Jump to content

Recommended Posts

ЛЮБОВ

Спомени на ученици

Приемната на Учителя имаше едно малко антренце. Отвън мазилката беше паднала. Учителят ме помоли да измажа падналата мазилка. Измазах, но привечер хвана голям студ. "Учителю, има опасност да замръзне. Закъсняхме с мазилката. Трябваше през лятото да я направим". Учителят се усмихна и каза: "Ако си работил с любов, няма да замръзне". И наистина, антренцето не замръзна, макар че водата навън замръзна. А по всички правила, мазилката трябваше да замръзне и след това да падне. В това аз имах опит, така се случваше винаги. Но този път се случи обратното. Мазилката не замръзна и не падна.

Борис Николов

Срещам един ден Учителя и с усмивка ми казва: "Дошъл някой да ми говори за Любовта. Та той не е готов един косъм от главата си да пожертва заради нея, а иска Любов и всичко най-хубаво за себе си. Това е невъзможно."
Един ученик зададе въпрос: "Какво е вашето мнение за смъртта и безсмъртието?"
Учителят каза: "Безсмъртие без любов не съществува. Да любиш, това е безсмъртие. И всякога всички болести произтичат от безлюбие. Щом хората се обикнат всинца, смъртта ще изчезне. Да имате любов непреривна, това е безсмъртие. Казано е: Това е живот вечен, да познаят Тебе Единнаго Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил".
Та всички имате елементите на безсмъртието, стига да любите и да обичате. Смъртта е нещо вметнато. Животът е непреривен. Хората, когато съгрешиха, почнаха да умират. Значи по-рано хората не са умирали. И понеже хората ядат от забраненото дърво и понеже не са справедливи, разумни и добри, затова умират. Това е конкретно на съвременен език казано."
Спомням си отговора на въпроса, който Учителят даде на една сестра при започване на бомбардировките над София. Тя го попита: "Учителю, в кое село да бягаме?" Той й отговори: "В селото на Любовта".

Мария Райчева

ЗАПИСКИ ОТ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

Един човек, който не люби своята душа, другите не могат да го любят. Затова аз бих ви казал: Да обичате душата си с всичкото си сърце.
Първият човек не послуша Любовта и той беше изтребен. Ако и ти не се подчиниш на закона на Любовта, и ти ще бъдеш изтребен. Тъй седи въпросът. Всички, които не служат на Любовта, ще бъдат изтребени.
Новораждането - това е влизането в Любовта.
Единственото реално нещо в света е Любовта.
Ако станете член на някоя църква, това няма да ви измени. Но ако вие влезете в пътя на Любовта, ще се измените. Тогава ще се създаде новият човек.
Смисълът на живота е това - да обичаш и да те обичат.
За да запази ученикът силата си, знанието си, той непременно трябва да придобие Любовта.
Що е Любовта? - Сила, която не допуща омразата.
Истината изключва всяко удоволствие. Мъдростта изключва всяка ле- кост. Любовта изключва всяко насилие.
В Любовта всичко е красиво. Всички хора на Любовта са красиви. Когато те обикнат и когато обичаш, ставаш красив.
В Любовта има големи придобивки - ти придобиваш души! Онова, което си сторил за другите, то се връща към тебе.
Развиете ли в себе си закона на Любовта, всички врати ще се отварят пред вас.
Хората трябва да турят Любовта като основа на живота и чрез нея да създават ново съзнание. Любовта решава всички въпроси: индивидуални, семейни, обществени, народни и международни.
Същността на живота е хората да се обичат един други.
Най-лошите условия, при които се намирате, ще се обърнат за ваше добро, ако приемете Любовта.
Ако ние всички приемем Любовта и я приложим, светът ще се оправи.
Аз не разрешавам дали човек трябва да бъде богат или сиромах. За мен този въпрос е безпредметен. За мене е важно обичаш ли хората, или не ги обичаш, обичаш ли ближните, или не. Защото в това седи твоята свобода, твоето бъдещо повдигане. Ако туй разбиране не дойде, свобода в света не може да има. Ако започнете да обичате, тогава ще дойде щастието.
Като повдигнете един човек, вие повдигате себе си, повдигате цялото човечество. Защото Любовта е единна и неделима. Като препятстваш на едного, препятстваш на Цялото; и като обичаш едного, обичаш Цялото. А любовта ни се познава по резултата.
Казвам: Който и да е народ в света, който не служи на Любовта, няма бъдеще. Който и да е, без разлика. Който и да е човек, който се е родил и не служи на Любовта, няма бъдеще. Коя и да е мома, която се жени без Любов, няма бъдеще. Дете, което се ражда без Любов, няма бъдеще. Слуга, който слугува без Любов, няма бъдеще. Учен, който учи без Любов, няма бъдеще. Навсякъде, в каквото и да е направление, всяко нещо, в което няма Любов, няма бъдеще. Този закон е неумолим, опитват го от памтивека. Новото е: Учиш ли, учи с Любов. Свириш ли, свири с Любов. Пееш ли, пей с Любов, Готвиш ли, готви с Любов. Спиш ли, спи с Любов. Обличаш ли се, обличай се с Любов. Каквото правиш, прави го с Любов.
Помнете следния закон: В бъдеще при вас ще остане само това, което сте обичали и което ви е обичало. Всичко, което се е въртяло около вас без любов, ще си отиде, както текуща вода си отива.
Приложението на Любовта е в малките работи. Видиш ли едно малко цвете, иди при него да го прекопаеш и полееш. Малко е цветето, но от него зависи твоето щастие.
Минавате покрай някое дръвче - погалете го. Влизате в градината - радвайте се на цветята, на децата, на хората. Любов да блика от вас... Живейте с благодарност и любов. Сърцето ви да блика с любов и радост към всичко, към всички.
Най-малкият подтик в живота, това е Любовта.
Качества, в които Любовта се проявява: най-нежното чувство, най-ме- кият поглед, най-сладката дума.
Любов е, когато всеки ден си благодарен и казваш: "Този е най-хубавият ми ден. Като този ден съм нямал."
Обичаш някого и намираш една добра черта в него - това е Любовта. Каквото направи той, намираш добро в това - това е Любов.
Невъзможно е да обичаш някого, и той да не те обича. Това е закон.
Любовта любов ражда. И камък да обикнете, ще ви разбере. Няма същество в света, което като обикнете, да не разбере Любовта.
Дето е Любовта, там е изобилието. Трима души да направят следния опит: Един от тях да посее 100 дка с жито, вторият да посее 10 дка, а третият - 1 дка. Ако последният вложи в работата си любов, единият декар ще даде толкова плод, колкото десетте дка, работени без любов. Житното зърно се отзовава на онзи, който работи с любов. За онзи, който не работи с любов и мисли само колко повече жито да изкара, то се затваря и нищо не дава.
В Любовта има и друг един закон - да не ставаш чрезмерно лаком, за да не изгубиш всичко.
Любовта желае всички хора да опитат еднакво всички блага. Любовта дели и най-малките трошици, тя е готова да раздели всички блага.
Казвам ви: За да придобиете живота, най-великото благо на Земята, трябва ви Любовта. А за нейното придобиване има само един път - мекотата. Мекотата е предверие на Любовта.
Докато не приложите мълчанието, търпението, вярата, надеждата - Любовта никога не бихте могли да приложите.
Страданията правят човека по-чувствителен, а пък чувствителността е необходима за възприемане и разбиране на Любовта.
Който се грижи, безпокои за ежедневните работи, той няма Любов в себе си. Който не се тревожи за обикновените, за дребните работи в живота, той има Любов в себе си.
Ако външните условия изменят нашата любов, значи ние сме слаби.
Не може да има обич между хората, ако няма смирение.
Дето умът не работи, там Любовта не може да се прояви.
Закон е: Човек, който се оплаква от хората, той не ги обича, нито те го обичат.
Първото качество на Любовта е дълготърпението. Имате ли търпение, можете да постигнете всичко.
Ако искаш нещо ново да придобиеш, има само един начин: Да се научиш да обичаш ближния си.
Никой не може да внесе в човека някаква дарба, след като се роди. Роденият човек носи всичко в себе си. Туй, с което се е родил човек, това се развива. Тогаз се подига въпросът: Как може да се придобие нещо ново? - Който иска да придобие нещо ново, трябва да се научи да обича ближните си - защото новото е в Любовта.
Христос казва: "Ако не станете като децата..." - Ще обичате децата, за да придобиете сила; ще обичате майката, за да придобиете топлина; ще обичате бащата, за да ви даде светлина. Следователно, човек, който няма обич към децата, той няма бъдеще.
Помнете: Ако искате да добиете енергия, обичайте децата. Понякога ръцете и краката ви са студени - топлина нямате. Ако искате топлина, обичайте майките, жените. Казвам: Жената жена да обича! Според моите изследвания, жените не се обичат. Жена на жена вяра не хваща.
Според новото разбиране на нещата, вие трябва да знаете следното: Мъжът може да люби Бога само чрез жената. Жената може да люби Бога само чрез мъжа. Майката може да люби Бога само чрез детето. Детето може да люби Бога само чрез майката. Учителят може да люби Бога само чрез учениците. Учениците могат да любят Бога само чрез учителя. Това са отношения, закони, които никой не може да измени. Никакви педагогически правила не могат да заставят детето да люби Бога. Чрез майката, обаче, то може да люби Бога. Дете, което чрез майка си люби Бога, лесно може да се възпитава. Не може ли чрез майка си да люби Бога, това дете не се поддава на никакво възпитание. Всяко дете, което обича майка си, може да стане гениално. Не обича ли майка си, нищо не може да излезе от него. Ако не се обичате едни други, и от вас нищо не може да излезе. Който обича хората, който обича всички същества, той люби Бога и от него човек ще излезе.
Ако човек не живее добре с родителите си и не вярва в Бога, по никой начин той не може да живее добре с хората и да им вярва.
Каквато е любовта на сина към бащата, такава ще бъде любовта му към всички хора.
Ако синът не обича майка си, той не може да обича и другите жени. Каквато е любовта на сина към майката, такава ще бъде любовта му и към всички жени.
Ако човек не обича майка си, баща си, брата си, сестра си, той не може да обича и другите хора.
Казано е в Писанието, че Бог е възлюбил Истината в човека. Оттук дохождаме до извода: За да намери и познае Истината, човек трябва да възлюби Бога. Да възлюби човек Бога, това значи да възлюби ближния си, защото Бог живее в ближния на човека. Първото отношение, към което човек трябва да се стреми, е да възлюби ближния си заради Бога, Който живее в него. Щом възлюби ближния си, и ближният му ще го обича. Не може ли човек да обича ближния си, и ближният му няма да го обича. Не може ли човек да обича Бога, и Бог няма да го обича.
Ако човек вярва в Бога и Го обича, той ще вярва и в хората и ще ги обича.
И онзи, който не е благосклонен към ближните си, не е угоден Богу.
Мъчно е да обичаш един человек, който не те обича, но ти трябва да го обичаш.
Да обичаш тези, които те обичат, всеки може да го направи. То е човешкото. А да си благоразположен към онези, които не са разположени към тебе, това е Божественото. Да учиш умните, всякой може, но да учиш безумните, които ще ти заплатят според безумието, това е Божественото. Тези са принципите, които аз държа и тези са принципите Христови. Когато тези принципи влязат в църквата и във вас, ще преобразят вашия живот.
Има един закон:
Ти, като не обичаш Онзи, Който те обича пръв, то няма да те обича и онзи, който искаш да те обича.
Ако в началото не можеш да обичаш Онзи, Който те обича, то поне да Го цениш.
Оценката е първата стъпка - после ще дойде Любовта.
Щом аз оценявам Любовта, с която някой ме обича, правя добро на себе си. Ти, ако ме обичаш, правиш добро на себе си; аз, ако оценявам твоята любов, правя добро на себе си. Аз, ако те обичам, правя добро на себе си и ти, ако оценяваш моята любов, правиш добро на себе си.
Тогава произтича една дисхармония в света. Казвате: "Той не ме обича". То е негова работа. Казва: "Той не оценява любовта ми". То е негова работа. Ти обичай хората, без да се интересуваш дали те оценяват любовта ти. Може да се интересуваш, но интересувай се ти дали ги обичаш.
Когато един човек покаже обич към тебе или ти направи услуга, също трябва да му се отблагодариш.
Когато дойдете до Любовта, ще научите, че трябва да слугувате и в слугуването Божествената Любов ще се прояви. Господаруването е най- отегчителното нещо. Чрез законите на Любовта ние можем да преобърнем в добри и най-лошите хора. И който знае най-добре да слугува, той е най- близо до Любовта. Слугувайте, прочие, и на жена си, и на децата си, па и на всички хора. Човек, който не помага и не услужва на страдащите пред очите му, как ще помага на хората, които са далеч от него? Законът е такъв, че трябва да послужите на тия, които са по-близко до вас, та да се отдалечат и ви не препятстват. Тази е заповедта, която ще приложим през тази година: да започнем да слугуваме. Това е, което Господ иска от нас. И на всички, които сте готови в това отношение, Той ви съдейства.
Свещени отношения, свещена обхода - бих желал да се създаде помежду ви тази свещена обхода, да я разбирате и цените. Нека тази обхода се отнася не само към хората, но и към всички живи същества заради Любовта ви към Бога.
И ако искате да бъдете любени, трябва да се поставите в положението на дете, което има вяра, защото не можете да бъдете едновременно и баща, и майка, и дете, и слуга, и гражданин - едно от тия звания може да изпълнявате в даден момент.
Забелязано е, че ако няколко души ви обичат, един непременно ще ви мрази. Ако девет души ви обичат, десетият ще ви мрази и по сила омразата му ще се равнява на любовта на деветимата.
Нека тая мисъл ви остане, тя е много важна: Не мислете, че Любовта трябва да я разберете още сега. Което сега не разбирате, ще го разберете в бъдеще.
Каквото и да придобиете, щом нямате Любов, неизбежно ще се натъкнете на страдания. Без Любов, знанието, силата и красотата носят страдания.
Любовта изключва страданието!
Хората страдат, защото не живеят според законите на Любовта.
Дето Любовта царува, там дяволът не идва. Липсва ли Любовта, дяволът я замества.
Преди да започнат бомбардировките над София, един лекар беше изпратил жена си и двете си деца извън града в едно село. Когато пристигнали първите самолети към София, при прелитането си, пуснали над това село бомби и убили жената и двете деца на лекаря. Другите от това село останали читави. Не се укрили дори и на село. Единственото спасение на човека, не само от бомбите, но и от всякакво зло, е да изпълни душата си с любов към всички и към всичко - към хора, животни, растения, минерали, към всичко живо.
Щом престанем да обичаме, ние сме в опасно положение. Дотогава, докато обичаш, дробовете функционират правилно. Щом престанеш да обичаш, вече ти покваряваш дробовете си. Аз препоръчвам на всички онези, които страдат от белодробните неприятели, да обичат. Няма по-добро лекарство от Любовта. Даже за нервните работи няма по-добро лекарство от Любовта. Даже за разстройство на стомаха няма по-добро лекарство от Любовта. Любовта е най-мощната сила, която привлича всичките необходими елементи за здравето на човека. Ако хората биха се обичали, щяха да бъдат здрави.
Боли те глава - тонирай главата си с Любов към Бога. Болят те гърдите - тонирай гърдите си с Любов към ангелите. Боли те стомах - тонирай стомаха си с Любов към хората.
Вие възприемате въздуха, който носи скрита енергия в себе си. Той носи и топлина, и светлина. Ако не обичате въздуха, който дишате, нищо няма да ви даде - само ще влезе и ще излезе. Ако го обичате, ще остави нещо ценно във вас. И въздухът, като елемент на живота, има съзнание. Ти ходиш по земята, но ако стъпваш без любов, тя се затваря за тебе, нищо не ти дава. Ако ти е приятно да ходиш по нея и ходиш с любов, тя ще отнеме от тебе непотребното и ще ти даде потребното. Ако не обичаш светлината, и там е същият закон. Светлината има скрито богатство в себе си. Ако не я обичаш, тя няма да ти даде онова, което искаш.
Всеки плод, изяден без любов; всяка шапка, турена на главата без любов; всяка обувка, турена на крака без любов; всяко палто, турено на гърба без любов, носи нещастие. Всяка шапка, турена на главата с любов; всяко палто, турено на гърба с любов; всяка обувка; всяка ябълка, изядена с любов; всеки срещнат човек с любов, носи щастие. Тъй седи сега законът.
В закона на Любовта няма никакво изключение, а пък в закона на безлюбието всичко е изключение. И тогаз ти питаш: "Защо се случва в живота така и така?" Защото няма Любов!
Любовта трябва да предшествува богатството, Любовта трябва да предшествува силата, красотата. С една дума: всичко, каквото желаем в света, трябва да се предшествува от любовта. Всичко трябва да се употреби за Любовта. Това трябва да се разбере. Ако ти не можеш да употребиш всичко, каквото имаш, за любовта, ти не разбираш живота. И самият живот трябва да се употреби за любовта. Богатство, сила, справедливост, милосърдие, красота, кротост, въздържание - всичко това трябва да се употреби за Любовта. Ти можеш да бъдеш каквото и да е друго животно, но без Любов човек не можеш да бъдеш. Можеш да носиш човешка форма, но човек да бъдеш, да бъдеш възлюбено дете на Бога, ти не можеш да бъдеш. Това трябва да го знаете! Бог може да ви търпи, това е друг въпрос.
Всички неща, които се извършват без Любов, са престъпни. Всички неща, които се извършват с Любов, са добри. Това е закон. Когато един човек не го обичаш, то каквото вземе от дома ти, ти го считаш за престъпление. А пък щом го обичаш, всичко му даваш. Когато обичаш някого, ти не можеш да направиш престъпление. И затова е казано: "Любовта е изпълнение на закона". Без Любов външният закон носи на човека от край до край нещастие и ограничение.
Живот без любов е живот на велики несрети.
Живот без знание е живот на велики несрети.
Живот без истина е живот на велики огорчения.
Без Любов нищо не се постига. Това е велик, основен закон. Любовта организира нещата.
Единственото нещо, което разрешава трудните задачи, е Любовта. Без Любов те не се разрешават.
Един от законите на Бялото Братство гласи: Не се позволяват никакви отношения, никакви сделки между същества, които нямат Любов в сърцето си. Ако Любовта не ги свързва и не работи в тях, никакви отношения не им се позволяват. Само Любовта сближава хората. Който престъпва този закон, всякога ще се натъква на мъчнотии и противоречия.
Защо умират хората? - Защото не обичат. Защо страдат? - Защото не обичат. Защо не им върви? - Защото не обичат.
Хората умират от безлюбие. Ако няма нито един да обича даден човек, той скоро умира.
Това, което ние обичаме, не може да умре. И това, което ни обича, и то не може да умре. Никога не умира това, което ти обичаш. Щом то умира, ти не го обичаш.
И ако в любовта си влагате желанието да завладеете това, което обичате, ще си създадете болезнени състояния. Човек има право да обича, но няма право да обсебва.
Една сестра ми казваше за един брат: Учителю, обичам този брат. - Няма нищо лошо в това, но запитай се отде иде тази любов - от Бога или от друго място. - И той ме обича. - Това е въпрос. Ти си въобразяваш, че те обича. Всъщност, той мисли за друга. Можеш ли да го обичаш без да искаш нещо от него? Обичай го и желай той да се повдигне, да стане учен, богат, красив, без да искаш да се жениш за него. Това наричам Любов. Да мислиш как да му туриш гем и да го управляваш, това не е любов.
Не се стремете да се завладявате едни други. Благото иде от Бога, а не от жената или мъжа. Всеки трябва да бъде на своето място и там да очаква благото, което му се пада. Следователно, не е въпрос за завладяване на нещата, но за тяхното разбиране.
При сегашните си разбирания на живота, жената препятства на своя мъж да обича друга жена и мъжът препятства на жена си да обича друг мъж. Това е човешката страна. Мъжът не знае, че жена му не е дошла на Земята да бъде жена - тя трябва да бъде проява на един аспект на Божията Любов. Бог се проявява чрез жената. В който ден я ограничиш, ще съгрешиш. По-добре да греши, отколкото да те намрази. Да те намрази е по-голям грях, отколкото да обикне друг.
Да обичаш хората, но да не образуваш връзки.
Докато не се е калил, докато не е разбрал законите на живота, човек не трябва да се отваря. Обичайте хората без да се свързвате с техните слабости. Помагайте на хората без да се свързвате с тях. Преди да обичате някого, вие трябва да обичате Бога и заедно с Него да отидете до онзи, когото обичате.
Любовта не позволява да обичаш едного повече от другиго.
Стремете се да обичате хората, без да очаквате те да ви обичат.
Стойте далеч от този, когото обичате.
Любовта изключва всякаква близост, всякакво прегръщане. Новата философия на живота поддържа възгледа, че двама души могат да се обичат, когато са далеч един от друг. Погрешката на хората се състои в това, че те искат да се обичат отблизо. Те искат да хванат предмета, който обичат.
Три вида целувки има: физическа, астрална и умствена. Астралната е като изпратиш към него хубаво чувство, а умствената е като изпратиш към него една хубава мисъл.
Любовта сама по себе си е неразбрана. Като се грееш на огъня, това е Любовта. Това е естественото положение: като те лъха това, което иде от огъня. Но като се опиташ да целунеш огъня, той ще ти изгори устата. И в Любовта хората целуват въглените на огъня. Те ще ти изгорят устата. Грей се на огъня, но не целувай въглените на огъня. Това са символи, които ще разбирате. Въгленът всякога изгаря. Законът е: Бог е поставил Слънцето надалеч; Слънцето е един въглен и ако човек би целунал този въглен, той би му изгорил устата. И Слънцето стои на 92 милиона мили разстояние далеч от Земята и оттам праща своите целувки. Слънцето има и черни лъчи и Бог е турил предпазителна енергия на тая разрушителна енергия. Вие някой път се изгаряте със земната любов. И в нея има черни лъчи. И в Любовта има една енергия, която разрушава. Вие си играете със земната любов. В нея има черни лъчи. От черните лъчи човек може да умре. Човек, който изучава земната любов, трябва да си тури броня.
Ще ви дам още един важен закон. Когато двама души се свързват в името на Любовта, връзката им трябва да става денем, на светлина - никога вечер. Те трябва да бъдат на светло, да виждат лицата си.
Вие обичате някого. Запитайте се угодно ли е това Богу, принася ли полза на този, когото обичате, дали не развращавате неговата душа, неговия ум.
Човек обича, докато мълчи, докато не говори за любовта си. Почне ли много да говори за любовта си, той се намира в края на своята любов.
Ако мъжът и жената искат да живеят по-дълго време на Земята, те никога нищо не трябва да говорят за своята любов. Нито жената трябва да казва на мъжа си, че го обича, нито мъжът трябва да казва на жена си. Ако изказват любовта си, техният живот на Земята ще се съкрати.
Всяка мома, която се излъже да каже на момъка, че го обича, тя е на погрешен път. Любовта не се определя във време и пространство.
Всички хора, които изучават външната любов и живеят в нея, са недоволни, нещастни. Започнеш ли да изучаваш вътрешната Любов и да живееш в нея, ти ще се освободиш от всички несгоди и нещастия в живота.
Почне ли да мисли за човешката любов, човек е вече извън Божията Любов и не може да бъде здрав, умен, добър и чист човек.
Човешката любов е вода, взета от локвите и блатата, Божията Любов е вода от чист планински извор.
Човешката любов е причина за нечистата кръв в тялото. Да пречистиш човешката любов, значи да я заместиш с Божествената.
Как да познаеш дали твоята Любов е Божествена или не?
  1. Ако тази твоя любов към някого, събужда в тебе любов към всички същества и всички същества ти стават мили, тогава тази Любов към този човек е Божествена.
  2. Ако тази любов към някого, усилва твоя идеен живот, да служиш на Бога, да се жертваш за Бога и за всички, тогава тази Любов е Божествена.
  3. Ако нямаш желание да обсебиш това същество, което обичаш и не чакаш лични облаги от него, тогава тази Любов е Божествена.
  4. Ако онези, които обичаш, в тях се внесат живот, светлина, свобода чрез твоята любов - твоята Любов е Божествена.
Живот - значи те да чувстват, че дарбите им се разцъфтяват.
Светлина - се разбира, че в тях почват да се явяват много нови идеи.
Свобода - мистично се разбира, че Божественото в тях се проявява без да се ограничава от нищо.
Тогава твоята Любов е Божествена!
Ние сме се научили да обичаме себе си - малкия свят. Всичкото противоречие в живота произтича от това, че ние обичаме себе си повече, отколкото трябва и се измъчваме.
Законът е: Този, който обича едного, любовта му е много слаба. Този, който обича двама, любовта му е по-ценна. А този, който обича всички, любовта му е най-силна. Непременно, когато обичаш само едного, ще се родят и злото, и доброто. Ако искате да избегнете този закон, ще обичате всички, понеже Бог, Който е благ, обича всички еднакво. Ние не сме съвършени и обичаме само едного. Щом обичаме едного, ще се яви злото. Като се стремим да обичаме всички, ние се стремим да изпълним волята Божия.
Докато човек не се отрече от себе си, да възлюби в душата си всички хора, той не може да разреши своите противоречия.
Колкото повече хора обичате, толкова по-широка и необятна става душата ви; колкото по-малко хора обичате, толкова повече душата се затваря. Всички сетива са в услуга на душата. Също така умът, сърцето и волята са в услуга на душата. Ето защо, дръжте в изправност сетивата си, дръжте в изправност мозъка си, да изпълняват службата си правилно. Само така хората могат да бъдат щастливи. Докато не направят връзка с духовния свят, с всички разумни същества, те ще останат далеч от Истината, от Знанието и Любовта.
Който не е придобил Любовта, той очаква на любовта на хората. Добре е да ви обичат, но праведните, а не грешните хора. Обичат ли ви грешните, това значи да ви предадат своите слабости, от които с години не можете да се освободите. Когато грешникът ви обича, чрез любовта си той може да ви направи големи пакости. В такъв случай, за предпочитане е безлюбието на грешника, отколкото неговата любов. Когато грешникът не ви обича, вие сте затворени за него и по този начин се освобождавате от слабостите му.
Обича ли ви, вие се отваряте за него като охлюв и приемате слабостите му.
Понякой път, когато вие се съберете с един човек, който е много упорит, ако го обичате, и вие ще станете като него.
Ако обичаме лошите хора, ние ставаме като тях. Ако лошите хора ни обичат, те стават като нас. Зависи Любовта в какво направление е. Ако обичаш един човек, който седи по-горе от теб и ти ще станеш като него. Ако обичаш един човек, който седи по-ниско от тебе, и ти ще станеш като него. Любовта винаги прави хората подобни. Онзи, когото обичаш, ще замязаш на него.
Не е добре човек да се занимава с греховете и с погрешките на хората, защото и когато обича, и когато мрази, човек се свързва с греховете и слабостите на дадения човек. Когато обичате някого, вие се свързвате е този човек и придобивате неговите качества. И когато мразите някого, вие пак се свързвате и придобивате неговите качества.
Няма по-страшно нещо на света от това да влезеш в общение с човек, когото не обичаш и който не те обича.
Срещнеш ли човек, който те мрази, не му се противи. В противен случай, той черпи сила от тебе.
Който мрази, става по-енергичен, по-смел, по-нахален, вследствие на което мускулите му се втвърдяват, лицето става грубо, сурово. Който обича, на вид е мек, слаб, но животът му се продължава, тялото му е пластично, мускулите - гъвкави.
Сила в света без любов всякога носи разочарования, страдания; а сила, която е свързана с Божията Любов, всякога носи велико благо.
Слабият да се обича, а силният да се почита.
Аз вземам мястото на слабия човек. Щом служа на Любовта, трябва да бъда слаб.
Който живее според законите на Любовта, той никога не може да пострада. Дрехата на този човек остава завинаги здрава и чиста. Той е придобил безсмъртието. Безсмъртието е свързано с чистотата, със свободата и със светлината. Тъй щото, ще знаете, че хората умират, когато излязат от областта на Любовта. Върнат ли се в областта на Любовта, те отново оживяват. Това наричаме Възкресение.
Сега иде Третият Завет: Прославянето на Синовете Божии. Всичко в света трябва да става чрез закона на Любовта. Черната ложа като е узнала, че иде законът на Любовта, две хиляди години се е старала да отмени Любовта, да тури навсякъде една изопачена идея, че това е каша, че даже и не заслужава да се говори за Любовта, че това е за глупавите хора, децата се занимават с нея. И казват: "Остави се от тази Любов. Ние от нея страдаме." На хората трябва да се покаже, че това, което те са опитали, не е Любов. Защото Любовта е най-висшето, най-разумното, че като ти направи човек добро с Любов, ти да си доволен най-много.
  • Thanks 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×