Jump to content
Ани

6. КАКВО Е ЛЮБОВТА. МЯСТОТО НИ ПРИ ЛЮБОВТА. ЗА ВСЯКА ПО НЕЩО

Recommended Posts

Трети разговор с Учителя:

КАКВО Е ЛЮБОВТА.

МЯСТОТО НИ ПРИ ЛЮБОВТА.

ЗА ВСЯКА ПО НЕЩО

[22 октомври 1924 г.]

10 часа сутринта (След закуска.)

Етиката е наука за душата. Педагогиката - за сърцето. Логиката - за ума. Въпросът за съвестта влиза в познанията на сърцето. Интуицията е език на душата, чувствата - на сърцето, разумът - на ума, а волята се проявява чрез силата. Атомът е бодът на реалността. А зад този атом, зад този бод седи Великата Реалност, която действува чрез него. Човек е малко същество, но той е проявление на Бога. Зад човека седи Бог. То е въпрос само на времето. Тази, най-малката частица може да се разрасти. Най-малкото нещо е най-силно, най- деятелно, а най-голямото нещо е най-постоянното. За да бъдеш постоянен, трябва да бъдеш много голям. А ако искаш да бъдеш силен, ще станеш малък. Който е мързелив, да употребява малките величини.
Искаш да бъдеш доволен, тогава представи си, че всичко в света е твое. Тъй гледай на нещата.
 
- Кога човек е неспокоен?
 
- Припрян характер има човек, когато желае да постигне нещо, но преждевременно иска да го постигне. Значи, когато у тебе се събуди чувство преждевременно да постигнеш нещо и нямаш търпение да дочакаш времето му.
Да кажем, сега имате едно състояние на индиферентност; изисква се тогава да бъдеш много зает, да работиш. И после, представи си, че туй състояние е вънка от тебе. То е външно състояние. То не е твое, защото, ако е твое, ти трябва да бъдеш господар на него, а ти не си господар - тогава не е твое. Има състояния, които не са ваши, натрапени са отвънка, а трябва да се освободите от тях. В туй тяло ти ще създадеш други тела, които да бъдат твои и тогава това тяло ще го дадеш на света. Ние физическия свят го владеем само отвънка; не сме го проникнали отвътре. Ако аз мога да разредя тази паница и тя да изчезне и после пак да я сгъстя, тогава аз ще прониквам материята.
Всички трябва да имате една философия да изпъдите недоволството от сърцето си. Съвършено да го изпъдите, и от ума, и от волята си! Представете си Бог, Който е съвършен, Който е създал всичко! Той всякога се весели в делата Си. Защо ти не слушаш Бог, Който ти е дал всички възможности? Защо ти постоянно се цирлиш, няма да искаш да работиш и ще се представляваш, че нямаш нищо и все ще искаш да ти дадат нещо, когато ти го имаш! И защо ще си представиш другите да ти дадат когато няма кой друг да ти даде? И когато ти искаш нещо, което имаш, ще ти вземат и това, което имаш. Представи си, че някой е красив и иска да стане по-красив - той ще загуби своята красота. Стремеж трябва да има да използвате заложените сили и възможности на ума, да им дадете място да се развият. Туй е Божествено. Някой път искаш по-голямо сърце. Не, ще развиеш възможностите на твоето сърце, което имаш. (
За Гена)
Тя има чувство на веселост. Туй чувство е развито много у нея. Меланхолията вижда нещата от моралните чувства. Там й е прозорецът. Тя е замислена за физически работи. А веселостта гледа от над челото - там й е прозорецът. У децата, много малките работи им правят впечатление. Сангвиниците са весели - въздухообразните елементи всякога са весели, флегматичните са водни. Детският темперамент е на стомаха. А нервните хора са сухи. Сангвиниците, веселите хора са като птици.
Човек трябва да мине една школа за обновление на организма, за изме- няване на организма: да можеш моментално да измениш едно твое състояние. То става чрез реакция. Да допуснем, вие сте изгубили 10 000 лв., замислен сте. Трябва ви сега една реакция, да ви се възвърне спокойствието. Как? Казвам: „Парите ви се намериха, носят ви ги!“ Това произведе една реакция и веднага всичката тази меланхолия изчезне от вас. Питам: може ли същото състояние да добиете по друг начин?
(* - Освен да се примирим със загубеното - да помислим, че някой беден ги е намерил.)
- Трябва да си съставите едно особено понятие за света. Представете си, че лявата ми ръка е едно общество, дясната е друго общество. Те не се познават. Тургам ги една до друга, запознават се. Е, тяхното щастие от това ли зависи? Някой път ще ги разделя, те ще плачат тогава. Трябва да им създам работа отвънка. Но, представете си, лявата ръка носи известни блага, радва се, мисли, че са за нея. Обаче дясната ръка й ги взима. Лявата ръка е неутешима. Тогава аз трябва да й разправям: „Няма какво да плачеш, тези пари ще се намерят.“ - „Как?“ - „Нали се обичате с дясната ръка, тя ще внесе пак парите.“ Дясната ръка, това са хората на Бога, хората, които обичат Бога, които вървят в Божия път. Лявата ръка са, които не вярват в Бога. Да кажем, дошъл един от лявата ръка, който не разбира Божия закон, и ти задигнал парите. Но ти, понеже живееш в Бога, ще кажеш: „Моите пари са в лявата ръка.“ Всичките лоши хора, неверующи, са в лявата ръка, която също е в Господа. Е, Господ събира лявата и дясната ръка на едно място, тогава? Но не за дълго време. Държи ги, държи и после пак ги раздели, всяка си отива на своето място. Та, този начин е един много хубав начин за закономерност. Загубиш ли си парите, кажи: „В лявата ръка са, ще дойдат пак.“
Често трябва да правите такова едно упражнение. Да кажем, намирате често махна на някого, казвате: „Той се нацупи.“ Първото нещо: влез в неговото положение, разбери неговото състояние. После ти почнеш да скърбиш - спомни си, че си срещнал някого си там и си го наскърбил. Казваш за някого, че е нацупен, сега това състояние се връща и на тебе. Как ще разрешиш задачата си?
Когато се обезсърчат хората и когато не вярват в Бога, това е една стратегия.
Радостта дава височина, а скръбта дава дълбочина. Радостта дава широчина. При радостта, най-първо иде радостта, а после мисълта. В скръбта най- първо иде скръбта и после мисълта. Радостта мисли по един начин, скръбта мисли по друг начин. Аз считам скръбта за товар, който най-първо е неприятен, после, колкото се носи повече, става по-тежък и най-после или трябва да си починеш, или да дойде някой да го смени. А радостта е човек, който пътува без товар. Затуй по-скоро му се свършват приказките.
KD_11_1.PNG

Фиг. 1

Има 3 типа вежди:
 
- [Вежди на човек с научен интерес.]
 
- [Вежди на човек чувствителен, Венерин тип.]
 
- На старите хора На Гена* веждите са от дъгообразните (2). В средата са издадени. Горе е идеалното, но откъдето почват и където свършват, има силно привличане. Значи нейните деди в началото и в края са били ма- териалисти; живели са в гъстата материя. Тя е весела, затуй всичките неща отвънка й правят силно впечатление, правят й ефект. Затова у нея промените стават често. Децата така са радостни - бързо стават промените. Такива вежди (2) се задоволяват с по-малко и от малко се наскърбяват. А тези вежди (1) са с един по-голям простор. От малки работи не се наскърбяват, но наскърби ли се веднъж, мъчно му минава. Тези вежди (у Гена) в началото, при носа, са по-тънки, а към другия край се разширяват. Значи у нея повече чувствата играят важна роль. Може да се развие и интуицията у нея. Тя разсъждава повече, по-малко наблюдава. Въображението и разсъждението е повече развито у нея.
KD_11_2.PNG

Фиг.2

Колкото челото е по-близо до правата (А), активността е по-слаба; а колкото челото е по-издадено навън в цялата си част и силите са по- активни. И носът, колкото е по-навън, толкова по-добре.
У Паша, запример, тази вглъбнатина (на брадата) показва развитие на чувствата. (*Устойчивост на чувствата.) Колкото туй разстояние е по-голямо (брадата), личните елементи преобладават и волевите също.
А у Марийка, тъй както е, волеви елементи не влизат, а само импулс на чувствата.
(П.) Вглъбнатината в брадата показва аналитически ум. У вас е развит повече строителният ум, строежът или творческия ум. После, у вас най- първо иде редът и порядъкът, а след туй вадите вътрешното заключение. Вие най-първо събирате, а после идва разсъждението. (М.) У вас наблюдението е силно развито. Вие трябва постоянно да разсъждавате, т.е. вътре да разсъждавате. После, и интуицията е развита.
(С.) Най-силно наблюдателните способности са развити у Савка. И разсъдителните способности.
Вероятно се касае за Гина Гумнерова, стопанка на дома на ул. „Опълченска“66.
На Марийка й трябва етика; на Паша й трябва логика; на Савка - педагогика; на Елена - психология; на Гена - методика, тя е богата с въображение и всичко, но й трябва методика.
 
-
Отгде да знаем какво ни трябва или какво ни липсва?
 
- Туй, което не обичаш, ти го нямаш, а което обичаш, ти го имаш, но трябва да му дадеш повече възможност да го усвоиш.
(На Паша):
Творческият ум може да те лиши от дълбочината на чувствата. Ти не оставяш нещата да узреят, ти ги обираш преждевременно. Тя не дочаква да дозреят плодовете, а ги събира от дърветата, прибира ги да узреят вкъщи. Не да ги яде, тя ги пази.
(На М.)
: У нея няма търпение, не дочаква края. Тя ще изяде баницата неопечена.
(На Елена)
: В Елена има една опасност-тя, като бърза, бърза, няма да си доправи милината. Тя ще се забърка повече, понеже други ще я ядат и ще кажат: „Кой е направил тази милина?“
(На С.)
: А Савка ще приготви баницата и всичко, но накрай, огънят като изгасне, тя ще се разсърди.
(*С: - Колко е вярно!)
Паша: -
С. държи за външния ред: у нея има система, всичко това.
 
- То иде от силното наблюдение и разсъдък - те тургат нещата в ред и порядък; а после идва да търси вътрешното отношение. Тъй, както умът се проявява в своята първична дейност. Ти, като си наредиш нещата по известен ред и ако някой ти ги разбута, може да ти отнеме всичкото въодушевление и няма да работиш.
(* Вярно. Аз като си наредя нещата или да ги разпределя, те ми дават въодушевление за работа. Нямам ли въодушевление, не мога да работя.) [Бележка в тетрадката на Елена Хаджи Григорова.]
(Гл. главата: Фиг. 2)
а = умствените способности; b - силите на моралните чувства; с - личните чувства; d - домашните чувства; е - животинските. Индивидуалните чувства имат нещо от умствен характер.
(На П. и М):
Ти по сърце си бърза, по ум не си. Марийка е по-активна. Познава се по ухото. Ако човек е активен, ухото на това място е издуто. Колкото долната част на ухото е по-дълга, толкова по-голяма жизненост има човек. Гена е активна на физическото поле, а щом дойде при сърцето, при чувствата, тя почва да мисли. Иска да бъде коректна в чувствата. Ако й кажат: „Хайде да спрем тук“, тя казва: „Чакай да помисля.“
KD_11_3.PNG

Фиг. 3

Всички хора се различават в своите наблюдения. Някои от вас ще схванат много добре външния строеж и ефекта от известно музикално парче. Някои ще схванат идейното, дали има нещо идейно, вложено в парчето. Някои ще се интересуват от артиста как свири. Други ще се интересуват от музиката; трети - от публиката.
([За]Сотирка):
Ръката й е малка, значи преобладава умът. И естетика има у нея. Тя е от миролюбивите натури. Тя казва тъй: „Ако ми е късмет, на краката ми да дойде.“
(С.):
В един концерт, не само какво свири музиката, а как е изчесан музикантът и заедно с това какво впечатление прави.
Доброто е всякога красиво, по закон. Но красивото не всякога е добро. Когато красотата няма доброта, не е красота, тя е маска. В лицето трябва всякога да има известни черти, които да остават всякога неизменни, а всички мускули наоколо могат да се изменят, но тези черти остават неизменни. Това показва, че има характер. А ако всичко се мени в лицето и нищо постоянно не остава, такъв човек е без характер. Има хора, като се смеят, всичката сериозност изчезне от лицето им, а има хора, и като се смеят, сериозността остава. Това е характер - основното в лицето не се мени. Така, има някой, който е меланхоличен; и да се смее, меланхолията остава. Меланхолията у човека е едно добро качество, когато е съзнателна - той съзнава, че има някои неща, които трябва да придобие, и затова е сериозен. Една скръб, това е един висок връх, от който идат всички рекички. И една особена черта в лицето на човека е един висок планински връх. Когато тези особени черти се проявят, вие ги виждате, а когато не се проявят, вие не ги знаете къде са, тези типични черти на лицето. В духовния свят има същите черти. Човек, който се отличава със своето постоянство, той се отличава с една ярка пълна светлина. Човек, който е съвършен, се показва като една горяща свещ, дето горението е пълно - без дим. А у другите хора горението е непълно, има повече кадеж. По това се познават и различават хората. Та, човек строи своята съдба. Не всички греди, които човек има, са здрави. Има някои греди, трябва да се извадят. На лицето ще четеш какво си свършил и какво ти остава да довършиш. Лицето не показва недостатъци, а показва недовършената работа, която трябва да се довърши. Значи, недостатъците, това е несвършената работа. А недостатъци аз наричам само когато човек е злоупотребил с благата, които Бог му е дал. Недостатъци има, когато хубавите чувства се изродили и станали на грехове.
Човек във въображението си очаква повече, отколкото може да получи, и затова хората (*такива хора) са нещастни. Каквото и да правите, най-първо тургайте основната черта. Като пишеш нещо, тури основната мисъл, а после другите може да се нахвъргат наоколо. Може всичко да се не каже, но една основна идея ти трябва да кажеш. Аз, като кажа нещо, то е вярно и даже го смалявам, казвам само 1/10 от всичкото. Ако бих казал всичко, човек би се стопил под този образ. Още човек не може да издържа всичко. Затова човек трябва да се стреми към вътрешно самообладание.
За носа ние съдим от перпендикуляра, а не от кръглата меката линия, тя е фиктивна. Хора с големи уста са разговорчиви, а с малки са идеални, но неустойчиви.
Колко е хубаво човек да се чувствува, да бъде едно дете, възрастно дете, но умно дете! Да не остарява преждевременно. Където и да си, между колкото хора и да се движиш, да си представиш, че си в една къща, в някой ъгъл: ти да виждаш всички, да ги наблюдаваш, но теб никой да не вижда. Такова едно състояние (*поведение) да държи човек спрямо хората е много хубаво. Но днешния свят все влияе на човека и той все иска да се прояви. Но да си каже: „И аз мога след време да го науча полека-лека.“ Чакай! Не бързай! Наблюдавай хората и учи се!
Какво е Любов? Как бихте определили?
Гена: -
Всичко, което изправя човека, всичко, което дава работа на човека за по-добър край, е любов.
Любовта е кроеж, а не рязане. Никой не отива да копае на лозето, но има си правила за това: той не бива да изкопае всичко, а само да прекопае пръстта. Знаете ли какъв е законът? Любовта най-първо се дава на най-силните, а най-накрая - на най-слабите. Ако турите едно цвете там, дето водата извира, то ще се развали. Туй цветенце трябва да иде най-накрая, че едва да взима, едва да смуква от водата, това стига за него. Погрешката е там, че всичките хора отиват в началото, при извора. Чакай! Туй място не е за теб! Накрая иди! Ти трябва да определиш колко можеш да носиш, че тогава да застанеш на съответното място при водата. Ако отидеш в началото, може водата да те повлече и нищо да не остане от тебе. Можеш ли да поканиш Слънцето да ти дойде на гости? Не. То изпраща посланици - лъчите, а то остава горе. Може ли някой да приеме Слънцето на гости?
Трябва да се говори за малката игла. Човек за Любовта не може да говори, защото тя е най-голямата топлина. Но всеки може да я намери.
Няма същество, което да не разбира Любовта.

1 часа [на] обяд

След туй Учителят се отдели сам горе в стаята; ние си приказвахме долу. В 5.30 часа всички закусихме чай и после отидохме в салона на клас. (* Какъв хубав празник!)

Втори ден

Празникът на Мъдростта

([1]23 октомври 1924 г., четвъртък)

[Присъстват:] Елена, П., М., С.

(* Елена}

Утринна молитва
 1. 5 минути размишление за мотото
 2. „Любовта разкрива Бога в нас."
 3. Молитва на Свещената Чистота
 4. Добрата Молитва
 5. Молитва за М.Р. [Мария Радева]
 6. „Сила Жива Изворна Течуща"
 7. Молитва на Духа
 8. „Сърдечният Зов"
 9. Хвапата
 10. Сърцето ми е топло
 11. Отче Наш
 12. Живата Пентограма

Поздравление на Мъдростта

(* Този ден Е. си отиде.)

Трети ден

Празникът на Добродетелта

24 октомври 1924 г.,

петък, 6 часа сутринта

(Сотирка - духом)

 1. Размишление върху мотото
 2. Молитва за М.Р. [Мария Радева]
 3. „Любовта разкрива Бога в нас."
 4. Н.Д.К.Б.Д.*
 5. Добрата Молитва
 6. „Сила Жива Изворна Течуща"
 7. Отче Наш
 8. „Тебе поем"
 9. Размишление върху жертвата на Любовта и Божията Милост.
 10. Молитва на Свещената Чистота
 11. Живата Пентограма Поздравления за Сотирка (общо писмо)

Четвърти ден

Празникът на Истината

([2]25 октомври 1924 г.

събота, 6 часа сутринта)

(Савка)

Утринна молитва:

 1. Размишление върху мотото
 2. Молитва за М.Р. [Мария Радева]
 3. „Любовта разкрива Бога в нас!"
   
   
   
   
   
  (*1. Свързване с ангелите на Добродетелите, цветовете.

   
   
   
   
  „Ангелите само с благоговение гледат как Бог работи, за да изпълни сърцата ни с Любов."
  * „Първата Добродетел, която е видяла Истината, е Обичта."
  * 1, 2, 3 от писанието на У.
  * Ученикът трябва да учи Великите Истини на Божествения живот навреме.
 4. Н.И.К.Б.И.*
 5. Добрата Молитва
 6. „Махар Бену Аба"
 7. а) Хванати за ръка, молитва за хармонизирване на петте и дейност във връзка с ангелите на Добродетелите.
   
   
   
   
   
  б) Всяка да влезе във връзка с ангела на Истината (синия цвят), докато изпита едно чувство, докато възприеме една мисъл и докато разбере една волева дейност от ангела на Истината.

 8. Молитва на Триединния Бог
 9. Тайна молитва, благодарителна към Бога за нашата Пентограма
 10. „Благославяй, душе моя, Господа"
 11. Добрата Молитва
 12. Мото на Добродетелите

Пети ден

Празникът на Правдата

26 октомври 1924 г.,

неделя, 6 часа сутринта

(Паша)

Размишление за мотото Молитва за М.Р. ,Любовта разкрива Бога в нас." (3 пъти)
 1. Живата Пентограма
 2. Свързване с всички висши същества, които работят с Правда
 3. „Благославяй, душе моя, Господа"
 4. Размишление върху послушанието
 5. Молитва на Свещената Чистота
 6. Тайна молитва, благодарителна молитва към Бога
 7. Отче Наш Неделния наряд Гимнастическите [упражнения]

Поздравления на Паша.)[3]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Няма добродетел като Божията Добродетел.
[2] Няма истина като Божията Истина.
[3] Текстът в скобите от с. 581 до с. 582 е допълнен от тетрадката на Елена Хаджи Григорова, из архива на Пеню Ганев.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×