Jump to content
Ани

ЛЮБОВ КЪМ БОГА

Recommended Posts

ЛЮБОВ КЪМ БОГА

Кое спъва хората? Две неща спъват хората:
Първо, те не обичат Бога с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила.
Второ, те не обичат ближния си, както себе си. При това положение, каквото да четете, каквато наука и да имате, всичко ще се стопи пред лицето ви.
Първата и най-голяма заповед е да възлюбиш Господа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Обикнете ли Бога, всичките противоречия ще изчезнат от живота ви.
Първото нещо, което се изисква от всички хора, е любов към Бога. После иде любовта към ближния и към себе си. Само Божията Любов трябва да ни дойде на помощ, за да ни избави от всички беди. Любовта разрешава всички въпроси. Без нея въпросите остават неразрешени. Оня, Който ни ръководи, Който ни дава живот и помага за разрешаване на всички въпроси, е Бог.
И за да люби някой човек себе си, той трябва да люби ближния си, понеже тези три закона са свързани: любов към Бога, любов към душата си и любов към ближния. Те са един закон, който се проявява.
Божията Любов изисква от хората взаимно уважение и почитание.
Само като обичате Бога, Той ще ви научи как да обичате хората. Без любов към Бога, никого не можете да обичате.
Трябва да почиташ хората, защото Бог живее в тях и чрез тях Той те изпитва.
Някой спряга глагола "мога". Той казва "Аз мога", но работите не стават. Щом работите не стават, какво трябва да каже? Той трябва да каже: "Аз мога, ти можеш". Казва така, но работите пак не стават. Още какво трябва да каже? Сега трябва да каже: "Аз мога, ти можеш, той може." Пак не стават работите. След това ще спрегне глагола и в трите лица на единствено и множествено число: "Аз мога, ти можеш, той може, ние можем, вие можете, те могат". Работите и сега не стават. Щом и сега не могат работите да се наредят, ще извика и Бога и ще каже: "Аз, ти, той, ние, вие, те и Бог - всички можем" и работите напълно ще се наредят. Работите на хората не се нареждат, защото те спрягат глаголите без Любовта, без Бога.
Докато човек не обикне Бога, работите му няма да се наредят. Докато човек не носи една светла идея в ума си, животът му не може да се подобри. Доброто е съзнателен, а не механически процес. Да любиш, да бъдеш добър, това е най-голямото изкуство в живота.
Който влезе в гроба и види своето изтление, той не е обичал Бога. Той е живял в света на безлюбието, което вкарва човека в гроба. Безлюбието носи всичките нещастия, всичките противоречия в живота. То е основа на човешкия порядък. Ще кажете, че дяволът носи нещастията и страданията. Оставете дявола настрана. Ако го търсите, ще го намерите в себе си. Когато не изпълнява Волята Божия, човек дава място на дявола в себе си.
Всички страдания и нещастия в света произтичат от факта, че хората не искат да знаят какво нещо е Бог, какво нещо е Любовта. Някой казва: Защо Бог ни, дава страдания? Който обича и познава Бога, ще види, че всички страдания са за негово добро. Който не обича и не познава Бога, и от благата, които Той му дава, ще си създаде ад. Който обича и познава Бога, и от благата и от страданията ще си създаде рай. Тази е великата Истина в живота. Ако обичате и познавате Бога, в рая ще бъдете; ако не обичате и не познавате Бога, в ада ще бъдете.
Ако любите Бога, Земята няма да се тресе. Ако не любите Бога, Земята ще се тресе.
Ако любовта ви към Бога е по-слаба, отколкото към желанията ви, работите ви ще останат неуредени. Ако любовта ви към Бога е по-силна, отколкото към желанията ви, всичките ви работи ще се оправят.
Ако не любиш Бога, колкото и да се молиш, няма да ти се отговори. - Защо? - Защото е зает, не може да се занимава с тебе. Някога ще чакаш отговор месеци и години - зависи какво искаш и как искаш.
Господ не иска само да мислим за Него, а да мислим и да прилагаме мислите си в служба Нему, т.е. като мислим за Него, да се ползваме от Него, също както се обръщаме и мислим за Слънцето и въздуха, ние същевременно се и ползваме от тях. Обичаш ли Господа, готов е даде всичко за тебе; не обичаш ли Го, затваря се като камък. Затова ние можем да направим Господ за нас и строг, и благ.
Сега на вас е потребна вяра и любов към Бога и въздържание към вашия дух, за да станете наследници на небесните блага. Ако развиете вярата и любовта, ще разберете живота, ще ви се разкрият тайните на живота и пътищата на Небето. Ако се отказвате от тия ваши права, постоянно ще се скитате в областта на грешките, в областта на постоянните промени и ще търсите хиляди извинения за вашия живот.
Каквото да правим, Бог никога не е допуснал една лоша мисъл или едно лошо чувство по отношение на нас. Такава трябва да бъде и вашата любов. Ако не спазите този свещен закон на Любовта, страданията неизбежно ще ви следват.
Ако ние имахме Божията Любов в себе си, оскъдност в този свят нямаше да има. Съвременните хора могат да проверят този закон. Ако те биха живели по Бога, любовно - гладни години за тях нямаше да има, болести нямаше да има, земетресения, катаклизми нямаше да има. Забележете: гладните години, морът, всичко това са резултати от нарушението на онзи велик Божествен закон на Любовта, която ражда хармонията.
И тъй, иска ли да води морален живот, човек трябва да има или страх от Бога или любов към Бога. Има ли едното или другото, той ще се превъзпита, човек ще стане. Чрез страха, човек ще придобие мъдрост, която ще го спаси. Чрез любовта пък, той ще влезе в закона на благодатта. Любовта е път на най-малките съпротивления. По този път и децата вървят. Обаче, пътят на страха е път за гениалните хора, за адептите, за боговете.
Като ученици на Новото Учение, вие ще станете съвършени, когато се научите да мислите като Бога. - Кога ще мислите като Бога? - Когато Го възлюбите. Новото Учение носи нови методи на мислене, на чувстване и на постъпване. Първо ще възприемете Божиите мисли, ще ги опитате, а после ще обикнете Господа и своя ближен.
Вложете в ума си следната мисъл: Почит към себе си, обич към ближния, любов към Бога. Това трябва да прилагате всеки момент в живота си.
Да обичаш Бога, това значи да Го виждаш в хората. Ще обичаш хората заради Бога в тях.
Любовта ви към Бога определя любовта на ближните ви към вас.
Обикнете ли Бога, и хората ще ви обичат. Божията Любов е извор, от който постоянно тече.
Да любиш Бога, това значи да любиш всички живи същества на земята, от най-малките до най-големите, както и всички ония същества, които не виждаш, понеже те живеят в Невидимия свят.
Да обичаме Господа, това значи да обичаме всичко, което Той е създал.
Когато човек залюби, всичко е възможно за него, а когато загуби любовта си, всичко в него става невъзможно. Следователно, и наука, и сила, и богатство, всичко в света се дължи на тази велика сила - Любовта. И затова в живота си, ако искате да успеете, проектирайте Божията Любов във вашата мисъл, във всяко ваше чувство.
Без любов сърцето никога не може да се поправи. Любовта е съществено нещо за сърцето. Как ще поливаш градината си без вода? Как ще се развиват растенията без вода? В човешкото сърце нищо не може да расте без Любов. Желая ви да имате в сърцето си по един лъч от Божията Любов, за да израснат всички хубави неща.
Дотолкоз, доколкото се увеличава Любовта ти към Бога, дотолкоз и Бог ще се изявява към тебе. Според степента на твоята Любов ще зависи изявлението на Бога. Колкото повече го обичаш, толкова повече ще станеш по-благороден, по-силен, толкова умът ти се разширява.
Обичай себе си, обичай ближните си, обичай и Бога, за да имаш светъл ум. Ако мислите и чувствате по този начин, вие сте в правия път. И тогава, каквото и да се случи, вие ще го разглеждате все от добрата му страна.
Какво представят любовта и омразата? - Любовта е врата, през която се отива при Бога. Омразата е врата, през която излизаш от Бога.
Не ходете да се запознавате със света без Бога! Любовта към света е относителна реалност, а Любовта към Бога е абсолютна реалност!
В любовта няма раздяла, няма и смърт. Ако двама души се обичат и умират, те не се обичат. Любовта, като качество на Бога, носи безсмъртие. Придобие ли Божията Любов, човек може едновременно да обича много хора.
Ако обичате Господа, ръцете ви няма да изстиват и краката ви няма да изстиват.
Ти не си даровит, защото нямаш връзка с Бога. Ако обикнеш Бога, ще станеш даровит.
Човек, който обикне Бога, става даровит. Тогава, ако ти искаш музика, ще дойдат Отгоре музиканти и ще те учат. Ако искаш да станеш художник, ще дойдат Отгоре да те учат. Човек не може да стане учен, ако не дойде при него Любовта. Не можеш да станеш добър, ако при тебе не дойдат добри.
Ако вие сте верни на Бога и Той ще бъде верен към вас. Всички дарби идват от Свише - Отгоре идват и музика, и поезия, и художество.
Аз мога да стана художник, поет, музикант моментално, но трябва да вляза в областта на съответното изкуство. Само с Любовта може да се влезе в тия области. Любовта може да те направи всякакъв.
Може съвършено да изключите страданието! - Как? - Обичайте Бога!
Всяка сутрин и вечер, точно в осем часа, казвате си, където и да сте: "Ще живея по Любов, тъй както е писал Господ Исус Христос, че животът ще се оправи с Любов. Както е писал Господ, ще живея по Неговия закон."
Човек се свързва с Христа, когато мисли за Христа - когато мисли с Любов.
Човек се свързва с Христа, когато чете Евангелието.
Свързва се с Него и когато върши Волята Божия беззаветно.
И тъй, запишете си следното правило: Докато Бог ви люби, вие ще имате всичко, каквото душата ви желае. Разлюбите ли Го, всичко ще изгубите.
Помни само едно: Ти си жива душа, която люби Бога.

Трите велики закона на Бялото Братство:

Закон първи: Люби Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш своето здраве, своето щастие, своето блаженство.
Закон втори: Люби ближния си като себе си. В него ще намериш основите на своето повдигане.
Закон трети: Бъди съвършен, както е Отец твой съвършен. В Него ще намериш връзките на вечния живот - извор на всички блага.

Двата закона:

Щом любиш хората (брата си), с това познаваш, че Бог те обича.
А щом другите те обичат, с това познаваш, че ти обичаш Бога.

Седем свещени думи:

Люби Бога! Обичай ближния си! Търси съвършенство!
Народ, който пази тези свещени думи, ще има бъдеще.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×