Jump to content
Ани

Наряди за 1935 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1935 година

 1. Обични братя, 12.III.1935 г. - наряд за 22. III., пролетното равноденствие.
 2. Разговори с Учителя на Мусала - 9,10,11. IX. 1935 г.
 3. Обични братя, 10. IX. 1935 г. - наряд за 22. IX.1935 г., есенното равноденствие.

1) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Път, Истина и Живот

Отпразднуването праздника на пролетта - 22 март, т.г. ще стане по следния
начин:
Сутринта на 22 март
излизане в 5.20 часа преди изгрев на определеното досега място.
Молитвата ще започне точно в 5.40 часа, както следва: 1. Добрата молитва. 2.91 псалом.
 1. Хвалата.
 2. Евангелие от Матея 6 гл., 1-10ст.
 3. Евангелие от Йоана 7 гл., 1-14ст.
 4. Молитвата на Царството.
 5. Евангелие от Лука 12гл., 1-14 ст.
 6. Отче наш.
 7. „Божията Любов, Мъдрост, Истина носят всичките блага за любещите души" (3 пъти).
„Бог е Дух и ние ще му служим с Дух и Истина" (3 пъти).
Гимнастични упражнения.
През деня размишление по свободен избор и четене на групи по една беседа също по свободен избор.
Вечерта в 7.30 часа братска вечеря от плодове, жито и ориз. На вечерята ще се повтори утринният ред.
Умоляват се братята-ръководители да съобщат настоящето на всички братя и сестри.
За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.
Поздрав от Учителя на всички братя и сестри.
12 март 1935 година
Изгрев-София.

С братски поздрав:

П.Епитропов

2) РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛЯ НА МУСАЛА И ПО ПЪТЯ

9,10,11 септемврий 1935 год.

Който уповава на светското, на материалното, той непременно в края на краищата ще се разочарова. А който уповава в духовното, но с користни цели, за да уреди своите работи и той се разочарова. А пък само онзи, който уповава на духовното безкористно, той не се разочарова, това е Божествено.
Цялата бяла раса сега минава през фазата на алчността (пример: италианците в Абисиния). Бялата раса минава през алчността колективно, а пък българинът - индивидуално. Невидимият свят използва всичко това, разбира се, пак за добро.
Мусала по-рано е бил най-високият връх на Европа. После се е снишил. България няколко пъти е била море и суша, обаче Рилският масив винаги е стърчал като голям остров над водите, когато България е била море.
Енергиите от планините слизат надолу в полето, за да го направят плодотворно. В бъдаще планините ще се снишат, а пък полетата ще се издигнат като планини.
При изгрев слънце на Мусала Учителят прочете Послание второ към Коринтяните, втора глава. Температура при изгрев слънце на Мусала 4° над нулата.
Учителят погледна от Мусала отвъд долината на река Бели Искър иглолистните гори и множеството върхове и каза: Те са чисти места и там живеят същества- служители. Те изобщо обичат да живеят
там, дето не стъпва човешки крак и дето няма да ги безпокоят
.Те знаят изкуството да стават видими и невидими. Те живеят полуфизически и полуастрално. Те си имат тук жилища.
Етерът прониква въздухът и светлината. Един други се проникват. Това, което прониква, то владее. По-малкото живее в по-голямото. По-голямото обгръща по- малкото.
Етерът има 4 състояния. Мислят, че етерът е еднороден навсякъде, а пък то не е така. Слънцата са центрове на етерните енергии. Налягането на етера образува слънцата. Дето има слънце, налягането на етера е най-голямо. Като наляга етерът, образуват се слънчевите системи в безконечното пространство. Значи налягането на етера не е навсякъде еднакво.
В сегашните науки всяка наука е отделена от другите. Сегашните науки са се отделили - например физиологията, анатомията и прочее. Всяка си има своя област. Няма нещо, което да ги свързва.
Термометърът показва количеството на топлината, хигрометъра показва влагата, а барометърът - налягането на въздуха. Въздушното налягане е надолу, влагата действува настрани, а пък топлината - във всички посоки. Върху всеки организъм се упражнява въздушно налягане отвън. А пък с топлината има напор на етера отвътре. И тогаз се дохожда в равновесие.
Когато хората изгубят любовта, тогаз човек става тромав, тежък, както казва българинът. Тогаз отвътре няма разширение, а външният свят наляга.
Мусала е над 3000 метра, понеже има едно явление, от което може да се съди. Ако дойде едно чувствително същество отдолу тук и
почне да му тече кръв
, това показва, че тук е по-високо от 3000 метра. Тия неща стават над 3000 метра. Това става, защото тогава вътрешното налягане е по-силно, отколкото външното. Затова, когато вървим отдолу нагоре, трябва да се приспособяваме постепенно към по-слабото външно налягане, та външното налягане и вътрешното разширение да се уравновесат. Трябва да се спираш по 30 секунди от време на време, за да дойде това уравновесяване.
Учителят пак погледна върховете, осеяни зад долината на река Бели Искър, и каза: Представете си, че тия същества живеят на едно място, което никак не е привлекателно за хората (наглед голи скали). А пък те го правят да не е привлекателно и хората няма да искат да живеят там.
Има едно Братство, което пътува в света и носи култура. То е било в Египет, във Вавилон, в Персия, в Палестина, Гърция, Рим, Англия, Франция, Германия (англосаксонската раса) и сега това Братство се премества у славяните и България и дето то дойде, има култура, всичко се движи и се развива.
Колкото едно съществоживее в по-гъста среда, толкоз е по-нисше, например къртовете, понеже живеят в земята, са по-нисши. Има същества, коитоживеятив земната кора. Те са невидими. Те се ползват от особени лъчи. Защото има и други лъчи.
Цялата Слънчева система е
слизала
досега с всички свои планети. А сега Слънчевата система с всички свои планети
върви във възходяща степен, дига се нагоре, следователно скоро ще влезе в една нова област, която отговаря на една нова култура.
И Земята се дига заедно със Слънчевата система, постепенно върви все по-нагоре. Но постепенно - това може да вземе с хиляди години.
Изчисляват сега, че цялата вселена приличала на яйце, на което вътрешната вместимост е равна на 84 билиона светлинни години (т.е. толкоз пространство, което ще изходи светлината за 84 билиона години, като изминава 300,000 километра в една секунда). А досега хората знаят само 210 светлинни години. Отношението е 210:84 билиона. Такава само част знаем от вселената. И ние сме вътре като в яйце. И старите окултисти казват, че вселената приличала на яйце. Много голямо яйце!
Един Божествен ден е равен на едно число, което се пише с единица и след това 15 нули. На толкоз наши години е равен един Божествен ден. На толкоз е равна и една
Божествена нощ - 1, 000, 000, 000, 000, 000 квадрилион трилиона билиона милиона хиляди единици
На 365 милиона години Бог слиза веднъж, за да у реди работите. Поддумата „слизане" се разбира
насочване на съзнанието
. Когато аз насочвам съзнанието си към някого, аз слизам към него.
Ангелите се различават едни от други по степента на своето развитие, според еволюцията, която са миналй. И сегашните хора ще станат ангели.
Когато сегашните ангели, които ни помагат, са минавали през фазата на човечеството, тогаз сегашните хора са били като растения и животни и тогавашните хора са си служили с тях като с впрегатен добитък и сега идат да помагат на хората, за да им се изплатят. Ангелите се съобщават с хората по закона на вдъхновението. По закона на вдъхновението им предават своите мисли. Ангелите за целта избират хората, които да не дават никакво препятствие, за да могат да им предадат своята мисъл.
Енергиите на ангелите са толкова грамадни, че те са се оттеглили от хората, за да не им правят пакост. Като дойдат ангелите при хората, които не са готови, те ще паднат в несвяст, не ще могат да издържат. Нали като дойдоха при Христа в Гетсиманската градина, за да го хванат, паднаха на земята иТой отслаби енергията си, за да не им препятствува.
Черната ложа иска да тури хората в стълкновение с Божествения свят, за да ги осакати.
У религиозните хора има една опасност: у тях има честолюбие. У учените има честолюбие; у религиозните - също. А за Христа се казва: „Той прие робски образ" - значи имаше смирение.
Ти считаш, че един човек е долен, а пък у него Бог живее. Ти ще се обмениш с него. Инак ти се израждаш. Навсякъде е Божественото, ако разбираме нещата.
От слънцето сме слезли на луната и от луната сме слезли на земята. Има една група, която винаги идва с Учителя. При всички велики събития членовете на тази група се събират и идат заедно. А пък, когато няма велики събития, членовете на тази група се разпръскат и се прераждат.
Сега е дошло време черната ложа да се оттегли и Бялата ложа взема надмощие. „Новият човек" е изпратен на земята, за да се прослави Името Божие, да се прояви Божественото.
В египетските свещени предания се говори за Изида и за Озирис. Те са били хора като нас. Те са живели в предисторичната епоха. Но после стават символи в египетските школи. Изида после става символ на Истината, която е забулена, а пък Озирис е представител на изгряващото слънце. Озирис е проповядвал за слънцето.
Всякой трябва да мине през Изида, за да дойде до Озирис. Изида беше жена. Който разбули Изида, трябва да умре. Един виден адепт вдигнал булото на Изида и видял красотата на нейното лице, но не умрял, понеже знаел законите. Това символизира посвещението.
Изида представлява Истината, която е забулена, която се крие от неподготвения. Но в същото време и във всеки човек има Изида - това е душата, Божественото в човека. И велико нещо е да познаеш Душата в човека, това е посвещение.
През черната раса е било ужасно. Тогаз е имало толкоз много убийства, толкоз престъпления, колкото в никоя друга епоха. Сега черната раса е служителка на бялата. Сега е епохата, когато ще дойдат Синовете на Светлината, Светещата раса!

3) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава Ви се, че на 22 септемврий тази година, в 5 часа сутринта, ще се направят братски срещи по следния ред:
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. Отче наш.
 4. Молитвата на Царството.
 5. Евангелие от Матея гл. 1.
 6. „В начало бе Словото".
 7. Размишление.
 8. „Божият Дух носи всичките блага на живота" (3 пъти).
 9. Гимнастически упражнения.
През деня четене на групи на беседа по свободен избор.
Ще има общ обед в салона на Братството.

* * *

През деня ще се предадат следните упътвания за духовната 1935/36 година, за да си ги препишат всички с нужните обяснения:
 1. Всеки ден ще се чете по една глава от Новия Завет, като се почне от Ев. на Матея и се дойде до края на Новия Завет. Като се изкара целия Нов Завет, пак ще се почне отначало.
 2. Всеки неделен ден, през цялата година, като се почне от 22 септември, ще се става в 4 1/2 часа, а молитвата ще почне в 5 часа, като се спазва горният ред на молитвите със следната забележка: Всеки неделен ден ще се чете от Новия Завет тая глава, която е по ред; например на 29 септември ще се чете 8 глава от Ев. на Матея.
 3. През останалите седмични дни, сутринта, след ставане - размишление и молитва по избор.
 4. Четиво през годината, освен Новия Завет: „Царският път на душата" (Рилски беседи от 1935 год.).
   
  Беседи 12 серия
  в три тома (том първи: „Учителю благи!" Останалите два тома се печатат.)

  „Великото и красивото"
  (Лекции на Общия окултен клас, VII година, том първи).

  „Допирните точки в природата"
  (Лекции на Младежкия клас, II година, том първи).

 5. Почивка от 24 часа във всичките 52 петъци.
За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.
Поздрав от Учителя на всички братя и сестри.
10 септемврий 1935 год.
Изгрев-София.

С братски поздрав:

П.Епитропов

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×