Jump to content
Ани

МЛАДОСТ И СТАРОСТ

Recommended Posts

МЛАДОСТ И СТАРОСТ

Спомени на ученици

Бях в салона, когато се създаваше песента "Аз ще се подмладя". Учихме я на части. Повтаряхме я, пеехме я. Учителят ни я изпя с топъл, широк глас и израз, който рисуваше съдържанието. Аз слязох за малко от сцената, за да послушам песента отдалеч. Когато погледнах Учителя, останах поразена - Той изглеждаше като млад момък. И докато ахна от учудване, Той се преобрази - стана пак такъв, какъвто Го знаехме. Обърна се към мен и се усмихна. Видях как нагледно Учителят ми показа подмладяването - точно и ясно, чрез окултния език, който ние сега всички учехме.

Мария Златева

Ето текста на песента "Подмладяване":
Аз ще се подмладя, ти ще се подмладиш, той ще се подмлади.
Това ми казва Любовта. (2)
Ний, които следваме пътя на Доброто, ще се подмладим!
Вий, които следвате пътя на Доброто, ще се подмладите! Те, които следват пътя на Доброто, ще се подмладят!
Това ни казва Любовта. (2)

ЗАПИСКИ ОТ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

Блажен е онзи човек, който постоянно се усъвършенства, защото той никога не остарява. Блаженството е процес на душата, която постоянно расте. В него се крие вечната младост. Щастието на Земята е постижимо относително, докато блаженството е напълно постижимо.
Младостта на човека се поддържа от вярата му в Бога. Чрез вярата човек може да привлече към себе си ония нови сили, нови елементи, които са нужни за подмладяването му.
И единственото нещо, за което трябва да се молите, е да не остарявате. Старостта е вече за Боговете. Те да остаряват. Ще се молите да не остарявате. Никакви стари идеи! Никакви стари чувства! Никакви стари постъпки! Едно правило: От всичко старо се простете, оставете го настрани!
Тогаз, кой е най-младият в света? - Доброто. Кой е най-старият? - Злото. Млад - това е да бъдеш добър. Стар - това е да бъдеш зъл. И причината на остаряването, на изгубването на всяка сила вътре в човека, то е злото. Щом дойде злото, човек остарява. В практическия живот дръжте в ума си доброто, за да подкрепите младостта в себе си и бодростта на ума си и животът ви ще бъде успешен. Дръж злото настрани! Ти не можеш да го изхвърлиш, но да не те привличат богатствата или придобивките, които можеш да имаш от злото.
Законът на доброто е закон на подмладяване. Законът на злото е закон на остаряване. Които искат да се подмладят, да правят добро.
Старостта на Земята произтича от престъпленията. Човек остарява от престъпления. Той губи силата си, губи ума си; от всяко едно престъпление остарява човек. На Земята е такъв законът. А в Небето правят добро, затова се подмладяват. Всяка хубава мисъл, колкото и да е малка тя, подмладява. Всяка една добра постъпка, колкото и да е малка, тя подмладява... Тогава моите тълкувания са такива: Щом сте остарели, вие сте грешили. Казва някой: "Болен съм". - Не греши! Всичките болести се дължат на прегрешения.
Какво подразбирам под стари хора? Всеки човек, който прави грехове, той е стар, той остарява.
По какво познавате старостта? - По бръчките на кожата. Бръчките са признак на сухота в организма.
Тия бръчки показват пороища, бръчките показват един дисонанс на мислите. Чувствата на човека и мислите са разбъркани и лицето му става набръчкано вече.
Вие всички сте задръстени. Всичките бръчки на лицето, дисхармоничните, се дължат на течения, едно подпушване на човека.
Днес всички хора са недоволни, търсят нещо, което да ги задоволи. Недоволството предизвиква преждевременна старост.
Не давай на лицето си сърдит и недоволен израз. Така ти ще остарееш преждевременно.
За да не остарява, човек трябва да не роптае, да не се оплаква, да стане оптимист.
Колкото повече се оплаква човек, толкова повече остарява.
Лъжата е една от причините за преждевременното остаряване на човека.
Старостта иде от виждането на лошите работи в света.
Когато човек започне много да бъбри, остарява.
Аз гледам, по някой път вие не може да се въздържате. Помнете едно нещо: Щом започнеш да се дразниш от малките работи, ти си влязъл в областта на старостта. Пазете се. Всяко дразнене е признак, че старостта върви с перцето си. За да не остарявате, не се дразнете. Дойде някой, погледни весело, кажи: "За добро е". Как тъй, може ли? Ако не търпиш, какво ще правиш? Та казвам: Туй дразнене произтича от съвсем други причини. Има едно същество в света, което постоянно работи хората да остаряват. Ти ще се дразниш, но да въздържаш дразненето.
Ревността е една от причините за остаряването на човека.
Яви ли се в сърцето ви най-малката ревност, ще знаете, че не сте млади. Младостта изключва всякаква ревност. Младият е извор, който дава изобилно. Младият е всякога доволен и богат.
Душата никога не може да остарее. Туй, което остарява, то е съвсем друго. Погрешните схващания, погрешните разбирания, те образуват тази старост на Земята. Аз като видя един стар човек, гледам наслоени много неща, той натурял много неща.
За да не остарява преждевременно, човек трябва да внимава да не се пресилва с работа.
От какво остаряват конете? От каруцата. Всички вие остарявате, понеже сте се впрегнали в каруци, в които никой не ви е турил.
Знаете ли защо остарява човек? Младият човек е млад, понеже не е вързан с никакви конци. Като влезеш в културата, турят ти една връзка, после втора, трета, четвърта, като ти турят стотина връзки, ти вече се ограничиш навсякъде и остаряваш. Скъсайте всички нишки, оставете се така, както първоначално сте били, обърнете се към вашата душа. Някой път може да ви разправям, но старите хора остаряват, понеже те идат до една тъмна зона. Има една старост в живота, която произтича от неразбрания свят. Хората остаряват от една неразбраност в света.
Човек остарява от леност, от мързел. Мързеливите хора остаряват, работливите - никога.
Човек остарява като не пее. Той казва: "Остарях, остарях! Младите да пеят." Че това е вече едно самовнушение.
За да се подмлади човек, трябва да пее. Старият човек, ако не се научи да пее, той не може да се подмлади. Но в подмладяването, пеенето влиза като един елемент. Пей в своите мисли, пей в своите чувства, пей във волята си. Навсякъде пеене трябва. То е ритъм вътре в Природата.
Човек остарява, щом мисли, че няма кой да го обича.
Като остарява, човек не трябва да оглупява.
Всяка мисъл, която не отговаря на Божествената, води към остаряване.
Ако ние не сме доволни и всеки ден съжаляваме за това, за онова, ще остареем.
Който вярва в Земята, преждевременно остарява. Който вярва в Слънцето, той се подмладява. Като знаеш това, ходи по земята без да се уповаваш на нея.
Същевременно, Земята дава знание на човека, прави го учен. Слънцето дава на човека възможности и условия да приложи това знание. Думата "земя, зео" означава взимане. Земята постоянно взима от човека, докато най-после остарява. Слънцето постоянно дава, затова човек се подмладява.
Ако вие бихте имали Любов, вие не щяхте да бъдете стари. Главите ви не щяха да бъдат побелели. И после, не щяхте да имате бръчки, неразположение и пр. Ако имате Любов, не щяхте да имате болести.
Всеки човек, който се възвръща към Любовта, се подмладява. Любовта подмладява хората. Почнете да обичате Господа и ще се подмладите. Възлюбете вярата, почнете да проповядвате за Бога, изхвърлете съмнението и лицето ви ще просветне, вие ще се подмладите. Подмладите ли се, тогава и знанието ще дойде.
Да живее като Христа, това значи всеки ден (човек) да внася по нещо ново в живота си. В това седи истинското подмладяване.
Бог е, Който превръща старите в млади. На младите дава подтик да се учат. Старите ще се молите Господ да ви измени, да ви промени.
Като ти каже нещо Господ, два пъти да го не повтаря. Ще видите тогава как ще ви тръгне напред. Тия бръчки ще изчезнат.
Много начини има за подмладяване. Стани рано сутрин, хвани долната, месестата част на ухото. После разтрий костта зад ухото си. Прави всяка сутрин това.
За да почернее косата ти отново, бъди весел, жизнерадостен. Изхвърли всички безпокойства от сърцето.
Ако дишате добре, можете да останете на Земята до дълбока старост.
Можем да направим следния опит: чиито лица са набръчкани, като почнат да правят упражнения за дълбоко дишане, ще видите, че след три месеца няма да останат бръчки по лицата.
Постенето е начин за обновяване на организма.
Като пости съзнателно, човек се подмладява и освежава.
Човек, който иска де се подмлади, трябва винаги да услужва.
Когато ти даваш повече, отколкото вземаш, ти си в процеса на подмладяването.
Внеси мекота в живота си - то е подмладяване. Човек, който не може да внесе всеки ден мекота в живота си, той не може да се подмлади.
С поправянето на една погрешка, ти се подмладяваш. С придобиването на една добродетел, ти се подмладяваш.
В душата се крие алхимическият закон за подмладяването, там е силата на лекуването.
Най-първо ще подмладиш ума си; ще подмладиш и сърцето си, и тялото си. И като приложиш тези три начина на подмладяването, то ти, целият човек, ще се подмладиш. За да се подмлади човек, изисква се знание, светлина в ума.
Ако ти знаеш да се изпълниш със светлина, умът ти ще се подмлади. Ако ти не можеш да подмладиш мисълта си, не можеш да се подмладиш. Ако ти не можеш да подмладиш чувствата, не можеш да се подмладиш.
Още сега светлината трябва да проникне в телата ви - да се обновят. Щом се обновите, ще постигнете много неща. Днес хората говорят вече за подмладяване. Това е въпрос, който засяга всички. За подмладяването са нужни много неща. Ако не знаете как да се храните, не можете да се подмладите. Не може да се подмладят онези, които ядат месо, пушат и пият. Човек се подмладява и остарява - от него зависи!
Чрез волята си човек може да се подмлади - достатъчно е да си внуши някаква положителна мисъл, толкова светла и права, че да разбие всички отрицателни мисли, които са го съсипвали в продължение на години.
Не е мъчно да се подмлади човек. Достатъчно е да влезе в съзнателна връзка с клетките на своя мозък, които са интелигентни и разумни и да се разговаря с тях.
Ако вие разбирате закона, в 24 часа можете да измените лицето си, да станете едно дете на 15-20 години. Ако знаете, можете да се поставите в магнетичен сън и да кажете: "На 85 години съм, мога да се подмладя с 20 години." Ако искаш, още по-назад може да се върнеш, да станеш малко дете. Туй е, което правят предците, старите, това е родът, който иска да се върнеш назад. Или те те турят в един сън и ти внушават, че си на 20 години, след това, че си на 35, 45, после на 60, прекъснат ти всичката жизненост и ти трябва да се върнеш при тях. Ако иска човек да разбере закона за подмладяването, той трябва да се освободи от влиянието на своите глупави прадеди и на своите неразумни прадеди.
Остаряването е внушение, хипноза на черната ложа, човек трябва да се освободи от тази хипноза. - "Винаги съм на 33 години."
Сега, аз загатнах в неделя, трябва да се стремите да преобразувате вашия череп, да дадете нова насока на мисълта си, да има един оттенък, че действително вие сте влезли в шестата раса. Най-първо лицата ви трябва да издават една светла краска. И тъй, след като постите 10-15 деня, ще забележите, че една светеща краска почва да прониква от душата във вашето лице. Сега, по-висшите същества - ангелите, праведниците, адептите, Учителите се интересуват от хората дотолкова, доколкото е степента на техния стремеж към Бога. Когато един адепт или един Учител види една душа, която туря всички усилия, прави всички разумни жертви, той е готов да му се притече на помощ, да му покаже начин как да превърне всички тия нови форми на неговите способности, мисли, чувства и сили и да му даде един нов подтик в живота. Тъй щото, в окултната наука мнозина от вас, които сте на 45-50 години може да се подмладите и да живеете един съзнателен живот, да бъдете полезни на вашите близки. Може да обновите вашето тяло, душата си, ума си. Умът може да се обнови чрез мислите, а душата може да се облагороди чрез своите чувства.
Ако сте човек на 50-60 години, всяка вечер, когато си лягате, кажете на себе си: "Утре ще бъда с пет години по-млад, отколкото днес". Правете този опит една седмица. Ако сте успели да вложите тази мисъл в подсъзнанието си, в края на седмицата наистина ще бъдете с пет години по-млад. Така правете няколко седмици наред, докато толкова се подмладите, че стигнете до 25-годишна възраст.
Като си лягаш вечерно време, кажи си: "Аз искам с 10 години да се подмладя". На другата вечер пак си кажи: "Аз искам да се подмладя с 10 години". Цяла година като го правите, като ви слуша Господ молитвата, станеш и се видиш - подмладил си се. Тия 10 години, като се подмладиш, ще ги туриш на работа с любов.
Ти ще кажеш: "С 10 години съм по-млад" и ще повярваш в това. Лесна работа е. Възможно ли е това? За онзи, който вярва, възможно е; за онзи, който не вярва, не е възможно.
На много места из Рила, дето човешки крак не е стъпвал, се намира този първичен, жизнен елемент, който още старите алхимици са търсили. Достатъчно е човек да стъпи на мястото, дето е този елемент, за да се подмлади моментално. Ако е бил стар, подмладява се; ако брадата му е побеляла и окапала, изведнъж става черна и гъста; ако косата му е побеляла, моментално става черна. Като се види в това положение, човек сам ще се чуди как се е преобразил. Ако някой прекара известно време в Рилската пустиня и се върне между познатите си така преобразен и подмладен, какво ще кажат за него? Ще вярват ли в това, което той ще им разправя? Никой няма да вярва. Всички ще го питат: "Кой си ти? Ние не те познаваме." Колкото и да им разправя, че той е същият техен познат, те няма да го вярват.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×