Jump to content
Ани

11. Обяснителна бележка

Recommended Posts

XI. Обяснителна бележка

Природата има един закон, който гласи:
Когато разумният човек се труди постоянно и безкористно, той придобива повече блага, които използува не само за себе си и ближните си, но раздава и на другите.
По същия закон, такъв човек използува разумно не само силата на храна­та и водата, но и психическата сила на слънчевите лъчи, въздуха и топлината. Той не само ги задържа и използува за себе си, но ги предава и на други, във вид на разумни съвети и опити.
Пак по същия закон, разумният човек използува не само науката, но и висшата музика, поезията и художеството за своето усъвършенствуване. Така, той използува науката за разширение на съзнанието и придобиване светлина на ума; използува музиката за пробуждане на висшите трептения на душата; поези­ята - за пробуждане въображението и творчеството в живота, а художеството - за преценка и радост на външните форми на човека и природата.
Така също, разумният човек използува и духовната наука, която в основа­ва си, особено християнската, има за цел възпитанието и облагородяването на сърцето. Обаче, щом всичко хубаво се примеси с низши човешки разбирания, страданията идват.
И действително, при този хаос в живота, да се не чудим, че сме дошли до днешното положение - избиване на човешки същества, унищожаване на ценнос­ти и лишаване от блага за живота.
 
И затова, ценейки навсякъде тия сказки от народа, една учителка, кому- нистка, с идеални разбирания, като чу всичко от сказката, ето що каза: «Прияте­ли, това учение, за което чухме, е най-великото в света, за живота. То е истин­ското Христово учение с новите и хубави идеи, които сега се прокарват. И щом го разберем и приложим, ще бъдем всички добри люде.»
 
Един кмет, партизанин, в едно голямо село, след като изслуша всичко, въодушевен стана и каза: «Драги селяни, този човек е дошъл между нас да ни подаде ръка и ни извади из тинята на живота, той ни упътва към един истински живот. Щом ние разберем и приложим всичко, ще бъдем отлични граждани. То­гава ние ще бъдем образци в живота и ще вземат пример от нас.»
И действително, при тези недъзи и отклонения в живота, не е лесно днес един обикновен човек да прегърне съзнателно въздържанието от алкохол и тю­тюн, като първа стъпка към един по-чист и разумен живот.
Не е лесно да убедите един обикновен или учен човек съзнателно да прие­ме едно разумно хранене и въздържание от месо. Тук се крие не само въпросът за здравословното състояние на човека, за да се запази от разни болести на месото, но и етическата - да се не отнема животът не само на човека, но и на животните, особено домашните, на които използуваме не само труда, но и всич­ки техни продукти.
Тук се крие гаранцията за прекратяване в бъдеще и на войните - първо, в самия човек, после - в семейството и най-после - между народите. Обаче това трябва да се приложи с пълно съзнание и доброволно.
Не е лесно един човек съзнателно да изкоренява своите недъзи и да ги заменя със съответните добродетели.
Не е лесно да накарате човека съзнателно да работи с мисли и със Слово за общото благо на цялото.
Не е лесно да убедите учения и простия да се работи само с положително­то - само с доброто.
Не е лесно днес да се убеди свещеникът, пастирът, ученият и обикновеният човек да схванат правилно еволюцията на човешката душа, която трябва да ра­боти за своето усъвършенствуване още от детинство. Също да се разбере и зако­нът за възмездието, който иска още от детинство да се не греши и да се не вършат лоши неща. Защо? Защото, който прави зло, не може да чака добро. Всичко се плаща.
След всичко това иде да се приложат истината и правдата, в тяхната абсо­лютна чистота.
Само след това може да се открие, че Творецът е и в светлината, и във въздуха, и във водата, и в храната. И когато разберем това, няма да търсим този Творец някъде във въздуха, в облаците, а в сърцето на човека, в проявите на доброто. Тогава ще схванем, че човек за човека е брат.
След това, по пътя на опитите и вярата, ще открием, че има Творец.
Ето защо, ако ние не вървим по този път - да се усъвършенствуваме и станем честни, разумни, добри, справедливи, да работим всичко с любов и да разпределяме благата справедливо за общото благо на цялото, както изтъкнах­ме и по-рано, нищо не сме, макар да носим етикет, че сме религиозни, християни или комунисти.
Ние ще бъдем като в бурно море в параход, без капитан.
Вървейки само по този път, ние ще дойдем до истинската свобода, която се добива само в живот за истината, която изключва насилието. Ще дойде ра­венството, което почива на справедливостта, добита чрез правдата. Ще дойде братолюбието, което почива на безкористната любов.
А истинската свобода, равенство и братство почиват върху хармонията на ума, сърцето и волята.
Ето защо, стремил съм се в своите сказки, особено в учебните заведения, да засягам вярата в доброто и в проявата на една безкористна любов, братолю- бие и живот в истината и правдата, за да се прояви разумният живот.
И действително, кому не са нужни тази четири елемента, или тези четири магически сили? Нали те са, чрез които ще се прояви истинската свобода, ра­венство и братство?
И понеже идеите на Всемирното Бяло Братство включват всички принципи на живота, заедно с четирите елемента, основните елементи, заедно с всички научни и духовни начала на живота, ние препоръчваме от сърце на всички чита­тели да изучават това учение.
Това учение е велико! То е истинското ново, което ние, българите, още не сме разбрали и приложили в живота си.
И затова не трябва да останем слепи, както не разбраха и не приеха Хрис­та преди две хиляди години.
Не след дълго време, хора от други държави, които изучават туй учение, ще дойдат да ни го разправят, а ние ще се срамуваме, както някога с мистично- социалния мироглед на богомилите.
Ето защо, малката България, ако приеме тия идеи, ще играе голяма духов­на роля, не само за сближение на славяните, но ще даде и най-ценното духовно учение на целия свят.
Обаче първо трябва да проявим качествата на добрия човек и после да работим за побратимяване на човечеството.
Аз вярвам, че това ще стане, макар и по-бавно.
Ето защо, пак повтарям, желая от сърце доброто на българския народ, на славянството, на цялото човечество. Желая истинският мир и братолюбие да почиват върху истината, правдата и социалната справедливост.
Това е учението на всички Учители на човечеството, на всички истински учени и на всички, които вярват в доброто и любовта.
Разумният живот е в съгласие със законите на Живата Природа, то е ис­тинското Христово учение, то е Божественото учение на живия Бог.
Нека най-после, след две хиляди години, след страданията и опита на тия войни, се опомним и заживеем истински живот на творчество и разумна взаимо­помощ.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×