Jump to content

ПОБЕДА НА ДОБРОТО


Recommended Posts

ПОБЕДА НА ДОБРОТО

Спомени на ученици

Учителят бе в Мърчаево. Там Той отново се затвори за три дни в стаята си. Не излизаше и не приемаше никого. Ние бяхме свикнали с такива отсъствия на Учителя, знаехме от опит на Изгрева, че при такива случаи Учителят Го няма, че има някаква важна работа в другите, непонятни за нас светове - Духовният и Божественият. Ако някой по непослушание се вмъкваше в стаята на Учителя, заварваше Го строг, вглъбен в Себе си, седнал на стол. Чуваше думите Му: "Рекох, сега имам работа!" И напускаше виновно стаята. След три дни Учителят излезе на терасата. Беше навалял сняг. Той беше с балтона и с бял шал около врата. Махна с ръка и каза: "Свърши се времето на злото! Започва времето на Доброто. Досега все Доброто е служило на злото, но отсега нататък злото ще служи на Доброто. Този, който е решил да прави зло, късно се е родил. Свърши се времето на злото!" Учителят се прибра в стаята. Ние бяхме свидетели как Учителят обяви една нова епоха, която идваше. Това е епоха, когато злото ще служи на Доброто и ще изпълнява волята му.
На Атлантида е имало две раси: едната от малко, елитно общество с много висока култура, а другата - многобройна, от хора с диви, примитивни качества. Жадни за власт и господство водачи на тази многобройна раса, които не са можели да търпят присъствието и благородното влияние на тези издигнати хора, тласкат тълпата да се нахвърли срещу тази малобройна група от хора, високо издигнати, културни, като една част избиват, а друга - забягва в Америка и Египет. Доказателство, че действително е така, е запазеното предание у народите на Америка преди идването на европейците, че хора с бяла кожа и бради дошли с лодки откъм морето и са ги поучили на ценни знания и мъдрости, улесняващи техния живот. В Египет също е запазено преданието, че първите фараони са пришълци от Атлантида, донесли им многото знания и мъдрости. А Учителят ми каза в един разговор следното: "По времето на Атлантида ние загубихме сражението, защото не можахме да проникнем в най-дълбоките помисли на злото. Но сега победата е на наша страна. Ние два пъти грешка не правим!"

Николай Дойнов

Записки от беседите на Учителя

Съвременното човечество се намира в предверието на Новата епоха, понеже Слънчевата система е влязла в пътя на Божественото зазоряване. Дойде ли това време, за лошите хора няма да има условия за живот. Един след друг те ще измрат и Земята ще се освободи от тях. Новите условия, които идват, не търпят злото. Те сами ще го разрушат. Тъмнината ще вдигне своите завеси и ще отиде на друго място. Злото ще вдигне своите капитали и ще отиде на друго място, дето ще основе своите банки и кантори. Достатъчно е да четете Свещените книги, за да се убедите сами, че бъдещата епоха не е далече от вас.
Нашата Слънчева система вече влиза в едно друго поле и затова лошите хора не ще имат вече условия, понеже вълната, която иде, ще ви помага. Ще настанат условия за добрите духове да се въплътят на Земята. Хората трябва да приложат Божествените принципи, защото ако не ги приложат, ще бъдат изхвърлени. Този, който иска да лъже отсега нататък, той късно се е родил.
Хората на нашата епоха мислят, че могат да владеят света. Първо, този свят е бил създаден от космичен принцип, ето защо, те нямат право да властват в чуждо владение, а трябва да се подчинят на това, което е създал кос- мичният принцип. Никой не може да бъде господар, преди да е станал слуга. За в бъдеще, които са били слуги, в Царството на Доброто ще станат господари. Тези, които са били господари в царството на злото, ще станат слуги в Царството на Доброто. Ако можехме да управляваме своите мисли, чувства и действия, ние можем да станем господари. Ако не можеш да контролираш своите мисли, чувства и действия, ти не можеш да бъдеш добър слуга. Щом не си добър слуга, другите ще те командват.
Досега злите са управлявали, а добрите са слугували на злите, които са били господари. Но сега ще стане обратното - лошите хора ще слугуват на добрите. Вие искате да премахнете лошите хора. Не, те ще слугуват на добрите. Сега редът се сменява - Доброто ще господарува, а злото ще слугува. Това значи - Доброто ще вземе мястото на злото. Доброто ще вземе ръководството в света.
Има 2000 години от Христа и е дошъл моментът, когато злото ще бъде подчинено и ще стане слуга на Доброто.
Белите и черните се бият кои да завладеят Земята. Досега черните я управляваха, сега белите ще я управляват и черните ще слугуват на белите, както белите слугуваха на черните, взаимообразно. Сега вече ще казвате на черните: "Вие ще слугувате, ние си изпълнихме длъжността." В света хората казват: "Свърши се нашето, да се понаядем и да си попием, радост вече няма за нас." Те са черните, ще слугуват вече!
Лошите хора ядат и пият на гърба на другите. Те няма да докарат до никакво бъдеще човечеството и затова им се отнема властта.
Когато дойдеха черните, като се разтичат, та баници точат, куркои колят, коня му развождат, само бой да няма. Та, много баници им сте точили. Сега те ще развождат бели коне. Не само това, но в турско време ще плати 32 гроша за 32-та зъба, които са яли, че са се мъчили.
Дето съществува неправда, там са черните. Ония насилия, които претърпява човешката душа, идат все от черните - обезсърченията, неразположенията са все от черните.
Черната ложа иска да разруши сегашната култура и хората да почнат пак наново. Тогава човечеството ще се приспи хиляди години и после ще почне наново. А Бялата ложа не иска да се разруши сегашната култура и да се приспи човешкото съзнание, но да просветне. Сега е голямата борба между черната и Бялата ложа.
Сега борбите на Земята са отражение на войната, която се води в Невидимия свят между Бялата и черната ложа. Бялата ложа ще победи. Тъмните духове ще бъдат вързани и ще бъдат изпратени в бездната. Сега преживяваме най-важната епоха в историята на човечеството. Радвайте се, че живеете в най-важната епоха.
Земята излиза от 13-та сфера, в която е била досега - сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии.
Силата на черната ложа се взема. Силата минава в ръцете на Бялата ложа. Ние сме в един период, дето злото се вързва. Черната ложа е достигнала до края и сега съвсем се е изтощила. По естествен път злото се обезсилва. Ако Доброто рече да победи злото чрез насилие, ще му даде сила. Добрите духове ще надделеят над черните.
Белите, светлите духове ще победят. Всички хора, които имат нисши трептения, ще изгорят. За в бъдеще всички сухи, лоши и нечисти неща ще изгорят. Ще остане само чистото по Земята. Вълците ще бъдат изтребени от лицето на Земята. Всички месоядни животни ще бъдат унищожени. След това и лошите хора ще изчезнат.
Земята един ден ще бъде освободена от всички лоши хора и от всички хищници. Вие мислите, че лошите хора са по-щастливи, че живеят по-добре, че благуват. Много се лъжете. По-нещастни от грешните и лоши хора няма.
Бог ще уволни всички стари служители и ще остави само ония, които са доказали своята честност и искреност в служенето си.
А за грешните делото ще бъде голямо. То е отлагано много пъти досега. Сега ще бъде гледано във висшите инстанции и сега се предвиждат големи наказания.
Чрез страдание ще се оправи светът. Трябва да се увеличат страданията на лошите хора. Тогава ще се спаси светът. Досега все по-добрите хора са страдали, нека отсега страдат и лошите. Ще ги турим да бъдат дежурни.
Що се отнася до злото, до лошите хора, вие не се тревожете, Бог ще ги обуздае. Няма да мине дълго време и законите на живота ще се изменят. Тогава, който обича, той господар ще стане, който мрази - слуга ще стане.
За лошите хора настъпва черен период. Тъмната епоха изтича.
Сегашният свят ще бъде разрушен, нищо няма да остане от него. Под тази мисъл разбирам, че няма да остане лош човек на Земята. Злото и лошите хора ще изчезнат, няма да остане помен от тях.
Тъмните сили, които вървят по пътя на злото, ще бъдат пратени във вечния огън, за да изгори в тях злото. След това и те ще се покаят, защото е казано: "Всяка плът ще слави Господа."
Какво се разбира под Възкресение за осъждание? - На едни ще се пробуди съзнанието и ще страдат заради престъпленията си. Тогава грешните ще се преобразят. Всичката им смелост ще изчезне като дим.
Всички лоши духове ще минат през вратата - Черно море. Оттам се чисти светът, затова е черно. То ще погълне лошите духове.
В бъдеще, в новата епоха няма да се позволява на нисшите души да се въплътяват на Земята. Както е казано: "Кротките ще наследят Земята." И това е почнало вече.
В бъдеще няма да дохождат лоши хора на Земята, няма условия за тях. Те ще изчезнат така, както изчезнаха големите допотопни животни.
Занапред, неготовите хора няма да им се позволи да се прераждат. Ще се забрани да идат на Земята престъпни духове, на друго място ще се въплътят, а тук - само тези, които са добри, които имат Любов.
Земята ни носи всички, обаче всички хора не възприемат Новото. Тя ще ги отърси от себе си. Хората със старите разбирания няма да идат вече на Земята. Земята се възкачва вече и хората със старите разбирания не ще могат да се издигнат с нея заедно. Земята ще се отърси от тях като от гнили плодове. Те ще отидат на друго място и ще изостанат в Природата.
Голяма топлина и светлина идват на света. Те са Божествена енергия, сила, която ще стопи и просвети човешките сърца и умове. Когато светлината и топлината на Любовта дойдат в света, ще стопят, ще изгорят всички лоши, престъпни хора и ще останат само праведните и добрите хора.
Ще дойде ден, когато Земята ще бъде подложена на огън, който чисти, без да изгаря. Хората ще минат през огъня, ще се пречистят, без да изгорят. Тогава Земята ще свети с нова светлина. Добрите хора ще се пречистят и ще светят, а лошите и грешните ще се стопят и ще останат за тор на бъдещето. Наближило е времето, когато Земята трябва да се пречисти. Огънят, който ще чисти Земята, ще бъде много силен и много мек. Иде времето, когато хората ще живеят в нова светлина и нова топлина и ще се радват на новия живот.
Това ще стане скоро. Ще се видоизменят хората. Светли същества са вече обсадили цялото човечество и са му дали ултиматум - ако не се подчини на Божественото, те ще започнат да действат. Напредналите същества - силите на Светлината, воюват със силите на тъмнината. Победата е на страната на Светлите сили, на Доброто. Доброто ще победи. Сега се водят големи сражения между тези две сили - между Доброто и злото. Но човечеството ще измине този път, ще дойде до обетованата Земя и ще си почине.
Казвам: Сега именно трябва да се внесат Божествената Правда и Вяра в света. Божествената Правда иде за пръв път на Земята. Колкото хора досега са се опитвали да внесат Божествената Правда и Любов в света, всички са били разпъвани. Това виждаме в историята на развитието на човечеството. Сега обаче, светът ще бъде разпънат, а Божествената Правда, Божествената Вяра и Любов ще се въдворят!
Единствената сила, пред която и Доброто, и злото се прекланят, това е Любовта. Тъй като Любовта слиза на Земята, тя става господар, както на Доброто, така и на злото. Господарите на злото и на Доброто ще поставят венци пред краката на Любовта и ще кажат: "Управлявай, както искаш!"
Време е вече хората да приемат Любовта и да влязат в новия живот.
Мина вече старото време. Иде новото време, иде на власт партията на Божията Любов. Горко на лицемерите, крадците и лъжците! Иде новата партия, която ще повдигне всички народи и общества, всички църкви, всички семейства и родове.
Иде нашата партия Отгоре! Всичко ще превърнем на вода. Като дойдат комунистите, ще вземат къщите, имотите ви - всичко, което имате. Като дойдем ние, ще превърнем света на вода. Ще изчистим и попове, и владици, и комунисти, ще турим всичко под общ знаменател. След това ще създадем нови риби, птици, млекопитаещи. Най-после ще създадем новия човек и ще го поставим отново в Рая. Велика програма имаме ние! Сегашните бради, мустаци, кости, мускули, стомах, дробове - всичко ще се превърне на вода. Ние сме опасни хора. Най-опасните хора на света сме ние! Получихме вече последната телеграма от Слънцето. Там са насочили своята артилерия към Земята. Това коренно ще преобрази умовете на хората. Няма да остане глава на Земята, която да не узрее.
От всички краища на Земята добрите хора ще си подадат ръка, за да се обединят в името на Божията Любов, Мъдрост и Истина и да внесат между хората Новата култура с всички нейни блага и придобивки. Велико е бъдещето на Земята! Бог се проявява в света. Няма да мине много време и вие ще Го видите.
Силите на Светлината са взели вече надмощие над силите на тъмнината. Победата е на страната на Доброто. Сега водим големи сражения. Като свършим пътуването, ще достигнем Обетованата Земя, ще седнем под смоковницата и ще си починем. След тези страдания идат велики блага на Земята.
Добрите хора се срещат навсякъде по света, има ги и в България, само че не се проявяват. Засега в света са дошли онези хора, които аз уподобявам на малки деца. И наистина, днес малките деца управляват и България. Отгоре казват: "Нека се упражняват тия деца." Обаче, наближава времето, когато праведните хора ще дойдат на Земята. Те ще вземат властта в ръцете си и ще поставят една разумна програма в училищата и в църквите, и в обществения строй, навсякъде. Тогава всички въпроси ще се решават по един магически начин. Ние ще се намерим пред една епоха, когато затвори няма да има, болници няма да има, а от всички сегашни институти ще останат само образци, в които ще се представлява на новото поколение как са съдили едновремешните съдии, как са проповядвали едновремешните проповедници, как са учили едновремешните учители, как са възпитавали едновремешните майки своите деца и т.н. Всичко това ще представлява едно голямо разнообразие от миналата култура, т.е. останки от културата на XX век.
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...