Jump to content

ИДВАНЕТО НА ХРИСТОС И ВЪДВОРЯВАНЕ НА ЦАРСТВОТО БОЖИЕ НА ЗЕМЯТА


Recommended Posts

ИДВАНЕТО НА ХРИСТОС И ВЪДВОРЯВАНЕ

НА ЦАРСТВОТО БОЖИЕ НА ЗЕМЯТА

Записки от беседите на Учителя

Докато хората не почнат да живеят в Любовта, те няма да видят Бога. Христос ще дойде на Земята, само когато Любовта започне да царува между хората. Когато Любовта сближи хората и те почнат да си отстъпват едни други, тогава ще дойде Христос на Земята. Днес Христос се проявява само тук-там. Той не иска да дойде втори път между хората да Го разпнат пак.
Религиозните вярват, че ще дойде Царството Божие на Земята и хората ще заживеят добре. И в миналото вярваха в това, но не стана според вярата им. Сега вярват в същото, но и тяхната вяра не се сбъдна. Ще стане нещо, но не това, което очакват. Ще стане това, което никой не е очаквал.
В света ще влезе един нов елемент, който веднага ще внесе хармония. Хармонията ще дойде изведнъж. Ония, които са вече готови, за тях ще бъде това Възкресение. Тия, които ще възкръснат, те са Синовете Божии, те са носители на Новото Учение, те са Новото. Те ще спасят света. Когато дойде Христос, беше една епоха на приготовление. 2000 години се приготовлява човечеството. Сега сме в началото на новия период. Има нещо красиво в живота! Ние живота не сме го още опитали. Имаме предчувствие, но какво е животът, още не знаем.
Сега вие се питате какво ще стане с вас, дали ще възкръснете. Това ще зависи от Бога - Отца. Ако не възкръснете, ще ви постави от лявата си страна и ще ви прати пак на Земята, за да се усъвършенствате. Вникнете дълбоко в себе си и ще почувствате дали ще възкръснете. Ако получите мира, то означава, че ще възкръснете. Никой да не съди другиго. Аз вярвам, че и на вас ще се даде поне последното място.
Духът на Бога слиза вече Отгоре, както светлината. Той е Великата Виделина, носи със Себе си огън и живот, който ще пречисти света. Съвременните хора ще опитат тия неща, ще бъдат свидетели на въдворяването на Царството Божие на Земята. Със слизането си, Бог ще съедини хората и злобата постепенно ще изчезне.
Напреднали в своето развитие същества ще се родят, други ще се вселят. И ние ще видим как хората, които управляват, ще станат други. Тези напреднали същества ще управляват света, а вие ще бъдете техни помощници - вие, които следвате пътя на Христа, пътя на Доброто.
Не се смущавайте за последствията. Никоя сила не може да измени Божия път. Всички ще минат седем пъти през огъня и ще станат кротки, умни и добри. Ще дойде времето, за което казва Исайя, че вълкът и агнето заедно ще живеят. Тук под думата "вълци" се подразбират пак хора, които са със скрити зъби и нокти. Който не разсъждава, а само души и хапе, той не е човек, а вълк.
Нашата задача е да въдворим Царството Божие на Земята. Ние искаме да станем проводници на Божия закон, който да завладее всички умове и сърца; всички мъже и жени да станат деца - синове на Царството Божие и да заживеят на Земята, както трябва.
Какво ще атакуваме? - Ще гоним сиромашията, неправдата, лъжата, грубостта - с една дума, всички несгоди в света. И като прогоним неприятеля, ще възстановим Царството Божие на Земята. Тогава ще сложим трапези и всеки ще слугува на себе си. Защо? - Защото в Царството Божие всеки е слуга, няма кой на кого да слугува. В който ден всеки започне да слугува на себе си, дошло е Царството Божие на Земята.
Царството Небесно е наближило, Бог е, Който иде в света, да се изяви в света. Имаме едно зазоряване. Един ден туй, което е невидимо, ще стане видимо. Когато изгрее духовното слънце, целият свят ще се промени, състоянието на хората ще се измени. Тия хора ще бъдат като онези гъсеници, които ще станат пеперуди. Един ден хората ще се чудят как са имали такъв ум да мислят такива отрицателни работи. Всичките ще бъдат радостни и весели, че могат да служат вече. Казвате: "Кога?" - Сега е времето. Чакате да дойде Христос. Че Любовта е Христос, Мъдростта - това е Христос! Свободата - това е Христос! Обич между всичките - това е Христос! Той е звеното, което ще съедини хората да се обичат. Очаквате да дойде Христос отвън - то е заблуждение. Казва Писанието: "Ако кажат, че Христос е тук или там, не вярвайте." Той е вече като светлината. Тази светлина ще проникне, ще влезе във вашите души, във вашите духове, във вашите умове, във вашите сърца, във вашите тела. Това е присъствието на Бога. Като дойде Бог, как ще Го посрещнете? Аз да ви кажа: Трябва да имате най-хубавите мисли, най-хубавите чувства, най-хубавите постъпки. Това са подаръците, които ще принесете.
И казвам: Да се не обезсърчавате, много минало, малко останало. Апостолите, които живееха преди 2000 години, казваха: "Близо е денят Господен!" А това беше преди 2000 години. Какво търпение имаха те! А сега ние казваме: "Денят Господен е на нашия праг." Братя, първият звънец е ударил, остават още два! И като ударят последните два звънеца, всичките царства на Земята ще бъдат царства на Бялото Братство. И ще има само едно царство на Земята, царство, а не република. Царство ще има! Всички хора тогава ще бъдат царе и свещеници на Бога.
Любовта иде да въдвори своето Царство на Земята. Туй е 101% вярно. Бъдещето царство ще бъде Царство на Любовта, Царство на Мъдростта и Царство на Истината. Бог ще се въдвори и на Небето, и в духовния свят, и на физическото поле.
Наближило е Царството Небесно! При вратата е. Пригответе се да Го приемете с умовете си. Пригответе се да служите на Бога така, както не сте служили. Единствен Той заслужава да служим на Него.
По какво се познава идването на Царството Божие? - По лазурното сияние, което се забелязва над Балканския полуостров. Това показва, че Провидението работи усилено и пречиства физическия свят и духовната атмосфера.
По физически начин не може да се влезе в Царството Божие. Царството Божие не е нещо физическо, да насилиш и да влезеш. То е невидимо, вътрешно нещо. Царството Божие е вътре в човека и насила не може да се превземе.
Който иска да се развива правилно, не трябва да бъде нито мъж, нито жена, но дете. Свободни сте да бъдете мъже или жени, но ако искате да влезете в Царството Божие, трябва да станете като децата.
Днес тайните на Царството Божие са скрити от хората, но в Божествения план е предвидено да се разкрият само на готовите души.
Царството Божие е идвало на Земята много пъти, но само за ония, които са били готови. И днес Царството Божие иде на Земята, но пак за ония, които са готови, които могат да използват Неговите блага. За ония, които не са готови, Царството Божие ще мине и замине, без да им остави нещо.
Който възприеме Христовите идеи и ги реализира, той ще бъде пълноправен гражданин на Царството Божие. Има хора в света, готови за тези идеи.
Всъщност Царството Божие е и долу на Земята, и горе на Небето - зависи как живее човек.
Следователно, ако човек не може да се ползва от светлината и от благата, които Царството Божие носи, той ще се намери в тежко положение. Божията Любов предупреждава всеки човек, на когото предстоят изпитания, но не всеки иска да се вслушва в думите й. Щом човек не иска да се вслушва в гласа на Любовта, главата му ще побелее от страдания. Съвременните хора не знаят още какво представят страданията. Това, което те наричат страдания, още не е никакво страдание.
Всички хора очакват втори път да дойде Христос на Земята. Но Той току погледне раните на ръцете и на краката, помисли малко и казва: "Много ще чакате, докато дойда на Земята." Христос ще дойде на Земята, само когато раните Му съвършено изчезнат. Това ще стане във времето на Шестата раса. Значи, докато хората не изправят живота си, Христос няма да слезе на Земята. Със слизането на Христа, Земята ще се запали и изгори. Огън ще слезе на Земята да изгори всички нечистотии. Всички лоши и нечисти мисли и чувства на хората ще изгорят и ще остане само идейното, красивото в тях. Те ще започнат нов живот - живот на любов и знание, на истинска свобода. Това се отнася за ония, които ще бъдат готови. Те ще разберат живота и ще приложат Любовта. Които не са готови, те ще чакат нови условия.
Христос, но като Дух, ще пребъдва на Земята през всички времена до окончанието на века - през времената на насилието, на злото, което днес виждаме в света, т. е. до окончанието на века. След това ще настане нова епоха, време на нова Земя и ново Небе.
В бъдеще Христос ще дойде само тогава, когато всички хора отворят сърцата си и Го приемат отвътре, а не отвън. Отварянето на сърцата на хората и приемането на Христа, означава идването Му на Земята. Не Го ли приемат по тоя начин, ще дойдат бури, земетресения, циклони, сиромашия, глад, болести, кризи и т.н. Докога ще продължават тия неща? - Докато хората напуснат стария живот - живот на външните вярвания.
Целият астрален свят по-рано беше в ръцете на черната ложа, сега обаче тези духове са изпъдени оттам. Които сега умират, отиват в астралния свят, където се поправят, подготвят и идват на Земята вече като добри работници.
Когато Христос беше на Земята, сатана беше в астралния мир, а сега е тъкмо противното: сатана е на Земята, а Христос действа в астралния мир, а като така, крушението на сатана ще бъде по-голямо от всякой друг път.
Сега идват на Земята Светлите. Техен вожд е Христос. Светлите идват с оръжие в ръка. Едно време те бяха слаби, а сега са въоръжени и са силни. Човекът на Любовта сега ще бъде силен и като го види човекът на злото, ще бяга. Земята ще бъде очистена от лошите хора. Лошите хора ще напуснат Земята и ще идат към центъра на Земята на изправление. 2 000 км има земна кора, после идва 2 000 км празно пространство. След това идва едно вътрешно кълбо с радиус 2 000 км. На това кълбо отгоре живеят хора, които се осветяват с магнетизъм. Там ще бъдат изпратени лошите хора за изправление.
Христос казва: "Не плачете за Мен, но плачете за себе си, понеже иде ден на скръб." Няма да остане нито един, който да не страда като Христа. Цялото човечество ще пострада като Христа и когато цялото човечество пострада като Христа, ще се спаси човечеството. Но това страдание трябва да бъде съпроводено с Любов. И тогава ще дойде Възкресението.
Христос дойде на Земята с велика мисия. Той искаше да покаже на съвременните европейски народи как трябва да постъпват. Всичко, което проповядваше Христос навремето си, се отнасяше за сегашните времена. Той казваше на всички народи: "Вие ще дойдете до една голяма криза. Ако искате да се освободите от тази криза, единственото разрешение седи в това, което проповядвам. Ако приложите Моето Учение, вие ще се избавите от голяма катастрофа; не приложите ли Учението Ми, катастрофата е неминуема."
Христос пак иде сега и пак кани цялата бяла раса да подеме това ново Учение.
Кармата на европейските народи е назряла, т.е. дошло е време, когато европейските народи ще трябва да ликвидират с всички отклонения, които са правили в своето развитие и не са изпълнили Божията Воля - не са приложили онова, което Христос е донесъл: светлината, която им е дал за живота, новото знание и разбиране. Еврейският народ не прие Христа и носи последствията от това. Ако християнска Европа не приложи това, което Христос даде, естествено е, че ще носи последствията и отговорност за това. Въпросът, обаче, е решен. От Невидимия свят ще дойдат хиляди, милиони същества, които са напреднали, които стоят в пространството, в Рая. Те ще дойдат и ще турят ред и порядък на Земята.
Светът е окупиран и всички народи трябва да капитулират. Всички ще трябва да служат на Господа и ще има само една държава - Царството Божие.
Иде една нова вълна от космическото пространство - вълна на Божествена Любов. Наричат я огнена вълна. Тази вълна има мощни трептения, които организмът на всеки човек не може да издържи. Затова се казва, че Бог е огън всепояждащ. Тези, които са готови да издържат трептенията на тази вълна и я приемат, ще просъществуват; а онези, които не могат да издържат трептенията, и за тях тази вълна ще бъде огън, който ще ги изгори или ще стане причина да минат през най-големите страдания. И тези страдания ще ги приготвят да приемат Любовта, да се пробудят. Когато хората минат през този Божествен огън, ще дойде Царството Божие на Земята. Казвам: Когато дойде огънят на Любовта, едни ще просветнат, а други ще изгорят, ще минат през разкаяние.
Когато дойде Христовото Учение да покълва в човешките сърца, много хора ще полудеят и също като стари мехове ще изпопукат.
Сега в света иде една велика сила, аз я наричам Живия Господ, Който иде в света. И ясновидците, дори и най-видните учени хора, виждат вече това. Иде Господ! Ще видят всички това. Всички казват: "Да видим Господа!" Аз ви казвам: Всички ще Го видите. Не днес, но един ден вие ще Го видите всички. И знаете ли какво ще бъде положението на съвременното човечество, когато дойде Господ? Всички хора ще бъдат прострени на земята с лицето си надолу. Всички, без разлика, така ще бъде; цялото човечество ще бъде простряно на земята. Всички ще лежат, ще мине тогава Христос и ще каже: "Онези, които са правили добро, които са се подчинявали на Божия закон, ще възкръснат." А онези, които не са ходили по Неговото Учение, ще останат отвън. И следователно, като потегли Христос ръцете си върху тях, те ще възкръснат. А онези, които не са ходили по Неговото Учение? Колко американци, германци, французи, руси и други има между всички, които са ходили по Неговото Учение? Той ще види кои са истинските и вие ще видите между кои сте. Ако станете, вие ще Го видите, ще видите онова Велико Лице, Което казва: "Гладен бях, нахранихте Ме; жаден бях, напоихте Ме; в затвор бях, посетихте Ме; болен бях, прегледахте Ме." Но това са само символи, зад които се крият велики истини.
Най-напред ще дойде съденето на добрите хора. Който се оплаква сега, че Господ го съди, той не разбира що иска. По-добре съденето да се извърши сега, при мировото съдилище, отколкото да остане за горния, касационния съд. По първия начин са били съдени светиите. Бъдете мъже, за да бъдете освободени чрез Възкресението. Трябва непременно по-рано да бъдете съдени. При това съдене едно само е необходимо: да се молим на Господ да бъде милостив към нас. Не да плачете да ви помогне, а трябва да имате дълбоко смирение. След това ще дойдем на Земята с Христа и тогава няма да има бракове като сегашните, защото жената ще пребъде в небесен живот. Ангелът на благовестието е, Който носи Новото Учение. От 1914 г. е започнало съденето на света и ще продължи до 1999 г.
През целия XX век ще бъде съдбата на света. През XXI век - връщане при Баща си, като блудния син. Той е векът на установяване на нов порядък в света, съгласно изискванията на Господното Царство и силен духовен подем. В XXII век ще се въдвори Царството Христово на Земята.
Всички окултни движения на Изток и Запад ще се сближат. Във всички окултни движения днес липсва нещо - приложение.
Всички досегашни учения като християнство, будизъм, мохамеданство, теософия и пр., в тяхната формална, външна страна, си изиграха вече ролята. Сега ще дойде Новото Учение на Христа, което ще ви възкреси.
В бъдеще езотеричното (мистичното) християнство ще бъде всемирна религия на всички народи.
Дойде ли Новата религия, хората вече няма да мислят за държави, за царства. Цялата Земя ще бъде една държава, едно царство.
Христос ще вземе участие във въвеждане на нов ред и порядък в света. Тия, които работят за идване на Новата култура, ще имат големи постижения. Те ще посещават различните планети, както богатите хора на Земята имат възможност да пътуват от една държава в друга.
Ще дойде ден, когато и най-нечистата и окъсана мома ще бъде окъпана и преоблечена в чисти, нови дрехи. Кога ще бъде това? - Когато хората се справят със сиромашията. Справят ли се веднъж със сиромашията, Истината ще възтържествува и Царството Божие ще дойде на Земята.
Пророкът, който в бъдеще ще дойде, ще научи хората да живеят правилно, да бъдат господари на материята.
Казва Христос: "Хлябът, който слиза от Небето." Казват някои, че в бъдеще ще дойде време, когато хората ще се хранят със светлина. Всичко е в светлината. Ако ти можеш да сгъстиш светлината, има храна. Ако след хиляда години хората започнат да се хранят със светлина, ще бъде един успех. Но аз мисля, че още след 2100-та година може да се постигнат условията, за да може човек да се храни със светлина. Когато хората започнат да се хранят със светлина, тогава ще дойде Син Человечески на Земята, защото е казано, че Син Человечески живее с хляба, който слиза от Небето.
Когато новият пророк дойде в човека, с него заедно ще дойде и пробля- съкът, т.е. пробуждане на висшето съзнание. Пробуди ли се висшето съзнание на човека, заедно с това ще се преустрои и неговият външен и вътрешен живот. Преустрои ли човек себе си, ще се преустрои и външният свят.
И тъй, пророкът, който хората очакват, ще донесе на човечеството нова система за възпитание на младото поколение, нов начин за писане, нов начин за живеене. Нови хора ще дойдат в света, за да приложат идеите на новия пророк. Отде ще дойде този пророк? - Отгоре, отдето Бог го е изпратил. Той ще бъде между всички хора, без да принадлежи на някоя нация.
Земята се движи към пристанището на Любовта. Тя влиза в нова област, дето действат други сили. Свърши ли се този век, хората ще дигнат бели знамена, ще дойдат до границите на Царството Божие и ще кажете: "Да живее Любовта! Да живее Мъдростта! Да живее Истината!" Всички хора ще си подадат ръка и ще заживеят в мир и любов, в братство и свобода.
Христос слиза Отгоре. Това е велика истина, която всички ще проверите. Всички управляващи, всички проповедници и учители, майки и бащи ще Го видят и ще Го признаят за свой Бог. Желая ви всички да бъдете радостни и спокойни. Доброто иде вече в света! Христос слиза Отгоре! Всички ще видят това. Някои ще бъдат в Христа, а у някои Той ще бъде. Велико благо очаква човечеството. Желая всички българи да слушат какво им говори Господ и да бъдат носители на Неговото Слово. За да проверите дали Бог е между вас, съберете се около един крайно беден човек и се помолете за него. Той се нуждае от хляб. Ако хлябът му дойде на крака, значи Бог работи и тук. Ако има суша и се помолите за дъжд в Името на Господа, дъждът ще дойде, а с него заедно и плодородието. Сегашните хора философстват, за всичко мислят, но забравят Бога.
Когато Син Человечески дойде на Земята, хората ще виждат. Бог ще напише закона си в сърцата им. Те няма да питат има ли Бог, няма ли Бог, но ще Го познават. Човек ще живее до дълбока старост. Всеки ще заминава за другия свят, когато си пожелае. Сегашният свят ще се оправи по магически начин. Вие си представяте Господа като старец с бяла брада. Не, не, Бог, Който ще оправи света, ще излъчва такава светлина, че няма да остане у вас едно тъмно място неосветено. Той ще донесе такова изобилие, каквото никога не сте виждали. Тогава ще бликнат такива извори, че няма да остане жадно същество на Земята. С едно духване целият свят ще се преобрази. Всички говеда ще приемат човешки образ. Рогата и копитата им ще паднат. В тях вие ще видите свои братя.
Христос като дойде на Земята, ще донесе това ново нещо. Вие ще бъдете зрители на тази култура, на туй Божествено благо и ще разберете, че вътре във вас, във вашето сърце, във вашите души има нещо ново - туй, за което не сте сънували!
Няма нищо в света, което може да задържи идването на новия порядък в света! Новият свят ще бъде свят на Божественото милосърдие, кротост, въздържание, на справедливост. Ще бъдат задоволени нуждите на всички хора. Всеки народ ще бъде под смокинята и като капе смокинята, ще яде и ще благодари на Бога. Във всеки дом ще има пеене, свирене, изобилие.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...