Jump to content

Формули 356 - 373 Аз в тях и Ти в мене


Recommended Posts

Формули

„Аз в тях u Ти в мене"

Ев. Йо. 17:23

формула 356

Господи, както работят разумните същества на небето, така искам и аз да работя на земята.

формула 357

Да се прослави Бог във всички Свои дела и в моята душа. И да се възцарят всичките Негови добродетели по лицето на всичката земя и в моя ум, и в моето сърце. И да бъде всичко живо и разумно в един ум и едно сърце. И аз, живият и разумният, да съм едно с тях. Така през всичките векове. Така да бъда и аз през всичките векове.

Амин.

формула 358

Прави се дълбоко дишане.

Вдишване: Господи, благодаря Ти, че си влязъл в мен.

Задържане: Господи, благодаря Ти, че си в мен.

Издишване: Господи, благодаря Ти, че остави Твоето благоволение в мен.

формула 359

Моят живот е израз на Великото начало в света, но и аз мога да бъда израз на това Велико начало.

формула 360

Господи, понеже в началото Ти вдъхна живо дихание през носа ми, благослови пътя, през който животът влезе.

При изговарянето на тези думи, леко се прекарва десният показалец по носа, като се почне от междувеждието и се стигне до неговия връх.

После показалецът се прекарва леко по дясната вежда, като се почне от носа навън и се изговаря:

Господи, дай ми светлина да разбирам границата между физическия и духовния свят и да мога да минавам правилно от единия в другия.

Същата формула се повтаря и с погалване на лявата вежда. А когато се произнася следващата формула, десният показалец се прекарва по ръба на дясното ухо; същото се прави и с лявото ухо:

Господи дай ми възможност да чувам ясно Твоите думи, да Те разбирам правилно, пък и аз да бъда разбран.

формула 361

Велики Господи, Ти, който си създал човека, Ти, който си създал вселената, обгради тази вселена, що си създал, а заедно с нея обгради и нас с Твоята велика любов! Божията любов ще ни освежи, ще даде мир на всички човешки души. (три пъти)

формула 362

Аз съм ангел — вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на земята.

формула 363

Вечер преди лягане поставете лявата си ръка в средата на гърба с длан, обърната навън, а дясната ръка - с длан на слънчевия възел и мислено кажете:

Бог е светлина!

Помислете върху това около две минути и после пак мислено кажете:

Ангелите са топлина!

След като помислите, следва:

Всички човеци са добрина!

След това произнесете:

Бог в мен е светлина! Духът в мен е топлина! Моята душа е добрина!

формула 364

Братство, единство, свобода да всади Господ в нашите сърца.

формула 365

Аз разполагам с неизчерпаемо богатство. Аз живея в изобилието на Божествената любов, дишам светлината на Божествената мъдрост, движа се във великата Божия истина, която носи свобода и простор за душите, като раздвижвам всичко, което Бог ми дава.

формула 366

Вяра жива, любов непрестанна, доброта постоянна, и Господ ще прати Своето благословение.

формула 367

При влизане в дома на приятел, той ще те посрещне с думите:

Няма любов като Божията любов.

Ти ще му отвърнеш:

Моята любов за теб ще бъде като Божията любов.

Тогава той ще ти каже:

Само Божията любов е любов.

А ти ще му отвърнеш като на брат:

Само в моята любов ти ще ме познаеш.

На излизане приятелят ще те изпроводи с думите:

Няма любов като Божията любов.

Отговаряш:

Само в проявената Божия любов ти ще ме познаеш.

формула 368

Пази и закрепвай ни, Господи, и въздигни всичко в славата Си! (три пъти)

формула 369

Аз съм лист от Божественото дърво и никой не може да ме откъсне от Него! Докато съм на Това дърво и изпълнявам известна функция, аз ще живея с радост и прехраната ми е осигурена, (три пъти)

формула 370

У всички хора по света да се усили любовта им към Бога и желанието им да Му служат.

Казва се три пъти навън, на открито.

формула - упражнение 371

Дадено при изкачване на връх Мусала на 28 юли 1928 г. и записано в лекцията „Единство и общност".

Сега оттук ще изпратим поздрав на всички приятели, които се намират на изток и на запад, на север и на юг. Ще изпратим поздрав на всички братства, които съставят ордена на Великото Бяло братство. Ще изпратим поздрав на всички пробудени души, които вършат волята Божия.

Всички се нареждат в кръг и се хващат за ръце, като през един човек дясната ръка се издига нагоре с лявата на десния съсед, а лявата се спуща надолу с дясната на левия съсед. Произнася се:

Уповавай на Господа с всичкото си сърце и с всичкия си ум. Във всичките си пътища познавай само Бога! Той ще оправи стъпките ти.

При същото положение се произнасят и думите:

Ще служа Господу с ума си, със сърцето си и със силата си. Ще ходя в пътя Господен с любовта си, с вярата си, със силата си и ще познавам Господа в живота си с душата си, със сърцето си и с ума си. И това е живот вечен - да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога, и Господа Исуса Христа, когото си изпратил.

Прави се смяна на ръцете — онези, които са долу, се издигат, а вдигнатите се свалят. При новото положение на ръцете се произнася:

Да се съединят любовта, вярата и надеждата в сърцата ни и да се прослави Господ в душите ни.

Коленичи се на лявото коляно, а десният крак е сгънат под прав ъгъл. В това положение се произнася:

Да се съединят любовта, вярата и надеждата в сърцата ни и да се прослави Господ в душите ни.

формула - упражнение 372

Да вземем участие в Божията работа означава да мислим, да чувстваме и да постъпваме като Бога. В природата трябва да работим по новия начин, а именно — както Бог работи. Той работи по всесъвършен начин.

Бог е дълготърпелив. Ние ще бъдем търпеливи.

Бог е всемъдър. Ние ще бъдем мъдри.

Бог е вселюбящ. Ние ще бъдем любещи.

Бог е всесилен. Ние ще бъдем силни.

Бог е това, което ни подтиква да мислим и да работим.

Паднал си духом, Той те повдига нагоре. Искаш да умреш, Той ти дава подтик да живееш. Не искаш да работиш, Бог отвътре ти казва: Иди да работиш!

Размишление

Вашата любов към Бога се проявява в три направления: първо, в стремление, което значи правда; второ, в единство, което значи добродетел; и трето, в образ, което значи живот. А Божията любов спрямо вас се показва в падение, което значи истина; в страдание, което значи благост; и в смърт, което значи осиновление.

формула 373

Като се ръкуваш с някого, мислено кажи:

Всичко хубаво, което е в мен, в моята душа, да бъде и твое.

Благославям те и ти предавам от мен най-хубавото.

Ще предадете хубостта на Божественото. Хубостта ще я приемете от водата, светлината, хляба, плодовете и ще я придадете на ближните.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...