Jump to content
Ани

Наряди за 1947 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1947 година

 1. Любезни брат, 14. II. 1947 г. (за беседите)
 2. Любезни брат, 14.II.1947 г. (замолитвата)
 3. Обични братя и сестри, 12.Ш.1947г. -наряд за22. III., пролетното равноденствие.
 4. Обични братя и сестри, 12.III.1947 г.
 5. Любезни брат, 10. IV. 1947 г. (за кн. „Учителят")
 6. Обични братя и сестри, 12. VII.1947 г. (Писмо за Петровден)
 7. Обични братя и сестри, 12. VII.1947 г. (от Велко Петрушев)
 8. Любезни брат, 12. VII.1947 г. (за беседите)
 9. Обични братя и сестри, 12.VIII.1947 г. - наряд за братски срещи.
 10. Любезни брат, 12. VIII. 1947 г. (програма за братските срещи)
 11. Обични братя и сестри, 16. VIII.1947 г. (послание за братските срещи)
 12. Обични братя и сестри, 7. IX. 1947г. -нарядза21. IX., есенното равноденствие.
 13. Обични братя и сестри, 15. XII. 1947 г. - наряд по случай 3 год. от заминаването на Учителя.
 14. Възпоменателно слово, 27. XII. 1947 г.
 15. Обични братя и сестри, 31. XII.1947 г. (поздравления за новата година)

1) Изгрев, 14.11.1947 г.

ЛЮБЕЗНИ БРАТ,

Намираме се в една от най-важните епохи в историята на човечеството. Предстои едно пробуждане на човечеството. Ние се намираме пред идването на Любовта. Нейната мощна вълна слиза към земята, за да озари умовете, за да възроди сърцата и да даде нов потик на волята, да причини велик преврат в човешките души и да ги насочи към нашия Небесен Баща. Пътят на бъдещето е светъл. Иде глад за Словото Божие на земята. Идеите на Учителя - това са идеите на шестата раса.
На нас се пада красивата задача да изучим Словото на Учителя, да го приложим и да го направим достояние на всички человеци в България и по целия свят. Словото на Учителя трябва да проникне до всички градове, села и паланки. Много души днес копнеят за нещо възвишено и светло, търсят висшия смисъл на живота, но не знаят къде да го намерят. А това, което те търсят, е тъкмо Словото на Учителя. Те са готови за него, но е имало случай да влезат в досег с това Слово. Готовите души за новите идеи са много повече, отколкото някои предполагат. Но трябва да ги намерим и те трябва да ни намерят.
Братският съвет реши да засили печатането на беседите. Има толкова беседи за печатане, колкото са напечатани досега. Предстои ни грамадна работа. Братският съвет реши да покани всички братя и сестри да направят потребното за увеличението броя на лицата, които са записани да получават беседите и лекциите на Учителя. В това отношение може да ре направи много нещо с общи усилия. Сравнително броя на нашите братя и сестри, и на съмишлениците, и на съчувствениците, броят на записаните за беседите е доста малък. Нека сега да поработим в това направление. Нека увеличим броя на записаните за беседите. Тук целта не е толкова за сумите, които ще се внасят, колкото намиране начин да се чете Словото на Учителя от по-голям брой готови души. Ето защо Братският съвет ви препоръчва следното: Първо, нека всички братя и сестри, които досега не са получавали беседите, да се поканят да се запишат за тяхното получаване. Второ, да се поканят по-готовите, по-идейните съчувственици, които редовно, от доста време посещават неделните беседи с усърдие и постоянство, да се запишат също. Нека тази работа да се проведе във всички села и градове, дето има кръжоци, а могат да се намерят отделни готови души съчувственици и в други околни села, дето няма кръжоци. Може да им се каже, че по-раншната вноска беше 365 лева, но днес поради поскъпване на хартия и печат, тая вноска, който иска, може да я увеличи доброволно, по свобода.
Разбира се, записването на нови лица за беседите ще става в духа на пълната свобода и по закона на Любовта.
Нека всички да направим нещо за Божественото дело на обичния ни Учител, Комуто сме безкрайно благодарни, че ни показа светлия и радостния път към Бога.
Накрая ще ви съобщим какво четем сега:
В неделя в5ч. с., на16.И., ще се чете 26-а беседа от тома „Езикът на Любовта". След свършването на този том ще почне четенето на тома „Да им дам живот" - съборни беседи от 1936 година.
В неделя в 10 ч. на 16. II. ще се чете 7-а беседа от четвъртата серия.
В сряда в 5 ч. с. на 19. II. ще се чете 37-а, последната лекция от третата година на Общия окултен клас и след това на 26. II. ще почне четенето на четвърта година от същия клас.
В петък в 5 ч. с. на 21. II. ще се чете 8-а лекция от четвъртата година на Младежкия клас.
Молим настоящето съобщете на всички братя и сестри във вашия кръжок и във всички околни села, дето има кръжоци.
Сърдечен братски поздрав до всички братя и сестри с пожелания за напредък в Божествения път и за успешна плодотворна дейност на Божията нива.
С братски поздрав, Ваши верни,

за Братския съвет

:/п/ Т. Стоименов

/п/Ж. Панайотов

/п/ Б. Боев

2) ЛЮБЕЗНИ БРАТ,

Учителят говори много върху молитвата, за нейната чудна сила. В това отношение могат да се прочетат освен много мисли за молитвата, пръснати в беседи и лекции, още и специални беседи за молитвата: „Общение с Бога" и 36-а лекция от Общия окултен клас, година трета, със заглавие „Молитвата". Молитвата е метод за свързване с Бога. Няма по-велико нещо за човека от това да мисли за Бога. Свържеш ли се с Бога, ти вече можеш да владееш силите на ума и сърцето. Ето защо Учителят нарича молитвата „път към постижение".
Светът се намира в една от най-важните епохи в историята на човечеството. Сега се намираме пред вратата на новата култура. Сега се подготвят условията за шестата раса. Учителят казва: „Непрестанно се молете. Даже и когато сте на банкет, на концерт, в разговор с другите хора, незабелязано отправете мисълта си към Бога и Му кажете няколко думи. Чрез молитвата човек привлича Небесното благословение - живот от висшите сфери, една Божествена светлина идва като отговор на нашата молитва. Ако молитвата не привлече тази светлина от висшите сфери, тя не е била истинска молитва. И тая светлина, която иде отгоре като отговор на нашата молитва, тя преобразява нашите умове, сърца и воли, и изменява и околните условия."
Братският съвет реши да покани братята и сестрите на усилена молитвена работа за делото Божие, за мисията на Учителя, за събуждането на човечеството, за подкрепа на всички Божии работници, за влизане на човечеството в красивия свят на Любовта.
Хубаво е във всички кръжоци да се образуват молитвени групи най-малко от по трима души, а може и цялото Братство да се моли общо. А които нямат условия да влизат в групи, могат да се молят и поединично. Но важното е да помогнем на Великото Божие Дело. Казва Христос: „Търсете, искайте и хлопайте."
Пожелаваме ви всичко хубаво и светло.
Моля, съобщете настоящето във всички околни села, дето има кръжоци.

Със сърдечен братски поздрав:

/п/Т. Стоименов

/п/Ж. Панайотов

/п/Б. Боев

3) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Отпразднуването праздника на пролетта ще стане по следния начин: Сутринта, в неделя, на 23 март т. г. излизане преди изгрев слънце на определеното досега място.
Молитвата ще започне точно в 5 часа както следва:
 1. Добрата молитва.
 2. Евангелие от Матея, 12гл., 1-10ст.
 3. Евангелие от Марка, 10 гл., 3-12 ст.
 4. Евангелие от Лука, 10 гл., 10-20 ст.
 5. Евангелие от Йоана, 15 гл.
 6. Молитвата на царството.
 7. „Духът Божи".
 8. Беседа „Външна и вътрешна Любов" (от тома „Да им дам живот", съборни беседи 1936 година).
 9. Размишление.
 10. Отче наш.
 11. „Блажени, които гладуват и жадуват за любовта, защото те ще се наситят." (З пъти.)
 12. Гимнастически упражнения.
В10 часа ще се чете беседата, която е по ред.
Вечерта в 6.30 часа братска вечеря.
На вечерята ще се повтори утринният ред без беседата.
Умоляват се братята-ръководители да съобщат настоящето на всички братя и сестри в околията.
Поздрав на всички братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

Изгрев - София
12 март 1947 г.

4) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Днес човечеството изживява една голяма духовна и материална криза. Тази криза засяга не само външния, но и вътрешния живот, не само личния, но и обществения, народния и международния живот.
Всяка една култура се определя от отношенията на човека към вечните Божествени принципи - Любовта, Мъдростта иИстината. Когато човек загуби връзката си с тях, в него настава една вътрешна пустота. Животът изгубва всякакъв смисъл, човек изпада в безпътица и почва постепенно да губи светлината, свободата и мира си. Животът му започва да се движи в един затворен кръг. Обаче Разумната Природа, която не търпи никакъв застой, има един начин да го извади от това статично положение. От Великия, Вечния Източник на живота идва един нов Божествен потик, една нова вълна. Тя подема човека на своите плещи и го издига в един по-висок, в един по-съвършен свят. В този свят за него се разкриват нови, необятни възможности. Когато тази вълна почне да действува, под нейния напор втвърдените форми на стария живот почват да се разпадат, настават движения, борби, катаклизми във всички области на живота. Всички стари понятия, всички стари разбирания на хората, всички кумири, предразсъдъци и суеверия, които човек си е създал при своето отклонение от Божествения път, почват да се рушат.
Кой предизвиква всичко това? - Новото, което иде.
В началото на една нова култура винаги един Божествен Пратеник, един Велик Учител идва. Той носи Словото на живота. Чрез езика на един народ Той може да даде конкретен словесен израз на онова велико богатство, което иде от Божествения свят. Неговото Слово съдържа знанието за новата култура. В нея това знание има да се приложи и принесе плод. Всяка дума, с която Учителят си служи, е строго определена и пълна със съдържание. Чрез своя живот Учителят внася нови сили в човешката душа; дава потик на човешкия ум, на човешкото сърце и на човешката воля да се развиват. Неговият живот е синтез и символ на новата култура, които Той благовествува.Това е единствено и неповторимо явление.
И тъй, когато днес се засрещнете с противоречия от какъвто и да е характер, да знаете, че те се дължат на новото, което вече действува в света. То е още слабо, неопределено, неясно очертано, едва доловимо, ала то носи в себе си бъдещето. Днес всеки съзнателен човек трябва да различава новото от старото. Старото е мощно, силно, авторитетно, неговите форми са завършени, строго определени, то господствува сега в света. То прилича на стар аристократ, с почтена бяла брада, безупречно облечен, добре устроен в живота. Силата и властта му са в богатството му, в общественото му положение, в титлите му, ала животът му е изчерпан.
Новото сега започва, то е като най-ранният трепет на пролетта, то сега приижда и е пълно с живот.
Старото е егоизмът - новото е любовта.
Новото обединява хората чрез любовта. Ученикът трябва да знае как да работи с Любовта. Това знание Учителят дава в своите беседи и лекции. Той посочва и методите за работа, защото новото учение е приложение и живот. Това е Божествената трапеза, която днес се слага. Всеки, който е призован, ще яде от хляба, ще пие от виното и ще има живот в себе си.
„Ученикът на Божествената школа има известни качества, по които се отличава. Ученичеството не се определя от външното присъствие в школата, но от вътрешната връзка на човека с Любовта и готовността му да й служи."
Има един закон на духовния живот, който гласи: Ако искаш да ти помагат висшите, напреднали същества, трябва да имаш техните добродетели. Ако искаш да не ти пакостят нисшите същества, не трябва да имаш техните слабости. Това е един метод за работа. Новото, което иде, това са разумни, напреднали души, които идат сега да помагат на своите братя на земята. Те внасят нов живот в тях. Старото, това са изостанали души, които гледат да спънат човека, да го отклонят от неговия път, за да го оберат.
Днес пред човека стои една важна, една съществена работа - да даде ход на силите на новото в себе си. Учителят казва: „През всеки едного от вас ще протекат известни сили на новата култура, необходими за нея." Всеки човек днес се ползува от това велико благословение, което новият живот носи, но и една голяма отговорност има той, ако му противодействува.
Ученикът не се смущава от противоречията, които изпъкват в неговия път. Когато се разрешават разумно и честно, те се превръщат в благословение. Учителят казва:
„Когато Любовта царува, смут не става.
Когато Мъдростта управлява, редът не се нарушава.
Когато Истината грее, плодът цъфти и грее."
Учителят казва:
„Поливай дървото и то ще даде добър плод.
Поливай цветята и те ще се разцъфтят с всичката си красота.
Когато човек изпраща любов към света, той полива дърветата и цветята в човешките души."
Учителят казва:
„Изпращайте всеки ден по една вълна на любов към човечеството."
Това става чрез молитвата. Нека навсякъде да се образуват молитвени групи, които да бъдат светли центрове, чрез които да се праща красив потик към всички.
Поздрав до всички братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

Изгрев-София
12. III. 1947 г.

5) Изгрев, 10. IV. 1947 г.

ЛЮБЕЗНИ БРАТ, .../Михаил Краев/...,

Ще ви изпратим в най-скоро време .../5/... екземпляра от книгата „Учителят". Единична цена 600 лв. Които от приятелите желаят, могат да си я набавят.
Сумите изпращайте с пощенски запис на адрес:
БОРИС НИКОЛОВ, кв. Изгрев, София XIII.
Останалите непласирани екземпляри моля съхранявайте на наше разположение, догдето ги поискаме. За стореното молим пишете на същия адрес. До него можете да се обърнете, ако стане нужда, за пояснение или за нови поръчки.
Със сърдечен братски поздрав,

Ваш верен: /п/ Б. Боев

6) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Нека в днешния светъл ден - Петровден, празникът на Учителя - сърцата ни да бъдат изпълнени с безкрайна благодарност към Провидението за привилегията, че сме били в досег с обичния ни Учител, че Го познаваме, че сме слушали Словото му, че сме били свидетели на великия Му живот, който протече пред нас като приказен сън!
Преди всичко трябва да проучим скъпото наследство, което ни остави Той. Словото на Учителя съдържа идеите на шестата раса. То хвърля светлина върху всички въпроси, които вълнуват човешкия дух, дава ключа за разбиране на нашите задачи и методите за работа.
Предстои ни красива и отговорна задача. Учителят казва:
„Българският народ трябва да направи тези идеи достояние на всички народи."
Да продължим делото на Учителя - ето свещената ни задача, която буди в нас радост и вдъхновение. Защото милиони души в света, живущи в безсмислието на живота, в безпътица, в тъмнина, копнеят за светлина, свобода и красота. Учителят носи това, за което те бленуват.
Но как ще можем да работим за великия идеал - изграждане на новата култура, как животът ни ще стане светъл подвиг за повдигането на нашите братя?
Само при едно условие! -Когато всички станем едно чрез великата хармония, която да ни споява в едно цяло.
Христос казва: „Отче, да бъдат всички те едно, както Ти си в Мене и аз в Теб."
Учителят казва: „Любовта обединява всички хора в една велика хармония."
А що е „хармония"? Тя е външен израз на Любовта!
Тук говорим първо за хармония вътре в нас и после за хармонията между
нас.
Преди да изкарат вълшебни тонове от цигулката, нагласяват четирите й струни.
Това съответствува на хармонията между членовете на едно общество, на едно братство.
Учителят казва още: „Каква е целта на тази школа? Да се възлюбят членовете й с една велика любов."
Обществото, в което царува хармония, става привлекателен център на вълната на любовта, която иде отгоре. По този начин школата ще стане образец на новите отношения, които ще легнат в основите на шестата раса. Хармонията, това е надрастване на личния живот.
Учителят казва:
„Хората на новата култура наричам братя на човечеството или синове на любовта."
Само общество, в което царува хармония, е дееспособно, може да постигне всичко.
Без хармония е немислима работата на едно братство.
Даже молитвата, отправена от група хора, които не са свързани със закона на хармонията, е безрезултатна.
Тогава как ще може едно духовно братство да изпраща вълна на любов към човечеството, ако членовете на братството не са споени със свещените връзки на любовта, на хармонията?
Защо хармонията носи всички постижения, защо при нея всичко е възможно? Защо тя е магическият ключ за успеха?
Защото дето е хармонията, там е Бог!
А какво може да направи едно братство, ако Бог не е в него? Тогава дейността му е безплодна.
Хармонията дава условия за съдействието на Невидимия свят. А без това съдействие нищо не може да се направи.
Ето защо, нека в днешните важни моменти на човешката история да обърнем особено внимание на хармонията. Нека една велика хармония да ни обединява в едно цяло. И тогава Братството ще стане проводник на Божественото.
Нека в интереса на хармонията да жертвуваме от нас, да отстъпваме, да виждаме доброто и Божественото в околните, да превърнем всички противоречия в единомислие и съзвучие.
Само така ще станем съработници на Бога!
Само така ще можем да работим за великото дело!
Само така ще изпълним сериозната задача, която ни предстои!
Настоящето се прочете пред братята и сестрите на Изгрева и те ви изпращат своите братски поздрави и благопожелания.
„Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!"
Със сърдечен братски поздрав,

БРАТСКИ СЪВЕТ:

Тодор Стоименов, Паша Теодорова,

Симеон Симеонов, Никола Антов,

Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.

12. VII. 1947 г.
Изгрев - София

7) 12 юли 1947 г., гр. Варна

ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Днес, 12. VII. 1947 год., Петровден, ни напомня името на любимия ни Учител. В миниатюрен образ, дълбоко в сърдцата ни е запечатан един благ и внушителен поглед, който прониква в душата, огрява я и вдъхва стремеж нагоре. Това е образът на Учителя.
Той тачеше свободата на всички, никого не насилваше. Учеше и възпитаваше с личния пример, без да напомня задълженията ни. Учеше ни на трудолюбие и работа по вътрешно подбуждение и без насилие. Приемаше посетители от сутрин до вечер, неуморно помагаше на всички. Всеки свободно влизаше при Него, с наведена глава, смачкан от житейските неволи, а излизаше с крила от радост и изпълнен с енергия. Изпращаше ни по една струя от любов и освобождаваше. Той и през нощта работеше. Характерът на Неговата работа надрастваше човешките разбирания. Той говореше с ангели и търсеше все нови и нови методи за нашето спасение и възкресение. Щастливи сме ние, че Го видяхме. Душите ни по-лесно Го разбраха, отколкото умовете ни.
В изгрева на всяка една нова култура се явява по едни велик Учител, чиято светлина огрява част от земята, носейки нова култура, нова светлина, нов метод за живеене. Малцина от съвременните хора имат ясна представа за истинските причини за човешкия прогрес. За да разберем това, трябва да имаме нова представа за природата и великите закони, които управляват Битието. Природата не е мъртва, но един жив организъм със своя душа и дух, които взимат участие в развитието ни. Като външен изразител на душата и духа на природата е слънцето - носител на живота. Видимото слънце е израз на една велика духовна реалност, която може да се нарече духовно слънце. То е първата причина на всеки духовен и културен подтик в живота. Това е истина, но скрита за много хора. Това невидимо слънце със своята топлина и светлина носи любовта и мъдростта, залива умовете и сърдцата на хората в дадена епоха и по-напредналите се събуждат като ранни пролетни цветя, носейки аромата им през вековете. Едно от тези духовни слънца, което озари изстрадалия през вековете български народ, но криещ в пазвите си едно добро сърдце, това е нашият Учител - Петър Дънов. Малцина познаха този мъдрец и още по-малко Го разбраха, но Неговата мъдрост за разумния живот на земята, за любовта между хората, ще ечи във вековете, носейки светлина за новия живот. Учителят е изразител на шестата култура на земята. Той е носител и Учител на Любовта. Беседите Му са азбуката, а животът Му - образец на тая нова култура, която иде. Учениците му са първите пионери - бъдещи проповедници на шестата раса.
Наш братски дълг се явява да следваме неотклонно пътя на Неговия живот, да станем проводници на Неговата любов, изразители на Неговата благост, вестители на Неговата мъдрост. Да живеем в пълна братска хармония и любов, да забравим личните недоразумения и затваряме очи пред личните недостатъци, и живеем с мисълта да приложим Неговото учение.
Денят Петровден ни напомня за човека, който ни срещна с човещината, за брата, който ни стопли душите и сърдцата, за пророка, който ни научи да разбираме силата и тайната на нашата съдба; за мъдреца, който ни разтълкува звездния език, за да разбираме и четем книгата на вековете. Учителят- слънце от слънчевия свят, запали мистичния огън в нашите души и ние видяхме истинската светлина, която огрява живота ни, пробужда съзнанието и освобождава мисълта. Той ни учеше да бъдем добри по дела, мисли и братски отношения, съвършени по сила и красота, по любов и чистота; да се чувствуваме като души и обичаме като братя и сестри; да носим в сърдцата си Завета на Любовта; да бъдем готови за учене в школата и добри граждани на Всемирното Братство; да бъдем верни на Завета Му, наследници на Словото Му, за да радваме душата Му.
Нека настоящото ни писмо, израз на всички братя и сестри от Варненското Братство, да споделим в този ден един молитвен час за обичния ни Учител, при първия лъч на слънцето, и благодарим за Неговия труд и любов към нас, да стопли и обедини сърдцата ни, да хармонира душите ни и задружно да работим, следвайки неотклонно пътя, по който Той ни води, за да приложим новото на земята.
Със сърдечен братски поздрав от всички Варненски братя и сестри,

/п/ Велко Петрушев

8) ЛЮБЕЗНИ БРАТ,

Изпращаме Ви едно писмо (послание) от Братския съвет. Молим, прочетете го в събранието на Братството и изпратените екземпляри раздайте на братя и сестри. От тези послания пратете и в околните села, дето има кръжоци.
Тия дни ви изпращаме новия том беседи „Силите на природата".
Както виждате, тук усилено печатаме беседите на Учителя. През тая учебна година, както знаете, са излезли доста томове беседи. Понеже хартията и печатът са извънредно скъпи, вие ще изтъкнете пред братята и сестрите следното. По-рано за задачата с левчетата се внасяше сумата 365 лева. Сега, поради днешните условия разбира се, тая сума трябва да се повиши. Но колко да се повиши, това се оставя да реши всеки брат и сестра, по свобода.
Молим, занимайте братята и сестрите в събранието и със следния въпрос: Броят на лицата, които правят задачата и са абонирани за беседите, сравнително не е голям. Нека всички братя и сестри да се постараят и потърсят нови абонати за беседите. Отсега до септември и октомври събирайте нови абонати за идната учебна година. И в началото на идната учебна година, а може и през октомври, пратете пълен списък на абонатите. Ще се надяваме, че ще се прояви усилие от всички за записване на нови абонати. Защото трябва да се направи всичко за проникване Словото на Учителя в по-широк кръг хора.
Учебната година се завършва на 20 юли. Лятната ваканция трае до 14 септември. На 14 септември почва новата учебна година. Тук ще ви изложим с кои беседи и лекции ще почне новата учебна година.
 1. На 14септември, в неделя, в 5 ч. с. ще се прочете беседата „Божията Воля" -11-а беседа от тома „Новото начало". След завършването на този том ще се почне с томовете „Той създава" и „Старото отмина".
 2. На 14 септември, в неделя, в 10 ч. с., ще се чете беседата „Ще се стопи" от пета серия беседи.
 3. На 17 септември, сряда, в 5 ч. с., ще се прочете 21-а лекция „Истинско служене" от IV година на Общия окултен клас.
 4. На 19 септември, петък, в 5 ч. с., ще се прочете 30-а лекция „Учтивият човек" от четвъртата година на Младежкия клас.
Поздрав до всички братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав:

за Братския съвет

Изгрев - София
12. VII. 1947 год.

9) НАРЯД

за братски срещи на 22-24. VIII. 1947 г.

ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Съобщава ви се, че братските срещи ще станат поместно, като се изпълни долуизложения ред.
Там, където условията не позволяват това, ще се изпълни редът, предвиден само за неделя, 24. VIII. 1947 год.
ДЕН ПЪРВИ - 22 август 1947 год.,
5 ч. с.
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. Пътят на живота.
 4. „Духът Божий".
 5. Евангелие от Матея, 12 гл., 1-10 ст.
 6. Евангелие от Лука, 9 гл., 9-21 ст.
 7. Евангелие от Марка, 10 гл., 1 -10 ст.
 8. Евангелие от Иоанна, 3 гл., 1-15 ст.
 9. „Начало бе Словото".
 10. „ Безопасното място"(беседа от Учителя от тома „Новият светилник").
 11. Отче наш.
 12. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов." (З пъти.)
След това ще се направят гимнастически упражнения.
ДЕН ВТОРИ - 23 август 1947 г.,
5 ч. с.
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. „МахарБену".
 4. Молитвата „Хвалата".
 5. Евангелие от Иоанна, 14 гл.
 6. „Бог е любов".
 7. „Той създава"(беседа от Учителя от тома със същото заглавие).
 8. Отче наш.
 9. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов." (З пъти.)
След това ще се направят гимнастически упражнения.
ДЕН ТРЕТИ - 24 август 1947 г.
, 5 ч. с.
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. Молитвата на Царството.
 4. „Духът Божий".
 5. Евангелие от Матея, 21 гл., 1-10ст.
 6. Евангелие от Лука, 20 гл., 10-20 ст.
 7. Евангелие от Марка, 9 гл., 1-7 ст.
 8. Евангелие от Иоанна, 12 гл., 1-10 ст.
 9. „Начало бе Словото".
 10. „Старото отмина" (беседа отУчителя от тома със същото заглавие).
 11. Отче наш.
 12. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов." (3 пъти.)
След това ще се направят гимнастически упражнения. В10 часа ще се прочете беседата „ Прояви и постижения на Любовта" (беседа от Учителя от тома „Двигатели на живота", рилски беседи от 1938 г.). През трите дни ще има братски обед или вечеря.
Всеки да си определи своя принос на Господа, според както Бог е вложил в сърцето му.
Молим, съобщете настоящето на околните села, гдето има кръжоци. Божията Любов носи пълния живот!
Сърдечен братски поздрав,

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ:

Тодор Стоименов, Паша Теодорова,

Симеон Симеонов, Никола Антов,

Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.

Изгрев- София 12 август 1947 г.

10) ЛЮБЕЗНИ БРАТ,

ИзпращамеВи програмата за братската среща на 22-24августт. г., заеднос едно послание от Братския съвет. Молим, прочетете това послание в събранието на Братството и изпратените екземпляри раздайте на братя и сестри. От тези послания изпратете и в околните села. Както ви съобщихме и по-рано, учебната година се завърши на 20 юлий. Новата учебна година ще започне не на 14 септемврий, както беше казано, а на 21 септемврий. Тук ще ви изложим с кои беседи и лекции ще започне новата учебна година:
 1. На24 септемврий, сряда, 5 ч. с., ще се прочете 21-ва лекция „Истинско служене" от IV година на Общия окултен клас.
 2. На 26 септемврий, петък, в 5 ч. с. ще се прочете 30-та лекция „Учтивият човек" от IV година на Младежкия клас.
 3. На 28 септемврий, неделя, 5 ч. с., ще се прочете беседата „Божията Воля" -11-та беседа оттома „Новото начало". След завършването на този том ще се започне с томовете „Той създава" и „Старото отмина".
 4. На 28 септемврий, неделя, в 10 ч. с. ще се прочете беседата „Ще се стопи" от 5-а серия беседи. След завършването на 5-та серия, ще се започне 6-та серия.
Поздрав на всички братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав:

Братският съвет

12. VIII. 1947 год.
Изгрева-София

11) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Тазгодишната братска среща ще се извърши поместно.
Тихо, вдълбочено, всеки да възстанови връзката си с Великия, Единния, Вечния Източник на живота.
Бог е извор на всички блага.
Светлината иде от един център.
Топлината иде от един център.
Животът иде от един център. Доколкото сме свързани с Него, дотолкова ние имаме живот и условия да се изяви Той в нас.
Днешният свят е крайно обеднял. Когато в един дом се разхищава повече, отколкото се внася, сиромашията иде. Обедняването иде от това, че човек прекъсва връзката си с Великия Източник на живота. Когато не живее в съгласие с Неговите разумни закони, човек харчи повече, отколкото придобива. Когато живее в любовта, човек приема Бога в себе си. Тогава иде животът и всички добри условия; в неговия дом настава изобилие и радост.
БЛАГАТА НА ЖИВОТА ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗЯТ.
ДОБРОТО Е ОСНОВА, ВЪРХУ КОЯТО КАТО СЕ ГРАДИ, ДОМЪТ Е УСТОИЧИВ.
РАЗУМНОСТТА Е ОГРАДА.
ИСТИНАТА Е ПАЗИТЕЛ.
Задачата на учениците на Божествената школа е да поддържат връзката си с Великия Разумен Свят. Да бъдат онази жива среда, през която Божествените блага достигат до човешките души.
Днес в светът има много вярвания. Хората спорят кое от тях е право. Във всички вярвания има еднообразие. Каквито и да са те, хората мислят, чувствуват и постъпват все по един и същи начин. Какво ползуват тогава вярванията? - Всеки живее за себе си. Това е механично разбиране на живота, в него е еднообразието.
В Разумния живот има единство. Единството е живот за Цялото. Там всеки се стреми към Единния, Вечния Източник. От Него черпи вдъхновение и сила. Тогава животът се изявява в неповторимо разнообразие, хармония и красота.
Задачата на духовната школа е да подготви човешките души да общуват с Бога. Учителят ни даде знания за това. Даде ни и методи и правила за неговото прилагане, т. е. всички условия за съзнателна и разумна работа.
Любовта е път, по който животът иде.
Мъдростта е път, по който светлината и разумността идат.
Истината е път, по който свободата се придобива.
Когато не приема Любовта, човек изгубва живота си.
Когато отрича Разумността, той изгубва светлината си, изпада в мрак и безпътица.
Когато изостави Истината, изгубва свободата си. Тогава робството иде. Днес човечеството държи своя голям изпит. Въпросът не е в какво вярват хората. Въпросът е: Ще приемат ли Любовта?
Ще проявят ли разумността? Ще служат ли на Истината? От това ще зависи бъдещето на човечеството. Днес хората очакват помощ оттам, откъдето не може да дойде.
ПРИЛОЖЕТЕ ЛЮБОВТА.
ПРОЯВЕТЕ РАЗУМНОСТТА.
СЛУЖЕТЕ НА ИСТИНАТА.
Само така ще дойде животът, светлината, свободата, мирът и радостта - Божиите блага, определени още преди векове за човешките души.
Нашата братска среща ще бъде в Дух и Истина. Всеки дълбоко в душата си да потърси връзката си с Бога - Великия Вечен Извор на живота. Тя да бъде опора и сила за нас в работата ни за Светото Божие Дело, на което нашият обичен Учител посвети живота Си и което ни завеща да продължаваме.
НЕГОВОТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДА БЪДЕ С ВСИЧКИ НАС.
НЕГОВИЯТ ДУХ ДА НИ РЪКОВОДИ И КРЕПИ В ПЪТЯ НА ЖИВОТА.

Приемете нашите братски поздрави,

БРАТСКИ СЪВЕТ:

Тодор Стоименов, Паша Теодорова,

Симеон Симеонов, Никола Антов,

Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.

16. VIII. 1947 г.
София, Изгрев

12) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Съобщаваме ви, че есенното равноденствие ще се отпразднува в неделя на 21 септември в 5ч. с. по следния начин:
 1. Добрата молитва.
 2. Пътят на живота.
 3. „Духът Божи".
 4. Евангелие от Матея, 21 гл., 1-1 Ост.
 5. Евангелие от Марка, 10 гл., 1 -10 ст.
 6. Евангелие от Лука, 20 гл., 10-20 ст.
 7. Евангелие от Йоана, 12 гл., 1-1 Ост.
 8. „В начало бе Словото".
 9. Беседата „Да имате любов" от тома „Божествен и човешки свят".
 10. Отче наш.
 11. Мото:
  „Господи Боже наш, да дойде Твоето Царство на земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие."
 12. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов." (З пъти.)
След това ще се направят гимнастическите упражнения.
В 10 часа ще се прочете беседата
„Четири правила"
от тома „
Лъчи на живота"
.
При братската вечеря в 7.30 ще се повтори утринният ред без беседата. Тази програма важи само за 21 септ. 1947 г., а не за цялата година.
 1. През годината, при всекидневната молитва, ще се произнася мотото само веднъж.
 2. Ще се проучават през годината Библията и беседите по следния начин: Всеки ден ще се прочита с размишление посочената страница от беседите и след това ще се прочете по свобода известно място от Библията.
 3. В другото свободно време - проучаване на Библията и беседите по свобода.
 4. Почивка всяка седмица -от четвъртък на обед до петък на обед - по свобода. Настоящето да се съобщи на всички братя и сестри.
Поздрав на всички братя и сестри.
С братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

7. IX. 1947 г. Изгрев - София

13) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

На 27 декември, по случай годишнината от заминаването на обичния ни Учител, точно в 5 часа сутринта ще се състои братска среща, в която ще се изпълни следният дневен ред:
 1. „В начало бе Словото".
 2. Добрата молитва. 3.91 псалом.
 3. Пътят на живота.
 4. „Духът Божи".
 5. Евангелие от Йоана, гл. 15.
 6. Възпоменателно Слово за Учителя от брат Тодор Стоименов.
 7. „Лъчи на живота", стр. 277-278.
 8. „Двигатели в живота", стр. 340-341.
 9. „На Учителя" (песен).
 10. Отче наш.
 11. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов." (З пъти.)
След това сестра Цветана Табакова ще изпее „Сътворението на света" (по Учителя).
Братската вечеря почва точно в 6 часа вечерта.
Преди концерта - приветствено Слово за Учителя от брат Кирил Икономов. В провинцията възпоменателното Слово сутринта и приветственото при братската вечеря ще се произнесат от някой брат или сестра.
Молим, съобщете настоящото и на околните села, дето има кръжоци.
Със сърдечен братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

15. XII. 1947 г. Изгрев- София

14) ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО СЛОВО

от старшия брат Тодор Стоименов към учениците на Великото Всемирно Бяло Братство, по случай три години от преминаването в безсмъртие на обичния ни и светъл Учител

„Аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в Мене и Аз в него, той принася много плод. Защото без Мене нищо не можете да сторите"

Евангелие от Иоанна, 15 гл., ст.5.

Обични братя и сестри,

Преди три години, на днешната дата 27 декември 1944 година, в ранни зори, нашият добър и светъл Учител напусна тесните предели на физическия живот, облече се в светлата дреха на безсмъртието, литна в безпределните пространства на Вечността, за нова работа на Великото Всемирно Бяло Братство, на което Христос е глава.
Божествените Христови принципи - Любов, Мъдрост и Истина, ще въдворят Царството Божие на земята, а добрите хора, без разлика на вяра и народност, ще бъдат съработници на Бога.
Днес всички преживяват трескаво състояние, епохата се превива от родилни мъки. Лекари и милосърдни сестри бързат, готвят се за посрещане на необикновения младенец, който носи свобода, братство и равенство между всичките народи. Той ще събори границите на егоизма и ще даде широки, безпределни простори на алтруизма.
„Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене и Аз в него, той принася много плод, защото без Мене нищо не можете да сторите."
Да пребъдваш значи да имаш солидни основи в живота. Коя къща може да устои срещу природните стихии? - Онази, на която основите са поставени на камък. Къща, основана на пясък, ще се срути. Само умният човек може да търси здрави основи и само той може да гради. Той е човек с пробудено съзнание. Той търси преди всичко причината на всяко явление, първо в своя собствен живот. Той е онзи бдителен капитан на парахода, който през всяко време на неговия морски път зорко бди над компаса и направлява парахода по най-безопасния път към предназначеното му пристанище.
Христос казва: „Който пребъдва в Мене и Аз в Него". За да пребъдеш, трябва да си като лозовата пръчка, здраво свързан с кютюка; да съставяш неразделна част от него, от който тя черпи жизнените сокове и принася изобилно плод.
Човек не е дошъл случайно на земята. Той не е във видимата фигура; той е преди всичко духовно същество и носи красиви безсмъртни заложби в неговата душа. Той трябва да работи върху тези заложби, да се проявят като светъл ореол в топлите свещени и приятни чувства в неговото сърце, като мека светлина в неговия ум, като благородна обхода в неговата душа и като силен и устойчив характер в неговия дух.
Учителят казва: Човек е сбор от всички добродетели. Който не притежава тези добродетели, той е изсъхнала пръчка и игра на природните стихии. Ученикът трябва да бодърствува със свещен трепет върху правилния развой на своята права мисъл, защото тя е компасът, който ще го изкара на неговото духовно пристанище. Светът днес представя развълнуван океан и в него се сблъскват почти всички идейни течения на земята; старите идеи са в своя залез и от тях нищо не може да стане. Алтруизмът, изразеи в принципа „един за всички и всички за един", приложен по закона на великата любов и справедливост, ще донесат истинския мир на земята, като нови идеи, запечатани със собствената кръв на Великия Учител - Христос, Който казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът." Той е Онзи, за когото древните пророци са казали: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. 0 За великата вълна, която Христос донесе на земята, пророк Данаил говори със следните думи: „Камъкът, който удари образа - царствата земни, стана планина голяма и изпълни всичката земя - това е федерирането на всички народи по закона на разумността.
Обични братя и сестри, нашият светъл Учител ни даде най-широки и приемливи за нашия ум тълкувания, да разбираме това, което днес става и да знаем онова, което след него ще дойде, защото всичко еволюира. Без противоречия на земята е невъзможно - хората се намират на различна степен в своето развитие. И не може да искаш от всички еднаквост.
В духовния живот по-големият брат се познава по неговите обръщения към по-малкия брат и изобщо в живота. С кротост и мекота, той всякога е готов в услуга, без мисъл за отплата, но с любов, защото това е, което свързва душите през вековете.
Христос казва: „В света скръб ще имате, но дерзайте. Аз победих света." Неговите принципи, че частта е част от Цялото и Цялото трябва да живее за частта, ще победят света.
Във Всемирния Божествен План няма нищо случайно. Всичко се движи по строго определени линии. Христос е категоричен. Той казва: „Всяка власт отгоре е дадена." От разумността на управлението зависи нейното дългоденствие. След всяко престъпление иде възмездието; и след всяка благородна постъпка иде възрастването на всичко смислено в живота. Учителят казва: „ Щастието на земята е изключено, защото животът на земята представя люлееща се земетръсна област. Когато не мислиш, тогава ще изригне вулканът. Докато смъртта върви след човека, щастието за него е изключено."
Древните цезари, потънали в разкош и пиршество, не можаха да проумеят думите на мъдреца Солон, че преди смъртта няма щастие. Но изправени пред грозния образ на смъртта, разбраха, че мъдреците носят опитността на вековете и за тях истината е без противоречие, преклониха глави, опростиха се, защото видяха, че всичко на земята е преходно и участта на човека зависи от неговата разумност и далновидност.
Целта на човека е да намери себе си в безграничното, да се познае като душа, като част от Цялото и да схване, че му предстои труден, но красив стремеж към центъра, дето ще намери своето здраве, щастие и блаженство. Човекът с пробуденото съзнание е обична душа на Светлите Духове; той е тяхната радост и обект на най-приятна работа - да създадат от него идеалния образ на красота, чистота и святост, за да бъде поставен на видно място в художествените галерии на великия и невидим художник.
В живота на човека се преплитат две сили от две противоположни йерархии: едните работят чрез тъмнината, а другите - чрез виделината. Там, дето работи виделината, ще видите проявата на топли чувства, светли мисли и благородни постъпки, защото те съставят градивния духовен материал за светящото тяло на човека от шестата - светяща раса. Чрез светлото тяло ще се проявят великите архитекти на новата култура. Новата култура ще почне градежа отвътре-навън. Човекът на новата култура ще бъде огледало и образец във всичко. В него ще бъде съчетано Словото с делата му; в очите му ще виждаш истината, в устата му - любовта, в носа му - неговата интелигентност, а в брадата му - устойчивостта в идеите. И всичко в него ще лъха духовна чистота и съвършенство. За човека на шестата раса животът на земята, в сравнение с Великата Вечност, е един миг, атой стои по-високо от този миг. Той живее в безграничното пространство на вселената.
Той намира смисъла на живота в светлите и възвишени мисли, чувства и постъпки, защото те носят жизнените елементи за правилната му функция на физическото поле. Той знае, че същината не е във формата, която носи, а в съдържанието й. Той, със своя живот, дава пример във всяка благородна проява: на физическото поле със своя труд; в чувственото поле с чистотата на сърцето и в умственото поле с широката светла мисъл.
Учителят казва: Учете, придобивайте знания, вниквайте в смисъла и съдържанието на всичко, което срещате в живота. Не се мамете от преходните неща, за да бъдете Синове на Виделината. Разумният човек носи в себе си прозорливостта на своя дух. Той различава всички прояви в живота и държи само онова, което носи доброта, истина и красота, защото те са чистота за сърцето му, светлина за ума му, свежест за душата му и здравата крепост на неговия дух.
Христос казва: „Бъдете съвършени, както Отец ваш е съвършен." Учителят изяснява: „Ученикът трябва да изработи в себе си сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената и дух мощен като Бога и едно с Бога."
Учителят е дошъл за реализирането на тая възвишена култура на земята. Това е Неговата мисия, възложена Му от Бога. Със своето Слово, със Своя живот, той даде мощен потик за идването на новото. Този потик изпървом засяга известен брой души, но постепенно се разраства и ще обхване цялото човечество.
Днес сме в една преходна епоха - разцъфтяването на човешката душа. Тя се пробужда. Ето защо, иде глад за човешките души за Словото Божие, за проява на духовния човек в новия ден. За това копнее човешката душа в своите глъбини. Словото на Учителя съдържа идеите на шестата светяща раса.
Днес сме в началото на пробуждането на човешката душа, има нужда от много работници. Новите идеи, които Учителят носи, са елементите за съграждането на новата култура и за създаването на новия човек на правда, святост и истина.
Трябва да употребим всички усилия за проникване Словото на Учителя във всички кътове на българската земя: във всички села, паланки и градове, и във всички континенти. Невидимият свят ще ни съдействував тая велика задача. Нека с радост и абсолютна вяра да работим за делото на Великия ни Учител. С това подготвяме и съдействуваме за реализирането на Великия Божествен план, по който ще дойде Царството Божие на земята, за благото на всички народи. Нека всички се обединим в една велика хармония, за да можем да работим за великия идеал, за увенчаване с успех мисията на Учителя.
Благопожелавам на всички души, за които е дошъл нашият добър и светъл Учител, да проникнат дълбоко в духа на Неговото Божествено Учение, да го реализират в себе си, за да бъдат причислени към Божиите работници и да работят за доброто на цялото човечество.
Учителят се обръща към Своите ученици: Вървете напред без страх, без тъмнина, но с любов и светлина за мир и правда на земята.
Любовта е най-мощен фактор. Тя ражда живота и носи възкресението, а ние всички, които сме проникнати от Духа на Учителя, да бъдем синове на възкресението!
27. XII. 1947 г.

15) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Живеем в една от най-важните епохи на човешката история. Кое е характерно за днешната епоха? Старото се руши, ново се гради. Когато се руши старото, има противоречия, страдания. Всичко, което става, се ръководи от един Божествен план. Христос казва: „Да се не смущава сърцето ви." Днес, когато целият свят живее в тревоги и неизвестност, когато мнозина се смущават и страхуват от това, което става по цялата земя, нека ние, учениците на Всемирното Бяло Братство да не се влияем от света, но да бъдем твърди, смели, спокойни - с мир, вяра и упование в Божественото ръководство, и с радост да гледаме на светлото бъдеще, което иде на земята.
Невидимият свят ръководи събитията. Всичко е в Неговите ръце. Там, дето има противоречия, мистикът не вижда противоречия, защото разумната природа, великото Провидение, превръща всичко на добро. Но човек трябва да има голяма светлина отвътре, за да не вижда противоречия в света.
Данаил, един от древните знаменити пророци, е разтълкувал съня на вавилонския цар Навуходоносор. Той е видял насън голяма статуя, чиято глава била от злато, гърдите от сребро, коремът от мед, бедрата от желязо, а краката долу съставени от смес от глина и желязо. Бил хвърлен един камък, който ударил краката на статуята. Краката се строшили и цялата статуя паднала и се разрушила. А камъкът пораснал и изпълнил цялата земя. Разните части на тази статуя, казва Учителят, са разните епохи, през които е минало човечеството. Краката, съставени от глина и желязо, представят днешната епоха, а камъкът, който строшава статуята, е новата вълна, която влиза днес в човешката култура. Тая вълна иде от Всемирното Бяло Братство. И тази вълна, тази нова идея, която Невидимото Всемирно Бяло Братство внася в света, почва вече да работи във всички народи, в цялото човечество. Коя е основната идея на тая вълна, която иде отгоре? - Това е любовта, братството.
Новото, което иде, има индивидуално и общочовешко значение. Индивидуалното значение се състои в следното: То събужда добродетелите, вложени от Бога в човека, събужда възвишеното, красивото, Божественото. А общочовешкото значение се състои в следното: То довежда до обединяване на човечеството.
За новото, което иде, Учителят казва: Слънчевата система влиза в една нова, висша област на вселената и това ще постави Земята и цялата Слънчева система в нови, благоприятни условия. Влизането на Слънчевата система в тази висша област на всемира ще постави човечеството във връзка с висши напреднали същества и под тяхно влияние ще се събуди благородното във всички народи - нисшите прояви няма да имат условия да се проявяват.
Трябва да бъдем благодарни, че сме във връзка с това велико движение на Бялото Братство, което носи Учителят. Чрез Богомилството България даде на човечеството своя ценен принос. Днес България отново става носителка и огнище на смели, плодотворни, новаторски идеи, които имат силата в себе си да преустроят света. Българският народ днес е поставен пред една важна задача - да предаде идеите на Учителя на всички народи. От 8,000 години Всемирното Бяло Братство приготвя българския народ за днешното време, за днешната му мисия. Ние, учениците на обичния ни Учител, имаме важна работа: Да работим за Божието дело, за новата култура, от една страна, като приложим и опитаме идеите на Учителя в собствения си живот. Преди всичко трябва с най-голяма грижливост, трудолюбие и любов да проучим великото наследство, което ни е оставил скъпият Учител - беседите и лекциите. Това да считаме като важна наша задача и всички велики закони и методи, които се съдържат в беседите и лекциите, да ги опитаме и преживеем като наша опитност. Само така ще бъдем достойни работници за повдигане на човечеството.
Скъпият ни Учител, с Когото сме свързани от много хилядолетия чрез нишките на любовта, и сега е с нас. Ние чувствуваме силно и днес живите връзки с Него. Всеки от нас чувствува, че расте в светлина, в разумност, в разбиране, в любовта. А всичко това се дължи на Бога и на съдействието, което иде от Учителя. Кое ни прави възприемчиви към благословението, което иде от Бога и от Учителя? - Любовта.
Този момент сме на границата между старата 1947 година и новата 1948. Учителят казва, че иде духовен глад за човечеството - глад за Словото Божие. Нека с пълно доверие и упование да посрещнем всичко, което новата 1948 година ни носи. То ще бъде новото откровение от великия свят на Абсолютното. Тази година ще донесе нови условия за събуждане на великите заложби на човешката душа и за нейното разцъфтяване във всичката й красота.
Нека пожелаем, щото през новата 1948 година да растем в любов, в мъдрост и истина, да станем съзнателни ученици на Учителя и да бъдем добри работници на Божията нива. Нека пожелаем още щото новата година да донесе едно осъзнаване на човечеството: да възприеме и приложи великите идеи на Христа, да възприеме вълната, която внесе Учителят в света и така да се приближим до онзи красив ден, в който Царството Божие ще дойде на земята. Всяка нова година ни приближава към този свещен копнеж на нашата душа.
Нека пожелаем, щото през новата година да познаем още по-добре Учителя и да станем носители на новите идеи.
Със сърце, пълно с благодарност, отправяме нашата права мисъл и нашата любов към обичния ниУчител и заявяваме, че ще работим с всички сили, всеотдайно за великия идеал: идването на Мировата Любов на земята, за слава Божия.
Братя и сестри, от името на Братския съвет ви поздравявам и пожелавам светла нова година! Според желанието на всички народи, тази година да донесе мир, плодородие и дългоденствие. Амин!

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

31. XII. 1947 г. Изгрев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×