Jump to content
Светулка

ПЕНТАГРАМЪТ И РАЗВИТИЕТО НА ПЕТАТА ЧОВЕШКА РАСА.Светослав Няголов I. ВЪРХОВЕТЕ НА ПЕНТАГРАМА

Recommended Posts

ПЕНТАГРАМЪТ И РАЗВИТИЕТО НА ПЕТАТА ЧОВЕШКА РАСА.

Светослав Няголов

I. ВЪРХОВЕТЕ НА ПЕНТАГРАМА

Петте върха на човешкото развитие са и петте върха на Пентаграма.

Повдигането на човечеството започва с първия връх на човешкото развитие - върха на Добродетелта - (4), в планината Арарат, висока 5311 м., където спира Ноевият ковчег и продължава човешкото развитие при създадените нови условия на земята. Потомците на Ной са били високо посветени, разумни и са изпълнявали точно Волята Божия. Те образуват новото човечество след потопа и то започва да се разселва по необитаваната дотогава от хора Земя.Потомъкът на Ной - Аврам , намира благодат пред Бога и става родоначалник на евреите и арабите.

Вторият връх на човешкото развитие е Мория - на който Бог изпита любовта на Аврама. Връх Мория в Пентаграма е разположен на мястото на върха на Любовта - (2), където се намира свещеното око на Мъдростта, виждащо всичко.Там Аврам издържа отлично своя труден изпит и става родоначалник на човечеството . Повдигането му започва с добродетелта , а развитието и размножаването му - с върха на Любовта.

При развитието си човечеството достига до третия връх на Синайската планина, който съвпада с върха на Мъдростта в Пентаграма - (3). Там се изявява Божията Мъдрост, необходима за тогавашния етап на развитие на човечеството. Тук хората се спънаха и не можаха да изпълнят Божиите заповеди, дадени чрез Мойсея, и досега не могат да оправят живота си, объркан от многобройните им отклонения и престъпления, извършени от тях.

Четвъртият връх на човешкото развитие е върхът Тавор, висок - 561 м., на който Христос се преобрази пред учениците си, разговаря се с Мойсей и Илия и начерта пътя на човечеството в неговото развитие през петата и шестата раса. Този връх в развитието на човечеството съвпада с върха на Правдата (5), която като дойде на Земята, ще затопли сърцата на хората и те ще станат носители на Божията Любов. С нея хората ще се отопляват в шестата раса.

Петият връх е Голгота - най-високия духовен връх, на който Христос беше разпънат. Той даде велик пример на саможертва за повдигането на цялото човечество, паднало до допустимо най-ниското стъпало от своето развитие. Неговата кръв, пролята на Голгота, се вля в еврейската и голяма част от евреите се преобразиха и станаха негови ученици. Това е най-великата жертва, известна на Земята, направена от Христа за благото на цялото човечество. Голгота е върхът на Истината (1), с който човек в страданията си винаги прави връзка с Бога.

С използването на силите, които изтичат от тези пет върха, човек може да развие своите чакри, дарби и способности за дълбок, осмислен духовен живот. Като насочва напред първия връх на Добродетелта (Аарат) (4) - той може да си пробие път навсякъде в живота и постепенно да се повдигне и премине през седемте нива на добродетелта и стигне до Любовта, проявена в пълнота на Земята.

Държим с дясната ръка лъча на Любовта, а с лявата този на Правдата и казваме:

„ В изпълнението волята на Бога чрез Добродетелта е силата на човешката душа. " (3 пъти)

Така доброто, което сме намислили, ще се реализира в най-кратко време и ние ще станем служители на доброто и приятели на ангелската йерархия на Силите - съществата на доброто, които управляват жлъчката. Българинът в общочовешкия организъм е жлъчката и само доброто може да го издигне, за да заеме челното място на Земята, което Бог му е определил.

Използването силите на втория връх от човешкото развитие - този на Любовта, става като хванем с дясната си ръка върха на Истината, а с лявата Добродетелта и кажем:

„ В изпълнението волята на Бога чрез Любовта е силата на човешката душа. " (3 пъти)

Това е върхът на жертвата - Мория (2). Жертвата е първото условие за проявата и развитието на Любовта. Постепенно с прилагането на Любовта ние ще преминем през 7-те нейни нива и ще се доближим до най-високата ангелска йерархия, която пряко ръководи живота на всеки човек - Серафимите или „Братята на Любовта", или „Духовете на Божия венец". Тогава душите ни ще се слеят с Бога и ние ще станем Негови любими деца, ще развием ясновидството.

Третият връх в човешкото развитие е върхът на Мъдростта (Синайската планина) (3). С дясната ръка хващаме върха на Правдата, а с лявата върха на Истината и казваме, като насочваме Мъдростта напред:

„ В изпълнението волята н а Бога чрез Мъдростта е силата на човешката душа. " (3 пъти)

По този начин, като работим усилено с ума си ние можем да постигнем известни дарби и изправим някои свои недъзи. Работейки постоянно ние ще преминем през 7-те нива на Мъдростта и ще се приближим до йерархията на Херувимите, които управляват дробовете на хората - значи Мъдростта на Земята може да се постигне само с дълбоко дишане. Бог е във въздуха и чрез Него той влиза в нашето тяло и ни придава от своята Мъдрост.

Човешкото тяло е съставено от три триъгълника, обърнати с върха надолу, и един - носа, обърнат с върха нагоре. Главата е широка горе и триъгълна към брадата. Раменете са широки и се стесняват към кръста. От кръста към краката е третият триъгълник с върха надолу. Следователно, носът е представител на Божественото в нашето тяло и затова, когато Бог създаде човека от пръст, вдъхна живо дихание през носа му и той стана жива душа.

Учителят е дал най-правилните методи за дишане с любов, чрез които може да се развие Божествената Мъдрост, за разлика от методите на йогите и други подобни методи, дошли до нас от първите раси. Най-хубавият проводник за разпространяване на Божествените идеи и новото учение е въздухът. Мъдростта в човека е право пропорционална на неговите възможности да възприема и използва напълно праната, която така обилно му поднася въздухът. Така се придобива голяма физическа сила и всестранни духовни способност и - не преривна връзка с Бога. Когато хората решат да служат и изпълняват Волята Божия, Бог премахва кармата им и им дава най-хубави условия за развитие. Карма има само за тия, които не слушат Бога - не изпълняват Неговата воля.

Четвъртият връх в нашето развитие е Правдата (върхът Тавор) (5), където Христос повишава Своите намалени 78 милиона пъти вибрации и става светъл като Слънцето. Насочваме върха на Правдата напред, хващаме с дясната ръка върха на Добродетелта, а с лявата върха на Мъдростта и казваме:

„ В изпълнението Волята на Бога чрез Правдата е силата на човешката душа. " (3 пъти)

При усилена и сериозна работа ние може да преминем през седемте нива на Правдата и да се свържем с ангелската йерархия на Началствата, наречени Същества на „Божествената правда и свобода в света". Те управляват далака в човека и той се разстройва и увеличава, когато човек наруши принципа на Правдата в себе си. Началствата носят абсолютната Божия Правда, която ще стопли и загрее хората, ще стопи всичките недоразумения и премахне всяка неправда в живота ни. Правдата, изявена на Земята е предвестник на шестата раса.

Петият връх на Истината (Голгота) е най-мистичното и най-високото духовно място в Христовото време. Насочваме върха на Истината напред. Хващаме с дясната си ръка върха на Мъдростта, а с лявата върха на Любовта и казваме:

„ В изпълнението волята на Бога чрез Истината е силата на човешката душа. " (3 пъти)

Така ние получаваме Троицата - числото 123, проявения Бог на Земята в своята пълнота. Ако можем да преминем през седемте полета на Бог Отец, Бог Син и Бог Дух = Истината, чрез усилена духовна работа ние ще се слеем с Бога и ще станем едно с Него. Истината е Бог в своето съвършенство и абсолютна свобода на Духа.

Любовта говори с всичките същества, дори и с най-малките буболечки. Мъдростта говори с планетите, а Истината говори само със Слънцата. Далечна и велика е нейната цел. В развитието на шестата раса ние ще се издигнем до света на Истината и Хармонията, на Земята ще се въдвори в миниатюр Царството Божие.

Трябва добре да се знае, че повдигането в живота с петте добродетели е възможно само за ония ученици, които живеят в абсолютна чистота , имат абсолютно послушание към гласа на своя ръководител, абсолютно точно вършат възложената им работа и пазят пълна дискретност за всичко онова, което видят и знаят. Абсолютно послушание, абсолютна точност и абсолютна дискретност са

най-важните качества за влизане на ученика във вътрешната Школа на Учителя - на Бога.

Стотици и хиляди пъти ние сме минавали през петте върха на Пентаграмът: убивали са ни, горили са ни на клади, хвърляли са ни на зверовете, докато изработим качествата, необходими да станем братя и сестри, да присъстваме в школата на Великия Учител - Беинса Дуно, на Бога, и да съставлявяме земната аура на Учителя - необходимо условие за предаване на Словото Божие на човечеството. Преди 2000 години ние сме били онези евреи от тълпата, които са викали за Христа :"Разпни го!" Но когато част от неговата кръв прониква в нас, ние се пробуждаме за един нов живот и ставаме негови верни последователи. Всички римляни, които нанасят 80000 удара на Христа в Преторията, стават негови верни последователи. На всекиго, който го удря веднъж, му се схваща ръката, намества се умът му и той не може да го удари вече втори път.

Учителят при една беседа на Общия клас говори за сказката, която Христос изнася върху блаженствата, и се обръща към сестра Белева и брат Белев, и ги кара да си спомнят какво още Христос е говорил за блаженствата, което не е написано в Евангелието, понеже те са присъствали на тази сказка. Те правят усилия, но нищо не могат да си спомнят. Тогава ние всички сме станали ученици на Христа и Учителя, и винаги сме участвали в общите големи братски начинания, провеждани на Земята.

Пентаграмът е символ на човешкото развитие и оформянето на петте сетива в човека: вкус, мирис, осезание, слух и външно виждане.

Учителят получава картината на Пентаграмът във видение през 1898 г. и работи усилено с нея. В този вид, даден ни от Учителя със своите знаци и картини, Пентаграмът не е известен на никого от древните учени и е идеално средство за подпомагане на учениците в трудния им път за възприемане на Словото и достигане на съвършенството.

При срещата на Веригата през 1911 г., на която присъстват 32-ма души, Учителят раздава на всеки участник по едно печатно копие от картината на Пентаграмът с размер 1 метър на 0,5 метъра. На върха на Пентаграмът е нарисуван образът на Христа. Учителят дава подробни обяснения как да се използва Пентаграмът. Учителят определя сумата за заплащане на Пентаграмът да бъде от

1 до 100 лева с определени числа, и на когото колкото му се внуши по интуиция, толкова да плати. Повечето от приятелите обаче дават по една жълтица.

На следващата -1912 година, Учителят казва, че няма да раздава повече картини на Пентаграмът, защото някои ученици не са ги използвали правилно и са си навлекли големи нещастия.

Един брат получава Пентаграмът от Учителя, занася го вкъщи и го закача на стената в стаята си. От този ден всичките му работи тръгват наопаки. Започва да губи в търговията, с която се занимава. Членовете на семейството му се разболяват и накрая се запалва къщата му и едва я спасяват от пълно изгаряне. Отива при Учителя и му казва за злощастията, които са го сполетели след занасянето на Пентаграмът в дома си, и Му иска обяснение. Учителят му казва: „Брат, иди да видиш как си поставил Пентаграмът на стената." Той отива в стаята си и вижда, че картината на Пентаграмът е закачена с върха надолу. Чрез Пентаграмът, обърнат с образа на Христос надолу, в неговия дом идват всички адови сили от центъра на Земята и изведнъж се събужда цялата му карма, събрана от вековете, за да я изплати в кратък срок. Той веднага оправил Пентаграмът с Христос нагоре и от този ден животът му рязко се променил в положителна посока и страданията изчезнали от дома му.

На Събора през 1922 г. Учителят поставя в горницата една цветна картина с изображение на Пентаграмът, с размери 1.80 -1.38 м, изработен с бледи бои от художника Шлятер. Това е същият този ученик на Учителя, с когото Той е работил, когато е бил като студент в Америка.

През 1895 г. Шлятер, по професия обущар, започва изведнъж да лекува болни хора - до 15 000 души на ден, само с магнетизъм - докосване и милване на хората. Никога не лекува престъпници и убийци и им казва, че те са престъпници и не може да ги лекува. След половин година лекуване той изчезва безследно и американците дълго време го търсят, но напразно. Повикан е от Учителя да нарисува цветната картина на Пентаграмът. В България той е неизвестен като художник. Известно ни е, че Шлятер е един голям славянски дух, който много сполучливо нарисува образа на Учителя с разтворени две ръце, които благославят от върха на Истината в Пентаграмът. Това е Пентаграмът, показващ пътя на ученика в Школата на Бялото Братство, ръководена лично от Бога - Беинса Дуно.

Учителят казва: "Преди 2000 години беше Синът, а сега е Отец." Скоро Шлятер изчезва от братските среди и Учителят не говори нищо повече за него.

В цветният Пентаграм са въведени подписът на Светия Дух, на Учителя, крилатото колело под сабята и светещото кълбо. Крилатото колело е символ на Вечния Дух, който оживотворява и разсейва тъмнината и внася виделината навсякъде по света. Това е „виделината, която свети в тъмнината и тъмнината я не обвзе". Този Дух на виделината ще повдигне всички низши астрални духове, ще ги изкачи горе, в Божествения свят, да се съединят с Бога, да се обединят с Бога, да станат едно общо, едно цяло с Бога.

Този Дух е дал и свещеният знак - „е двойно" на българите и славянството, като реликва, който означава съвпад на Слънцето със Сатурн, т.е. съединяване на човешкия егоизъм и материализъм с Божията Любов и Неговата Светлина - условия за влизане в Шестата - Светеща раса, на Любовта. Руснаците са използвали този знак, като го слагат в левия ъгъл на всичките си бойни знамена. Сега обаче той е изхвърлен от руската и българската азбука като ненужен, в резултат на което животът на двата народа се влошава. Учителят казва, че животът на българите се стимулира духовно от използването на този знак и се насочва към принципите на Божествения живот. Ако българите го премахнат от своята азбука, те ще закъсат много - ще станат груби материалисти, лишени от животворната слънчева светлина, и ще се загубят като държава.

Окото на Мъдростта е вписано в равностранен триъгълник, а не в кръг, както в черно-белия Пентаграм. Отгоре над цветната дъга, която обкръжава в кръг Пентаграмът, има три молещи се ангели, насочени към Учителя, а отдолу - пет малки чисти, Божествени деца.

Надписът и в двата Пентаграма е;

"В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа" , като думата „Бога" е в средата на зенита, разделена от върха на Истината.

„Учителят ни показа най-голямата и единствена по рода си Пентаграма, която принадлежи на Братството, рисувана с бледи цветни бои, и с всичките и символи, релефно изрисувани. На горния връх е образът на Учителя. Няма болест, която да не може да се излекува пред тази картина. Това е оригинала. Този образ да бъде постоянно в умът ви.

(Беседи, обяснение и упътвания от Учителя. Дадени на учениците от Всемирното

Бяло Братство при срещата им в гр. Търново, през лятото 1922г. [София, 1922], с.288

„Тази картина показва вашето сегашно състояние /Пентаграмата/. Вие сте всички в тъмнина. Целият фон е тъмнина. Вие излизате от тъмнината, не сте още в светлината. Туй е тъмнината, в която всички се движат. Този е третият път надясно, под свещения подпис на Духа - пътят към съвършенството, той е новата епоха, новият живот. А тази глава /на Христос в черно-белия Пентаграм/ показва сегашното състояние на хората, на учениците, които Го следват. Туй е пътят. Ние означаваме Добродетелта с белия цвят, Правдата - със зеления цвят (това е материалния свят), Любовта - с розовия цвят (това е астралният свят, а в по-висшите му проявления той се губи, душата се губи в полето на Нирвана), Истината • със синия цвят, или висшето ментално поле, и Мъдростта - с жълтия цвят.

Добродетелта - белия цвят, Правдата - зеления, Любовта - розовия, Мъдростта - жълтия и Истината - синия.

Тия цветове, тия добродетели ще ги носите в умовете си, ще ги опитвате и ще се ползвате."

Беседи, обяснение и упътвания от Учителя. Дадени на учениците от Всемирното

Бяло Братство при срещата им в гр. Търново, през лятото 1922г. [София, 1922], с.252)

Служителите на Църквата научават за цветната картина с Пентаграмът, с образа на Учителя отгоре, и подемат злостна кампания, като критикуват в пресата Учителя, че е направил приживе икона със своя образ. През 1925 г. по нареждане на Синода полицията отива в братската вила в Търново, прави обиск и взема от живеещия там брат Стамат Михайлов всички картини, украсяващи горницата, заедно с цветният Пентаграм.

Учителят казва: " Една година, преди да вземат цветния Пентаграм, аз изтеглих всички живи сили от тази картина и тя не може да ползва хората, които са я взели."

Брат Любомир Лулчев научава за този обиск в колибата, отива в Търново в полицията, облечен като полковник, и освобождава картината на цветния Пентаграм и го занася на Учителя. Но Учителят повече не поставя никъде тази картина, за да се лекуват приятелите, понеже изтегли от нея всичките окултни сили. Тя остава да служи като учебно помагало на приятелите при подготовката за влизането им в шестата раса.

Имаме няколко Пентаграма.

Първият е черно-белият с образа на Христос на върха.

Вторият е цветният с образа на Учителя, който благославя душите.

Имаме музикален Пентаграм, Пентаграм в Паневритмията, създаден от Учителя по идея и предложение на брат Цочо Диков.

Пентаграми, направени на златни медальони и значки с карфици за братята. А самият човек с разперени ръце и крака представлява живия Пентаграм в движение.

Ние постоянно живеем в един от петте върха на Пентаграмът.

В астрологията, човек може да намери в хороскопа си къде трябва да работи най-силно - с коя добродетел, като построи Пентаграмът и постави върха на Истината в медиум цели - зенита на хороскопа, където са свръхсъзнанието и връзката на човека с Бога, а другите четири точки да отбележи в разстояние на 72 градуса една от друга, като започне от върха. Ако в даден връх има добротворци - добротворни планети, този човек живее и работи с тази добродетел. Ако някой връх от построения върху хороскопа Пентаграм е зает от злотворни планети, то този човек няма тази добродетел и дълго време трябва да работи за да я придобие. Това са 5 животворящи центъра, от които идват енергии към човека от съответните добродетели. Така човек може да разбере кои добродетели е изработил досега и за кои още много трябва да работи в този живот.

Използването на Пентаграмът датира от дълбока древност. Той е Соломонов знак и с този символ са си служили много окултни школи за своето духовно повдигане.

Пентаграмът е символ на петте велики добродетели - петте велики принципа: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Чрез ъгъла на Добродетелта - левия крак на човека, става повдигането. Това са петте качества, които трябва човек да изработи у себе си, за да стане съвършен. Във всичко пулсира живият Бог и хората, рано или късно, ще осъществят Божия замисъл - чрез силите на Пентаграмът да намерят пътя към истинския живот.

Пентаграмът представлява велики и разумни течения в живата природа - течения на светлината, които индусите наричат „прана". Те се наричат още „движения на праната" или „течения на живота". Това са пет велики центъра, в които стават разумни процеси. Те представляват от себе си 5 положителни и 5 отрицателни сили. Възходящите или положителни сили, се намират по върховете на Пентаграмът, обърнат с върха си нагоре, а низходящите, т.е отрицателните, се намират във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу.

Пентаграмът хармонира ума и сърцето на човека и му показва, че той може да живее и да разреши правилно задачите си само с помощта на своя Отец - Бога. Той е извор на светлина, на динамична и магическа сила. От Пентаграмът струят лъчи от всички посоки. Този символ има благоприятно влияние и може да съдейства на ученика, понеже създава около него благоприятна аура чрез окултните сили, които изтичат от него. Но ако човек не живее в чистота на мислите, чувствата и постъпките си, Пентаграмът има обратно действие. Затова трябва да се носи само от хора с пробудено съзнание, ученици, просветени, адепти Човек никога не бива да поставя този символ с върха надолу, защото така той поканва целия ад на гости в дома си. Пентаграмът има два равнобедрени триъгълника с върха надолу - Правдата и Добродетелта, един с върха нагоре - Истината - възкачване, спасение, стремеж към Бога. В равнобедрения триъгълник са скрит и всички възможности за постижения.

Пентаграмът до известна степен наподобява човешкото тяло, когато е в разкрачено положение и с разперени встрани ръце. Главата е Истината, десният крак е Правдата, дясната ръка е Мъдростта, левият крак -Добродетелта, лявата ръка -Любовта

Когато се явява едно възвишено същество на някой земен човек, то носи на челото си една петоъгълна звезда, с която осветява пътя си. Отрицателните същества нямат такива символи на тялото.

Комунистите взеха от Братството петолъчката - Пентаграмът за свой символ. Понеже те не прилагат принципа на Любовта, този символ разруши съюзната им държава и напълно ще очисти човечеството от злото и насилието.

В Пентаграмът има пет малки триъгълника и един петоъгълник в средата, обърнат с върха надолу, където се намират змиите. Виждаме от картината на Пентаграмът, че главата на дявола е мистично вътре в нас. Там човек всякога се намира в противоречие с Божественото в себе си. Законът е такъв.

Когато хората живеят свободно в рая, те са надарени със светъл ум и са на нивото на ангелите, с техните сили и възможности. Животните заемат мястото на хората и са като нас, хората, каквито сме сега. Те са родени от Адам и той им дава имената. Когато идва Ева, тя става ботаничка и се занимава с растенията.

Първите хора нямат отделителна система, и в рая съществува абсолютна чистота. Те се хранят с плодове и ако някой път приемат повече храна, тя се изхвърля през порите на кожата им. Човечеството ще стигне до това положение - да няма нужда от отделителна система, чак след 700 000 години, след преминаването му през Шестата раса - на Любовта и Седмата раса - на Истината, и достигне 33- годишна духовна възраст - един пълен Слънчев период. Тогава то ще започне един нов цикъл на развитие, като служител Божий в ангелската йерархия, много по- висок от сегашната човешка степен на развитие, в която сега се намира.

Адам и Ева са облечени в разкошни златни царски мантии. Когато пожелават да станат като Бога и ядат от плода на забраненото дърво, черният адепт им взема красивите мантии и влага в телата им полова и отделителна система, чрез които ги държи в подчинение и послушание. Тогава те виждат, че са голи, и се крият от Бога, който ги търси.

Половите органи са тясно свързани с главния мозък, с хилядолистника, и всяко неразумно използване на тази енергия намалява умствената енергия и човек става слуга на Луцифер - забравя Бога. Започва да мисли не с главния Божествен мозък, а с малкия - свързан с низшите желания. След изгонването на Адам и Ева от рая, Адам се отказва да ражда повече и оставя тази функция на Ева, тъй както Бог им нарежда, когато ги изгонва от Рая:

"Жената да ражда в мъки, а мъжът - с пот на челото да изкарва прехраната." Бог задоволява желанието на хората да създават форми като Него и влял в душата на жената не преривен стремеж да роди и отгледа едно дете на Земята. Всъщност, Бог създава детето, а жената е само едно условие то да дойде.

Неразумната постъпка на Адам и Ева предизвиква зараза в Рая и Бог, за да го запази, изгонва носителите и навън, като поставя пред вратата му един ангел с огнен меч да пази и не допусне хората да влезат отново в Рая и ядат от дървото на Живота и станат безсмъртни.

Един анекдот: „Бог в своята велика Правда решава да намали страданията на жената при раждането наполовина и вместо нея да се мъчи бащата на детето, заченато от нея. Това продължава известно време, докато един ден една жена започнала да ражда, но вместо да се мъчи мъжът и, започнал да се мъчи съседът. Жените не искат никой да знае тайните на живота им, събират се заедно и правят прошение до Бога да премахне това улеснение, което им е дал при раждането, и само те да страдат. Бог изпълнява желанието им и оттогава досега само жените страдат при раждането."

Понеже жената е по-стар дух от мъжа и с по-съвършено тяло, Бог и дава най-важната задача в живота - да отглежда и възпитава децата. Ако дадат на един мъж да гледа едно малко дете, той може да издържи на тази работа най-много един месец, ще го зареже, като каже, че не може повече да се разправя с такова плачливо и своенравно дете, а майката отглежда децата с любов и се грижи за тях през целия си живот.

Всеки полов акт представлява обръщане на Пентаграма с върха надолу - отиване на съществото до центъра на ада. Затова Учителят препоръчва на своите ученици абсолютно чист живот, за да може всичката енергия на човека да бъде отправена към Бога за пробуждане на висшите центрове на главата - особено „Любов към Бога", за неговото възходящо развитие.

Вие не можете да бъдете едновременно в хармония с Божествения и физическия свят. Ако сте в хармония с физическия свят, ще бъдете в противоречие с Божествения свят, ако сте в хармония с Божествения свят - ще бъдете в противоречие с физическия свят. Да бъдете в хармония едновременно с двата свята - това е невъзможно. Това не е абсолютно невъзможно, но при сегашните условия, в които се намира човек, той не може да постигне тази хармония, Това е задача, постижима само от боговете. Защо е невъзможно? Защото в човека има едновременно две течения: едното течение отива надолу, към Земята, а другото течение отива нагоре, към Слънцето Всички философи, мъдреци и учители на човечеството твърдят, че човек едновременно не може да угоди на физическия и Божествения свят - на Бога и на Мамона.

Щом искаш да угодиш на Божествения свят, ще обърнеш Пентаграмът с върха нагоре; искаш ли да угодиш на физическия свят - ще обърнеш Пентаграмът с върха надолу.

Триъгълникът 1 с върха нагоре представлява Божествения свят, а двата триъгълника надолу 4 и 5 - Добродетелта и Правдата, представляват физическия свят. Ако обърнеш Божествения свят надолу, а физическия свят нагоре, тогава ти ще бъдеш справедлив спрямо света, но несправедлив към вътрешния закон и ще изпаднеш в противоречие с Божествения свят в себе си. Тези два принципа са в самия човек. Някои искат да изхвърлят Пентаграмът от себе си. Това не може да стане по никакъв начин.

Ако се разгледа шестоъгълникът - Соломоновият знак - и в него има преплетени триъгълници, но той се отнася до макрокосмоса, докато Пентаграмът се отнася конкретно до човешкия живот.

Само в Пентаграмът вие можете да намерите правилния израз на вашия индивидуален живот към вас и към обществото, както и различните начини, по които трябва да постъпвате във всеки даден случай. Лицето, с което ще имате известни отношения, ще поставите на върха, горе, в числото 1. Върховете на Пентаграмът ще се движат тъй, че целият Пентаграм да бъде в постоянно движение.

Най-добре е движението на върховете да върви по посоката на движението на Земята, или както се движи Паневритмията. Ако започнем с Истината на върха, след това ще поставим Мъдростта, Правдата, Добродетелта и накрая Любовта, като усилено мислим и работим с Добродетелта, която сме поставили на върха.

Най-първо ви предстои да намерите къде е поставено лицето, с което ще имате известни отношения: дали в точката 1,2,3, 4 или 5 на Пентаграмът.

Във външния кръг на развитието на човека в материалния свят Учителят поставя числото 1 при върха на Добродетелта, 2 - при Любовта, 3 - при Истината, 4

- при Мъдростта, и 5 - при Правдата.

Числата по върховете показват положителните или отрицателните принципи, които действат в човека за всеки даден момент И тогава спрямо този човек вие ще действате с добродетели, съответно на това място.Ако този човек се намира на мястото на числото 2 - Любовта, вие ще действате спрямо него с Мъдростта, а не с Добродетелта. Той има знания и затова оттам ще започнете с нето. Ако този човек се намира при числото 1 - на Добродетелта, върху него трябва да се действа с Любовта, да се смекчи сърцето му, защото единицата е най-силният, най-суровият принцип, който трябва да се смекчи. Любовта ражда Доброто. Ако някой човек се намира при 3 - Истината, ще му се въздейства чрез Истината, защото той обича Свободата. Когато някой човек се намира при 4 - Мъдростта, ще му се въздейства с Доброто. Ако се намира при 5 - Правдата, ще му се въздейства с Правдата. Правдата е Божествен атрибут, който трябва да се приложи еднакво към всички същества.

В Шестата - Светеща раса, хората ще се отопляват от човешките сърца, в които Божията Правда ще обитава.

Следователно с всеки човек ще се постъпва специално, според това, на коя страна на Пентаграма се намира той. По същия начин ще действате и спрямо себе си, защото всякога не сте на едно и също място в Пентаграма. Някога се намирате при числото 1, друг път - при 2, после при З и т.н. При това числото 3 не е всякога връх на Пентаграмът. Някой път числото 1 става главен център, друг път - числото 2 или 4, или 5, и т.н. Съобразно това движение вие трябва да нареждате отношенията си спрямо хората. Че това е така, вие виждате от отношенията ви например към малките деца. Докато детето е малко, вие му давате бонбончета, милвате го по главата, по лицето, но когато порасне, като стане ученик в гимназията, или студент в университета, отношенията ви към него се изменят, като към възрастен човек. Това показва, че неговият Пентаграм се е завъртял. Тъй щото вашите чувства, вашите отношения както към самите вас, така и към другите хора, постоянно се изменят. Значи центровете 1,2,3,4, и 5 в Пентаграмът постоянно се движат - менят местата си. Щом известен център се измени по отношение към Слънцето, се образува дъгообразно движение, а не движение по права линия. Обаче докато новият център се сформира и заеме своето положение в съзнанието ви, ще станат известни пертурбации. Докато тази дъга се движи, т.е. докато изминете ъгъла, равен на 72 градуса/360:5=72/ , вие ще усещате тези пертурбации. Някога тази смяна ще бъде възходяща, а някога в низходяща степен, ще зависи от това, в каква посока се движите - нагоре към Слънцето или надолу, към Земята. Ако посоката ви е надолу, към Земята, значи движението става във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу, ако посоката е нагоре, към Слънцето, значи движението става по върховете на Пентаграмът, чийто връх е обърнат нагоре. Щом силите дойдат в нормалното си положение, започва ново движение, нова пертурбация и т.н. Това са движения на прилив и отлив, които стават периодически.

Учителят дава и друго определение на числата по върховете на Пентаграмът.

Числото 1 представлява Божествената страна / Бог - Добродетелта /. Човек познава Бога само с Доброделта, която проявява. Когато Бог се ограничава, ражда са Доброто в света. Оттам движението върви към върха 2 - Любовта, дето е човекът. От върха 2 движението отива към върха 4 - Мъдростта, повторно отиване към Бога, но вече конкретно проявен в обществото. От върха 4 движението отива към върха 3 - Истината. Тройката е неутрално число, което показва отношението към самия себе си.

Числото 3 е домът, отношението на човека към неговите приятели, близки, но не и към народа и външните хора. Най-после движението слиза към числото 5 - Правдата.

Всички добродетели в Пентаграмът представляват пътя, през който човешката душа трябва да мине. Това е синтез на програмата в пътя на ученика. Пентаграмът има три основни части - външен кръг, вътрешен кръг и център, надписи и букви. Ще ги разгледаме последователно в черно - белия Пентаграм, който показва развоя на християнството от преди 2000 години досега. .

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×