Jump to content
Ани

Наряди за 1934 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1933 година
 1. До ръководителите, 12. III. 1922 г. -наряд за 22. III., пролетното равноденствие.
 2. Любезни брат, 12. IX. 1933 г. - наряд за 22. IX., есенното равноденствие.
 3. Упътване за четене „Светът на великите души".
1) До братята ръководители

на учениците на Всемирното Бяло Братство

в България

Любезни брат,

П.Б.Л.-П.Б.М.И.

Съобщава ви се, че отпразднуването праздника на пролетта 22 март т. г., ще стане по следния начин:

Сутринта на 22 март излизане в 5.20 часа преди изгрев вън от града или селото на определените досега места за посрещане на пролетното слънце. Молитвата ще започне точно в 5.40 часа, както следва:
 1. Добрата молитва.
 2. Молитвата на Царството. 3.91 псалом.
 3. Пътят на живота.
 4. Отче наш.
 5. Е в. от Матея, 12 гл., 20-30 ст.
 6. Ев.от Йоана, 6 гл., 1-1 Oct.
 7. Ев. от Марка, 4 гл., 10-20 ст.
 8. Завършване с формулата:

„Пълната Божия Любов, Мъдрост, Истина носят вечния живот" (3 пъти). След това се правят гимнастичните упражнения. За размишление през деня: Евангелие от Лука, 15 глава.

През деня четене на групи беседата „Иде час" от Рилските беседи, 1932 година.
Вечерта в 7.30 часа братска вечеря в салона на кръжока, от плодове, жито и
ориз.
Преди вечерята ще се повтори утринният ред.
На вечерята ще присъствуват всички братя и сестри, които са посещавали събранията. За някои нови може да се направи едно малко изключение.
Умоляват се братята ръководители да съобщат настоящето и по селата на околията, там дето има кръжоци, за което ви се изпращат нужните екземпляри повече.
Поздрав от Любезния ни Учител на всички братя и сестри.
12 март 1933 година Изгрев - София
С братски поздрав:
П.Епитропов
2) Любезни брат...................... ,
П.Б.Л. -П.Б.М.И.
Съобщава ви се, че на 22 септемврий т. г. в 5 ч. с. ще се направят повсеместни братски срещи с кръжоците на Братството. Молитвата ще се направи по следния ред:
1.15 минути размишление. Всеки ще размишлява върху живота си, здравето си, чувствата си, мислите си и пр. Ще мисли за благата, които Бог му е дал, ще благодари за тях и ще се моли, като се ръководи отвътре от Духа. 2. Добрата молитва. 3.91 псалом.
 1. Пътят на живота.
 2. Отче наш.
 3. Молитвата на Царството.
 4. Евангелие от Йоана,10 глава.
 5. Ще се завърши с мотото:
„Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния вечния Бог на живота" (Зпъти).
 1. Гимнастичните упражнения.
През деня обща четене на една беседа по свободен избор. Ще има общ обед в салона на Братст вото.
През деня ще се предадат следните упътвания за духовната 1933/34 година, за да си ги препишат всички с нужните обяснения.
 1. Всеки неделен ден, през цялата година, като се почне от24 септемврий, ще се става в 41/г часа, а молитвата ще почва в 5 часа, като се спазва горният ред на молитвите със следната забележка: всеки неделен ден ще се чете по една глава от Библията по следния ред: Евангелие от Марка, Евангелие от Лука, първите 12 глави от Деянията на апостолите. Всичко 52 глави за 52 седмици.
 2. През останалите седмични дни сутрин, след ставане, ще се прекарат 15 минути в размишление в гореспоменатия дух. Останалите молитви - по свобода.
 3. Четиво през годината: Цялата Библия.
Десета серия беседи, които ще ви се изпратят.
„Простите истини" и „Неразрешеното" (I и II том лекции на Общия окултен клас, VI година), които ви са изпратени.
4) Почивка от 24 часа във всичките 52 петъци.
Моля, съобщете това на околните села, дето има кръжоци. За получаването на настоящето, моля, отговорете с една картичка.
Поздрав от Любезния ни Учител на всички братя и сестри.
12 септемврий 1933 година Изгрев-София.
С братски поздрав:
П.Епитропов
3) УПЪТВАНЕ ЗА ЧЕТЕНЕ „СВЕТЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ"
Истините, изложени в тая книга, са постоянна реалност. А Истина с постоянна реалност е оная, която важи едновременно и за трите свята: физическия, духовния и Божествения. Четенето на тая книга трябва да се придружава с размишление, за да се намерят в тях Истините, които съответствуват на трите свята. С тоя метод на четене тая книга ще донесе богати плодове:
 1. Човек ще се научи да влада мисълта си, ще се научи да концентрира мисълта си.
 2. От друга страна тоя метод ще развие у него интуицията. Чрез такова съсредоточаване на мисълта ще дойдем до един вътрешен Проблясък, ще се развият свръхсъзнателните центрове. С това човек облагородява чувствата си.
 3. Като се съсредоточаваме върху Божествените Истини и Добродетели, ние привличаме към нас съответните енергии, които ще развият тия добродетели у нас. И по тоя начин човек става господар на своите постъпки, и всяко нещо ще върши на своето време. И той ще намери пътя към правите постъпки.
А само на правите мисли, правите чувства и правите постъпки може да се разчита.
Защото, за да владее човек своите мисли, те трябва да бъдат прави. За да владее човек своите чувства, те трябва да бъдат прави. За да владее човек своите постъпки, те трябва да бъдат прави.
Някои изречения се виждат трудни за разбиране, но като се размишлява върху тях, Разумната Природа ще ни помогне да ги разберем, ще внесе светлина в нашето съзнание. Така ще намерим големи съкровища и в най-простите наглед изречения.
Следните примери служат за пояснение как трябва да се чете тая книга:
 • „НЕ СЕ МИЙ НА РЕКА, КОЯТО ГЛАВА НЯМА" (стр. 9).
а) За физическия свят: „Река без глава" е планинският порой, чиято вода иде от големите дъждове. Тоя порой няма глава, т.е. извор. Водата на пороя е винаги мътна. Естествено е, че в нея човек не може да се изчисти.
б) За духовния свят: Всяка твоя мисъл, чувство или желание, което няма Божествен произход, е „река без глава". А всяка твоя мисъл, чувство или желание, което има Божествен произход, е река с глава и тая глава е Божественото Съзнание. Когато имаш мисли, чувства илижелания, които не са Божествени, ти се миеш в мътната вода на пороя и ще се окаляш.
в) За Божествения свят: Ако твоят живот е посветен на един преходен идеал, тогаз целият ти живот е река без глава. А когато идеал на твоя живот е да служиш на Бога, на Любовта, тогаз целият ти живот е река с глава.
 • „НЕ ДАВАЙ МАСЛОТО СИ, КОГАТО ТЕ ЧУКАТ" (стр. 15).
а) За физическия свят: Противоречията и страданията, които срещаме при
постигане на нашата цел, да не бъдат причина ние да изгубим нашия стремеж и нашата надежда.
б) За духовния свят: Когато човек е в благоприятни условия на живота, той има мир, радост и добро разположение. Това е маслото. Когато дойдат страданията,
слабият губи маслото си, а силният не го губи.
в) За Божествения свят: В Божествения свят маслото е любовта. Ако при страдания и противоречия в живота ти изневериш на любовта и дойдеш в апатия, безразличие и безлюбие, това показва, че ти си дал маслото си. Ако устоиш в
люобовта си, ти си запазил маслото си, а то е необходимо за твоето развитие.
Изгрев, 1933 година
Бележка на редактора: „ Светът на великите души", заедно с упътването, е публикувано в Неделни беседи 1934- 1935г., издание 1998год. и в двете томчета: Проявление", том I и „Оживяване", том II. (Неделни беседи, 1942-1943)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×