Jump to content
Ани

13. Трите прояви на Любовта, 22 февруари 1934 г.

Recommended Posts

ТРИТЕ ПРОЯВИ НА ЛЮБОВТА

Любовта има три прояви в света. Първата проява е чрез човешкия дух - това е Божествената Любов. Втората проява е чрез човешката душа, това е духовната любов, това е този принцип, от който произтича животът, а третата проява е на физическия човек - това е физическата любов, от която произтича движението. Всяко движение се дължи на физическата проява на любовта. Съвременните физици не приемат такива твърдения за обяснение на движението, но безразлично е за нас, какво мислят те. За нас са важни фактите, които ни разкриват великата и разумна Реалност в света, а не своеобразните мнения на разните хора.

Мислим ли правилно, това ще е полезно за нас, защото по такъв начин няма да сме в стълкновение с Реалността, а като не мислим правилно, ние сме в стълкновение с Реалността и животът ни ще бъде нещастен.

Като говоря за Любовта, аз не я разглеждам като правила в морално отношение - как трябва да се обичаме. За мен това не съставлява тема за разговор. Аз говоря за Любовта като космична сила, като основа и същина на Битието и Живота. Това, което съдържа в себе си човешката свобода, това е силата на Любовта. Човек, който иска да се освободи от всички ограничения в живота си, непременно трябва да има такова разбиране за Любовта. Не е въпрос за гражданската свобода, която е само частично проявление на свободата. Под свобода, в най-простия смисъл, се подразбира човек да е свободен да мисли, да чувства и да постъпва - няма да казвам: „както намери за добре“, а само да е свободен да мисли, да чувства и да постъпва. Щом кажем: „както аз искам“, или „както другите искат“ - това е вече ограничение. Ограничението си има своя смисъл само при известни условия, само при известна фаза в развитието. То е като една обвивка около човека, както черупката около яйцето. И човек сам трябва да премахне тази обвивка, която го ограничава, като за това има ръководството на един учител, който разбира законите на това освобождение. А освобождението е необходимо, за да влезем в пряк контакт с външния свят, с реалния свят. Само тогава ще разберем Любовта.

Любовта трябва да се проучва, а хората казват: „Любовта трябва да се чувства“. Право е, че трябва да се чувства, защото чувствата са проводници, чрез които Любовта се проявява. Но Любовта не само трябва да се чувства, но тя трябва да се проучва. Първо Любовта трябва да се проучва като разумна сила, която има и свое практическо приложение в света. Като проучвате Любовта, не започвайте от сегашната любов, която имате, защото туй, което имате, това са вашите чувствания. Вие като имате известно разположение и чувство на симпатия към някого, наричате това любов. Всъщност това не е още любов. Че имате известно чувстване, това е вярно, но че имате любов, това е още въпрос.

Любовта се отличава с едно качество, че е вечно в движение; в нея няма прекъсване. Животът, който произтича от любовта, е вечен и непреривен. Там където има прекъсване на живота, това показва, че има някаква странична сила или материя, която прави едно малко нарушение в проявата на това вечно движение в любовта. Когато говорим за Любовта, вие веднага си я представяте в отношенията между мъжете и жените. В отношенията между мъжете и жените няма никаква любов; там има само временно действие - вземане и даване; т.е. чисто търговско- спекулативна работа.

Любовта е същността на живота. Това е великото вътрешно разбиране на Любовта. Любовта е туй, което носи всички блага на човешкия живот. Туй, за което вие си мечтаете в хиляди форми, това е проявата на Любовта отвънка; тя е и средата, в която се развива нашият живот. Ние не знаем да има някаква реалност извън Любовта. И да има някаква реалност извън Любовта, ние не може да я приемаме само чрез Любовта.

Различните фази, през които човек минава в живота си, са само фази, за да разбере истината за Любовта. Но при тези положения, той частично ще разбере тази истина.

Истинска любов е тази, която може да ни извади от гроба, която може да ни извади от сиромашията и да ни освободи от всички болести и страдания в живота. Любовта може да премахне всички недоразумения, нещастия и противоречия между хората ида внесе новото разбиране в живота, за да го осмисли - това е любовта. Вие отсега нататък има да живеете на земята, за да познаете и проучите проявите на Любовта.

Целият прогрес и благоденствието в света зависят от разбирането и прилагането на Любовта в нейните малки и големи размери. Тя трябва да се прояви в отношенията на двама души, десет души, сто, хиляда, милион и пр. И когато се устройва едно общество, трябва да се разбира законът на Любовта.

Хората се свободни да си създават каквито искат „закони“, но щом тези „закони“ имат отрицателни резултати, трябва да се знае, че те не са направени, както трябва, т.е. в противоречия са със закона на любовта. Христос казва: „Ако имате любов“. Но към кого трябва да имаме любов? - към дома, т.е. към Царството Божие. Хората трябва да са готови да жертват нещо от себе си; но ако у тях няма послушание, няма да има никаква жертва. Без послушание и жертва любовта не можем да я разберем. Това са встъпления в любовта. На вас може да ви се вижда странна идея-а за жертвата, но по-хубаво нещо за човека от жертвата във физическия свят няма. Жертвата е един капитал, който постоянно се увеличава, а чрез послушанието иде знанието. Човек не може да добие знание, ако не слуша. Той трябва да бъде послушен, за да добие знание.

Туй, което сега съществува в света, е добро, но то не е постоянно. Човек може да е мъж, жена, дете, цар, слуга и пр., но всичко това са временни неща, временни отношения. В онзи свят, в царството на съвършените, няма мъже, жени, деца, царе, слуги и пр., в този смисъл, който се разбира тук. Други отношения съществуват там. Женитбата, каквато съществува сега на земята, е едно временно кармическо отношение. За в бъдеще трябва да се образуват, или по-право казано, да се възстановят първоначалните свободни отношения - отношения на любовта. Сега хората мислят, че сродните души се женят. Не, сродните души никога не се женят. Щом две сродни души се оженят, то сродството изчезва между тях. Женитбата на земята е временно отношение между мъжете и жените, а отношението на сродните души е нещо вечно. Между съвършените и светиите отношенията са братски - братята работят един за друг - те са с равни права и задължения; и законът, който регулира техните отношения, е в съзнанието им, а не външен. А на земята отношенията между слуги и господари са други; също така отношенията между мъжа и жената не са братски, и следствие на това, сегашният дом е неустойчив; затова и децата бягат от дома. Момата и момъкът като станат по на 21 години, бягат от дома. Това става така, защото съвременният дом не е основан на любовта. Но ние ще оставим дома, както си е днес. Злото не седи в ножа, но ножът в ръцете на един лош човек произвежда зло, а в ръцете на един добър човек прави добро. Злото не е в порядъка, а в самите хора, които употребяват този порядък. Един закон ако се прилага от някой добър и разумен човек, ще има един резултат, а ако се прилага от някой неразумен и глупав човек, ще има друг резултат. С това не искам да кажа, че съвременният порядък е идеалният и желаният, а само изтъквам, че всеки порядък в света е напълно обусловен от хората, които живеят в него. И затова според нас, най-първо трябва да се изменят хората, да станат разумни и любящи и тогаз само по себе си ще имаме нов, идеален порядък на нещата. Теорията на всемогъществото на условията, които обуславят всеки порядък, и следователно, да се подобрял животът, трябвало да се подобрят условията на личността, е една детска недомисленост и непознаване на действителността. Не са условията, които създават нещата и явленията. Това може да се види от всеки, като проследи развитието на обществата в широк мащаб, а може да се провери и като се наблюдава живота в семействата. Има много семейства, които имат всички външни условия, но живеят като в ад - в раздори и недоразумения, а има семейства, които живеят в оскъдица в материално отношение, но имат любов и разумност и живеят отлично - в мир и веселие. Ревността, недоразуменията и половата разюзданост, които разстройваш съвременното семейство, в зависимост от условията ли са? Днешните ненормални отношения в семейството, са резултат на онова криво разбиране, което хората имат за мъжа и жената, и въобще за човека. Ако разгледаме нещата принципиално, то в света съществува само един мъж и една жена, проявени в много форми. Жената като види един мъж трябва да чувства вдъхновение, подтик към възвишени мисли и благородни чувства и красиви постъпки, и да бъде радостна и весела. И ако жената може да произведе също такова състояние у мъжа, тя е вече една истинска другарка, която споделя живота на мъжа. Такива трябва да бъдат бъдещите разбирания на мъжа и жената за техните отношения. И тогава домът ще бъде устроен върху други основи.

Как ние живеем, това можем да знаем, но как другите хора живеят, е непонятно за нас; ние не знаем дълбоките причини, които стоят зад една постъпка на даден човек. Ако считаме Бога, Който ни е създал, за Съвършено Същество, и при това се случват анормалности в живота ни, мислите ли, че тия неща Той не ги е знаел? - Той ги допуша, за да внесе чрез тях известни блага в нашия живот. Злото е допуснато, за да стане един път, за да се внесат известни блага в живота на хората. Но само Бог знае този път. Ако някой човек си позволява да прави зло, то той самият ще страда от злото си. Злото е един път, чрез който Бог ще ви застави да научите нещо; също и доброто е път да научите нещо. Всяко положение и форма, които човек заема в живота си, служат само да научи човек нещо.

Но да се върнем към въпроса за любовта, който има практическо приложение в живота на хората. Първо любовта се проявява като мисъл във вашия мозък, после се проявява като чувство във вашето сърце и дробове и най-после като проява, като движение във вашия стомах. Вие трябва да разбирате проявите на любовта във вашия мозък, проявите на любовта във вашето сърце и дробове и да разбирате проявите на любовта във вашия стомах. В стомаха си проявите на любовта ще познаете само чрез добрата храна, която ще приемете; за да имате проява на любовта, трябва да приемате само чиста храна; ако не приемате чиста храна, няма да разберете любовта в нейното физическо проявление, т.е. няма да сте здрави. Необходимо е да дишате правилно чист въздух, за да разберете проявите на любовта в духовния свят; и трябва да имате светли мисли, за да разберете проявите на Любовта в Божествения свят. Когато любовта не се проявява правилно в някой от тези три свята, заболяват в тялото на човека съответните органи, които са свързани с тия светове. Така например, ако човек страда от пневмония, тя се дължи на едно неестествено състояние на неговите чувства, това показва, че любовта не се проявява правилно в духовния свят. Когато някой човек страда от някаква неврастения, това показва, че неговите мисли, са в неестествено състояние, че проявите на любовта в света на мислите не стават правилно за този човек. Когато някой има разстройство в областта на стомаха, това показва, че има неправилно проявление на любовта във физическото поле. Тогаз черният дроб е разстроен. В първият случай се явява охтиката и разяжда белите дробове. Когато пък се развали черният дроб, тогаз се засягат всички нисши чувства; а когато имаме неправилно проявление на мисълта, засегната е нервната система, чрез която се доставят най-необходимите енергии и тогава вече свършва с живота си.

Сега ще ви дам една нова рецепта за приготвяне на лекарство. Ще вземете един грам мисловна енергия от мозъка си, два грама топлинна енергия от дробовете си и три грама физическа енергия от стомаха си, и като съедините тези енергии, ще имате едно лекарство, с което ще може да се лекувате от всички гореспоменати болести. Направете опит - дали ще излезе сполучлив или не, ще зависи от това, как сте го разбрали и приложили. Ще вземете една стъклена съдина и ще турите 100 грама вода в нея, за един грам мисловна енергия, ще турите 200 грама вода за двата грама топлинна енергия, и ще турите 300 грама вода за трите грама физическа енергия - стават всичко 600 грама; ще стоплите водата до 100 градуса и след туй ще я турите в едно чисто шише, което да се запуши. След това ще изложите шишето с приготвеното лекарство на слънчева светлина и след това всяка сутрин, обед и вечер ще вземате по една чаена лъжичка. След като изпиете всичката вода, вашата болест ще се махне. Преди ядене ще вземате лекарството. За да излезе опитът сполучлив, не трябва да се съмнявате, а да имате пълна вяра в това. За да вложите мисловна енергия във водата, трябва да постъпите по следния начин: ще хванете главата си при слепите очи с три пръста и ще концентрирате мисълта си няколко минути, и след това ще ги потопите в стотях грама вода, после ще сложите трите си пръста на гърдите и пак ще концентрирате мисълта си, няколко минути, ще възприемете топлинната енергия и ще я внесете в двестата грама вода, след това ще турите трита си пръста на стомаха и ще приемете необходимата физическа материя и нея ще я вложите в тристата грама вода, след това ще съберете всичката вода на едно място и ще кажете - да стане, както е казано. Който има вяра, да го направи, и ще има резултат, а ако нямате вяра, никак да не го правите. Това е една практическа страна на учението на любовта. Направете този опит когато сте в безизходно положение и никой лекар не може да ви помогне.

Ще попитате, как става тази работа? - Целият човек е един мощен акумулатор на космичните енергии. И мозъкът, и дробовете, и сърцето, и стомахът са най-мощните силови възприематели, чрез които човек възприема енергиите от космоса. Също така ръцете, пръстите са проводници на космичните енергии. И когато човек поставя ръцете си на главата, гърдите или стомаха, тогава той възприема с ръцете си съответните енергии и ги предава на водата, като потопи ръцете си в нея. Когато майката прегръща детето си, тя му предава от своите сили, също така и детето, като прегръща майка си, и то й пгредава от силите си. Всеки човек е проводник на Божествената енергия и като си простре ръцете здрав човек към някой болен по известни правила, то болният ще оздравее. Един обикновен човек мъчно може да го направи, защото се иска голяма концентрация на мисълта, за да се даде направление на енергията, но повече хора събрани заедно, много лесно могат да го направят. Сам човек да го направи, предварително се изисква обучение на мисълта му, обучение на чувствата му и на волята му. Това е вече един начин на подмладяване. Да се подмлади човек не е мъчна работа.

Подмладяването върви по един особен закон на Природата. Подмладяването е свързано с възстановяването в организма на нормалната дейност на жизнената енергия, център на която е Слънцето. Жизнената енергия на Слънцето ние възприемаме чрез въздуха и светлината. Сега вече и многото съвременните лекари започват да лекуват разни болести със слънчевата светлина. Да допуснем, че някой има анемия. Аз бих го лекувал по следния начин: Ще взема една призма от 20 см широчина и ще я туря в стаята му. После ще концентрирам ума си върху нея и ще изтегля всичката червена светлина, която ще отправя към болния, и анемията му скоро ще изчезне.

Ако лекувам на някого стомаха, пак ще концентрираш ума си и ще изтегля от призмата жълтия цвят и ще го препращам в стомаха на болния. Ако нервната система е развалена на някого, ще изтегля всички сини лъчи от призмата и ще обливам с тях болния. На неврастениците е необходим синият цвят. Цветовете могат да послужат като много ефикасно лекарство против всички болести, стига да знаем, как да ги употребим. Различните цветове може да възприемете и като гледате вечерно време звездите. Като гледате вечер звездите, може да възприемате синия цвят и всяка неврастения ще ви напусне. Небето е за нас, хората, да го гледаме и да възприемаме от него всички сили и блага идещи оттам. Ако на някого не върви работата, нека излиза вън вечер и да гледа звездите една по една, докато се измени разположението му и работата ще тръгне, Всичкото Божие благословение можем да получим, като гледаме вечер звездите и се свържем с техните енергии. Но съвременните хора, като не разбират тази дълбока наука, казват: „Това са суеверия и празни работи, да се занимаваме с икономическите въпроси, които са най- съществени за живота. Но нашият икономически живот е зависим в много отношения от Слънцето и звездите. Ние само ще надраскаме малко земята и ще хвърлим семето, а слънцето, водата, въздухът и много още сили ще го възрастат. Човек не трябва да бъде роб и да работи по цял ден. По малко трябва да работи човек. От невидимия свят искат от нас да мислим повече и да чувстваме повече, а по-малко да работим физически. А днес е обратното. Необходимо е правилно разпределение на човешката дейност в трите свята, за да бъде животът ни разумен и смислен.

Сега някой чака второто пришествие, като дойде Христос да направи хората щастливи. Но Христос казва: „Идете и проповядвайте това Евангелие и аз ще бъде с Вас до окончанието на века.“ И още: „Ако ме любите, ще опазите заповедите ми.“ Това показва, че Той не е никога бил далеч от нас. Но всякога когато не разбираме един човек, ние сме далеч от него; и когато не ни разбира някой, той е далеч от нас. Единственото нещо, което ни отдалечава от Бога и Христа, това е нашето неразбиране.

Сега ни трябва едно правилно разбиране на живота, за да сме близо до Христа и да приложим любовта в живота си, за да победим греха и смъртта ида можем да служим на Бога, да живеем за Бога. Човек никога не трябва да живее за себе си, ако иска да прогресира. Бог ще живее за нас, а ние ще живеем за Бога. Ако Бог живее за мен и аз трябва да живея за Бога. Бог живее за всички, и всички трябва да живеят за Него. Бог създаде всички блага за всички, и никой не е лишен от Бога от никакви блага. Няма нещо, което да желае човек, и да не му се даде. Каквото пожелае човек все ще получи. Няма по-хубаво нещо от това, да бъдете обичани. Щом ви обичат хората, всичко може да ви се даде. Не желайте да бъдете силни, защото силата има смисъл само при любовта. Ако имате богатство, сила и пр. без любов, ще си причините само нещастие и смърт. Но ако възприемете любовта, тя ще ви направи напълно господари на положението, от което никой не може да ви измести. Онези от вас, на които съзнанието вече е пробудено, така трябва да гледате на нещата.

Сегашните идеи, които имате, не ги отхвърляйте, но ги трансформирайте. Не бягайте от живота, но се справете със задачата му. Това ще покаже вашата сила. И помнете, че смъртта е последният противник, с когото трябва да се справите на земята. Трябва да се борите и победите смъртта. Борба трябва, необикновена борба. Само с молене нищо не се постига. Ще се молите само да ви помогнат в процеса на борбата, а не Бог да се бори заради бас. В борбата срещу смъртта, само любовта може да бъде най- мощната сила, която ще ви подкрепи. Всички трябва да бъдете смели и решителни в тази борба със смъртта; а вие сега сте станали много пасивни и казвате: „Каквото Бог даде.“ Не! В себе си трябва да имаме сила да победим мъчнотиите, в които сега се намираме. Гледайте право, не на вас да обръщат внимание, но вие обръщайте внимание на другите. Влизайте в положението на другите хора, и търсете във всеки човек хубавото и му въздействайте хубавото да се прояви спрямо всичките му ближни и неговите мисли, чувства и постъпки. Туй, което мислите за другите, ще се върне и на вас. Доброто, което желаете на другите, ще се върне и на вас. Светът е създаден за всички и като работим за повдигането на света, ще се повдигнем и самите ние. Любовта е мощната сила в света, която трябва да се употреби за общочовешкото повдигане.

По беседа, държана от Учителя на 22 февруари 1934 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×