Jump to content
Ани

Наряди за 1920 г.

Recommended Posts

НАРЯД за 1920 година

 1. Наряд за събора през 1920 г.
 2. Магнетически упражнения.
 3. До всички ученици в София, 6 юлий 1920 год.
 4. Разговор с Учителя в дома на Лазар Котев, 8 август 1920 г.

1) НАРЯД ЗА СЪБОРА

през 1920 г.

ДЕН ПЪРВИ
Четвъртък, 19август 1920 г., Преображение.
6ч. сутринта

1. Размишление:

Ще благодарим на Бога за всичко, което ни е дал досега.

2. „Благославяй, душе моя, Господа".

3. Добрата молитва.

4. „Благословен Господ Бог наш".

5. Отче наш.

ДЕН ВТОРИ
Петък, 20 август 1920 г.
6ч. сутринта
1. Добрата молитва.
2.Молитва и размишление:
За идването на Духа Божий, Христовия Дух в нас, Който да ни просвети и изяви дълбоките тайни, скрити в Бога
3. „Лозинката",
4. 91. Псалом.
5. Хвалата.
6. Песента „Благославяй, душе моя, Господа" - 9 пъти.
7. Отче наш.

ДЕН ТРЕТИ

Събота, 21 август 1920 г.
6 ч.сутринта

1. Отче наш.

2. Молитва и размишление:

Да се въдвори Божията правда на земята във всичката нейна пълнота. Да осени първо всичките домове.
Да вдъхне в сърцата на верующите Божествената ревност - да я възприемат във всичката нейна красота и да я приложат във всичката нейна хубост и пълнота.

3. Песента „Благославяй, душе моя, Господа".

4. Пътя на живота.

5. Добрата молитва.

ДЕН ЧЕТВЪРТИ

Неделя, 22 август 1920 г.
6 ч. сутринта

1. Отче наш.

2. Размишление:

За преуспяване Царството Божие в нас и около нас. За изявяване силата Божия чрез нас и в нас.

Да премахне Господ всички препятствия от пътя на Своето Царство.

3. 35 Псалом.

4. Лозинката.

5. Песента „Благославяй, душе моя, Господа".

6. Молитва на Триединния Бог.

7. Добрата молитва.

ДЕН ПЕТИ

Понеделник, 23 август 1920 г.
6 ч.сутринта

1. Добрата молитва.

2. Размишление:

За възрастване на Божествените мисли в нашите умове. За пробуждането на Божествените чувства в нашата душа. За освобождаване от всичките остатъци от нашите минали съществувания.
За приемането на Божествения живот.

3. Молитва на Духа.

4. Пътя на живота.

5. Молитва на Царството

6. Отче наш.

8ч. сутринта

РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

След закуската като предмет за разисквания през този ден се дадоха следните въпроси:
 1. Как се приемахраната.
 2. Как се образува кръвта.
 3. Как се създава мисълта.
През тази година всеки ще си избере един отрасъл от живота и ще го изучи всестранно. Например някой от вас обича да отглежда пчели - ще изучи подробно живота им. Ако иска да държи реферат по това, трябва да има данни, които да почиват на собствени наблюдения и изучавания. Друг някой например има волове - да изучи защо у едни очите са един цвят, а у други - друг цвят, да изучи всички техни особености и т.н. Трети от вас обича градини - да се заеме да отглежда разни зеленчуци или цветя, да изучава условията, при които най-добре се развиват и т.н. Някои от вас може да се заемат с изучаването планините, реките в България или с кометите, с промените на Слънцето: защо някой път е червено, друг път има друг цвят. Който иска, може да се заеме да изучава нещо за косите: защо капят, защо у едни са дълги, у други - къси, защо у някои рано побеляват и др. Друг да изучава очите: формата, големината, цвета им и т.н.
Ако не се заемете да изучавате един или друг някой въпрос всестранно, откъслечните познания, които имате по разни въпроси, няма да ви ползуват.
Може ли още сега да се определи въпросът?
Може, и още по-добре ще бъде.
10ч.сутринта

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

I. Издиганедвете ръце от страна на тялото, с дланите надолу, на височина, равна с височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл 45 от равнището на раменете, а лявата се спуща надолу под ъгъл 45 от равнището на раменете и в такова положение се присяда долу шест пъти, като през време на упражнението съсредоточите мисълта си към предната част на мозъка.

Това упражнение служи за урегулирване предната част на мозъка.

II. Това упражнение е също както първото, само че се издига лявата ръка нагоре, под ъгъл 45 от равнището на раменете, а дясната се спуща надолу под същия ъгъл, при което се присяда пак 6 пъти.

През време на това упражнение съсредоточвайте мисълта си към сърцето. Това упражнение служи за урегулирване на чувствата.

III. Изнасяне и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга и гребане напред, с присядане 6 пъти.

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към гръбначния стълб. То служи за урегулирване на гръбначния стълб.

IV. Издигане лявата ръка нагоре и напред към изток, а дясната надоле, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. И това упражнение се прави 6 пъти.

Докато се прави това упражнение, ще съсредоточавате мисълта си към стомаха. То служи за урегулирване на стомаха.

V. Поставяне ръцете на кръста. Закрепване тялото на левия крак, а десният се изнася навън, надясно, като се образува с него бавно полукръг отдясно наляво - 6 пъти. След това закрепвате тялото си здраво на десния крак и с левия правите същото, както и с десния крак, пак 6 пъти.

През време на упражнението съсредоточавате мисълта си към нервната система. То служи за урегулирване на нервната система.
VI. Издигане ръцете настрани, на височина, равна с височината на раменете, и бавно издигане нагоре, докато се допрат пръстите на двете ръце горе. Подигане тялото на пръсти и в това положение, бавно присядане долу, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави 6 пъти.
То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се „магнетично събличане и обличане", надолу - събличане, нагоре - обличане.
Забележка:
Тези упражнения ще правите един път през деня и то, ако се правят сутрин е прекрасно, на обед - хубаво, а вечер - добро. Тези упражнения трябва да се правят много бавно и правилно, с добре обтегнати ръце и крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитие на сърцето и гърдите. Със съсредоточаването на мисълта се усилва умът. Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.
Тези упражнения са едни от най-хубавите окултни упражнения. Гледайте обаче те да не ви станат като една примка, а се проникнете от тяхната полза. Считайте, че сте ги знаяли някога, а сега си ги припомняте.

ДЕН ШЕСТИ

Вторник, 24 август 1920 г.
6 ч.сутринта
Добрата молитва
Песента „Благославяй; душе моя, Господа".
Молитва и размишление:
За въдворяване пълната Божия любов между всички братя и сестри по лицето на земята.
За въдворяване Единството на Духа. За възцаряване Истината в нейната пълнота между нас. Да изпълни Господ всички свои добри намерения, които от началото е предопределил според своето благоволение.
Да бъдем всички верни на своето призвание; да изпълним благата Му Воля със всичкото си сърце.
Да възлюбим Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила.
Да възлюбим всичките си наши братя, сестри и ближни, както собствените си души.
Отче наш.

ДЕН СЕДМИ

Сряда, 25 август 1920 г
.
6 ч.сутринта
Този ден е за компенсиране на миналото през другите дни от седмицата. Пропуск:
„Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов."
Ден седми започва с
 1. Добрата молитва.
 2. „Благославяй, душе моя, Господа.
 3. Пътят на живота.
 4. „ Ще се развеселя".
 5. Отче наш.

2) МАГНЕТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Първо упражнение

За урегулирване предната част на [мозъка].
Прикланяме и повдигаме тялото на пръсти с издигната дясна ръка.
а) Тялото право, краката събрани, ръцете отвесно надолу.
б) Поставят се ръцете, с дланите надолу, хоризонтално и в длъж на раменете (това положение показва движение в права линия) и казваме: „Така да имаме равновесие в сърцата, умовете и волята ни."
в) Издига се дясната ръка нагоре под ъгъл 45, лявата се спуска долу под ъгъл 45 (това положение на тялото показва движение в кръг) и тогава много бавно трябва да става упражнението, за да имате полза.
Умът ви трябва да бъде съсредоточен в ръцете[и] краката. И при всяко понататъшно движение умът ви да присъствува - да не се разсейва.
Изпълнение на упражнението:
В това положение на тялото - прикляква се право надолу, бавно в 10 секунди счет. После издигане, изправяне на тялото нагоре, като се спазва същото положение на ръцете. Това се повтаря 6 пъти.
Забележка:
бе законът на еволюцията.

Второ упражнение

За урегулирване на чувствата.
Прикланяме и повдигаме тялото на пръсти, с повдигната лява ръка.
а) Тялото, стоежът - както в Първо упражнение.
б) Ръцете-хоризонтално
в) Издига се лявата ръка нагоре под ъгъл 45, дясната се спуска надолу под
ъгъл 45.
Следните упражнения, т.е. поясненията и изпълнението на упражнението - както в Първото упражнение.

Трето упражнение

За урегулирване на гръбначния стълб.
Кръгообразно движим ръцете отзад напред с приклякане.
а) Тялото, стоежът - както в Първо упражнение.
б) Поставяме ръцете назад под ъгъл 45, с дланите назад и прави, [ обърнати една срещу друга, и гребане напред, с присядане 6 пъти].
Умът ви да бъде съсредоточен [към гръбначния стълб] - ако не е, полза
няма.
Изпълнение на упражнението:
В това положение на тялото започва се бавно приклякане и спускане ръцете надолу, като се обръщат постепенно с дланите напред във форма на копанка, докато заемат нормалното положение. Продължава се без спиране и се изправя тялото, като едновременно и ръцете се движат напред, като че загребват и описват кръг с движението си нагоре във вертикална плоскост, докато отидат отзад и под раменете в положението, описано в буква б).
Почва се наново приклякване и загребване, което се повтаря 6 пъти.
Забележка
: При гребането, когато ръцете са назад, показва, че трябва да изхвърлим миналото назад (всичко старо, вехто, грешно), а когато ръцете са долу
 • почват да гребат дъното, утайките от миналото и при второто положение на ръцете
 • да вложим мисълта, че го изхвърляме.

Четвърто упражнение

За урегулирване стомаха.
Кръгови обръщания на тялото и ръцете отдясно наляво и отляво надясно - отчасти подобно на плаване.
а) Тялото, стоежът - както в Първо упражнение.
б) Обръща се тялото от кръста към дясната страна, лявата ръка нагоре, под ъгъл 45; дясната надолу, отделена от тялото под ъгъл 45.
Изпълнение на упражнението;
Започва се: обръщане тялото от кръста към лявата страна и с описване кръг от дясната ръка, като се издига нагоре по перпендикуляр, а лявата се снема надолу, докато се заеме следното положение на тялото - тялото от кръста да бъде обърнато наляво и наведено напред лявата ръка надолу под ъгъл 45;
продължава с дясната ръка да се снема надолу, лявата да се издига нагоре перпендикулярно, но и тялото от кръста да се обръща към дясна страна и поведено [под ъгъл] напред.
Това се продължава 6 пъти. Ръцете описват: лявата ръка - 6 кръга и дясната ръка - 6 кръга.

Пето упражнение

За възстановяване равновесие или за урегулирване нервната система.
Кръгови движения на десния крак отдясно наляво и отляво надясно и на левия крак отляво надясно и отдясно наляво.
а) Тялото, стоежът- както в Първото упражнение.
б) Ръцете туряме на бедрата, с дланите навътре. Отпускаме тяжестта на тялото на левия крак и отменяме десния крак встрани от тялото на половин крачка.
Изпълнение на упражнението;
С десния крак описваме кръг от дясно към ляво, докато жабата на десния крак се опре върху подколенния пищел на левия крак. Със същия крак описваме нов кръг от ляво към дясно, докато предната част на десния пищел се опре върху задната част на левия пищел върху жабата на левия крак.
Това продължава 6 пъти с десния крак. По същия начин по буква б) изпълваме и с левия крак.

Шесто упражнение

Магнетическо обличане и събличане
Приклякане и изправяне на тялото с вертикално издигане и отпускане ръцете. С него завършваме първите пет упражнения.
а) Тялото, стоежа - както в Първо упражнение.
б) Издигаме ръцете нагоре и ги поставяме в нормално положение в длъж на раменете.
После ги издигаме нагоре над главата с дланите навътре и пръстите срещнати - опрени едни в други, да се образува триъгълник. Ръцете силно опнати и тялото издигнато на пръсти.
Изпълнение на упражнението:
Приклякаме с тялото и спускаме ръцете, надолу с дланите, докато се опрат пръстите до краката. Изправяме тялото бавно и отделяме ръцете от него във вертикална плоскост, и подигаме ги нагоре, като постепенно обръщаме дланите навътре, докато пръстите на двете ръце се срещнат над върха на главата - ръцете обтегнати и тялото на пръсти, както по-горе. Продължаваме на ново приклякане и отпускане ръцете, както и по-горе. Изправяме се и т.н., докато 6 пъти извършим това упражнение.
Добавка-пояснение:
Всяко упражнение имаме 6 пъти.
6x6 = 36 пъти
3 + 6 = 9 - това е завършен път на работа.
Тия упражнения трябва да се правят сутрин и дават прекрасни резултати; на обяд - резултатът е добър; може и вечер - резултатът е хубав.
Тия окултни упражнения не се дават никому, освен който ги схване.

3) ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В СОФИЯ

6 юли 1920 г., София

До обичните ученици

„Бъдете съвършени, както е съвършен Отец Ваш Небесни", е казал Единният Учител, Който е отделил Стария завет от Новия. Съвършени - в какво? - В Любовта, в Доброто, в Справедливостта, в Мъдрост, в Истина. А Истината, това е проявената Любов в живота. Можете ли вие да проявите тази Истина на дело? А знаете ли Вие размерите на тази всеобемляюща Любов на Бога на Боговете, на Господа на Господарите, на Учителя на Учителите, Който казва: „Седем пъти на ден по 70 трябва да се прощава на брата, на приятеля, на ученика, който се обръща и иска прошка." Тази Любов в миналото е била ваш съпътник, тя е и днес с Вас, мислите ли, че тя може да се измени и стане друга, с ограничени предградия? - Не, горко на богатия, който не е богат, горко на бедния, на сиромаха, който не е сиромах. Това е едно от правилата на Божието Царство, на Великата окултна школа. Богат - богат в Божественото и сиромах в човешкото.
Моят мир да бъде с Вас!

(Свещеният подпис)

4) РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

В ДОМА НА ЛАЗАР КОТЕВ

8 август 1920 г.

Вашите отношения към Мене са отношения към Бялото Братство, а отношенията към Бялото Братство са отношения към Бога.
Вие трябва да следвате или Мойсея, или Исуса, или Мене: НИЕ СМЕ ЕДНО. Мойсеевото учение е Божествено, както е Божествено и Христовото учение, и Моето. Онзи Христос, Който беше в Исуса, е същият, Който е в Мене.
Един е Духът.
Едно от тия учения в пълнотата Му трябва да изпълните точно. Аз бих желал да изпълните и трите. Според степента на искренохтта ви ще бъде и благословението на Бога.
Поканени бяха званите на трапезата, но едни не дойдоха, защото си купили ниви, други - волове, а трети се женили. Благодарете им, че не дойдоха, затова по заповедна Господаря слугите призваха вас - клосните, сакатите. Тук Бог ви извика и вие сами можете да напуснете. Никой друг не ви е викал, не ви е записвал и никой не може нито да ви спира, нито да ви пъди. Това е училище, а Аз съм определен ваш Учител. Но ако вие не искате да слушате и да се учите, Аз ще ви предам на Баща ви. Аз не съдя, ще стоя настрана и след като изброя ударите на тояжката Му, ще си направя математически сметката, своите изчисления.
Защото грехът се образува по следующия начин: първо ще помислиш, второ - ще пожелаеш и трето - ще действуваш. Затуй на три места ще ви съдят: първо - на физическото поле, второ - в света на желанията-астралния свят и трето - в мисловия или менталния свят. А в причинния свят ще бъде вече ликвидирането на греха. Но съденето е предоставено на Сина Человечески, Който е БЯЛОТО БРАТСТВО. A3 ВИ УЧА НА ЗАКОНИТЕ НА ПРИРОДАТА. ТОВА Е ДНЕШНОТО УЧЕНИЕ. Аз не ограничавам никого, но затова други ще ви ограничат.
Понеже е казано, че праведният седем пъти ще мине през огън, то ще трябва да се приготвите за това мъчение.
Вие, софиянци, почнахте с мъчението, преди което трябваше да изучите КРОТОСТТА И СМИРЕНИЕТО, та чрез добитото електричество и магнетизъм да минете през изпита, който ви дадох. Всеки да има своята мисъл. Не се влияйте, но си помагайте. Истината не може отвън да се предаде. Тя ще се разкрие и отвътре ще израсте.
Вие нямате време да се отклонявате, нито да се бавите. Кармата ви е назряла. Ако не ликвидирате сега, ще останете за след 2000 години. Нема време за философствуване. Вярвайте в живия Бог. Средно положение нема. Ако отидете с Черното Братство, ще ви одерат кожите. Ако сте с Бога, ще си ходите изправени на два крака и кожите ви ще бъдат здрави.
Заедно с учението, с което се учите, всеки ще си носи отговорностите за отклоненията. И за едно престъпление в сегашното ви състояние, като служители на Братството, ще се връщате цял живот на земята, за да го изкупите.
Не търсете Христа на физическото поле. Не Го търсете в един човек, защото Той е във всички хора. Само че там, където се проявява Христос, там ще видите интензивна светлина.
Христос е Един и Много.
Понякога казвате: „Господин Дънов дали е Христос или Христос е в Него?" Ще ви кажа: ХРИСТОС НЕ СЪМ, НО ХРИСТОС Е В МЕНЕ. Ако бях Христос, за когото мислите, щях да управлявам цял свят. Щом не съм такъв човек, не съм Христос. ХРИСТОС НЕ Е НА ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ.
Господ ми казва: Иди кажи на всички хора, на целия народ, да се подобрят, да изпълнят Моята Воля и ако този народ не Ме послуша, ще види тогава какво ще стане. Ще опитат кой е този Господ, за Когото Аз говоря. Ако българите послушат, тази година ще имат и хляб, и положение, и знание.
Господ е силен и веднъж Ме е поставил на това място тук на земята, цял свят да се събере, няма да Ме отмести от мястото Ми, защото не с Мене ще се бори, а с Господа, Който Ме е изпратил. Този Господ държи в ръцете си и Франция, и Англия, и Германия иТой ще ги подчини. Той ще направи това, което иска. Не се позволява да бъдете членове на никоя партия.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×