Jump to content
Ани

3. ВОЛЯТА БОЖИЯ

Recommended Posts

3.

ВОЛЯТА БОЖИЯ

Знанието в света има сила само когато се прилага. Мнозина от вас не го прилагат и при това всички искате да носите хубави дрехи и да ядете хубави гозби, без да знаете как се придобиват и приготовляват. Всеки трябва да знае как се снове,тъче и др.
Някой ден сте весели - то е един вид тор; скръбта, то е друг вид тор. Някой усеща приятно настроение, ще мине половин час, ще се измени - знаете ли защо става това? Всеки, който влезе в духовния живот, ще се събудят у него всички лоши качества от миналия живот, които са били спящи и сега, като дойде Божественото благословение, са поникнали. Трябва плевелите от вашата градина да ги изхвърляте. Някои казват, че били по-добри преди да влязат в духовния живот. Деветдесет и четири процента от вашата любов е фурда, а другото, 6 килограма, е само любов. Изхвърлете фурдата, тора, на нивата, да остане във вас само хубавото - 6-тях килограма. Ще речете, пак ви дялам за нещо, но то не е дялане, вие не сте видели още дялане. Една хубава статуя художникът трябва да чука и дяла дълго, докато стане хубава и изящна.
Искам от всички ви да сте готови да изпълните волята Божия. Допуснете, че сте в първите времена на християнството. Колко от вас сте готови да претърпите гоненията и изпитанията? Вие имате малки изпитания в дома си, с мъжа си, с децата си, но те са нищо. Важното е да изпълните волята Божия. Но вие какво правите? Ако е съгласна Божествената воля с вашата воля, вие сте готови да я изпълните, но обратното - не. Новото учение калугери не иска да прави, нито калугерици, то иска хора съвсем здрави, които да могат да носят несгодите на живота. И които разберат този закон, това учение, ще сте готови да си помагате едни на други.
Всеки от вас си има по един трън в плътта. Павел, и той имаше трън, за който се моли на Бога, но той не каза на Бога къде му е трънът. Бог му каза: „Доста ти е Моята благодат.“ Та, и вие трябва да кажете на Бога къде ви е трънът, за да го извади. Не трябва да бъдете всички еднакви в своите стремежи. Ако всички тъкат все платна, ще се яви голяма конкуренция. Вие всички искате да бъдете добри. Добродетелта какво нещо е? Каквото изработим, да бъде изработено добре - готвиш ли, тъчеш ли, шиеш ли и др., туй значи да сме добри. Вие искате да сте като една статуя положена и всеки да каже: „Колко е хубава!“ и да ви се учудват всички. Не искам да сте като онзи англичанин, който взел да бяга от своя автомат, който му искал да му даде душа. Христовото учение не е едно автоматично учение, то е учение за душата. При това учение ще се подигнат много съмнения във вашия ум. Вие може да кажете, че нямате съмнения. Една новооженена мома, колко съмнения се явяват в нея за нейния мъж? То е защото няма вяра в него. По същия закон, вие тръгнете в духовния път и си кажете: „Дали ще го досвърша?“ Съмнението показва, че субектът, който се съмнява, не е самостоятелен в работата си. Ако един човек е лош, има формата на един лош човек, ако е подозрителен... Всички форми вървят след човека. Всички се стремят към Небето, всеки се стреми да угоди на Господа. Какви жертви сте дали за Господа, какво сте направили? Вие все казвате, че Бог не ви е дал туй или онуй, а вие какво сте дали? От това брашно, което вие сте дали на Господа, може ли да направи пита?
Трябва да разсъждавате добре, все за любов приказвате, но любов, която дава сила на човешкия дух и ум и му дава сила да понася страданията, тя е Божествена любов. За да я имате, трябва да замените вашата любов с Божествената. Ако вие ме слушате, ще ви кажа от где можете да вземете тази любов. Като ви обидят, почнете да се огорчавате - това показва, че вашата любов има граници, отпада, значи не е любов. Павел казва: „Любовта никога не отпада.“ Преди да падне орехът, окапва нещо от него; то не е орехът, то е черупка. Някой казва за други, че любовта му отпаднала, но то са опаковки на Божествената любов. От вас трябва да отпаднат всички черупки и да остане Божествената ядка, която е любов, в която има сила - щом я призовете, всичко да се стопи в тая любов. По вашите лица чета, вие сте хора, които се тревожите, бих ви турил бележки 1, 2, 3 - повече не мога. Казвате: „Аз се много моля.“ Значи много ядеш. Молитва и служение са две неща отделни.
Всеки ден казвате: „Да бъде волята Божия.“ Мъжът каже: „Да бъде волята Божия“, но жената каже: „Не! Моята воля да бъде!“ Така правят и мъжът, и децата и работата не върви. Вие сте отворили с голяма фирма търговия и казвате: „Ние продаваме на едро“, но един ден дойде и вие фалирате и си кажете, че това не е за вас.
Три пъти да мислите, един път да приказвате. Всички сте даскали и учители. Казвате: „Тъй трябва да постъпи г.Д.* Кажете ми какво аз да направя и аз ще го изпълня точно, но и аз ще ви кажа какво трябва вие да направите, но трябва да го изпълните. Ако не вървите добре, ще станете по-нервни, не ще можете да спите, ще сте подозрителни и най-после ще искате да скриете това от хората и ще си турите маска. А моето учение ще даде една приятна окраска на вашата душа, ще сте спокойни и радостни и няма да имате нужда от маски. Някои от вас са по 30 години, други по 40 години в училище, а трябва да учите най-много 120 години, значи имате още много да се учите.
Господ пита: „Колко от вас сте готови да изпълните волята Божия?“ И тогава всичко ще ви върви добре. „Три пъти на ден вземате от Мене (яденето), а вие какво ще свършите за мене?“ - казва Христос. Не само с хляб ще бъде жив човек, а с всяко Слово, което излиза от Божествената уста. Ще ми кажете какво искате да направя за вас. Ама ще кажете: „Не вземаме, не даваме.“ Но тогава няма да бъдете в това училище и Бог ще покаже един път само за тези, които имат добрата воля да побеждават в себе си всякога своите мисли и желания. Ще турите на своята мечка по една халка и ще й давате по малко брашно. Мъжът ядосан и бие жена си. Вие критикувате все другите. Аз бих ви попитал: „Със себе си живеете ли добре?“ Опитайте се за един месец да нямате никакво смущение, да бъдете тихи и спокойни, да видите доколко сте добри. Отсега нататък, каквито недоразумения имате, караници между вас, Господ е заповядал: „вън всяка нечистота.“ Бог не е Бог на гнева, а на вярата, надеждата, любовта, правдата и чистотата. Който не изпълни тоя закон, да иде в Египет да прави тухли, а който иска да върви, сега е пътят през пустинята за в Ханаанската земя. Вие имате да разрешавате много важни въпроси в този живот. Не отлагайте! Турете мисълта си положително: „Ще изпълня волята Божия“, в себе си кажете, не казвайте на други.
Чистота и искреност в мислите и желанията в душата си и любовта ще се прояви и туй е то живот и Бог ще ви благосл ови и Небето ще се стреми да възрасти всичко посято от Бога във вас. Дайте му място да расте, сега са най- благоприятни времена, в кратко време много нещо да реализирате. Което в миналото е расло за 1000 години, сега става за 10 години, което е расло за 100 години, сега - за 1 година.
Да образуват жените един съюз, да си помагате, а сега, като седнете вкъщи, еди-коя си такава, онакава, въпроси и критики - не може тия маски на дявола, снемете ги! Сега се учете от Господа. С каквато мярка мерите, с такава ще ви възмерят. Това става навсякъде, все одумване.
Аз мога да ви направя като пчелици, като ви туря в котела, но аз искам вие сами да станете добри, защото, като дойде времето, ще бъдете добри по необходимост, а сега е време на свобода, на избор, да изберете сами да бъдете добри. Доброто в човека, то е човекът, то е негов дял. Туй, което ще направите, то е благословение за вашите домове, за вашите деца. „Ако опазите закона Ми, ще умоля Отца Си да ви изпрати Духа Утешител“ - каза Христос на Своите ученици.
Ще варим домати и от 100 килограма ще извадим 9 или 10 килограма. Аз ще ви дам домати и дърва, а вие да ги сварите, а който не иска да ги вари, аз ще ги сваря, но ще искам от него домати и дърва.
Всякога мислете за неща, които растат. „Не мога“ е противоречие. „Не мога“ в зак[она] на Любовта показва, че има спънки, препятствия. Започнал съм да фотографирам вашите мисли и един ден ще ви ги покажа. Псаломът казва: „И заличи, Господи, прегрешенията ми“. Да се запълнят плочиците в мозъка ви с по-висши неща. Да се облагородят умът ви, сърцето ви, да имате здраве, абсолютно здраве. Туй е то Новото учение. Учение, което не може да се приложи, не искам да чуя за него. Всички да бъдете здрави, щастливи и блажени. Здравето е за тялото, щастието е качество на душата, между ангелите, а блаженството е качество на духа, при Бога, затова на Земята не може да има щастие и блаженство.
Трябва материалът, предвиден за 1917 година, да се изучи, да не остава нивата неизработена. Ще ви разделя на категории. Който знае да тъче, върви добре, но който не знае, е лошо. Мнозина се оплакват: не върви животът добре. То е, че не е нагласено добре платното, трябва наново да се надене. Да дойдат идущия четвъртък само тези, които могат да приложат, само слушатели не искаме. Гледайте да уредите вашите отношения. Да бъдете искрени спрямо вашата душа, спрямо Бога и человеците.
Гдето се увеличава доброто, там се увеличава и злото. Който повече работи, повече яде, повече дрехи къса и др. Всеки от вас да стане едно огнище за Божествений Дух. Господ изпраща всеки ден Духа Си, но ние да бъдем готови да го приемем, благото, което Бог ни праща. Искам да ми дадете съдействие, да изгладите недоразуменията между вас. Вие често дигате прах в умовете и сърцата си, няма нужда от това. Гледайте да успокоите мислите си, подайте си ръка и работете. Гледам, делите се на партии, на млади и стари. Да се добие Божественият Дух е първото нещо, доброто да се гради, иначе с лошите си мисли вие си създавате карма и болести. Господ е писал, че всичко ще се уреди и аз ви желая да растете по ум и сърце, в мъдрост, знание и любов, да не се спъвате един други.
  • - закон е на страданието.
  • - законът на изкушението. Духовете ви изкушават чрез хората.
  • - законът на Божественото благословение.
Колко велики закони са те! Само да можете да ги разберете. Ще ги научите по теория и практика, заедно. Дойде някой да критикува, кажи му: „Ти имаш ли стан? Ела да тъчем.“ Някой не живее добре, станът му не е нагласен добре - ще го отрежете и ще го насновете наново. Забъркали сте станове и на мъже, и на жени и сега всички плачат.

29 март 1917 г. (четвъртък)

* Вероятно господин Дънов.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×