Jump to content

ПРОРОЧЕСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ


Recommended Posts

ПРОРОЧЕСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ

Спомени на ученици

Руските войски нахлуха в България. Комунистите заеха властта. Дълбоко уплашена и разтревожена, отидох в Мърчаево. Питам Учителя: "Сега, Учителю, какво ще стане с Изгрева?" Той отговори: "Изгревът няма да съществува повече. Всеки един от вас трябва да стане жив Изгрев." - "Учителю, а какво ще стане с Учението?" - питам тревожно. - "Учениците ще разпространяват Учението двама по двама. Братството в сегашния си вид няма да съществува повече."

Виола Йорданова

На 25 октомври 1944 г. в Мърчаево Учителят каза за България така: "Българският народ за мен е еврейския народ. През големи страдания ще минат българите, понеже не чуха гласа на Господа!"

Стоянка Илиева

Това пророчество е дадено на д-р Радка Прокопиева Давидова, родена на 12 август 1893 г. в град Русе. Тя разказва следното: Аз получих на 19 август 1944 г. съобщение от Учителя: "По възможност тръгнете за София." Понеже не можах да си извадя открит лист, тръгнах от Кюстендил за София само с редовен билет. Във влака на всички искаха открит лист, а на мене никой не ми поиска. При идването ми на Изгрева, Учителят ме посрещна навън, при входа и ме попита: "Рекох, нали не ти поискаха открит лист? Аз знаех това." И аз му отговорих: "Никъде не ми поискаха открит лист."
Учителят ме покани да вляза в приемната в 10,30 часа сутринта. Сложи на масата един лист и писалка и каза: "Ще пишете, рекох. Кажете видението, което сте видели на 9 срещу 10 януари 1944 г." Аз Му разправих, че в салона на град Айтос в 18.00 часа, във време на молитва, при ставане в началото на лекцията, аз изтръпнах и видях на стената на изток един подвижен кръг, един метър в диаметър, със златен ореол. Вътре в кръга веднага се спусна една лента - като бял атлас с около 30 см широчина - в диагонал от север горе към юг долу. Веднага видях над лентата образа жив на Учителя, а долу също беше Неговият образ, но не така светъл, както горния. Изведнъж чух Учителят да казва: "Дойде часът, свърши се!"
И преди да проумея казаното, един ангел написа в диагонал върху лентата същото: "Дойде часът, свърши се!" След една малка пауза същият ангел преряза лентата под написаното със златни букви. След срязване на лентата, Учителят излетя нагоре, освети стаята и каза: "Мир вам!" и изчезна, а остана само долният образ и видението се свърши.
При пътуването за София аз се отбих в Нова Загора, в салона на Братството. При беседата ми се даде същото, както в Айтос. Същото видение е имала и сестра Керачка от Нова Загора във време на молитвата - другарката на Георги Маринов.
Учителят ме изслуша и каза: "А сега пишете, сестра! Да, ново Небе и нова Земя, сестра, идва. Аз си заминавам. Какво следва?
От 1945 г. с 25% почва една духовна вълна в България.
От 1946-1947 г. с 55% е духовната вълна.
От 1947-1948 г. със 75% е духовната вълна.
В 1949 г. ще стане едно събитие - Георги Димитров ще си замине.
От 1948-1950 г. с 90% е духовната вълна.
От 1950-1954 г. една армия от 1500 пророци и светии ще работят в Русия.
От 1954-1960 г. слаби преговори между противниците - Русия и САЩ, Англия.
От 1960-1968 г. преговорите се усилват между Русия и САЩ.
Трета световна война няма да има.
От 1968-1970 г., понеже иде Бялото Братство, хайде да видим кои ще се кандидатират за идването на Бялото Братство. Всички ще бъдат на 33 години.
Аз си заминавам. Възрастта ми е 80 години. Пратен съм за 180 години. Сега остават 100 и понеже събитието е важно, тия 100 години ги подарявам на братята и сестрите за работа на Бялото Братство. Сега са родени 11 светии.
България става втори Ерусалим. Христос няма да се разпъне, но това Слово ще влезе в готовите човеци. От петте континента ще дойдат през България да се благословят.
България става втори Ерусалим. Няма да ходите да проповядвате моето Учение. Те сами ще дойдат да ви търсят, защото в света ще настъпи духовен глад. По етера ще предават моето Учение.
Моето Учение ще дойде отвън. От вас няма да го възприемат. От 6 до 12 години ще имате ясновидци в целия свят.
Какви са тези прегради? Трябва всичко да бъде Братство. Всичко ще е без граници и от петте континента ще идват да се благославят. България става втори Ерусалим.
Бог е Любов, Мъдрост и Истина. Да бъде Божието благословение върху нас!"

Това е пророчеството, което бе дадено от Учителя на д-р Давидова.

Записки от беседите на Учителя

Всяко пророчество има две страни - лоша и добра. Казвате: България я чакаше добро, но доброто не дойде. Казвам: Ако България изпълнява Божията Воля, ако всички българи бъдат добри, разумни, честни и справедливи, добро иде за нея.
Днес всички българи искат да знаят какво ще стане с България. - Ако следва Божиите пътища, нищо лошо няма да й се случи. Ако не изпълнява Божията Воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква.
Следователно, всяко пророчество се обуславя от известни условия.
Помнете: Спасението иде от самите вас, от всекиго едного. Ако всички се обедините в Името на Бога, аз мога да пророкувам какво ще стане с България.
България сега е в златния век на своята история. Тя е още в началото на златния си век. Не е достигнала до кулминационната си точка. България сега кредитира всички европейски народи и в бъдеще те ще й се отплащат, в бъдещи епохи ще я кредитират. Понеже България е в златния си век, ще бъде пазена и закриляна от Провидението. Никой няма да стори зло на тая страна, която кредитира цяла Европа. Само малко може да бъде засегната, но и то може да бъде избегнато.
От Паневритмията зависи бъдещето на България. Ако Паневритмията се приложи в училищата, ще остане в историята на човечеството, че по време на неговото царуване - на Борис III, е приложена, иначе ако не се приложи по негово време, ще се затрие както той, така и династията му.
Буквите не са произлезли произволно. Има си особен път, по който езикът е дошъл в света. Езиците не са създадени на Земята. Те са копие на нещата от Невидимия свят. И езикът на всеки народ е нареден според неговото развитие. "Е" двойно (ят) е Небесният знак на Кирилицата и е печат на ангел Елохил. Тази буква е Небесният знак на славянското войнство и на славянството. Ако българите изхвърлят този знак, всичко ще забатачат.
Цели 40 години аз предупреждавах българите какво ги очаква. Ако ме слушаха, нямаше да дойде това, което вече дойде. Никой не ме слушаше - нито управниците, нито духовенството. Мнозина мислеха, че аз искам да стана министър, да заема висок пост. Нищо не ме интересува. Аз не се боря за човешки пост. Аз дойдох в света и взех най-малката служба, която никой не искаше. Моята идея не се стреми към високи места. На всички големци се радвам, без да се стремя към тяхното положение. Ако царят и българският народ ме бяха послушали, работите нямаше да вземат такъв обрат. Ония, които съветваха царя, не го съветваха, както трябва. Всеки си говореше, както знае. Всички му даваха криви съвети. (Учителят гледа Лулчев и му говори, а той по време на цялата беседа стои прав.) Аз и на царя казвах: "Обичай Бога и на Него служи! Бъди добър с народа! Както служиш ти на Бога, и народът ще му служи." И българският народ трябва да служи на Бога, както аз служа. Едно зная: Докато служа на Бога, аз съм човек; щом престана да Му служа, от мене нищо няма да остане. Искам да разбирате нещата, както аз ги разбирам; да правите всичко, каквото Бог прави.
Казвам: Всички трябва да се молят, да станат проводници, да дойде Божието благословение. Казват: "Кой ще победи?" - Ония хора, които носят Любовта - те ще победят. Казвам, че този порядък, който сега съществува на Земята, няма прах от него да остане. Аз ви казвам, че до 45 години ни прах няма да остане от него. Всичко туй трябва да се измени - това е Волята Божия в света. След него ще дойде нещо по-хубаво.
"Свършекът на века" се изразява в едно чистене на старото човечество, за да може на негово място да дойде новото човечество. Това чистене и свършекът на века се извършва от един период от 45 години. Този период е започнал от 1900 г. и ще завърши през 1945 г. Вие всички сте очевидци на онова, което стана през този период.
От 1945 г. започва друг период, който ще трае също 45 години до 1990 г. Идват такива времена и идва такава власт, че който й се противопостави, ще си положи костите на земята. Настъпва една голяма диктатура, допусната да изчисти застоялата тиня. Когато се размъти една вода, трябва да мине много време, за да се избистри течащата вода. През този период ще тече мътна вода. Някои от вас няма да дочакат свършека на този период и ще си заминат, но други непременно що го дочакат, за да засвидетелстват на думите Господни.
След този период ще има кратка почивка до 1999 г., която ще бъде най- благоприятна в духовно отношение за Бялото Братство. А след това ще дойде новият период, с още по-страшна диктатура от тази, която има да дойде. Тя също ще трае 45 години. За нея се говори и в Откровението на Йоана, гл. 21, ст. 8: "А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел."
От трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще се дойде до обединението.
Какво ще стане с България и с българите? - Онези, които са направени от кал, ще се стопят. Онези, които са родени от чиста вода и от светлината на Духа, ще имат велико бъдеще.
Аз познавам душата на този народ. Тя е изстрадала много от своите учители, проповедници и управници. Тя има още малко да пострада, след което тя веднъж завинаги ще се освободи от старото робство.
Връщам се към миналото и гледам кога са замислени тези неща, та днес вече се реализират. Минават хиляди години в минутата и виждам кога тия събития са замислени и са взели това лошо направление. Следя и виждам, че преди 2000 години един български жрец е завъртял крана на живота в крива посока и нему се дължат днес тези последствия. Ето защо, днес всички проповедници, свещеници, управници в България мислят като този жрец и така действат. Ще кажете: "Кой е този жрец, да го обесим!" - Не, не го търсете да го обесите, но завъртете крана в обратна посока на тази, в която сега действа. Ако това не сторите вие, освен че няма да станете велики, но и ще изгубите много. Затова съм аз в България - да ви завъртя крана на това колело на живота и след 2000 години ще ме търсите, ще искате да знаете кой е сторил това нещо. Господ ме изпрати в България да завъртя колелото на живота в обратен смисъл и аз ще го завъртя по всички правила на Божествения закон, за да опитате всички блага на живота. Когато завъртя колелото в обратна посока, българите ще разберат, че може да изпълнят и този малък закон, ще се въдвори между тях една отлична, възвишена култура и ще станат един велик народ, който ще принесе своята лепта. Няма да се гордеете. Колелото още не е завъртяно, искат се много усилия, за да се завърти. Всички вие ще вземете участие във въртенето на голямото колело, ще хванете по едно от малките колелца и ще въртите, не както сега отдясно към ляво, а отляво към дясно. Това е то Христовото Учение, за да въртите колелото на малкия закон. Ще ме запитате какъв спомен ще ви оставя. - Ще ви завъртя колелото отляво към дясно, тогава всички ангели, всички добри хора ще заработят и вие ще се повдигнете.
Това Учение ще почнете да го разбирате след хиляди години. И българите ще разберат след хиляди години какво добро съм им направил.
Спасението иде от Бога. Бог е, Който спасява хората. В духовния свят българите са организирани и оттам ще дойдат делегати, колонисти, които ще организират България.
Българите ще се изправят тогава, когато дойдат между тях тия 144 000 души, за които се говори в Писанието. Те не са само евреи. Между тях има китайци, индуси, тибетци, египтяни, англичани, французи, германци, както и българи.
Вие ще имате много, много работа един ден. Тогава ще се срещнете с тях. Голям глад ще има за Словото. За един лист ще има спорове кой да го има. Затова, пазете всичко добре.
Определеното число за възкресение между българите, това е числото 1 400. Това е то българският народ. Те са силата. Възкресението - то значи човек да се сее наново. Значи 1 400 души българи има да се сеят наново. Те са тези, в които Духът се е вселил и очаква Своето пълно раждане. Тези 1 400 души са, които от червей ще преминат в пеперуда, а другите ще останат още дълго време като буби да ги храните.
Какво ще стане с България? - За България иде голямо добро, което всички трябва да приемат доброволно. Ако не го приемат доброволно, насила ще го приемат, но Бог няма да отмени решението Си. Какво правят майките със своенравните си деца? - За да приемат благото, доброто, което им дават, те ги набиват.
Бог е приготвил една голяма реторта за българския народ. И вас ще турят там. След като излезете от тази реторта, други българи ще бъдете. След това ще минете през още девет реторти. През тия реторти ще минат всички държавници, всички свещеници, всички майки и бащи. Това може да бъде след 10 години, след 100, след 1 000, след 2 000. Не, 1 000 години няма да минат и всичко това ще се провери. Най-много 1 000 години давам срок да се проверят моите думи. От днешните саби нищо няма да остане. Ще се превърнат на рала и с тях ще се оре земята. В бъдеще само със земята ще се воюва. От затворите няма да остане нищо. Тук-таме ще остане някой паметник от тях и хората ще ходят да гледат, както днес обикалят музеите да гледат старините. И от съдилищата ще останат по някои такива паметници.
А за праведните Господ е промислил. А какво е това? Ще намерите в гл. 21, ст. 6 от Откровението на Йоана: "И рече им: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследява тези неща: Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син."
Сега всички народи се изпитват. Сега се изпитват и българите и ще видите какво ще стане като се тури бележка от професора. Плътският българин ще остане назад, обаче има духовен Израил, който прогресира. Това важи и за българския народ.
Днес България има нужда от герои на фронта срещу злото, които да проявят търпение. Носете тази мисъл навсякъде. Помнете: Няма зло за България. Българският народ ще се повдигне. Бог ще даде на България толкова земя, колкото й е необходима.
Още от създаването на света, Бог е начертал границите на България, предвидил е каква форма на управление да има. Един ден този план ще се приложи. Това е предвидено, както за България, така и за всички народи.
България се нуждае от честни и достойни българи, от честни мъже и жени, със здрав гръбнак, които да плащат своята дан на Бога и на народа. Идат нови дни за човечеството, нови дни за всички народи, нови дни и за България!
Бъдещето на българския народ, с малки изключения, е светло. Бъдещето на славянството - добро. Те носят такава култура, каквато никой не подозира. Всички народи ще черпят от тази култура. Тя ще бъде култура на братство, равенство и свобода. В името на тази свобода, всички народи ще се обединят и то така, че големите народи ще покровителстват малките. Ето защо, обръщам се към всички мъже, жени, деца да ратуват за идеята, която ще донесе братство, равенство и свобода на народите.
Сега аз проповядвам на българите защо Бог е решил да ги благослови. Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Всички проповедници, свещеници, учители, майки и бащи ще проявят доброто в себе си и ще говорят на един език. Господ казва: България ще бъде благословена! Времето ще покаже истина ли говоря, или не. Всички ще бъдете носители на Новото Учение по света. Така е решил Бог, а каквото Той решава, не се разваля. Не се обезсърчавайте и бъдете благодарни за това, което Бог ви е дал. Всяка година Той ще ви дава все повече и повече. Той ще ви дава от новото вино, от което няма да се опивате.
България е духовен кредитор на цяла Европа. Понеже в България почвата е твърда и бедна, европейските народи по-бързо ще приемат новите идеи.
Макар и малък народ, българите представляват банка, която ще кредитира другите народи. Невидимият свят пази България, защото тя ще бъде стълбовете, диреците на Новата култура на човечеството.
Българският народ е търпелив. Той издържа турското робство. Издържа на всичко. Издържа на насилието. Ще издържи и в бъдеще. Ще дойде време, когато българският народ ще се разшири отвътре чрез Новото Учение. Духовно ще се разшири. И на него ще издържи.
В скоро време, в свещения огън на Любовта ще влязат 4 444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат? След това ще се отвори една врата и други ще влязат, след това още други. Българите, които ще влязат през тази врата, ще добият нещо особено. Който ги види, ще каже: "Това са българи!"
България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят.
Българите са хора, които ще вкарат всички народи по света в Рая.
Българският народ велико бъдеще го очаква и България ще бъде първата страна в света, където хлябът ще се раздава безплатно.
Турете сега в мисълта си: "Можем да изпълним най-малкия Божествен закон." И тогаз, след 2000 години ще проверите вярно ли е това, което ви казвам, или не - ще проверите резултатите, защото след 2000 години вътрешните условия на живота ще бъдат десет пъти по-добри, отколкото сегашните. То е едно слизане и качване нагоре в живота. Блажени са тези от вас, които с вяра дочакат това време. Тия 2000 години са два Божествени дни - дни на великото благословение. А по-напредналите от вас може и след две години да проверят това, а някои след десет години. Но за това се иска чист, възвишен, благороден живот - единственото наследство на човека на Земята.
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...