Jump to content

Recommended Posts

Задача за ученика.

1,2,3 или 4 е началото на първата лекция на младежкия окултен клас, първа година, дословно, както е била изнесена на 24 февруари 1922 година?

1. Тайна молитва! Азъ бихъ желалъ да зная каква е идеята вѫтре въ вашия умъ. Вие искатѣ или да посѣетѣ или да ви се посѣе нѣщо. Туй, което ви се посѣе, може ли да го запазитѣ? Защото ние не обичаме да си хвърляме семето. Въ недѣлнитѣ събирания ние сме много щедри хвърляме и налѣво, и надѣсно, но въ специалнитѣ събрания искаме всѣко семе да падне на своето мѣсто. Вземетѣ думата" наука" тъй както се пише на български, на славянски и съответната ней дума на латински" scientia". Тия две думи криятъ две различни понятия. Тогава на славянски науката търси да примири противоречията въ живота, науката тамъ въ това е насочена, когато пъкъ въ англосаксонската раса тѣхниятъ умъ е насоченъ да изучаватъ отношенията на формитѣ и тия вѣчни промени, които ставатъ вѫтръ въ природата.

Първата буква" s" означава безконечность. Следователно, отъ окултно гледище, вие може да изучаватѣ науката, за да примиритѣ противоречията въ живота, или просто за да използуватѣ силитѣ на природата- единъ отъ двата метода. Онзи, който използува науката опасностьта тамъ е голѣма; тамъ се заражда свещениятъ егоизъмъ. Затуй именно въ тая раса има съзнание на гордость. У тѣхъ има една авторитетна гордость тѣ си придаватъ голѣма тежесть. Тѣ казватъ" Ние имаме сила тая сила можемъ да употрѣбимъ както намираме за добре." Следователно, азъ раздѣлямъ хората на две категории: едни отъ васъ ходитѣ като англичанитѣ, съ онова присъствие на духа, че всичко може да направитѣ, много може да излѣзе отъ васъ, а другитѣ, които търсятъ да примирятъ противоречията, или да изцелятъ болкитѣ на сърдцето си. И славянитѣ сѫ по- близо до истината. Разбира се, важно е на първо мѣсто ако искатѣ да се запознаетѣ съ окултната наука, да изучаватѣ себе си." Познай себе си!" Това сте чували, нали? Тогава, когато казвамъ да познаемъ себе си, кое трѣбва да познава: висшето- низшето ли или низшето- висшето? Значи да познаетѣ себе си ще рече: да познаетѣ висшето, божественото или съ други думи казано: Да познаемъ Бога! То значи да познаемъ условията, при които можемъ да растемъ. Условията, които служатъ за развиване и разстене, които даватъ направление на това разстене и равновесието, което трѣбва да имаме. Да допуснемъ сега, че вие разстетѣ, вашиятъ умъ се развива, мозъкѫтъ и мислитѣ ви- сѫщо обещаватѣ нѣщо отъ васъ се очаква много, но дойде единъ случай, вашата форма се разсипва и отъ васъ не остава нищо. Нѣкой ще каже: "Такава му е сѫдбата!" Когато нѣкой грънчарь не направи гърнето си хубаво, каква му е сѫдбата? Смачква го и направя друго гърне. Следователно висшето всѣкога смачква формитѣ на нисшето. И какво може да се направи друго, щомъ не сѫ направени хубаво?

2. Тайна молитва

Коя е главната идея, която занимава ученика при постъпването му в училището? Той иска да стане учен, да придобие знания, да възрасти това, което е вложено в неговата душа, в неговия ум и в неговото сърце. И след като придобие знания, след като разработи своите дарби и способности, той трябва да ги запази. За тази цел се изисква добра почва, за да може всяка мисъл, която падне върху нея, да даде плод.

Следователно и вие като ученици искате да се учите, да се занимавате с науката. Какво означава думата “наука”? Ако се спрем върху значението на буквите в тази дума, написана на латински и на някой от славянските езици, ще видим, че в нея се крият две различни понятия. От съчетанието на буквите в думата “наука” в славянските езици се вижда, че славяните търсят в науката метод, чрез който да примирят противоречията в Живота. Обаче англосаксонската раса, която си служи с латинската дума “scientia” за означаване понятието “знание”, “наука”, показва, че нейният ум е насочен към изучаване на отношенията между различните форми, както и вечните промени, които се извършват в Живата Природа. Първата буква “s” в думата “scientia” означава безконечност. Следователно, от окултно гледище, вие можете да изучавате науката или с цел да намерите метод, чрез който да примирите противоречията в Живота, или пък да намерите начин, чрез който да използвате силите на Природата. Който изучава науката с цел да използва природните сили, той се натъква на голяма опасност. Опасността седи в това, че в него се явява свещеният егоизъм. Той започва да се съзнава по-високо от другите, придобива по- голяма тежест в себе си и казва: “Аз разполагам със сили, които мога да употребя, както намирам за добре”. Значи има две категории хора: едните имат голямо съзнание за себе си, мислят, че всичко могат да направят, че много неща знаят и т.н. Другите обаче, като славяните, търсят в живота си метод, чрез който могат да примиряват противоречията, на които се натъкват, а едновременно с това да излекуват болките на своето сърце. В това отношение славяните са по-близо до Истината.

И тъй, ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. “Познай себе си!” – казва Сократ. Какво означават думите “познай себе си”? Какво трябва да познаете в себе си – Висшето или низшето? Да познаете себе си, ще рече да познаете Висшето, Божественото начало в себе си. С други думи казано, да познаете Бога в себе си. Познаете ли Бога в себе си, вие ще познаете условията, при които можете да растете и да се развивате правилно; да познаете условията, които от една страна дават направление на вашето растене и развиване, а от друга страна уравновесяват силите, които действат във вас.

Представете си, че някой човек расте правилно, умът и сърцето му се развиват добре и всички се надяват да излезе нещо от него, но случи се нещо неочаквано в живота му и неговата форма се разруши, нищо не остава от нея. Коя е причината за това нещастие? Причината за това нещастие е майсторът, който е направил тази форма. Мнозина ще кажат, че съдбата на този човек е била такава. Когато грънчарят направи някое гърне изкривено, недопечено, кой е виновен за това?- Самият грънчар. Какво прави той тогава? – Счупва гърнето на парчета, замесва го на каша и прави ново гърне, но вече по-хубаво, по-здраво, по-добре опечено. Следователно всякога Висшето смачква формите на низшето като го преработва, вае, докато изкара от него по-хубава, по- съвършена форма. Какво друго може да се направи с гърнета, които не са сполучливо изваяни, освен да се смачкат старите им форми, за да се преработят и превърнат в нови, по-устойчиви и съвършени?

3. Тайна молитва.

Коя е главната идея, която занимава ученика при постъпването му в училището? Той иска да стане учен, да придобие знания, да възрасти това, което е вложено в неговата душа, в неговия ум и в неговото сърце, и след като придобие знания, след като разработи своите дарби и способности, той трябва да ги запази. За тази цел се изисква добра почва, за да може всяка мисъл, която падне върху нея, да даде плод. Следователно и вие като ученици искате да учите, да се занимавате с наука. Какво означава думата наука? Ако се спрем върху значението на буквите в тази дума, написана на латински и на някой от славянските езици, ще видим, че в нея се крият две различни понятия: от съчетанието на буквите в думата наука в славянските езици се вижда, че славяните търсят в науката метод, чрез който да примирят противоречията в Живота; обаче англосаксонската раса, която си служи с латинската дума scientia за означаване понятието знание, наука, показва, че нейният ум е насочен към изучаване на отношенията между различните форми, както и вечните промени, които се извършват в Живата Природа. Първата букваS вдумата scientia означава безконечност.

Следователно от окултно гледище вие можете да изучавате науката или с цел да намерите метод, чрез който да примирите противоречията в Живота, или пък да намерите начин, чрез който да използвате силите на Природата. Който изучава науката с цел да използва природните сили, той се натъква на голяма опасност; опасността седи в това, че в него се явява свещеният егоизъм – той започва да се съзнава по- високо от другите, придобива по-голяма тежест в себе си и казва: „Аз разполагам със сили, които мога да употребя както намирам за добре“. Значи има две категории хора: едните имат голямо съзнание за себе си, мислят, че всичко могат да направят, че много неща знаят и т. н.; другите обаче, като славяните, търсят в живота си метод, чрез който могат да примиряват противоречията, на които сенатъкват, а едновременно с това да излекуват болките на своето сърце – в това отношение славяните са по-близо до Истината.

И тъй, ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. „Познай себе си!“ – казва Сократ; какво означават думите познай себе си? Какво трябва да познаете в себе си – висшето или нисшето? Да познаете себе си ще рече да познаете Висшето, Божественото начало в себе си, с други думи казано – да познаете Бога в себе си. Познаете ли Бога в себе си, вие ще познаете условията, при които можете да растете и да се развивате правилно; да познаете условията, които, от една страна, дават направление на вашето растене и развиване, а от друга страна, уравновесяват силите, които действат във вас.

Представете си, че някой човек расте правилно, умът и сърцето му се развиват добре и всички се надяват да излезе нещо от него, но случи се нещо неочаквано в живота му и неговата форма се разруши, нищо не остава от нея – коя е причината за това нещастие? Причината за това нещастие е майсторът, който е направил тази форма. Мнозина ще кажат, че съдбата на този човек е била такава. Когатo грънчарят направи някое гърне изкривено, недопечено, кой е виновен за това- самият грънчар; какво прави той тогава – счупва гърнето на парчета, замесва го на каша и прави ново гърне, но вече по-хубаво, по-здраво, по-добре опечено. Следователно всякога Висшето смачква формите на нисшето, като го преработва, вае, докато изкара от него по-хубава, по-съвършена форма. Какво друго може да се направи с гърнета, които не са сполучливо изваяни, освен да се смачкат старите им форми, за да се преработят и превърнат в нови, по- устойчиви и съвършени.

4. Тайна молитва. Аз бих желал да зная каква е идеята вътре във вашия ум. Вие искате или да посеете или да ви се посее, може ли да го запазите? То в даден случай ние не обичаме да си хвърляме семето. В неделните събрания ние сме много щедри, хвърляме и наляво и надясно, но в специалните събрания искаме всяко семе да падне на своето място.Вземете думата „наука“, тъй както се пише на български, на славянски с латинска азбука, има две различни понятия.Тогава на славянски търси науката да примири противоречията на живота, науката там в това е насочена. Когато пък в англосаксонската раса (scienta), техният ум е насочен в науката да изучават (науката да изучават) съотношенията на формите и тия вечни промени, които стават вътре в природата. Първата буква S означава безконечност. Следователно от окултно гледище вие може да изучавате наука да примирите противоречията в живота или просто да използвате силите в природата, един от двата метода. Онзи, който използва науката, опасността е тук голяма, там се заражда свещеният егоизъм. Затуй именно в тая раса туй съзнание на гордост. У тях има една отвратителна гордост, те си придават голяма тежест. Ние имаме сили, тази сила можем да употребим както намерим за добре. Следователно аз разделям хората на две категории: едни от вас ходите като англичаните, с онова присъствие на духа, че всичко може да направите, много може да излезне от вас; а другите, които търсят да примирят противоречията или да изцерят болките на сърцето си. И славяните са по-близо до истината. Разбира се и важното на първо място, ако искате да се запознаете с окултната (школа) наука, трябва да научите себе си: „Познай себе си“. Това сте чували, нали? Тогава като казвам да познаем себе си, кое трябва да познава? Висшето низшето, или нисшето висшето? (Олга: – „Нисшето да познае висшето.“) Значи да познаете себе си, да познаете висшето – Божественото или с други думи казано: да познаем Бога. То значи: да познаем условията, при които можем да растем. Условията, които служат за развиване и растене, които дават направление на това растене и равновесието, което трябва да имаме. Да допуснем сега, че вие растете, вашият ум се развива, мозъкът и мислите също обещавате нещо, от вас се очаква много, но дойде един случай вашата форма се разсипва и от вас не остава нищо. Някой ще каже: Такава му е съдбата; когато някой грънчар не направи гърнето си хубаво, каква му е съдбата? Смачква го и направя друго гърне. Следователно висшето всякога смачква формите на нисшето и наново ще ги направиш, щом не са направени хубаво.

Подсказка:

Колонка 1 е от връзка I по- долу.

I

Задача за ученика.doc

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...