Jump to content
Ани

Наряди за 1950 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1950 година

 1. Обични братя и сестри, 1. VII. 1950 г. - наряд за Петровден.
 2. Обични братя и сестри, 1. VII. 1950 г. (Слово за Петровден.)
 3. До братята ръководители, .1. VII. 1950 г. - наряд за новата уч. год. и летуването на Рила.
 4. Любезни брат Георге, 3. VII. 1950 г. (за устава)
 5. Обични братя и сестри, 7. IX. 1950 г. - наряд за 22. IX., есенното равноденствие и годишен.
 6. Наряд за молитвени събрания.
 7. Любезни брат, 5. X. 1950 г. (за беседите)
 8. Обични братя и сестри, 12. XII. 1950 г. - наряд по случай 6 год. от заминаването на Учителя.

1) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Тази година 12 юли - именният ден на обичния ни Учител - ще се отпразнува по следния начин. Сутринта в 5 часа ще се изпълни следният ред:
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. Пътят на живота.
 4. „Духът Божи".
 5. Евангелие от Матея, 5 гл., 1-12 ст.
 6. Евангелие от Марка, 4 гл., 30-41 ст.
 7. Евангелие от Лука, 9 гл., 1-6 ст.
 8. Евангелие от Йоана, 17 гл.
 9. Беседа: „Даром давайте" от тома „Красотата на душата".
 10. Мото:
  „Това еживот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и
  Христа, Когото си изпратил." (З пъти)
 11. Отче наш.
 12. „На Учителя".
След това ще се изпълнят гимнастическите упражнения.
Вечерта в 7 часа - братска вечеря. На вечерята ще се изпълни утринният ред без беседата.
Молим, съобщете настоящето в околните села, дето има кръжоци.
Със сърдечен братски поздрав:

От Братския съвет на общество „Бяло Братство"

Изгрев - София
1. VII. 1950 г.

2) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Годините, които живяхме при нашия Учител и се учехме, са най-хубавите години на живота ни. Те са подобни на зрели класове, натежали от зърно. Опитът, който почерпахме, знанието, което Той ни предаде, разкриха пред нас живота в неговата пълнота, цялостност и единство. Пред очите ни е примерът, който Той ни даде, пример на съвършен живот, но тъй естествен и прост, че остана за мнозина незабелязан. Наистина, съвършенството не шуми, не блести, не се хвърля в очи. И пак Любовта е, която го открива и разкрива на човека, но не изведнъж, а постепенно. И тъй като го познава, човек расте, приближава се към Него. Всъщност Любовта търси човека. Учителят ни привлече чрез връзката на любовта - вечната и нерушима връзка, която и днес чувствуваме най-силно, която ни крепи и от която черпим вдъхновение и сили да решаваме задачите си в живота, да издържаме на всички изпитания. Тази връзка постепенно ще привлече, примири и обедини всички души около Великия Център.
Животът може да бъде разбран правилно само когато се търси връзка между всички явления, външни и вътрешни. Тъй човек неизменно идва до онова велико ръководство, което устройва и направлява живота във всичките му прояви. Това ръководство слиза отгоре надолу, човек го познава чрез своя ум, сърце и воля: то му се изявява като идеи, мисли и чувства, и добри потици. Като ги приема, човек се стреми да ги реализира. Така той идва в съприкосновение с един висш свят и разбира, че по този път са минали и други човеци, негови братя, почва да търси тяхната помощ, да се ползува от тяхното знание и опит. Така постепенно той намира своето място във великата стълба на живота. Животът е йерархически устроен, той е един, единен, цялостен и неделим. Каквото положение и да заема, човек е силен, когато е свързан с Цялото. Откъснат от Него, той не може да постигне нищо. Докато е свързан с Него, той се храни от соковете на живота, черпи сили и знание, има Неговата помощ. И ако човек трябва да пази нещо свято и нерушимо, това е връзката с Вечното Начало. Вярата, знанието, силата и свободата произтичат от Него.
Школата на Учителя, Божествената школа, продължава и ще продължава, докато съществуват човешките души. Защото тя дава знанието за пътя към Великия Център на живота. Ако човек се стреми към нещо тук, на земята, под каквато форма и да му се представи то, това е Великият Източник на живота. Този стремеж определя мястото му в Школата. Не е външното положение, което човек може да заема, а неговият живот, неговата мисъл, неговото отношение към Учителя определят да бъде той ученик или не. Законът на школата е вътрешен. Докато законът на света е външен; той се пази и крепи от силата, законът на школата е вътрешен; пази се и се изпълнява от любовта. Като служим на любовта, изпълняваме вътрешния закон. Животът произтича от любовта. Тя е основният закон на живота, а не борбата. Мирът също почива на любовта. В пътя на борбата човек се индивидуализира, отделя се от Цялото, отдалечава се от Великия Център. Човечеството в своето развитие днес е достигнало крайно отдалечаване, достигнало е повратната точка. Учителят дойде в този, именно, момент, за да посочи пътя за възвръщане към Великото Разумно Начало. „Път" значи посока на движение, живот, знание и сила. В пътя на любовта се постига хармонията между човека и Великата Разумна Природа. Това е задача на съзнателния живот. Понякога в човека се ражда идеята, че може да подчини природата - опасна идея на крайния индивидуализъм. Не да подчини, а да бъде в съгласие с Великата Разумна Природа и нейните предвечни закони - там е пътят на човека. Днес на човека е необходимо това знание: как да бъде в съгласие с Великия Разумен живот. Разумността изпълва цялата вселена. Няма частица, няма същество, което да не е подчинено на нейните закони. Разумността е проява на Духа. Духът е творческото начало. Условията са само условия - пасивната страна на Битието. Творческата сила е в Духа, Който използува условията. С тях гради и твори, той е Божественото Начало. Художникът е художник и без да има бои и платно. Но истината е тази: Духът носи и условията. Той е господар на всичко.
Задачата на учениците на Божествената школа е да поддържат живата връзка с Великото Разумно Начало. По този път са идвали и идват всички блага на живота, външни и вътрешни.
Поздравляваме вие празника на обичния ни Учител. Неговият поздрав днес до учениците е: „С Бога сме силни. Чрез Неговия Дух се утвърждавайте крепко във вътрешния човек."
С братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

Изгрев - София

1. VII. 1950 г.

София, 1 юли 1950 г. кв.Изгрев, пощ. кл.13

УЧЕНИЦИ НА ОБЩЕСТВО „БЯЛО БРАТСТВО" БРАТСКИ СЪВЕТ СОФИЯ

3) ДО БРАТЯТА РЪКОВОДИТЕЛИ

ЛЮБЕЗНИ БРАТ.

Тъй като наскоро Братството започна своята обичайна лятна ваканция, Братският съвет чрез настоящето споделя с Вас някои мисли за нашия общ живот.
Годината 1949/1950 преминава със своите благоприятни условия. Събранията ни, четенето на беседите и лекциите минават при добър ред. Всеки брат, всяка сестра и нашите съмишленици свободно се подвизаваме в светлите идеи на Учителя.
Както знаете, още миналата година представихме братския устав за утвърждаване. Постоянно сме във връзка с Министерството, уставът ни е прегледан, така щото възможно е в най-скоро време да стане утвърждаването му заедно с други устави на разните вероизповедания в страната. Такива досега не са утвърждавани.
Вероятно през м. август ще се съберем на нашите братски срещи, които ще станат по места. За разглеждане текущи въпроси и обмяна на мисли ще бъде необходимо братята ръководители да се съберат на редовната си годишна среща пак през м. август. Точната дата и дневния ред ще ви съобщим допълнително.
Тази година летуването на Рила ще бъде ограничено, поради някои съображения. Ето защо, за предпочитане е братята и сестрите от провинцията да не канят гости.
Като дата за начало на ваканцията определяме неделя, 16 юли т. г., когато ще се съберем и прочетем определените за тази дата беседи (Утринно слово и неделната беседа в 10 часа).
Започването на новата школна година ще стане на 17 септември - неделя. За да има единство в четивата между Изгрева и провинцията, съобщаваме ви с кои беседи и лекции ще започне новата учебна година:
 1. Неделя -17 септември, 5 часа сутринта, беседата „Слабо и силно" от тома „Ценното из книгата на Великия живот" (Рилски беседи 1932).
 2. Неделя -17 септември, 10 ч. сутринта, беседата „Две думи" от тома „Вехтото премина", 9 серия, 4 том. След завършването на този том започва четенето на 10 серия.
 3. Сряда-20септември,5ч. сутринта, „Правилно хранене" от тома„Добри и лоши условия". След завършването на този том ще се започне четенето на тома „Ключът на живота" - Общия клас, 8 година, I том.
 4. Петък - 22 септември, 5 ч. сутринта, лекция „Периодичност в живота" от тома „Отворени форми", Специален клас, 8 година, Птом.
Желателно е четенето на лекциите и беседите да става в този ред, с което ще подчертаем нашето единство и хармония.
Отговорете ни за получаване на настоящето, като отправите писмата на
адрес:
Жечо Панайотов - кв. Изгрев N 79, София XIII.
Ще ни бъде приятно, ако ни съобщите някои Ваши особени мисли, които биха били от полза за доброто развитие на Братството.
С поздрав,

за Братския съвет:

/п/Т. Стоименов

/п/Ж. Панайотов

София/Изгрев, 3 юли 1950 г.

4) ЛЮБЕЗНИ БРАТ ГЕОРГЕ,

Тук приложеното писмо изпратихме на всички наши ръководители, които са регистрирани пред Министерството, съгласно закона за верите. По този начин пожелахме да направиме една обмяна в края на годината.
За всички братя ръководители от Вашия край също надписахме по едно писмо, както си му е реда. Изпращаме ги нарочно право до теб, като предполагаме, че за Петровден все ще дойдат в Айтос. Моля те значи, да им прочетеш това писмо и да им го предадеш лично. Които не дойдат и ти намериш за добре - изпрати им писмото по човек или по пощата. Ще очакваме да ни се обадиш по този въпрос, а най-вече да ми съобщиш можеме ли оттук направо да им изпращаме по пощата такива и подобни писма или това да правиме чрез тебе. Например как да постъпиме, когато ще поканим ръководителите да дойдат за събора?
За нашия живот тук няма какво да прибавиме. Миналата седмица четирима братя от Братския съвет ходиха по делегация пред министъра относно устава. Получихме нови уверения, че ще ни се предаде готов наскоро. Дано е така!
Брат Боев чувствително по-добре. Все пак още му правят превръзки и изглежда, че по-голямата част от времето прекарва на легло. Прави постоянно и слънчеви бани.
Другите всички сме живо-здраво. Пожелаваме ви всичко хубаво и те моля лично да поздравиш братята и сестрите около теб.
Чакаме да ни се обадите.

/п/Жечо Панайотов

Забележка на редактора:
Писмото е до Георги Куртев от гр. Айтос.

5) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Съобщава ви се, че тази година празникът 22 септември ще се отпразнува в 5 часа сутринта по следния начин:
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. Молитвата на Царството.
 4. „Духът Божи".
 5. Евангелие от Матея, 18 гл., 18-35 ст.
 6. Евангелие от Марка, 9 гл., 9-23 ст.
 7. Евангелие от Лука, 15 гл., 1-10 ст.
 8. Евангелие от Йоана, 10 гл., 10-21 ст.
 9. Послание към Галатяните, 5 гл., 22-26 ст.
 10. „Благославяй, душе моя, Господа".
 11. Беседа: Правила за живота" (от тома „Ново разбиране").
 12. „Господи Боже наш, да дойде Твоето Царство на земята, както е горе на небето и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие."
 13. „На Учителя".
 14. Гимнастически упражнения.
При братската вечеря в 7.30 ч. ще се повтори утринният ред, без беседата. Тази програма важи само за 22 септември, а не за цялата година.
 1. През годината, при всекидневната молитва, ще се произнася мотото само веднъж.
 2. Ще се проучават през годината Библията и беседите по следния начин: Всеки ден ще се прочита с размишление посочената страница от беседите или посочения стих и след това ще се прочете по свобода известно място от Библията.
   
   
  В другото свободно време - проучване на Библията и беседите по свобода.

 3. Почивка всяка седмица от четвъртък на обед до петък на обед по свобода.
Молим, съобщете настоящето и във всички околни села, дето има кръжоци. Поздрав на всички братя и сестри.
С братски поздрав:

Братският съвет на Общество „Бяло Братство"

Изгрев-София 7 септември 1950 г.

6) НАРЯД

ЗА МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ

Сутрин - 5 часа

 1. Обграждане с мотото:
   
   
  „В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост и в името на Божията Истина, в които живеем и се движим и със Силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички лоши помишления и всички вражески сили."
  (3 пъти)

 2. Добрата молитва.
 3. Псалом 91.
 4. Молитва на Царството.
 5. Лозинката.
 6. Тайна молитва за мир.
 7. Отче наш.
 8. Мотото:
   
   
  „Господи, запази ни, за да проповядваме за Тебе."

 9. Мотото:
   
   
  „И това е живот вечен, да познаем Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил."

Вечер - 18 часа

 1. Обграждане.
 2. Добрата молитва.
 3. Псалом 91.
 4. Молитва „Пътят на живота".
 5. Молитва на избраните.
 6. Тайна молитва за мир.
 7. Отче наш.
 8. Мотото:
Господи, запази ни, за да проповядваме за Тебе." „А това е живот вечний, дето да познаем Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Исуса Христа, когото си проводил.
(Евангелие от Иоанна, гл. 17, ст. 3.)

7) ЛЮБЕЗНИ БРАТ,

В неделя, в 5ч. сутринта, се чете томът „Ценното из книгата на великия живот". В този том има беседи, къси, с 1-2 или малко повече страници. Те се четат в един и същи ден. Ето беседите, които се сливат: 3 и 4 беседа; 5 и 6;7 и 8;9 и10;16 и 17; 22 и 23 (номерата са по съдържание). Това ви съобщаваме, за да има съгласуване между Изгрева и провинцията.
С братски поздрав:

Б. Боев

5.Х. 1950 г.
Изгрева

8) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

На 27т. м., в 5 ч. с., по случай годишнината от заминаването на обичния ни Учител, ще се изпълни следната програма:
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. Молитва на Царството.
 4. „Духът Божи".
 5. Евангелие от Йоана, 17 гл.
 6. Беседа: „Блажени сте" (от тома „Сеятелят").
 7. Отче наш.
 8. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов." (З пъти)
 9. „На Учителя".
След това ще се изпълнят гимнастическите упражнения. В 7 часа вечерта - братска вечеря. Ще се изпълни утринният ред, без беседата. След вечерята ще се изпълни литературно-музикална програма. Молим, съобщете настоящото в околните села, дето има кръжоци.
Със сърдечен братски поздрав:

Братският съвет на Общество „Бяло Братство"

Изгрев - София 12 декември 1950 г.

* * *

ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ

ЗАТВАРЯНЕТО НА ПЕЧАТНИЦА „ЖИТНО ЗЪРНО" НА ИЗГРЕВА

 1. През 1950 г. в Държавен вестник, брой 65, е публикувано 620 постановление на Министерския съвет, от 13 март, с което се отчуждава в полза на Държавно полиграфическо обединение, печатница „Житно зърно" на верска общност „Бяло Братство", съгласно член 5 от Закона на книгопечатането.
 2. През 1950 г. се спира книгопечатането на беседите и лекциите на Учителя Дънов.
 3. По такъв начин се спира отпечатването на нарядите в печатницата. Те продължават да се отпечатват на пишеща машина и да се изпращат.
 4. На 30. XI. 1950 г. милицията изземва от Изгрева 5 броя пишещи машини, за да се спре писането на нарядите и работата по Словото на Учителя Дънов.
 5. В Държавен вестник, брой 92, от 16. XI. 1951 г. излиза Закон за авторското право.
 6. Съгласно Закона за авторско право, точка 18 гласи, че авторското право в полза на други лица има сила до 10 години, след което остава в полза на държавата. По този закон авторското право, откупено от наследниците на Учителя Дънов през 1945 г., ще важи до 1955 г.
 7. Печатницата е отчуждена през 1950 г. и от 1951 г. се спира всякакъв печат.
 8. Причината за затваряне на печатницата и спиране на книгоотпечатването на промененото и редактирано Слово на Учителя Дънов от страна на комунистическата власт, ще намерите в поредицата „Изгревът", и по- подробно в том IX, стр.505 под N180, стр.786,787 в точка 7, точка 8, стр. 798-799800 в глава XII.
 9. След 1951 г. наряди се пишат на пишещи машини. Властта разрешава отпечатването на годишен наряд по дни и месеци, с указание какво да се чете всеки ден. Такива наряди се отпечатват до 1963 г., като отдолу пише: Изгрев - София.
 10. Братският съвет продължава да изпраща наряди на пишеща машина всяка година. До 1961 г. те се съставят от Боян Боев. А от 1962 до 1990 г. - от Борис Николов. Поради разцеплението на Братството и други групи пишат наряди и послания.
 11. В бъдеще посланията и нарядите от 1951 -1962 г. трябва да се съберат, подредят и издадат.
 12. Посланията и нарядите, съставени от Борис Николов, 1962-1990 г., също трябва да се съберат, подредят и издадат.
 13. Онези, които притежават наряди и послания от времето на Школата 1922-1944 год., както и от 1945-1990 год. могат да ми ги предадат, за да бъдат подредени и отпечатани в бъдеще в „Изгревът".
 14. Нарядите от времето на Школата, както и посланията са част от вътрешната работа на ученика, където той изучава, проучава Словото и доколкото може го прилага чрез живота си.
 15. С отпечатването на нарядите се слага край на опитите да се отклоняват последователите на Учителя Дънов в различни насоки от невежи лица, но злосторници при това. Нарядите са отпечатани. Ето ги. Работете чрез тях. И никой повече не може да се оправдава, че не е знаел за тях, че не е чувал. Ще кажа: Да си ги чел. И толкоз. Не си губете времето по проповедници, лъжеучители, ръководители, лъжеапостоли тълкователи на Словото на Учителя Дънов, ясновидци, пророци и тем подобни. Имате Словото в оригинал - четете го. Имате нарядите - проучавайте ги. От мен Вергилий - толкова!
 16. Епохата 1922-1944 г. бе приключена.
Епохата 1945-1990 г. също приключи и ние бяхме свидетели на тези драматични събития.
Тази епоха 1945-1990 г. ще бъде описана след време подробно, за поучение на следващите поколения българи.
1.08.1999 г.
София

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×