Jump to content
Светулка

2. УПРАЖНЕНИЯ - НОСИТЕЛИ НА ЕНЕРГИИТЕ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ

Recommended Posts

2. УПРАЖНЕНИЯ - НОСИТЕЛИ НА ЕНЕРГИИТЕ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ

11. „ЕВЕРА "

Слънцето грей, гали с лъчи цветенца и треви и нас.

На ранина възторжено играем ний. Въздух благодат.

Птички хвъркат весело над нас. Природата сияе цяла в красота. Росна тревица блеснала в елмаз.

Цветята леят аромат.

Слънцето грей, праща веселие по цялата земя. Целия мир събужда, вика със любов.

Влива ни живот.

Дава радост, мир и красота. Залязва то, но вечно се явява пак. Блести, изпраща жива светлина, служител мил на благ Баща.

Единадесетото упражнение е това, което Ева - жената, и мъжът играят още от създаването си досега. То започва с обръщане на тялото наляво към центъра на кръга, към сърцето или към Бога и след това обръщане надясно към обективния ум, към света.

Ръцете отиват успоредно напред под ъгъл 45°, за да възприемат от духовния свят необходимите правилни чувства и мисли за нашия живот. Това е едно чистене на сърцето и ума с помощта на Любовта и Мъдростта, а движението напред е Истината, която ни освобождава от всичките неправди и греха.

Това упражнение говори за борбата в човека на Духът с плътта, на ума със сърцето, на мисълта с чувствата. Ученикът няма такава борба в себе си и няма нужда да се върти и обръща наляво и дясно, а да върви само напред към Истината, която е крайната цел на нашето развитие. Тялото му е обърнато напред и само ръцете му отиват от дясно и ляво до краката му и се изнасят напред под ъгъл от 45°. В това 11 упражнение великият музикант - господин Благи Жеков измени изпълнението, като знака за повторение сложен от Учителя след 20 такт (Птички хвъркат весело...) го измести 4 такта назад (въздух благодат) пред тези думи и упорито налага глупостта си в Паневритмията, като така се променят движенията в играта. Голям герой, който смело коригира Бога и хиляди години ще плаща за глупостта си, но ще бъде с рога и копита.

Тялото е обърнато наляво към центъра на кръга, ръцете са надолу до краката, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.

Правим крачка с десния кран напред и ръцете успоредни с длани надолу се изнасят напред и нагоре под ъгъл от 45°. Правим крачка с левия крак напред и обръщаме тялото си надясно, с гръб към центъра, като придвижваме десния крак половин крачка напред и ръцете отиват надясно, надолу до краката. Правим крачка с десния крак напред и ръцете успоредни с длани надолу се изнасят напред и нагоре под ъгъл от 45°.

Обръщаме тялото наляво с лице към центъра, като едновременно придвижваме левият крак половин крачка напред и ръцете отиват наляво долу до краката. Тези движения с ръцете и краката се повтарят 68 такта, докато трае мелодията на упражнение № 11. То завършва с прибиране на левия крак до десния, а ръцете отиват до тялото.

12. „СКАЧАНЕ "

Нагоре да полетим

към небесния простор.

С мир, любов и светлина всичко расте в красота

и ни носи мъдростта!

След като сме се учили дълго време от Любовта и Мъдростта и сме поели пътя към Истината, ние искаме да се доближим до Източника на Живота - Божественото. Ние първо му се покланяме и след това поднасяме своята радост, че сме приложили Любовта и Мъдростта в живота си, чрез леко пляскане над главата с двете ръце. Играчите се обръщат с лице към центъра на кръга, ръцете са под ъгъл 45°, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45° и краката са един до друг. Тялото се навежда от кръста надолу, покланяме се към земята, като ръцете се опират на земята до краката , изправяме тялото нагоре, като същевременно ръцете отиват нагоре, леко пляскаме двете ръце над главата и веднага ги поставяме на изходното положение под ъгъл 45°. Пак се навеждаме надолу и повтаряме упражнението. Тези движения продължават 15 такта, докато трае музиката на упражнение № 12. Тялото се обръща по посока на движението на Паневритмията и ръцете се свалят покрай тялото с длани надолу.

При това упражнение ръцете отиват при клякането до земята и я опират, без да отиват назад към гърба - за връзка с черната ложа, както мнозина го правят. При скачането и пляскането, веднага ръцете отиват напред под 45° и от това положение почваме следващото клякане.

13. „ТЪКАНЕ "

След радостта и издигането ни нагоре ние идваме пак на Земята, където ни предстои да градим основите на новия живот. Чрез прекръстосване енергиите на Любовта и Мъдростта ние създаваме условия за хармонично развитие на човешкия живот (играчите, които при започване на упражнението са били от вътрешната страна към центъра на кръга, разменят мястото си с този, който е от външната страна - става смяна на местата на двамата играчи).

При започване на упражнението десният от външния кръг прави две стъпки напред и при кръстосването той минава винаги пред левия вътрешен играч до края на упражнението.

Всеки ден, всеки час, всякоя минута ний сновем и тъчем най-красиви мисли, и живот свят и чист

във душите вливаме.

Първо движение:

1. Ръцете са поставени хоризонтално на гърдите с длани надолу и

допрени пръсти, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°. Правим крачка с десния крак напред и ръцете едновременно се разтварят хоризонтално напред и встрани с длани надолу. Правим крачка с левия крак напред и ръцете се връщат в изходно положение пред гърдите. Правят се осем такива крачки и левият крак се прибира до десния.

Нека мир и любов в сърца ни да царува, доброта, милосердие в нази да живей. Светлина и веселие навред да грей. Светлина и веселие навред да грей.

Второ движение.

2. Външният играч прави крачка с десния крак наляво пред левия, като разтваря едновременно ръцете хоризонтално напред и встрани, прави крачка с левия крак наляво и ръцете се връщат на изходното си положение пред гърдите. Правят се осем такива крачки наляво и външният играч отива на пътеката на вътрешния играч.

3. Вътрешният играч прави крачка с десния крак надясно, като разтваря ръцете си хоризонтално напред и встрани, прави крачка с левия си крак вляво пред десния и ръцете се връщат в изходното си положение пред гърдите. Правят се осем такива крачки и вътрешният играч отива на пътеката на външния играч.

Цветенцата аромат сладостен пилеят, птичките в небесна шир чуруликат, пеят. И дъждецът ромоли над ниви и ливади.

Повтаряме движенията от Първо движение:

Тъй и ний всеки ден, всякоя минута

ще работим, ще растем и добро ще сеем,

и в душите си красиви мисли ние да втъчем.

Повтаряме движенията от Второ движение.

Тези движения се повтарят 60 такта до края на мелодия № 13, когато краката се прибират и ръцете се свалят покрай тялото.

14."МИСЛИ "

След като сме съградили основите на новия живот, ние отправяме мислите си към менталния свят, за да възприемем оттам светлите идеи на възвишените същества, чрез които да изградим нашето духовно и Божествено тяло.

Мисли, право мисли. Мисли, право мисли.

1. Ръцете издигнати надясно и нагоре с длани надолу под ъгъл 45°. Главата - обърната надясно, а погледът е нагоре под ъгъл 45° по посока на движението на ръцете. Ръцете са опънати и бавно се свалят надолу и издигат наляво и нагоре с длани надолу под ъгъл от 45°, като едновременно главата следва движението на ръцете, и се обръща наляво и погледът е пак под 45° по посока на ръцете. Тези движения се изиграват на място 6 такта.

Свещени мисли за живота ти крепи. Свещени мисли за живота ти крепи.

2. Ръцете се свалят на височината на кръста, свити в лактите с длани една срещу друга. Правим стъпка с десния крак напред и ръцете правят кръгообразни движения от китките като сфера, в която ограждаме нещо ценно. Правим крачка с левия крак напред и пак същото движение с ръцете. Тези движения се повтарят 8 такта, при които се правят 24 стъпки.

Крепи, крепи, крепи.

Свещени мисли за живота ти крепи. Крепи, крепи, крепи.

Свещени мисли за живота ти крепи.

3. Правим крачка с десния крак напред, като едновременно ръцете се изнасят хоризонтално на височината на раменете с длани навън, вдигнати от китките вертикално нагоре. Свиваме малко ръцете в лактите и бутаме навън с длани леко, като изправяме ръцете си, като че подкрепяме нещо. Правим стъпка с левия крак и движенията на ръцете продължават всичко 3 стъпки.

Връщаме се на упражнение № 2 „Свещени мисли за живота ти крепи", и правим 6 стъпки, като движим ръцете си. След това цялото упражнение се изиграва от началото до края. DC 20 такта

15. „АОУМ" *

Аоум, Аоум, Аоум, Аоум. (4 пъти)

След като сме възприели и укрепили свещените мисли в нас, с тях ние се отправяме към Духа да ни помогне в мъчнотиите на живота. „Аоум" е любимата мелодия на Учителя - Свещена мелодия. Това е Ешуа - на еврейски Христос, когото Бог е поставил за наш Учител от хиляди векове и Който никога не е разпъван. Това е най-свещеното упражнение от Паневритмията, а някои наши приятели го играят като балет.

Играчите са наредени по посока на движението на Паневритмията, ръцете прибрани до тялото, погледът напред и нагоре под ъгъл 45°.

Правим крачка с десния крак напред, като едновременно дясната ръка се издига с длан надолу, напред и нагоре под ъгъл 45°, а лявата остава спусната покрай тялото, като правим полукрачка с левият крак.

Правим крачка с левия крак напред, а десният се повдига на пръсти, като едновременно прибираме дясната ръка до тялото си, а лявата издигаме опъната с длан надолу, напред и нагоре под ъгъл 45°, като правиме полукрачка с десният крак. Вижте във филма, който е заснет, как Учителят играе това упражнение. Тези движения продължават до края на мелодия № 15, която се състои от 7 такта плюс един ауфтакт. Правят се общо 7 стъпки

Упражнението се свири и играе 4 пъти за четирите свята, в които ние трябва да се подвизаваме: физически, духовен (астрален), умствен (ментален) и причинен. Това упражнение е един хубав метод за разрешаване на семейните, обществените, народните и общочовешките противоречия в живота.

При второто изсвирване на мелодията се сменят краката и се започва с левия крак и лявата ръка. При третото - с десния крак и ръка, и при четвъртото пак с левия крак и лявата ръка. След изсвирване на упражнението 4 пъти, 32 такта, ръцете се свалят до тялото и краката се събират един до друг.

16. „ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО"

Числото 16 означава връзване на злото и дявола. Тази Божествена свещ - Слънцето, озарява всички дела на хората, за да могат те да виждат добре погрешките си и да ги поправят и така злото да изчезне от нашия път. Изпълнени с духа на Словото, ние искаме да дадем ход на Божественото в себе си, да посрещнем великия Божий посланик - първия лъч на Слънцето на Живота.

Учителят отбелязва: „Една от най-хубавите ми песни е „Изгрява Слънцето". В нея нямаме нищо излишно, което да се махне, нито може да се добави нещо. Тя е една от най-сполучливите ми песни - песента за изгрева на Слънцето."

„Първата част на тази песен е за ума. „Изгрява слънцето" е за ума. Като храна е тя. Другото - „Сила жива", то е за сърцето да се обнови. Тук ритъмът трябва да се измени." ("Минало, настояще, бъдеще", с. 207)

Първо движение:

Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя.

* Забележка: Аоум е Троицата: Бог - Отец, Бог - Син и Бог - Дух, чрез които се даде Словото Божие на Земята. Учителя обяснява, че правилното му произнасяне е Аоум.

Двете ръце са поставени с длани към гърдите и пръстите опират на слънчевия възел, Погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.

1. Правим крачка с десния крак напред на пръсти, като едновременно издигаме ръцете нагоре над главата, образувайки венец с длани надолу.

„Хубаво е да не се допират пръстите - кръгът да не се затваря, а да има един малък отвор на венеца, от който да излизат мъчнотиите, които имаме в живота си" - Учителя

Левият крак се издига на пръсти, като правим полукрачка с левият крак.

2. Правим крачка с левия крак напред на пръсти, като едновременно с

това обръщаме ръцете си с дланите навън и ги сваляме хоризонтално с длани надолу на височината на раменете, като правим полукрачка с десният крак.

3. Правим крачка с десния крак напред, като едновременно с това обръщаме дланите на ръцете напред и ги прибираме върху слънчевия възел, а левият крак се повдига на пръсти и правим полустъпка с левия крак.

Тези три точки се изпълняват още веднъж, като при повторението започваме с левия крак и накрая ръцете се свалят надолу покрай тялото.

В торо движение:

Сила жива изворна течуща (4)

1. Правим крачка с десния крак напред, като същевременно ръцете са в крайно долно положение с длани нагоре, перпендикулярни на ръцете, и започваме да ги издигаме нагоре, сякаш гребем от живите сили на Природата. Правим крачка с левия крак и повдигаме нагоре ръцете за шест крачки на височината на раменете и така изпълваме цялото си тяло и сърцето с жизнени енергии, като завършваме движението с левия крак.

2. Правим крачка с десния крак напред, като левият се издига на пръсти, и веднага слагаме ръцете в долно изходно положение с длани обърнати нагоре, перпендикулярни на ръцете, и пак ги издигаме нагоре до височината на раменете.

Тези движения се повтарят 4 пъти по 6 крачки - всичко 24 стъпки или 24 такта от мелодия № 16 „Сила жива", като ръцете отиват спуснати надолу към тялото и краката се събират един до друг. При това движение на ръцете до височината на гърдите ние зареждаме сърцето си с жизнена сила и го лекуваме.

Макар , че 16-тото упражнени е най-хармоничното музикално упражнение на Учителя, в което няма нищо излишно, което да се махне, нито да се добави нещо и което като се изсвири 2 пъти, Слънцето от първият си лъч за 3 минути излиза цяло на хоризонта, Черната ложа създаде голям проблем със следващото движение - Зум ме зум. Новоизлюпени „учители" по Паневритмия, като Антония от Димитровград подържана от господин Благи Жеков наложи при стъпката с десният крак да отваряме ръцете си навън и при левият да приемаме. Ние сме отишли да посрещаме източника на живота - Слънцето и искаме да му дадем . Какво ще му дадем, като ние сме празни стомни? Ние отиваме да вземем от него сила, живот и здраве и Учителят играеше от долно положение на ръцете, отиват на гърдите и приемаше благословението, определено ни за днешният ден При стъпката с левият крак разтваряме ръцете напред и даваме на всички излишъкът от това, което сме приели. И упражнението завършва с ръцете на гърдите.

Това се потвърждава от Паневритмията описана от сестрите Елена Андреева, Мария Тодорова и Ярмила Менцелова, 1947 г., неиздадена. Всички други: Милка Периклиева, следващата 1983 г. на Ярмила, К. Въжаров и М. Митовска са с даване - отваряне на ръцете на гърдите.

Аз застанах здраво и с брат ми Костадин помним много добре как играеше Учителя - с взимане на десният крак и го наложихме в Паневритмията. Господин Жеков на събранието за Паневритмията в Салона на Славянското дружество каза: „Ние няма да слушаме възрастните братя и сестри какво казват, да ме извинят, а ние младите така сме решили и така ще бъде!" Всичките останали живи възрастни братя и сестри, играли Паневритмията по времето на Учителя бяха единодушни с мен, че първо взимаме от Слънцето, а след това даваме, като например сестра Мария Шопова, Мария Маркова и др. Най-важното за мене е, че аз съм гледал как играеше Учителя и не отстъпвам.

В беседата „Силите на природата" от МОК, с. 57 Учителят казва: „Зум представя затворен интервал". Значи песента започва със затворен интервал (взимане), който накрая се отваря - Зум значи вземам, а Ме зум - давам.

Трето движение:

Зум ме зум, зум ме зум, Бином тумето*.

1. Правим крачка с десния крак напред, а ръцете успоредно и хоризонтално с длани нагоре на височината на кръста се издигат и опират на гърдите. Правим крачка с левия крак напред и ръцете отиват в първоначалното си положение. И така се повтарят 7 крачки с тези движения, като завършваме с десния крак. Повтаряме упражнението, като правим стъпка с левия крак напред и завършваме с десния и ръцете са с длани, опрени на гърдите. Това са 6 такта и 14 крачки от трета част на упражнение № 16. Виждаме, че възприемането на енергиите става винаги, когато правим стъпка с десния крак, който е носител на новия живот и новите идеи, заложени в Словото.

„Слънцето, което изгрява, раздава и праща светлина. Значи, когато ти искаш като Слънцето да изгряваш, и ти раздавай светлина. Тъй както Слънцето прави, направи го и ти, там е хубавата песен. „Носи радост за живота тя" - тъй както Слънцето прави, ще го направиш и ти. Аз ставам съработник с него. То дава добър пример. И аз следвам тази музикална линия на тия движения в Природата... В умствения свят изгрява Слънцето." ("Минало, настояще, бъдеще", с. 106)

Значи и ние като Слънцето, като възприемем от него светлината и топлината, да я раздаваме на всички нуждаещи се безкористно.

В описанието на Паневритмията от 1938 г. и това на Мария Митовска е дадено, че ръцете първо се отварят навън, т.е. даваме, а след това отиват на гърдите и приемаме. Ние сме отишли да посрещаме Източника на Живота - Слънцето, и искаме първо да му дадем на него или на нашите ближни. Какво ще му дадем, когато по отношение на неговите богатства и възможности ние сме крайни сиромаси. Ние сме отишли първо да вземем нещо от Слънцето и излишното от това, което приемем, да го раздадем на нашите братя и сестри. Значи в третото движение на упражнение № 16 ние първо вземаме от Слънцето и след това даваме на ближните си.

Цялото упражнение се повтаря от началото до края.

Забележка: Има разлика в изписването на последната дума В някои от изданията е отпечатано "то мето", но в първото издание Практично приложение на музиката. 2 школна лекция на Общия окултен клас (II г.), 12.Х.1922 четвъртък, Ст. София. Русе, 1923, с. 8 е "тумето". (Е. Ангелова-Пенкова)

17. „КВАДРАТ "

След като сме посрещнали Божия представител на Земята - Слънцето, и сме приели неговата животворна светлина и топлина, ние се отправяме към четирите посоки на света, за да придобием съответни качества, с които да решим правилно противоречията в живота си. Квадратът - това е семейството, мъжът, жената, синът и дъщерята. За да можем успешно да се справим в живота с противоречията, ние трябва да придобием съответни добродетели. Когато играем упражнението и сме обърнати на изток, ние отиваме на изток, за да придобием и възприемем Божията правда и да изчезне всяка неправда от живота ни. След това се обръщаме на север, за да придобием Божията истина и да изчезне всяко робство от душата ни. Обръщаме се и отиваме на запад, за да придобием Божията мъдрост и да изчезне злото от нашия път. Накрая се обръщаме и отиваме на юг, за да придобием Божията добродетел и да се разпръснат всички лоши мисли в света. Квадратът е символ на духовния свят. Той е издълбан над скалата с надписите на Рила при чешмичката „Ръцете, които дават". Ние изиграваме два квадрата в упражнение № 17, за да разрешим мъчнотиите в духовния и във физическия си живот.

Когато играем на място и правим 4 крачки с десния и левия крак на място, като едновременно движим хоризонтално ръцете си с длани надолу на височината на гърдите, ние разчистваме всичките противоречия в живота си. Когато тръгваме напред и правим 8 крачки с десния и левия крак и в полукръгове разтваряме ръцете си нагоре над главата, ние се отваряме за онези живителни сили, чрез които да придобием Добродетел, Правда, Истина и Мъдрост - основа за нашия разумен живот.

Първо движение:

Слънцето грей,

трепти зората от живот и любов. Трепти зората,

грейнала в брилянтени лъчи.

1. Всички играещи застават с лице към центъра на кръга. Ръцете са на гърдите с допрени пръсти и длани надолу. Погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°. Правим крачка с десния крак надясно, като опираме земята само с пръстите му, а левият крак естествено се свива малко в коляното и се изправя, когато едновременно разтваряме двете ръце хоризонтално настрани с длани надолу на височината на гърдите.

2. Десният крак се връща на мястото си и ръцете на изходното си положение. При третия и четвъртия такт правим същите движения, но с левия крак. Така правим 4 крачки с десния и с левия крак на място и хоризонтални движения на ръцете.

Второ движение:

Всичко днес пей,

всичко днес сладкогласно пей за Божий ден,

за новий светъл Божи ден, за радост нова,

що в сърцата ни безспирно лей.

1. Ръцете са на гърдите с допрени пръсти и длани надолу, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45° и правим крачка с десния крак напред с лице, обърнато към центъра на кръга, като същевременно издигаме двете ръце отвесно нагоре над главата до горно положение, разтваряме ги с длани надолу и ги сваляме хоризонтално на височината на раменете. Правиме полукръгове при движението.

2. Правим крачка с левия крак напред и ръцете отиват на изходното си положение на гърдите. Правят се 8 крачки, като на последната крачка тялото се обръща под ъгъл 90° вляво. Повтаряме движенията на краката и ръцете от упражнението Първо движение и Второ движение и след това се обръщаме наляво под ъгъл 90°. С тези движения ние очертаваме два квадрата толкова, колкото трае музиката на упражнение № 17, с повторението от началото до края.

18. „КРАСОТА "

След като извървяхме двата квадрата на земния и духовния живот и приехме силите и енергиите на добродетелите, проектирани от квадрата, ние обръщаме погледа си към красивото и великото, което никога не се губи - към Бога, Който е вечната красота на живота.

Думите важат за 18-то и 19-то упражнение.

Всяка сутрин в ранен час Слънцето посрещаме. Лъчи, въздух и роса радват нашите сърца.

Вдъхновени мисли да потекат и красиви чувства да растат. Сладки зрели плодове да дават и живота вред да украсяват.

Грейнали лъчи навред. Бистро изворче шурти. Радост блика в целий свят. Птичка весело лети.

1. Участниците са в посоката на движението на Паневритмията със събрани крака и ръцете до тялото. Погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл

45°. Правим крачка с десния крак напред, левият се повдига на пръстите и дясната ръка с длан надолу се издига напред и нагоре под ъгъл 45°, а лявата ръка остава спусната до тялото, като преместваме левият крак половин крачка напред. Правим половин крачка с левия крак напред към десния и не се люлеем назад, както е описано в Паневритмията от 1938 г. и тази на Митовска, а постоянно се движим все напред.

2. Правим крачка с левия крак напред, десният се повдига леко на пръстите си и лявата ръка с длан надолу се издига напред и нагоре под ъгъл 45°, а дясната ръка е прибрана до тялото като преместваме десния крак половин крачка напред. Правим крачка с десния крак напред и тези движения от точка 1 и 2 се повтарят през цялото упражнение, докато трае музиката на упражнение № 18 -

90 такта.

19. „ПОДВИЖНОСТ "

След възприемане на красотата в живота и след като сме се доближили до Бога, ние даваме външен израз на нашето душевно разположение чрез меки, магнетични и пластични движения на ръцете.

1. Играещите остават с лице към центъра на кръга. Ръцете са насочени наляво и надолу, до тялото. Погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл от 45°.

Правим крачка с десния крак напред и изнасяме в полукръг ръцете надясно, като едновременно обръщаме и тялото надясно. Насочваме лявата си ръка напред и нагоре под ъгъл от 45°. а дясната е в права линия с нея назад и правим вълнообразни движения с двете ръце, опънати и прави, нагоре и надолу, като летене. Едновременно правим 4 крачки с десния и левия крак, като на последната крачка с левия крак тялото се обръща наляво.

2 Насочваме дясната си ръка напред и нагоре под ъгъл от 45°, а лявата е в прави линия с нея назад и правим вълнообразни движения с двете ръце опънати и прави, нагоре и надолу - като летене, с лице към центъра на кръга.

Едновременно правим 4 крачки с левия и десния крак, като на последната крачка с десния крак тялото се обръща надясно и ръцете в полукръг отиват надясно. Тези движения вдясно и вляво на ръцете, краката и тялото се повтарят до края на музиката на упражнение 18, която е същата като на упражнение 19 -

„Подвижност", от 90 такта. След последния такт ръцете се свалят покрай тялото и то се обръща напред по посока на движението на Паневритмията.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×