състоянията си! Например: 1) «Имам тежко разполо­жение на духа»; 2) Ревност; озлобление; отмъщение; вяра силна; голяма на­дежда и други. Часа ще пишете. Времето - например: пълно облачно, Слънце­то едвам се показва, ветровито. Най-първо - вашето състояние и после - вън­шното. Човек трябва да изучава състоянието си и да не се безпокои. Често радостите не са наши. Те са като дрехи, които се дават под наем. Наемеш някоя дреха с пари за един ден. Измине се денят - върнеш дрехата. Духовната радост с нищо не се изменя, вижда, че в Бога няма промяна. Отвън може да има плач, скърби, а вътре - тишина. Вярата не се губи, Надеждата, Любовта също не отпада. Нищо, човек може да падне. Нима един лъч, кога падне на земята... Той ще придобие опитност. Отделянето от Бога е едно вечно добро. Защо сте слезли на Земята? Екскурзия сте направили. Христос казва: «Сега имате скръб, но тя ще се преобърне на радост, ще се възрадвате и никой няма да ви я вземе. Подложени сте на изпит и ангелите не могат да ви помогнат. Добродетелите ви трябва да израснат, всички сили, способности, таланти да израснат, и ще сте в идеалния свят. Красивият живот да е устроен на тия добродетели! Способният има право. Благодат има само за новоначинающите, а за виртуоза няма благодат. Ако не свири добре, ще му кажат да стои настрана. Трябва да сте способни! Само виртуозът има права; а ученикът няма. Като ученик, ще се покоряваш, разумно ще отговаряш, ще мъл­чиш, ще разсъждаваш, ще се учиш, ще носиш това, което ти кажат, според правилата, а не както искате сами. Никаква свобода няма. Ученикът пости. Що е пост! Невидимият свят е толкова строг! Който се е опитал да влезе по друг път, слиза долу. Това е за всички! Трябва за другия свят да бъдете съвършени, чисти, чисти. Чистотата е качество на безсмъртието! Разумността е качество на безсмъртието! Истината, добротата са качества на безсмъртните души! Ще си турите правила. Главата може да се излекува, когато Истината живее в нея. Не гледайте на временния живот. Не се самозаблуждавайте от временните прояви! Оня, който ви обича, трябва да ви сочи пътя нагоре. Един вътрешен подтик към Бога. Която сестра ви подтикне напред, тя ви обича! 10 минути размишления сутрин, преди да станете от леглото. Да възпри­емете Божиите лъчи, и тогава станете. Вечер - също 10 минути размишление, отправете душата си нагоре, да благодарите и възприемете лъчите. Една мину­та струва милиони! При Бога само вечното може да даде. Да се приближаваме при Бога, съкратяваме времето. Радвайте се и веселете се, кога лошо кажат за вас, кога сте боси, гладни, голи, гонят ви... Силен е онзи, който може да влада себе си! На един праведен човек му. трябват пет минути, да свърши всичката домашна работа, една минута - да се облече, една минута - да се умие, две - минути да [се] посреше и се разправи с приятелите си, една минута - да тури всичко в ред. На праведния човек пра­хът не пада в стаята, а излиза сам от прозореца. Например един светия като стане сутрин и духне три пъти, всичко става чисто. Трудът се съкратява и сме свободни. Това е бъдещата култура! По-малко работа физическа, повече - на сърцето и ума! Някой казва: «Като ходя в този път, какво ще спечеля?» В 15 минути ще свършиш работата си и никога няма да си в лишения. Това е за в бъдеще. Да заставите домашните ви да бъдат доволни. Как? Като им дадете това, от което имат нужда и което обичат. Представете си, виждам ви, че сте раздразнен. Зная, че обичате розовото масло. Ще отворя розовото масло, и ще се спаси положението. Трябва да знаете какво обича, и да му го доставите. Човек ще изучава себе си - какво обича. Дълбокото желание на душата и духа - дайте им каквото обичат. Не се месете на вашия ум и сърце! Друг е, Който възпитава ума и сърцето. Що е скръб? Известни разумни условия, при които може ония добродетели да се проявят. Имаш ли скръб, нещо хубаво иде за тебе. В природата така са поставени нещата. Животът без скърби е пустота! В твоята скръб иде едно хубаво, една добродетел идва за вас. Скръбта е начин да се проявят добродетелите и се развиват, а мъчението - идва нещо ново за вас. Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! Поздрав на всички сестри и молба да изпълните точно, точно зададена­та задача. Прочетете я внимателно. За 10 дни, сутрин и вечер - съзерцание 10 минути и в една тетрадка да се пише вътрешното състояние и времето. Сутрин, обед и вечер. Толева 39. Сряда, 23.11.1926 г.[8] (кратки бележки) Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (Тайна молитва.) «Най-силната дума в българския язик» (тема). Когато ви зададем въпрос, те ви са полезни. Знанието в какво седи? Например в граматиката кое седи напред: подлогът, глаголът? Това може ли да се вземе за правило? Защо, кога говорим, първо туряме подлежащето[9] и после - глагола? Всичко е определено, нищо не е случайно. Когато човек пре­живява свойте преживявания, те са сходни с външния свят. Ще кажете: еди- кой си плакал. Какво има, ако капнат две сълзи? Какво от това?! Има обще­ние, свързвание с известни вътрешни преживявания. От ваше гледище, може ли светът да се създаде без страдания и радости?! Как живеят в Небето? Без скърби. Онези, които живеят в ада, радостта е техният обект. Те се стремят да добият радостта. Скръбта е вътре у тях, а радостта - отвън; а в рая радостта е вътре, а скръбта - отвън. Може ли някой в рая да скърби? За страждующите в ада, той се намира извън рая. Физическият свят е направен от два вида хора. Едните излизат от ада, а другите излизат отвън рая, и се срещат. В живота съществуват ред състояния на душата и материята. Той чувствува тая материя. Ако сте при недуховни хо­pa, душата чувствува, усещате, че сте изгубили нещо. Щом излезете оттам, обмяна става на енергиите. Вие давате, и те дават. Отидете при някой болен - не гледай да го излекуваш; защото, ако е определено да си замине, и тебе ще завлече. Гледай да му говориш за Бога! Ако имаш голяма топлина - разбирам; но щом имаш малка топлина - задръж си я за себе си. Да учите другите да се подчиняват на Божествения закон. Всички имат различни възгледи за живота и дават само съвети защо Господ не направил така света. Например постници сте в пустинята, не сте яли дълго време. Двама хора ви носят един много голям скъпоценен камък и един картоф. Кое е ценно? Вашите страдания са скъпо­ценният камък; а радостите ви - това е картофът. В тия разсъждения има две опасности. Господ ще промисли. Какво разбирате под думата «Промисъл»? Светските хора не говорят за никаква Промисъл. Ние се ползуваме с хорския труд. Ще речете: плодове има, ама кой се трудил за тях? Промисъл разбираме - абсолютно разумния свят. Искате дар да ви се даде. Добре. Имаш знание - няма на кого да го пре­дадеш. Имаш глас - няма на кого да пееш. Най-добри певци са тези, които пеят само на себе си. Също е и с мисълта. Като мислиш, сам да се радваш на своята мисъл, да принесе полза на тебе. Казва някой: «Хората не ме обичат.» По как­во познавате, че ви обичат и не ви обичат? Ако ви дава храна, дрехи, пари - това обич ли е? Защо дъщерята не обича баща си и майка си? Защо ученикът, верующият... Това е вътрешна проява. От що произлизат противоречията? Ако един човек ми разрани ръката, обели я, не иска нищо. Любов, която наранява, тя се отстранява. Новото учение седи в това: да намериш доброто у човека и да го обичаш. Отвън доброто не можеш да го видиш. Дълбоко да разровите човешката душа и да намерите доброто. Това е обич. Как да разровите добро­детелта? Когато човек сам се натъкне на мъчнотията, тогава разбира мъчноти­ите. Ах - при какви случаи казваме «ах»? Ох - това е старият язик. Их - при болезнено състояние - «Ох». Ух - при загуба - «Ах»; при отегчение - «Их». при омраза - «Ух»; при съжаление - «Ех». «X» не се мени, а гласната се мени. Ще ги обърнете: кога искате да каже­те «ах», ще кажете «ха»; кога искате да кажете «ох», ще го измените на «хо»; «их» - «хи»; «ух» - «ху»; «ех» - «хе». Това са педагогически упражнения. В скръбта енергията не върви пра­вилно в ума. Има дисхармонично състояние и всичко се разбърква. Трябва да се замени с Вяра, Надежда. От една дума да не се сломява. Не могат да ме сломят нещата, ако съм внимателен. Отношенията в света са строго, разумно определени по закона на вътрешната разумна свобода. Страданията работят за самите вас. Трябва да се пробуди вашето съзнание. (За 10 дни да определи­те колко разумни страдания имате. Кога ви дойде страдание, да определите > дали това страдание е разумно или неразумно.) За 10 дни наряд. Ако не ги правите тия опити, знание не може да придобиете. Ако ти не обичаш музиката и певецът знае това, той няма да ти пее. Ний сме готови да споделим това, което имаме, само с тези, които са готови да го възприемат. Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! Писмо от Димитричка Толева до сестрите във Варна Мили сестри в Господа, Получих писмото ви, донесено от брат Иванчев, а предадено на мен чрез Савка. Получих също и устния поздрав от брата. Благодаря. Мисля, ме разбрах­те, нали? Аз не искам нито да ви задължавам, нито да си оставяте работа и отделяте време, за да ми пишете. Не! Друг е въпросът. Аз искам да сме всички точни, искам да зная кое сте получили, кога и как сте изпълнили това, което е писано в беседата. Изпълнение трябва! Не е грях, ако всички не могат. Важно­то е, който се нагърби, да се приложи точно, навреме. За нас специални зако­ни няма да се пишат! Будни бъдете, със запалени масленици! Не е само да се прочете беседата и да се свърши с това. Приложение се иска. Малко, микрос­копично. Внимателно прочетете крайните думи на беседата. «Ний сме готови да споделим всичко, каквото имаме, но с кого? С тези, които са готови да го възприемат.» И така се разбрахме, нали, мили сестрички?! Вярвам, вие ще бъдете по­точни и изпълнителни от нас тук, и от мен - най-много. С любовен поздрав: Д. Ив. Толева 40. Сряда, 10.III.1926 г.[10] «Произход на сините и черните очи» (тема). Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (Тайна молитва.) (1+2)2. Ако въздигнем единицата и двойката в квадрат, какво ще имате? Ако повишите 2 и 4 във втора степен, какво ще имате? Как ще го представите гео­метрически?! Новата окултна психология има друго схващание на живота. Ме­кото състояние от какво произлиза? Оловото при какво става меко? При огъ­ня. А човек става мек при спесифична топлина. Ако си поставите ръката в огъ­ня, ще изгори, но ако я турите в спесифичен огън, тя няма да изгори. Ако ваши­те чувства изгарят, какви чувства са тогава? Не можеш да имаш търпение, ако не разбираш закона на търпението. Не можеш да имаш милосердие, ако не разбираш закона на милосердието. Не можеш да имаш доброто, ако не разби­раш закона на доброто. Щом разбираш закона, ще имаш метод и условие. Милосердното сърце е отзивчиво, да помогне на този, който страда, да напра­ви услуга. Направеното добро никога не се споменава. Ти направи доброто и не го споменавай. То ще се чете в света. Ако чакате да влезете в Небето и там да срещнете ангелите, то е обикновено. Добре, ако сте срещнали, кажете тогава неговия характер! Какво е качес­ Бог като единица е неделим. Той създава света, без да излезе навън. Бог, Кой­то е създал света, Той знае, че трябва да работим. Той се радва и когато стра­даме, и когато се радваме. Бог се весели, а ние се радваме. Абсолютният е благ, Той изпраща повече скърби и повече радости. Страданията вие си ги създавате. Например майката облече меча кожа и се яви пред детето си, и то се плаши. Тази меча кожа ли е майка му? Ако не можете да познавате Божията благост, разбирате ли живота?! Милосердието има спесифичен закон. (фиг. 40.1) Това е, да кажем, една мярка и с тая мярка мерите един плат, дълъг 1000 метра, през целия ден. Този ден горе ще се забележи с една черна точка. Този ден е зачеркнат. Великото пред Бога не седи, като все мислиш, че много знаеш. Ако направя добро и се запозная с него, това вече не е добро; ще пишат: «Платено.» Ако направиш добро без да се поменава, горе пишат: «Да му се плати!» Който страда, горе няма да има задрасквание. Бог казва: «Не са Мойте мисли като вашите и Мойте разбирания не са вашите.» В истин­ския живот се дават условия за проявявание. Трябва да изучавате законите. При сегашните условия абсолютно не е възможно да се изменят страданията. Когато ви дойдат страданията, дълго време ще се молите. След всяко страда­ние има малка почивка. Необходимо е молитвата. Каква нужда имаше Хрис­тос да се моли?! Светиите да се молят? Ще се молиш Бог да изпрати Духа Си да ви подкрепи в страданията. За изучаванието на добродетелите, за децата има лесен път, има колички и слугини, а за възрастните, учениците - няма. Това е научната страна. Изведнъж не искайте да придобиете всичките добро­детели. Всяка година - по една, и за 20 години ще имате 20 добродетели. 1) Търпение; 2) Милосердие; 3) Любов към Бога; 4) Постоянство, кротост, смирение и други. Миналата година какво добихте? Нищо. Някои пророчества че това ще стане, онова ще стане, земетресение, че Чикаго ще потъне. Пророчествата да се поставят на факти. Чикаго ще потъне - но хората в Чикаго се молиха, и Гос­под отмени. Лондон, казаха, ще потъне, но в Лондон се молиха - и се отмени. Господ отменя работата, но аз казвам: за 26 години много хора ще възкръснат, много хора ще се родят, много ще се женят, много ученици ще свършат универ­ситета. В 26 години много мъже няма вече да бият жените си. Като четете вес­тниците, задръжте за себе си поне 10 дни писаното, не го разпространявайте. А вие - веднага. Като излагате себе си, излагате и мен. Да, землетресения ще станат. Кога? Когато остареем. Когато пророкът предскаже, че един конти­нент ще мине в друг континент и ще има кой да разправя, че еди-кой пророк това е казал, това е пророчество; а кога кажат: ще потъне цял град, и хората, и пророкът - тогава кой ще остане и ще разправя за станалото пророчество?! Ако корабът потъне, и всички, и пророкът, кой ще разправя тогава? Та, и вие, кога Павел е пророкувал, е казал: «Братя, не бойте се, това и това ще стане, но всички ще се избавим» - и така е станало. Всички да излязат на острова. Не бъдете лековерни! Окултният ученик трябва да мълчи! Ако ти каже ангелът, кажи! С вестници не се разправяйте! Ако четете - хрониката, и то - верните неща или някоя хубава статия. Кога четеш вестник, ще го разправиш, но ако си чел нещо от Библията - това не може. Ако се пълнят по тоя начин нашите умо­ве, Истина няма да има. Вестници по-малко четете! Не фанатици - само хуба­вото извадете. Само се спират доброто разположение, носят страдание, нару­шават мира. Основното нещо през тая година: да добиете търпение през 26-а година, да придобиете милосердието в 27-а година, да придобиете Любовта към Бога. Три неща: търпение, милосердие и Любов към Бога - и коренно ще се измени вашият живот във всяко отношение и всичко ще ви тръгне наред. А който не ги придобие - мъчнотиите му ще се увеличат. Ще слезете в по-гъста материя и страданията ще се увеличат. Това е една цяла философия, да бъдеш търпелив. Всякога да го нося в себе си: че трябва да съм търпелив. Но не трябва да на­помняте на никого, че няма търпение, да има търпение. Да не накърните душа­та на брата си - това е благородство! За всяка празна дума ще дадете ответ. Вие си давате много голяма свобода - аз го наричам «слободия». Вътре си говори каквото искаш, а отвън си мълчи! Кажи на брата си така: «братко, виждам една добра черта - имаш запас, имаш основа да си търпелив - и можеш да я проявиш.» Турете отрицателните мисли в положителни! Когато ти говори той, кажи му така: «И на мен да говориш тъй, както на себе си!» Кажи на брата си това: «И на мен да говориш тъй, както говориш на себе си!» Турете в дей­ствие тая задача. Всемирното Бяло Братство иска от учениците да придобият и приложат тия три добродетели, и ще ви съдействуват. Под думата «Учител» разбирам Великата Мъдрост, която внася новите форми в света. Да знаем как­во да си говорим. Когато някой дойде при мен, да каже: «Учителю, говорй ми с язика на Мъдростта!» Да знае, че си разумна душа и всяка дума ще има сми­съл. Сега трима братя ще изсвирят едно упражнение. Музиката разбира висшата разумност. Външният израз на разумността. Във всичкия негов живот да бъде музикален, да бъде радостен. Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (3 пъти.) 41. Новата 1926 г. 22.III. вечерта. Беседа от Учителя[11] Бог е Любов, но тази Любов е разумна. Тя не е само разумна, но тя е и Истина. А Истина е, защото съдържа всичко в себе си. Любовта, която не съ­държа всички блага в себе си, тя не е Любов. Това е едно преходно състояние на човека. Любовта съдържа всичко в себе си, всички възможности на света. Това е Божията Любов. Аз бих желал, когато споменавате думата «Любов», да затрепти вашето сърце и вашата душа. И когато човек изговори тази дума, «Любов», той не трябва да е дребнав. И аз се чудя как някои хора се тревожат от най-малки работи. Например детето е болно - ако детето е болно, то е едно условие да проявиш любовта си. Ако детето е болно, прояви любовта си! Ако някой твой приятел страда, прояви любовта си! Това са все условия да проявиш любовта си. Всичко в света е създадено от Любовта за назидание, за усъвършен- ствувание, за облагородявание. Защото човек трябва да стане мек. Всеки иска да бъде мек, но гласът ви не е мек, сърцето ви още не е меко. Колко пъти гово­риш меко! Но сърцето ви не е меко. Колко пъти ние не сме искрени, не сме самостоятелни! Човек трябва да бъде искрен спрямо себе си. Има една искре­ност, аз я наричам необикновената чистота, необикновената невинност, нео­бикновената мекота в живота. Това аз наричам мекота на човешката душа, на характера. Тази чистота съдържа онова чувство - по кой начин да говориш. Ти желаеш доброто на другия така, както желаеш доброто на себе си. Това, което желаеш за себе си, ти го желаеш за всеки един. Но най-напред трябва духовно и после - физически. Нещата трябва да се реализират при Бога, после - при ангелите, и после - при хората. Ако ние почнем от земята, ние вървим към кривия път. Ще идеш при Бога, ще идеш и ще кажеш: «Бог е Любов!» На земята има голяма нужда от Любов, чрез нас. Ние сме всички органи на Божията Любов. Ако ние дадем себе си и ако Божията Любов мине през нас, тогаз тя ще остави в нас онези блага, тя ще ни повдигне. Само по този начин ние можем да се развиваме. Не действува ли в нас Божествената Лю­бов, никаква култура не може да се развие. И аз искам Божията Любов да действува чрез вас през тази година всякога. Аз го искам, защото Бог го иска; защото ангелите го искат; защото и аз го искам. Искам го, защото и вие го искате. Всички кажете: «Ние искаме Божията Любов да действува в нас, защо­то Бог иска да изявим Любовта Му.» Както го искаме, ние ще искаме и ще даваме. Да сме една чешма. Направил я Господ да тече, да дава. Ще изхвър­лим канелата[12] навън. Силните чешми изхвърлят канелките навън, а слабите имат канелка. Щом си силен, хвърли канелката; а щом си слаб, имаш канелка. Искам през тази година да бъдете чешми от мрамор. Курните[13] ви да бъдат широки и да тече вода. Мраморните чешми имат смисъл, когато тече хубава вода. А когато има мраморна чешма и цицерика?! Хубав мрамор без никакъв порок. Най-хубавата вода. Който пие от тази вода, всичките му болес­ти ще изчезнат. Това го пожелава Бог, ангелите и добрите хора. Всички изговорихме (3 пъти): - ДА БЪДЕ ИМЕТО БОЖИЕ БЛАГОСЛОВЕНО! * * * Възлюблени сестри, Благодаря за милите привети, които ми изпратихте по сестра Иванова и в писмото. Аз ви отговарям също и ви пращам тази беседа подарък, с молба да си я препишете, и най-важното - да оправдаем всичко. Като ни видят от Небе­то и Учителя, да кажат: «Има си защо, гдето употребяваме сили за тях.» Толева 42. Сряда, 24.III.1926 г* Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (3 пъти). Не всякога хората със сините очи са умни хора и не всички с черните очи са горещи хора. Сини като небето, но влага има - не са сини като ясното небе. Те са на степени. Земята е подложена на преобладающ цвят - зеления цвят. Някой цвят има психическо значение. Циганинът обича червения цвят. Важен е въпросът на черните и сините очи. Как се е вметнал този въпрос? Майката може да създаде на детето си или сини, или черни очи. Кои са дълбоките при­чини на сините очи? «Произходът на съвременните пет раси» (тема). Най-мъчното на съвременната култура е да се освободим от навиците. Има наслоявание. Как си обясняваш: човек, който е тих, мек, и после се проя­вява? Съмнението се е родило в животинското царство. Омразата, страхът - те са наслоявание от животинското състояние. Да се наблюдавате във вашите погрешки и добродетели, да се самовъзпитавате. Например зароди се състоя­ние на гняв. Колкото повече мислиш за това чувство, можеш да изгубиш целия си разсъдък. Трябва да работите, да се възпитавате. Въздържание, самообла­дание - подтик на доволство. Светият, чист и свят - минал ред възпитания във всички области, се е подвизавал в миналото. Не го мамят проявите на вън­шния свят. Будно съзнание трябва. Може би за всички да е настанал моментът да се прояви. Иска се само малко усилие, да потекат тия сили. Да се освободим от лоши навици. Зад всяко състояние седят разумни същества и работят и ви убеж­дават, че това е така. Всякой може да се справи със своя навик. Да изучи красивата черта, да се самообладава. Вие схващате живота отделно. Ако той е едно, във великото може много да разбере. Имаме органи, но не са тонирани и схващат само малките вълнения. Трябва да сте светия, за да схващате вис­шите трептения. Онези, които развиват своята чувствителност, страдат. Ваши­ят двойник излиза извън тялото ви. За това трябва самообладание. Човек, на когото двойникът му е излязъл отгоре, затвори си очите, когато отиваш при него и не му причинявай страдания! Има си за това метод. В Окултната школа човек минава през 3 изпита: като елемент на висше съзнание, като киселина или като сол. Невидимите същества, които искат да те изпитат, като елемент те разлагат. На [...] основата е почивка. Всеки ученик да знае какви опити правят над него - като елемент ли го вземат, като кисели­на ли или като сол. Ние говорим за свобода, като че сме господари, разправяме се безце- ремонно с по-низшите същества от нас. Въздържаният човек трябва да бъде сол. Всяка душа представлява като елемент на Божественото съзнание. Ако се зароди у вас законът на Любовта, какво ще стане с вас, като станете на 60-70 години? Истина е това, че стари и млади, в този [и] оня свят да не стават промени, и да си всякога радостен, и ще сте всякога млад. Ще се освободите от годините. Това са идеи на баби. Старият човек е изтрит. Човешката душа трябва да расте и се развива. Стар - съзнанието се е развило. Млад - съзна­нието е цъфнало. А горе, в Невидимия свят, връзва, узрява. Ангелите вкусват сладостта на плода, вземат семката и я пращат на земята - това е превъплотя- вание; и ще се освободите от кармическия закон. Изисква се да развивате вашето съзнание. Съзнанието е в преднята част на челото. Колкото повече е развито съз­нанието, толкова органът е по-развит. Висшето съзнание са тънки бели нишки. Ако работим, се развива този нов орган. В Евангелието е казано: събирайте си богатство - то значи: пращайте материали - горе; и висшите йерархии работят над човешките умове. Всичко се хармонизира. Не трябва религиозни фанати­ци. Почти всички се оплаквате, че няма добър прием. Ако имам Божествено­то, ще ви приема добре. У всинца ви да има Божественото, и ще има отношение. Човек, който се занимава с недъзите на хората, спъва сам себе си, става наслоявание в съзнанието. В човешкото съзнание всичко да е строго опреде­лено и да е радост. Вън от Школата не можеш да се учиш. Господ те учи чрез всички и чрез всичко. И тогава ще заговори Божественият глас и в тебе ще стане преобразувание и ще си роден от Бога, и няма да има грях. Само който има Божественото, само той може да говори. Ако нямаш светлината на твоето съзнание, какво ще разбереш? А ако имаш, ще дойде Божественото и радос­тта ще е вечна и постоянна. Това е възкресение. Не тълкувайте за промените, които стават във вас! Считай, че всичко е в ред, и се радвай! Ако си тъжен или радостен, има си причина за това. Да бъдете положителни. В Божествения свят има голяма икономия. Свещените чувства не трябва да се хабят, а да иде всичко на мястото си. Да сте верни и носители на Божественото. Няма да хар­чите излишното, с широта ще служите на Бога. Има един цвят на лицето ви, който показва, когато съзнанието ви е будно. Той е отражение на целия козмос. Ще знаете как работят нашите братя. Ще си създадете красиви образи в съзнанието. Ще подражаваш на тоя красив образ. Окото на светията, на анге­ла вижда и духовното тяло. Ние сме обект. На Земята и от Невидимия свят правят опит над нас. Ще създадете в себе си един идеал в Невидимия свят. От Невидимия свят те оставят да си направиш сам избора - в добро или в зло. Всички работят; и като направиш избора си, оттеглят се, оставят те сам да понесеш последствията от своя избор. 43. Сряда, 28.IV.1926 г[14] Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (3 пъти) (Тайна молитва.) Свободна тема. Представете си, че сте пътник, който отива да изучава растенията в при­родата. Тази, красивата мисъл в ума ви, върху нея пишете! Има стари мисли, които пет пари не струват. От стари мисли и желания хората умират. Аз още не съм засегнал още важните, основни въпроси. Колцина имат търпението на фи­лософа Епиктет?! Не мислете, че не ви виждат! Вие казвате: «Учителят да не види, да не знае.» По-добре аз да зная, а Бог да не види. От Горе има милиони очи, които ви гледат, наблюдават. Невидимият свят има хиляди очи. Светиите имат сто милиона очи. Виждат. Мнозина са достигнали до едно положение, искат да се домогнат до силите в природата и да им заповядват. Трябват усло­вия за това. Те са: 1) абсолютна Любов, 2) абсолютна Мъдрост и 3) абсолютна Истина. Трябва да се подчиним на Природата. Тя не е майка мекушава. Тя пре­карва през ретортите си учените, учи ги по кой начин да се подчиняват и запо­вядват. Природата не търпи еднообразието. Дългите коси задържат магнетизъм, а късите - електричество. Ние не обръщаме внимание на формите, а на принципите. Главният въпрос - дали дълги или къси коси да носим. Трябва на периоди да ги носим. Известно време- къси, после - дълги. Дългите коси - здравословно условие на тялото. В нетър­пеливите хора венозната кръв преобладава. Да се създаде здравословна нау­ка. Да знаем причините. Да се учи човек е здравословно, а болезнено състоя­ние е, когато искаш другите да знаят за тебе, че ти знаеш. Бог е Бог на Мир, Любов, на вечна Радост, Веселие. Някой казва: «Аз много страдам за къща.» Господ казва: «Дайте му къща!» «Страдам за пари» - «Дайте му пари!» Къде са съществените скърби?! Ученикът трябва от всичко да се учи! Тогава ще му се поверят сили. На много светии, като им се подиграва­ли, те са само духвали, и всичко се разпилявало. На Елисей когато децата се - подигравали, излезли мечки и ги разпъдили. Подигравките избягвайте! Не се смейте на погрешките на другите! Ако ви зададат въпроса: защо се раждате, защо растете, защо умирате, как ще отговорите? Защо млади и стари умират? Ражда се, да научи великия закон на самопожертвуванието. Смирява го Господ в малка форма! Господ, когато работи, от нищото може да направи нещо; от малкото да направи голя­мо. Всякой да стане написана книга и ангелите, като ви видят, ще ви ценят. Като ученик, идеалът ви да бъде - да сте написана книга, в която да са писали ангелите, светиите, Господ да е писал. Красиво е това, да се опростите с мина­лото, а с новото ще постъпвате. Аз ви виждам, че сте все сухи сливи, круши. Кое предпочитате - пресните плодове или сухи?! От еднообразието се образу­ва електричество и става отблъсквание. За всички има място, само трябва време. Поет си - за себе си бъди поет; музикант - за себе си бъди музикант. Другото е болезнено състояние. Другия път - другата сряда - да сте пресни плодове, а не сухи! Този, кой­то има благородни идеи, е благороден, а който няма благородни идеи, е праз­на торба. Главата ти трябва да бъде пълна с нещо хубаво - Божествено. Желая да бъдат пълни с живата Истина! Прекарай нов извор в дома си, остави старата канализация; ако има друга, прекарай нея! Свещени неща са само тези, които са излезли само от Бога. Казаното от Бога, всичко е запазено. Ако сте от тия ученици, ще ви дам да четете тия посла­ния. Христос много е говорил, апостолите много са говорили, но не всичко е записано! Вечер ще ви заведа да ги прочетете. (Упражнение.) Всеки Божествен закон си има начин да се тури в действие. Лявата ръка, страна, се появява светлината. Дясната ръка - енергията не е изучавана; дяс­ната страна е в запас, почивка. Дясната страна на мозъка е един трансформа­тор. «Махар Бену». ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! 44. Сряда, 5.V.1926 г.[15] ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! Две и две = 4 - какво означава? Действие на умножение. Ако на две места двама хора се съберат, ще има 2x2. Какво ще има? Законът на умноже­нието. Ние минаваме от обикновената аритметика към живата аритметика. 2 х 2 = Едно е човекът, двама хора събрани образуват две единици. В каква смисъл ще се съберат? Двама учени от България и двама от Америка = 4 души, правят експедиция. Тия хора може ли да предскажат нещо по астрономия? Тая мисъл е отвлечена. Имате копринени 4 конеца. 1+1+1+1=4. Ако се съединят, каква е силата им? Говорим за разумен човек - то е здрав конец. Тоя конец вика другия, другия - те се събират, събират, и устояват на условия­та. Ако идете в един ангелски свят, ще има ли въжета? Там има малки копчета и тънка игла, бутончета - живи са тия сили, за да се работи. У вас има една надута гордост. Всякой да си плаща погрешките! Тези, които Бог люби, и вие ще ги любите! Всемирното Бяло Братство няма да го излъжеш. Достойнство е да се отречеш от този егоизъм. Никакви погрешки не може да съществуват. Вътрешен спор - никакъв! Съзнание - будно! Ако се вкис­нете, Бог ще ви изхвърли. Ако можеш да служиш разумно. Единственото право е, ако учиш - никакво друго право! Правото на Учителя е да знае, а правото на ученика е да се учи! Съзнание трябва! Тая вечер, ако ви кажа как да извадите злато, вашият мозък не може да издържи. Вашите приятели ще ви приближават само за парите. Богат човек разбирам - богат по сърце, богат по ум, воля, и богат по душа. Започнете от горе - с душата. Започнете, значи, две по две = 4. Да се говори за недъзите е забранено в Школата. Трябва ученикът да изпие чашата до дъното - и сам да се научи. Няма да се стремите да бъдете добри. Ще бъдете разумни - и ще дойде доброто. В този живот ще събудите спящите сили във вас! Ще ги разработите през този живот! Кои са признаците да познаваш Бога? - Всичко подаряваш Нему! «Гос­поди, живота, всичко, което сме придобили, даваме го Теб.» Трябва в себе си да се убедиш, че е така - че служа на Бога. Ще идете двамата, и ще служите на Бога. Искате лесно да влезете в Царството Божие. Ако не се отречеш от всич­ко и не понесеш кръста си, всичко да изгубиш - приятели, свои, да останеш сам и да кажеш тогава: «Господи, при Тебе ида, те ме изпъдиха и пратиха при Тебе...» Ако живеем по Бога и служим на Бога - всичко е на мястото си. Мухите развалят вашето миро! Херметически затворете мирото си! Ни­какво лошо чувство в душата ви! Корен на всички злини е тщеславието, гняв, безверие, гордост... Който служи на Месечината, чувалът му е празен. Ако гле­дате Месечината, ще се зароди всичко зло в душата ви. Месечината е символ на двоумие. Тя причинява голямо зло. Красива е само за умни хора. Да не ставате две лица. Ще имате едно лице - като Слънцето. Месецът определя ло­шия живот на хората, а Слънцето определя добрините. Звездите определят вашето изключително добро. Ако да прогресирате, да ви се открият тайни, да се осмисли животът ви, да имате характера на Аврама. Господ каза: «Излез от дома си, принеси сина си» - и той изпълни. Зад Аврама седеше мощен ум, мощно сърце, воля. Сара се засмя веднъж. Кога я запита Бог защо се засмя, и тя отказа. Сара употреби бялата лъжа, защото се засмя. Каза й Бог: «Ще родиш син.» «Исак» значи «смях». Ония, които имате съзнание, кажете кой е истинският поздрав! Моят поз­драв е, като ви поканя на обяд и ви нахраня, и си поговорим. Някой се сърди, че не съм го поздравил. Как да го поздравя, като гледам, че него го няма там? Да снема шапка, значи, на къщата му само. Давам ви срок: за една седмица измислете един красив начин на поздрав! Дигнете си дясната ръка нагоре, дланта - малко наведена, и кажете: «Бог да бъде с вас! Божията Мъдрост, Лю­бов, Светлина да бъде с вас!» Бог да бъде с нас! Бог с нас! (Поздрав.) Няма да имате спокойствие на духа, ако не спазвате правилата. Не огорчавайте Духа, с Който сте запечатани! - Има някои, които рушат, но онези, които градят, са повече. Менете местата си, не сядайте все на едно място, да не заспивате. Ще се съединявате с Невидимия свят, за да се трансформират тия енергии. Или сам ги трансформирай, или друг трябва да ги трансформира. Какво означава този ребус? Разгадайте го! (Фиг. 44.1) 45. Сряда, 19.V.1926 г* ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! (Тайна молитва.) (Четоха се резюмета.) Ще регулирате всички лични чувства. (Станаха някои, които направиха опита.) Пипанието се отнася на физическия свят; чувствуванието се отнася на астралния свят; а вижданието се отнася на духовния свят. Не бързайте! Нищо, че не сте сполучили. Бързанието, нетърпението всякога изкривява. Сега, за една седмица - опит: ще си напишете на листченца всичките книги от Библията и всяка сутрин ще си дръпнете по едно, като лотария, и ще се помъчите да го отгадаете. Ще запишете часа и минутата и какво е било времето. Може и кога изгрява Слънцето. Съзнанието да бъде будно! Кога пишеш билетчета, да ги пишеш така, по вибра­циите на писаното да познаеш. Ще правите опити! В окултната наука се изисква дисциплина. Трябва да знаем какво говорим, кога да говорим и где да говорим, да говорим на място. За умните е навреме, а за глупавите - без време. Трябва да учите закона на самообладанието! Този закон е един лост, да хващате тия енергии. Не е дос­татъчно това самообладание, което имате. И самооблада­нието е от разни качества. Известен образ от духовния свят трябва да мине през други светове и да дойде на физичес­кия свят. Например: (фиг. 45.1) Това е образ от горе. Ще образува едно пречупвание надолу, в астралния свят, и ще слезе, във физическия свят. (фиг. 45.2) При всяко пречуп­вание има отклонение на светлината. Не е важно другият какво прави и какво чувствува, важното е аз какво чувству- вам, мога ли аз да приложа Божия закон, аз да се ползу- вам. Ако човек не знае закона, да слезе от Невидимия свят на Земята долу и да се качи горе, колко време ще му вземе? Някой казва един миг! Един миг за хората е векове за Бога. Това време е от друго естество. И там има пространство, но не е като нашето пространство. Човек в тесаракта от един център може да вижда навсякъде, (фиг. 45.3) Нещата, които виждаме отпред, не можем да виждаме що става зад нас. Светлината иде отзад. Виждаме нещата през огледалото. Трябва самообладание! 110, 1010, 10010 Закон за раздробление. Нещата, колкото отиват към периферията, се раздро­бяват. Рождението е съчетание, което духовният свят на­режда. (Фиг. 45.4) Любовта на Венера съдържа и доброто, и злото. Човек, който живее в квадрат, горе е добър, а долу е лош. Доброто може да се прояви в злото, защото има най- малко съпротивление. Положителната енергия минава от­горе на дясното полушарие на мозъка, после минава отдо­лу на лявото полушарие, качва се нагоре, минава под дяс­ното полушарие, после - над лявото полушарие. Ще отпуш­ваш енергиите, правилно да вървят в главата. По същия закон става и в очите. Ученикът трябва да бъде господар. Трябва да се подготвите. Кажете, сега, какво искам да ви кажа? Ако живеете на Слънцето, на кол­ко години ще се равнява вашият живот на Земята? 50 години на Земята = Уг минута на Слънцето. Гдето мислите, че много сме живели, това е нищо. Маща­бите, с които се мери времето, не са едни и същи. Това знание е приготовле­ние на ума и сърцето, за да приемем повече. Ще придобием едно вътрешно просветление, едно духовно просветление. Трябва дълбоко смирение, жажда да учи, и това му причинява голяма радост. И тази малка придобивка в бъдеще ще се разшири. (Малко размишление.) Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (3 пъти.) Поздрав от сестра Д. Ив. Толева 46. Сряда, 2.VI.1926 г.[16] (кратки бележки) ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! (3 пъти.) (Тайна молитва.) Ако ви питат вън, в света, по коя воля дойдохте на Земята, как ще отгово­рите? (От брат Белев: - «По своя воля.») Ако по своя воля сме дошли, може ли тогава да сме без воля? Отгде знаем, че нашата воля не е в съгласие с Божията Воля? Човек от що страда? От воля или от безволие? Значи човек има воля повече, отколкото му трябва. Ако ви дадем свободна тема: «Отгде се раждат противоречията в света», как ще отговорите? Окултните ученици казват: «Гос­под ще ни научи всичко», но тези идеи трябва да се разработят. Например: пианото, ако няма майстор да ви покаже как трябва да се свири, пианото мо­же ли само да свири? Ако вещият майстор е Духът, Той е, Който ще ни научи. Ако имате например едно дисхармонично желание, Духът ли е това? Ако вся­кой ден децата играят на пианото, това майсторът ли е? Бог е вложил във все­киго всички способности отначало. Духът е, Който ги разработва, развива, а човек се учи. Сега всички учени мислят, че много знаят. Всички учени имат фикс-идея. Например един баща казва на сина си, че е утвърден, установен, повече знае. Един ден качват се на една кола, ама конят не върви. Тогава синът казал на баща си: «Татко, и конят се установил.» Аз тия фикс-идеи ги наричам установе­ни идеи. Те са хипнотически състояния. На установените хора им липсва нещо. Свободната воля трябва да се урегулира. Човек не трябва всичката си енергия да я изхаби изведнъж, да я употреби на физическото поле. Едни дър­вета дават по-малко плодове, но са по-доб­рокачествени, а други - по-много плодове, а недоброкачествени. На някои плодове опаш­ките са по-дебели, а на някои - по-тънки. При­родата задържа енергията. Хората - също. Колкото имат по-много желания, се изтоща­ват. Любовта, и тя има проявления. Опитай Любовта в милосердието, във вяра, в разум­ност, добродетел. Оставете природата, кога рисува нещо, да си довърши работата. И аз зная да нарисувам щъркел, (фиг. 46.1) Такива са и вашите желания - щъркели. Когато изхарчим енергията, в природата има отгоре инспектори, които следят всичко и ни търсят обяснения. Казвате: тежка карма. Що е тежка карма? Човек, който не изпълнил дълга си честно. Вършил много престъпления; и когато е убивал, и тогава пак не е пос­тъпвал честно. Пазете се отличните достойнства! Изпълнявайте своите задължения, но и не вземайте пари назаем! Честният човек е, който изпълнява за­дълженията си. Ще каже някой, че е мръсно, неморално да се говори при младите. Кое е мръсното за младите? Дъщерята пише любовно писмо и го крие от майка си. Неморалното стои в лъжата. Ако аз по любов ти давам пари, и ти по любов ще ми ги върнеш. Образите развращават. Лошият образ развращава. Трябва съз­нанието да е будно. Всяка погрешка можем да поправим. Постът е за пречиствание на нервната система. Да почне да приижда енергия в тялото и да се чистим от утайките. Това става и с храната. Да знаем каква храна възприема­ме. Ще изхвърлите пясъка, а да остане и ще събирате златото. Някой каже: «Хора няма да станете» - какво разбирате? Човек, който постоянно се занимава с буквата X, той няма да успее. Как­во означава дъгата, двете дъги? Съединени, образуват цял кръг, който се дви­жи. То значи - всичко се движи във вечността в един кръг. Ти си кръг! И да се проявиш. Христос е човек още непроявен. Христос не се прояви още в нас във всичката Си пълнота. Светнал си толкова, да нямаш нужда от светлина! У тебе Христос не се е проявил в пълнотата Си. Трябва с малко да започнете. Ако някой ти направи някоя гримаса, ти веднага кажи: «Благодаря Ти, Господи, че това е излязло навън!» Правете опити! Ще си турите двата показалеца един срещу друг, да остане малко недопрени, и в тъмна стая, да видите светлина между пръстите. Да хванем електричеството. Ще внесете в живота си една струя. Може ли от мойте пръсти да излезе светлина? Хората от Хималаите са светещи и щом си вдигнат ръката нагоре, във въздуха палят - виждате пламъчета. Може ли от моите пръсти да излезе светлина? - Може. Светлината, която ще се яви, ще има бял цвят, ще е бяла, ще има разширение. В Евангелието се казва: «Синко, дай Ми сърцето си!» Кое сърце? Духовното тяло да се даде на Бога и всичките опити да станат сполучливи. Правото учение да се опита. Чо­век трябва да е благороден, честен, да жертвува. Ако има една череша, да се радва, когато я даде друг да я изяде. Никога не се старай да изклинчиш! Нико­га човек не трябва да извъртва Истината! Истината е резултат на висши същества, произведения на висши същества. Прямо на въпроса! Най-първо трябва на човека да се помогне идейно. Нахрани го и не му давай пари. Това е за окултния ученик, а не за света. За окултния ученик е, който разбира живота. Дай му братски обяд! Щом стане пресеквание в съзнанието, изгубва се обещанието. Трябва да знаете: 1) Да пречиствате нервната система. 2) Да развивате вашите способности. 3) Дръжте се за тая идея, която ви дойде. 4) Ще го нахраните. 5) Ще превеждате символите в духовна смисъл. 47. Школна лекция [16.VI.1926 г.][17] (кратки бележки) Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (3 пъти) (Съзерцание 5 мин, прави, лявата длан сложена над сърцето.) Кои са качествата на оглашения? Нали във всяко училище има приема­телен и встъпителен изпит? Какво трябва да знае оглашеният в една окултна школа? Вие често се притеснявате за неща, гдето не трябва, а там, гдето тряб­ва, не се притеснявате. Ученикът какво трябва да знае? Оглашеният да стане верующ, трябва да претърпи обидите, които му се нанисат: ако го изпъдят де­сет пъти, той да не си отива, да е постоянен, да стои при вратата. Знанието се поверява само на достойните, а достоен е този, който използува силите пра­вилно. Верующият трябва да знае добрите и лошите страни, да познае своето естество. Не правите така и затова се ражда дисхармония. Ученикът да попра­ви свойте погрешки и да развие своите способности. Господ посажда нещата, а ние ще ги поливаме. Имаме добри и лоши круши - при коя ще се спрете? Знанието ви да бъде като най-хубавите круши. (фиг. 47.1) Ако един ъгъл се стеснява или разширява, кои са причините? Ако ъгълът е в гъстата материя, се стеснява, а в рядката ма­терия се разширява. Ако умът и сърцето се дви­жат в гъста материя, чувствата ще загрубеят, мислите ще потъмнеят. Какво ще направите то­гава? Ще измените посоката в по-рядка среда. Ако се зароди желание да сте красив, тази мисъл на кого е? На ума. Един обед? Желание на сърцето. Какво ще стане - ще разшири или ще стесни вашия ъгъл? Красотата, всякой ще иска да я вземе. Грозният е свободен, нався­къде ходи, а красивият не може. Символи са това. Красотата е стимул на неговия душевен живот. Вън­шната красота е при инволюцията, а вътрешната красота е при еволюцията. Ако някой ангел дойде, какво ще ви внесе? Учителят какво ще ви предава? Учителят ще ви предава по малко, а ученикът ще асимилира. Така е и кога дойде ангелът при вас - ще ви предава по малко. Ангелът е взискателен - ако не го послушате, ще ви жегне със своето копие и ще си замине, и ще ви остави белег. Захарий онемя, понеже не повярва на ангела, което му каза. Защо бяга ученикът от училище? Защото не му се учи. А някои не бягат. Добродетелта е най-великата наука. Човек трябва да разбира езика на кристалите, водата, въздуха, светлината, огъня, на хората, на ангелите и Бога. Трябва един стимул. Да се учите! Писанието казва: ще гледате да не паднете, а който падне, да стане. Има един милион ангели, не си издържали изпита, ходят да слугуват. Казвате: «Господ е добър, многомилостив, благоутробен» - но това е за грешните; а за верующите е взискателен, а за ученика е строг. Учение­то седи да събудиш възвишеното, благородното в него. Да има разнообразие в проявата на вашия живот; еднообразие - във време и пространство. Ако имате 4-5 хиляди яйца, излюпите ги и станат на пилета, и се хвалите, а те пискат, искат храна, няма с какво да ги храните? И вие излюпвате много мисли, гладни са те и няма с що да ги храните и от тия противоположности се ражда тия дисхармония. В едно общество влезете - коя страна трябва [да] видите: добра­та или лошата? Кога Бог създаде света, Той видя по-напред добрата страна на Своето създание и после - злото. Какво нещо е злото? Всяка мисъл е пиле, измътено от вас. В закона на еволюцията енергията не е дошла още на своето място; всичките центрове не са развити. Всякой ден да имаш по една основна мисъл. Трябват ви физически упражнения, за да сте силни. Ще упражнявате свойте мускули. В упражненията да има своята смисъл, да проявите една вът­решна деятелност. По кой начин ще станат упражненията? В природата ние съответствуваме на едно течение. Трябва да знаете каква енергия излиза от всякой пръст и от цялата ръка! Да знаете къде изпращате енергията. На всич­ки наши движения отговаря природата. Природата е взискателна - при най- малка грешка тя те бутне. Щом си ученик, природата отбелязва всяко ваше движение. Женитбата е посвещение на душата във великите тайни на Битието. Све­тът е пълен с разумни очи. От лошия човек няма що да те е страх. Да те страх от добрия човек. Той ще ти каже 1, 2, 3, 90 пъти, и после ще те сгромоляса. Ученикът трябва да има свещено чувство. Душата да е чиста вътрешно. Като ученици, да сте чисти. Да постъпиш тъй, както Бог е определил. Да имаш всякой ден най-малко подбуждение. Изпълни каквото ти казва ангелът - вътрешният глас. Например иди в еди-коя улица, номер, похлопай - там има една душа, която страда. Ще слушаш. Когато дойде Божественото, не се подчиня­ват, а на лъжливото казват, че е вярно. За съзнателните грешки ще отговаряте. Онова, което ви създава най-голямо противоречие, то е истинно. Малките доб­родетели да ги прилагате. Христос кога дойде, Го приеха с цветя, вейки, но Го и плюха и налагаха Го. Казват: Той донесе спасението. В спасението се крие великата тайна, която в бъдеще ще се разбере. Като ученици, какво ви трябва? 100 пъти като паднеш, да вярваш, че всякога ще преодолееш. Да имате твърда воля! Да кажеш: «Всичко това е велик изпит за мене.» Трябва да се учите. Търсите лесния път. За ученика нищо не значи отчаянието - пет пари не стру­ва. Защо остарява човек? Защото не иска да се учи. А се подмладява, защото му дават кредит от Горе, за да се учи. Само в Божественото училище се под­младявате вън от училището стареете. Вън няма младост. Звездите са обективни предмети за хората. 19 звезди са от първата ка­тегория. Първата звезда е Сириус, втората - Вега. Те са поставени на извес­тно място и с известно съдържание. Когато тръгнете за Небето, трябва да лик­видирате с греховете си. Ученикът да не мисли за смърт. Ученикът да не мисли за старост. Ще станеш ангел, ще се подмладиш. Учители сте, царски синове. Ако тук сте ученик, горе може да сте оглашен. Важното е горе какви сте! Учи ли, овчар да е - царски син става! Каква е тая фигура? (фиг. 47.1 на стр. 481) Паралелограм. Това са две течения - еволюция и инволюция. Горното - еволюция, долното - инволюция. Когато един ученик види квадрат, той веднага разби­ра, че това е еволюция и инволюция (фиг. 47.2). Квадрат, то­ва е поле на противоречие. Двата ъгъла са на злото и двата са на доброто. Обидил те някой - ти си в квадрата. Ако Бо­жествените сили вземат надмощие, ще тръгнеш нагоре, ще претърпиш. Някой си губи вярата - обидили го, всички стават лоши. Като ученик, не можеш да мислиш каквото искаш. Разумният човек мисли, което е право, а глупавият всичко мисли. Тая вечер всички еднакво няма да схванете това, което говоря; но да има правилен метод за справяние с вътрешните мъчнотии. Ученикът да знае кое е възможност за всякой ден. Има само една възможност. Турен си в какво­то и да е положение - да намерите правилната посока. Ученикът е в състояние да постигне тази възможност, иначе от Горе не биха ви дали тази задача. На Учителя коя е възможността? Да всади светлината. Без светлина зна­ние не може да има. Да имате светлина върху тъмните точки, светлината да освети тъмнината. Правилно да разрешиш кармата! Връзки от миналото пра­вилно да ги развържете! Например в миналото си убил някого, той е поставен да живее с теб, иска да те убие и той. Ще му кажеш: «Ето моя живот, аз ще ти стана слуга, ти ще ми станеш господар». После ще станете съдружници, и така ще се разплатите. 2) В миналото пожертвувал някой своя живот за тебе, идва сега, иска ти да се отплатиш, иска да те осинови, ти отказваш; накрая се съгла­сяваш и му ставаш наследник. Ти си син, той - баща. Ще го гледаш. Ще се обменяте като стар и млад. Ученикът всякога казва: «Това е така», а верующи­ят, оглашеният допуща съмнение. Трябва да вярваш, че това е така. Абсолютно е изключено съмнението за ученика; защото иде инволюцията. Ако вярваш, ще еволюираш; ако не вярваш, ще стигнеш до дъното. Не трябва да се съмнявате, за да еволюирате. Магът каквото каже, става - не се съмнява. Да дойдат пло­дове, скъпоценни камъни - дохаждат. То е сила. Вашата мисъл не е така силна. Да употребявате сила. Всякой ден да привличате добра мисъл и да я турите в действие. (Като си свиете лявата ръка на юмрук.) Ученикът да има характер. Щом се съмняваш, оглашен си. Който ме обича, и аз го обичам. Аз пращам светлина - ако не ме обича, светлината, която му пращам, се обръща на тъмнина. Господ ще скрие лицето Си от ленивите ученици! Настроението е пустиня, доброто желание - поле с треви, а идейният живот - планинско място, извори, птички, деца играят. Такъв да бъде нашият живот. Потребна е вяра. От малката вяра се раждат неприятности, болести, а от силната вяра всичко расте, а от безверието всичко умира. Щом имаш вяра, между Учителя и ученика има връзка. Щом изгубиш връзката, умът потъмнява. Пробужданието на човешкото съзнание става от тия вътрешни връзки. В кой месец се пробужда у детето вярата? Майките имат думата. Ученикът в кой ден придобива вяра в Учителя си? Не може един предмет да изучите, догдето ня­мате връзка. От вътрешната връзка умът ви светва - полялизирате се. Ще се спрем да изучаваме седемтях принципа. Трябва да ги знае учени­кът. Всякой да има допирна точка. Това е за ученика. Ще има разширено съз­нание. Сегашният живот по възможност за вас е важният живот. Това благо не се връща, ако го пропуснете. Ще го носят това благо само които ще го използу­ват. По възможност, ще се стараете да задържите това, което имате. Когато решим да служим на Бога - да учим, всички ще са любезни с нас. Бог е, Който живее в сърцата на всички същества, и като ги стисне, всички стават меки. Господ като стисне и дявола, и той става мек. Ако се свържете с Бога, и в огъня да влезете, като нестинарите - няма да изгорите; но ако се усъмните, веднага ще изгорите. Без съмнение! Там е силата. Две неща да помните: 1) Вярата е закон на еволюцията. 2) Съмнението е закон на инволюцията. Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (Изговаря се прави, станали, дясната длан сложена по-горе малко от сър­цето, малко къде рамото.) Последнята беседа е от тази година. Школата се затваря! Простете, сес­три, че сбутах така писаното, защото така се случи. Най-много да прощава сестрата, която ще го чете. Трябва с очила да го чете. Много важна беседа. Не е лошо няколко пъти да я прочетете и я запомните добре. Прощавайте също за безпокойството, което ви правих през цялата година. Аз, мисля, си изпълних обещанието пред Бога и пред вас. Задачата, която ми дадоха от Горе - изпита, вие ще кажете пред Учителя как я разреших. Вие имате сега думата. Аз съм готова и за друга работа! Изпейте сегаЛедна песен за мен, аз ще я чуя тук. Целувам ви всички. Сестра Толева П. П.: Пишете сега едно писмо на Учителя от всички ви. 48. Сряда, 20.Х. 1926 г.[18] (кратки бележки) ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ и БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! (Тайна молитва.) «Произходът на златото» (тема). Защо хората искат богатство? Защо хората бягат от сиромашия? Всякой ще каже, че в богатството има условие да се развие. Богатите щедри ли са и остават ли живи?! Имате желание непреодолимо и щом не се изпълни това желание, сте нещастни. Как е възможно благородна майка да роди дете кап­ризно, мързеливо, крадливо?! Всяка майка мисли, че нейното дете е ангелче. Ангел значи служител. Има ангели на Любовта. Има ангели на Мъдростта, Исти­ната, на Правдата, на Добродетелта, на Мира, ангели на Хармонията и други. За всички специфични добродетели има условия. Чудите се защо са ви турили при такива условия - да се развиват специфични добродетели. Добродетелите в човека не живеят при еднакви условия. Любовта живее при най-бедни усло­вия. Ако те е турил при богати условия, тя изгнива. Например искат да сеят ориз - где го сеят? Нали във вода? Жито искат да сеят... Искаш да родиш - ще те турят на високо място. Според избора. Кой е виноват? Или сами вие, които си избирате. При Любовта ти вземат всичко. Сиромашията и Любовта вървят заедно. Те са брат и сестра. Богатството и грехът, и те вървят заедно. Ако един Учител е пратен на Земята да учи и иска да го обичат учениците, те трябва да го оплюят. Ако Учителят иска учениците да възприемат знание и мъдрост, то е друго. Господ ще каже: «Ще имаш уважение на Учителя си!» Какво ще кажете на думите: «Който греши, и много люби»? Човек трябва да бъде внимателен. Щом искате да ви обичат, ще срещнете противоречие. Ако ученикът иска да го обичат, то все него ще обиждат, хокат. Вземе ли ученикът да се учи, законът е друг. Във вашите умове е влязло противоречие. Противоречията в живота ис­кат да имат една формула. Казвате: «Господ всичко ще уреди!» Носите една крива ос, питате: какво ще стане? Тя каже: «Майсторът знае.» Добре, майсто­рът вземе оста, трака-трука- хайде в огъня! Господ ще оправи - ама трака- трука - в огъня, ще извади ос и ще каже: «Хайде на работа!» По-добре е ние да си оправим работата, отколкото Господ да я оправи. За една моя прищявка да спра Господа - знаете ли какво струва това на Господа!? Трезва мисъл се изис­ква, на велик Мъдрец! Господ ви даде повече, отколкото вие искате. Искате да ви обичат - оставете да ви оплюят! Любовта е велика сила, във вид на приливи да идва в човешкия организъм, да стане пластичен. Един Мъд­рец едва ли може да издържи една минута от Любовта, а вие - едва една секун­да. Тя идва и си заминава. Ако те закачи Любовта, животът ти се изменя. Ти си тогава безсмъртен. Любовта никога не отпада. Когато ние търсим великото в света, ние трябва да изучаваме неговите закони. Когато казаха на Христа: «Учителю благи», и Той каза: «Защо Ме казвате благи?» Христос взе камшика - закона на Правдата. Казва: «Не стой на пътя Ми!» А Любовта всякога зами­нава слабия. Любовта не може да види лошо в света. Тя не греши. Другото е законът на Правдата. Казвате: «Господ ще уреди работата.» Тия гробове какво означават? Ако страдате и питате, Господ ще каже: «Защото не съм в съгласие с теб.» Защо Господ не обръща внимание на мен? «Защото ти не си идеал за мен» - ще каже Господ. Кога влезе Господ във вашето сърце и види, че ти си скаран с баща си, майка си, приятелите си и с всички, ще си излезе. Господ тогава ще пише да ти се вземе всичко, да ослепее, онемее, подлудее. Всичко е от нашето неразбирание на великите закони. Какви разсъждения трябва да имаме? Да спра Господа, да обърне внимание на мен, то е едно престъпление! Много са ме питали за това, и много други ще ме питат за това. Отговарям на всички отведнъж. Знанието, което получавате, не знаете как да се ползувате. В знанието или ще спечелиш, или ще изгубиш. (фиг. 48.1) Това е динамическо тяло, сили, които излизат от Слънцето и сили, които се връщат. Излизат от едната страна и се връ­щат от другата страна. Така и вся­ка мисъл, която излиза от нас, пак се връща назад - или веднага, или след една минута, или след година, и се чудите: «Отгде ми дойде това нещастие?» Идат, значи, след известни периоди. Всяка мисъл, която излиза от мен, тя е или колективна или единична мисъл. Едновременно ние сме и единич­ни, и колективни същества. Мислите, които са вложени, те по някой път не са наши. Има един закон. Има промяна на съзнанието. Идват страдания, дохож­да едно заспивание, замъглявание на съзнанието, и после пак се пробужда съзнанието, като че се раждате отново. Това е вашето прераждание, разши­рение. Трябва крепък ум, за да устоява! Настрадин Ходжа отишел да сече дърва. Като не знаел как, седнал горе на дървото и сякъл пред себе си дървото. Минава един пътник и му казва, че така, както сече, ще падне с дървото заедно. Обаче той не послушал и паднал с дървото заедно на земята. Ходжата си казал: «Така, този човек щом знаеше, че ще падна, той сигурно ще знае кога ще умра.» Стигва пътника, пита го и той му казва: «След 3 дни ще умреш.» Настрадин отива у дома, казва на жена си и се приготовлява за умирание. Изкопава си гроб, ляга в него. За негово щастие, над гроба имало една круша, от която падали плодовете в гроба и Ходжата ги ядял. Задава се един керван камили. Питали Ходжата защо лежи и той им ка­зал, че чака да умре. Дали му един хубав бой и Ходжата си отишел вкъщи. Не си създавайте неразумни страдания! Сутрин, като станеш, успокой се, вслушай се в своята интуиция, и не бой се! Ще утихнеш, ще туриш разума като работник, секретар, и Божественото ще ти каже какво трябва да правиш! Спри се! Дойде ти страдание, болест - пов­дигни се към Бога, да не те е страх! Издържай! Привилегия е да имаш ревмати­зъм, коремоболие, кръст да те боли, главоболие, привилегия е да не ядеш, при­вилегия е да си легнеш гладен и привилегия е да имаш празна кесия. Привиле­гия е да имаш Любов, да виждаш само красивото в живота. Завършва се старата култура. Учениците държат сега изпит. Ще има 1 -2 месеца ваканция, почивка, и почват новия клас. Идва Шестата култура. Ще ка­жете: хората какви ще бъдат, с какви очи ще бъдат? Аз казвам: ако са със сини очи, ще са студени, ако са с черни очи, ще са горещи, но трябва да се въздържат; ако са със зелени - научни въззрения ще имат, тънко предат, материалисти, разместят фактите. Кафени очи - мекички. Науката трябва да се превърне на вътрешна интуиция. Гледам, някой плаче, търка си с кърпа ту едното, ту другото око. Погледна - затворил с кърпата това око, което не трябва да търка, а оста­вил лакомото око. Разбирам да събереш сълзите си в едно шише и туриш на шишето етикет: «Най-щастливият ден от моя живот, свещено аязмо*». Учениците на Бялото Братство да имат гръбнак, по-силен и от слонове. Да имате издръжливост! Започнете през тази година да ликвидирате стария си живот. Например не обичате някой ученик, брат, сестра, отбягвате ги. Знае­те ли, тези, които не обичате, ще ви срещнат пред вратата на Райската гради­на! Пред райските врата! Бог е създал света много добре и ние ще изпълним Неговата Воля. Господ казва: неприятеля си, трябва да го възлюбиш, и ще дой­де това просветление. Господ няма да измени закона. Аз се радвам, че не сте свършени. Стремеж за съвършенство трябва да има. Да запазите спокойстви­ето си, без да се измените. Сега е начинающ живот. Да има стремеж за съвър­шенство! Тия енергии, които от вас излизат, да знаете, че те ще се върнат пак назад. Постът е да се избавите от страха, че може да умрете без храна. Когато постиш, никой да не те познае. Човек да има обилна Любов. Смехът произтича от силен контраст. Всякой един да разбира вътрешния живот. Постът да има резултат. 1) Здрава нервна система, чувства. 2) Мекота. 3) Малка светлинка. Това да са резултатите от поста. Който иска да иде при Гос­пода, ще се откаже от ядение и пиение. Христос казва: «Този род излиза само с пост и молитва.» Едно лошо състояние за да се измени, ще постиш и ще се молиш. Ако зле говорят за мене, аз зная, че съм в Любовта. Човешката душа при всичките условия остава неопетнена. Грехът може да се присламчи само, но не може да влезе в душата, не може да докосне душата. Душата, която се оцапа, ще се освободи от тялото си. Само ще умре, но не се цапа. Чистата душа може да очисти тялото, но тялото не може да очисти душата. Сутре, като станете, да не мислите за себе си, но да угодите на Него. Ний мислим за Госпо­да, но мисълта ни е разхвърляна. Мисълта за Бога да образува верижка, а не разхвърляни халкички. На здрав няма да му запаля печката. Здравият сам да си шета. Щом страдаш, аз се радвам. Всяка пръчка, която не дава плод, я очистят, обрязват, да даде плод. Не всяка радост е радост и не всяка скръб е скръб. Истинската радост ще донесе веселие. Радва се разумният, а веселието е закон на Любов­та. Бог се радва по закона на Любовта, а ние се радваме по Мъдростта. Той се весели за великия плод, който ще излезе. Радвайте се, Господ да се весели. Когато най-много страдате, Господ работи за вас, да превърне това страдание като безценни камъни, и ще ги тури на вашата глава. [С друг почерк:] 10.XI.1926, Варна, Изпратена от Д. Толева. * аязмо (от гр.) - извор с целебна вода. (бел. М. И.) 49. Сряда, 10.XI.1926 г.[19] (кратки бележки) Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (зпъти.) (Тайна молитва.) «Разлика между детското и старческото съзнание» (тема). Да се научите да мислите както природата мисли. В природата има раз­лични начини за мислене. Ако един човек пише и в началото линиите на букви­те надебелява, а към края ги изтънява, защо е това? Означава, че той е реши­телен човек - почва дебело работите си, а свършва тънко. Също е и с носа. Ако в основата е дебел, значи наляганието е голямо. Ако върхът е завъртян надолу, като [на] орлите? Тия двама хора се различават в носовете, но различават се и в мислите си. Носът е проекция на природния нос. Колкото цветовете са по-тъмни, толкова и материята е по-гъста. Черното братство използува цветовете всякога за своя полза. Например червения цвят - за себе си, да живее. Зеления - ти трябва да гледаш да имаш условия да живе­еш. Жълтия - всички средства да употребиш, за да можеш да живееш. Ясноси- ния - Истината ще говориш само на себе, а ще заблуждаваш другите. Виолето­вия - силата е, само за себе ще я задържиш, само за себе си. В астрала, мен- тала и Божествения свят, и там си имат дъги. Само в причинния свят може да разбереш същинския смисъл на цветовете. Например червеният цвят означа­ва живот, но ще го употребиш за полза на ближния си. Жълтият - да си умен и знанието да употребиш за полза на другите. Виолетовият - силата, която имаш, да я употребиш за другите. Цветовете се употребяват за лекувание. Щом имаш Божествения живот, червеният цвят служи за висшия живот. Аз е онзи, който не умира. Ученикът да схваща тази идея за себе си. Ученикът трябва малко да говори, много да мисли и малко да се тревожи. Някой казва: «Аз ще проповяд­вам.» Добре, но знанието ти ще бъде само за една година. Щом напълниш чуждата глава, твоята ще се изпразни. В една година ще се изчерпи знанието ви. Не е лесно да се говори нещо оригинално. Онази мисъл е оригинална, кога­то слушателите се ползуват и аз се ползувам по друг начин. Дефектите са отбелязани на вашето лице, на вашия нос, очи, чело и про­чие. Ще си намерите дефектите! Не можеш, например, да пишеш, да мислиш както искаш, ако носът ти е дълъг само 4 сантиметра. Това показва неговата интелигентност. А 6 сантиметра показва скритата сила в ума. Чрез свойте вът­решни пертурбации може да изгубите ума си. Само с Божествената Любов е почнала човешката мисъл. Човек, който яде 10 вида ядене, мислите ли, че стои по-горе от грабливите птици?! Спрямо недъзите на някого сме много неспра­ведливи, а свойте недъзи оправдаваме. Защо? Има, казват, 7 вида носове. Има тщеславни, лицемерни, страхливи носове. Носът показва дефектите на човека. Очите трябва да бъдат изразителни. Душата се показва чрез тялото. Тялото е дете на душата. Тялото, в което е обвита душата; [душата] не може да е смъртна. Това, което чувстваме, че ни стяга, тази черна обвивка, която има­ме около тялото си, това е затвор от Черната ложа. Тя е направила затвори. Всичката ни борба е да се освободим, да изпъдим тая черна сянка чрез свет­лината. Има нормални носове, чела, очи. За 3 месеца може човек да поправи черепа си - зависи от интензивността, с която живеем. Вземете един неинте- лигентен череп, турете една запалена свещ вътре - ще видите, че никаква свет­лина не се показва през черепа. Вземете тогава череп на интелигентен чо­век - ще забележите, че неговата кост на черепа е изтъняла и се вижда през нея светлината на свещта. (В 3 месеца отгоре ще изтъни своята кост и ще изле­зе светлината). Моралните чувства на гърците не са развити; след тях идват французите. (фиг. 49.1) Колкото душата се разширява, та и горната линия на главата се уголемява. Ако природа­та направи издута заднята част на ухото, това показ­ва, че такъв човек е много активен. Ако е сплескана тази част, показва, че човек е пасивен. Ако носът е дъгообразен, нагоре, той е любопитен. Всяка постъп­ка, всяка мисъл съвременната култура трябва да съ­четае вътрешно и всичко това ще се отрази на носа, очите. Да изучавате дарбите си! Красотата е да ви­диш на лицето си написани добродетелите! Да можеш фиг, 49.1 да ги четеш и да благодариш. «Огледай се и виж какво съм турил в твоята душа, и работи!» Има един бе­лег на брадата, който показва, че «мойто сърце, режи го, но аз не отстъпвам на мойте чувства». Във вечността Господ всичко може да прави, но за нас - нищо. Този, който си е направил ума си култ, страда стомахът. Кога греши умът, стомахът страда; и кога стомахът греши, умът страда, умът се наказва. Сутрин да се огледа и да види какви черти е теглила природата. Приро­дата не търпи дисхармония. Бръчките на старите хора са по един и същ закон. Носът да бъде правилен. Окото не трябва да гледа под клепача. Ако се изтъни костта на слепите очи, може и през там да се гледа. Защо е този крадлив пог­лед? Когато искаш да погледнеш някого, гледай го направо, бъди смел и реши­телен! Който иска да се изправи, ще бъде смел и искрен. Дрехата на разумния човек трябва да е направена от растителна мате­рия - от лен; в краен случай - от вълна. Ученикът трябва да има ленени дрехи. Защо? Природата обича хармоничните линии. По нейните правила ако се во­дим, ще спим спокойно. Когато енергиите на земната кора са положителни, ще си полагаш лявата ръка, а кога са отрицателни, ще полагаш, ще спиш на дясна­та страна. Зависи какви течения текат под вашето легло. Когато се обезсърчите, какво искате да постигнете? Когато реализирате една идея, ще я изнесете при едни условия, и то навреме. Всякога Любовта да е основа в душата. Човек трябва да се роди в тяло и да се облече в дух; да се съчетае духовното тяло с физическото. Духовното тяло е сърце. Доброто има най-хубавото лице, идея има, светлина има, чувства, че живот излиза от него. Добри да сте, без изключение! В 3 месеца можеш да станеш с добро сърце. Колко неща има написани на вашето лице! Неразположен си - хвани си ухото, да предизвикаш мисъл, да предизвикаш енергиите. Разтрий с палците, пока­залеца издигнатата част зад ухото. Направиш духовна грешка - опни си ухото и кажи: «Слушай!» Какво ти казва Господ? Да станеш човек. Трябва знание, за да се прилага. Всички линии имат своята стойност. В живата природа е така: малкото, което знаеш, да го приложиш. Соломон каза, че знанието носи тягост. Да, но без Любов. Но знание с Любов е радост. Знание с Любов е благословете. Да работите върху усъвършенствуванието на вашия живот! Изисква се усилия, но трябва вяра. Всякой е цял свят. Изучавайте се! Около мозъчните центрове има наслоявания и това наслоявание осакатява. Трябва да се измие и издуха прахът из главата. Този ненужен прах дяволът го е турил. Да знаеш кога да хвъркаш. Не всякога се хвърка. За всяко нещо си има специално вре­ме. Ще говорим, когато му е времето. Ще мислим, когато му е времето. Кога му е времето, ще станеш и ще свършиш работата. Да гледаш в края да излезеш богат и да спечелиш. Слушаш ли природа­та, и тя дава. Слушай твойто сърце - ако е дошел часът, направи доброто, ако ли не - чакай. Ако изпълните една стотна от това, което ви казвам, ще станете богати. Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! Поздравлявам всички сестри с Божията Велика неизменна Любов. По­желавам на всички - разбира се, турям и себе си - пожелавам да получим Знание с Любов, което ще ни донесе радост и благословение. Сестра Толева 50. Сряда, 17.XI.1926 г.[20] (кратки бележки) Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (Тайна молитва.) Кои бяха по-важните мисли от миналата беседа? I - това е жива единица. Ако я въведем във втора степен, 3, 4, какво ще сполучим? Защо не се увеличава? Ако съберете единица с единица, какво ста­ва? Единица със себе си може ли да се събере? Цяло никога не се събира. Събират се само части. Човек сам със себе си не се събира, нито се вади, ни умножава, нито се дели. 4 закона трябва да се пазят. Сам ако сте, ще сте свободен. Друг човек, подобен като вас, в света съществува ли? Не. Тогава с кого се борите? Сам със себе си ли? Имате вие вярвания, които не са основателни. Вънка от жената, мъж не съществува и вънка от мъжа, жена не съществува. Вие обичате само себе си. Щом не сте разположени, не обичате вие никого! Душите, това са разни състояния на Божественото съзнание. Какво нещо е Божественото? То е едно съзнание. Всички души са едно общо цяло в Божес­твеното съзнание. Никой не може да те извади от Божественото съзнание. Кога едно число се увеличава? Бог нито се събира, нито се умножава; но двете е състояние у Бога. (фиг. 50.1) Всеки кръг, где не се прекъсва, е вечен. Щом има пропуквание, значи излиза, изтича енергията. Като се срещнат положителната и отрицателната енергия, ще стане кръг. Знаменит човек да станеш - ти ще станеш + -. Някой път вие се оплаквате, като дойде сиромашията. След нея ще дой­де богатството. Това са състояния и не са вечни. Те са състояния на човешката душа. Да си добър, да си учен - това е богатство. Да си лош, ленив - това е сиромашия. Да станете крепки, за да издържате в живота. Какъв е произходът на щастието? Щастието произтича от Любовта. Щастието не произтича от Мъдростта. Мъдрият може само да е доволен, а в Любовта има разширение. Човек с любов не умира. Щастлив човек не боледува. От безлюбие се умира, а не от любов. От любов хората оживяват, а от безлюбие умират. Всички хора без любов ги погребват в гробищата. Физическото тяло е една великолепна дреха. Тялото е съставено от клетки, които са неговите тухли. Човешката пък душа е извън клетките, нишки и състояния. Трябва духът ви да бъде мощен. Тази вечер искам да ви дам една песен: «Любов ме озари, Душата ми разшири, Духа ми укрепи И благост в мен всели.» Тази е една окултна песен, поезия с положителни думи. Щом любим, не можем да изгубим любящия. Бог, Който люби, не може да ни изгуби. Бог не може да измени на Себе Си! Щом Любовта е неизменяема, тя всякога може да ни озарява. В Божественото съзнание, когато се сменя от едно състояние в друго, има всякога страдания. Окултният ученик да знае: колкото по-дълго страдани­ето продължава, толкова по-добро ви чака. Като състояние на Божественото съзнание, всичко добре ще ви върви. Новото, което се гради, от него да си образуваме хубава нова дреха. Има хармонични състояния, които могат да се групират. Ние не можем да съдерем душата, ние не можем да убием душата. Нова къща ще си направим. Някой казва: да прегърнем душата. Как ще пре­гърнем една душа? Ако знаеш, че живееш за Бога, може да имаш допирна точка с Него. Що е душа? Душа е групировка на много състояния. Искате да се учите, искате да пишете - всички тези прояви са стремеж на вашата душа. Ще направите един кръг на Божественото съзнание. Трябва да се тренираме за Божественото съзнание, защото, ако предизвикаме окултни сили, ще се раз­строи нервната ни система. Изключено е всяко зло. Ще помните, че никой не може да ни извади от Бога. Никоя сила не може да ни извади от Бога. Никоя сила не е в състояние да ни вземе щастието. И никоя сила не може да ни направи пакост в света. Щас­тието произтича от Бога и никой не може да ни го вземе. В най-хубавото и хармоничното състояние на планетите, и тогава ще ви говоря за духовете. Каква е песента на Любовта? Някой от любов се радва, а някой от любов скърби. В света нищо не е завършено и това, което не е завършено, това е хубавото. Човешкият язик при сегашните условия трябва да има един малък дисонанс и те са необходими, да може материята да издържи. Дисонансът е една почивка. Пението у вас спада и става нещо обикновено. Човек, като пее, трябва да говори. Трябва да пеете някому. Учение, пение, молитва трябва да имат обект. Великото, Божественото в нас, то не се намира никъде. Там е кра­сотата у човека. Трябва да има разширение. У човека има една основна черта, която се не отдава. Душата на човека всякога не се проявява. Божественото, да Го пазим, да не Го изгубим. Ще Го пазиш и ще Му служиш и ще си внимате­лен на тоя Господ. Ако не сте готови за онова, Божественото, вътре в нас... Да сме готови да се жертвуваме за Него. Във философията има логични методи за разсъждение; а в Божественото разбираме и схващаме интуитивно. Най-хубавите неща в живота са непостижимите. Туй, което имам, аз да съм доволен. Да се радвам на малката придобивка. Трябва по закона на сво­бодата да разбираш, че не трябва да се греши. Бог никога не вижда лошото у човека. Това, което виждат, то са ангелите, архангелите - Неговите служители. Този живот е едно предвкусвание на едно благо за онези, които ще въз­приемат Любовта. Кои са качествата на Любовта? Любовта не се съблазнява. Ако моята душа има Любов, той е неуязвим. Любовта в нейните проявления е несменяема. Има само смяна на състоянията. При сегашните състояния в све­та Любовта е права. Ако имаш нови дрехи, тогава ще хвърлиш старите. Да избегнете ненужни страдания, терзания. Любовта може да лекува. Тя ще внесе едно повишение на трептенията. Става пропуквание на двойника и изтича енер­гията, трябва една мазилка. Всяка една любовна дума е мазилка. Минавате една стадия, гдето може да заболеете. Като състояние на Божественото съз­нание, да живеете в хармония. В изпит и страдания Бога призовах, и Любов ме озари. Да ти е приятно да учиш. Красотата е израз на Истината. Красив е, който е свободен. Човек сам в себе си е цяла библиотека. Най-хубавата книга е човешката душа. Бъдещата култура ще чете знанието, ще бъде написано на душата. 51. Сряда, 24.XI.1926 г.[21] (кратки бележки) ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! (Тайна молитва.) (Свободна тема.) Ако перото пише, и не написва нищо, ако човек учи, без да научи нещо, ако пее, без да научи нещо, защо е всичко това? Например, ако каже някой така: «О, зора, която изгрява за моята душа», зората излиза ли за мен? Това значи да отида да направя едно добро. 0, хляб, който давам! Ами ако не мога да ям? Също е, кога кажа: «Аз вярвам в хляба, вярвам в Господа.» Не мислете, като говоря така, че аз искам да втикна клин или противоречие. I Какво означава тази линия? N - начало на ивицата, проявление на това начало. В света - видимия - има две проявления. Едното показва слиза- нието на Божественото съзнание, а човек се качва към Божественото съзна­ние. Това се изразява в света. Щом се събудиш, ще отправиш съзнанието към Бога или към някое живо създание. Когато духът не се опомни - резултатите не са еднакви. Ако обичаш едно дърво, ако обичаш едно животно, ако обичаш човек, ще има резултати, но ще бъдат различни, според свойте развития. В растението Любовта не се проявява, защото няма условия. На Земята какви паметници е оставила човешката любов? Много хора са избити все от тази човешката любов. Защо? Вие ще се абстрахирате. Това не се отнася до вас. Има случаи, когато тази любов се изгубва - тогава става помрачавание. Така е и с човешките мисли, желания. Ако някой дойде и ви каже, че вашият приятел така говори за вас, вие веднага повярвате, без да проверите. Става тъй в Битието, че всякой си има специфичен тон, може да е и първичен. Как ще познаеш вашия приятел? - Той предава светлина през очите си по особен на­чин, има и думи спесифични, които други не знаят. Сливание на съзнанието на тия тонове ще има разширение, и по това ще се познаят. Детето например обикаля, милва майка си - тя му даде погача, с прясно масло намазана. Ако паницата не слезе и погачата не излезе, какво ще почувства детето! Ще се появи една малка тъга. Това са нашите състояния. Природата, и тя ни дава по нещо, като [на] малките деца. Защо не вярва­те? Защото питата я няма. В природата си има време за ядене, има спесиални закони за това. При самовъзпитанието има един закон: ако си неразположен, не яж! Щом ви дойде мрачно настроение, мрачна мисъл, разгледайте я обек­тивно; но във вашето съзнание в мрачно състояние има една загуба. Ако едно тъмно тяло се постави между нас и Слънцето, коя е причината? В съзнанието на вашия приятел минава един мрачен предмет и светлината не може да мине, и става затъмнение на съзнанието. Тялото пред съзнанието хвърля тъмнина. При такова затъмнение и ако имаме ума на петела, щом се яви първият лъч на Слънцето, ще изкукурига. Между Божественото съзнание и нашето има такива тъмни тела, които хвърлят тъмнина. При каквито и условия човек и да се нами­ра и каквито и тела да минават пред неговото съзнание, да пази своята нишка. Окултният ученик в тия мрачни чести състояния ще свърши с катастро­фа. Всяка изказана дума да се реализира като мисъл, като чувство и действие, да се реализира като един плод. Всички дървета в Райската градина са без семе. Всяко, насадено от Бога, ще остане, а нашето ще изчезне. Мъчите ли се да насадите ново? Новото трябва да бъде насадено от Бога! Истинският живот сега не се сажда. Човешките мисли и желания, които ги насаждаме, ще се изкоренят. Да проверите мислите и желанията от Божествен произход ли са. От любов човек умира ли? От любов омраза има ли? Ако се намирате в една област, вашето състояние ще се измени. Любовта не е акт към хората, а е акт към Бога. Ще я проявя за Бога. Любовта на майката е обратно пропорционал­на към любовта на своето дете. Щом жената роди детето, ще има любов към детето, а отслабва към мъжа. Ако мъжът обича своя син, намалява любовта към майката. Бащата ако обикне детето, майката остава на заден план. Само­обладание, благородство се изисква. Да се радваш, кога има любов. Щом дой­деш до висшето положение, ние не знаем как ще свършим. Добре ще свършим. Може да имаме падание и ставание. Когато видиш, че се заражда Божествена Любов, зарадвай се, и ще се благословиш. Всякой човек, който е дошел в чове­чеството, има общо със съзнанието с всички хора. Когато завършиш цялата си работа, в съзнанието спрямо всички хора, ти си съвършен човек. Всички души в целия свят, можеш да ги събереш в една лешникова че­рупка. Душите могат да се смаляват във време и пространство. Дотолкова, доколкото имаме връзка със своите ближни, ние уякваме и силата ни зависи от множеството на душите. Проявата на любовта не е едно съзнание, а мно­жество ангели. Авторът на Любовта е великото. Кога иска някой да ограничи Любовта, има страдания. Любовта е колективна проява на всички същества, които се проявяват в нас, и всички се радват. Имали ли сте опитността, че искате да ядете, и да се въздържиш? Това, което е направила майка ми, добре го е направила. Целият ни живот е произ­ведени дисонанси. Когато мислите нещо за някого, това, което мислите, вярно ли е? Да сте правдиви. В себе си да сте правдиви. Неправдивите мисли прив­личат тия тъмни предмети. Постепенно да разчистите съзнанието си и да се питате: «Прави ли сме?» Приложете новото; ако ви ползува, турете новите греди! Трябва разши­рение. Кога построим новото здание, старото ще напуснем. Думата «Любов», тя е палеща дума. Тя гори, окултни сили има. В музикално отношение - вибра­циите трябва да проникнат, да почувства силата на тая душа. Като туриш този свещен огън, касата сама ще се отвори. Като се разсърдиш, произнасяй дума­та «Любов», «Любов», «Любов» и т. н. Духовният живот не търпи фалш. Когато говоря, всякога да съм свързан с Невидимия свят. Любовта е отношение на две души. Тя е резултат на много животи. Една безлюбна душа не може да живее в любовта. Любовта на Бога - това е един свещен акт. Когато светът се създаваше, Бог ме имаше в съзнанието Си и зато­ва съм дошел в света. Когато се създаваше светът, ти си бил в Ума на Бога, в Сърцето на Бога и в Душата на Бога. Слънцето като изгрява, в нашето съзна­ние става промяна. Когато произнасяте една дума, трябва да се освободим от двоякото значение. Само на чист човек можеш да произнесеш думата «Лю­бов». Онзи, който учи за Бога, за Любовта, трябва да има свещения огън в ума си, в сърцето си и душата си. Разочарованията в живота са липса на много неща. 52. Сряда, 1.XII.1926 г.[22] (кратки бележки) Верен, Истинен, Чист и благ всякога бъди! (Тайна молитва.) «Горение без дим» (тема). Говорението и пеенето е от Бога. Колкото човек е по-музикален, по е добър. Мнозина казват: «Ние сме стари, да пеят младите!» Щом се оженят, младите престават да пеят. Щом забогатеят, престават да пеят. Да пеем «Тъги, скърби», «Мисли, право мислй!» Еднообразното пение е механическо пение. Трябва разнообразие в пе­нието. Музиката е израз на хиляди души, които се проявяват. В душата всякога има разширение, чувствувание, а в духа има сила. Да пеем: «Братство, единство». В мисълта трябва да се внесе мекота. Човек, когато е музикален, ще внесе в духа мекота. Човек трябва да има Божествената Любов, той ще пее и говори, той няма да мисли. Които са немузикални, да развият този център. Много работи имате да развивате. Музиката е почивка. Как ще пеете с чув­ство? Хубавите работи не стават лесно. Има трудности. Да намерим един глас, за да ни задоволи. «Любовта ме озари» - аз ще кажа така: трябва нещо да гори и кой го запали там, и защо го е турил там. «Душа ми разшири» - само чрез топлината се разширява, «а Духа укрепи» - мисълта укрепява. Вселява се само разумно­то у човека. Въздухът, водата не се вселяват. Благостта, за да се всели, трябва да я туриш при един ангел, и да се всели. Отривистата реч трябва да се прера­боти. Затуй песента не върви. Къде е красотата на човека? В лицето, сърцето и в неговата мисъл. През кожата и мускулите на лицето се предава милосердие, благост, сила. Всичко в света се предава чрез мимика. Где е сърцето? Умът е челото, сърцето е носът (ноздрите). Когато мускулите играят от двете страни на носа, на лицето също, и стомахът играе, гладен е човек. Пластични да бъдат мускулите. Кога очите хлътнат отгоре и отдолу, значи дробовете - дихателната система страда. Око­то да се държи в естествено състояние. Човек е създаден по особена кройка. Вие не сте научили да констатирате вашето тяло. В духовния свят - и там ще пеете, само - по друг начин. Никога не се спъвай с външния свят! Когато възприема Божественото, тогава ще разбера. Трябва да си кажа: «Аз трябва да стана музикант, аз трябва да пея!» Догде измени своята форма, охлювът да държи черупката си. Нашите форми трябва да ни помагат. Ако ми­лосердието, вярата, любовта и други не ми помагат, защо ми са? Ако всички добродетели не ми помагат, защо ми са? Ако Господ пробуди съзнанието ви, вие ще сте нещастни. Например поканят ви на някой обяд, вие нямате органи и не можеш да ядеш; има отлична библиотека - не можеш да четеш. Да се създа­дат здрава и солидна мисъл и чувства. Всички песни са произлезли от чув­ствата на хората. Като ученици, по-напредналите... В какво седи по-напредналият ученик? «По какво се отличава по-напредналият ученик?» (тема) Във всяка Школа има опасност. Мислите, че много разбирате. Листата на свещената книга не се мърдат. Ако се мърдат, буквите ще се изтъркат. Кога­то вие се приближавате при някого, не се трийте! Не ходи да търкаш хората! Острия ръб не търкай! Има кой да го търка. Когато се приближавате един друг, не се търкайте! Мълчете! Ще кротувате. По какво, мислите, заключавате, че аз обичам някого повече? Ако имам две шишета, едното напълня с един килограм вода, а другото - с десет килогра­ма, ако голямото шише има по-хубава вода, него ще ценя повече. Обичан чо­век наричам, който не умира, не гладува, не жадува. Щом умирате, гладувате, жадувате, не сте обичани. На Земята сте да се изпитвате, да ви обичат. На добрия човек искаме неговата мисъл. Лицето и сърцето си имат своето място. Сърцето е по-важно. Нашето лице става ценно като едно огледало. Своя прия­тел в духовния свят не може да го познаете, ако не ви се обади. Важното е пението, музиката. Да пеете хубаво, с чувство. В Окултната школа, който не знае да пее, не го приемат. Музиката е едно качество на уче­ника. Който пее, не греши и не огрубява. Мелодия може да има само в една душа, която е победила - и тя пее в мажорна гама, и е придобил разширение, той е спечелил живота си. Който е изгубил живота си, той пее на миньорна гама. В миньорната гама има дълбочина. («Любов ме озари.») Едно правило да пазите. Един плат хубав от колко копринени нишки се прави? Нали не може от 1, 2, 3, 4, 5, а от 100-200 нишки гладки, и се образува хубав плат. Ще тъчеш. Задачата на живота е да превъзмогнем мъчнотиите с нашата мъдрост и знание. Ний сме хора, които във всички области не спира­ме. Вътре в себе си човек трябва да има високо мнение за другите. [На] окултния ученик много му се дава и много се иска от него. «Любов ме озари» - иска се топлина. ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! (3 пъти) Писмо от Димитричка Толева до сестрите във Варна Люб[езни] сестри, Прощавайте, ако с моето това малко листенце ще ви обезпокоя! Не бих писала, но почнах вече да се съмнявам, да не отиват в морето бележките, та виж някоя риба ги глътнала. Чаках, чаках, дано барем за Димитровден да се обадехте - и това не стана! Та толкова ли ме всички забравихте! Какво ли си рекохте: хайде, духовно ще се поздравим! Но и това, види се, не сте направи­ли, защото, каквото стане горе, тук се проявява. Но заканвам ви се, че ще си отмъстя на всички под ред, и то така - по закона на Любовта! Ама, ще речете, какво ще бъде? Няма да ви го кажа сега, но друг път. С поздрав, разбира се, ако го приемете и него. Димитрина Ив. Толева София, 1 .XII. 1926 г. [С друг почерк:] «Горение без дим» (тема). 53. Сряда, 8.XII.1926 г.[23] (кратки бележки) ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! (Тайна молитва.) По какво се отличава точката? Няма измерение. Точката може да се проектира в линия. Има ли прилика между точката и линията? Движението на линията какво образува? Проекция. Проекцията на точката е линията, а проек­цията на куба? Когато се проектира плоскостта, се образува кубът. Правата линия е правата разумна връзка на две души. Това, което остава - това е наука. Опасно е да се събуди човек, който не се е наспал и престъпление е, кога човек се е наспал, да не го събудиш. 8 часа може да се спи. Квадратът е най-опасното място, гдето е поставен човекът. В квадрата има неутралитет. Ако човек не знае закона, ще слезе там и изгубва това, което е придобил. Не можем ние да приписваме нашите глупости на великия закон. Яденето, учението само приготовляват човека. Учението трябва да те до­веде до онази точка, и като се подвижи, да образува първото измерение. Щом е за другите, има друга философия, а щом дойде до него, почва да запитва: «Как така?» Трябва да има една философия за всички. Господ е милостив, но само за разумните. Със сухи дървета не се занимавай! У великите хора има едно качество - смирение. Учен човек е този, който изслушва и малкото дете. Например: едно дете идва при един мъдрец, носи му плик писмо с подарък от някого, разправя му, и мъдрецът слуша. А някой не иска да слуша, казва: «Това е дете» - с едно пренебрежение го приима - това е вече гордост. Детето е из­пратено от Небето. Младото дете, което иде от Слънцето, тежи един милион и 500 хиляди - повече, отколкото един старец. Ние говорим за разумните деца. Светът е за разумните. Земята тежи 3 трилиона. Потребна й е енергията на Слънцето. [В] земния човек трябва да се прояви Божествената енергия, инак ще мяза на стария човек. По какво се отличава един религиозен човек? (Казват: - Любов към Бога.) Кое е първото качество? - Послушай гласа ми, о, Господи! (Значи се молиш.) Също и гласът на детето се проектира от Небето. Също и окултният ученик трябва да казва: «Послушай, Господи!» Какво ще искаш от Бога? Най- малкото, но най-ценното, необходимото. Никой не може да припари при све­щените врата на Царството Божие с това сърце. Аз се ползувам от вашите дефекти. Постарайте се да познаете най-важната мисъл в беседата. Свещените неща се познават по своята абсолютна чистота. В духовно отношение при кой случай може да употребиш събиранието, изважданието, умножението и делението? Кой е коренът на доброто? Добродетелта. Трябва да знаете корена на всички неща. Защо числото 9 има квадратен корен, а числото 8 има само куби­чески корен? Съвременният свят страда от еднообразие. Понятията през времето на Платона, Хермеса не са същи, както в сегашното време. И нашата наука след 2000 години такава ли ще бъде, както сега? «Кое е същественото качество на днешната култура» (тема). Всякой от вас трябва да има най-добрата критика. Всяка вечер да туряте настрана баластра на живота. Днес като си добре, благодари на Бога! Не се тревожи много! Знанието зависи от вътрешната подготовка на човека. Колко качества са необходими, да придобие човек знания. Всички вие сте подложени на известни влияния. Това, което вършите сега, всички връзки, които вържете, ще имат влияние след няколко поколения. Да се оставите да се прояви Божественото - това е новото Божествено дете. На остарял цар съвет не се дава. Човек кога разбира човешката любов, тя ще го заведе до Божията Любов; но там е, че когато дойдем до човешката любов, там заспиваме. Има един Господ, Той е ревнив. Да дойде да разбирате Божието Име. Ще го намерите, когато разберете Божествения закон. Какво е мислил Христос, когато е приел Духа? Тогава ще разберете това Име. Да попеем сега малко. «Киамет зену, Махар бену, Хаири мешина Севат Семуси бенй.» Едно окултно упражнение. В първа глава [на Евангелието от] Йоана се казва: «Синът Божий дойде в света, в света бе, и светът не Го позна.» «Киамет» - величественото в света. Което [няма] начало и край, което [не] може да умре. «Т» означава силата, с която трябва да воюваш. В «Киамет» - ще се освободиш от материалните работи, ще се изпраз­ниш и ще бъдеш готов за Божественото. Постепенно да се трансформират енергиите. Когато кажем да направим добро, аз разбирам, че вие сте направили усилие, но има да направите още едно усилие. Направете и това последно усилие! Като кажем, че трябва да живеем добре, аз разбирам непреривност в миналото, настоящето и бъдещето. ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ! (3 ПЪти). * * * [С друг почерк:] Що значи вътрешна подготовка? [Има два вида чистене за човека, за да напредне духовно. [а) физическо - когато чрез храна се чисти тялото. б) Духовно - когато чрез добри чувства и мисли и желания се чисти ас- тралното тяло. Чистене астралното тяло с добри чувства е желание за духовно очистване. Само с чистене физическото тяло чрез храна, и въобще - чрез чистене - не е достатъчно ---------------------------------------------------------- [1] КАКВОТО СТАВА : 9-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. V (1925— 1926 г.)], държана на 13.1.1926 г. в София. - В: Козативни сили: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926 г.). София, 1930, стр. 176-197. (бел.М.И.) [2] Аллах керим. (ар.) - Бог е милостив. [3] беки - простонар. белки, белким - вероятно, може би. (бел. М.И.), [4] ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ : 10-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. V (1925-1926 г.)], държана на 27.1.1926 г. в София. - В: Козативни сили: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926). T. I. София, 1930, стр. 215-230. (бел. М. И.) [5] НАШЕТО МЯСТО : 12-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. V (1925-1926 г.)], държана на 3.II.1926 г. в София. - В: Козативни сили: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926). Т. I. София, 1930, стр. 231-244. (бел. М.И.) [6] стежание (остар., рус. стяжание) - притежание, (бел. М. И.) [7] СГЪВАНЕ И ПРЕЧУПВАНЕ : Беседа, държана от Учителя за сестрите на 18.II.1926 г., четвъртък, 4 ч след пладне, София. - В: Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее. Т. XII. София, 1999, стр. 431-438. (бел. М. И.) [8] ОБМЯНА : 15-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. V (1925-1926 г.)], държана на 24.II.1926 г. в София. - В: Светлина на мисълта: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926 г.). Т. II. София, 1930, стр. 37-49. (бел. М. И.) [9] подлежаще- остар. подлог, (бел. М. И.) [10] ЖИВИТЕ ЗАКОНИ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ : 17-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. V (1925-1926 г.)], държана на 10.III.1926 г. в София. - В: Светлина на ми­сълта: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926 г.). Т. II. София, 1930, стр. 63-79. (бел. М. И.) [11] ЖИВИ ЧЕШМИ : Извънредна беседа, държана от Учителя Петър Дънов на 22.­111.1926 г., София, 19,30 ч. Непубликувана, (бел. М. И.) [12] канела, канелка (от ит. canella през гр.) - кран, кранче. [13] курна - диал. каменно корито на градена селска чешма. (бел. М. И.) [14] ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ: 22-ра лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. V (1925-1926 г.)], държана на 28.IV.1926 г. в София. - В: Светлина на мисълта: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926 г.). Т. II. София, 1930, стр. 169-184. (бел. М. И.) [15] УСЛОВИЯ ЗА ОБИКНОВЕНИЯ И ЗА РАЗУМНИЯ ЧОВЕК : 23-та лекция от Учите­ля [на Общия окултен клас, г. V (1925-1926 г.)], държана на 5.V.1926 г. в София. - В: Усло­вия за разумния човек : Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926 г.). Т. III. София, 1930, стр. 3-16. (бел. М. И.) [16]С ЧИЯ ВОЛЯ? :27-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, r.V (1925-1926 г.)], държана на 2.VI.1926 г. в София. - В: Условия за разумния човек: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926 г.). Т. III. София, 1930, стр. 77-102. (бел. М. И.) [17] ОГЛАШЕН, ВЯРВАЩ И УЧЕНИК : 29-а лекция от Учителя на Общия окултен клас, г. V (1925-1926 г.), държана на 16. VI.1926 г. в София. - В: Условия за разумния човек: Лекции на Общия окултен клас на учениците на Всемирното Бяло Братство. Г. V (1925-1926 г.). Т. Ill, стр. 128-160. (бел. М. И.) [18] НАЙ-ГОЛЯМОТО ВЕСЕЛИЕ И НАЙ-МАЛКАТА РАДОСТ : 5-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, година VI (1926-1927)], държана на 20.Х.1926 г., София. - В: Прос­тите истини : Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Брат­ство, Г. VI (1926-1927), Т. I. София, 1933. (бел. М. И.) [19] ДОБРОТО СЪРЦЕ: 8-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. VI (1926-1927 г.)], държана на 10.XI.1926 г., София. - В: Отношение на простите истини към човека: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. VI (1926-1927 г.). Т. I. София, 1933, стр. 172-193. (бел. М. И.) [20] УСТОЙ НА СЪЗНАНИЕТО : 9-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. VI (1926-1927 г.)], държана на 17.XI.1926 г., София. - В: Отношение на простите истини към човека: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. VI (1926-1927 г.). Т. I. София, 1933, стр. 194-216. (бел. М. И.) [21] ЛЮБОВ - КОЛЕКТИВНОСТ : 10-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. VI (1926-1927 г.)], държана на 24.XI.1926 г., София. - В: Отношение на простите исти­ни към човека: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Брат­ство, Г. VI (1926-1927 г.). Т. I. София, 1933, стр. 217-244. (бел. М. И.) [22] ГОВОР И ПЕНИЕ :11-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. VI (1926-1927 г.)], държана на 1 .XII.1926 г. в София. - В: Отношение на простите истини към човека: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. VI (1926-1927 г.). Т. I. София, 1933, стр. 245-261. (бел. М. И.) [23] ПОСЛЕДНАТА ПОСТЪПКА : 12-а лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. VI (1926-1927 г.)], държана на 8.XII.1926 г., София. - В: Отношение на простите исти­ни към човека: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Брат­ство. Г. VI (1926-1927 г.). Т. I. София, 1933, стр. 262-280. (бел. М. И.)
  2. 66. ВЪЗБРАНА НА СЪБОРА ПРЕЗ 1926 г. В СОФИЯ В 1925 г., както вече отбелязахме, съборът беше в Търново, това беше последния събор там. На следващата година, през 1926, съборът на Братството се проведе на Изгрева в София. В съседно място закупено от Братството се построи малка стаичка, изградена от тухли за Учителя, а пред нея се определи място, където приятелите, дошли за събора да си построят палатките. За провеждане на събора беше взето разрешение от властта, но владиците и поповете, и този път не останаха спокойни. Въпреки разрешението, те успяват да подтикнат полицейската власт, да обкръжи Изгрева със своите хора и да не пуска никой да влиза или излиза оттам. Сутринта в деня на откриването на събора, нашият брат Методи Константинов, както той ми предаде, придружавал Учителя от дома Му на улица „Опълченска^ 66 до Изгрева. Приближавайки дотам в гората ги посреща една сестра и им казва да не отиват на Изгрева, защото той е обкръжен от стражари. Положението, както казала тя, било. много напрегнати. Учителят внимателно погледнал Методи и той както се изразява светкавично разбрал Неговата мисъл. Аз помолих сестрата, както казва Методи, да придружи Учителя, обратно до ул. „Опълченска" б6, след което се отправих направо до дома на министър-председателя. Така интуитивно долових мисълта на Учителя и затова, като стрела се спуснах към дома на министър-председателя. Той живеел близо до квартирата на Методи и знаел къде точно. По това време министър-председател на България беше Андрей Ляпчев. И наистина, продължава по-нататък Методи, ако бях закъснял само две-три минути, нямаше да го заваря, тъй като той е трябвало да замине с автомобил за Варна, флуида, с който ме изпрати Учителя беше така силен, че когато аз се приближих до министъра, никой не ме спря, а той, като че ли ме очакваше, хвана ме под ръка и ме запита какво желая. Аз му казах следното: „Г-н министър- председателю, днес е нашият съборен ден. Вие лично вчера разрешихте този събор да се проведе на Изгрева. Днес ние бяхме изненадани, когато ни обкръжи полицията и искаше да ни разпръсне. По чия заповед става това, на нас не ни е известно". Той почти нищо не ми каза, върна се в дома си и след малко ми каза, че всичко е уредено. Аз му благодарих и отидох при Учителя, като отново го придружих до Изгрева. Когато пристигнахме там, нямаше нито следа от стражарите. Изнасям, продължи Методи, този факт между другото и затова, за да подчертая, колко мощна е мисълта на Учителя. За мощта и величието на Неговата мисъл, всеки брат и сестра могат да приведат много примери. Но ето и един още. След приключване на събора от 1926 г., през новата школна година, която започва от 22 септември, началото на есента, есенното равноденствие, Учителят продължи да държи своите беседи в салона на улица „Оборище" N 14 по същия ред. В неделя от 10 часа за всички граждани, а в сряда и петък вечерта, за школите. Между първите заселници на Изгрева, беше и един ветеринарен лекар - д-р Иван Жеков, вече пенсионер заедно с другарката си Юрданка Жекова. Те бяха дошли от Варна и се заселиха на Изгрева. И двамата бяха много ревностни и предани към делото и чисти в своите отношения към всички. Докторът си беше построил малка дъсчена къщичка, където си живееха. Къщичката беше построена малко по в края на закупените места. Една сряда през деня, сестрата - другарката на доктора, вижда на поляната Учителя, отива при Него и му казва: „Учителю, тази вечер аз няма да мога да дойда на беседата, защото няма кой да пази къщичката ни, пък и докторът го нема". Учителят й казал: „Ти ела на беседата, а ние ще изпратим един Ангел да пази къщичката ви". Сестрата си тръгва към дома си поласкана в себе си, че Ангел ще дойде да пази къщичката им. Наближава времето за тръгване към салона в града. Сестрата се приготвя, излиза пред вратата и зачаква идването на Ангела, като започна непрекъснато да поглежда към небето в очакването на видният пазач. Не след много идва при нея едно грамадно рунтаво куче, започва да върти опашка и да се гали около нея. Тя го гледа и недоумява, за първи път вижда това куче, пък и тъй любезно се държи. Чака, гледай най-после решава, взема една тел, която й попада на ръка, връзва кучето до вратата и тръгва към града за беседа, според както Учителят й е казал. След беседата, късно, някъде към полунощ, тя се прибира и вижда кучето там пред вратата да седи на стража. Погалва го, нахранва го и го отвързва. Малко след това идва Учителя. Сестрата е приятно изненадана, а Учителят с усмивка и казва: „Дойдох да видя, как нашият пратеник е изпълнил задачата си", посочвайки към кучето, а то все още седи, върти опашка и се умилква. На тръгване Учителят й казва: „Всяко същество, което изпълнява волята на Бога е Ангел". На сутринта, един брат, Цеко, минава край къщичката на сестрата и казва: „Абе сестра, какво беше това куче, което беше вързано пред вратата ти? То не даваше възможност да се приближи човек до вашата къщичка". - „Ха, видя ли какъв Ангел ми прати Учителя за да ми пази къщичката", смеейки се му отговорила тя. „Чудна работа! " Клатейки глава, казал брата и си тръгнал замислен. Забележка на съставителя: Оргиналният текст на „Мигове от великата ера" съдържа 135 машинописни страници. Към него са вмъкнати и допълненията от магнетофонния запис равняващи се на 31 страници с отбелязани номера от 1 до 48. Накрая на стр. 135 стои подписа на Николай: „На Вергилий от Николай".
×