Jump to content
Ани

3. Правилна обмяна на енергиите като основа на здравето, 18 март 1934 г.

Recommended Posts

ПРАВИЛНА ОБМЯНА НА ЕНЕРГИИТЕ КАТО ОСНОВА НА ЗДРАВЕТО

Естественото състояние на човешкия организъм е здравето, при което всички психофизиологични функции стават по законите, които са вложени в самата същина на живота. И когато човек живее според тези закони, вложени в собственото му битие, той е здрав. А няма по-хубаво нещо от здравето. Всички възможности, които земята крие, могат да бъдат добре използвани само при едно здравословно състояние, при едно здраво тяло, а когато човек е болен, той няма никакви възможности за разумно и правилно използване на природните блага. Причината на всяка болест в организма на човека, е неговото съгрешаване, т.е. неспазване на законите, по които се изявява животът. Болестите отнемат силата на човека и спъват неговия ум и неговото сърце да се проявяват правилно.

Човек е изложен на болестите и смъртта по причина греховете си, а когато човек възстанови първичните си хармонични отношения със силите на природата и спазва законите, по които те действат, ще престане грехът и ще се прекратят причините за болестите и смъртта. И злото в човешкия живот ще престане да съществува, когато човек престане да умира. Когато човек е здрав, т.е. възприема правилно енергиите на природата и тези енергии функционират правилно в неговия организъм, човек има един свеж и здравословен цвят на лицето. Човек не може да бъде здрав, ако няма червения цвят на лицето си, защото червеният цвят е носител на живота. Червеният цвят е основният тон на живота. Той носи съответните трептения, с които привлича енергиите от Космоса. Щом на човешкото лице се изгуби този основен тон на живота, човек изгубва и здравето си.

Новата музика, което ще се яви в шестата раса, ще служи като медицинско средство. Щом някой се разболее, ще му се изпее тона До по всички правила и човек ще бъде здрав. Или ще му кажат: „Си - До - Ла - Си“ и човек ще оздравее. Си е духовен тон. Ла е тон на равновесие, а До или Во е тон на живота. Има една наука за тоновете и цветовете и за техните съотношения, както и за психофизиологичните процеси, които са свързани с тях. Защото всеки тон и цвят е свързан с известни сили и процеси в природата и в човека.

Ето защо, за да бъде човек здрав, трябва да разбира тази дълбока вътрешна страна на музиката. От окултно гледище, човекът и космосът представляват живи музикални инструменти. И всяка човешка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка представят известни тонове в природата, които се произвеждат на тия музикални инструменти. Древните окултисти, когато се говорили за „хармонията на сферите“, те са имали предвид тези факти. Всяка престъпна мисъл, всяко престъпно чувство и всяка престъпна постъпка от страна на човека произвеждат в природата дисхармонични тонове, които от своя страна стават условие за изгубване на здравето. И когато хората изгубят здравето си, те неминуемо ще развалят и правилните отношения помежду си. При такива случаи жената казва на мъжа, че е лош, а мъжът казва на жената, че е лоша. Животът на такива хора става тежък, изпълнен с неприятности.

Всичко това показва, че хората нямат любов. Когато хората се обичат, те са добри, а когато не се обичат, те са лоши. Любовта може да се прояви правилно само при хармонично съотношение на енергиите в човешкия организъм. Причината за изгубването на първоначалното хармонично състояние в живота на човечеството е един космичен факт от голямо значение. Цялото човечество е попаднало в една област на космичното пространство, където преди много милиарди години, едно число с 25 нули, е съществувала една вселена, в която също така е имало отклонение на съществата от законите на живота. И понеже нашата вселена е съградена от същата материя, ние често преживяваме живота на съществата от тази изгубена вселена - така казват окултистите. Как са узнали тази истина, това е тяхна работа.

Как ще обясните греха в света? Защо Бог допусна греха? Причината на съгрешаването на човека седи в неговата свобода. Човек, като едно космическо същество, беше оставен свободен да определи своя житейски път. Грехът на човека е доказателство, че в Битието съществува закон на абсолютната свобода. И когато известни същества не могат разумно да използват тази свобода, те сами се ограничават. Трябва да разберете, че щом в живота на човека има грях, това показва, че той има свобода. Ако човек нямаше грях, това ще показва, че няма и свобода. Но по-голямо робство от греха за човека няма; и по- голяма свобода от греха няма. За неразумния човек по-голямо робство от доброто няма, а за разумния по-голяма свобода от доброто няма.

Човек трябва да даде път в ума си на светлите и съграждащи мисли, а не да дава ход на разрушителните мисли. Трябва да даде ход на новите импулси и идеи, които се внасят в света и да не се хвали и опира на своето минало, защото миналото на цялото човечество е толкова мрачно, че Бог да ни е на помощ. Всички ценности, с които живее днес човечеството, не са създадени сега, а са отпреди падението на човечеството; домът, майката, бащата и пр. са останали от това далечно минало на човечеството. След падението си човечеството нищо не е създало.

Ценността на човека седи във финността на материята, от която е направено неговото тяло и организираността на тялото му. Тялото на добрите хора е от фина и добре организирана материя, подчинена на разумната воля, а в обикновените хора има много неорганизирана материя, която не е подчинена на волята на индивида, а е подчинена на някаква друга воля, и като така, човек не може да разчита на стабилност и опора от нейна страна при неговия градеж. Тук е голямата опасност, на която са изложени съвременните хора. Хората, колкото по-скоро се проникнат от тази идея, толкова по-скоро ще се освободят от изненадите и противоречията в живота, а също от болестите и смъртта. За в бъдеще ще има една школа, в която възпитанието на човека ще бъде положено на тази основа и ще се дадат всички естествени методи, как да се справяме с един престъпен тип. Сега обаче, хората не знаят един престъпен тип как да го възпитават и поправят. Например, в съвременното общество не знаят, как да се справят с половата разюзданост, с разврата. Въпросът тук се касае до известна енергия в организма, на която е дадено криво направление. Сега трябва да се намери естествен метод за трансформиране на тази енергия. Да ви изясня въпроса по-конкретно. Ако един мъж има силно влечение към жените, това показва, че у него е чрезмерно развит този център в мозъка, който поддържа влечението му към жените. Хора, които не знаят как да се справят с тази енергия, която се набира в мозъка им, те се отдават на чувствени удоволствия, на разврат. Такъв мъж трябва да си намери една другарка, у която също така да е развит този център, та и в нея се набира същата тази енергия. И понеже мъжът и жената са два полюса, то тази еднородна енергия ще бъде поляризирана; когато се срещнат такива мъже и жени, ще стане обмяна между енергията в техните мозъци и те няма да извършат никакво престъпление. В такива случаи ще стане едно повдигане и в двамата. Набраните енергии в човешкия мозък трябва едновременно да се турят на работа, за да се избягнат престъпленията и болестите.

Този закон е верен и по отношение на всички други центрове в човешкия мозък. Например, има хора, у които е много силно развит центърът на религиозността, вследствие на което в тази част на мозъка се набира много енергия, с която те не знаят как да се справят и стават фанатици. Те трябва да намерят други религиозни хора, за да направят обмяна на енергиите си. Когато имаме правилна обмяна на енергиите, хората се разбират и живеят в хармония, а когато обмяната не става правилно, ражда се дисхармония и се създават всички противоречия в живота.

Животът си върви по един строго определен и разумен път, но хората със своите неразбирания влизат в стълкновение със законите на живота и се чудят защо им идват тези противоречия. Хората често искат да оправят света, без да знаят правилата, как се оправя.

Сега на хората им е потребна една правилна, здрава мисъл за любовта. Здрава мисъл считам тази, която може да тури в естествена връзка ума и сърцето на човека с неговата воля. Тогава ще става правилно обмяната между енергиите от трите свята у самия човек, и тогаз човек ще бъде здрав, свободен да се прояви тъй, както му е определено от природата. Проявите на отделните хора ще бъдат подчинени на един общ принцип, но всеки човек ще се остави да се прояви според естеството му, свободно, за да не става подпушване на енергиите в него, та да се пораждат болести.

Законът на свободата Бог го е спазил. Той не искаше да реагира против желанието за свободната проява у човека, затова се роди грехът. Господ каза на човека: Ако бутнеш това дърво, ще умреш, понеже не разбираш законите, за да използваш неговите сили. Следователно Господ каза, че може да вкуси човек от това дърво, но ще дойде един живот на големи страдания. Затова им даде съвет да не го бутат. Но ги остави свободни. Те обаче се усъмниха в това твърдение и го намериха малко невероятно. И пожелаха да го опитат, та затова днес всички носим последствията на този опит.

Следователно, човек греши, защото е оставен свободен. Но човек е свободен и да се изправи. Младият човек греши, а старият трябва да се изправя. Когато старите се изправят, младите добре ще живеят - има съотношение. Младото поколение, за да реализира този си копнеж към свободата, трябва да бъде активно и да приложи принципите, които Христос е проповядвал, във всички области на живота. Да няма област в живота, където да не е приложено Христовото учение.

Основният принцип в учението на Христа е Любов и разумност във всички мисли, чувства и постъпки на човека. Това значи: работите на главата не трябва да се заместят с работите на стомаха; стомахът не може да разреши проблемите на главата. Мозъкът не може да разреши онези положения, които стомахът разрешава. А стомахът и мозъкът не могат да разрешат задачите на белите дробове. Стомахът трябва да бъде в подкрепа на мозъка. Той трябва да доставя хранителни провизии, за да може мозъкът правилно да мисли, а мозъкът трябва да му праща достатъчно енергия, та и стомахът да върши правилно своята работа. Съвременните хора са объркали работите, те мислят, че стомахът може да върши работите на главата, а главата може да върши работата на стомаха. Съвременните хора трябва да престанат да заставят стомаха да работи повече, отколкото трябва, защото това се отразява на общата икономия на организма. Сегашните учени определят по колко грама трябва да се взема от разните хранителни вещества, за да имаме здравословно състояние на организма. Но това определение е механическо и няма стойност. Важно е не колко храна се приема в стомаха, но колко храна се асимилира от организма. За да може човек да използва и асимилира максимума от храната, която приема, той през време на яденето не трябва да мисли за нищо друго, освен за храната, понеже това е най-същественото в дадения момент. Ако не разберете яденето, и живота няма да разберете. Защото този живот, който функционира в храната, функционира и в хората.

За да не се нарушава равновесието в човешката психика, трябва да знаем, как да трансформираме енергиите, т.е. да знаем законите на обмяна на енергиите. Ритмичните движения, упражнения и гимнастиките са методи за трансформиране на енергиите. Например, ако имате тягостно състояние, започнете да хващате с юпитеровия си пръст и палеца на дясната ръка по ред пръстите на лявата си ръка и наблюдавайте, ще се смени ли състоянието ви. Ако не се смени, тогава с левите пръсти направете същото върху пръстите на дясната си ръка. Или пък пипайте други части на тялото си, докато тягостното ви състояние се промени. Този орган е станал като трансформатор на енергиите в организма. И когато човек е болен и почне да прави известни упражнения, макар и несъзнателно, може да попадне на такъв орган в тялото си, че да трансформира енергиите и болезненото му състояние ще се премахне.

Ако съвременните хора искат да се освободят от болестите си и противоречията, трябва да проучат методите за трансформиране на енергиите - това е пътят за възстановяване хармонията и здравето на отделния индивид. Трябва да се научат законите и методите за правилната обмяна на енергиите, за да се възстановят хармоничните и братски отношения между хората и да изчезнат престъпленията, ограниченията и насилията в света. Да се възцари човещината и да се положи основата на една нова култура на свободата, където хората ще живеят в общение и хармония с природата и ще се отнасят братски помежду си.

По беседа от Учителя, държана на 18 март 1934 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×