Jump to content
Ани

ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Recommended Posts

ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Настоящите 3 сказки изнесохме пред уважаемите пловдивски граждани, а и пред българския народ чрез напечатването им, за да се чуе и види, че учението на Всемирното Братство в България, ръководено от Учителя П. Дънов, е едно учение високо-научно, религиозно, нравствено-философско, което хвърля една светлина и един мост между официалната наука и мистичната страна на Христо­вото учение, за да се приложи то в неговата пълнота и чистота. С методите на това учение се цели и падналият в отрицания да стане добър човек, а християни­нът - истински християнин.
Това учение започва с въздържание от тютюн, алкохол и пълно вегетари­анство. То поставя като основа разумното използуване проблемата за хранене­то, пиенето, дишането и използуването на светлината - основа за едно здраво тяло и бодър дух; като цел - чистите мисли, желания и добри постъпки за един морален живот; като лост и ръководител - Христос и Неговото учение.
То не е нито против държавен строй, нито против църкви, нито против закони, защото в основите си започва с истината, правдата, любовта към всички хора и мъдростта в живота. И всеки може чрез разумните методи да ги постигне.
То не е никаква секта, както за съжаление някои наши сънародници мис­лят. Не е нова религия, нито е против някоя религия. То е една опитна школа за живота, една окултна школа, в съгласие със законите на живата природа и Хрис­товото учение, изключително основано на опитите - физически и духовни.
То цели да се проявят тия качества с любов и стремеж от всекиго първо вътрешно, а не с насилие външно. То цели да издигне личността, семейството, дома, държавата, човечеството.
Ние, последователите на Всемирното Братство, един от които съм и аз с цялото си семейство, и които сме от 15 години, а някои други - от 20-25 години, сме изучили чистосърдечно и живота, и чистотата на този живот, и знанието и силата на Учителя П. Дънов. Чрез неговата уста се лее слово, което чистите души ще разберат: едни - с първо слушане, други - чрез четене и вдълбочаване в неговите беседи. За нас са важни резултатите на туй учение.
Ето защо ние смело казваме на разумните и чисти хора да се заинтересу­ват и да го изучават - литература има.
Ние не желаем народът ни да остане сляп в съзнанието си, както братята евреи преди 2 хиляди години, а да изучава туй учение.
Ние не желаем първо другите държави и народи да го изучат и да идват да го проверяват и се радват, а българският народ да се учи от тях.
Ние трябва да оценим какво има в България! Затова от сърце желаем на­шите управници, духовници, интелигенция, чистите хора да изиграят ролята на рибарите-апостоли преди две хиляди години, а не ролята на тогавашните големци и учени, и да се приложи, поне след 2 хиляди години, Христовото учение в негова­та пълнота и чистота.
Не е въпросът то да се знае и прилага само от отделни личности, а от всеки християнин и добър човек.

Авторът.

Печатница Хр. Г. Данов
Пловдив, № 119/1934 г.

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА[1]

Понеже спомнихме на някои места за учението на Всемирното Братство, като изнасяме тази беседа пред Пловдивските граждани - България, а чрез на- печатването й - и пред българския и братския югославянски народи, ще доба­вим, че това учение, появило се преди 44-45 години, на чисто българска почва, ръководено от Учителя на Всемирното Братство, е една велика школа, едно прак­тическо училище за живота на земята.
То е високо научно, нравствено-философско учение, чрез което се хвърля една светлина и един мост между официалната наука и мистичната страна на Христовото учение, за да се разбере у\ приложи то в неговата пълнота и чистота.
Това учение е за всички, добри, честни и трудолюбиви люде от всички народности, религии, професии, които искат доброто не само на себе си, но и на семейството, обществото и всички човеци.
С методите на това учение, пригодени според интелекта, схващанията и условията на европейските народи, цели се и падналият човек в отрицание да стане добър, а християнинът - истински такъв, с което ще се премахнат всички противоречия в живота и хората ще заживеят в братолюбие. То зачита и уважа­ва човешката личност, защото Бог живее в нея.
Чрез това учение се цели да се създаде пълна свобода на мисълта и лич­ността, но не изразени в слободия, а в рамките на любовта, мъдростта, истина­та и правдата.
Чрез същото се цели да се постигне:
 
1. Истинското търпение, чрез което се идва до положение да се обича всяка човешка душа и да се не прави насилие;
 
2. Истинската кротост, чрез която ще се добие един чист външен и вътре­шен живот, с което да се заглуши гневът и яростта у човека.
 
3. Истинското смирение, като основа за заглушаване на алчността и гор­достта - най-главната пречка за пробуждане на човешкото съзнание.
Затова между другото, то започва с въздържанието от алкохол, тютюн и пълно вегетарианство, но не като фанатизъм, а като здравословна предпостав­ка, като условие за по-нататъшно телесно и духовно усъвършенствуване.
То поставя като друга основа: Разумното осъзнаване на проблемата на храненето и правилното й прилагане. След това има пред вид пиенето, дишането и използуване на слънчевата енергия. Това са важни фактори за съзиждане на едно здраво тяло и бодър дух. А като цел, това учение поставя чистите мисли, желания и разумни постъпки за един морален живот. И най-после, като лост и ръководител - Христос и Неговото учение.
То не е никаква секта, както и Българската държава призна това през 1938 г. То не е против църкви, против религии, нито прави нова религия, защото гдето са любовта, мъдростта, истината и правдата, там всичко по братски се урежда. И всеки може чрез разумните методи да ги постигне!
То цели горните качества да се постигнат със стремеж от всеки едного, първо вътрешно и после външно, и то без насилие.
10003.jpg
10004.jpg
Ние, последователите на това учение, сме изучили чистосърдечно чистота­та му, а и знанието, чистотата, живота и святостта на Учителя. Той е пратеник Божий! Чрез неговата уста се лее слово, което само чистите души ще разберат: едни - с първо слушане, други - чрез четене и вдълбочаване в неговите беседи, трети - чрез разговор с някои от последователите му.
А за нас са важни резултатите на туй учение! То се яви тъкмо в едно вре­ме, когато голяма част от човечеството се е отклонило от живота на разумната природа и от правилния, моралния и Божествен живот.
Той държи 4 пъти седмично своите беседи, без да се занимава специално, и е извор на Божието Слово! Тези беседи се държат на «Изгрева» в София (така се нарича местността, където живее Учителят и много негови последователи), които се печатат и четат в цяла България и в другите страни. Досега има повече от 150 тома беседи, печатани на български, от които доста и на други езици, както в България, така и в странство.
Ето защо, ние смело казваме на разумните и чисти люде да се заинтересо­ват и да го изучат!
Ние не желаем българския и югославянския народи, и изобщо славяните, да останем слепи в съзнанието си спрямо това велико учение, както братята евреи преди 2000 години към Христа и Неговото учение. Ние желаем тия народи първи да изучат туй учение, и то без предубеждение, защото това е едно рядко небесно благоволение за всички ни. То е главно за нас и после за другите!
С тия кратки пояснения, надяваме се да бъдем чути, та поне след 2000 години да се приложи Христовото учение в Неговата пълнота и чистота!
Само така ще можем да избегнем страданията, които са надвиснали над нас от световната война и нейните съпътници - унищожения на култура, цивили­зация, глад, болести и природни стихии.
Нека добавя накрая и чистосърдечно, че този мой скромен труд, тази свет­лина, която съм придобил в продължение на 20 години с опити в живота и я поднасяме на моите братя и сестри човеци, се дължи изключително на Учителя.
22 Март 1940 г., Белград. Югославия.

Зъболекар Михаил А. Стоицев

ул. «Болярска» № 16 - Пловдив - България.

----------------------------------------------

[1] През 1940 г. Михаил Стоицев преработва публикуваната си брошура от 1933 г. за нуждите на своето пътуване за лекциите си в Белград, Югославия, през март 1939 г. Той я публикува през 1940 г. под заглавие «Най-разумният и най-високоморалният живот за човека», с нова пояснителна бележка, която публикуваме на тази страница. Но първото му издание има повече сили и дух. Ето защо го публикуваме изцяло, (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×