Jump to content
Dela

РАЗГОВОРИ И ПРОТОКОЛИ пред ръководителите 1927 година

Recommended Posts

РАЗГОВОРИ И ПРОТОКОЛИ

пред

ръководителите

1927 година

II. Протоколи от събора

18. VІІІ.1927 г. - 25. VІІІ.1927г.

1. Учителят и ръководителите -18 август, 1927 година

2. Първи съборен ден 19 август, петък

3. Втори съборен ден 20 август

4. Трети съборен ден 21 август

5. Четвърти съборен ден 22 август

6. Пети съборен ден 23 август

7. Шести съборен ден 24 август

8. Седми съборен ден 25 август

1. Учителят и ръководителите

18 август, 1927 година,четвъртък, 6 часа и 30 мин., София, в дома на брат Начо Петров

Вие вървите в един път Божествен. Трябва ви вяра - тя е свързана с ума. Всеки си има свой път на движение. Всеки приток ще влезе в общата река. И тя като приеме всичките приточета в себе си, утайките им ще останат.

В този събор ще научите една голяма опитност. Ще бъдете спокойни и търпеливи. Железницата от Варна до София криволичи. Вие тръгвате от София, линията също криволичи, но все ще отидете до Варна.

Пестете енергията. Време има, но като изчерпите енергията, тя не се наваксва бързо и лесно. За всичко благодарете. Невъзможното за человека е възможно за Бога. Когато имате най-големите страдания, скърби, Бог ще ви донесе най-голяма радост. Ще получите най-голямата Му любов.

Христос възкреси сина на Сорайската вдовица при най-голямата й скръб. Христос даде най-голямата радост - възкреси сина й.

Грешките си ще коригирате.

Бог коригира света.

В този събор ще имате Мир.

Мира придобивайте, търпение имайте, не се безпокойте. Бог като работи една работа, тя добре върви.

В миналите времена, черната ложа като е управлявала света, вземала е имуществата на всички, но като си отива вече, управлението ще се измени. Но бъдете внимателни, има ариергардни боеве. Противникът вече отстъпва, но пак има изненади с картечен огън и снаряди.

Ние се стремим към свободата - в нея да растем. Като настъпва черната ложа и ние настъпваме. Те отстъпват и ние отстъпваме - това е правата мисъл.

Трябва ви жива вяра, непоколебима. Ще организирате хора за охраната, други за храната. Бъдете примирителни или със своята мисъл, или физически, но главно с мисълта си действувайте, за да престанат караниците. Някои казват, че сме ослабнали. Не сме ослабнали. Водата си тече, но макар, че енергията може да бъде по-слаба.

Този събор, каквито въпроси се повдигнат, ще се разрешат - трябва ни нов метод за прилагане. Научили сме се да пием водата с чаша, но в гората като попаднеш, употребяваш Божествената чаша - ръката. Но тя събира малко. Господ казва: Много пъти ще вземеш по малко в шепата си, но опасност няма да има от простудяване и задавяне.

Трябва да се научим правилно и Божествено да работим.

Оставете мъртвите - с тях да се занимават мъртвите. Казано е в Евангелието да посрещаме живите, но не е казано да изпращаме мъртвите, с тях банкерите да се занимават - те погребват мъртвите. Бедните материално са богати духовно - те посрещат живите.

Брат Начо Петров - прочете от Евангелието /по жребие/ следните стихове:

1. Евангелие от Матея -12:12

2. Евангелие от Лука -15:15

3. Евангелие от Марка - 3:3

4. Евангелие от Иоанна -10:22

Человек, за да разбере земния живот трябва да мине най-дълъг процес време. Това, което проповедниците през войната проповядваха, сега държавниците го правят, прилагат, а проповедниците не вярват, че може да стане.

Трябва вяра, вяра, вяра!

В Божиите работи време няма. Когато ти кажат: Ставай, върви и върши- изпълни го. Казва ти Бог всред полунощ: Вземи две стомни, напълни ги с вода и ги занеси на еди коя си вдовица. Не питай, защо и за какво, а върви и изпълни дадената ти работа.

Връзката между членовете на Бялото Братство вътрешно е много силна, а външно - по слаба.

Необходима е вътрешната връзка и в тази насока ще работите.

Наредба от Учителя: Утре на 19-того, петък в 4 часа сутринта, всички на поляната. Батята наредени отдясно, а сестрите отляво, така че да сезаема цялата поляна.

2. Първи съборен ден

19 август, 1927 год., петък, /Преображение/, „Изгрев" - София, луната последна четвърт

В 4 часа на поляната сме събрани всички построени в редици, подравнени по фронт и тил - братята отдясно, сестрите отляво с лице към изток.

В 4 и половина часа идва Учителят. Времето ясно. Звездно небе. Тихо. Много слаб западен ветрец.

Размишление.

1. Бог е Любов. Светлина, мир и радост за душите. Господ владее небето, Господ владее живота. Той носи вечното благословение и радост за душите.

2. Добрата молитва /ръцете свободно отпуснати/.

3. Благословен Господ Бог наш. /три пъти/

4. В начало бе Словото.

5. Гимнастически упражнения /старите 6, с изговаряне мотото за всяко упражнение/. При изпълняване на упражненията, да се изговаря мислено мотото, иначе упражненията нямат смисъл, без полза са.

- два кръга, външни.

Упражнение:

1. Движение към центъра напред и назад с по 3, 6, 10, 6 и 3 крачки, с разтваряне на ръцете и поставяне пред гърдите. Започва се с десния крак и ръцете се разтварят хоризонтално на височината на раменете; при левия крак - ръцете се поставят пред гърдите с опрени пръсти и хоризонтално.

2. Кръг надясно, кръг наляво, кръг на дясно и т.н. Ръцете пред гърдите. Движение напред - тръгване с десния крак, ръцете се разтварят и се изговаря думата „ходи", с левия крак напред ръцете се поставят пред гърдите и се изговаря „мисли". И така се продължава няколко крачки. После кръгом - към дясна страна, движение напред по същия начин: тръгване с левия крак и се изговаря „ходи", с десния крак - „мисли". Спира се отдето се е тръгнало първоначално.

3. Движение напред с издигане и спускане ръцете отвесно. Тръгване с десния крак напред и нагоре, на широчината на гърдите и височината на раменете. С левия крак крачка напред и ръцете се спускат надолу да заемат отвесно положение отстрани на тялото и така се продължава движението към центъра.

Три крачки с четири отброявания.

Ново движение напред - тръгва се с левия крак и ръцете горе - три крачки, четири отброявания.

4. Движение напред - тръгване с десния крак, с четене „едно, две", с левия крак и отброяване „едно, две".

Движение назад - също.

5. Хармонични стъпки - движение напред, тръгване с десния крак и ръцете се издигат напред и нагоре пред гърдите на широчината им и се стръскват надолу с дланите, с левия крак напред - ръцете също се стръскват. Излеко се стъпва при движението. Кръгом - същото движение.

6. „Мисли право мисли" - пее се първия път с пристъпване напред и движение на ръцете. Тръгване с десния крак /изпява се само първата част/ и на място/изпя ва се втората част/, с движение само на ръцете.

7. „Изгрява слънцето" с движение на ръцете /изпява се три пъти на място/.

8. „Давай, давай, всичко давай" - изпято веднъж.

6 часа и 44 мин.

В 6 часа и 50 мин. - свободни.

Ръководителите:

1. Да се даде сведение за числото на хората.

2. Да се вземат мерки за охраната, за разположението на бивака, да се уредят квартирите.

3. Чистотата-брат д-р Кадиев.

4. По прехраната - домакин, брат Абаджиев и две помещения.

5. Адресните карти за полицейския комендант.

6. Пропуски за 19 август „Благост".

7. В салона - вдясно от Учителя братята, вляво - сестрите.

8. Отиване в града - само в краен случай.

9. Катедрата.

10. Лампи /4/ за пред нужниците.

11. Вар за

12. Камбани - звънчета за повикване.

12а. Гости - само последните два дни.

*

* *

От 7 часа и половина,

на обща беседа до 10 часа.

Пътят на ученика

печатана в том със същото заглавие - съборно томче.

След беседата „Отче наш" се прочете общо.

*

* *

Обяд 12 часа и половина.

Добрата молитва.

След обеда - формулата: „Само Божията Любов носи пълния живот" /три пъти/

*

* *

Беседа

след пладне от 4 часа в салона.

В 4 часа и 40 мин. дойде Учителят.

1. Мото: „Бог е Любов и в Любовта Му почива нашия живот".

2. Тайно размишление.

3. „Духът Божи."

4. Ще прочета част от 61 глава - Исая.

5. „Зора се чудна зазорява".

6. Беседата „Духът на Господа" - 5 часа.

Отче наш.

6 часа.

3. Втори съборен ден

20 август 1927 година, събота.

В 3 часа и 30 мин. на поляната, сутринта. Времето ясно, тихо, звездно небе.

От 4 часа след обяд захвана буря от към север и от Витоша, но ние на лагера на „Изгрева" бяхме слабо засегнати.

В 4 часа Учителят дойде.

Размишление.

1. Както ме е Отец ми възлюбил, така и аз ви възлюбих, /три пъти/

2. Добрата молитва.

3. „Духът Божи."

4. Отче наш.

5. Гимнастически упражнения, /старите шест/

6. Концентрични кръгове.

Първо - движение към центъра напред и назад с по 3, 6,10, 6 и З крачки / както първия ден/.

Второ - един кръг надясно, два кръга наляво и т.н. /както първия ден/

Трето - „кобилицата" - дясната ръка се издига горе в страни, под ъгъл 45 градуса, лявата се отделя от тялото встрани под 45 градуса. Ръцете се движат във вертикална плоскост нагоре и надолу, и лявата ръка се издига нагоре и т. н., всичко се повтаря.

Четири - „Изгрява слънцето" на място, ръцете се движат.

5 часа.

*

* *

Закуска - чай. „Само Божията Любов е Любов". След закуската същата формула.

*

* *

Беседа.

7 часа.

Мото: Само Божията Любов носи живот за всяка душа. /три пъти/.

„Събуди се братко мили".

Размишление.

Учителят каза: Ще ви прочета няколко извадки от Библията, като образци на човешката мисъл.

Псалом 133.

Братя в единомислие

Беседата печатана в том „Пътят на ученика", съборна беседа.

10 часа и 22 минути.

Възможно е да се живее в Божията Любов, Божията светлина. Божият мир, Божията радост.

Господ да ви благослови всички, да бъдете негови ученици.

Изпяхме: „Махар Бену Аба"

Добрата молитва.

Концерт.

*

* *

Обяд

Отче наш.

След обяд

Няма Любов като Божията Любов.

Пропуск за 20 август „ Сила"

4. Трети съборен ден

21 август 1927 година, неделя, 3 часа и половина, на поляната.

Същият ред.

Времето ясно, ветрец от към запад.

В 5 часа над нас ясно, хоризонта облаци. Само от към изток чисто небе.

7 часа и половина - над Витоша черни облаци, над нас слънце.

Размишление.

1. Мото - „Всякой, който търси първом Царството Божие и Неговата Правда, нему всичко друго ще му се даде".

2.,, Благославяй душе моя Господа." /три пъти/

3. Добрата молитва.

4. Отче наш.

5. Гимнастически упражнения - същият ред както първите дни.

6. Концентрични кръгове /сестрите 6 кръга, а братята 3 кръга/.

Първо - движение към центъра напред и назад с по 3, 6,10, 6 и три крачки.

Всички кръгове на дясно.

Ръцете пред гърдите. Движение напред. Тръгване с десен крак и ръцете се разтварят в страни, наравно с раменете и се изговаря „ходи" с левия крак напред, ръцете се поставят пред гърдите и се изговаря „мисли" и т. н.

Кръгом към дясната страна - тръгване с левия крак „ходи", а с десния „мисли".

Трето - кръг надясно, кръг наляво и т. н. Ръцете пред гърдите, тръгване с десния крак и разтваряне на ръцете с изговаряне „ходя", а с левия крак „мисля". Кръгом - тръгване с левия крак „ходя", а с десния „мисля".

Четвърто „кобилицата" - /както е описано втория ден - събота/.

Пето - „ Изгрява слънцето" -/изпя се два пъти с движение на ръцете/.

*

* *

Закуска

/от Бургас всички бяхме на масата на Учителя/.

Добрата молитва.

През време на закуската аз, Минчо Сотиров от Бургас, видях на 30 см. над масата Учителя и срещу него чучур на чешма, тече бистра вода, широка около 5 см. в диаметър, и околовръст златисто жълт диск. /ясновидение/

След закуска - формулата: „Само Божията Любов носи пълния живот" - три пъти.

В 7 часа и половина Учителят изрече:

Бог царува на Небето,

Бог царува на земята,

Да бъде името Му благословено /три пъти/

Добрата молитва.

Духът Божи.

Бог е Любов.

Ще се превърне в радост

Беседата напечатана в същото томче.

След беседата изпяхме песента „Ден тържествен".

Само Божията Любов носи пълния живот, /три пъти/

10 часа и 15 мин.

*

* *

Обяд

Отче наш. Следобед

Няма Любов като Божията Любов и само Божията Любов е Любов.

*

* *

След пладне - свободни.

Разисквания по групи с Учителя.

*

* *

Вечеря - 7 часа.

Отче наш.

След вечеря

Няма Любов като Божията Любов и Само Божията Любов е Любов.

*

* *

Обич към знанието

Окултна лекция, младежки, специален клас, беседата - печатана.

Общ окултен клас слушатели отвън салона.

Пропуск „Живот".

5. Четвърти съборен ден

22 август, 1927 година, понеделник

3 часа и половина на поляната

Времето ясно. Слаб източен вятър. От изток към югозапад очертани три успоредни линии от облаци, бели, които в последствие станаха черни, по-скоро тъмни и по-широки.

В 4 часа дойде Учителят. Image_104.gif

 

Размишление.

1. Мото: Когато дойде Духът на Истината Той ще ви научи на всичко./три пъти/

2. Благословен Господ Бог наш. /три пъти/

3. Добрата молитва.

4. Отче наш.

5. Гимнастическите упражнения.

6. Концентрични кръгове /сестрите 5 кръга, а братята 2 кръга/. Първо - движение към центъра /както първия съборен ден/.

Второ - Всички кръгове надясно. Ръцете пред гърдите. Движение напред и т.н., както първия ден с изговаряне „ходи" и „мисли".

Трето - /Както третия съборен ден./ Четвърто - „Кобилицата".

Пето - „Изгрява слънцето" - пее се два пъти с движение на ръцете.

Шесто - движение напред към центъра. Ръцете пред гърдите, тръгване с десния крак и изнасяне дясната ръка в дясно; с левия крак напред и лявата ръка в ляво, а дясната на гърдите и т. н. Всичко 10 крачки напред. Кръгом надясно, наново тръгване с десния крак напред и дясната ръка в дясно и т.н. 10 крачки. Кръгом надясно, още веднъж напред към центъра 10 крачки.

*

* *

Закуска

Добрата молитва.

След закуска

Само Божията Любов носи пълния живот, /три пъти/

*

* *

7 часа и 40 мин.

Мото: Само Божията Любов носи пълния живот, /три пъти/

Само съвършенната Любов мож е да ни приближи към Бога. /три пъти/

Тайна молитва.

Пробуждане на съзнанието на ученика

Беседа - печатана в същото томче.

Добрата молитва.

От 9 часа и 45 мин. до 12 часа размишления.

*

* *

Обяд

Само Божията Любов носи пълния живот. (С Б Л Н П Ж)

*

* *

След обяд

Само Божията Любов носи пълния живот. (С Б Л Н П Ж)

*

* *

Вечеря

Няма Любов като Божията Любов и Само Божията Любов еЛюбов.(Н Л К Л, С Б Л Е Л)

Следвечеря

Само Божията Любов носи живота. /три пъти/(С Б Л Н Ж)

*

* *

Реферат от брат Кирил Паскалев върху „Устройството на човешкото тяло от астрологическо гледище."

Пропуск „Обич".

6. Пети съборен ден

23 август 1927 година, вторник „Изгрев"

Времето - ясно слънчево, източен вятър.

Размишление.

1. Мото: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди, и Господ на мира ще изпълни живота ти с всички добрини, /три пъти/

2. „Благославяй душе моя Господа."

3. Добрата молитва.

4. Отче наш.

5. Гимнастически упражнения.

6. Концентрични кръгове /сестрите 6 кръга вътрешни, а братята два кръга външни/.

Движения както в първия съборен ден и както в петък.

Движения както в неделя, трети съборен ден „ходи" и „мисли", „ходя" и

„мисля".

Четвърто - „Кобилицата", както в събота.

Пето - „Изгрява слънцето", изпя се два пъти с движение на ръцете.

Шесто - Движенията също както в понеделник, четвърти съборен ден.

Седмо - „Сеитбата" - Движения спираловидно: всички шест кръга от сестри се вливат в първия вътрешен кръг и всички два кръга от братя се вливат в първия външен кръг и се получават два кръга. От определено място кръговете се прекъсват и тръгват надясно; две редици една до друга, брат и сестра вървят успоредно към центъра на спиралата, с дясното рамо напред завиват, като едновременно с движението на десния крак напред, премятат се и двете ръце в дясно, като че ли сеят и т. н. След това от центъра на спиралата, развиване - движение навън с лявото рамо напред, докато се получат наново двата кръга - един до друг.

5 часа и 30 мин.

*

* *

Предадени нареждания пред кръжоците от съответните ръководители:

1. Да се пази абсолютна чистота на поляната за молитва - никакви плюнки, храчки, книжки и др.

2. При молитвата - стоеж правилен, ръцете спуснати надолу, свободни, спокойни,изправени.

3. Списъците днес да се представят. Също и тези за членовете до 1920 год. включително викани на събора.

4. Поливане днес всички плодни дръвчета в района - в целия район, да се вмени в правда всекиму.

5. Да се подготвят за приноси.

6. Отиване в града само в краен случай.

7. Организиране екскурзия до Мусала - кои ще ходят.

8. Коне за екскурзията - за багажа, кой ще се занимава с този въпрос.

9. Одумванията да престанат.

10. Които имат суми от фонд „жертва" от..... да ги предоставят.

*

* *

Закуска Отче наш..

След закуска

Само Божията Любов носи пълния живот.

*

* *

Учителят дойде в 7 часа и тридесет и пет минути.

1. Мото: Бог царув а на Небето, Бог царува в живота , да бъде името Му благословено, /три пъти/

2. „Сърдечен зов /обща песен/.

3. Размишление.

Учителят прочете от Евангелие на Иоанна 12 глава от 28 стих нататък, а „от 1:28 стих вие сами ще си ги прочетете".

28 стих:

„Отче, прослави името Твое!

Тогаз дойде глас от небето:

И прославих и пак ще прославя".

Дойд е глас

Беседа напечатана също в „Пътят на ученика" - съборна.

Учителят говори за хиромантията като наука, която трябва да изучаваме. Да изучаваме ръката си, да четем по линиите и другите знаци, по кожата, по формата и т.н.

Аз, Минчо Сотиров виждам следното ясновидение 9 часа: Една бъчва, западно от бараката на брат Любомир Лулчев и чирози завързани всред бъчвата, за опашките, като конус, а от бъчвата излиза пламък - огън, който обхваща чирозите.

Беседата продължи до 9 часа и 55 минути.

Песен - „ДухътБожи."

Добрата молитва.

Обяд

Отче наш.

*

* *

След обяд

Само Божията Любов носи пълния живот.

*

* *

Вечеря - варено жито.

Отче наш.

След вечеря

Само Божията Любов носи пълния живот.

Пропуск „Трудолюбие".

7. Шести съборен ден

24 август 1927 год., сряда

Времето - източен ветрец. Ясно.

При започване на първите упражнения се явеха облаци от югоизток.

В 4 часа дойде Учителя.

Размишление.

1. Мото: А най-после бъдете всинца единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви и дружелюбиви.

2. „В начало бе Словото."

3. Добрата молитва.

4. Отче наш.

5. Гимнастическите упражнения.

6. Концентрични кръгове /сестрите 6 вътрешни кръга, а братята 2 външни/

Първо - Движение към центъра напред и назад /както в петък, първия съборен ден/.

Второ - всички кръгове надясно /както в неделя, трети съборен ден с изговаряне „ходи" и „мисли" и т.н. до края, както досега.

7. Сеитбата - движение спираловидно. Шестте кръга сестри се вливат в два кръга братя. Получават се общо 4 кръга. Тръгва се от определено място двама братя с две сестри - в една редица в „колона по 4" и се движат към центъра на спиралата и т.н., както вчера.

*

* *

Закуска Отче наш.

След закуска

Само Божията Любов носи пълния живот.

*

* *

Ясно говорене

Беседа печатана в същото томче, 7 часа и 15 мин.

„Благославяй душе моя Господа."

Само Божията Любов носи пълния живот.

Евангелие от Иоанна гл. 18.

„Духът Божи".

 

Беседата завърши в 10 часа и 15 мин.

„Бог е Любов." /песен/

Обяд

Отче наш. След обяд

Само Божията Любов носи пълния живот. (С Б Л Н П Ж) /три пъти/

*

* *

Вечеря

Отче наш.

След вечеря - Само Божията Любов носи пълния живот. (С Б Л Н П Ж) /три пъти/

Пропуск - „Изкуство"

*

* *

Лекция - Общ окултен клас

8 часа вечерта.

1. „Махар Бену Аба."

2. Бог царува и на небето, Бог царува в живота, да бъде името Му благословено.

3. Размишление.

Свещеният час

Лекция - напечатана в същото томче, съборна.

Лекцията завърши в 10 часа вечерта,

Фир-Фюр-Фен.

Само Божията Любов носи пълния живот. (С Б Л Н П Ж) /три пъти/

8. Седми съборен ден

25 август 1927 година, четвъртък - „Изгрев"

Времето - югоизточен вятър.

В 3 часа и половина сутринта - всички на поляната.

В 4 часа дойде Учителят.

Размишление.

1. Мото: Който победи, той ще се облече в бели дрехи./три пъти/

2. Добрата молитва.

3. „В начало бе Словото".

4. Отче наш.

5. Гимнастически упражнения.

6. Концентрични кръгове/сестрите 5 вътрешни кръга, братята 2 външни/.

Първо - Движенията също както при първия съборен ден.

Второ - Всички кръгове надясно /както третия съборен ден/.

Трето - Както третия съборен ден.

Четвърто - Кобилицата - както втория съборен ден.

Пето - Изгрява слънцето /песента/, два пъти я изпяхме, с движение на ръцете.

Шесто - Движение напред, към центъра 10 крачки, както в четвъртия съборен ден.

„Сеитбата" - движение спираловидно - пет кръга сестри образуват три вътрешни и два кръга братя - три външни. Всички шест кръга обърнати на дясно. От определено място тръгват трима братя и три сестри и се образува „колона по шест". Движение към центъра на спиралата и после от центъра развиване с лявото рамо напред към дясната страна, докато се развие спиралата и се получат първите шест кръга.

5 часа и 15 мин.

Слънцето изгря в 5 часа и 50 мин.

*

* *

В горницата:

от 4 часа сутринта по градове, на групи по 10 души.

*

* *

Закуска

Отче наш.

След закуската

Само Божията Любов носи пълния живот. (С Б Л Н П Ж) /три пъти/

*

* *

10 часа сутринта

Нашата група в Горницата.

Състав на групата:

1. Минчо Сотиров - Бургас

2. Захари Желев - Казанлък

3. Тодор Абаджиев-Ямбол

4. Кънчо Стойчев - Габрово

5. Георги Димитров - Казанлък

6. Стоян Стоянов - Казанлък

7. Иван Бойчев - Бургас

8. Георги Стефанов - Бургас

9. Цоко Червенаков - Бургас

10. Аркади Николов - Бургас

В горницата:

1. Добрата молитва.

2. Йоан 15/5 по жребие.

3. Отче наш.

4. В тайно молба - лично всеки за своите нужди.

5. Обяснения на картините в горницата:

а. Антиминса, поставен в средата и над масата.

б. Пентаграма - вдясно в ъгъла на стаята и под него - кръга - емблемата „Глава на Твоето Слово е Истината".

в. Картината на еволюцията - в лявия ъгъл на стаята, изобразяваща:

долния край - физическия свят

средата - Духовния свят

горния край - Божествения свят

6. Излизане бавно със съсредоточен поглед върху Антиминса.

10 часа и 15 мин.

*

* *

Обяд

Отче наш.

След обяд

Само Божията Любов носи пълния живот. (С Б Л Н П Ж)

*

* *

Вечеря

Отче наш.

След вечеря

Само Божията Любов носи пълния живот.

*

* *

Беседа от Учителя

8 часа вечерта

Само Божията Любов носи пълния живот.(С Б Л Н П Ж)

Великото в света е онова съзнание, което наричат човещина; онова велико съзнание към което съзнателно всички се стремят. В живото има едно единство, което не се нарушава никога. Има в дърветата окапване на листата, но има растеж на клоните и развиване на нови листа.

Има едно единство на човешкия дух. Дали човек приема, че животът има смисъл или не, това не спъва развитието на работата.

В съвременните хора има едно желание да наложат едно свое Veto на природата. Има сега учени, които искат да подчинят природата. В нито една свещена книга не е казано, че природата е била подчинена на хората или пък, че ще бъде подчинена. В няко и случаи има съдействие. В някои случаи има едно разколебавание, но то е проформа.

Image_106.png

Всички ония велики хора, които са живели в живата природа са изказали велико нещо. Материята е едно от условията да се прояви духът. Цялото устройство на човека: нерви - велика инсталация. Всички велики хора, които работят за човечеството, са велики герои с велика душа и ги наричат Ад и рай са състояния на човешкия ум: едно казва, друго мисли.

Вие сте повикани да събирате семето на тоя свят и да го посявате. В тази жива природа, всичко е строго определено.

Всеки сам да се лекува. Всеки да развива в себе си безстрашие. Трябва ви себеотрицание. Да се цени живота на всяко живо същество.

В държавниците няма още широки умове

Image_107.png

Оставям ви с мисълта, онова, което сте чули да го запомните и приложите. Аз ви желая, като се върнете по домовете си Онова, което е скрито и в душата, да го извадите и обработите.

9 часа вечерта.

Само Божията Любов носи пълния живот. (С Б Л Н П Ж) /три пъти/

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×