Jump to content
Ани

Бележки на Елена Хаджи Григорова

Recommended Posts

Бележки на Елена Хаджи Григорова[1]

Съдържание на първия урок от Учителя: „Най-малкото“:

 1. Какво трябва да преодолее човек?
 2. Правило първо.
 3. Какво можем да правим за уякчаване на волята?
 4. Какво да кажем на този глас, който ни учи на леност?
 5. Двете упражнения.
 6. Трябва да се освободим от всички глупави удоволствия.
 7. Можем да се опълчим против модата - ако имаме идея.
 8. Има един вътрешен закон, който ни казва какво да носим.
 9. Упражнение за тази година: да мислим за добрите хора.
 10. Добрите хора.
 11. Мото за този година.
 12. формулките „Живата Пентограма“.
 13. Любов, Мъдрост, Добродетел.
 14. Какво да си забелязваме? Само доброто.
 15. С какво да започнем? С малкото.
 16. Всеки месец по една ръководителка.
 17. Какво да пишем? Най-важните моменти.
 18. Кой човек е естествен?
 19. Кога нещата стават интересни за нас?
 20. Кой свързва хората?
 21. Като идем при Учителя, какво ще кажем?
 22. Коя идея е силна?
 23. Каква трябва да бъде мисълта ни?
 24. Нашата погрешка. Трябва ли да дописва друг моето писмо?
 25. Едно зло и второто зло.
 26. Правило второ.
 27. От кой човек да искаме помощ?
 28. Живата Пентограма.
 29. Какво значи 3 и какво - 5?
 30. Доброто.
 31. Къде да живеем?
 32. В разумното противоречие няма.
 33. Вкусът пречи за духовната работа.
 34. Какво ще кажем на апетита си?
 35. Удоволствията отвън са неестествени за ученика.
 36. Кой е свободен?
 37. При Божественото всеки сам трябва да иде!
 38. Методи за развиване на волята.
 39. Какво казва нашият Учител за развиване на волята? - При извора!
 40. Как да почнем всяка работа? - С най-малкото въодушевление!
 41. Какво е естественото при една работа? - От малкото към голямото!
 42. Отче Наш.

Всичко за приложение в урока „Най-малкото“:

1. Всяка една работа си има своите спънки, които трябва всякога да се преодоляват.
Всеки трябва да се стреми да преодолее мъчнотиите, които среща на пътя си, било отвътре или отвънка.
 
 
I правило: Каквато работа започнете, гледайте да я свършите!
2.За уякчаване, кажи си: „10 сутрини наред ще махам ръката си... 1-2. И когато ти каже някой отвътре: „Това е глупаво“ или: „Сега няма да учиш“, отдели се от него и кажи му: „Приятелю, ти можеш да почиваш, но аз ще работя, аз ще уча!“
 
II. Сега на вас ще дам две упражнения - I и II, за уякчаване на волята (кажете си тъй) за 10 сутрини наред с пълно съзнание и концентриране на мисълта.
3. По възможност гледайте всичките глупави удоволствия и занимания да ги извадите от себе си.
4. Човек, който има идея, той не гледа никаква мода! Ще спазвате един вътрешен закон: когато една мисъл, една дреха или една книга е неестествена за вас (не е съгласна с Божествения свят), вие усещате едно стискане на слънчевия възел - трябва да я изгоните.
 
III. Упражнение за през тази година: почнете най-първо правилно общение с физическия свят - всяка сутрин мислете 10-15 минути за всички добри хора на Земята, за ангелите и най-после - за Бога.
 
IV. Започнете тази година с Добродетелта.
 
Мото: „В изпълнение Волята на Бога чрез Добродетелта е силата на моята душа.“
 
V. Живата Пентограма: употребление формулите с движение на ръцете. Всеки месец Пентограмата ще бъде с друг върх нагоре. Първия месец: както си е - с Истината нагоре; втория - с Правдата; третия - с Любовта; четвъртия - [с] Мъдростта; и петия - [с] Добродетелта. Тегава редът на Добродетелите в Пентограмата през различните месеци ще бъде следният:
1-ви месец: Истина, Правда, Любов, Мъдрост, Добродетел.
2-ри месец: Правда, Любов, Мъдрост, Добродетел, Истина.
3-ти месец: Любов, Мъдрост, Добродетел, Истина, Правда.
4-ти месец: Мъдрост, Добродетел, Истина, Правда, Любов.
5-ти месец: Добродетел, Истина, Правда, Любов, Мъдрост.
VI. Забелязвайте си всичко добро, което мислите или срещате в живота си.
 
5. Ще се срещате, ще се осветлявате една друга, ще си пишете.
 
VII. Всеки месец една ще бъде ръководителка на цялата група, тя ще урежда програмата за работа през този месец.
1-ий месец, до 22.IX.924 год.: И - Савка;
2-ий месец, до 22.Х.т.г.: П - Паша;
3-ий месец, до 22.Х1.т.г.: Л - Мика;
4-ий месец, до 22.XII.: М - Елена;
5-ий месец, до 22.1.1925 г.: Д- Сотирка.
6. Да бъдем естествени.
7. Една идея е силна, когато може да расте при най-неблагоприятните условия! Следователно, при най-неблагоприятните условия вие ще работите.
8. Ти сам ще довършиш своята работа, писмо или друго.
VIII. II правило: Не пийте вода от стара делва! От болен човек помощ не търси! Ще искаш помощ от разумен човек.
9. Когато сме 3, значи работим отвътре: с ума, сърцето и волята; а когато сме 5, ще работим във външния свят с 5-те чувства.
10. Каквото и да дойде, то е за добро. Веднага отпусни душата си...
11. Ще живеете всякога в разумната Любов. В Любовта вътре. В разумното противоречие няма.
 
IX. Трябва да преодолеете в себе си някои желания. Когато вкусът ти е много развит, това пречи за духовна работа, няма да задоволяваш стомаха си!
12. Ще прилагате закона на свободата върху себе си.
 
X. Аз казвам тъй: ако е за развиване на волята, 10 дена наред ще ходя далеч някъде, при някой извор, и ще си взимам вода в стомната за пиене; и след 10 дена ще видя какви резултати има.
 
XI.Започни с най-малкото въодушевление и колкото отиваш по-нататък, да растеш и в усърдие, и във въодушевление. Почни с малкото, за да свършиш с голямото.
-----------------------------------------------------
I, II, III, IV, V... - точки или места, дето Учителят директно казва какво да правим - приложение.
1,2,3,4,5... са места в урока, които можем и затова трябва да ги приложим.
* - места, които ми направиха силно впечатление.

Добродетелите и съответните им цветове:

ИСТИНА - бледо-синият цвят
ПРАВДА - бледо-зеленият цвят
ЛЮБОВ - бледо-розовият цвят
МЪДРОСТ - бледо-жълтият цвят
ДОБРОДЕТЕЛ - белият цвят

И общо на всички добродетели съответствува белият цвят.

----------------------------------------------

[1] от нейната тетрадка, из архива на Пеню Ганев.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×