Jump to content

МИСИЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО


Recommended Posts

МИСИЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО

Записки от беседите на Учителя

Коренът на думата "славянство" идва от думата "слава". Значи Бог ще се прослави в славянството. А какво значи прославяне на Бога? - Когато човек прояви Любовта, той слави Бога.
Освен "славяни", ние казваме "словени". Коренът на тази дума е "слово". Значи Словото Божие ще стане плът в славянските страни.
Славянството се бори с татарското влияние, влиянието на атлантската раса. Татарското влияние се изразява в крайния материализъм. Славяните сега носят силата на душата, на Любовта. Те са хора на човеколюбието. Хубавата страна на славянството е алтруизмът. Той е Божественото начало в тях. Славянството е представител на идеята за Бога. В съзнанието на славянството има нещо възвишено: Любов към Бога.
"Блажени кротките, защото те ще наследят Земята." - Кротките се отличават с вътрешна мекота. Ако търсите Божественото, ще Го намерите в мекия елемент. Мекият елемент работи вече в света между славяните. Какво означава думата "славянин"? - Човек, който слави Бога. Той е свързан със Славата Господня.
Няма друг народ в света, който да е преминал през толкова страдания, като славянския. Бог казва: "От вас трябва да излезе нещо добро!" Определено е славяните като едно голямо семейство, да извършат Волята Божия. В това е величието на тяхната мисия. Бог иска славяните да изпълнят една мисия. Чрез славяните трябва да се внесе нещо ново - щедростта. Щедростта е качество на славяните. Никой народ не е толкова щедър като тях.
Една от великите черти на славянството е самопожертването. В славяните работи Духът на жертвата. Ето защо бъдещето е в славянството. Новата култура ще излезе от славянството. Досега не е имало такава компактна маса като славянството, готова за Новата култура.
Най-хубавото у славяните е това, че те имат силно развито религиозно чувство, но не фанатическо, а алтруистическо, общочовешко. За да се развият силите, заложени у славяните, се изисква една мощна, духовна среда, която да ги видоизмени и приспособи за общополезна работа. На славяните предстои да внесат чувството на съзнателно побратимяване между народите. Също така и правилото, че всеки народ трябва в политическо отношение да действа не с насилие, а със силата на моралното въздействие и човеколюбив. Славянинът трябва съвършено да изключи насилието от живота си, защото насилието прилича на остър нож, който не признава никакъв господар, никакво добро, никакво право, освен правото на оногова, в чиято ръка се намира. С този нож, с който отрязваш главата на другите, със същия нож ще отрежат и твоята глава, ако попадне той в чужда ръка. Славяните не трябва да поддържат политиката на "точилото и ножа". И точилото, и ножът се изхабяват. Това показва, че всички народи, които употребяват тия методи на насилието, физически се изтощават и изхабяват, а морално се смаляват и обезобразяват. А това на съвременен език значи - израждат се. Всеки народ, всяко общество, всеки индивид, всички, които си служат с насилието и неправдите, самоосъждат се и ще погинат. На славяните препоръчваме четири неща. Великият закон на Братството е произвел четири лъча от себе си и ги е проектирал в света. Те са: Светлината, Животът, Любовта и Свободата. Всеки народ, за да намери своя път, трябва да има светлина в ума си. Всеки народ, за да постигне целта си, необходимо е да има съзнателен живот в душата си. Той трябва да има чисто, непокварено сърце. Трябва да разбира методите на Любовта, която е една от най-могъщите сили, които свързват живите същества и ги подготвят за вътрешния смисъл на живота. И накрая - свободата, която трябва да внесе хармония в човешкия дух, да примири всички противоречия и да даде правилна насока на всички сили: физически, духовни и умствени, към една велика цел - Божественото в света. Само чрез тези четири лъча ще изгрее новият живот и ще се появи Новата култура, която ще даде нова насока на славяните и на всички други народи към великата цел на обединението им.
Днес Бог благоволи към славянството. Иска да го тури на работа, да свърши една велика мисия за човечеството. Големи блага, велики условия се предвиждат за славянството, но за това се изискват разумни, просветени хора, които да използват тия условия правилно.
Нека покажем сега какъв метод се налага на славяните, за да постигнат своето обединение, но не обединение частично, но обединение общочовешко:
1. Никакво насилие.
 
2. Да се приложи Светлината, Животът, Любовта и Свободата.
Славяните наближават златния век на своята история, но само при тия
условия те ще могат да изпълнят своята мисия. Защото всяко нарушение на един природен закон води към смърт. И цели раси са били изтребени. Много раси има, които са изчезнали, поради неспазване на тези закони в Природата. Всички народи, които живеят с неправда, ще се изродят. Това е закон. Всички ръководители на народите трябва да знаят това.
В реда на нещата е всички южни славяни да се обединят доброволно. Ако не го направят, тогава ще ги заставят.
Ако славянството не използва благоприятните условия, вместо него ще дойдат други, но Божият план ще се реализира. Всеки народ като един човек трябва да изпълни своята мисия.
Западните народи достигнаха кулминационната си точка на своето развитие. Те цъфнаха и вързаха плод. Славяните отсега нататък ще цъфтят и връзват.
Това, което евреите не можаха да разрешат, славяните ще го решат. Бъдещето е на славяните. Славяните не трябва да вървят по пътя на западните народи, защото досегашната култура на бялата раса е култура на насилието. Петата раса ще предаде управлението на Шестата раса.
Славянството е дървото, върху което ще бъдат присадени Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четирите професори на славянството. А
Шестата раса ще бъде плод на това присадено дърво, този плод ще съчетава всички положителни качества на народите на бялата раса.
У западните народи умът е развит. В славянската раса са развити чувствата, сърцето. Славяните сега носят силите на душата - Любовта. Те са хора на човеколюбието. Те носят културата на братството.
Западът организира света външно, а славянството ще внесе вътрешното съдържание, смисъла на живота.
Погрешно е да се мисли, че славянството трябва да господарува, да заповядва на другите народи. Напротив, то ще бъде полето, където ще се проявят техните положителни качества.
Мисията на славяните е да внесат Любов и Добро. Славяните днес са израснали духовно и те са най-подходящият материал за работа на Духа. Ето защо бъдещето е на славянството.
Славяните преминаха вече своя страшен студ и сега са пред възход.
Те ще открият великия духовен подем. Но те са само авангарда, не са най-големите сили.
Сега се дава възможност на славянството да заеме своето място в света. Сега Христос идва при славяните и ще ги прати да работят. Славата Господня ще се прояви в славяните!
Славяните са Новият Израил. Новият Израил, за разлика от евреите, ще изпълни мисията си, няма да пропадне като евреите. Българите сега са в златния си век. Той ще трае до края на XX век, до 2000 година. Русите сега са в железния си век. За следващия век русите ще бъдат в златния си век, а българите ще преминат в сребърния век.
Славяните сега, с изключение на българите, преживяват железния си век. Затова са сегашните изпитания на различните славянски народи. Към края на XX век славянството ще излезе из железния си век и ще влезе в златния век на своята история. Единственият народ, който сега се намира в златния си век, това са българите.
Златният век е започнал в България, когато Бялото Братство е започнало да работи в тази страна. Богомилите едно време от България се разпростираха на запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи и навсякъде.
Бъдещето на славяните е добро. Те носят такава култура, каквато никой не подозира. Всички народи ще черпят от тази култура. Тя ще бъде култура на братство, равенство и свобода. В името на тази свобода всички народи ще се обединят и то така, че големите народи ще покровителстват малките.
Който препятства славянството да се прояви, няма да види добро. В бъдеще всички народи ще работят за славянството. Така е писано в Божествената книга. Славяните са богати хора. Техните житници, техните кесии ще се отворят за всички народи и ще кажат: "Братя, елате при нас да живеем в мир и съгласие, в братство и равенство помежду си!" Това носи Новата култура за цялото човечество.
Славянската раса ще бъде жизнен център на Новата култура. Това ще бъде на първо време. А след това ще дойде Шестата раса. У всички славянски народи ще се въплътят напреднали души. И това е вече почнало.
Тия изпитания, през които минават славянските народи, ще родят нещо хубаво. Те постепенно ще дойдат до Любовта, ще свършат с Любовта. Богомилите сега идат отново. Животът минава в нова фаза. В Русия има пръснати на разни места хора, които работят за духовната наука. Те са адепти, Божествени пратеници. В Русия се изработват нови форми на живот за бъдещето. Тя е творческото поле на тези нови форми.
Днес всички се интересуват за съдбата на славянството. Русия, като представителка на славянството, ще мине през големи изпитания, през специфичен път на развитие. Отсега нататък идат за нея изпитания. Ако сте живи до това време, ще видите през какви изпитания ще мине тя - разумни изпитания. Това се отнася не само за Русия, но и за Европа, за цялото човечество. Всички ще минат през разумни изпитания. Като минат през големите изпитания, хората ще кажат: "Не се живее така!" Има и друг път в живота!
Тази промяна, която сега става в Русия, се дължи на действието на много напреднали същества - братя на Любовта, предци на човечеството, които ще се вселят в славянските народи. Те ще докарат велик духовен подем. Тези същества, които слизат сега в славянството, именно те докарват тяхното обединение и работят за мисията им.
Тези идеи, които аз говоря тук, ще бъдат приети в Русия и там ще се играе Паневритмията.
Русия е връзката между Изтока и Запада. Тя е посредник между Европа и Азия. Това е една от нейните задачи. Българите трябва да се свържат с Русия и другите народи.
Бъдещето е на славянството, то ще се обедини. Русия ще бъде дървото, под което ще се подслонят славянските родове, племена и народи.
Българите са пионери между славянството. Латинската раса е дала формите. Славянската раса ще даде съдържанието. Азиатските народи имат голямо доверие на славянството. Славяните ще въведат в тези народи това, от което те имат нужда. Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат мост между Европа и Азия. Всички славяни ще се приобщят в едно, След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество. Бъдещата раса ще обедини всички. Славяните ще внесат един духовен елемент в света - побратимяването. Тяхната мисия е побратимяването на всички народи.
Българинът е взел от славянина самопожертвованието. Духът на само- пожертвованието го има у славяните. Бог извика славяните да съдействат за Божието Царство на Земята. Славяните са определени от Бога да бъдат носители на една нова идея.
Бъдещето е на славяните, бъдещето е на българите! Те ще оправят всички народи! България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят. Славянин е този, който слага Великия закон на Любовта като основа на живота си и познава своя Баща. Славянин е този, който познава своя Баща и върши Неговата Воля. Христос казва: "Аз и Отец едно сме." Днес славянството представлява Юдиното коляно, чрез което Христос проповядва.
Славянството е олтарът на Новата култура. Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на Земята.
 
 
До края на XX век слизат да работят чрез славянството 8 000 адепти. Всички пророци и мъдреци ще се въплътят в славянството до края на XX век. До началото на 2000 година ще дойда отново, защото сега се строи друга Земя. Ще дойда в Русия към Карпатите. Сега България е в златния си век, а Русия е в сребърния си век, а тогава ще бъде точно обратното - Русия ще бъде в златния си век, а България - в сребърния си век. Това ще стане, защото бъдещето е на славянството, защото то върви по пътя на сърцето и може да се сади от семената на Новото Учение у тях.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...