Jump to content
Преслава

Влияния от Невидимия свят

Recommended Posts

Като наблюдават разположението и състоянието на човека, висшите същества заключават, дали сам човек свири на своето пияно, на струните на своя мозък, или се е оставил на други същества, те да разполагат с него. (ЖИВА РЕЧ - 21).

Никой в света не е свободен. Човек се намира под влиянието не само на видимите същества, но и под влиянието на невидимите, на извънземните същества, които дебнат човека и му казват: „Ще ми помогнеш! Аз имам нужда от помощ.” (СВЕТЛИНА НА МИСЪЛТА - 142).

Като наблюдавам съзнанията на хората, както и техните мисли, виждам, че върху тях влияят разни същества, светли и тъмни. Те трябва да имат светлина, разбиране, за да се справят с тия странични влияния. Едни им влияят отляво, други - отдясно, и те не знаят кого да слушат, как да се справят. Едни от тия същества са красиви, други - грозни. Със своите добри и лоши влияния, те хвърлят отражение и върху лицето на човека, което някога е тъмно, а някога светло. Тия същества се борят в човека, защото всяко от тях иска да има надмощие върху неговия мозък. Онзи, който е чувствителен, той сам различава влиянието на тия два вида същества върху себе си: От ляво той усеща особена пихтиеста материя, която се стреми да проникне в него и го безпокои; отдясно пък забелязва някаква приятна светлина, която му създава радост. И наистина, ако има някаква чувствителна фотография, тя би могла да фотографира тия същества. Като говоря за тия същества, не искам да се плашите, но да различавате доброто от злото. Доброто и светлината идат отгоре и отдясно, а злото и тъмнината идат отдолу и отляво. (ЧЕТИРИТЕ КРЪГА – 59).

Грехът е страшно нещо. Неговото начало не е в човека, то се крие в (не) напредналите същества. Несъзнателно човек става проводник на тия същества и прави погрешки и престъпления. За тия погрешки държат отговорен човека. На него преписват и добри, и лоши качества. Всъщност, нито доброто, нито злото са качества на човека. Те принадлежат на Ангелите, на ангелския свят. Затова казваме, че има паднали ангели, както и възвишени Ангели. Човек не е господар на Земята. Това, което става днес - сегашната война, не се дължи на човека, (казано на 05.01.1944 г.) Духовете воюват, а не хората. Отивате на бойното поле, виждате, че и коне воюват. Обаче, зад конете се крият хората. Те ги управляват. Ако сте ясновидец, ще видите, че зад хората, които воюват, се крият духовете. Както конникът възсяда коня и го управлява, така и духовете възсядат хората и ги управляват. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 310).

Човек представя бойно поле за разумните същества били те светли, или тъмни. По този начин те оказват известно влияние върху възгледите на хората. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 60).

Различни същества си играят с човека... Кой не се е поддавал на влиянието на тези същества? (ТРИТЕ ЖИВОТА – 71, 72).

Когато някой изнася своите убеждения по даден въпрос, той не подозира даже, че това не са негови убеждения, а убеждения на някое същество, светло или тъмно, което му влияе. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 60).

Опасно е, когато влиянието иде от низши същества и светове... Ако влиянието е от възвишения свят, човек се ползва. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 177).

Тия влияния, които имате, като влизате тук, ако бихте концентрирали умовете си, щяхте да видите и светлинки, и ангели, и ангелчета, и светии, и вашите заминали приятели да ходят тук, а по някой път да ви приказват. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 349).

Като разумно същество, човек трябва да се намира под влиянието на разумните сили в битието. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 120).

Докато е млад, човек вярва в светлото и красивото в живота, уповава на Любовта, на своя идеал, и така осмисля живота си. Като остарее, той отрича всичко и казва, че животът няма смисъл... Ще кажете, че младостта е причина за възходящото му състояние. Не, в младините си този човек е бил впрегнат от разумни, възвишени същества, а на старини се е поддал на низши същества, те да го управляват. (СЪБУЖДАНЕ - 83).

Вечерно време вие седите на леглото и мислите за нещо хубаво, нежно. Веднага ще забележите някаква малка хладина, студенина, като че те лъха по лицето. Като мислиш така, някое същество от възвишените светове ще дойде, ще те погледне и казва: „Много хубаво четеш, много хубаво мислиш”, погледне те любовно, защото, ако мислиш нещо лошо, хване те за ухото, мушне те нещо и ти почувстваш някаква болка. Мислете всякога хубаво. (БОЖЕСТВЕНИЯТ ИМПУЛС - 239).

Във време на сън, когато съзнанието на човека е излъчено, могат да влязат в тялото низши същества и низши влияния, които да му навредят. Затова човек трябва да се огражда при лягане, за да пази физическото си тяло докато спи, та да не попадне под разни влияния. Винаги преди спане се ограждайте; също правете и при всяка друга работа. Ограждайте се и когато тръгвате някъде където и да е. Ограждането става с молитва. При лягане можеш да кажеш: „Господи, отивам горе да се уча, да се моля, да работя. През това време огради тялото ми с Твоята Сила и Светлина и го пази от всякакви лоши влияния.”... Ограждането става и като очертаеш мислено светли кръгове около себе си и в същото време изговаряш следните три формули:

1. Търсете първом Царството Божие и Правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи.

2. Господ толкова възлюби света, че даде Сина Своего еднороднаго, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има живот вечен.

3. Това е живот вечен - да позная Тебе, единаго, истинаго Бога и Христа, когото си изпратил.

И денем, когато дремеш, пак излизаш вън от тялото си. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 205).

Коя е причината за крайностите, в които човек изпада? - Връзката му с два различни свята. Докато не познава и двата свята и не различава проявите им, човек всякога се натъква на различни влияния. Както не е все едно, дали химикът получава вода или някое експлозивно вещество, така не е все едно, с кой свят ще се свърже човек: с възвишения, или с низшия. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 232).

В невидимия свят има повече души, които вие не взимате предвид. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 4 лекция - 78).

Черните братя следват пътя на черното слънце... Те имат груби вибрации, а белите - нежни, меки. Достатъчно е човек да даде ход на някое отрицателно качество в себе си - съмнение, гняв, безверие, завист, за да попадне под влиянието на черните лъчи. За да не се поддава човек на тези лъчи, религията и науката му дават различни методи, да бъде положителен, за да не му влияят отрицателните сили. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 121).

Много души има на Земята, които са излезли из тялото си и се намират под едно първобитно състояние, из въздуха. Нито жилище имат, нито дом имат. И те бягат, като духне вятърът, бягат. И като се развали времето, бягат да се скрият в някоя дупка. Те са постоянно между хората. Като ядат хората и те вземат участие, но уста нямат, стомах нямат, уши нямат. И насърчават хората, като че те ядат. И те са, които създават големите нещастия в този свят. Те на тях се дължат, на тези неорганизирани души. Дойде при тебе някой от тия души и ти тури бръмбар да плачеш, тури ти една мисъл на безверие, внуши ти едно чувство на омраза. Ти казваш: „Мразя го този човек.” Не го мразиш, но друг те кара да го мразиш... Какво трябва на човека? Ти казваш: „Трябва да обичаме Бога”... Цялото ти естество трябва да бъде запълнено, да няма място за никаква съблазън, (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ – 222).

Много от съществата, които живеят на физическия свят, се намират на ниска степен на развитие, вследствие на което черпят сила от ония същества, които стоят на по-високо стъпало от тях. Попаднете ли на пътя им, те непременно ще черпят от вас и вие ще се чувствате обезсилени. За да си набавите изразходваната сила, вие трябва да се свързвате с възвишения свят, оттам да черпите енергия. Каквото и да правите, вие не можете да се освободите от влиянието на низшия свят. Спасението ви от това влияние седи във връзката ви с разумния, възвишен свят. (ПРОСВЕТЕНО СЪЗНАНИЕ - 16).

Щом се изучава, човек дохожда най-после до съзнанието, че не той сам, но други същества, лоши и добри, го подтикват към нещо добро или лошо и той ги слуша. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 228).

Много пъти човек може да се намери в едно хипнотично състояние, да е под влиянието на други духове, да върши волята им, без да може да си даде отчет, а може би след години, ще различи туй състояние. Вземете за пример пиянството. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1922 г. – 260).

Мнозина се обезсърчават... защото останали сираци, без баща и без майка, нямало кой да се грижи за тях. Те са на крив път в своите разсъждения. Бащата и майката никога не умират... Смел и разумен трябва да бъде човек, да знае, че не е сам в света и при каквото положение да се намира, има кой да се грижи за него. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 194).

Защо хората се страхуват от онези, които са си заминали? Да се страхуват от мечка, тигър, лъв или боа е естествено, но защо се страхуват от баща си, от майка си? Кои са причините? Тук има вътрешно неразбиране. Ние мислим, че онези, които са умрели, са се изменили, че тяхното отношение към нас вече е друго. Но това е самозаблуждение. Баща ти, който е преминал в по-високо състояние на живота, мисли интензивно за теб и ти желае десет пъти повече добро, отколкото когато е бил на Земята. Той докато е бил на Земята е мислил само за себе си, а сега като е заминал за другия свят, мисли постоянно за теб. (ЖИВИЯТ ХЛЯБ - 154).

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×