Jump to content
Ани

Наряди за 1923 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1923 година

1. До учениците на Всемирното Бяло Братство (В. Б.Б.),31 януарий 1923 г.

2. Нареждане от 10 март 1923 г.

3. Правителството на Александър Стамболийски не разрешава събора на Бялото Братство през месец август 1923 г. На 9 юни се извършва преврат и Стамболийски е убит.

(Справка: „Изгревът", том/, стр.432-436.)

4. Програма - покана, 1 юлий 1923 г. за Първия младежки окултен събор.

5. Предложение за кооп.сдружение "Бяло Братство" от 20 юлий 1923 г.

6. Наряд от 15 август 1923 г., за събора на Веригата на 19.III.1923 г.

7. Наряд за 1923 г., 11. IX. 1923 г., София.

8. Списък на ръководителите на кръжоците, 1923 г.

9. Нареждане от 14 септемврий 1923 г. за I, II, II, IV, V, VI, VII седмица.

1) ДО УЧЕНИЦИТЕ

НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО

31.I.1923 г., София

Т . М .

До специалния клас
Светлината с ръка не се хваща, но с очи се вижда и с ум се разбира. Тази светлина води изпадналата душа през тъмнината. Ръката може да хване само образувалия се плод от светлината, окото да види слугата, който донася и ума да прочете писмото на Оня, Който го праща.
Свещения плод на живота трябва с всичката чистота да се хваща. Душата на ученика трябва да е обхваната от свещения трепет на Божия Дух. Само така ученика може да се доближи, да види свеженото лице на Истината и да разбере възходящия път на Любовта.
Великите идеи живеят в благородните души. Светлите мисли в светлите умове, чистите желания в чистите сърца. Там, гдето има светлина, чистота Духовна, свобода Божествена, там Духът Царува.

(Свещеният подпис)

2) НАРЕЖДАНЕ

Ст. София 10.III.1923 год.

Любезни братя в Господа Н.Л.К.Б.Л.

По нареждание.
Тази годишното посрещане и отпразнуване на астрологическата година, 9 (стар стил) / 22 (нов стил) март, ще се извърши в следующия ред:
А. Преди обед
Молитвено общо събрание по установения ред досега, със следната добавка:
1. Да се прослави Името Божие на земята; да се изпълни Волята Божия и да се въдвори Царството Божие на земята в неговата пълнота.
2. Да премахне и разсипе Бог всички ония врагове и разпръсне всички лоши мисли, желания и действия, които пречат и спъват Божието дело.
3. Да привлече Бог своите избрани синове като работници на святата Си нива.
Да излее благодатната Си струя от Любов, Мир и Хармония в техните души
и сърца.
Да дойде просвета в техните умове и да се яви Божията виделина в техните очи, за да извършат Благата Му Воля на земята.
4. Да благослови Бог през тази година всички засети храни, всички зеленчуци и плодни дървета в изобилие.
Забележка:
Това се отнася само до свободните от работа братя и сестри.
Б. Следобед
1. При повторение на предобедната молитва с горната добавка - пункт от I - IV. Начало - между 6-7 часа вечерта.
 
2. Обща братска вечеря от варено жито и плодове - начало 8 часа вечерта. Поздрав душевен на всички братя и сестри от Любезния ни Учител.

С бр. поздрав:

В. В. П. Епитропов

4) ПРОГРАМА - ПОКАНА

за

Първия младежки окултен събор, състоял се в гр. София

1 юлий 1923 год.

Ден първий,
неделя, 1 юлий 1923 год.
Следобед. Начало 2 ч.
 1. Песен.
 2. Молитва.
 3. Откривание на сбора.
 4. Реферат „Ученичество" - бр. Д. Гарвалов (2.30-3.30 ч.).
 5. Реферат „Комуналния братски живот"-бр. Г. Радев (3.30-4.30 ч.).
 6. Почивка.
 7. Разисквания върху прочетените два реферата (5-7 ч.)
Ден вторий
, понеделник, 2 юлий 1923 год.
Преди обед. Начало 7ч. сутринта
 1. Песен.
 2. Молитва.
 3. Реферат „Толстой и теософията - предтеча на Новото учение" - Пампоров (7.308.30 ч.).
 4. Реферат „Новото учение и анархизма" - М. Константинов (8.30-9.30 ч.)
 5. Почивка.
 6. Разисквания върху четените реферати (10-12 ч.)
След обед. Начало 3 ч.
 1. Реферат „Наука и окултизъм". - Б. Боев (3-4 ч.)
 2. Реферат „Окултни науки" (4-5 ч.)
 3. Почивка (5-5.30 ч.).
 4. Разисквания по четените реферати.
Ден третий
, вторник, 3 юлий 1923 г.
Преди обед. Начало 7 ч. сутринта.
 1. Песен.
 2. Молитва.
 3. Реферат „Изкуство" -Джуджев (7.30-8.30ч.).
 4. Разисквания.
 5. Почивка (9.30-Юч.)
 6. Общи въпроси (10-12ч.)
След обед. 3 часа.
 1. Събрание на сестрите (3-4ч.)
 2. КОНЦЕРТ (4.30-6.30ч.).
[Ден четвърти]
, Сряда, 4 юлий 1923 год.
Екскурзия до Витоша. Тръгване 5 часа сутр. Сбор. пункт „Кладенеца".
Съборът се закрива на планината.

5) ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от 20 юлий 1923 година

Кооперативно Здружение
„Бело Братство"
Централа София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Драги братя и сестри,
На 15 юлий т.г. в София, по взетата по-рано инициатива, се учреди Кооперативно Здружение „Бело Братство", което съгласно устава си има своята централа в София, а клонове в целата страна.
Високоблагородната идея, която цели нашето Братство, съвпада напълно с идеите на учредената кооперация: с общ Труд и усилия, при връзките, които всички братя и сестри, градове, паланки и села имат, съществуванието на една кооперация е осигурено.
Доставка на известни продукти без посредници, на по-ефтина цена, рационалната обработка на земя, усъвършенствано производство на разни потреби и предмети, а главно просветна и книжовна дейност, ето главните задачи на здружението.
„Чрез Кооперацията, комуната - към великата задача: Братство между хората."
За да може обаче да се уясни и изложи систематически целата тази идея на кооперативност между братята и сестрите, на взаимопомощ между клоновете в страната, Централното Управление реши да устрои
извънредно Общо Събрание
на членовете в Търново, като това събрание се съвпадне с общия традиционен събор на Братството: това ще спести и средства, и сили. Ето защо, разчитайки на пълната и безрезервна подкрепа от братята и сестрите от провинцията, Централното Управление моли да се даде най-широка гласност за коопериранието от ръководителите в провинцията, като се предложи на всеки наш брат и сестра да се запишат в списъка, който ръководителят ще състави. Единствено условие за член на кооперацията е да се внесе един дел от 100 лева и встъпителна вноска от 10 лева.
Малолетни също се приемат. Всеки член за събранията на кооперацията, извънредни и обикновени, срещу издадено удостоверение от централата, пътува с 50% намаление по Българските Държавни Железници.
Предварително да се попълни тук приложения протокол, ще се подпише и ще се внесе 10 лв. встъпителна вноска на ръководителя.
След това ръководителят съставя списъка на членовете, които ще присъстват на събранието в Търново, като точно и внимателно попълни графите. С първа поща списъка и протокола ще се изпратят в София на адрес: Секретаря на кооперация „Бело Братство" Начо Петров, ул. Булевард Христо Ботев N 87, за да може веднага от София да ви се изпратят подписани удостоверения за пътувание до Търново с 50% намаление по железниците, които ръководителите ще раздадат на членовете на кооперацията, като попълнят имената и поставят гербова марка от 3 лв. При предавание на удостоверението на кооператора, ръководителят му събира 100-тех лева за кооперативен дел, които пари той ще има грижата да предаде в Търново на Кооперацията.
Тези 100 лева са за задължителния кооперативен дел. Те ще основат първоначалния капитал на кооперацията. Всеки член с този дел или впоследствие може да вземе още колкото иска делове, за да се увеличи капиталът на кооперацията.
Ще се обясни, че внесените суми по деловете са собственост на члена, който при напущане кооперацията или когато поиска, може да си ги изтегли обратно, без каквито да е удръжки. При заминаване наследниците имат право на тези суми.
Разчитайки на пълна подкрепа и безрезервно притичвание на помощ, Централното Управление очаква масово записвание на братя и сестри за членове на кооперацията.
НЛКПрБЛ.
София
20 юлий 1923 г.

Председател: Илия Стойчев

Подпредседател: Симеон Симеонов

Секретар: Начо Петров Тодор

Членове: Тодор Стоименов Драган Попов

Верно с оригинала:

Председател: /Подпис/

Секретар: /Подпис/

6) НАРЯД

от 15 август 1923 година

София, 15 август 1923 год.

Любезний брат... ,

С. П.Б.Л. Е. Л.

По нареждание на любезния ни Учител.
Съобщаваме на всички братия и сестри начина, по който ще вземат участие в градовете при посрещание на духовния събор на Веригата на 19 того.
1.Събирание на групи от 5-10 души по хармония и единодушие.
 
2. Ставание сутрин, начиная от 19 того, при пуквание на зарята: омивание, обличание празднично и започвание молитвата по разположение: със Отче наш или Добрата молитва, или молитва със свои думи.
 
3. Да се помолят всички Господ да премахне всички препятствия от пътя за въдворяване Царството Божие на земята. И да благослови онези, които го търсят със душа, сърце и ум.
 
4. Да прочетат Евангелието, кому где се отвори. След това по наряда първия ден от миналогодишния събор да се изпълни, като всеки един разгледа изпълнил ли е обещанието, което е дал на Господа през целата изтекла година, като се постарае да изправи грешката си.
 
5. Всеки ден по ред ще се продължава събиранието сутрин при пукванието на зарята и прочитание наряда на съответния ден на миналогодишния събор.
 
6. Така да продължавате, докато получите нови допълнителни нареждания.
19 август ще се прекара в пост.
Поздрав на всички братя и сестри, които живеят в Любовта, от любезният ни Учител.

С братски поздрав твой: /п/Тодор Стоименов

7) НАРЯД ЗА 1923 ГОДИНА

I седмица
Начало 23 септемврий при изгрев слънце.
Като станем и се приготвим, ще кажем (при спуснати ръце надолу, без движение):
1. Доброта, пълнота, светлина.
С тия три думи се засягат трите свята. Добротата се проявява в тялото, пълнотата на сърцето и светлината на ума.
2. Добрата молитва.
 
3. Да пребъде Божията милост с нас.
Ще имаме при себе си само едно Евангелие. Ще отворим 15 глава от Йоана и ще си изберем един стих, който най-много ни прилегне, след като прочетем цялата глава. Ако сте запазили правилата, през този ден този стих ще обзема цялото ви съществувание
II седмица
(Вдигнати ръцете отстрани и наравно с главата, при почването на молитвата, а след свършването - снемание на дясната, а после лявата ръка и то бавно.)
 
1. Сила, живот, здравие.
 
2. Отче наш.
 
3. Господи, пребъдвай с благостта си в нас.
 
4. Ще почетем 16 глава от Йоана и ще си изберем един стих.
 
III седмица
(Ръцете на гърдите под трапчинката, със събрани пръстите безимения и кутрето.)
 
1. Милост, търпение, служение.
 
2. Молитва на свещената чистота.
3. глава от Йоана - избирате един стих.
4. Ний живеем в Царството на Любовта.
IV седмица
(Седнали с прекръстосани крака на земята, десния крак отгоре, по източному, а ръцете на коленете.)
 
1. Любов, радост, веселие.
2. Молитвата „Хвала".
3.18 глава от Йоана, избирате един стих.
4. Молим се, Господи, да пребъде Святият Ти Дух с нас.
V седмица
(Левият крак подгънат по източному, а десният повдигнат. Лявата ръка на коляното, а дясната ръка под ключицата.)
 
1. Мъдрост, Истина, Правда.
 
2. Лозинката.
 
3. 19 глава от Йоана - избирате един стих. 4. Да дойде Царството Божие на земята.
 
VI седмица
(Десният крак подгънат по източному. Дясната ръка на коляното, лявата ръка на рамото.)
1. Мир, радост, разширение.
 
2. Молитва на Триединния Бог.
 
3. 20 глава от Евангелието от Йоана - избирате един стих. 4. Да се яви Славата Божия на земята.
 
VII седмица
Всичките упражнения и всички наряди от предните шест седмици.
 
1. Всички прежни дни, с четене стиховете.
 
2. Прочитание 21 гл. Йоана, избирате един стих.
Забележка:
Всичко това ще го изпълнявате по Дух. Това е най-малкото, което може да ви дам. Може да ви дам повече, но по-малко никога.
11.IX.1923 г. София
Вторник, 5.30 ч. сутринта.
Аз ще ви кажа малко работи, които ще бъдат сега особени.
Живот без здравие може ли да съществува?
Ядението без глад може ли да се прояви?
Пиението без жажда може ли?
Вървеж без движение може ли?
Това са въпроси, върху които вие ще мислите, докато трае този наряд.
Чисти уста - на земята.
Чисто сърце - горе.
Чист ум - на земята.
Чиста Душа-горе.
Чист Дух - горе.

8) СПИСЪК НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КРЪЖОЦИТЕ, 1923 г.

СПИСЪК

НА БРАТЯТА РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ КРЪЖОЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО ПРЕ3 1923 ГОД.

narqdi 1923 1.PNG

narqdi 1923 2.PNG

9) НАРЕЖДАНЕ

от 14 септември 1923 година

София, 14.1Х.1923Г.

Любезний брат, Н.Л.К.Б.Л.

По нареждане на Любезния ни Учител Съобщавам ви, че всички братя и сестри, които са ученици в школата на Всемирното Бяло Братство и тези, които са участвували в събора, ще им се даде следующият наряд, който влиза в сила от 23 септември т.г., а именно:

Изпълнението на наряда ще става всяка сутрин при започването изгрева на слънцето.

За I седмица - неделя

1. Прочитане 15 глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 1 стих: „Аз съм истинната лоза и Отец Ми е земледелецът."
 
2. Добрата молитва.
 
3. Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов. (3 пъти)

За II седмица - неделя

1. Прочитане 15 глава от Евангелието на Иоана и размишление върху 5 стих: „Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене и Аз в него, той приноси плод много, защото без Мене не можете нищо да сторите."
 
2. Отче наш.
 
3. Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. (3 пъти)

За III седмица - неделя

1. Прочитане 15 глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 10 стих:
„Ако държите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми; както съм Аз държал заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата Любов."
 
2. Лозинката.
 
3. Няма истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина. (3 пъти)

За IV седмица - неделя

1. Прочитане 15 глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 16 стих:
„Не избрахте вие Мене, но Аз вас избрах и поставих ви да идете вие, да принасяте плод и плодът ви да пребъде; щото каквото поискате от Отца в Мое име, да ви даде."
 
2. Молитвата на Триединния Бог.
 
3. Молитвата на Братството.
 
4. Молитвата „Хвала".
 
5. Няма правда като Божията Правда, само Божията Правда е Правда. (3 пъти)

За V седмица - неделя

1. Прочитане 15. глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 26 стих:
„А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелствува за Мене."
 
2. Молитвата за плодовете на Духа.
 
3. Няма добродетел като Божията Добродетел, само Божията Добродетел е Добродетел. (З пъти)

За VI седмица

1. Прочитане 16 глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 23 стих:
„И в оня ден няма да поискате от Мене нищо. Истина, истина ви казвам, че всичко, каквото попросите от Отца в Мое име, ще ви даде."
 
2. Молитвата на Царството.
 
3. Няма сила като Силата на Духа, само Силата на Духа е Сила Божия. (3 пъти)

За VII седмица - неделя

1. Прочитане 17 глава от Евангелието на Йоана и размишление върху 3 стих:
„А това е живот вечний, дето да познаят Тебе, Единнаго Истиннаго Бога и Исуса Христа, Когото си проводил."
2. Преповторение на всичките предишни шестседмични четива (наряди)
и прочитане текста на единия стих, който беше избран за всяка седмица, без да се четат отбелязаните глави от Евангелието.
3. Да се прослави Името Божие на земята, както е горе на небето. (3 пъти)
Този наряд е само за неделните дни (седмици), като се преповтаря, а през другите дни от седмицата са свободни да се молят, както ги ръководи Духът, като се чете и Молитвата на Братството, която се тук прилага.
Наряда ще дадете само на тези братя и сестри от школата, които ще го изпълняват, и то на ваша лична отговорност. Досегашните гимнастически упражнения остават в сила и за през тази година.
Трудовият час остава и занапред. „Празникът на труда" ще се отпразнува на 22 септември нов стил, в който ден ще започне труда. (Виж стр. 361 от Търновските беседи от 1922 година.)
На новоначинающите братя и сестри ще им се даде за наряд през годината да четат подред всеки ден по една глава от Новия Завет, като почнат от Евангелието от Матея и свършат с Откровението. Да се молят с
Добрата молитва
и
Отче наш.
Ще им се даде пост третия петък от всеки месец по 24 или 36 часа. За гимнастически упражнения ще им се дадат старите четири упражнения от 1921 година.
Поздрав от Любезния ни Учител на всички братя и сестри, които живеят в
Господа.
За получаването на настоящия наряд и молитвата молим, съобщете със затворено писмо в София, ул. Опълченска 66.

С братски поздрав:

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×