Jump to content
Ани

VI. 1. Кратки бележки от Общия окултен клас и от Неделните беседи от 1924 г.

Recommended Posts

VI. Кратки бележки от Общия окултен клас и от Неделните беседи от 1924 г., 1925 г., 1926 г. и 1927 г., изпращани на

Юрданка Жекова от Димитрина Толева

VI. 1. Кратки бележки от Общия окултен клас и от Неделните беседи от 1924 г.

1. 15.Х.1924 г. сряда (първа школна лекция)[1] (най-кратки бележки)

Точката С е център и има своята деятелност, чрез ко­ято се проявява (фиг. 1.1). Центърът е безграничното, непро- явеното. Ония отрицателни радиуси, енергията се повръща назад в центъра; а положителните радиуси образуват нови кръгове. Всеки активен радиус на центъра е два пъти по- голям от CD. Как може да се замени с живата геометрия? Какъв извод може да извадите, ако С се проявява като ра­зумно същество? Следователно всеки може да продължи своя радиус. Що е правата линия? Правата линия е точката във всички възможности. Проявление на дарбите на точка­та в правата линия. Плоскостта е възможности, включени в правата. Куб е възможности, включени в плоскостта. Зна­чи, да направиш една работа с най-малки разноски, това е

10044.jpg

Фиг 1.1 правата линия. Проявлението на правата линия е проявле­нието на Бога. Проявлението на плоскостта е проявление на ангелския свят. А проявлението на куба е проявление на човешкия свят. Правата линия има само едно измерение, не заема никакво пространство. Плоскостта е възможност на правата линия, а кубът има възможност на плос­костта. В ангелския свят не ви са потребни никакви работи, да нямате никаква тяжест. Ангелът няма желания, няма сила, но може да има сила. Качеството на ангела е абсолютна чистота. В тях има само разширение. Как разбирате дума­та «желание»? Желаеш - защо го искаш? Като не разбираме законите, ний си създаваме излишни страдания. Добродетелният човек продължава своя ради­ус, своята активност. Всички хора са излезли от Битието: едни - когато Безгра­ничното е проявявало Своята активност, а едни - когато Безграничното е про­явявало Своята пасивност, и затова има разлика между хората.
Някой път желанията ви са удължени, а някой път са нормални. На ня­кого радиусът на ума му е продължен, а линията на сърцето - нормална, и об­ратно - линията на сърцето - продължена, а линията на ума - нормална. Духът е първото проявление, а душата е възможност на Духа. Умът - възможност на душата, сърцето е възможност на ума и волята - възможност на сърцето. Меж­ду ума и сърцето трябва да има равновесие. В един живот може радиусът на твоя ум да се удължи, а в друг живот радиусът на сърцето да се продължи. С удължението на радиуса трябва да съберете енергия за проявлението в следу- ющето раждание. Единственото същество, което мисли, то е само Бог. Ангели­те имат съждение, а ний имаме понятия, физическият живот е един преходен живот за нас. Хората умират от желания. Кога желаете, желаете, Бог казва: «Извадете го!»
Кое е онова, което дава достойнство на човека като човек? - Туй, Бо­жественото, което се проявява в точката. Трябва да имаме абсолютна спра­ведливост. Справедливостта в Божествения свят - това е човекът. Любовта по­чива в абсолютната справедливост. Тя носи проявления към обеднели същес­тва, към страждующите, грешните. Бог като отнеме нашите грехове, ще насади любовта. Трябва ви знание на абсолютна справедливост. Бог има отношения към всички същества. Бог е извън страданията на хората. Той не страда, не е изменяем. У Бога всичко е възможно. Човек в плът не може да прояви едни качества на един ангел. Той може да има тия качества. Човек в себе си трябва да бъде верен. Всяка погрешка да изнисате и да изправяте. Стремете се да изнисате правдата в своя живот. И когато Бог съди нещата, виж как съди, и вземи поука! Законът на Бялото Братство е закон на справедливост.

2. 19.Х. 1924 г., неделя сутрин[2] (много кратки бележки)

«Благославяй, душе моя, Господа». [песен]
12. гл. Матея, до 34. ст.
28. стих: «Ако аз чрез Духа изпъждам бесовете, то е настанало Царство­то Божие.»
[На] съвременните хора им трябва една права философия, право верую, прав живот.
Когото попитате, той казва, че живее, че мисли, че постъпва добре. А виждате, животът е пълен с болести, с лоши мисли, чувства, действия.
Колцина знаят, че отгде сме дошли? Човешкият ум е способен на всички възможности. Как трябва да се служи на Бога и как трябва да вярваме! Твър­денията нищо не показват. Едно дърво нищо не показва от листата си, а когато вкусите плода. Всяко учение, върху което не може да се спори, това е учение плодно - и обратно. Христос казва, че чрез Духа изпъжда бесовете. Ако едно учение се внесе в човека, който се гърчи, и подобри неговия живот, внесе свет­лина, нали е този Дух, Който пъди бесове! Осъждат защо се носят звезди[3], а не кръстове. Кога се роди Христос, какво Му пратиха: звезда или кръст? Раз­бира се, звезда. Кога страда, тогава Му туриха кръст. Где са живите кръстове? Кръстът е една сила в света, а кога искате да изучавате Царството Божие, изучавайте звездите! Търсете Правдата Божия. Правдата Божия - да вземе това, което му се пада, а да не чака да му го дадат.
Слънцето изгря, пролетта дойде, всички може еднакво да се радваме. А не да завиждаме, скърбим, че на един чича му умрял и му оставил голямо нас­ледство, а на него - няма. Да скърбиш за някоя добродетел - да, но не да скър­биш, че няма общество, че няма мисъл.
Един петел намерил едно парче сирене, клъвнал го и се качил на едно дърво да го глътне. Под дървото дошла една лисица и го накарала да попее - и паднало сиренето и тя го изяла. На следующата година лисицата пак го нака­рала да пее, но той мълчал, и кога глътнал сиренето, тогава пял. Сиренето е добродетелта. Трябва първо да добиете добродетелта, и тогава да пеете. Ня­кой път хората пеят и изгубват своята добродетел.
Христос изпъди бесовете; и ний можем да ги изпъдим - от себе си, а не от другите. Може. Има начин, чрез който можем да приложим това учение. То е да бъдете чисти, да бъдете справедливи, да разрешите въпроса нб от свой интерес. Всички, които твърдят, че техните възгледи са верни, да ни дадат един малък опит. В какво седи същността на Бога? Той е Любов и от тази Любов иде живо­тът, свободата. Любовта е най-разумен акт, който съществува в света. Има една частичка любов и тя не разрешава въпроса, а само Божията Любов обгръща всички същества. Човек е една жива душа, която има възможност да живее и придобие всичко, каквото желае да придобие. Всеки да направи анализ на себе си. Има чувства, обществени чувства, животински, чувства лични и морални. Този, който жертва чувствата - обществените, животинските, личните за морал­ните, той е човек. Висшето е победило низшето. Според великия морал честта не може да се възстанови чрез съд. Този, великия закон, на който се подчинява всичко низше, аз ще изпълня тоя закон. Господи, Ти ме слушай, а аз ще извър­швам Твоята Воля.
Ще се молите на Бога, да ни прислушва и да ни покаже погрешките как трябва да си ги изправим. Вложете новите теории в живота, и ако не дойдат плодове, не са теории. Нашето минало е порочно, но идат дедите ни от горе, които идат сега и ще ни спасят. В настоящето живеят хората, а в бъдещето живеят безсмъртните. Бог, Когото любим и Който ни люби, Той вечно живее и вечно пребъдва, и сега се проявява. Животът, който сега иде, е важен, а не миналият. Миналата вода е изтекла, сега тече друга вода. Животът сега е по- хубав от стария живот; ще бъде хиляди пъти по-красив. Всеки един Божествен акт е по-силен, отколкото светлината. Може между хората да има разногла­сия - това е от недоимък. Аз предпочитам да живея в колиба, да излизам сво­бодно, да се разхождам и радвам на слънцето, а не в замък с мазгали[4]. Всички трябва да излязат от тия замъци с мазгали. Изгубиш пари, изгубиш ума си. Где ти е вярата, волята? Говоря на тези, у които е събудено съзнанието. Има в нас Божествен закон, който наблюдава нашите мисли, чувства, и този закон кога заговори, няма да изгуби своето присъствие. Изпъдили ли сте всичките си бе­сове от вас?! Виждаш един добър човек, той е богат, искат да го спрат. В ежед­невния ви живот тези факти съществуват. Волята Божия е на тази Божия тра­пеза всички да ядат.
«В името на Любовта, ние ти заповядваме или да я приемете, или да напуснете дома ми и да отидете във вашето царство.» (Така ще ги пъдите от себе си.) Да се служи на Бога е един велик акт.
Юначество да седи в твоя ум, сърце, твоята душа и мощен Дух - то е човекът!
Парата е символ на мъдрост. Умният човек трябва да има тази мъдрост. Ако имате свещена Любов, моят и вашият дом ще бъде отворен и пътят - отво­рен; трябва воля и вяра.
1) Да мислите право и да постъпвате право, всяка постъпка да бъде пра­ва. Всякога да казвате: «Така е рекъл Господ, така е Волята Божия.»
Да решим тоя въпрос на жертвата. И Царството Божие ще дойде.
«Ако аз изпъждам бесовете със силата на Духа.» Желая да настане Цар­ството Божие на земята и вие да бъдете свободни граждани на това Царство. Амин.
Бог е Любов.
С молба да се прочете на сестра Цочева и, разбира се, с молба да ми пише. Вярвам, тя ще стори това.
Ученикът трябва да помни това: помисли, кажи и свърши! Поздрав на всички сестри, които ме помнят.

Толева

София 19.Х.1924 г.

3. 12.XI.1924 г., сряда (школна лекция)[5]

Основните мисли от първата лекция на III г. - «Високият идеал».
Отгде ще вземете материал да съградите вашата къща?! Тя ще зависи от материала и от майстора. За да направи човек някое добро, макар че има пречки, това не показва, че не може да направи доброто. Във време на мъчно­тия, може да направиш всичко за спасение на вашия живот. Ти трябва да пог­леднеш нагоре. Висшите същества следят за всичките ваши постъпки. Човек трябва да образува една черта на постоянство. Трябва непреривно желание. Спънките имат друг характер. Небето е място само за добрите хора, и то е, което отличава човека. Вие искате да създадете доброто сега; доброто не се създава, а се ражда. Кога във вас се заражда желание да служите на Бога?
Насекомите имат предметно съзнание, човекът - образно, ангелите - идейно. Имаш огледало, огледаш се - какво ще наречеш това, което виждаш? Маймуната като се огледа, вижда образ и иска да го хване. Тя това, което вижда, мисли го за нереално, а ний съзнаваме, че това, което виждаме, е ре­ално. Ангелът - идеи, но може да се огледа без огледало. Някои чувствуват, виждат и вътрешния образ, и този е вътрешният идеа­лен живот. Между тия две същества се ражда доброто. Тази идея се отнася към духовния свят. Трябва светли­на. Ангелите се делят на две царства. Едни принадле­жат към Божествения свят, а други принадлежат към духовния свят. Едни схващат интуитивно от центъра, а другите - от периферията. И тъй, имате един Божес­твен лъч, който е слязъл от центъра.

10045.jpg

Всички идеи, които имате, не са съществени. Идейните образи са живи, не можеш да ги напуснеш. Животът е един филтър. Вие носите вашите радости и разочарования. Божественият ум не прави два скока. Не прави отрицания. Божествените неща - в тях няма никаква промяна. Интуицията съществува.
«- а» какво представлява? Едно същество се дви­жи от центъра към периферията и в гъстата материя среща препятствия. А движение от периферията към центъра е «+ а». Следователно, които сте се родили
на земята, сте «- а», изгубили сте нещо. А които отиват горе, печелят нещо. Те са «+ а». Ако всички предмети, които виждаме, се отдалечават, ний се прибли­жаваме и сме «- а» , който се интересува от всичко. Онзи човек, който се инте­ресува от духовния свят и прилага, е «+ а» , а който не се интересува и не прилага, е «- а». Знанието ви се определя от движението, по което се стреми. Височина е движение към центъра. Щом се движите от центъра към перифери­ята, паметта отслабва, става тъмнина в съзнанието - и обратно. Ний сме сами, които хвърляме тъмнота пред себе си. Бог може да те постави в най-добри условия, и може да не ги използуват. Може да те постави и в най-тежки усло­вия, и да не работиш. От всинца ви искам права мисъл безпощадно - всяка погрешка, ще я извадиш, и ще кажеш: «Ще я изправя.» Два вида герои има, които изправят свойте погрешки. Наполовина добро е наполовина зло. За мен съществуват само тези души, които имат добродетел. У всякой един ученик трябва да има по една добродетел. Разбирате ли дълбочината на окултната наука какво съдържа в себе си? Младият човек изучава закона на самопожер- твуванието, той е посеяното семе в земята.
10046.jpg
Обратният триъгълник надолу е младият човек (фиг. 3.2). Да се посее след страданието - движение от центъра към периферията. А кога се повръща лъчът в съзнанието - от периферията към центъра. Младият - излизание от духа и влизание в материята, а излизание от материята и влизание в духа е стар. То е вечен процес в живота. Вечността - интенсивно желание, непреодоли­мо, да придобиете, да бъде живо. Като ученици, да бъ­дете изправни. Да се изпълнят вашите копнежи, ще при­добиете каквото искате, само да бъдете абсолютно из­правни. Любов към Бога. Любов към живите същества. Всички мисли, желания - да се съсредоточи[м] вътре в нас. Ако изпратим мисълта към Бога, ще получим в сърцето си разширение и ще видим Божествения смисъл. Всички да изпратите вашата мисъл по-интенсивна, да проникне Божествената Любов в нашите сърца, да придобиете бла­женство и само при тия условия душата да придобие светлина, топлина и сво­бода.
Всякой да прилага по малко на ден; не го отлагай, направи го! Всичко онова малко благородно, възвишено - прилагайте, прилагайте! Човешкият ум, който мисли, се разширява, сърцето се укрепява и волята - също.
У човека, в съзнанието му има една малка лампа запалена, има и една клечка, и правило как да драсне клечката и да се запали лампата. Светлината е едно качество за мисление. А светлите духове - светлината е отвътре и от­вън. Той е всякой ден млад и стар. Тази лампа да е запалена и да върви по нейните движения. Тя е ръководната звезда. Тия са забравените неща, които сте забравили, кога сте слезли на земята.
Пяхме: «В начало бе Словото».
.....
Раз. означава напред. Туй, първоначалното, с него да се стремим. С ра­зума да разберем Словото Божие. Начало - приемай благоприятните условия. В своята красота е. излязло Словото. Словото е излязло в онова определено Божествено начало. Вие бяхте в това начало. Вие бяхте в тоя трен. Забравили сте го. Да си спомните. Да дойде светлината отвътре.
 
- Любовта ражда доброто.
 
 
- Доброто носи живота, светлината, свободата за нашите души.

4. 23.XI.1924 г. (неделя) [6]

15. гл. [Евангелие от] Марка.
15. стих: «Пилат пусна им Варава, а Исуса като би, предаде на разпя­тие.»
В проявата на човешкия живот действуват 3 принципа: първият закон е да обича човек себе си. Всяко същество обича себе си. Вторият закон - за ближния, сдружавание, отношения един към друг. Третият закон - за Бога. За­конът за себе си е закон за частите, а законът за цялото в бъдеще ще се разбе­ре. Тя е още непонятна. Кога правим опити с Божествената Любов, например имаш овци, кокошки и други същества около себе си и всички те считат за господар. Казваш, че «трябва да живея». Хванеш някоя кокошка и ще я изя­деш. Тъй върви животът. Това е любов към себе си. Кога ний се радваме, други същества страдат. А любов към Бога - законът е обратен. Хване кокошката и веднага я пуща - малката проява на Божията Любов. Трябва да живееш разум­но. Има два живота. Човешка любов на егоизма. Всеки, който я приема, ще има скърби и радости. А вторият закон е законът на вечния живот. В първия закон царува човешката любов и човек трябва да умре. Следователно човеш­ката любов носи една малка утайка, от която се образува отрова, и от тази отрова човек умира; принципът, че ний сме престъпили закона. Ний не сме създадени да се храним с месо. Христос казва: «Аз съм живият хляб.»
Ний, съвременните хора, да се пазим от заблуждения. Най-опитният пъ­тешественик без компас може да се изгуби. Камъните ще бъдат вашият ком­пас. По формата се познават кои са били греяни от слънцето и са били на изток. Как трябва да живеем? В какво седи сегашният живот? Ядението е усло­вие за живота; спането, мисленето, чувството, работата са условия за живота. В какво седи самият живот? Животът сме ние. Щом извадим живота вън от себе си, ние сме мъртви. За какво можем да разсъждаваме? Насоката е да придобием живота. В човешкия живот има две състояния: радост и скръб. Студ и топлина Земята ги произвежда сама. На Слънцето няма студ. Що е студ? Малко количество на топлина. Земята произвежда студ и топлина. Бог праща Своята Любов като Слънцето. Скръб и радост са наши. Ний, съвременните хо­ра, мязаме на Наполеона, на Цезара. Накрая резултатите се свеждат към ни­що. Всичко, което градим, ще рухне като ледените дворци на някои американ­ци. Като ги напече слънцето през пролетта, те се стопяват.
Пилат, за да угоди на народа, за да има тяхното благоволение, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие. Защо Пилат предаде Исуса на разпятие? Да угоди на народа! Как Бог допусна в Неговото царство да станат тия ненормалности? Човек е една пукната стомна. Ти го пълниш три пъти през деня, и тя се изпразня. Ний, които минаваме за светии, не сме много от добри­те. Где е красивото в живота, в какво седи вътрешният смисъл в живота? Зна­ние, женитба - то са все условия. В какво седи същността на живота? Сегаш­ният живот не е живот. Като придобием истинския живот, тогава ще разсъжда­ваме. Защо Господ не се намеси в работата на Пилата? Той не се меси в чуж­дите работи. Той казва: «Моя работа е да го възкреся и Му дам живот вечен.» А работата на Пилата е да предаде Христа и угоди на народа. В проявата да угоди на народа.
Ако угождаваш на себе си, на ближния си, ще умреш. А да угодиш на Бога. Който се занимава да угоди на Бога, не му остава време да се занимава с малките дребнавости. Един адепт - ученик, искал да познае Божествената Любов. Пращат го да настигне трима пътници, които вървят по пътя - един вое­нен, браминин и адепт, и да им удари по една плесница. Ударил на военния - той се обръща и му връща по-силна плесница; браминът му отвръща с две; а адептът толкова бил унесен, та не усетил нищо. Връща се ученикът при учителя си и пита защо. Учителят му отговаря: Първата плесница е светът; втората е правосъдието, съдилищата; а третата е адептът, занят с Бога. Учителят казал: «Кога твойто сърце и ум се погълнат от Божията Любов, ела при мен!»
Три положения има. Условията ние ги създадохме. Бог е едно същество, Което е само благост. А ние правим подпушвание. Любовта е една сила, която изпълня ума, сърцето и волята. Този, слабият човек Исус, който не си обади гласа, а остави да го разпънат, как стана силен? Ще речете, че беше Господ. Не. Господ не се разпъва. В страданията работи Господ. Допуснете, че вие преживявате Христа. Силен човек е онзи, който свойте неприятели да ги прео­бърне на свои приятели.
Две противоречия - как да ги примирим? Двама американци, пияни, рекли да се разходят с лодка нагоре по течението на Ниагарския водопад. Единът отива назад с преобърналата се лодка, а другият увисва над пропастта на ед­на скала. Трябвало после други американци да отидат и му хвърлят един топ въже и той да се спаси. Второ положение, сега: един искал всички да говорят за него. Направя една много красива бъчва, влиза вътре и накарал да го пус­нат отгоре на водопада, обаче го изваждат от бъчвата полумъртъв. После той, като го свестяват, казва: «Да ми дадат целия свят, не влизам вече в бъчвата.» В света има закон, че човек може да бъде знаменит през живота си само един път. И трето положение: искаш да станеш знатен. Простира над водопада едно въже. Минава по това въже с тояга, връща се; минава втория път без тояга; и третия път минава, като носи един човек на гърба си. Да бъдем смели и реши­телни. Кога минаваш по въжето, да не се стряскаш, да имаш присъствието на духа и спокойно да минеш. Ако не можеш - слез от въжето! Кога си в изпита­ние, кажи: «Аз ще мина през това въже.»
Христос мина това въже. Христос на земята научи един закон - пълна преданост на Бога. Той остави Бог да свърши всичко. Той каза: «Има кой да се грижи. Търсете слава от Бога и тая слава и живот никой не може да ви го вземе.» Човешката любов има връзка с Божествената Любов. Човешката лю­бов е една запалка. Божествената Любов е предисловие, че ще влезе в нас Божественият живот. Да възприемете главното - Духът, Който беше свързан с Бога. На Земята има спане, в Небето има почивка. Ангелите, и те ядат, но само че те забогатяват, разширяват се. А не е така с нас. В младини придобиваме повече енергия, а по-малко харчим. Младите хора живеят при Бога. Старият малко черпи енергия, а много харчи. Всички стари хора са Томовци. Старите се много лъжат. Пилат трябваше да произведе тази процедура. В човешката любов лъжа се допуща, а в Божествената Любов не се допуща. В Небето иде­ално по чистота живеят. В Небето няма условия за прегрешение. При Божес­твената Любов се ражда онова, великото съзнание. Ний страдаме от един не­дъг - да угодим на този, на онзи, и в края на краищата ние губим нашия живот. Не зависи на какъв светилник е турена свещта. Важна е светлината. Духът, който излиза от всички хора, да има обща връзка. Догдето имаш в себе си оня
Мир, Истината, Свободата, Любовта - ти си с Бога. Любовта към Бога ни дава разширение. За да опитате Божествената любов, трябва да минете през живо­та на Христа. Който премине препятствията, той ще се домогне до Божестве­ните блага. «Опитай ме, Господи!»
Да угодим на Бога и да предадем Христа на Неговите приятели! Дайте свобода на Духа, Който работи във вас. Които сте Го възприели, да бъдете смели, да научите самоусъвършенствуванието, да дадете образци на Божията Любов. Някои има да учите закона на жертвата, други - добродетелите. А кои­то са възприели Духа, да се усъвършенствуват.
Словото ще бъде разумно, да имате свободен ход. (Ще се заменят пари­те със Словото.) Свобода без пари. Когато тази любов изпълни сърцата ни. От лошите хора да научим една черта - работливи са те. Вълкът - от кошара на кошара, и взема агнето.
Ний имаме сила да спрем злото в света. Пилат е бил като нас, човек на власт. Глава на нашето битие ще бъде Бог. В Писанието е казано: «Глава на Твойто Слово е Истината.» С любовта към себе си ще направя дробовете си, а с любовта към ближните ще направя ръцете, а с Любовта към Бога ще мисля. Главната идея: ще поставите Божията Любов като глава на себе си, да мисли­те. С любовта към себе си ще образувате дихателната система. С любовта към ближния ще образувате ръце, да работите. Ще направите един опит и тоя опит ще бъде достатъчен.
Изпейте «Бог е Любов».

* * *

Любезна Юрданке,
«Любовта ражда доброто, доброто носи живота, светлината и свободата за нашите души.» Моля, пиши нещо от Варна. За живота в братството, особено нещо от групата. Колко души сте по име, кои сте, где се събирате, кой ръководи събранията и др. Знаеш, това ме интересува живо. Ами неделните беседи, ко­ито пращам, кога ги четете и где??? Понеже не зная как работите, затова от неделните бележки сегиз-тогиз ви пращам. Моля за извинение, защото това, което ви пращам, е от беседите кратки бележки. И от това, което аз вадя сама от другите беседи. За мен са ценни неща, а понеже ви обичам, затова ви ги пращам и вам. На Учителя между другото казах, че имам писмо от Варна. За наставления не съм ходила, защото не искам сама да искам, ако вие оттам не пожелаете. Аз не си считам труда това, което го дава Учителят нам, да ви го изпратя. Не зная само дали навреме го получавате.
Пиши, пиши, пиши!
Мълчанието ти ще го взема като недоволство.
Със сестринска целувка теб и сестрите.
София, 24.XI.1924 г.

Д. Ив. Толева

P.S. Ами сестра Цочева защо се потайва - или ме не помни!
Поздрав и на брата Боян, хвърли патерицата.

5. Сряда, 26.XI.1924 г. (школна лекция)[7] (кратки бележки)

(Тайна молитва.)
«Разликата между събирание и изваждание» (тема).
Живо събирание и изваждание; някой път изважданието, както вадите картошките от земята. Виждам у вас едно особено състояние - дължи се на особните ви възгледи, да ги наложите в живота. Например в Индия сте - леко сте облечени. Тръгвате за Хималаите с тънките си дрехи - ще се простудите. Животът във всичките области са топли, тихи. В пътя на живота ще срещнете всички бури, топлина, студ, мраз. От това неразбирание вие ставате индифе­рентни, еднообразни. Кога отивате на Витоша, изисква се будно съзнание, инак вие ставате еднообразни, индеферентни. В земята да не заспим, и затова са промените. При радостта ще се стопите, а при скръбта ще замръзнете. Радост и страдания са пелените на живота, и те са неизбежни. Не се прави никому изключение. Има известни правила. Тея положения ще ги помните, да не ста­вате индиферентни, еднообразни. Ний, хората на Земята, сме забавление за Небето. Те правят опит върху живота, който се развива (Учителят си сложи дясната ръка на масата, а с лявата хвана верижката на часовника си под бра­дата) и пита защо. Няма да обяснявам, то е секрет. Размишлявайте защо. Има три ябълки. Едната - от топлия, [втората - от] умерения и [третата - от] студе­ния пояс. Срещнете се и какво ще се разговаряте? Защо? Коя е най-щастлива? В топлия, умерения; а в студения нямат условия. И с хората е така: в умерения пояс хората са по-интелигентни, културата е по-силна. Това, което е вярно за животните, не е вярно за човека, защото всички нямат еднакви условия за развитие. Кога тук, на земята, имате един прилив, горе, в астралния свят, има отлив; и обратно. Висшите духове, кога има отлив, отиват да живеят в по-вис­шите светове. В този свят, гдето има радост. Въпросът е за сегашния живот. Вземайте урок от природата. Вземете хляба в устата си - ако нямате слюнка или вода, не можете да го сдъвчете. Природата е дала слюнката и водата. На растенията трябва вода. Не се стремете да коригирате природата в нейните действия. (Това е правило.) Щом помислите, че в природата има дефекти, про­явява се дисхармония. Вашият живот е поставен в хармонични условия, а дис- хармонията се дължи на вашето състояние.
Ще ви прочета 12. глава от «Евреем»*. (През време на четенето се спира и дава обяснения.) Кога отивате на разходка и ако се спирате при всяко дърво и питате защо това е такова, онова е такова - вие се спъвате. Мнозина христи­яни си представляват Христа на престола. Има професор някой, много учен, и ученикът иска да е като него, а не вземат във внимание преживяванието, през което е минал. Вам щом ви вземат нещо, ставате песимисти. Щом някой каже, че не му се живее и иска да се върне в Небето, трябва да има за него приготве­но място. Бащата бие, шиба сина си. Кой светия не е бит и става на разхвърле­ни кости? Такъв прът са яли светиите! И вие ще минете по този път - ще ядете прът! Това страдание ще дойде. Един от древните царе имал един стол отдолу, имало поставен един нож и този стол стоял всякога празен, никой не смеял да седне. Смъртта е една от големите прегради и човек трябва да е силен, да победи смъртта. Ако искате да станете нещо, като синове, трябва да ви мачкат като грънчарска кал. Да минете процеса на грънчарската кал. Щом той не е доволен от страданията, наказанията, не му дават наказание. Да бъде доволен от наказанието. За да ви турят нещо в джоба, трябва да ви набият. И тъй, скръбта е едно разнообразие, да ни държат в будно състояние, за да разбираме Бо­жествените пътища.
Упражнения: лявата ръка - спростряна напред, дяс­ната - спростряна и дланта - сложена на едно разстоя­ние върху лявата. Сега дясната се върти най-първо поле­ка и после много бърже. Правят се кръгове върху лявата длан много пъти към дясно и после - към ляво. Като че ли се върти някое колело, (фигура)
10047.jpg
Всичко е движение. Да държите хармоничните дви­жения.
Упражнения: Пак с дясната длан над лявата, само че кога се върти кръгът, при първото упражнение ръката правеше кръгове отго­ре на дланта, а сега минавате един път отгоре, един път отдолу; най-първо - полека и после - много силно и много пъти. Всичките движения трябва да бъ­дат разнообразни. 2 минути размишление.
Музиката има несъизмерими тонове и тактове. Несъизмеримостта не мо­же напълно да се обясни. Кога занесат вълна на дарака, нишките са разбърка­ни, но даракът ги оправя, извлача. Дайте на природата вашите мисли, и тя ще ги оправи.
(Учителят свири.)
Изпейте: «В Начало бе Словото». (Учителят накара някой сам да я изпее. Олга Славчева я изпя.)
Според сегашното схващание в какво седи смисълът на музиката? Сега една песен може да се изпее по разни начини. Но има един начин - първона­чален образ.
(Учителят изпя и свири ново упражнение: «Кажи ми ти Истината, която носи свобода за моята душа.»)
С кой тон бихте започнали? (Учителят пее, и ние - с Него.) То изразява вашето състояние. Отговорът къде е? - Истината, истината, истината, истина­та, истината. (Учителят го пя.) Кое ще бъде отговор на Истината? Как мислите?
(Пяхме пак: «Кажи ми ти Истината, която носи свобода за моята душа.»)
Отговорът е в настроението, което ще почувствуваш. Може да ти се каже да я напишеш. Ако това е Истина, която чрез живота се пояснява. Коя е най- важната дума? Свободата и Истината заедно вървят. Щом ви кажа: «Кажи ми ти Истината», чувствуванието е друго, а щом се изпее, е друго. Всичко трябва да се говори музикално. В най-хубавите песни не трябва да има прекъсвание. Всеки от вас може едно малко изречение да го изкажете по музикален начин. (Изпейте го пак!)
Учителят стана и каза:
-Любовта ражда доброто.
А ний отговорихме:
-Доброто носи живота, светлината и свободата за нашите души.

* * *

[Тук са написани нотите на песента «Кажи ми Ти Истината» - вж. на следващата страница. - бел. М. И]
С цигулка да научите мелодията.
10048.jpg
10049.jpg
Моля, отговори ми, сестра, можахте ли да разберете упражненията и песента дали я схванахте. Асенчо[1] ми веднага написа нотите, догде пееше Учи­телят. Още не са нотирани, и вие ги имате вече. Прощавайте. Толева
[С различни почерци:]
Виктория Назор
Петра Матеева
Ст. Д-р Русева
Мария Кънева
Зора Стоилова
Кута Арнаудова
Мария Самарджиева
Ан. Мавродиева
К. Генчева
Анастасия Щилиянова
Мария В. Бубева,
А. Костова.
Много поздрави и от А. Конярова Димитричка Ив. Толева.
Поздрав от сестрите на нашата група на варненските сестри. Беседата се прочита първо в софийска група и веднага я препращаме.

6. Сряда, 10.XII.1924 г.* (кратки бележки от школната лекция)

(Тайна молитва.)
Това, което се говори, трябва да се разбира. Трябва да го разбирате,
(cos х + i sin х )
n
= cos nx + i sin nx
Това е една теорема написана. De Moivre's.* Ако я разберете тая теоре­ма, какво ще научите? Който не разбира, ще каже: «Нищо не разбирам.» Жи­вотните много добре разбират математиката. Например котката как изчисля­ва как да хване мишката? У животните работи интуитивната, а не разумната математика.
Друга задача: ixixixi i 4 - една единица, умножена 4 пъти сама на се­бе си. « i » е въображаема единица. Всяко положение има разумно обяснение на нещата.
-500 +
+ 500-
+ 500
-500
Една величина, отрицателна у теб, става положителна у другиго. Напри­мер аз имам 500 лева в джеба си, давам ги на другиго. Аз губя, а той печели, щом взема парите. Аз имам - , той има + .

Но има величини, които са положителни за всички; и отрицателни за всички.

В природата има два метода, с които се говори на човека. Някой път говори на сърцето, а някой път говори на ума. На сърцето говори да бъде дово­лен и религиозен; а на ума - да придобие знание. Религиозният човек е фана­тик, като крава в живота. Всички идеи са излезли от човешкия ум.
Преди Христа казваха, че имаше пророци, синове Божии, а сега казват: «Няма пророци, синове Божии.» Где отидоха след 2000 години?! Те пак същес­твуват. И чадата Божии, и пророците, и Христос. Нещата са непроявени в сво­ята реалност. Свещта, която е горяла преди 2000 години, и сега може да се запали. И днес има пророци и синове Божии, но тази е разликата, че тогава бяха в други костюми, ходеха голи, боси, а сега са в други костюми. Не е брада­та, която прави пророка. Ами ако е жена?! Отгде ще вземе брада? Някой каз­ва, че «аз не съм учен, не съм красив, не съм богат, не съм силен». Можеш да го придобиеш. Трябва да учиш, учиш. Няма да спиш по 10 часа, а ще учиш. Това, което имаш и знаеш, да е написано вътре в сърцето ти - това е Божествено. Всеки ще придобие в този живот знание, колкото му е необходимо. Да прило­жите Царството Божие между 3-ма, 4-ма, 6-ма..., 20 души.
Казвате: «Да дойде Царството Божие.» То е дошло, а вие сте закъснели. Слънцето е изгряло, станете, умийте се и хайде на работа!
10050.jpg
Два скачени съда, празни, едина е по-висок от другия (фиг. 6.1). Напълните съда С с вода, и тя ще иде в съда D, защото е по-нисък. Това са две съзнания. D взе ли водата на С? Те са [два] скаче­ни съда. Може ли С да каже: «Ти защо ми взе во­дата?» Ако съдът С е затворен, водата се връща назад. Каквато енергия, каквато мисъл си изпра­тил в света, ще се върне при теб. Има известни моменти в живота ни, само възприемаме - като Ме­сечината. Тя е паница, която взема и дава (фиг. 6.2). Щом ти дадат, трябва да дадеш. Инак става подпушвание.
Знаете ли на какво прилича подпушванието? Например: има дембелханета[2]. Турят го в една стая, дават му една тулумба[3]. Той стои, нищо не рабо­ти. Пущат вода в стаята, водата стигне до корема му. Вижда, че ще се удави - какво прави? Грабне тулумбата и почва да работи. Ний сме дембелханета. Работиш, защото зор има. Да работим от любов! Вий трябва да почнете да учите, да разсъждавате - това е потребно за ума ви. Чо­век някой работи - трябва да помни, а някой работи - трябва да забравя. Ня­кой път се произнасяте за някого, че не бил добър, не бил праведен! Вий не може да видите вътре в сърцето, вътре в ума му дали е праведен или не. За да се произнесеш, трябва да разбираш висшата математика. Има някои, в мина­лото не са живели добре. А някои сега не живеят добре. Ако живееш по Бога, трябва да живееш по всичките правила. Търпението е най-красивото на земя­та. Отлична черта е то.
Богатството на хората се определя от елементите на кръвта им и съоб­разно на това богатство на кръвта съответствува и външното богатство на фи­зическия живот. В духовния свят живот трябва. А в Божествения свят трябва
да има Дух. Ще възлюбиш беднотията. В следующето идвание ще имаш усло­вия. Но и сега, в този живот, Господ може да вложи нещо в кръвта ти: богат­ство, живот и Дух всеки носи в себе си. Бог ни знае като деца и знае как сме живели в миналото, и затова сега [някой човек] е беден. Който иска да се обо­гати, трябва живот и Дух. На човека има нещо, което му липсва. Слънцето има всичко, едни и други се греят, но едни се греят и са здрави, а други се греят и не са здрави. Да използвуваме.
В срядашната беседа се засяга вашият ум, а в неделната беседа се зася­га вашето сърце. (фиг. 6.3) това е една пръчица. Защо децата турят отгоре тази
връвчица и махат камшик?! Отгде дойде тая идея на децата? Връвчицата по­казва силата, която излиза от пръчицата. Старите маги някога са носели мно­го широки ръкави, като попските, и са носели в ръкава си по една магическа пръчица. Като я извадели, сила излизало от нея. Детето реализира тая идея.
В какво сегашният живот е реален?! По интенсивността; и тя е причината за голямата възбуденост, нервните болести. Кой­то бърза, скоро остарява. Не бързайте! Всички процеси в нас да бъдат медленни[4], но стабилни. Ти използувай тази енергия. Бър­зите радости се обръщат на скърби. Процесът на любовта е из- грявание на слънцето. Трябва да направи, да изходи 1/4 кръг
Фиг
(фиг. 6.4).
10052.jpg
Когато твоята любов достигне до края на своето залязвание, в духовния свят почва зазо- рявание. При Божествената Любов всякога има разширение. Новите идеи няма да се приложат изведнъж, в живота сам трябва да чувствуваш лю­бов в себе си. Всеки един знае дали има любов или не. Любовта не подлежи да изучавание. Дой­де ли, ще я пазиш като свещена. Когато дойде, всичко ще изчезне: сиромашия, скръб, страдания, а ще донесе подтик, инициатива, мир, радост. Чо­вешката любов може да прилича на малка чешмичка, която цицеричи, а Бо­жествената Любов е тази, която тече силно. От Любовта взимайте малко и постепенно да се увеличава, догде се приспособиш на тази сила.
10053.jpg
Възможни и невъзможни неща са относителни. Всички може да учите. Стига да добиеш знанието. Трябва смирение. Колко е мило, благородно, кога някой дядо потупа едно детенце и каже: «Хайде, дядовото, кажи ми какво е това, как се пише тази буква?» - и той пише, не го е срам, че дете му показва, но днес - буква, утре - буква, дядото се научил да чете и пише. Но това дете било един ангел, ангел в нови дрехи, и е по-стар от дядото, макар той да има брада. На ученика най-първо трябва смирение. Ще учите. Христос казва: «Ако не станете като децата, няма да влезете в Царството Божие.»
Царството Божие е място на наука. Аз желая да внесете Царството Бо­жие. Всеки един да го внесе в себе си. Имаш например тор, нечистотии - пусна тулумбата, водата, размият се и изчезват. Пуснете живота си - нека Божестве­ният Живот да влезе. Не се борете със злото - пуснете доброто да тече, и всич­ко ще се уреди. Питам: кой е най-важният въпрос в живота? Ако те бесят, кое е най-важното? Да се освободиш. Кога се давиш? Да се избавиш. Ако нямаш пари? Да имаш пари. Всеки има важен въпрос. Най-важният въпрос е необхо­димостта. Ако тази мисъл ви свързва прямо с Бога, с върховния Източник на живота... На деня един малък важен въпрос като разрешите, ще дойде една малка радост. Ще учите. Никога няма да идеш да просиш! С пот ще работиш. Да бъдеш справедлив.
Три вида богатства трябва да имате: богата кръв, богат живот и богат Дух. Гледайте най-първо да се справите с противоречията! Всичките разумни енергии, които обитават в нашето съзнание, са разпределени. Да бъдете бла­годарни на всичко, което имате. И ще опитате резултатите. Царството Божие да въдворите първо от Духа. От Него излиза Любовта. А вие почвате от кръвта. Но не от този Дух, Който ви говори. То е Словото. Глава на Словото е Истината, а глава на Истината е Духът.
«Най-важното от тази беседа за мен е това: ...» (тема)
Силата на един тон зависи да внесе разумното.
Да изпеем думите: «Вечер, сутрин, отиде, дойде, дойде, дойде, дойде».
(Изпяхме от гамата «до-ми-сол-до» и обратно, и го заменихме с думи­те: «<вечер, сутрин». Пяхме думите:«Вдъхновение».)
Окултните упражнения са за тонирание на организма. Думите са от раз­личен характер. Те действуват възбудително. У всеки човек се заражда един духовен мързел. Някой казва: «Искам да умра.» Тоз, който иска да умре, той казва [така], защото иска да видоизмени своето състояние. Кога идат бързите промени, то е едно благословение.
Думите имат цветове, които действуват. Произнесете една дума или един стих от Евангелието, и вижте какво действие вниса във вас.
 
- Любовта ражда доброто.
 
- Доброто носи живота, светлината, свободата за нашите души.
София
10.XII. 1 1/4 ч. среднощ
Сряда.

* * *

Любезна Юрданке,
Както се види, ще ме направиш без време ясновидка! Да виждам във Варна. Да си получавам сама отговорите! Толкова сте там, няма ли някоя да драсне две думи, за да зная, че сте получили бележките!!!
Да не ви отегчавам!
С. Б. Л. Е. Л.* Поздрав теб, брата и всички. Твоя Толева.

7. Сряда, 17.XII.1924 г[6]

(Тайна молитва.)
Ще ви задам един въпрос, да видим как ще отговорите. Някой човек - А, богат, обичал да попийва и изпивал за 100 лева. Друг - Б, бил религиозен, отивал в черква и се молел, и харчел и той 100 лева. В случая и едина дал, и другият дал. Каква е разликата тогава? Този, който е служил на Бога, ще има здравие; а онзи, който е служил на дявола, няма да има здравие.
Някой казва: «Ти не струваш нищо.» Ама туй нищо е голямо както всич­ките неща.
Имаме приход 10 000 лв. - 5000 = 5;
имаме разход 10 000 лв. - 10 000 = 0;
10 000-20 000 =
Във висшата математика всичките числа са излезли от Божествените числа.

10054.jpg

Ако се вдига барометърът, то­ва показва, че има влага. Ако се сни­жава, това показва, че се понижава влагата. При 10° влагата се повиша­ва, а при други 10° влагата намаля­ва. Този закон си има приложение и в живота. Може ли вашият бароме­тър да спадне и вашето положение да не се измени? Влагата при извес­тни случаи е полезна, а при извес­тни случаи е вредна. Например во­дата може да съществува без леда; а ледът без вода не може да същес­твува. Ледът в живота е омразата. Где ще се образува вода? Кога телата замръзват? Кога­то са отдалечени от Слънцето. Така е и с живота. Когато се отдалечава­те от Бога, страдате. Следователно ъгълът показва замръзвание.
Да превеждате нещата от видимия свят към вашия вътрешен свят. Бог е направил света и всичко, но нашият свят не е хармоничен.
Когато почнат през пролетта ледовете да се топят, става начупвание, търкание на парчетата. Като се надроби всичко, какво ще изгуби светът?
Всички духовни хора трябва да бъдат много разумни.
Днес светът страда от учители, които не могат да учат. Божествените пътища за нашите вярвания няма да се изменят.
Ще ви прочета 4 гл. Ефесяном[7] В тази глава има следующето: Вий мис­лите, че светиите стоят много високо! Той даде едни да са апостоли, други - пастири, учители. Апостоли са всички, които са имали прямо общение с Хрис­та, имат видимо прикосновение. Пророците имат духовно прикосновение. Пас­тири и учители - които учат. Много светии има, но и те са слепи хора, имат нужда от знания. Всички трябва да се усъвършенствувате.
Разликата между Божествения и човешкия процес: [в] Божествения има увеличение, разширение, а где няма това, то не е Божествено. Да си съставите пълно понятие, да почнете 1. със Словото; 2. Истината; 3. Духът - на еврейски на 4 места - нашето «Господ» се споменава Бог, а останалото - Господ.
Съблечете се от вехтия човек, а се облечете в новия човек! Това е Него­вата мисъл. Да оставим вехтите мисли, а да се облечем с новите мисли - Бо­жествените.
10055.jpg
Да изясним един закон. То­ва са мъж и жена в лодка. Мъжът казва: «Аз без жена мога», вземе лопатата - не върви лодката, а са­мо се върти. Жената каже: «Аз мо­га без мъж», вземе лопатата - лодката само се върти. Нито мъж без жена може, нито жена без мъж може. Нито ум без сърце мо­же, нито сърце без ум може. А ко­га са двамата, те са праволиней­ни, и лодката върви. Има само движение. Да има праволинейно движение, трябва умът и сърцето да работят по права линия, за да идете при Бога. Сърцето да бъде с мислите на ума, и умът - с желанието на сърцето. Раздвояванието е причина за пукванието на съзнанието.
Многото мисление донася къхъра. Ще впрегнете ума си и сърцето си да работят заедно, и всичко ще върви успешно. Божественият Дух се явява само тогава, когато умът и сърцето работят заедно. 2 метода има: впрегни ума си и сърцето, подкарайте своята лодка, а като идете на другия бряг, ще помогнете и на други. Библията има 3 начина за изучвание: по форма, духовен и Божествен начин. За да постигнете своето развитие, трябва умът и сърцето да работят заедно. Ученикът трябва да бъде вещ. Ако не сте постигнали нищо, то сте вие сами причината. Всички да бъдете разумни. Във всички школи да' има само един принцип. Има 3 начина на служение. Да изпълниш условията, които Бог е определил. Тази лодка да превърнете жива във вас. Утре ще почнете да се въртите в морето. Ще вземеш двете лопати, ще потеглиш в морето. Всички трябва да имате едно [...] разбирание, да имате вяра. Любовта изисква хората да се учат. Само един разумен човек може да служи на Бога. Не се стремете да имате любов. Вий я имате! Беззаветната Божествена Любов ще те изведе, и ти ще влезеш в лодката, и ще плавате.

а + a i =

 
«а» е едно реално число, «а i» е един търговец, «а» казва: «Аз ще вложа 5000 лева и те ще ми донесат такава печалба.» «а» няма никакви пари в джеба си. Прави сметка колко ще има. Това, което си вложил, е реално. Ти правиш в ума си сметка и си доволен, но изхарчил си известна енергия. Човек мисли, че е праведен и чувствува, че е праведен. Става ли праведен, като мисли и чув­ствува? Не. Трябва да живее праведно. Животът сам по себе си носи доброто. Не чрез доброто се спасява човек, но чрез живота, «а» е добър вследствие от живота. Аз казвам: Всичко изпитвайте, Божествения Живот в себе си възпри­емете! Да се пазите. Имате видими и невидими приятели и неприятели, които ви обикалят. Може да ти подкопаят къщата и ще те оберат. Давам ви правило. Ще кажете така: «Ти, като си в лодката, с двете гребла ли гребеш или с едно­то?» Умният човек няма да търси платна да издига, а ще употреби греблата.
Да изпеем: «В начало бе Словото». (После пяхме: «Сутрин, вечер, отиде, дойде» и няколко пъти изпяхме: «Вдъхновение».)
Между другите упражнения тези са малки упражнения. Трябва да си да­вате концерт сами на себе си, да пеете!
Пението има сила да съсипва отрицателните сили в нас. Скръбен си - пей! Възпейте Господа!
(Изпяхме «Вдъхновение», «<В начало бе Словото».)
- Любовта ражда доброто.
-Доброто носи живота, светлината, свободата за нашите души.

17.XII.1924 г.

[ноти: «Вдъхновение»]
Писмо от Димитричка Толева до Юрданка Жекова
Любезна Юрданке,
Получих писмото ти. Предадох поздрава [на] Учителя и Му прочетох пис­мото. Също и на другите предадох поздравите. И на Милева. Тя ти писала. На Бела писала по-първо, тя й пратила една жекетка лилава от трико с два джеба и тя веднага й отговаря с препоръчано писмо. Също и на теб писала, просто вярва, че си го вече получила, Здравка след Варна беше болна. Все с нея се разправя, та ще извиняваш и прощаваш.
Ами нотите можеш ли да ги свириш и да научиш тези малки упражнения?
Поздрави теб, брата и всички сестри.

Целува те сестра Д. Ив. Толева

София, 17.XII.1924 г.

10056.jpg

10057.jpg
575]8. Сряда, 24.XII.1924 г[1]

Тайна молитва. Пяхме:

1) « Махар Бену А ба »

2) «Изгрява Слънцето»

3) «<Ходи, ходи, ходи»

4) «Тъги, скърби, вдигай, слагай»

5) «Сладко, медено»

За да бъде известен предмет полезен, колко качества са необходими? За човека колко качества са необходими - за да бъде човек? Великите въпро­си не се разрешават, но се усложняват. Богатите хора са богати физически, а сиромасите са богати вътрешно. Имате един приятел, искате да му пишете ед­но кратко писмо. Как трябва да му пишете? По канарите, по височините, ска­лите има нещо написано, но от нашата азбука. Най-простото и най-краткото писмо аз наричам сле- дующото. Това е най- съдържателното пис­мо, което можеш да напишеш някому. Трябва и да се отгово­ри.
10058.jpg
Това е окото, (фиг. 8.1) Те са две пис­ма отлични. Колелото се търкаля, тъй щото никакви спънки в живота няма. В живата геометрия как­во означава кръгът? Силата, която се заключава в кръ­га, възможността, която се заключава в кръга.
Как са построени двата клепача на окото? (Фиг. 8.2) Двете хиперболи са пресечени и образуват елипса. Едната е Божествената възможност, която тво­ри, и втората - която приема. В клепачите е вложена възможност и има разни предназначения. Изобщо, на гениалните хора очите им не са отворени. Които гледат за физическия свят, очите им са валчести. Следовател­но ние чертаем своя път по своите очи.
10059.jpg
Лицето е една написана карта. Имате да минава­те голям океан. Не стига да си само в кораба, но ви трябва и карта да имате. Едната парабола на окото по­казва и друго нещо. Горният клепач показва инволюци- ята на човешкия дух, когато е слизал във физическия свят. А долният клепач показва еволюцията на човешкия дух към Бога. Трябва да наблюдаваме своя ход.
Ученикът в Школата трябва да научи всеки ден какво да прави. Кога си чистите вие къщите? (Отговарят: - В събота.) Не - съботата е ден на Бога, а в понеделник ще си чистите къщите.
Понеделник е ден на Месечината - ще очистите къщата си. Също ще чис­тите и вътрешните стаи от мисли, желания, чувства.
Вторник - ден на Марс - ще копаете, ще се съдите, ще воювате.
Сряда - ще учите.
Четвъртък - ще се облагородявате.
Петък - любов.
Събота - ще се молите.
Неделя - ?
Ние сме си разместили работата и от това произтичат противоречията. Не трябва да се прескача. Всичко навреме да става. Да насърчаваш нещо е отлично. Например ако аз насърчавам някого да мине по една здрава греда, е отлично, но по една гнила греда не е отлично. Казвам: «Не минавай! Ще пад­неш.» Той казва: «Господ ще помогне.» Не изкушавай Господа! Той ти е дал ум. Не минавай гнилата греда! Ако си с крила, мини! От учениците искам да не се занимават какво може да направи Господ - то е Негова работа, - но аз какво да правя. И всички изключения се раждат от нашите престъпления. Всякой, когато дойде понеделник, почни да чистиш къщата си, ума си, сърцето си. Събота е ден на Бога.
Понеделник - за сърцето.
Вторник - за победа, да го атакуваш.
Сряда - да разрешаваш научни въпроси.
Четвъртък - за религиозни въпроси.
Петък - за облагородявание на сърцето.
Неделя - ден на Слънцето, ден за прогрес, ден на веселие.
Кога ученикът иска да постигне известни резултати, трябва да се съобра­зява с живите закони на природата. Искам сестрите да направят един опит, опит за 3 понеделника. Всеки понеделник всяка сестра сама ще замаже една стая - стените; да не й заема повече от 3 часа. Чиновничките - сутрин в 4 ч ще почнат - 2 часа, и вечер -1 час. Които нямат стая, килерче и това като няма, ще отидат у някоя сестра да замажат. Това ще се повтори 3 понеделника. (На братя­та - два петъка в 7 ч вечерта ще се съберат в салона, ще се помолят и ще се занимават с Любовта, ще разискват върху Любовта, ще засегнете Любовта - ще си поговорите.)
Тия събрания влияят на известни способности. Всичко трябва да се за­сегне. Всичкото им естество трябва да работи, за да се изразходват излишни­те им енергии.
Мнозина от вас страдат от отлагание. Всяка една Божествена мисъл тряб­ва да стане така, според своята простота. Когато дойде до Божественото, трябва да изпълним Божествените идеи в своята чистота и простота. Някой казва, че нямал време да се моли! Чиновник си, работиш - спри се, съсредоточи се една минута, изпрати една мисъл към Бога! Всяка идея, която проектираме от нас към Бога, ще се изпълни. С времето Бог разполага. Бог ви даде живот. Той ви даде възможност. Всичко не е ваше. Само имате ваше една гола душа. Бог ви е украсил тази гола душа, като ви е дал ум, сърце, воля. Трябва да благодарим!
Ще ви повикат горе. Ти бъди готов! Колко ще се зарадвате, ако ви кажа да се приготвите, че ще заминете! Ще има плач, нали? Как ще оставите жена, мъж, деца... Аз искам да ви приуча да гледате на тази работа като на обикнове­на. Аз ви казвам, че там ще ви посрещнат добре. Бъди готов да започнеш рабо­та! Да свикнете с идеята от този свят за другия. У нас не е проникнала идеята, че оня свят е красив!
Всичките да се стремите на едно приложение - на проявлението на Бога. Като си заминем оттук, да оставим нещо, тъй както са оставили по нещо и тези, които са заминали.
Упражнение: Пръстите на двете ръце събрани и допрени една до друга, дигнати пред лицето нагоре над главата, се отварят ръцете, после се движат надолу и образува кръг. Кога дойдат отпред ръцете пред гърдите, събират се пак пръстите и пак се прави кръг. Такива кръгове направихме 12.
Лявата и дясната ръка са отрицателни и положителни енергии. Кога сте неразположени, направете това упражнение.
В творческите школи на Изток и Запад не са стояли така, а са имали упражнения. Кога са искали да се изолират от външния свят и да се съсредото­чат, те са си затваряли очите. Какво е предназначението на тялото, на ръцете, на очите, на краката и др. Има предназначение и трябва да дадем на всеки орган упражнение.
(Изпяхме: «Вечер, сутрин, отиде, дойде».)
Музиката е един метод да изрази известни окултни истини. Човекът не е в тялото, той е вън от тялото, затова той трябва да възприеме вдъхновение от този човек, който не е в тялото.
Трябва постепенно да черпим от великия склад, по нещо да се приложи всеки ден, по нещо в нашите мисли и чувства. У някого има страх, срам. Те са на място, ако го е срам, страх да върши зло - да, а да го е страх или срам да върши добро - не го разбирам. Кога искаш да правиш добро, няма нужда да имате страх. Реалните неща са малки придобивки във вашия живот. В окултна­та школа гласът на ученика трябва да бъде малко мек. Българските песни са изопачени - те са религиозни мотиви, но когато са ги снели на Земята, са ги изопачили.
Трябва да има все нещо, което ни кара да пеем, ако не гласно, то мисле­но да пеем. Всяка енергия да се употреби за по-голям смисъл. В пението стре­мете се да не пеете еднообразно.
Каква идея да дадем на «Вечер, сутрин»? Думата «вечер» е слаба, но който иде вечер, той дониса едно благо «вечер». А сутрин си отива, отниса нещо. Вечер, значи, имаме една придобивка. Дохожда скръбта, но иде Духът да ви утеши.
(Пяхме: «Блага дума на устата».)
(Учителят каза
:)
 
- Любовта ражда доброто.
(Ний отговорихме
:)
 
- Доброто носи живота, светлината и свободата за нашите души.
(Много кратки бележки.)

Писмо от Димитрина Толева до Юрданка Жекова

Любезна Юрданке,
Днес е сряда, 24.XII., утре - четвъртък, та в петък ще имаме първата плод­на вечеря, само за Школата. Никакви външни лица. Само плодове. Хлябът ще бъде общ, както на Новата година, ако помниш - на всеки по едно хлебче. На три места ще се свари ориз и самоварите, разбира се, ще бъдат турнати под пара. Ще има чай.
2) В сряда вечер, срещу Новата година - пак плодна вечеря, тогава без ориз, а ще има жито.
Ако получиш писмото навреме, понеделниците, мисля, може да извър­шиш ти и групата. Но за плодните вечери не зная нищо, но ти съобщавам, да знаеш. Може да се съберете групата поне. Нали знаеш, че аз не искам да ста­вам причина да се говори около името ми. Никой не ме е задължил, аз от любов го правя - тази много малка услуга на варненските ми сестри, а по слу­чай Новата година им изпращам по едно бонбонче. 30 бонбона за 30 сестри. Всяка нека си вземе каквото й се падне, и после може да си заемете една от друга и да си ги напишете в една нова, чиста тетрадка. Та, сегиз-тогиз ще ви изпращам, да си го преписвате. Но знайте, че и това аз съм го намерила и опитала. Да не ви създам с това труд и отегчение!
София, 24.XII., сряда
1 ч сред нощ
С целувка: сестра Толева
[1] КАКТО ПРИРОДАТА ПИШЕ :11-а школна лекция на Общия окултен клас, г. IV (1924-1925 г.), държана от Учителя на 24.XII.1924 г., София. Русе, [1927]. (бел. М. И.)
-------------------------------------
[1] Асенчо-Асен Арнаудов, (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)
[2] дембелхане (от пер.-тур.) разг. ирон. - къща, дом за мързеливци.
[3] НЕРАЗБРАНОТО : 9-а школна лекция на Общия окултен клас, г. IV (1924-1925 г.), държана от Учителя на 10.XII.1924 г., София. Русе, [1927]. (бел. М. И.)
[4] медлен - книж. остар. бавен (рус. медленньй). (бел. М. И.)
[5] «Само Божията Любов е Любов.» - формула от Учителя Петър Дънов. (бел. М. И.)
[6] ХАРМОНИЧНА ДЕЯТЕЛНОСТ : 10-а школна лекция на Общия окултен клас, г. IV (1924-1925 г.), държана от Учителя на 17.XII.1924 г., София. Русе, [1927]. (бел. М. И.)
[7] «К Ефесяном Послание на Светаго Апостола Павла». (бел. М. И.)
[1] АБСОЛЮТНА СПРАВЕДЛИВОСТ: 1-ва школна лекция на Общия окултен клас, г. IV (1924-1925), държана от Учителя на 15.Х.1924 г., София. Русе [1927]. (бел. М.И.)
[2] НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ: [1-ва неделна] беседа, държана от Учите­ля на 19.Х.1924 г. [Сила и Живот, серия VII (1924-1925 г.)]. Русе, [1925]. (бел. М. И.)
[3] Окултистите са носели звездата на Соломон на ревера на сакото си, в знак на посвещение. Това е представено в настоящия том в лекцията от 12.XI.1924 г. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)
[4] мазгал (тур.) остар. - тесен отвор на крепостна стена, предназначен за стре- ляне през него. (бел. М. И.)
[5] ЗАБРАВЕНИТЕ НЕЩА: 5-а школна лекция на Общия окултен клас, г. IV (1924-1925 г.), държана от Учителя на 12.XI.1924 г., София. Русе, [1927]. (бел. М. И.)
[6] ДА УГОДИ НА НАРОДА : [6-а неделна] беседа, държана от Учителя на 23.XI.1924 г. в гр. София. [Сила и Живот, сер. VII]. Русе, [1925]. (бел. М. И.)
[7] ПЕЛЕНИТЕ НА ЖИВОТА - РАДОСТИ И СКЪРБИ : 7-а школна лекция на Общия окултен клас, г. IV (1924-1925), държана от Учителя на 26.XI.1924 г., София. Русе, [1927]. (бел. М. И.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×