Jump to content
Ани

VI.4. Кратки бележки от Общия окултен клас от 1927 г.

Recommended Posts

VI.4. Кратки бележки от Общия окултен клас от 1927 г.

54. Сряда (школна лекция) [4.V.1927 г.][1] (кратки бележки)

Бог ЦАРУВА НА НЕБЕТО, Бог ЦАРУВА в ЖИВОТА. ДА БЪДЕ ИМЕТО МУ БЛАГОСЛОВЕНО
10095.jpg
(фиг 54.1) Реализирала възможност.
Това е един обикновен чертеж, елементарни работи. АВ е една възмож­ност на един живот от 100 години. Това са лъчи, ко­ито слизат върху възмож­ността. Еднаква ли сила ще имат тия лъчи? По как­во ще се различават тия 7 лъчи? Всякой един лъч има отношение със съзна­нието на човека. Всяка
мисъл става желание и всяко желание става акт, и актът образува формата. Растенията много служат за повдиганието на човека. Те са предшествували човека.
Догде човек се занимава с дребнави работи, не може да разбере Божес­твеното. Нали бяхте при Бога? Отгде дойдоха губерките? Като ви кажат една лоша дума - това са губерките. Защо се изменя състоянието ви?! Защото ми­навате сега една област в природата, гдето силите не са организирани, та ви чукат по главата. Има същества, които за вашите чувства и пет пари не дават.
Всякога да правите отчет: това, което мислите, това, което говорите и това, което вършите. Да знаете какъв про­цент има за вас окръжающата среда. Окръжающата среда може да бъдат и растения­та, животните, въздухът. Някои от тях оказ­ват по-малко или по-голямо влияние върху човека.
10096.jpg
(фиг. 54.2) Това е пътят, по който сте тръгнали,
(фиг. 54.3.) Това са паралелни линии, лъчи, които идат от разумния свят и оказват своето влияние. В училището на жи­вота ние не разгадаваме обикновените работи.
10097.jpg
Някой брат писал писмо на друг брат така: «Аз ви обичам и любя, но не търся Вашата любов.» Защо му е писал това писмо? Прав е, свободен е, но защо пише писмо? Това е един закон на необходимост. Писанието на писмото е неговото падение. Той е бил на покрива, бил е свободен, но пише ли писмо, пада и се натъртва. Намирам, писмото не е написано хубаво и всичко е фалш. Защо го пише? Защо се хвърля долу? Защо хората пишат дълго и широко? Писанието, то не е ваше. Кажи си правото: «Паднах», и нищо повече - приз­най! Говорим едно, а вършим друго. Чуждото нещо, усвои го и си тури своето име отдолу. Друга е работата, който търси пътя на Истината, приложението на Любовта и методите на Мъдростта. Неверството, съмнението - това е падение. Всяко падение - ще се натъртиш, и нас ни държат отговорни за нашето паде­ние. Тия, падающите мисли падат понякога на пътя, по който ще минем - и често се контузим. Живейте например един месец с един нервен човек, и виж­те след един месец какво влияние ще окаже върху вас.
И светиите губят своето равновесие. Илия, който беше храбър, се упла­ши от една жена. Мислите ли, че ние сме по-храбри от него? В пътя на живота ни се отбелязва. Ние си влияем чрез своите мисли, чрез своите желания и действия, но думите ни са свободни. Потребно е за силните ученици трудна задача, дадена в живота, която трябва да се разреши. Кой е правият път!? Всяко падение има отклонение и будната душа знае - от сегашното състояние, от днешния ден може да определи какво е бъдещето, какво ще бъде утрешният ден. Прозорливи да сте. Всяка една мисъл има особено качество, което се познава. От строежа на тия мисли зависи нашето щастие. Всякой трябва да дойде свежи тук. Да сте свободни в свойте действия. Във всякого трябва да откриете по една нова черта - това е Божествен закон. Не откриваш ли, той е обикновен. Всякой ден ще откриваш ново в своята молитва. По-хубава почив­ка от молитвата няма. Сънят е изключително състояние. У ангелите има ли сън? У Бога има ли сън? Всякой ден да откриваш по един лъч, който е вложен в тебе.
Някой, когато вика другиго, има обичай - вика го с движение на пръст. Това е анархия. Цялото ти тяло да даде израз на един акт. Всякой пръст, като направиш с него движение, да знаеш, че това движение ще се върне към теб. Тия ваши движения са причина за изгубванието на вашето благословение.
Патриотизмът не е Божествена идея, а е само едно чувство. Казвате: «бащин дом». Кой е бащина ви дом? Да се върнем при Бога, и тогава ще нау­чим това патриотическо чувство.
Важната мисъл е: да имате Любов към Истината. В България ще ви турят единица за Истината. Не може тъй и тъй. За Истината бележка не може да се тури на човека. Тя има еднакво приложение. Цялото естество да е ангажира­но. С Истината, с всички мъчнотии ще се справите. Истината е строга, неуло­вима. Любовта би те търпяла като невежа, но Истината не търпи невежа, не­чист, не може да търпи хилавия - и това е красивото. При мен да дойде, който е свободен. Да разбира човек себе си. Правилно разсъждение, самоизправ- ление, забогатявание.
Задача: за 10 месеца, няма да пропуснете дъжд да не излезете и се окъ­пете. Капките да падат върху вас като благодат. Една баня, направена на дъжд, струва 100 обикновени бани. Ще се подмладите. Дъждът хубаво да ви окъпе. Тези са баните на ангелите. Кога има дъжд, излез с тънка дреха, хубаво да те окъпе, и кажи така: «Господи, всички капки на този дъжд да паднат върху мене като благодат! Както възрастяваш растенията, така да възрастиш в мен всич­ко добро, красиво. Всички добродетели да възраснат на този дъжд!»
Да пеете вътрешно! Вслушвайте се във вътрешното пение - то е сила Божия. Будно съзнание. От дъждовете всякой да си вземе колкото може, и ще благодарите, че ви е изпратил този дъжд. Ще пиете 1 -2-3 чаши вода, ще се изтриете и преоблечете. Не отлагайте! Ще имате една реалност, опитност, как­во влияние ще окажат тия дъждовни капки. 10 години наред да ходите на Кар- лсбат бани, не струват. Това са бани на ангелите. Както чистят тия капки, така да ни очистят и да дойде благословение върху нас. Ще чувствате такива мо­менти, които никога не сте имали. Силата е в упражненията. Всякой ден има свои качества. Да знаете дните със свойте известни качества. Защо Господ избра първия ден, а не втория? Защо избра неделята за въздигание на Христа, а не събота? Неделята е ден на Любовта. Ще почнете с първия ден. Кой кога ще се измокрите, ще забележите.
Цялата природа е пълна с живот. Да се простудите е невъзможно. Ако не го направите, после ще дойдат губерките. Организмът ви трябва да се опрес- ни. Порите на тялото ви да са отворени и да дишате чрез тях.
БОГ ЦАРУВА НА НЕБЕТО, БОГ ЦАРУВА В ЖИВОТА. ДА БЪДЕ ИМЕТО МУ БЛАГОСЛО­ВЕНО!
---------------------
[1] ПРИНЦИПИ НА НЕЩАТА : 32-ра лекция от Учителя [на Общия окултен клас, г. VI (1926-1927 г.)], държана на 4.V.1927 г. в София. - Във: Възможни постижения : Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство. Г. VI (1926-1927), Т. III. София, 1933, стр. 192-212. (бел. М. И.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×